Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik"

Transkript

1 Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december

2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er som paraplyorganisation at integrere og fremme et samarbejde mellem brancheforeninger, hvis medlemskreds består af producenter, importører eller andre aktører repræsenterende forbrugerelektronik eller det digitale medieområde, og andre relaterede områder. Foreningen skal varetage medlemsforeningernes fælles interesser i nationale og internationale branchespørgsmål og repræsentere medlemsforeningerne i spørgsmål af fælles interesse over for samfundet som helhed, herunder lovgivningen og offentlige myndigheder. Det er foreningens målsætning at være fleksibel, operativ og synlig, at tilpasse sig nytænkning og fungere som fælles platform og samlet branche med fælles profil, samt til at støtte de enkelte medlemsforeningers faglige interesseområder. Som et led i profileringen af en samlet branche udgiver foreningen en fælles elektroniske og trykte medier, pressemeddelelser og generelle markedsrapporter samt efter behov arrangerer foreningen udstillinger, konferencer og andre fælles foranstaltninger. Foreningen kan indgå i formaliseret samarbejde med andre organisationer, herunder tilbyde andre brancheforeninger kontorfællesskab i BFEs branchekontor og sekretariat. Foreningens målsætninger udformes som visionsplaner og projekter samt i regelsæt og konventioner, der beskriver veje og giver anvisninger for deres gennemførelse. 3. KRITERIER FOR MEDLEMSKAB Som medlemmer af foreningen kan optages i Danmark hjemmehørende brancheforeninger, hvis medlemmer beskæftiger sig med afsætning af forbrugerelektronik og/eller beslægtede produktområder og/eller det digitale medieområde. 2

3 Endvidere kan disse brancheforeningers interesseforeninger optages som medlemmer. Ansøgning om optagelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, der med den i 10 anførte majoritet træffer beslutning om optagelse. Bestyrelsen vælger selv de kriterier, efter hvilke en ansøgning behandles og kan bl.a. lægge vægt på ansøgerforeningens omsætningsmæssige størrelse, omfanget af dens medlemmers distribution på det danske marked, omfanget af medlemmernes vareprogram og sikkerheden for medlemmernes eksistensgrundlag, Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr eller andre økonomiske vilkår for optagelse i foreningen. 4. MEDLEMSFORPLIGTELSER Ved optagelse i foreningen underskriver den nye medlemsforening et eksemplar af foreningens vedtægter, bekræftende at disse anerkendes, som de nu er eller vedtægtsmæssigt måtte blive ændret. Herudover forpligter medlemsforeningerne sig til, at: Overholde de beslutninger, regler og konventioner, der vedtages af bestyrelsen Afgive sådanne oplysninger, som foreningen måtte kræve til varetagelse af det i 2 anførte formål Have samme regnskabsår som foreningen 5. FORENINGENS AKTIVITETER Udover varetagelse af fællesanliggender bistår foreningen de enkelte medlemsforeninger ved udarbejdelse af handlingsplaner, afholdelse af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og medlems- og andre møder samt regnskabsføring. I øvrigt servicerer foreningen de enkelte medlemsforeninger inden for områderne kommunikation, markedsdata, økonomi/administration, medlemskontakt og -aktiviteter, teknisk og teknologisk koordinering, uddannelse, juridiske spørgsmål og regnskabsspørgsmål. Foreningen giver medlemsforeningerne mulighed for at trække på specialpersoner i særlige spørgsmål. 3

4 I perioder med større aktiviteter forpligter medlemsforeningerne sig til at stille kapital til rådighed som finansiering for en kort periode mod forudgående aftale med den enkelte forening. 6. KONTINGENT Til dækning af udgifterne ved foreningens drift betaler medlemsforeningerne et årligt kontingent, som fastsættes efter den brug, de enkelte medlemsforeninger gør af foreningens serviceydelser. Størrelsen af kontingentet fastsættes af bestyrelsen ved påbegyndelsen af hvert regnskabsår efter direktørens indstilling og i overensstemmelse med den brug, medlemsforeningerne forventes at gøre af foreningens serviceydelser. Som minimum opkræves et grundkontingent, dækkende basale sekretariatsydelser. Grundkontingentet kan afpasses efter medlemsforeningernes størrelse og aktivitet. Hvert år ved udgangen af juni tages kontingentet op til revision. I det omfang en medlemsforenings træk på foreningen ved regnskabsårets udløb er større eller lavere end budgetteret, vil dette danne grundlag for størrelsen af næste års kontingentfastsættelse for medlemsforeningen efter bestyrelsens beslutning. Kontingentet fastsættes for 1 år af gangen og opkræves kvartalsvis forud med 1/4. Fastsatte årskontingenter refunderes ikke. Til afholdelse af udgifter til særlige formål eller dækning af budgetunderskud kan bestyrelsen opkræve særkontingent. Særkontingenter kan fordeles mellem medlemsforeningerne ligeligt eller pro rata i forhold til det indbetalte ordinære kontingent - alt efter foranstaltningens karakter. Dersom en medlemsforening ikke har betalt kontingent til foreningen senest 1 måned efter forfaldsdato eller efter påmindelse ved anbefalet brev inden yderligere 3 uger, kan det skyldige beløb med påløbne omkostninger inddrives ad rettens vej. Foreningen tilstræber at opbygge en egenkapital til at sikre, at foreningen har mulighed for at afvikle sine forpligtelser ved hjælp af egenkapitalen. 4

5 7. UDTRÆDELSE AF FORENINGEN Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt ved anbefalet brev med 6 måneders varsel til udløbet af foreningens regnskabsår. Endvidere kan foreningen opsige samarbejdet med 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår. Ved udmeldelse eller opsigelse bortfalder medlemsforeningens ret til at deltage i bestyrelsesmøder og afgive sin stemme, hvorimod pligten til at betale kontingent til foreningen og alle andre pligter i øvrigt først bortfalder på udtrædelsestidspunktet. Ophører en medlemsforening, ophører medlemskabet. Går en medlemsforening fallit uden at opnå akkord under konkurs, standser en medlemsforening sine betalinger uden at opnå akkord med sine kreditorer, eller foretages der fogedforretning hos en medlemsforening, uden at denne giver dækning eller følges af en akkord, ophører medlemskabet ligeledes. Så længe en konkurs, betalingsstandsning, fogedforretning etc. er løbende, bortfalder medlemsforeningens ret til at deltage i bestyrelsesmøder og afgive sin stemme, medens alle pligter i øvrigt består indtil udtrædelsen. Eksklusion af en medlemsforening træffes af bestyrelsen med 3/4 stemmemajoritet, jf. 10. Ved udtrædelse af foreningen, uanset årsag, bortfalder medlemsforeningernes ret til at få del i en eventuel senere udlodning af egenkapitalen. 8. BESTYRELSEN Foreningen ledes af en bestyrelse, som er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen består af mindst to repræsentanter fra hver af medlemsforeningerne udpeget af hver medlemsforenings bestyrelse blandt medlemsforeningens medlemmer. Hver medlemsforening skal dog tilstræbe at være repræsenteret af sin formand eller en fra bestyrelsen. 5

6 9. BESTYRELSENS KONSTITUTION OG VIRKE Som bestyrelsens formand udpeges et af bestyrelsesmedlemmerne fra den medlemsforening, der betaler det største ordinære kontingent. Denne medlemsforening kan vælge at afstå formandsposten til en anden medlemsforening, eller til en honoreret neutral brancheperson, men bevarer dog retten til når som helst at overtage formandsposten igen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand. Bestyrelsen afholder kvartalsvise møder eller møder efter behov. Bestyrelsesmøderne indkaldes med mindst 14 dages varsel, som al anden kommunikation med medlemmerne elektronisk via e-post. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsesmøde dog indkaldes telefonisk med aftens varsel, såfremt dette er nødvendigt. Medlemmerne er forpligtiget til altid at have anmeldt sekretariatet den e-adresse, hvortil meddelelser skal sendes. På et regnskabsårs første faste bestyrelsesmøde med karakter som generalforsamling, der skal afholdes senest 3 måneder efter afslutningen af det forudgående regnskabsår, aflægger bestyrelsens formandsberetning for det forløbne år, gennemgår det af en statsautoriseret revisor reviderede årsregnskab samt fremlægger budget og kontingenter for det nye regnskabsår. Bestyrelsens møder ledes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke deltager i et bestyrelsesmøde, kan bestyrelsesmedlemmet give stemmefuldmagt til andet bestyrelsesmedlem. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 10. BESTYRELSENS BESLUTNINGER Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret. Er en bestyrelse ikke beslutningsdygtig, skal et nyt bestyrelsesmøde indkaldes senest 14 dage derefter. Det nye bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af repræsenterede medlemmer. Brancheforeninger og deres interesseforeninger har én fællesstemme som afgives af brancheforeningens formand, uanset afstemningen sker på almindelige stemmevilkår eller kræver kvalificeret stemmemajoritet. Har 6

7 formanden lovligt frafald kan afstemning ske ved afgivelse af fuldmagt, eller af det supplerende bestyrelsesmedlem fra brancheforeningen. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning om: Vedtægtsændringer Optagelse af nye medlemmer Opsigelse og eksklusion af medlemmer Obligatoriske regelsæt og konventioner Udlodning af egenkapitalen Foreningens opløsning Vedtagelse af årsregnskab, budget og kontingenter Ansættelse og afskedigelse af direktør kræver 3/4 stemme-majoritet. Ved beslutninger, der skal træffes ved kvalificeret stemmemajoritet, er stemmeafgivningen kontingentrelateret. Det enkelte bestyrelsesmedlems stemmer opgøres efter den procentdel, vedkommendes medlemsforening repræsenterer af det samlede ordinære kontingent, som er fastsat af generalforsamlingen ved regnskabsårets begyndelse. 11. DIREKTION Bestyrelsen ansætter en direktør, som under ansvar over for bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens branchekontor og sekretariat. Direktøren er endvidere automatisk direktør for medlemsforeningerne, men kan vælge at udpege en anden person som direktør efter forudgående aftale med medlemsforeninger. Direktøren er berettiget til at deltage i alle bestyrelsesmøder, dog undtagen møder eller punkter på dagsordenen, hvor direktørens personlige forhold diskuteres. Udover at varetage den daglige drift er det direktørens opgave at sikre, at formålsparagraffen føres ud i livet, og herunder fremkomme med oplæg til 7

8 og gennemføre de af bestyrelsen vedtagne mål, visions- og handlingsplaner. Direktøren skal endvidere indstille kontorfællesskaber til bestyrelsens godkendelse, samt sikre samarbejds- og lejeaftalerne ligger inden for de af branchekontorets og sekretariatets fordelingsprincipper. Bestyrelsen godkender ansættelse af branchekontorets og sekretariatets økonomi- og administrationsansvarlige. 12. Branchekontor Råd Direktøren etablerer og leder et Branchekontor Råd, med repræsentanter fra de enkelte kontorfællesskaber, og de ansvarlige for de enkelte af branchekontorets funktioner. Direktøren er formand for Rådet, som skal koordinere, fordele og udvikle branchekontorets arbejdsopgaver under hensyntagen til medlemmernes og kontorfællesskabernes behov. Rådet rådgiver og høres af BFE's bestyrelse og kan indstille forslag til vedtagelse i BFE's bestyrelse. 13. TEGNINGSREGEL Over for tredjemand tegnes foreningen af direktøren og formanden i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. 14. REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Foreningens regnskab, som udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen. 8

9 15. HÆFTELSE Over for tredjemand hæfter medlemsforeningerne ikke for foreningens forpligtelser. Over for tredjemand hæfter foreningen ikke for medlemsforeningernes forpligtelser. 16. TAVSHEDSPLIGT Medlemsforeningerne har tavshedspligt med hensyn til førte forhandlinger og foreningens forhold i øvrigt. Overtrædelse af tavshedspligten eller anden illoyal adfærd over for såvel foreningen som dens medlemsforeninger kan medføre eksklusion. 17. UDLODNING Foreningens egenkapital skal tilfalde de medlemsforeninger, der er medlemmer af foreningen på det tidspunkt, beslutningen om udlodning træffes. Såfremt bestyrelsen vedtager at udlodde egenkapitalen, fordeles den blandt medlemsforeningerne i forhold til de ordinære kontingenter, der er erlagt gennem de seneste 5 regnskabsår. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 16. september 1993 med ændringer vedtaget på bestyrelsesmøde: den 24. november 1994 den 20. april 1995 den 15. juni 1998 den 23. marts 1999 den 26. september 2001 den 16. september 2003 den 16. september 2005 den 28. april 2006 den 17. april 2007 den 12. september 2008 den 15. december

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Indian-Danish Forum

Vedtægter for Indian-Danish Forum Vedtægter for Indian-Danish Forum 1. FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Indian-Danish Forum (herefter benævnt Foreningen ). 1.2 Foreningens indtægter består udelukkende af medlemskontingenter.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere