Engdalskolen SKOLENYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engdalskolen SKOLENYT"

Transkript

1 Engdalskolen SKOLENYT Marts 2015

2 Personale Med udgangen af januar måned tog vi afsked med lærer Lise Juul Agerholm, som har været ansat ved Engdalskolen i 11 år. Lise har fået bevilget orlov fra sin stilling for at prøve kræfter med nye udfordringer uden for folkeskolen. Her skal lyde en stor tak til Lise for indsatsen ved Engdalskolen med ønsket om god vind fremover. Som det fremgik af Skole-Nyt, december 2014 tog vi med udgangen af december måned afsked med lærer Tom Kjær Gislev. Jeg er glad for at kunne meddele, at begge stillinger nu er besatte. I Toms stilling har vi valgt at ansætte lærer Josephine Layyous Funck, der er linjefagsuddannet i dansk, engelsk, hjemkundskab og kristendomskundskab. Josephine har undervisningserfaring fra Auning Skole i Norddjurs Kommune og tidligere fra Viby Skole i Aarhus. I Lises stilling har vi valgt at ansætte lærer Ingrid Ruby, der er linjefagsuddannet i tysk og engelsk. Hertil har hun en bachelor of arts fra Bradford University, England, ligesom hun har taget første del af skuespiluddannelsen fra Skandinavisk Teaterskole. Ingrid har fortrinsvist hentet sin undervisningserfaring fra Rejsby Europæiske Efterskole i Sønderjylland samt fra BGI-Akademiet i Horsens Kommune. Josephine og Ingrid er ansat i tidsbegrænsede forløb frem til sommerferien. Velkommen til samarbejdet til Josephine og Ingrid! Nyt ledelsesgrundlag Ledelse, medarbejdere og bestyrelse har henover efteråret og vinteren forholdt sig til skoleledelsens udkast til et nyt ledelsesgrundlag for Engdalskolen. Engdalskolen er i god vækst. Og med folkeskolereformens krav til fremtidens skoleledelse er der opstået et behov for dels at prioritere ledelse tæt på kerneydelsen med henblik på at skabe bedre læring og trivsel for eleverne og til at understøtte og udvikle en mere attraktiv arbejdsplads for de ansatte. Som konsekvens af dette behov pågår der i denne tid en proces til ansættelse af en pædagogisk leder for undervisningspersonale og elever i indskolingsafdelingen 0. 4 klassetrin. Går alt efter planen, vil der således fra den 1. maj 2015 være ansat endnu en pædagogisk leder, som vil få kontorfællesskab med skolens SFOleder Ove L. Lauridsen. Beskrivelsen af det nye ledelsesgrundlag kan læses i sin helhed på engdalskolen.dk - under Om skolen. 2

3 Legekunst i den orange bygning Vi har ventet længe på etableringen af de kunstinstallationer, som følger med den modernisering og udvidelse af skolens A-fløj, som pågik i Kunstprojektet har været forhindret af flere årsager, blandt andet de brandmyndighedskrav, som skal være opfyldte på en skole. Vi kan nu glæde os over, at arbejdet med kunstinstallationer i to af skolens tre nicher er sat i gang, og at eleverne allerede har taget rigtigt godt imod den ene af installationerne, omend arbejdet endnu ikke er færdiggjort. Vi ser frem til de færdige resultater i de to nicher på henholdsvis stueplan og på 1. sal. Principper for den understøttende undervisning Et af de nye elementer i folkeskolereformen er den understøttende undervisning, som varetages af lærere og SFO-medarbejdere. Skolebestyrelsen vedtog ved sit møde i februar 2015 følgende princip for den understøttende undervisning: Værdier Engdalskolen er en anerkendende skole, der udvikler livsmod og livsduelighed inden for fællesskabets rammer. Målene er, at skolen udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. at skolen mindsker betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. at tilliden til og trivslen på skolen styrkes - blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Derfor skal den understøttende undervisning rumme forløb og læringsaktiviteter, der spiller sammen med og understøtter undervisningen i skolens fag. sigte på at styrke elevernes læringsparathed, motivation, sociale kompetencer, alsidige udvikling og trivsel. være differentieret og skabe variation i skoledagen. Organisering Samarbejdet i de professionelle fællesskaber for lærere, pædagoger og eventuelle samarbejdspartnere i den åbne skole skal prioriteres højt i planlægningen, gennemførelsen og efterbehandlingen af den understøttende undervisning. 3

4 Det skal tilstræbes, at den understøttende undervisning varetages af en kendt voksen f.eks. klassepædagog fra tovoksenordningen, eller en af elevernes primære lærere. Det tilstræbes, at der arbejdes med klassens interne relationer, læringsmiljø, elevrådsarbejde samt obligatoriske emner som uddannelse og job, seksualundervisning, færdselsundervisning, undervisning i førstehjælp m.m. Formuleringen her forholder sig ikke til bestemmelserne om bevægelse samt lektiehjælp og faglig fordybelse som er omfattet af bestemmelserne for den understøttende undervisning. Der findes særlige principformuleringer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Over tid skal principper for understøttende undervisning, bevægelse, lektiehjælp og faglig fordybelse samles i et dokument om principper for den understøttende undervisning. Principperne har virkning i fuldt omfang fra den 1. august Nyt lokale til håndværk og design I december-nummeret af Skole-Nyt skrev jeg følgende: Fra den 19. januar 2015 kan vi forvente, at håndværkere træder ind i skolens sløjdlokale og billedkunstlokale B med tilstødende områder for at etablere et samlet læringsmiljø for det nye fag håndværk og design, som tæller i skolens fagrække fra skoleåret Etableringen af det nye læringsmiljø er imidlertid blevet forsinket, og i skrivende stund er det planen, at arbejdet skal påbegyndes i uge 11. Det nye læringsmiljø skal være klar til at blive taget i brug fra den 1. august Ændringen vil få betydning for gennemførelsen af sløjd- og billedkunstundervisningen i etableringsperioden fra uge 11. 4

5 Sløjdundervisningen vil i etableringsfasen foregå på Udkanten, mens den billedkunstundervisning, der normalt foregår i billedkunstlokale B vil blive gennemført på Fristedet. Ny elevtrivselsundersøgelse I Aarhus har der gennem de senere år været tradition for at gennemføre elevtrivselsundersøgelser hvert efterår. Den seneste undersøgelse blev gennemført i uge 40 i Undersøgelsesresultaterne har hvert år været genstand for god dialog i klasserne, i skolebestyrelsen samt mellem ledelse og medarbejdere. Landspolitikerne bag Folkeskolereformen har imidlertid besluttet, at der skal gennemføres en landsdækkende trivselsundersøgelse en gang om året med henblik på at opnå bedre elevtrivsel på landets folkeskoler. Den landsdækkende undersøgelse pågår i perioden den 26. januar til den 20. marts Det er TNS Gallup der på Undervisningsministeriets vegne står for afviklingen af den digitale - og anonyme - spørgeskemaundersøgelse. Eleverne modtager brugernavn og password til undersøgelsen, som klasselæreren understøtter eleverne i at gennemføre. I skrivende stund er svarprocenten 37 %, og der er endnu tid at løbe på, inden undersøgelsesperioden udløber. Resultaterne af undersøgelsen vil som altid danne baggrund for dialogen om elevtrivselen på Engdalskolen med henblik på iværksættelse af initiativer til understøttelse af god trivsel. 5

6 Elevrådets kostrådskampagne Følg Maxi-rådets kostrådskampagne på Instagram #SundEngdal. I perioden den 9. marts til den 27. marts gennemføres første del af en konkurrence som led i Maxi-rådets kostrådskampagne for elever på klassetrin. Ved deltagelse i konkurrencen kan du vinde et gavekort på 50 kr. til Mælkebøtten. For at deltage i konkurrencen skal du blot gøre følgende: 1. Lav en sund madpakke, der indeholder så mange kostråd som muligt. 2. Tag et billede af din sunde madpakke. 3. Læg billedet ind på instagram med hashtagget #SundEngdal. Der kåres to vindere hver måned frem til sommerferien. God fornøjelse! Der må kysses! Som de fleste børn og voksne i bil nok har bemærket, er der blevet sat skilte op med ordlyden Kys og farvel ad den ensrettede kørebane langs skolen ud mod Hovedgaden. Skiltene betyder, at man må standse bilen i det korte øjeblik, det tager for barn og voksen at kysse farvel og for barnet at stige ud af bilen. Hvis man har behov for at følge sit barn ind i skolen bedes man parkere bilen på P-pladsen eller andetsteds. 6

7 Det er ikke tilladt at parkere på Kys og farvel -strækningen. Som bilister kan man ved at overholde denne færdselsregel hjælpe hinanden med at få afviklet trafikken hurtigt og smertefrit. Toilethygiejne for børn Vi oplever i denne tid et stort behov for opmærksomhed på særligt de yngste børns toiletvaner. Vi konstaterer, at toiletterne bliver efterladt i en sørgelig forfatning særligt sidst på dagen, ligesom vi jævnligt modtager meddelelser fra forældre, ansatte samt rengøringsfirmaet Kongsvang om et behov for forbedring. Der arbejdes målrettet fra skolens side på at skabe forbedring af forholdene. Således bliver der gjort rent to gange dagligt på toiletterne i indskolingsafdelingen og på gårdtoiletterne, ligesom der er et fokus på at arbejde pædagogisk med børnene med henblik på at skabe god toilethygiejne. Herudover har vi i samarbejde med rengøringsfirmaet omlagt rengøringstidspunkterne, så dagens anden rengøringsrunde foretages efter 12-pausen. Dette med henblik på at højne renlighedsstandarden, så den holder indtil lukketid kl. 17. Hvis vi skal opnå god effekt af indsatsen har vi brug for forældrenes støtte. Så hermed en opfordring til også hjemme at støtte og guide de små til god toilethygiejne. Frihed til ferie udenfor skoleferien Vi oplever med god grund stor forskellighed i henvendelsesformen til kontoret, når det gælder anmodning om ekstraordinær frihed til ferie og rejse udenfor skoleferien. Med henblik på at tydeliggøre forretningsgangen, har vi valgt at bringe dette sæt retningslinjer: Ved 1 2 dages ekstraordinær frihed skal forældrehenvendelsen alene gå til elevens klasselærer. Ved mere end to dages ekstraordinær frihed skal henvendelsen gå via klasselærer til skolens kontor med adressat til sekretær Vivi Keller og skoleleder Mari-Ann Togsverd. Henvendelsen skal som udgangspunkt ske elektronisk gennem skolens Intra-platform (elektronisk kontaktbog / Intrabesked). Hvis henvendelse sker gennem den fysiske kontaktbog skal kontaktbogen afleveres via klasselærer til fraværsregistrering på kontoret. 7

8 Hjertestarter Skolen har i samarbejde med Brabrand Idrætsforening fået opsat en hjertestarter. Hjertestarteren hænger på gymnastiksalsbygningens ydermur ud mod boldbanerne. Hjertestarteren er tilgængelig for enhver, der måtte få brug for den. Lad os håbe, at behovet aldrig opstår. Stormøde for forældre i maj Med udgangen af dette skoleår bevæger vi os ind i 2. fase i gennemførelsen af folkeskolereformen. I løbet af dette første år med folkeskolereform har vi gjort os en række praksiserfaringer, og vi er på vej med justeringer på udvalgte områder. På under menupunkt Folkeskolereform kan man hente viden om Engdalskolens praksis i år 1 med folkeskolereformen. Denne Hvidbog vil blive opdateret til en version 2, efterhånden som forestående justeringer for det kommende skoleår er på plads. Skolen inviterer til stormøde for skolens forældre medio maj, hvor vi vil fortælle om praksis og justeringer. Dato for arrangementet følger. Med venlig hilsen, Mari-Ann Togsverd 8

9 Kalender Mandag d. 9. marts til fredag d. 13 marts 2015 A-uge. Alle elever har undervisningsfri fra kl Onsdag d. 11. marts og torsdag den 12. marts 2015 kl. 19. Opførelse af musicalen Joanna for 6. årgangs forældre. Lørdag d. 28. marts mandag den 6. april Påskeferie. Mandag den 13. april fredag den 17. april 2015 A-uge. Alle elever har undervisningsfri fra kl

Mari-Ann Togsverd - 230415

Mari-Ann Togsverd - 230415 Hvidbog om folkeskolereform på Engdalskolen vol.2 Fra Wikipedia: En hvidbog er en art rapport udgivet af en regering med det formål at oplyse parlament eller den omkring et givent emne eller sag. Begrebet

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Mari-Ann Togsverd 010414

Mari-Ann Togsverd 010414 Hvidbog for indførelse af folkeskolereform på Engdalskolen 14-15 Fra Wikipedia: En hvidbog er en art rapport udgivet af en regering med det formål at oplyse parlament eller ligheden omkring et givent emne

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere