ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL"

Transkript

1 ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL - Et kvalitativt studie af trivsel blandt danske iværksættere af Louise Linnea Kron Virksomhedsstudier, CBIT Roskilde Universitet Afleveret: 28. April 2015 Antal anslag: Vejleder: Peter Hagedorn- Rasmussen

2 Dette speciale deler tekster med specialet skrevet af Troels Trebbien Rasmussen, da vi fra 1/ til 11/ var specialemakkere. Jeg har ændret på alle dele af teksten fra vores fælles speciale, men jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om, hvor meget de to slutprodukter ligner hinanden. Abstract Dette speciale undersøger, hvordan danske iværksættere oplever arbejdsrelateret trivsel. Tidligere studier af trivsel hos iværksættere har primært baseret sig på social-psykologiske tilgange, der er domineret af kvantitative metoder. Specialet anvender i stedet kvalitative metoder med et fokus på, hvordan en øget forståelse af trivsel hos iværksættere kan forbedre disses vilkår. Da der ikke er forsket tidligere i trivsel blandt danske iværksættere, tages der afsæt i en eksplorativ tilgang. Med udgangspunkt i trivselsmodellen Job Demand Ressources (JDR) og en teoretisk profilbeskrivelse af iværksættere, undersøges iværksætternes oplevelse af krav, ressourcer og social støtte. Igennem en casestudieforståelse bliver fænomenet oplevet trivsel blandt danske iværksættere undersøgt via seks kvalitative interviews med iværksættere. Specialets resultater viser, at der er behov for at nuancere flere af de traditionelle definitioner af krav og ressourcer. Endelig tydeliggøres vigtigheden af social støtte blandt iværksættere. Specialet afrundes med en diskussion af, hvordan disse indsigter kan bruges til at forbedre danske iværksætteres vilkår. Resumé The thesis explores job satisfaction and work related wellbeing among Danish entrepreneurs. The methodology is inspired by but also in opposition to the dominant Social Psychological approach where wellbeing is typically quantified and measured. Instead, the thesis explores the issue via a qualitative approach and ultimately asks, how a deeper understanding can be used to improve the entrepreneurial climate in Denmark. The thesis takes off from the Job Demand Resources (JDR) and personality traits, and through six interviews with entrepreneurs, who work in shared office spaces. It goes on to explore how the entrepreneurs themselves perceive and understand work related wellbeing. The research underscores the need for further nuances in the traditional conceptualization of demands and resources, and shows how social support is of particular importance for the entrepreneurs. Finally the discussion goes on to explore how the various finding could be employed to enable a better entrepreneurial climate and conditions in Denmark. 2

3 1.0 Indledning Problemfelt Problemformulering Afsnit: Afgrænsning Begrebsafklaring Iværksættere Succes Kontorfælleskab Trivsel Stress Oversigt over specialet Metodiske tilgang Videnskabsteori Gadamers hermeneutik En kvalitativ metode og en kvantitativ teori Eksplorativ Fremgangsmåde Casestudier som undersøgelsesdesign Kvalitative Interviews Interviewprocessen Tematisering Design Interview Søgning efter informanter Valg af informanter Iværksætterne Transskription Metodediskussion om begreberne validitet og reliabilitet Andre evalueringskriterier Metodiske overvejelser omkring analyse Teoretiske ramme Iværksætteren The Big Five Zhao og Seiberts metaanalyse: The big five og iværksættere At have det godt på arbejdet Stressteori Stressfaktorer Krav- kontrol modellen Indsats- belønning modellen Krav- Kontrol eller Indsats- Belønning? Job demand ressource modellen (JDR modellen) Jobkrav og jobressourcer hos iværksættere Social støtte Coping Interviewguide At forstå mine informanters rammefortælling At undersøge mine informanters oplevelse af krav og udbrændthed At undersøge mine informanters oplevelse af stress og copingstrategier

4 3.3.5 At undersøge mine informanters oplevelse af social støtte i iværksættermiljøet Analyse Tidskrav og ansvar - man er jo lidt en junkie efter at være på Den kvantitative arbejdsbyrde - en god dag kan sagtens være 14 timer Indre usikkerhed og risiko - Men det er jo bare mennesker Ydre usikkerhed og risiko - der er ikke nogen hjælp at hente Den følelsesmæssige byrde - i virkeligheden har vi mindre frihed Opgavekompleksitet - Man skal lære at være et firma Autonomi jeg lavede hele den der Selvstændighed overprepared and understructured Variation i arbejdet der er en del selvjustits Feedback og læringsmuligheder - fordi jeg 99 procent af tiden kun får ros Arbejdsorganisering og coping Så kan vi bande lidt i et par timer Social støtte Social støtte - Behov for anerkendelse Social støtte - Kontorfællesskabet og andre iværksættere? Social støtte - At turde at åbne op Analyseafrunding Diskussion Oplevet trivsel hos iværksættere Bedre danske iværksættervilkår? Konklusion Litteraturliste

5 1.0 Indledning En virksomheds succes er traditionelt blevet målt med udgangspunkt i et økonomisk perspektiv. Meget simplificeret kan det siges, at hvis tallene på bundlinjen var sorte, så klarede virksomheden sig godt. Der er imidlertid andre og mere nuancerede måder at forstå begrebet succes på. At forstå en virksomhed og dens succes kan således udvides med elementer fra både det interne og det eksterne miljø. Hvis en virksomheds succesparametre udvides til andet end blot økonomien, bliver spørgsmålet hvilke ting, der bør inddrages som relevante. Et bud kunne være medarbejdernes trivsel og i jagten på at undersøge det gode arbejdsliv og den gode og velfungerende arbejdsplads, er der kommet flere teoretiske bud på, hvilke faktorer der betyder noget for individets lyst og evne til at performe, og derved skabe både individuel og organisatorisk succes. Ordet trivsel bruges hyppigt i forbindelse med arbejdslivet, og i medierne fremhæves det, hvordan forbedret trivsel øger produktiviteten, nedbringer sygefraværet og tiltrækker de mest kvalificerede medarbejdere (Web 1; Mandag Morgen). Trivsel har dermed bevæget sig ud af det bløde(ere) humanistiske felt og ind i erhvervsøkonomien, som noget der batter på bundlinjen. At trivsel på arbejdet er vigtigt kan virke indlysende, men det har dog traditionelt været svært for både forskere i arbejdsmiljø og virksomhedsledere at kvantificere trivslens værdi. Selvom succes kan forstås i en bredere forstand, viser nyere forskning dog en klar sammenhæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø og medarbejderperformance. Både performance målt objektivt (Edward et al 2014:4), men også på medarbejdernes egen oplevelse af at yde mere og bedre. AC har således i april 2014 offentliggjort en undersøgelse af medarbejderes oplevelse af trivsel og performance, der viser en stærk forbindelse mellem de to (Bilag 1). Størstedelen af den forskning der findes omkring trivsel på arbejdet, tager dog udgangspunkt i større virksomheder og organisationer. Det efterlader en stor gruppe individer, som ikke passer ind i denne forståelse, nemlig iværksætterne. Som enkeltmandsvirksomhed eller en lille gruppe skal iværksætterne både skabe rammerne for egen trivsel og dagligt arbejde i disse rammer. Ikke desto mindre er lige netop iværksættere 5

6 den erhvervsgruppe, hvor trivselsbegrebet har haft sværest ved at slå rod. Trivsel hos iværksættere er således underbelyst relativt til trivsel hos andre erhvervsgrupper, og der mangler viden på feltet, både om hvilken værdi trivsel har hos og for iværksættere, samt hvordan trivsel bedst opnås hos denne gruppe. Samtidig er det interessant, at undersøgelsen lavet af AC viser, hvordan medarbejderne peger på god ledelse og ledelse med fokus på godt psykisk arbejdsmiljø, som de to vigtigste parametre for forbedret psykisk arbejdsmiljø. Det bliver derfor særligt relevant at undersøge det psykiske arbejdsmiljø og trivsel for iværksættere, som både skal fungere som medarbejdere og ledere. 1.1 Problemfelt Jeg indleder mit problemfelt med en kort fortælling fra iværksætterverden. En iværksættergruppe holdt teammøde en lørdag formiddag. Emnet på dagsordenen omhandlede hvilken type menneske de forskellige i gruppen var. Der blev taget udgangspunkt i Jungs typologi test og undervejs i mødet blev der flittigt talt om, hvor godt eller hvor lidt testresultaterne passede på gruppen. Tre fra gruppen faldt under den samme kategori og her svarede en af de tre smilende, at hvis det kun var de tre alene, så ville de konkurrere om, hvem der kunne arbejde længst tid, indtil de begyndte at bløde ud af næsen. Udtalelsen blev sagt med et glimt i øjet, men ramte samtidig plet på forståelsen af iværksættere. Dette matcher narrativet om at være iværksætter, hvor du forventes at arbejde benhårdt, uden sikkerhed for at du dermed får succes. Kontrasten mellem vores opfattelse af iværksættere og almindelige medarbejdere er med til at understrege, hvorfor et begreb som trivsel endnu ikke naturligt hører hjemme i diskussionen om iværksætteres vilkår. Det er alment accepteret, at iværksættere spiller en rolle for den danske økonomi. I rapporten Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder, påpeges vigtigheden af iværksættere, da det traditionelt har været unge og nye virksomheder, som har stået for en anseelig andel af jobskabelsen i Danmark, med særligt fokus på vækstiværksættere som afgørende i et økonomisk perspektiv (Gjerløv-Juel & Dahl 2012: 1). Det fremhæves, at der er forskel på hvor meget danske iværksættere bidrager til vækst, da der er mange iværksættere som lukker deres virksomheder ned efter nogle år, og der derfor ikke er så mange der bidrager til jobskabelse og endnu færre der bliver deciderede vækstiværksættere. Et Faktaark, udarbejdet af Arbejderbevægelsens 6

7 Erhvervsråd og DJØF (Bilag 2), viser at der ca. var iværksættere, der startede mellem år 2005 og 2009, og ud af dem blev omkring til vækstiværksættere der i gennemsnit skabte 2,6 fuldtidsstillinger i deres virksomhed. I erhvervsøkonomisk forstand vil det således være relevant at fokusere på at skabe flere vækstiværksættere i Danmark. Dog, før det skridt kan tages, er det relevant at undersøge almindelige små iværksættere. For at skabe grobund for, at flere iværksættere bliver til vækstiværksættere, eller i det mindste ikke lukker deres virksomhed, kræver det viden om de nuværende iværksætteres forhold og oplevelser, før man kan rette blikket mod, hvordan der kan skabes flere vækstiværksættere. I Danmark findes der en lang række foreninger/organisationer/inkubatorer og diverse startup-konsulenter, hvis funktion er at rådgive nye iværksættere. Der eksisterer netværk, afholdes konferencer, og der er rigelig hjælp af hente for iværksættere i form af gode råd og vejledning i de strukturelle rammer om iværksætteri; de krav der stilles til en iværksætter; hvordan man bedst forholder sig økonomisk og strukturelt til f.eks. skat; hvordan man får kunder etc. Dansk Iværksætter Forening har de sidste tre år lavet undersøgelser af iværksætteres generelle forhold i Danmark (Web 2, Dansk Iværksætter Forening). Symptomatisk for forståelsen af iværksætteres forhold er, at trivsel spiller en forsvindende lille rolle i undersøgelsernes afdækning af iværksætteres behov. Et nyt forskningsstudie fra december 2014 undersøger sammenhængen mellem iværksætteres ressourcer og krav samt den belastning og engagement de oplever i arbejdslivet og deres subjektive virksomhedssucces (Dijkhuizen et al 2014: 2). Den subjektive virksomhedssucces forklares på følgende måde: Citat: Criteria that entrepreneurs value and strive for that reflect their individual goals, values and aspirations, which in turn are meaningful for entrepreneurial outcomes (Ibid.). Den subjektive virksomhedssucces opdeles endvidere i to kategorier; den subjektive personlige succes, som relaterer til den personlige udvikling og mulighed for at opnå ønskede mål, samt den subjektive finansielle succes, som relaterer til iværksætteres indkomst og finanser. 7

8 Subjektiv succes er et brugbart parameter hos iværksættere, fordi deres særlige status gør det svært at måle deres succes på en mere objektiv facon. Nogle iværksættere er stadig i gang med at etablere sig, og variabler såsom profit og vækst vil derfor ikke give et reelt billede af deres robusthed og fremtidige resultater (Reijonen & Komppula, 2007: ). Andre iværksættere (typisk mikro-iværksættere med 1-3 medarbejdere) har ingen intention om at vokse, men er tilfredse med at virksomheden leverer en komfortabel indkomst (Ibid.: ). Det er svært at vise, at subjektiv succes også garanterer objektiv succes, særligt omkring økonomien i virksomheden. Forskere har dog vist, at der er en positiv sammenhæng mellem subjektiv succes og salg. Citat: After that, and in order to demonstrate the validity of this subjective indicator (red: perceived success), it was correlated with an objective measure: the increase in the real sales of the company, an indicator widely used in the business literature to measure performance. The result showed a positive and significant correlation between them and validated the use of subjective indicators as a means of measuring business success (min fremhævning). (Pérez & Canino 2009: 998). Det står altså klart, at trivsel eller manglen på denne kan influere på iværksætteres evne til at yde, både på et personligt og et økonomisk plan. Iværksættere er, ligesom traditionelt ansatte medarbejdere, afhængige af at yde deres bedste inden for deres kerneydelser. Men, iværksættere er, i højere grad end medarbejdere, afhængige af at kunne strukturere deres tid, sælge deres ydelser (og herunder indgå i netværk hvor ydelserne kan blive eller er relevante), produkt- eller serviceudvikle etc. Det gør iværksættere særligt sårbare overfor mistrivsel, fordi udbrændthed ikke kan imødekommes ved at sætte tempoet ned inden for en dimension, f.eks. salg, uden at dette rammer indholdet af de andre dimensioner. Derfor er det ikke så underligt, at selv lave grader af mistrivsel medfører forholdsvis store reduktioner i den subjektivt oplevede succes hos iværksættere (Ibid.). Vigtigheden af trivsel er allerede accepteret på mange arbejdspladser i Danmark. Overenskomstaftalen fra 2008 cementerede et øget fokus på trivsel, og stillede krav til alle offentlige arbejdspladser om at gennemføre trivselsundersøgelser hos de ansatte mindst hver 3. år Det er tankevækkende, at trivsel for offentlige og private ansatte er blevet et 8

9 samfundsanliggende og noget man sætter på dagsordenen, alt imens iværksætterne behov stadig anses som primært strukturelle og økonomiske. Jeg ønsker derfor at udvide fokus på trivsel til iværksætterne i Danmark. Det ville være naivt at tro, at trivsel, eller betingelserne for dette, er det samme for en medarbejder som det er for en iværksætter. Jeg tager derfor udgangspunkt i, at iværksættere er et specielt folkefærd, og starter således med teoretiske profilbeskrivelser af iværksættere og entreprenører. Dette skal give mig en mere dybdegående forståelse af iværksættere som gruppe; hvem der vælger at blive iværksættere; hvad deres drivkraft er, om det er en særlig type mennesker, der vælger det etc. Min begrundelse for at tage udgangspunkt i en teoretisk profilbeskrivelse af iværksættere ligger i en forståelse af, at jeg i specialet aktivt forholder mig til, hvordan jeg kan målrette forståelsen af trivsel hos denne erhvervsgruppe. Jeg forventer således, at nogle elementer af trivsel, som f.eks. social støtte, er relevant både for iværksættere og almindelige medarbejdere, mens andre elementer som forudsigelighed 1 enten ikke er nær så afgørende eller måske må måles ud fra nogle andre parametre for iværksættere end almindelige medarbejdere. Min forforståelse er altså, at iværksættere i langt højere grad end de fleste medarbejdere kan trives i et miljø med høj uforudsigelighed og usikkerhed. Der er forsket meget indenfor både iværksætterfeltet og trivselsfeltet. Der eksisterer også udenlandsk forskning hvor de to genstandsfelter overlapper hinanden. Den teori jeg bruger i specialet, og de studier jeg benytter mig af, har dog alle sammen et kvantitativt udgangspunkt, og jeg vælger i stedet en kvalitativ tilgang. I mit metodekapitel vil jeg diskutere styrker og svagheder ved henholdsvis den kvantitative og kvalitative teori og metode. Min forståelse er, at den kvantitative metode kan bidrage til at afdække et fænomen som trivsel, men dog vil have nogle mangler når ønsket er et mere nuanceret billede. Jeg vil med specialet skabe en forståelse og et sprog for iværksætterenes egen oplevelse af trivsel og hvad denne betyder i deres arbejdsliv. 1 Eksemplerne social støtte og forudsigelighed er taget fra de seks guldkorn, som Arbejdsmiljørådet identificerer som centrale for et godt psykisk arbejdsmiljø. 2 I det sammenligningen sker mellem (mellem)ledere og iværksættere, antages det, at forskelle på 9

10 Med et grundlag fra den teoretiske forståelse af trivsel og iværksættere vil jeg igennem en eksplorativ tilgang undersøge en række danske iværksætteres forståelse af trivsel. Problemfeltet kan opsummeres i den følgende problemformulering: 1.2 Problemformulering Hvordan kan en øget forståelse af opmærksomhedspunkter og faktorer for danske iværksætteres oplevelse af arbejdsrelateret trivsel, skabe mere gunstige iværksættervilkår? For at kunne svare på min problemformulering, har jeg valgt at tage udgangspunkt i en række arbejdsspørgsmål. For at få en øget forståelse af danske iværksætteres trivsel, bliver jeg nødt til at sætte fokus på henholdsvis iværksættere og begrebet trivsel. Jeg har derfor formuleret tre arbejdsspørgsmål, som skal understøtte min problemformulering: - Hvad kendetegner en iværksætter? - Hvad er trivsel? - Hvad betyder trivsel for iværksætteres arbejdsliv? Det første spørgsmål stiller jeg, for at klæde både mig selv og læseren på til bedre at forstå og kunne fortolke min målgruppe og genstandsfelt i analysen. For at kunne svare på det første arbejdsspørgsmål tager jeg udgangspunkt i teori om iværksætteres personlighed. For at kunne svare på det næste spørgsmål undersøger jeg forskellige trivselsbegreber. I mit teoretiske afsnit redegør jeg for mine valg af teorier, samt tydeliggør hvilke begreber jeg vælger at fokusere på i min analyse. For at kunne give svar på det tredje spørgsmål, undersøger jeg forskellige studier af iværksætteres trivsel, som relateres til de trivselsbegreber jeg har udvalgt. 1.3 Afsnit: Afgrænsning Jeg afgrænser mig fra store dele af trivsels- og stressteorien, da forskningsfeltet er meget omfattende. Mit fokus i specialet ligger på den psykiske del af trivsel og stress, med udgangspunkt i modellen Job Demand Ressources (JDR modellen) og en teoretisk forståelse af social støtte. I mit teoriafsnit vil jeg forklare mine tilvalg og fravalg af teori 10

11 nærmere. Jeg afgrænser mig samtidig til en bestemt type iværksættere, da alle mine iværksættere er knyttet til et kontorfællesskab og har det, jeg vil beskrive, som et kreativt arbejde. Alle iværksættere er fundet enten i eller tæt på København og jeg afgrænser mig derfor for iværksættere i resten af landet. Derudover er alle iværksætterne enten enkeltmandsiværksættere eller en del af en lille iværksættervirksomhed, og jeg afgrænser mig således fra større iværksættervirksomheder. 1.4 Begrebsafklaring Iværksættere Jeg forstår iværksættere som individer, der enten alene eller i en gruppe har startet en virksomhed fra grunden og som har ansvaret for virksomheden. Selve ordet iværksætter tager udgangspunkt i at sætte i værk. Jeg ser altså en iværksætter som et individ, der i stort eller lille format selv skaber sit arbejde Succes I specialet bruger jeg begrebet succes ud fra et både økonomisk og personligt perspektiv. Jeg forstår succes mere nuanceret end tal på bundlinjen, og min forståelse af virksomheders succes og erhvervsøkonomi er således bundet op på flere elementer, som de personlige opsatte mål og den subjektive økonomiske succes Kontorfælleskab Jeg undersøger kun iværksættere som er tilknyttet et kontorfællesskab. I specialet forstår jeg kontorfællesskaber som et struktureret fællesskab for iværksættere, hvor de enten gratis eller ved at betale kan få en kontorplads, hvor de kan arbejde og få en form for kollegialt forhold til de andre i kontorfællesskabet Trivsel Begrebet trivsel i arbejdslivet bruges bredt og til tider flyvsk, selv i forskningslitteraturen (Lystbæk, Working paper). I specialet forstår jeg trivsel som en psykisk tilstand, hvor individer generelt oplever glæde i forbindelse med deres arbejde, og hvor energi og engagement giver lyst og overskud til at håndtere udfordringer i arbejdslivet. 11

12 1.4.5 Stress Jeg forstår arbejdsrelateret stress, som den reaktion som folk oplever, når deres arbejdskrav overstiger deres viden og evner. Arbejdsrelateret stress fører til tre slags reaktionstyper, adfærdsmæssige (f.eks. udeblivelse eller dårlig præstationer), fysiske (hovedpine eller hjertekarsygdomme), og psykologiske (f.eks. angst eller depression). I specialet forstår jeg stress som resultatet af manglende trivsel (Jex, 1998). 12

13 1.5 Oversigt over specialet 13

14 2.0 Metodiske tilgang I dette kapitel vil mine metodiske valg og refleksioner blive beskrevet. Jeg vil redgøre for min forståelse af den kvalitative metode, hvordan jeg forstår den i forhold til mit speciale, samt hvordan jeg har indsamlet og behandlet min empiri. 2.1Videnskabsteori Jeg betragter videnskabsteorien i specialet som en del af min metode. For at kunne svare på min problemformulering og arbejdsspørgsmål kræver det, at jeg kan tage udgangspunkt i den eksisterende forskning om iværksættere og trivsel, men samtidig også kan forstå iværksætterne selv, uden at denne forståelse er domineret af teoretiske forforståelser Gadamers hermeneutik I mit speciale har jeg valgt at bruge hermeneutikken som min videnskabelige metode. Hermeneutik betyder grundlæggende fortolkning og meningen med denne videnskabsteori er, at man gennem en serie af fortolkninger kan forstå indholdet i tekst eller tale (Fuglsang og Olsen 2004: 311). Grundlæggende gælder det, at hermeneutikken består af tre dele: Forståelse, udlægning og anvendelse/applikation (Ibid.). Et centralt forhold for hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel. Udtrykket illustrerer, at der altid vil være en vekselvirkning mellem del og helhed i fortolkningen af en tekst eller samtale (Fuglsang og Olsen 2004: 312). Man kan kun forstå delene, hvis helheden også er til stede. Ligeledes kan man kun forstå helheden, hvis delene inddrages (Ibid.). Derfor er det selve sammenhængen mellem helheden og delene, der er meningsskabende. Og det er selve relationen mellem delene og helheden der bevirker, at vi i det hele taget er i stand til at forstå og fortolke en tekst eller samtale (Ibid.). Hans-Georg Gadamer, er den der har arbejdet mest med hermeneutikken som metode. Ifølge Gadamer er den hermeneutiske cirkel ontologisk, hvilket betyder, at den ikke blot skal forstås som regningslinjer for god fortolkning, men derimod som selve betingelsen for den menneskelige erkendelsesproces. 14

15 Citat: Den der ønsker at forstå en tekst, foretager altid et udkast. Så snart der viser sig en første mening i teksten, udkaster han en helhedsmening for teksten. På den anden side viser den første mening i teksten sig kun, fordi man allerede læster teksten ud fra visse forventninger om en bestemt mening. (Gadamer 2007:254). Vi vil altid være en del af den hermeneutiske cirkel og både fortolkeren og genstanden vil sammen påvirke meningsdannelsen. For Gadamer gælder det, at vi altid vil være underlagt nogle forforståelser og fordomme. Begrebet forforståelse betyder, at der altid går en tidligere forståelse forud for vores nuværende forståelse, mens begrebet fordom dækker over den bagage man har om verden, og som derfor ligger til grund for vores forståelse af en tekst eller tale (Gadamer, 2007: ) Som det fremgår, bliver vores forståelse af en tekst eller tale påvirket af vores forforståelser og fordomme, og ifølge Gadamer udgør vores forforståelser og fordomme en forståelseshorisont (Gadamer, 2007:288). Denne forståelseshorisont er medbestemmende for, hvordan vi orienterer os og handler i verden og samtidig bestemmende for, hvordan vi forstår verden (Ibid.). Ifølge Gadamer kan vi ikke overskride vores horisont, og hans hermeneutiske teori er dermed også et opgør med oplysningstidens ideal om den fordomsfrie fortolker. Det er således først i mødet med genstanden, og i samspillet mellem fortolkerens og det fortolkedes horisonter, at mening opstå. Dette forstående møde med genstanden kaldes horisontsammensmeltningen. Gadamer beskriver horisontsammensmeltningen som selve det tidspunkt, hvor forståelsen opstår. Citat: Der findes ligeså lidt en nutidshorisont i sig selv som der findes historiske horisonter man skal tilegne sig. Tværtimod er forståelsen altid en proces, hvor horisonter, der formodes at eksisterer for sig selv, smelter sammen. (Gadamer 2007: 291). 2.2 En kvalitativ metode og en kvantitativ teori Jeg vil i følgende afsnit beskrive, hvordan jeg bruger en kvalitativ tilgang i min metode og mit undersøgelsesdesign. Som beskrevet i problemfeltet, så er min teori om iværksættere og trivsel primært forankret i kvantitative studier. Jeg vil i dette afsnit beskrive styrkerne 15

16 og svaghederne ved henholdsvis den kvantitative og kvalitative tilgang, deres forskelle, samt belyse hvordan jeg forstår sammenspillet mellem min kvalitative- og kvantitative teori. Overordnet set kan den kvantitative og kvalitative tilgang forstås som to forskellige forskningsstrategier (Brymann & Bell 2011: 26). Den kvantitative forskning kan beskrives som en strategi der lægger vægt på kvantificerbar data, der arbejder med en deduktiv tilgang mellem teori og undersøgelse, med et mål om at teste teorier gennem hypoteser. Kvantitativ teori har, overordnet set, sit udgangspunkt i naturvidenskabelige og positivistiske normer og modeller, og den bygger på en forståelse af, at den sociale virkelighed er en udefrakommende, objektiv virkelighed (Brymann & Bell 2011: 27). De kvantitative studier er gode til at påvise overordnede tendenser eller skabe et overblik indenfor et kompliceret fænomen. Min teori i specialet kan således give mig en forståelsesramme omkring trivsel hos iværksættere, men som jeg også beskriver i problemfeltet, så vil en udelukkende kvantitativ tilgang gøre det svært at opnå en nuanceret og dyb forståelse af trivsel hos iværksættere. Den kvalitative forskning lægger vægt på mening, både den som folk selv har adgang til (hermeneutikken) og den som opstår i (magt)relationen mellem mennesker (diskursteorierne). Den har en dominerende induktiv tilgang til forholdet mellem teori og undersøgelse, med et mål om at producere nye teorier. Fokus er på, hvordan individer fortolker deres sociale verden, og den sociale virkelighed ses som foranderlig og formbar efter individet (Ibid.). Citat: Many qualitative researchers express a commitment to viewing events and the social world through the eyes of the people they study. The social world must be interpreted from the perspective of the people being studied, rather than as though those subjects were incapable of their own reflections on the social world (Brymann & Bell 2011: 402) Jeg deler denne måde at forstå mit genstandsfelt på, og som forsker finder jeg det afgørende at tage udgangspunkt i mine informanters oplevelser og forståelser, hvis jeg skal 16

17 bedrive meningsfuld forskning omkring et komplekst fænomen. I mit afsnit om brug af casestudier vil jeg diskutere denne kompleksitet yderligere. Kvalitativ forskning har selvfølgelig også nogle udfordringer og begrænsninger, man som forsker bør være opmærksom på. Et af problemerne er, at den kvalitative forskning kan blive for subjektiv. Da forskningen ofte starter meget åbent og langsomt snævrer sit fokusfelt ind, kan det være svært for en anden forsker eller læser af studiet at forstå, hvorfor og hvordan den oprindelige forsker har valgt de veje han eller hun har valgt, hvorfor forskellige elementer i studiet vægtes som de gør og hvorfor ting er valgt til eller fra. I samme tråd risikerer kvalitative studier at blive uigennemsigtige med hensyn til proces, og en del kvalitative studier tydeliggør f.eks. ikke hvordan informanter til studiet er fundet, eller udelader tydelige forklaringer af de valg der er truffet, og de konklusioner der er opnået (Brymann & Bell 2011: 409). For at tage højde for disse udfordringer, forsøger jeg gennem hele mit speciale at være så gennemsigtig som muligt i mine processer, valg og fravalg samt mine konklusioner. De to beskrivelser af kvantitativ og kvalitativ forskning kan forstås som hinandens modsætninger, der befinder sig på hver sin banehalvdel på en videnskabelig spilleplads. Det er dog vigtigt at understrege, at der findes mange nuancer af de to strategier, og at det sagtens kan forholde sig sådan, at en overordnet kvantitativ strategi har kvalitative elementer og visa versa. Det er derfor relevant at forstå, at de to strategier ikke nødvendigvis skal ses som inkompatible, men at det i flere tilfælde kan give videnskabelige undersøgelser styrke at benytte dele fra begge strategier (Brymann & Bell 2011: 28). De fleste kvalitative og kvantitative studier finder sted indenfor et felt, hvor der allerede eksisterer etablerede traditioner og viden, men hvis man ønsker at begrebsliggøre et nyt eller underbelyst fænomen, er det en forudsætning, at man arbejder eksplorativt (Olsen og Pedersen, 2004:186). 17

18 2. 3 Eksplorativ Fremgangsmåde Målet for en eksplorativ undersøgelse er at udvikle ideer, begreber og teorier. Men det eksplorative behov kan også betyde, at man vil forstå et fænomen og afdække en kompleksitet (Olsen og Pedersen 2004: 187). Da der ikke eksisterer undersøgelser der målrettet fokuserer på trivsel hos danske iværksættere, er den eksplorative fremgangsmåde meningsfuld i forhold til mit speciale. En eksplorativ undersøgelse vil ofte slutte med, at man opstiller en model, som indeholder en række påstande om verdens beskaffenhed (Ibid.). Mit mål for specialet er dog ikke at opstille en model for iværksætteres trivsel. I stedet vil jeg skabe et sprog omkring trivsel og nuancere forståelsen af trivsel i den allerede eksisterende teori, ved at supplere det kvantitative fokus med et kvalitativt studie af oplevelsen af trivsel. Med en øget forståelse og nuancering ønsker jeg at kvalificere den viden der eksisterer omkring iværksætteres trivsel. Denne kvalificering kan benyttes i både forskningshenseender og konkrete tiltag, hvor fokus er på, hvordan man med et erhvervsøkonomisk sigte for øje kan forbedre iværksætteres vilkår. Jeg har i ovenstående afsnit forklaret hvordan jeg overordnet forstår min metodiske ramme og tilgang til mit problemfelt. Jeg vil i de følgende afsnit gå i dybden med, hvordan jeg rent praktisk og konkret griber min metode an, redegøre for mine valg, samt reflektere over hvad disse valg betyder for den viden jeg producerer i specialet. 2.4 Casestudier som undersøgelsesdesign Jeg har valgt at bruge casestudiet som mit undersøgelsesdesign. Casestudier kan normalt benyttes, hvis man f.eks. ønsker at undersøge en begivenhed eller arbejdsforhold i en given virksomhed. (Georg i Darmer, Jordansen, Madsen og Thomsen 2010:14) Casestudiet kan dog også bruges til at undersøge et bestemt fænomen og belyse hvordan fænomenet kommer til udtryk i en given situation eller kontekst, og det er ud fra denne forståelse, at jeg bruger casestudiet (Ibid.). Denne type af studie kan afsløre flere nuancer omkring fænomenet end f.eks. et tværsnitstudie, fordi det fokuserer på et mindre udsnit af empiri og fordi fænomenet undersøges i dets kontekst. Robert K. Yin beskriver case studiet som passende, når man 18

19 undersøger et nutidigt komplekst fænomen, som kan være svært at kvantificere og kontrollere gennem forsøg (Yin, 2013:9). Ud over at skabe et mere nuanceret billede ligger fokus i casestudiet på, hvordan fænomenet opleves, eller hvordan der skabes mening omkring det hos informanterne, og casestudiet passer derfor godt sammen med undersøgelsesspørgsmål, som har karakter af hvordan og hvorfor (Ibid.). Netop dette fokus er relevant for mit speciale, og jeg vælger således at forstå min undersøgelse som et casestudie af fænomenet trivsel hos danske iværksættere, som bliver belyst af seks forskellige interviews med iværksættere. De enkelte interviews er indlejret (eng. embedded) i den mere overordnede case, og de har alle til formål at beskrive det samme fænomen. Endelig er casestudiet oplagt, når man har et teoretisk udgangspunkt. Det adskiller sig her fra Grounded Theory, ved at tillade eksplicitte antagelser i formuleringen af forskningsspørgsmålet (Yin, 2013: 40). Dette matcher mit fokus på sammenhængen mellem den social-psykologiske forståelse af trivsel og iværksætternes egen oplevelse af at trives. Jeg vil i de følgende afsnit beskrive min metode omkring brug af kvalitative interviews og forklare processen, udvælgelsen og indsamlingen af min empiri. 2.5 Kvalitative Interviews Jeg har valgt at mine interviews skal være kvalitative interviews, da denne form for interviews er velegnede til at beskrive de interviewedes forståelse og oplevelse af emnet i deres dagligdag ud fra deres egne perspektiver (Brinkmann & Kvale 2009: 41). Jeg har derudover valgt at benytte mig af det semistrukturerede interview, som er kendetegnet ved at være placeret på skala mellem at være stramt struktureret og ikke styrende (Brinkmann & Kvale 2009: 48). I praksis giver det mulighed for at stille åbne spørgsmål ud fra fleksible temaer, hvor de interviewede selv kan fortælle om deres livsverden, uden at jeg lægger ord i munden på dem. Jeg har mulighed for at følge op på mine egne spørgsmål og har frihed nok til ikke bare at følge en skabelon med forhåndsdefinerede spørgsmål. Derfor er der en struktur med de kvalitative interviews, men den er ikke fuldstændig fastlagt på forhånd. 19

20 For mit speciale er det vigtigt, at der er en vis frihed i interviewsituationen, da jeg ønsker, at informanterne selv definerer betydningen af trivsel i deres arbejde og hvordan deres oplevede trivsel er Interviewprocessen Jeg har draget inspiration fra Kvale og Brinkmanns tilgang til det kvalitative interview. I følgende afsnit, vil jeg kort redegøre for, hvordan jeg har brugt de faser, som jeg finder relevante for selve interviewprocessen; tematiseringen, designet, interviewet og transskriptionen (Brinkmann og Kvale:122). De følgende afsnit er med til at skabe transparens omkring min proces og metode, ved at give læseren et indblik i valg, fravalg og andre overvejelser omkring min empiri Tematisering Tematisering tager udgangspunkt i at afklare hvorfor og hvad spørgsmål, før man kan bevæge sig til hvordan (Brinkmann & Kvale 2009: 122). Jeg har i starten af min specialeproces undersøgt trivselsteori, haft møde med Thomas Clausen, seniorforsker hos det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), samt haft et indledende interview med Anders Tang, som er sekretariatsleder for Dansk Iværksætter Forening, som er en brancheforening for iværksættere i Danmark. Disse tiltag er gjort ud fra et ønske om at afklare, hvorfor trivsel er vigtigt, og hvad en undersøgelse af trivsel blandt danske iværksættere kan (og bør) give, både til forskningsområdet og til iværksættere som arbejdsgruppe. Samtidig har jeg ønsket en forståelse af, hvordan jeg skulle italesætte trivsel og stress overfor mine informanter og altså få en klar fornemmelse af mit genstandsfelt, inden jeg bevægede mig ud i det. Da disse tiltag var gennemført, kunne jeg bevæge mig til næste skridt i min interviewfase; design af interviewet Design Design af interview tager udgangspunkt i, hvordan man som forsker, på den bedst mulige måde, opnår den tilsigtede viden, samt hvordan man tager hensyn til eventuelle moralske implikationer. (Brinkmann og Kvale:122). Jeg vil dog først redegøre detaljeret for min interviewguide efter mit teorikapitel, da min interviewguide har en teoretisk ramme, som er nødvendig at forstå først. I mit afsnit omkring min interviewguide vil jeg reflektere over 20

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Service EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Kontrol Økonomi AF MAJA KASPERSEN OG LEA WILLUMSEN FORVALTNING

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Et spørgsmål om relationer

Et spørgsmål om relationer Et spørgsmål om relationer - Tidligere anbragte unges oplevede udfordringer i forbindelse med at gennemføre en ungdomsuddannelse Et speciale af: Kim Jin Lemming Drewsen (201 21 091 ) & Mathilde Anemone

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Økonomisk konsekvens af arbejdsmiljøarbejdet

Økonomisk konsekvens af arbejdsmiljøarbejdet Økonomisk konsekvens af arbejdsmiljøarbejdet Af Vinni Myrup Huusom Oktober 2012 Copenhagen Business School Cand.merc.fir Vejleder: Peter Schrøder Antal Anslag: 164.973 Antal normalsider: 72,5 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE. 1. Abstract 1. Abstract According to the employment efforts the purpose is distinct: The unemployed need to be a part of the labour market. But the question is whether the effort really assists the unemployed. In

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere