Kommunernes tilbud på stammeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes tilbud på stammeområdet"

Transkript

1 Kommunernes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen maj 2004

2 Per Fabæch Knudsen: Kommunernes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: Trykt: DPU Repro, København

3 Indhold Forord s. 5 Indledning s. 7 Baggrund s. 7 Formål s. 7 Metode s. 8 Begrænsninger i undersøgelsen s. 8 Rapportens opbygning s. 9 Vejledning i læsning af besvarelserne s. 11 Besvarelserne i skemaform s. 13 Bornholms Regionskommune s. 13 Frederiksberg Kommune s. 14 Kommunerne i Frederiksborg Amt s. 15 Kommunerne i Fyns Amt s. 19 Kommunerne i Københavns Amt s. 27 Københavns Kommune s. 31 Kommunerne i Nordjyllands Amt s. 32 Kommunerne i Ribe Amt s. 37 Kommunerne i Ringkøbing Amt s. 41 Kommunerne i Roskilde Amt s. 45 Kommunerne i Storstrøms Amt s. 49 Kommunerne i Sønderjyllands Amt s. 53 Kommunerne i Vejle Amt s. 57 Kommunerne i Vestsjællands Amt s. 61 Kommunerne i Viborg Amt s. 65 Kommunerne i Århus Amt s. 69 Kommunernes tilbud på stammeområdet en sammenstilling s. 73 Diskussion og vurdering af kommunernes tilbud på stammeområdet s. 85 Konklusion og afsluttende bemærkninger s. 91 Bilag s. 93 Bilag 1: Følgebrev til PPR-kontorerne s. 93 Bilag 2: Spørgeskema s. 95

4 Forord Dansk Videnscenter for Stammen lavede i efteråret 2003 en landsdækkende undersøgelse af kommuners og amters tilbud til børn, unge og voksne, der stammer. Undersøgelserne har resulteret i to rapporter, en vedr. kommunernes tilbud til børn, der stammer, og en vedr. amternes tilbud til børn, unge og voksne, der stammer. Nærværende rapport beskriver kommunernes tilbud. Undersøgelsen var en spørgeskemaundersøgelse. Vi sendte brev med spørgeskema til samtlige 215 PPR-kontorer i Danmark. Vi fik i alt 138 besvarelser retur. Det giver en svarprocent på 64,2, hvilket vi synes er et rigtigt flot resultat. Vi vil derfor her benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til alle PPR-kontorer, der har svaret på vores spørgsmål. Også en tak til Hermann Christmann, formand for Foreningen for Stammere i Danmark, og formand for bestyrelsen for Dansk Videnscenter for Stammen, der har læst, kommenteret og rettet tekstmæssige fejl i rapporten. Vi har i rapporten bestræbt os på at være så præcise og nøjagtige som muligt i opgørelsen af svarene fra PPR-kontorerne. Vi håber, det er lykkedes at gøre besvarelserne op, så det passer med de faktiske oplysninger, vi har fået. Dog kan der naturligvis ske fejl, når man bearbejder et så omfattende materiale. Vi vil derfor anmode om at eventuelle fejl meldes tilbage til undertegnede, der vil sørge for at rette fejlene og melde rettelserne ud i Nyhedsbrevet. København, maj 2004 Per Fabæch Knudsen Centerleder

5 Indledning Baggrund For 10 år siden blev Dansk Videnscenter for Stammen etableret som ét af de 11 videnscentre inden for handicapområdet. Formålet med oprettelsen af videnscentret var bl.a. at sikre, at fagfolk løbende kunne få del i den seneste viden om stammen og stammebehandling, således at de var bedre i stand til at dække de behov for indsats, som børn, unge og voksne, der stammer, har. En af de første store opgaver, videnscentret påtog sig, var at kortlægge vidensniveauet og stammebehandlingssituationen anno Formålet med denne kortlægning var bl.a. at få et dybere kendskab til fagfolk og institutioner indenfor stammeområdet, og at få et kendskab til hvilke tilbud der var til stammere i amter og kommuner. Siden er der sket meget på stammeområdet i Danmark. Dette skyldes dels de mange fagfolks store arbejde i kommuner og amter, og dels videnscentrets indsats. Og ikke mindst er årsagen det samarbejde fagfolk i kommuner og amter og videnscentret har haft gennem årene, bl.a. gennem arbejdsgrupper, temadage, konferencer, kurser og projekter. Samtidig er der de seneste år sket nogle forandringer i kommuner og amter, som kan vække bekymring. Vores bekymring retter sig primært imod opsplitning af PPR-forbund kommuner imellem, med den konsekvens at endnu mindre kommunale enheder har skullet tilvejebringe tilbud på de samme områder som hidtil, men med mindre bemanding i de enkelte enheder. ændringer i den kommunale betaling for den vidtgående specialundervisning i amterne, som har medført at kommunerne selv påtager sig indsatsen over for de børn, der hidtil er blevet sendt til stammespecialister i amtet. Dette medfører så igen, at tilbud i amterne beskæres og ekspertise dermed forsvinder. de stadigt færre midler til deltagelse i kurser og efteruddannelse for fagfolk indenfor stammeområdet pga. besparelser i kommuner og amter. Disse skal man kalde dem systembaserede faktorer må antages at have betydning for den indsats, der kan tilbydes mennesker, der stammer, og vi har derfor fundet det væsentligt at lave en ny undersøgelse af stammebehandlingssituationen i Danmark anno Formål Formålet med undersøgelsen er at give et billede af de tilbud, som kommuner og amter i dag har til børn og unge, der stammer, og deres familier, i lyset af den udvikling, der generelt har fundet sted på stammeområdet i de seneste år. Det er vores håb, at undersøgelsen kan give et billede af stammebehandlingssituationen i Danmark i dag (2003) kan dokumentere den udvikling, der er sket indenfor stammeområdet de seneste år kan afdække behovet for yderligere information om stammen til fagfolk og andre kan blive i stand til bedre at målrette vores fremtidige indsats

6 Metode Vi formulerede to spørgeskemaer, et til PPR-kontorer og et til taleinstitutter. Vi henvendte os derefter pr. brev til den ledende skolepsykolog/talehørekonsulent for PPR-kontorernes vedkommende og forstanderen for taleinstitutternes vedkommende (se bilag 1), for at spørge om de ville deltage i undersøgelsen gennem besvarelse af et spørgeskema, som var vedlagt brevet. Det blev oplyst at spørgeskemaet også kunne sendes elektronisk eller downloades fra vores hjemmeside. Besvarelsesfristen var sat ca. 3 uger efter brevets udsendelse. Efter fristens udløb sendte vi et nyt brev til de PPR-kontorer og taleinstitutter, der ikke havde besvaret spørgeskemaet, med en ny opfordring til at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet til PPR-kontorerne er sendt til de 215 PPR-kontorer i Danmark, herunder også Grønland og Færøerne, vi har registreret i vores database. Spørgeskemaet var konstrueret således, at flere af spørgsmålene kunne besvares med afkrydsning (se bilag 2). En del spørgsmål krævede dog egentlige besvarelser, og enkelte spørgsmål kunne virke ret omfattende. Vi bad dog blot om, at spørgsmålene blev besvaret så præcist, som muligt. Vi nævnte også, at vi var klar over, at det kunne være vanskeligt at være helt eksakt ved flere af spørgsmålene. I de tilfælde, hvor besvarelserne krævede mere plads oplyste vi, at der kunne bruges yderligere papir. Endelig bad vi om, at spørgeskemaet blev besvaret med letlæselig håndskrift eller på skrivemaskine/computer. I følgebrevet til PPR-kontorerne og taleinstitutterne oplyste vi, at undersøgelsens resultater ville danne baggrund for en temadag, som Dansk Videnscenter for Stammen afholdt fredag den 23. januar 2004 med den foreløbige titel: Stammen i Danmark anno 2004 status og udviklingsmuligheder, ligesom vi oplyste, at undersøgelsens resultater ville blive samlet i en rapport og formidlet gennem artikler i videnscentrets nyhedsbrev og eventuelt andre fagblade. Der er som nævnt i forordet kommet besvarelser fra 138 PPR-kontorer (svarende til 64,2%). Besvarelserne er blevet databehandlet under 4 overskrifter: ressourcer og behov undersøgelse af stammen indsats overfor stammen opkvalificering højere kommunal betaling - problemuddybning De enkelte besvarelser er ført ind i skemaer, så de danner en oversigt over PPRkontorernes tilbud i de 13 amter samt Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg kommuner. I de tilfælde, hvor der ikke har været plads til den fulde besvarelse af det enkelte spørgsmål i skemaet, er der lavet en fodnote, som enten citerer eller refererer til besvarelsen af det aktuelle spørgsmål. Besvarelserne er efterfølgende blevet bearbejdet, så de giver et samlet billede af stammebehandlingssituationen på landsplan på kommunalt niveau. Begrænsninger i undersøgelsen Det skal pointeres, at undersøgelsen ikke er en egentlig videnskabelig undersøgelse, men en undersøgelse der giver et øjebliksbillede af stammebehandlingssituationen i Danmark på nogle udvalgte parametre.

7 Ved udformningen af spørgeskemaerne har vi ved nogle af spørgsmålene ikke været præcise nok i vores formuleringer, hvilket har medført, at de, der har besvaret skemaet, har kunnet være i tvivl om, hvad de skulle svare. Det gælder f.eks. ved spørgsmål 1 (se bilag 2), hvor vi ikke havde taget højde for, at der naturligvis også må bruges tid på visitation, indkaldelse til tilbud, møder, journalskrivning, etc. Dette betyder, at nogle af svarene kan være helt konkrete opgørelser over tid anvendt til undersøgelse, rådgivning, vejledning og undervisning/behandling, mens andre besvarelser måske også indeholder tid anvendt til visitation, etc. Det gælder også ved spørgsmål 4, hvor vi spørger om hvor mange børn der efterfølgende (efter undersøgelsen) modtog et tilbud fra PPR-kontoret i form af rådgivning, vejledning og/eller undervisning/behandling. Nogle har kun talt de børn med, der var til undersøgelse sidste år, mens andre har talt alle med, altså også gengangere fra tidligere år. Det er også en begrænsning i undersøgelsen, at vi ikke har spurgt nærmere om indhold i undervisning/behandling af stammen, men har holdt os til tilbudets art og hvilke former for tilbud, der gives. Rapportens opbygning Efter et forord og indledning følger et kapitel der rummer en vejledning i læsning/tydning af besvarelserne i skemaform. Næste kapitel er en samlet oversigt over besvarelserne i skemaform i de 13 amter samt Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg kommuner. Besvarelserne er delt op i fire overskrifter (som nævnt under metode ). I det følgende kapitel diskuterer og vurderer vi kommunernes tilbud på stammeområdet, og rapporten sluttes af en med en konklusion og nogle afsluttende bemærkninger.

8 Undersøgelse af kommunernes tilbud på stammeområdet vejledning i læsning af skemaerne I næste kapitel samles informationerne fra de enkelte kommuners besvarelser i skemaform. Det kræver lidt vejledning at læse disse skemaer, hvorfor det i det følgende beskrives, hvordan skemaerne er opdelt efter følgende 4 overskrifter, og hvordan de skal læses. Ressourcer og behov Under overskriften ressourcer og behov har vi samlet informationerne om, hvor mange ressourcer (timer), der anvendtes til stammeområdet sidste år 1 til undersøgelse, rådgivning, vejledning og undervisning/behandling. Vi ser på forholdet mellem ressourcer og efterspørgsel. Dette følges op af en oversigt over, hvor mange børn, der var til undersøgelse sidste år, og hvor mange af disse børn, der efterfølgende modtog et tilbud i form af rådgivning og vejledning (af forældre) og/eller undervisning. Efter dette ser vi på, hvor mange børn, der blev henvist til tilbud i amtsligt regi, og på om kommunen forventer at sende flere, færre eller cirka det samme antal af sted til tilbud i amtet. Endelig oplyser vi om, hvor mange mennesker, der bor i kommunen. Undersøgelse af stammen Under overskriften undersøgelse af stammen har vi samlet informationerne om, hvordan en typisk undersøgelse forløber: hvem der deltager i undersøgelsen, hvilke tegn på stammen/ stammeadfærd der bliver set efter, om der anvendes vurderingsmaterialer til hjælp for undersøgelsen, om der anvendes tekniske hjælpemidler, og hvor lang tid en undersøgelse typisk varer. Indsats over for stammen Under overskriften indsats overfor stammen har vi samlet informationerne om, hvilke teorier/metoder, der ligger til grund for tilbudet til barnet og familien. Dernæst ser vi hvilken indsats kommunerne tilbyder, og i hvilken form tilbudet gives. Endelig ser vi på, om stammen/stammeadfærden vurderes ved afslutning af undervisnings/behandlingsforløbet og om der er en bestemt follow-up procedure, når undervisningen/behandlingen er ophørt. Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Under denne overskrift samler vi oplysninger om PPR-kontorernes deltagelse i arbejdsgrupper under Dansk Videnscenter for Stammen, kursus/temadage om stammen og deltagelse i internationale konferencer om stammen. Vi ser også om nogle af PPRkontorernes medarbejdere har taget efteruddannelsen i stammen, som CVU, Haderslev og DAVS har arrangeret. Vi ser endvidere på, om der opleves problemer i forbindelse med den højere kommunale betaling for henvisning til amtslig bistand i forbindelse med stammen, og om der er emner/problemstillinger PPR-kontorerne vil uddybe. Endelig levner vi plads til yderligere problemuddybninger og/eller kommentarer. Hvordan skemaerne skal læses Kommuner, der ikke har besvaret spørgeskemaet, er markeret med gråt i skemaerne. For alle skemaerne gælder i øvrigt, at en bindestreg i kolonnerne markerer, at spørgsmålet ikke er blevet besvaret. 1 PPR-kontorerne har selv kunnet vælge sidste kalenderår eller skoleår som opgørelsesår.

9 Ressourcer og behov 1. kolonne: hvor mange timer anvendtes sidste år til stammeområdet kolonne: forholdet mellem ressourcer og efterspørgsel. 1 = manglende ressourcer, X = overensstemmelse mellem ressourcer og efterspørgsel. 3. kolonne: hvor mange børn var sidste år til undersøgelse sat overfor hvor mange børn (og forældre), der efterfølgende modtog et tilbud. 4. kolonne: hvor mange børn blev henvist til amtsligt tilbud sat overfor om det forventes, at der sendes flere, færre eller samme antal i år. 1 = flere, X = cirka det samme, 2 = færre. 5. kolonne: indbyggerantallet i kommunen. Undersøgelse af stammen 1. kolonne: hvem deltager i undersøgelsen. 2. kolonne: hvilke tegn på stammen/stammeadfærd, kigges der på ved undersøgelsen. 3. kolonne: er der anvendt vurderingsmaterialer i undersøgelsen i givet fald hvilke? 4. kolonne: er der anvendt tekniske hjælpemidler i undersøgelsen? 5. kolonne: varigheden af en typisk undersøgelse. Indsats overfor stammen 1. kolonne: hvilke teorier/metoder ligger primært til grund for tilbudet til barn og familie? 2. kolonne: hvad tilbyder PPR-kontoret?: a = vejledning/rådgivning af forældre b = vejledning/rådgivning af pædagoger, lærere eller andre c = undervisning behandling af barnet d = tværfaglig indsats 3. kolonne: hvilken form tilbudet gives i: e = individuel vejledning/rådgivning af forældre f = gruppevejledning/rådgivning af forældre g = individuel vejledning/rådgivning af andre h = gruppevejledning/rådgivning af andre i = individuel undervisning af barnet j = gruppeundervisning af barnet k = undervisning som korte og/eller intensive forløb l = undervisning som længerevarende ekstensive forløb 4. kolonne: vurderes stammen/stammeadfærd systematisk ved afslutning af undervisningsforløbet? 5. kolonne: er der en bestemt follow-up procedure efter undervisningens ophør? Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning 1. kolonne: deltager PPR-kontorets medarbejdere i arbejdsgrupper under DAVS, kurser/temadage om stammen og/eller i internationale konferencer om stammen? 2. kolonne: har PPR-kontorets medarbejdere deltaget i Efteruddannelsen i Stammen arrangeret af CVU, Haderslev og DAVS?. 3. kolonne: er der problemer vedr. den højere kommunale betaling ved henvisning til amtslig bistand i forbindelse med stammen? 4. kolonne: er der yderligere emner/problemstillinger at uddybe? 2 I nogle tilfælde er der oplyst et vist antal timer pr. uge, det har vi så omregnet til timeforbruget pr. år beregnet på 40 uger.

10 Bornholms Regionskommune Ressourcer og behov Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Bornholms Regionskommune? 3 -?/? 4 4/? Undersøgelse af stammen Hvem deltager i undersøgelsen Bornholms Regionskommune barn, forældre, talepædagog, pædagog Stammen og stammeadfærd gentagelser, blokeringer, kommunikation, mimik, kropssprog og øjenkontakt Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed af uns. 1 time Indsats overfor stammen Teori/metode Tilbud til barn/familie Hvilken form Systematisk vurdering af st. ved afslutning? Bestemt follow-up procedure? Bornholms Regionskommune non-avoidance, (Lidcombe) a, b, c e, g, h, i, j, k, l, subjektiv bedømmelse ja, på samme måde som med andre børn Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Opkvalificering ved deltagelse i arbejdsgrupper kurser/temadage int. konferencer Deltagelse i efteruddannelse, hvornår? Probl. med højere kommunal betaling Uddybning af problemstillinger Bornholms Regionskommune arbejdsgrupper, kurser/temadag , Nej 3 Vi har ingen opgørelse lavet om enkeltområder inden for vores arbejdsfelt. 4 Vi har ingen samlet opgørelse 5 Det tilbud vi plejer at bruge (Århus) eksisterer ikke mere med bo-mulighed. 6 Vi har ikke længere mulighed for at modtage amtslige tilbud. Tidligere har der ikke været nævneværdige problemer

11 Frederiksberg Kommune Ressourcer og behov Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Kommunikationscentret, børn? 7 X 25-30/alle 5 8 / Undersøgelse af stammen Hvem deltager i undersøgelsen Kommunikationscentret, børn barn, forældre, talepædagog Stammen og stammeadfærd stammeform, tricks, medbevægelser, øjenkontakt, spændinger Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed af uns. ja 1 time Indsats overfor stammen Teori/metode Tilbud til barn/familie Hvilken form Systematisk vurdering af st. ved afslutning? Bestemt follow-up procedure? Kommunikationscentret, børn non-avoidance, Lidcombe a, b, c, d e, g, i, k, l ja ja Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Opkvalificering ved deltagelse i arbejdsgrupper kurser/temadage int. konferencer Deltagelse i efteruddannelse, hvornår Probl. med højere kommunal betaling Uddybning af problemstillinger Kommunikationscentret, børn arbejdsgrupper, kurser/temadag, internat. konf., men en tp har gennemført Lidcombeuddannelsen i England Nej, vi varetager selv den amtskommunale opgave. Vi visiterer selv til foranstaltning i anden amtskommune, hvis det skønnes relevant - 7 Ca. ½ stilling, der dækker såvel det primærkommunale som det amtskommunale område 8 Der skelnes ikke skarpt mellem amtskommunal og primærkommunal niveau, men et skønnet antal børn vil være 5.

12 Frederiksborg Amt Ressourcer og behov Kommuner Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Allerød 130 X 20/19 6/X Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk /5-6 1/X Frederikssund 56 X 3/3 0/ Frederiksværk efter behov X ca.10/alle 2/ Græsted-Gilleleje - X 4/4 2/ Helsinge /18 2/ Helsingør 381 X 23/23 0/X Hillerød X ca. 50/alle 1/X Hundested Hørsholm /14 6/X Jægerspris X 10/10 0/X Karlebo 320 X 22/12 0/X Skibby X 5/5 2/X Skævinge ca. 50 X 7/4 3/X Slangerup Stenløse - X 5/6 1/ Ølstykke? 12 X <10/<10 0/? timer pr. uge i 40 uger timer pr. uge i 40 uger timer pr. uge i 40 uger 12 Ikke opgjort pr. handicapområde

13 Undersøgelse af stammen Hvem deltager i uns. Allerød forældre, barn, evt. pædagog Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk forældre, pædagog Frederikssund barn, forældre, pæd./lærer Frederiksværk barn, forældre, talepæd. Stammen og stammeadfærd samspil, sproganvendelse form for stammen, medbevægelser arten/mængden af ikke-flydende tale Anvendes vurderingsmat.? ja nogle gange ja Anvendes hjælpemidler? Varighed båndoptager meget individuelt undertiden forskelligt 13, båndoptager 1-1½ time båndoptager ½-1 time det gængse ja ca. 1 time Græsted-Gilleleje talepæd. - ja ja min. Helsinge forældre, barn, talepæd. alle tegn, ikke mindst barnets reaktion/ frustration kalkulator 1-1½ time Helsingør Hillerød Hundested Hørsholm barn, forældre, evt. pæd. pæd, lærer, forældre, barn/ adskilt talepæd., barn, evt. pædagog bruger skema fra S98 bruger skema fra S98/S2000 gentagelser, medbevægelser, undgåelser, udtrækninger gentagelser, udtrækninger, blokeringer, talelyst Jægerspris barn, talepæd., evt. forældre Karlebo talepæd. berørthed, Skibby Skævinge Slangerup Stenløse Ølstykke barn, evt. en forælder elev, talepæd. (lærer, pæd. og forældre interviewes) barn, evt. forældre talepæd., forældre, barn, pæd. undgåelser blød/hård stammen, tics, medbevægelser primær og sekundær stammen, undgåelsesstrategier, iog især afdække elevens følelser ifm. stammen gentagelser, medbevægelser, undgåelse, toneleje alle former for kampadfærd ja 4 timer ja ca. 1 time 1-2 timer delvis båndoptager ½-1 time båndoptager 1 time båndoptager 45 min. ja ca. 1 time video og båndoptager 2 x 45 min. ca. 1 time 13 Kan strække sig over flere gange måske med længere observation.

14 Indsats overfor stammen Allerød Teori/metode non-avoidance (Lidcombe) Tilbud til barn/familie Hvilken form Systematisk vurdering ved afslutning? a, b, c e, g, h, i, l, men hver sag følges Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk accept beh. a, b, c e, g, h, i, j, k, l Frederikssund non-avoidance a, b, c, d e, g, h, i, l 14 ja (vi går f.eks. skemaet igennem igen) Frederiksværk accept af barns stammen og god taleadfærd a, b, c e, g, i, og efter behov: k, l 15 Græsted-Gilleleje - a, b, c, d e, f, g, i, j, k ja ja Helsinge Lidcombe a, b, c e, g, h, i 16, ja ja 18 l 17 Helsingør non-avoidance a, b, c, d e, f, g, i, j, k, l Hillerød accept a, b, c e, f, g, h, i, j, k ja ja Bestemt follow-up procedure, sagen følges ja forældre, barn, pæd/lærer, kan altid henvende sig igen mulighed for henv. fra elev og forældre + spørger i skole/inst. Hundested Hørsholm non-avoidance a, b, c, d e, g, i opfølgning ved møder i bh./skole Jægerspris non-avoidance a, b, c e, g, i, k, l - Karlebo non-avoidance a, b, c, d e, g, h, i, j, l ja Skibby Lennart Larsson a, b, c, d e, g, i, k vurderer hvordan barnet lever med st. 19 Skævinge non-avoidance 21 a, b, c, d e, g, h, i 22, j, l Slangerup Stenløse Starkweather, non-avoidance a, b, c, d e, f, g, h, i, j, k, l Ølstykke primært accept a, b, c e, g, i, k, l ja evaluerer altid forløbet med eleven skønsmæssig vurdering ja ja ja, kontrol hvert ½ år 20 løbende samtaler hver 3. el. 6. måned Er indstillet på at oprette gruppevejledning/rådgivning af forældre, hvis vi har børn til det. Men vi har ikke haft så mange af gangen. 15 Gruppe i amtsregi. 16 Individuel vejledning/rådgivning af forældre og individuel undervisning af barnet ( Er altid tilstede sammen ). Længevarende forløb er et spørgsmål om tolkning 17 som længerevarende intensive forløb 18 Efterfølgende besøg med større og større interval, barnet følges ca. 1 år. 19 Vi anvender ikke specielt materiale, men vurderer hvordan barnet lever med sin stammen, som jo som regel er mindsket. 20..samt kontakt til forældre og daginstitutionspersonale og lærere. 21 Eigil Laulund er min store inspirator. 22 Hvis/når behov, så oprettes legegrupper for småbørn i kommunalt regi. 23 Som med talebørn i øvrigt. Tæt samarbejde generelt med institution og skole/sfo.

15 Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Opkvalificering ved deltagelse i arbejdsgrupper kurser/temadage int. konferencer Deltagelse i efteruddannelse, hvornår Probl. med højere kommunal betaling 24 Uddybning af problemstillinger Allerød kurser/temadage Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk kurser/temadage - ja - Frederikssund fonologi/stammen, drøftelse af Lidcombemetodens indtog i Danmark Frederiksværk kurser/temadage Græsted-Gilleleje kurser/temadage - ja - Helsinge arbejdsgrupper, ja 27 - kurser/temadage Helsingør kurser/temadage Hillerød arbejdsgrupper, - kurser/temadage Hundested Hørsholm kurser/temadage vanskeligt at lave gruppetilbud i mindre kommuner, nye videoer ønskes Jægerspris kurser/temadage - Karlebo arbejdsgrupper, kurser/temadage - ja Skibby kurser/temadage -, der er som regel givet bevilling til 1-1½ års amtslig beh. Skævinge kurser/temadage -, men området er også prioriteret højt af tp. i komm. Slangerup Stenløse kurser/temadage - ja Ølstykke kurser/temadage 30 har på FTHF s kursus i Vingsted fået en spændende intro til Lidcombe Vi ønsker at DAVS tager initiativ til at opsamle og formidle viden om stammere med fonologiske vanskeligheder samt andre former for stammebehandling end non-avoidance teorien. 25 Det er længe siden, vi har deltaget. Da vi har haft så få stammere har vi ikke prioriteret kurserne. 26 Hvis forældre er interesserede og det er store børn, vil de blive henvist. 27 Vi har nu selv et velfungerende tilbud, det er derfor svært at argumentere for børn til kommunikationscentret i Hillerød (amtsligt). 28 Jeg synes jeres (DAVS s, red.) hjemmeside er meget inspirerende 29 Vi oplever en uafklaret rollefordeling, når vi sender børn til tilbud i amtet, ligesom vi ikke mener vi fagligt bliver inddraget i den undervisning/vejledning amtet giver reelt er vi uvidende om hvad der undervisningsmæssigt foregår, og vi har heller ikke kendskab til hvilken vejledning der gives til lærere og forældre. 30 Tidligere plus stammeseminaret på DPU 31 Tillykke med jeres (DAVS s, red.) internationale anerkendelse. Flot!

16 Fyns Amt Ressourcer og behov Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Assens Bogense Broby ca. 30 X 7/7 5/ Egebjerg - X 7/3 2/ Ejby Fåborg Glamsbjerg Gudme har kontorfællesskab med Langeskov, Ringe og Årslev Haarby Kerteminde Langeskov har kontorfællesskab med Gudme, Ringe og Årslev Marstal har kontorfællesskab med Ærøskøbing Middelfart ca. 25/alle 4/ Munkebo kontorfællesskab med Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Nyborg - X 7 33 /7 3/X Nørre Aaby ca. 10 X 5/3 1/X Odense, Tarup? 35 1?/alle 20/X Odense, Dalum? X (30) 38 / alle 17/X Odense Odense Otterup - X 3/3 1/X Ringe X 5/5 0/X Rudkøbing 20 X 8/4 4/X Ryslinge ca. 20 X 2/3 1/1-X Svendborg efter behov 41 X 30/28 3/X Sydlangeland kontorfællesskab med Rudkøbing og Tranekær Søndersø Tommerup Tranekær kontorfællesskab med Rudkøbing og Sydlangeland Ullerslev kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ørbæk Vissenbjerg Ærøskøbing ca. 20 X 3/3 3/ Færre pga. af økonomi 33 7 førsteundersøgelser samt 17 kontrolundersøgelser 34 Samlet befolkningstal for de 4 kommuner: Nyborg, Munkebo, Ullerslev og Ørbæk. 35 Umuligt at besvare 36 Hvis ikke der bliver strammet fra kommunens side 37 Da vi henviser mange til amtets stammegrupper 38 Der var 11 nyindstillinger, i alt har kontoret 30 småbørn og skolebørn i stammeundervisning 39 Kontorfællesskab med Gudme, Langeskov og Årslev 40 Samlet befolkningstal for de 3 kommuner: Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær. 41 Der gives timer efter behov til de enkelte foranstaltninger. Stammebeh. indgår i den samlede normering/ydelse. 42 Samlet befolkningstal for Marstal og Ærøskøbing

17 Ressourcer og behov - fortsat Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Ørbæk kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ullerslev Årslev har kontorfællesskab med Gudme, Langeskov og Ringe Aarup

18 Undersøgelse af stammen Assens Bogense Broby Hvem deltager i undersøgelsen forældre og pæd. (ved småbørn), kun th-kons. ved skolebørn Stammen og stammeadfærd Egebjerg barn, forældre undgåelser, maskering, angst, starttricks, udsættelser, afledning Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed - ja båndoptager ca. 1 time Ejby Fåborg Glamsbjerg Gudme har kontorfællesskab med Langeskov, Ringe og Årslev Haarby Kerteminde Langeskov har kontorfællesskab med Gudme, Ringe og Årslev Marstal har kontorfællesskab med Ærøskøbing Middelfart barn, evt. forældre, pæd. 43 karakter af stammen, hyppighed og hårdhed mm. 44 Munkebo kontorfællesskab med Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Nyborg barn, forældre og evt. pæd. gentagelser, forlængelser, blokeringer, fyldord, tics, medbevægelser, angst, undgåelser, omskrivninger Nørre Aaby forældre medbevægelser, Odense, Tarup Odense, Dalum Odense Odense Otterup forældre, evt. lærere, pæd., barn 45 ja 45 min. - 1½ time i nogen grad båndoptager, video er lige blevet købt ca. 1 time evt. båndoptager 1 time ja båndoptager ca. 1½ time øjenkontakt - sjældent ind imellem båndoptager forældre - ja 46 ind imellem båndoptager forældre, daginst. pers. blokeringer ja 1-1½ time i alt ca. 3 timer 43 Ved småbørn forældre og/eller pædagog. Større børn oftest uden ledsager. 44 Men vi er blevet lidt nysgerrige efter at se materialerne. 45 Hvis det er småbørn, deltager barnet ikke i undersøgelsen i første omgang. 46 Ikke konsekvent, men ofte ved de større børn

19 Undersøgelse af stammen fortsat Hvem deltager i undersøgelsen Stammen og stammeadfærd Ringe barn, forældre basisreaktion, tonestigning, blokeringer, anspændthed Rudkøbing barn, forældre, kropssprog, talesprog, Ryslinge Svendborg pæd. forældre og/eller pæd. + barn alene elev og omgivelser (familie, daginstitution, skole) prosodi bruger S-98 og S-2000 s liste med stammeadfærd Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed ja båndoptager ca. 1 time til us. + forældresamtale båndoptager ca. 1-2 timer ja 2 x ½ time alle ja ikke fra start, men måske senere i forløbet Sydlangeland kontorfællesskab med Rudkøbing og Tranekær Søndersø Tommerup Tranekær kontorfællesskab med Rudkøbing og Sydlangeland Ullerslev kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ørbæk Vissenbjerg Ærøskøbing forældre, barn, lærer hørlig st., vejrtrækning, øjenkontakt Ørbæk kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ullerslev Årslev har kontorfællesskab med Gudme, Langeskov og Ringe Aarup ca. 45 min. af gangen 47 ja ca. 1 time 47.. over flere gange efter behov

20 Indsats overfor stammen Assens Bogense Broby Egebjerg Teori/metode Tilbud til barn/familie Hvilken form tidlig, forebyggende indsats primært a, b, c e, g, i, (j), non-avoidance 49 k Ejby Fåborg Glamsbjerg Gudme har kontorfællesskab med Langeskov, Ringe og Årslev Haarby Kerteminde Langeskov har kontorfællesskab med Gudme, Ringe og Årslev Marstal har kontorfællesskab med Ærøskøbing Middelfart forskelligt fra tp. a, b, c, d 51 til tp. 50 Systematisk vurdering af st. ved afslutning? Bestemt follow-up procedure? a, b, c, d e, g, i, k ja kontroluns. 48 ja e, g, i 52 Munkebo kontorfællesskab med Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Nyborg accept a, b, c, d e, g, i, j, l ja 53 Nørre Aaby non-avoidance a, b, c, d e, g, i, k Odense, Tarup acceptmetoden a, b, c e, f, g, h, i, j, k, l Odense, Dalum non-avoidance 54 a, b, c 55 e, g, i, k, l ja ja Odense Odense Otterup - a, b, c e, h, i, k ja altid Ringe Rudkøbing Ryslinge Svendborg acceptbehandling non-avoidance, accept ja, regelmæssige kontakter opfølgning kontakt til hjem/skole a, b, c, d e, g, h, i, k, l 56 a, b, c, d e, f, g, i, ja k 58 afsluttende genuns. a, b, c, d e, g, i, k ja a, b, c e, g, h, i, j, k, l Sydlangeland kontorfællesskab med Rudkøbing og Tranekær, der vurderes efter behov Halvårlig ved småbørn, årlig ved skolebørn. 49 Tidlig indsats, se på barnet som helhed, direkte og indirekte behandling (motivation). 50 Nok lidt blandet, inspireret af Johnson og Van Riper + hvad vi ellers har samlet op i tidens løb. Stadig på jagt efter nye muligheder. 51 I helt særlige tilfælde (om tværfaglig indsats ved f.eks. talepædagog, psykolog og fysioterapeut). 52 Men vi føler os provokeret til at overveje muligheden. 53 Familien spørges om ønsker til sagens fremtid. 54 Ideen og troen på tidlig indsats og omgivelsernes betydning for stammeudv.. 55 Tværfaglig indsats (f.eks. talepædagog, psykolog og fysioterapeut) kunne lade sig gøre. 56 Men obs./kontrol ca. 1 gang årligt ved skolebørn og flere gange årligt ved småbørn. 57 En almen pædagogisk og helhedsorienteret tilgang i tæt samarbejde med taleinstituttet i Odense. 58 For længerevarende ekstensive forløb henvises der til Tale-Høreinstituttet i Odense. 59 At bibeholde eller fremme en hensigtsmæssig stammen uden kamp, stammeangst etc. og at imødegå uheldige udviklingstendenser. 60 Efterfølgende tilsyn med foranstaltning efter behov.

Amternes tilbud på stammeområdet

Amternes tilbud på stammeområdet Amternes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen juni 2004 Per Fabæch Knudsen: Amternes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: 87-90588-12-6

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Samlet opgørelse i skemaform, PPR (noter er placeret som slutnoter for hver region)

Samlet opgørelse i skemaform, PPR (noter er placeret som slutnoter for hver region) Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Følgebrev til PPR Følgebrev til institutter Spørgeskema til PPR Spørgeskema til institutter Samlet opgørelse i skemaform, PPR (noter er placeret som slutnoter

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Verdens bedste kloaksystem.

Verdens bedste kloaksystem. Verdens bedste kloaksystem. Ved brug af TJ-brønden kan kloaksystemerne rottesikres, og dermed holde meget længere. Dette, oplyste Teknologisk Instituts Centerleder Inge Faldager på Rotte-Temadagene 1996

Læs mere

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere

Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere 2 Årsagsforklaringer Oversigt over faktorer, som kan bidrage til stammeudvikling. Fysiske faktorer Genetik Køn Koordination Præmatur Sproglige

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere