Kommunernes tilbud på stammeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes tilbud på stammeområdet"

Transkript

1 Kommunernes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen maj 2004

2 Per Fabæch Knudsen: Kommunernes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: Trykt: DPU Repro, København

3 Indhold Forord s. 5 Indledning s. 7 Baggrund s. 7 Formål s. 7 Metode s. 8 Begrænsninger i undersøgelsen s. 8 Rapportens opbygning s. 9 Vejledning i læsning af besvarelserne s. 11 Besvarelserne i skemaform s. 13 Bornholms Regionskommune s. 13 Frederiksberg Kommune s. 14 Kommunerne i Frederiksborg Amt s. 15 Kommunerne i Fyns Amt s. 19 Kommunerne i Københavns Amt s. 27 Københavns Kommune s. 31 Kommunerne i Nordjyllands Amt s. 32 Kommunerne i Ribe Amt s. 37 Kommunerne i Ringkøbing Amt s. 41 Kommunerne i Roskilde Amt s. 45 Kommunerne i Storstrøms Amt s. 49 Kommunerne i Sønderjyllands Amt s. 53 Kommunerne i Vejle Amt s. 57 Kommunerne i Vestsjællands Amt s. 61 Kommunerne i Viborg Amt s. 65 Kommunerne i Århus Amt s. 69 Kommunernes tilbud på stammeområdet en sammenstilling s. 73 Diskussion og vurdering af kommunernes tilbud på stammeområdet s. 85 Konklusion og afsluttende bemærkninger s. 91 Bilag s. 93 Bilag 1: Følgebrev til PPR-kontorerne s. 93 Bilag 2: Spørgeskema s. 95

4 Forord Dansk Videnscenter for Stammen lavede i efteråret 2003 en landsdækkende undersøgelse af kommuners og amters tilbud til børn, unge og voksne, der stammer. Undersøgelserne har resulteret i to rapporter, en vedr. kommunernes tilbud til børn, der stammer, og en vedr. amternes tilbud til børn, unge og voksne, der stammer. Nærværende rapport beskriver kommunernes tilbud. Undersøgelsen var en spørgeskemaundersøgelse. Vi sendte brev med spørgeskema til samtlige 215 PPR-kontorer i Danmark. Vi fik i alt 138 besvarelser retur. Det giver en svarprocent på 64,2, hvilket vi synes er et rigtigt flot resultat. Vi vil derfor her benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til alle PPR-kontorer, der har svaret på vores spørgsmål. Også en tak til Hermann Christmann, formand for Foreningen for Stammere i Danmark, og formand for bestyrelsen for Dansk Videnscenter for Stammen, der har læst, kommenteret og rettet tekstmæssige fejl i rapporten. Vi har i rapporten bestræbt os på at være så præcise og nøjagtige som muligt i opgørelsen af svarene fra PPR-kontorerne. Vi håber, det er lykkedes at gøre besvarelserne op, så det passer med de faktiske oplysninger, vi har fået. Dog kan der naturligvis ske fejl, når man bearbejder et så omfattende materiale. Vi vil derfor anmode om at eventuelle fejl meldes tilbage til undertegnede, der vil sørge for at rette fejlene og melde rettelserne ud i Nyhedsbrevet. København, maj 2004 Per Fabæch Knudsen Centerleder

5 Indledning Baggrund For 10 år siden blev Dansk Videnscenter for Stammen etableret som ét af de 11 videnscentre inden for handicapområdet. Formålet med oprettelsen af videnscentret var bl.a. at sikre, at fagfolk løbende kunne få del i den seneste viden om stammen og stammebehandling, således at de var bedre i stand til at dække de behov for indsats, som børn, unge og voksne, der stammer, har. En af de første store opgaver, videnscentret påtog sig, var at kortlægge vidensniveauet og stammebehandlingssituationen anno Formålet med denne kortlægning var bl.a. at få et dybere kendskab til fagfolk og institutioner indenfor stammeområdet, og at få et kendskab til hvilke tilbud der var til stammere i amter og kommuner. Siden er der sket meget på stammeområdet i Danmark. Dette skyldes dels de mange fagfolks store arbejde i kommuner og amter, og dels videnscentrets indsats. Og ikke mindst er årsagen det samarbejde fagfolk i kommuner og amter og videnscentret har haft gennem årene, bl.a. gennem arbejdsgrupper, temadage, konferencer, kurser og projekter. Samtidig er der de seneste år sket nogle forandringer i kommuner og amter, som kan vække bekymring. Vores bekymring retter sig primært imod opsplitning af PPR-forbund kommuner imellem, med den konsekvens at endnu mindre kommunale enheder har skullet tilvejebringe tilbud på de samme områder som hidtil, men med mindre bemanding i de enkelte enheder. ændringer i den kommunale betaling for den vidtgående specialundervisning i amterne, som har medført at kommunerne selv påtager sig indsatsen over for de børn, der hidtil er blevet sendt til stammespecialister i amtet. Dette medfører så igen, at tilbud i amterne beskæres og ekspertise dermed forsvinder. de stadigt færre midler til deltagelse i kurser og efteruddannelse for fagfolk indenfor stammeområdet pga. besparelser i kommuner og amter. Disse skal man kalde dem systembaserede faktorer må antages at have betydning for den indsats, der kan tilbydes mennesker, der stammer, og vi har derfor fundet det væsentligt at lave en ny undersøgelse af stammebehandlingssituationen i Danmark anno Formål Formålet med undersøgelsen er at give et billede af de tilbud, som kommuner og amter i dag har til børn og unge, der stammer, og deres familier, i lyset af den udvikling, der generelt har fundet sted på stammeområdet i de seneste år. Det er vores håb, at undersøgelsen kan give et billede af stammebehandlingssituationen i Danmark i dag (2003) kan dokumentere den udvikling, der er sket indenfor stammeområdet de seneste år kan afdække behovet for yderligere information om stammen til fagfolk og andre kan blive i stand til bedre at målrette vores fremtidige indsats

6 Metode Vi formulerede to spørgeskemaer, et til PPR-kontorer og et til taleinstitutter. Vi henvendte os derefter pr. brev til den ledende skolepsykolog/talehørekonsulent for PPR-kontorernes vedkommende og forstanderen for taleinstitutternes vedkommende (se bilag 1), for at spørge om de ville deltage i undersøgelsen gennem besvarelse af et spørgeskema, som var vedlagt brevet. Det blev oplyst at spørgeskemaet også kunne sendes elektronisk eller downloades fra vores hjemmeside. Besvarelsesfristen var sat ca. 3 uger efter brevets udsendelse. Efter fristens udløb sendte vi et nyt brev til de PPR-kontorer og taleinstitutter, der ikke havde besvaret spørgeskemaet, med en ny opfordring til at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet til PPR-kontorerne er sendt til de 215 PPR-kontorer i Danmark, herunder også Grønland og Færøerne, vi har registreret i vores database. Spørgeskemaet var konstrueret således, at flere af spørgsmålene kunne besvares med afkrydsning (se bilag 2). En del spørgsmål krævede dog egentlige besvarelser, og enkelte spørgsmål kunne virke ret omfattende. Vi bad dog blot om, at spørgsmålene blev besvaret så præcist, som muligt. Vi nævnte også, at vi var klar over, at det kunne være vanskeligt at være helt eksakt ved flere af spørgsmålene. I de tilfælde, hvor besvarelserne krævede mere plads oplyste vi, at der kunne bruges yderligere papir. Endelig bad vi om, at spørgeskemaet blev besvaret med letlæselig håndskrift eller på skrivemaskine/computer. I følgebrevet til PPR-kontorerne og taleinstitutterne oplyste vi, at undersøgelsens resultater ville danne baggrund for en temadag, som Dansk Videnscenter for Stammen afholdt fredag den 23. januar 2004 med den foreløbige titel: Stammen i Danmark anno 2004 status og udviklingsmuligheder, ligesom vi oplyste, at undersøgelsens resultater ville blive samlet i en rapport og formidlet gennem artikler i videnscentrets nyhedsbrev og eventuelt andre fagblade. Der er som nævnt i forordet kommet besvarelser fra 138 PPR-kontorer (svarende til 64,2%). Besvarelserne er blevet databehandlet under 4 overskrifter: ressourcer og behov undersøgelse af stammen indsats overfor stammen opkvalificering højere kommunal betaling - problemuddybning De enkelte besvarelser er ført ind i skemaer, så de danner en oversigt over PPRkontorernes tilbud i de 13 amter samt Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg kommuner. I de tilfælde, hvor der ikke har været plads til den fulde besvarelse af det enkelte spørgsmål i skemaet, er der lavet en fodnote, som enten citerer eller refererer til besvarelsen af det aktuelle spørgsmål. Besvarelserne er efterfølgende blevet bearbejdet, så de giver et samlet billede af stammebehandlingssituationen på landsplan på kommunalt niveau. Begrænsninger i undersøgelsen Det skal pointeres, at undersøgelsen ikke er en egentlig videnskabelig undersøgelse, men en undersøgelse der giver et øjebliksbillede af stammebehandlingssituationen i Danmark på nogle udvalgte parametre.

7 Ved udformningen af spørgeskemaerne har vi ved nogle af spørgsmålene ikke været præcise nok i vores formuleringer, hvilket har medført, at de, der har besvaret skemaet, har kunnet være i tvivl om, hvad de skulle svare. Det gælder f.eks. ved spørgsmål 1 (se bilag 2), hvor vi ikke havde taget højde for, at der naturligvis også må bruges tid på visitation, indkaldelse til tilbud, møder, journalskrivning, etc. Dette betyder, at nogle af svarene kan være helt konkrete opgørelser over tid anvendt til undersøgelse, rådgivning, vejledning og undervisning/behandling, mens andre besvarelser måske også indeholder tid anvendt til visitation, etc. Det gælder også ved spørgsmål 4, hvor vi spørger om hvor mange børn der efterfølgende (efter undersøgelsen) modtog et tilbud fra PPR-kontoret i form af rådgivning, vejledning og/eller undervisning/behandling. Nogle har kun talt de børn med, der var til undersøgelse sidste år, mens andre har talt alle med, altså også gengangere fra tidligere år. Det er også en begrænsning i undersøgelsen, at vi ikke har spurgt nærmere om indhold i undervisning/behandling af stammen, men har holdt os til tilbudets art og hvilke former for tilbud, der gives. Rapportens opbygning Efter et forord og indledning følger et kapitel der rummer en vejledning i læsning/tydning af besvarelserne i skemaform. Næste kapitel er en samlet oversigt over besvarelserne i skemaform i de 13 amter samt Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg kommuner. Besvarelserne er delt op i fire overskrifter (som nævnt under metode ). I det følgende kapitel diskuterer og vurderer vi kommunernes tilbud på stammeområdet, og rapporten sluttes af en med en konklusion og nogle afsluttende bemærkninger.

8 Undersøgelse af kommunernes tilbud på stammeområdet vejledning i læsning af skemaerne I næste kapitel samles informationerne fra de enkelte kommuners besvarelser i skemaform. Det kræver lidt vejledning at læse disse skemaer, hvorfor det i det følgende beskrives, hvordan skemaerne er opdelt efter følgende 4 overskrifter, og hvordan de skal læses. Ressourcer og behov Under overskriften ressourcer og behov har vi samlet informationerne om, hvor mange ressourcer (timer), der anvendtes til stammeområdet sidste år 1 til undersøgelse, rådgivning, vejledning og undervisning/behandling. Vi ser på forholdet mellem ressourcer og efterspørgsel. Dette følges op af en oversigt over, hvor mange børn, der var til undersøgelse sidste år, og hvor mange af disse børn, der efterfølgende modtog et tilbud i form af rådgivning og vejledning (af forældre) og/eller undervisning. Efter dette ser vi på, hvor mange børn, der blev henvist til tilbud i amtsligt regi, og på om kommunen forventer at sende flere, færre eller cirka det samme antal af sted til tilbud i amtet. Endelig oplyser vi om, hvor mange mennesker, der bor i kommunen. Undersøgelse af stammen Under overskriften undersøgelse af stammen har vi samlet informationerne om, hvordan en typisk undersøgelse forløber: hvem der deltager i undersøgelsen, hvilke tegn på stammen/ stammeadfærd der bliver set efter, om der anvendes vurderingsmaterialer til hjælp for undersøgelsen, om der anvendes tekniske hjælpemidler, og hvor lang tid en undersøgelse typisk varer. Indsats over for stammen Under overskriften indsats overfor stammen har vi samlet informationerne om, hvilke teorier/metoder, der ligger til grund for tilbudet til barnet og familien. Dernæst ser vi hvilken indsats kommunerne tilbyder, og i hvilken form tilbudet gives. Endelig ser vi på, om stammen/stammeadfærden vurderes ved afslutning af undervisnings/behandlingsforløbet og om der er en bestemt follow-up procedure, når undervisningen/behandlingen er ophørt. Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Under denne overskrift samler vi oplysninger om PPR-kontorernes deltagelse i arbejdsgrupper under Dansk Videnscenter for Stammen, kursus/temadage om stammen og deltagelse i internationale konferencer om stammen. Vi ser også om nogle af PPRkontorernes medarbejdere har taget efteruddannelsen i stammen, som CVU, Haderslev og DAVS har arrangeret. Vi ser endvidere på, om der opleves problemer i forbindelse med den højere kommunale betaling for henvisning til amtslig bistand i forbindelse med stammen, og om der er emner/problemstillinger PPR-kontorerne vil uddybe. Endelig levner vi plads til yderligere problemuddybninger og/eller kommentarer. Hvordan skemaerne skal læses Kommuner, der ikke har besvaret spørgeskemaet, er markeret med gråt i skemaerne. For alle skemaerne gælder i øvrigt, at en bindestreg i kolonnerne markerer, at spørgsmålet ikke er blevet besvaret. 1 PPR-kontorerne har selv kunnet vælge sidste kalenderår eller skoleår som opgørelsesår.

9 Ressourcer og behov 1. kolonne: hvor mange timer anvendtes sidste år til stammeområdet kolonne: forholdet mellem ressourcer og efterspørgsel. 1 = manglende ressourcer, X = overensstemmelse mellem ressourcer og efterspørgsel. 3. kolonne: hvor mange børn var sidste år til undersøgelse sat overfor hvor mange børn (og forældre), der efterfølgende modtog et tilbud. 4. kolonne: hvor mange børn blev henvist til amtsligt tilbud sat overfor om det forventes, at der sendes flere, færre eller samme antal i år. 1 = flere, X = cirka det samme, 2 = færre. 5. kolonne: indbyggerantallet i kommunen. Undersøgelse af stammen 1. kolonne: hvem deltager i undersøgelsen. 2. kolonne: hvilke tegn på stammen/stammeadfærd, kigges der på ved undersøgelsen. 3. kolonne: er der anvendt vurderingsmaterialer i undersøgelsen i givet fald hvilke? 4. kolonne: er der anvendt tekniske hjælpemidler i undersøgelsen? 5. kolonne: varigheden af en typisk undersøgelse. Indsats overfor stammen 1. kolonne: hvilke teorier/metoder ligger primært til grund for tilbudet til barn og familie? 2. kolonne: hvad tilbyder PPR-kontoret?: a = vejledning/rådgivning af forældre b = vejledning/rådgivning af pædagoger, lærere eller andre c = undervisning behandling af barnet d = tværfaglig indsats 3. kolonne: hvilken form tilbudet gives i: e = individuel vejledning/rådgivning af forældre f = gruppevejledning/rådgivning af forældre g = individuel vejledning/rådgivning af andre h = gruppevejledning/rådgivning af andre i = individuel undervisning af barnet j = gruppeundervisning af barnet k = undervisning som korte og/eller intensive forløb l = undervisning som længerevarende ekstensive forløb 4. kolonne: vurderes stammen/stammeadfærd systematisk ved afslutning af undervisningsforløbet? 5. kolonne: er der en bestemt follow-up procedure efter undervisningens ophør? Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning 1. kolonne: deltager PPR-kontorets medarbejdere i arbejdsgrupper under DAVS, kurser/temadage om stammen og/eller i internationale konferencer om stammen? 2. kolonne: har PPR-kontorets medarbejdere deltaget i Efteruddannelsen i Stammen arrangeret af CVU, Haderslev og DAVS?. 3. kolonne: er der problemer vedr. den højere kommunale betaling ved henvisning til amtslig bistand i forbindelse med stammen? 4. kolonne: er der yderligere emner/problemstillinger at uddybe? 2 I nogle tilfælde er der oplyst et vist antal timer pr. uge, det har vi så omregnet til timeforbruget pr. år beregnet på 40 uger.

10 Bornholms Regionskommune Ressourcer og behov Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Bornholms Regionskommune? 3 -?/? 4 4/? Undersøgelse af stammen Hvem deltager i undersøgelsen Bornholms Regionskommune barn, forældre, talepædagog, pædagog Stammen og stammeadfærd gentagelser, blokeringer, kommunikation, mimik, kropssprog og øjenkontakt Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed af uns. 1 time Indsats overfor stammen Teori/metode Tilbud til barn/familie Hvilken form Systematisk vurdering af st. ved afslutning? Bestemt follow-up procedure? Bornholms Regionskommune non-avoidance, (Lidcombe) a, b, c e, g, h, i, j, k, l, subjektiv bedømmelse ja, på samme måde som med andre børn Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Opkvalificering ved deltagelse i arbejdsgrupper kurser/temadage int. konferencer Deltagelse i efteruddannelse, hvornår? Probl. med højere kommunal betaling Uddybning af problemstillinger Bornholms Regionskommune arbejdsgrupper, kurser/temadag , Nej 3 Vi har ingen opgørelse lavet om enkeltområder inden for vores arbejdsfelt. 4 Vi har ingen samlet opgørelse 5 Det tilbud vi plejer at bruge (Århus) eksisterer ikke mere med bo-mulighed. 6 Vi har ikke længere mulighed for at modtage amtslige tilbud. Tidligere har der ikke været nævneværdige problemer

11 Frederiksberg Kommune Ressourcer og behov Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Kommunikationscentret, børn? 7 X 25-30/alle 5 8 / Undersøgelse af stammen Hvem deltager i undersøgelsen Kommunikationscentret, børn barn, forældre, talepædagog Stammen og stammeadfærd stammeform, tricks, medbevægelser, øjenkontakt, spændinger Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed af uns. ja 1 time Indsats overfor stammen Teori/metode Tilbud til barn/familie Hvilken form Systematisk vurdering af st. ved afslutning? Bestemt follow-up procedure? Kommunikationscentret, børn non-avoidance, Lidcombe a, b, c, d e, g, i, k, l ja ja Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Opkvalificering ved deltagelse i arbejdsgrupper kurser/temadage int. konferencer Deltagelse i efteruddannelse, hvornår Probl. med højere kommunal betaling Uddybning af problemstillinger Kommunikationscentret, børn arbejdsgrupper, kurser/temadag, internat. konf., men en tp har gennemført Lidcombeuddannelsen i England Nej, vi varetager selv den amtskommunale opgave. Vi visiterer selv til foranstaltning i anden amtskommune, hvis det skønnes relevant - 7 Ca. ½ stilling, der dækker såvel det primærkommunale som det amtskommunale område 8 Der skelnes ikke skarpt mellem amtskommunal og primærkommunal niveau, men et skønnet antal børn vil være 5.

12 Frederiksborg Amt Ressourcer og behov Kommuner Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Allerød 130 X 20/19 6/X Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk /5-6 1/X Frederikssund 56 X 3/3 0/ Frederiksværk efter behov X ca.10/alle 2/ Græsted-Gilleleje - X 4/4 2/ Helsinge /18 2/ Helsingør 381 X 23/23 0/X Hillerød X ca. 50/alle 1/X Hundested Hørsholm /14 6/X Jægerspris X 10/10 0/X Karlebo 320 X 22/12 0/X Skibby X 5/5 2/X Skævinge ca. 50 X 7/4 3/X Slangerup Stenløse - X 5/6 1/ Ølstykke? 12 X <10/<10 0/? timer pr. uge i 40 uger timer pr. uge i 40 uger timer pr. uge i 40 uger 12 Ikke opgjort pr. handicapområde

13 Undersøgelse af stammen Hvem deltager i uns. Allerød forældre, barn, evt. pædagog Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk forældre, pædagog Frederikssund barn, forældre, pæd./lærer Frederiksværk barn, forældre, talepæd. Stammen og stammeadfærd samspil, sproganvendelse form for stammen, medbevægelser arten/mængden af ikke-flydende tale Anvendes vurderingsmat.? ja nogle gange ja Anvendes hjælpemidler? Varighed båndoptager meget individuelt undertiden forskelligt 13, båndoptager 1-1½ time båndoptager ½-1 time det gængse ja ca. 1 time Græsted-Gilleleje talepæd. - ja ja min. Helsinge forældre, barn, talepæd. alle tegn, ikke mindst barnets reaktion/ frustration kalkulator 1-1½ time Helsingør Hillerød Hundested Hørsholm barn, forældre, evt. pæd. pæd, lærer, forældre, barn/ adskilt talepæd., barn, evt. pædagog bruger skema fra S98 bruger skema fra S98/S2000 gentagelser, medbevægelser, undgåelser, udtrækninger gentagelser, udtrækninger, blokeringer, talelyst Jægerspris barn, talepæd., evt. forældre Karlebo talepæd. berørthed, Skibby Skævinge Slangerup Stenløse Ølstykke barn, evt. en forælder elev, talepæd. (lærer, pæd. og forældre interviewes) barn, evt. forældre talepæd., forældre, barn, pæd. undgåelser blød/hård stammen, tics, medbevægelser primær og sekundær stammen, undgåelsesstrategier, iog især afdække elevens følelser ifm. stammen gentagelser, medbevægelser, undgåelse, toneleje alle former for kampadfærd ja 4 timer ja ca. 1 time 1-2 timer delvis båndoptager ½-1 time båndoptager 1 time båndoptager 45 min. ja ca. 1 time video og båndoptager 2 x 45 min. ca. 1 time 13 Kan strække sig over flere gange måske med længere observation.

14 Indsats overfor stammen Allerød Teori/metode non-avoidance (Lidcombe) Tilbud til barn/familie Hvilken form Systematisk vurdering ved afslutning? a, b, c e, g, h, i, l, men hver sag følges Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk accept beh. a, b, c e, g, h, i, j, k, l Frederikssund non-avoidance a, b, c, d e, g, h, i, l 14 ja (vi går f.eks. skemaet igennem igen) Frederiksværk accept af barns stammen og god taleadfærd a, b, c e, g, i, og efter behov: k, l 15 Græsted-Gilleleje - a, b, c, d e, f, g, i, j, k ja ja Helsinge Lidcombe a, b, c e, g, h, i 16, ja ja 18 l 17 Helsingør non-avoidance a, b, c, d e, f, g, i, j, k, l Hillerød accept a, b, c e, f, g, h, i, j, k ja ja Bestemt follow-up procedure, sagen følges ja forældre, barn, pæd/lærer, kan altid henvende sig igen mulighed for henv. fra elev og forældre + spørger i skole/inst. Hundested Hørsholm non-avoidance a, b, c, d e, g, i opfølgning ved møder i bh./skole Jægerspris non-avoidance a, b, c e, g, i, k, l - Karlebo non-avoidance a, b, c, d e, g, h, i, j, l ja Skibby Lennart Larsson a, b, c, d e, g, i, k vurderer hvordan barnet lever med st. 19 Skævinge non-avoidance 21 a, b, c, d e, g, h, i 22, j, l Slangerup Stenløse Starkweather, non-avoidance a, b, c, d e, f, g, h, i, j, k, l Ølstykke primært accept a, b, c e, g, i, k, l ja evaluerer altid forløbet med eleven skønsmæssig vurdering ja ja ja, kontrol hvert ½ år 20 løbende samtaler hver 3. el. 6. måned Er indstillet på at oprette gruppevejledning/rådgivning af forældre, hvis vi har børn til det. Men vi har ikke haft så mange af gangen. 15 Gruppe i amtsregi. 16 Individuel vejledning/rådgivning af forældre og individuel undervisning af barnet ( Er altid tilstede sammen ). Længevarende forløb er et spørgsmål om tolkning 17 som længerevarende intensive forløb 18 Efterfølgende besøg med større og større interval, barnet følges ca. 1 år. 19 Vi anvender ikke specielt materiale, men vurderer hvordan barnet lever med sin stammen, som jo som regel er mindsket. 20..samt kontakt til forældre og daginstitutionspersonale og lærere. 21 Eigil Laulund er min store inspirator. 22 Hvis/når behov, så oprettes legegrupper for småbørn i kommunalt regi. 23 Som med talebørn i øvrigt. Tæt samarbejde generelt med institution og skole/sfo.

15 Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Opkvalificering ved deltagelse i arbejdsgrupper kurser/temadage int. konferencer Deltagelse i efteruddannelse, hvornår Probl. med højere kommunal betaling 24 Uddybning af problemstillinger Allerød kurser/temadage Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk kurser/temadage - ja - Frederikssund fonologi/stammen, drøftelse af Lidcombemetodens indtog i Danmark Frederiksværk kurser/temadage Græsted-Gilleleje kurser/temadage - ja - Helsinge arbejdsgrupper, ja 27 - kurser/temadage Helsingør kurser/temadage Hillerød arbejdsgrupper, - kurser/temadage Hundested Hørsholm kurser/temadage vanskeligt at lave gruppetilbud i mindre kommuner, nye videoer ønskes Jægerspris kurser/temadage - Karlebo arbejdsgrupper, kurser/temadage - ja Skibby kurser/temadage -, der er som regel givet bevilling til 1-1½ års amtslig beh. Skævinge kurser/temadage -, men området er også prioriteret højt af tp. i komm. Slangerup Stenløse kurser/temadage - ja Ølstykke kurser/temadage 30 har på FTHF s kursus i Vingsted fået en spændende intro til Lidcombe Vi ønsker at DAVS tager initiativ til at opsamle og formidle viden om stammere med fonologiske vanskeligheder samt andre former for stammebehandling end non-avoidance teorien. 25 Det er længe siden, vi har deltaget. Da vi har haft så få stammere har vi ikke prioriteret kurserne. 26 Hvis forældre er interesserede og det er store børn, vil de blive henvist. 27 Vi har nu selv et velfungerende tilbud, det er derfor svært at argumentere for børn til kommunikationscentret i Hillerød (amtsligt). 28 Jeg synes jeres (DAVS s, red.) hjemmeside er meget inspirerende 29 Vi oplever en uafklaret rollefordeling, når vi sender børn til tilbud i amtet, ligesom vi ikke mener vi fagligt bliver inddraget i den undervisning/vejledning amtet giver reelt er vi uvidende om hvad der undervisningsmæssigt foregår, og vi har heller ikke kendskab til hvilken vejledning der gives til lærere og forældre. 30 Tidligere plus stammeseminaret på DPU 31 Tillykke med jeres (DAVS s, red.) internationale anerkendelse. Flot!

16 Fyns Amt Ressourcer og behov Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Assens Bogense Broby ca. 30 X 7/7 5/ Egebjerg - X 7/3 2/ Ejby Fåborg Glamsbjerg Gudme har kontorfællesskab med Langeskov, Ringe og Årslev Haarby Kerteminde Langeskov har kontorfællesskab med Gudme, Ringe og Årslev Marstal har kontorfællesskab med Ærøskøbing Middelfart ca. 25/alle 4/ Munkebo kontorfællesskab med Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Nyborg - X 7 33 /7 3/X Nørre Aaby ca. 10 X 5/3 1/X Odense, Tarup? 35 1?/alle 20/X Odense, Dalum? X (30) 38 / alle 17/X Odense Odense Otterup - X 3/3 1/X Ringe X 5/5 0/X Rudkøbing 20 X 8/4 4/X Ryslinge ca. 20 X 2/3 1/1-X Svendborg efter behov 41 X 30/28 3/X Sydlangeland kontorfællesskab med Rudkøbing og Tranekær Søndersø Tommerup Tranekær kontorfællesskab med Rudkøbing og Sydlangeland Ullerslev kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ørbæk Vissenbjerg Ærøskøbing ca. 20 X 3/3 3/ Færre pga. af økonomi 33 7 førsteundersøgelser samt 17 kontrolundersøgelser 34 Samlet befolkningstal for de 4 kommuner: Nyborg, Munkebo, Ullerslev og Ørbæk. 35 Umuligt at besvare 36 Hvis ikke der bliver strammet fra kommunens side 37 Da vi henviser mange til amtets stammegrupper 38 Der var 11 nyindstillinger, i alt har kontoret 30 småbørn og skolebørn i stammeundervisning 39 Kontorfællesskab med Gudme, Langeskov og Årslev 40 Samlet befolkningstal for de 3 kommuner: Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær. 41 Der gives timer efter behov til de enkelte foranstaltninger. Stammebeh. indgår i den samlede normering/ydelse. 42 Samlet befolkningstal for Marstal og Ærøskøbing

17 Ressourcer og behov - fortsat Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Ørbæk kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ullerslev Årslev har kontorfællesskab med Gudme, Langeskov og Ringe Aarup

18 Undersøgelse af stammen Assens Bogense Broby Hvem deltager i undersøgelsen forældre og pæd. (ved småbørn), kun th-kons. ved skolebørn Stammen og stammeadfærd Egebjerg barn, forældre undgåelser, maskering, angst, starttricks, udsættelser, afledning Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed - ja båndoptager ca. 1 time Ejby Fåborg Glamsbjerg Gudme har kontorfællesskab med Langeskov, Ringe og Årslev Haarby Kerteminde Langeskov har kontorfællesskab med Gudme, Ringe og Årslev Marstal har kontorfællesskab med Ærøskøbing Middelfart barn, evt. forældre, pæd. 43 karakter af stammen, hyppighed og hårdhed mm. 44 Munkebo kontorfællesskab med Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Nyborg barn, forældre og evt. pæd. gentagelser, forlængelser, blokeringer, fyldord, tics, medbevægelser, angst, undgåelser, omskrivninger Nørre Aaby forældre medbevægelser, Odense, Tarup Odense, Dalum Odense Odense Otterup forældre, evt. lærere, pæd., barn 45 ja 45 min. - 1½ time i nogen grad båndoptager, video er lige blevet købt ca. 1 time evt. båndoptager 1 time ja båndoptager ca. 1½ time øjenkontakt - sjældent ind imellem båndoptager forældre - ja 46 ind imellem båndoptager forældre, daginst. pers. blokeringer ja 1-1½ time i alt ca. 3 timer 43 Ved småbørn forældre og/eller pædagog. Større børn oftest uden ledsager. 44 Men vi er blevet lidt nysgerrige efter at se materialerne. 45 Hvis det er småbørn, deltager barnet ikke i undersøgelsen i første omgang. 46 Ikke konsekvent, men ofte ved de større børn

19 Undersøgelse af stammen fortsat Hvem deltager i undersøgelsen Stammen og stammeadfærd Ringe barn, forældre basisreaktion, tonestigning, blokeringer, anspændthed Rudkøbing barn, forældre, kropssprog, talesprog, Ryslinge Svendborg pæd. forældre og/eller pæd. + barn alene elev og omgivelser (familie, daginstitution, skole) prosodi bruger S-98 og S-2000 s liste med stammeadfærd Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed ja båndoptager ca. 1 time til us. + forældresamtale båndoptager ca. 1-2 timer ja 2 x ½ time alle ja ikke fra start, men måske senere i forløbet Sydlangeland kontorfællesskab med Rudkøbing og Tranekær Søndersø Tommerup Tranekær kontorfællesskab med Rudkøbing og Sydlangeland Ullerslev kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ørbæk Vissenbjerg Ærøskøbing forældre, barn, lærer hørlig st., vejrtrækning, øjenkontakt Ørbæk kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ullerslev Årslev har kontorfællesskab med Gudme, Langeskov og Ringe Aarup ca. 45 min. af gangen 47 ja ca. 1 time 47.. over flere gange efter behov

20 Indsats overfor stammen Assens Bogense Broby Egebjerg Teori/metode Tilbud til barn/familie Hvilken form tidlig, forebyggende indsats primært a, b, c e, g, i, (j), non-avoidance 49 k Ejby Fåborg Glamsbjerg Gudme har kontorfællesskab med Langeskov, Ringe og Årslev Haarby Kerteminde Langeskov har kontorfællesskab med Gudme, Ringe og Årslev Marstal har kontorfællesskab med Ærøskøbing Middelfart forskelligt fra tp. a, b, c, d 51 til tp. 50 Systematisk vurdering af st. ved afslutning? Bestemt follow-up procedure? a, b, c, d e, g, i, k ja kontroluns. 48 ja e, g, i 52 Munkebo kontorfællesskab med Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Nyborg accept a, b, c, d e, g, i, j, l ja 53 Nørre Aaby non-avoidance a, b, c, d e, g, i, k Odense, Tarup acceptmetoden a, b, c e, f, g, h, i, j, k, l Odense, Dalum non-avoidance 54 a, b, c 55 e, g, i, k, l ja ja Odense Odense Otterup - a, b, c e, h, i, k ja altid Ringe Rudkøbing Ryslinge Svendborg acceptbehandling non-avoidance, accept ja, regelmæssige kontakter opfølgning kontakt til hjem/skole a, b, c, d e, g, h, i, k, l 56 a, b, c, d e, f, g, i, ja k 58 afsluttende genuns. a, b, c, d e, g, i, k ja a, b, c e, g, h, i, j, k, l Sydlangeland kontorfællesskab med Rudkøbing og Tranekær, der vurderes efter behov Halvårlig ved småbørn, årlig ved skolebørn. 49 Tidlig indsats, se på barnet som helhed, direkte og indirekte behandling (motivation). 50 Nok lidt blandet, inspireret af Johnson og Van Riper + hvad vi ellers har samlet op i tidens løb. Stadig på jagt efter nye muligheder. 51 I helt særlige tilfælde (om tværfaglig indsats ved f.eks. talepædagog, psykolog og fysioterapeut). 52 Men vi føler os provokeret til at overveje muligheden. 53 Familien spørges om ønsker til sagens fremtid. 54 Ideen og troen på tidlig indsats og omgivelsernes betydning for stammeudv.. 55 Tværfaglig indsats (f.eks. talepædagog, psykolog og fysioterapeut) kunne lade sig gøre. 56 Men obs./kontrol ca. 1 gang årligt ved skolebørn og flere gange årligt ved småbørn. 57 En almen pædagogisk og helhedsorienteret tilgang i tæt samarbejde med taleinstituttet i Odense. 58 For længerevarende ekstensive forløb henvises der til Tale-Høreinstituttet i Odense. 59 At bibeholde eller fremme en hensigtsmæssig stammen uden kamp, stammeangst etc. og at imødegå uheldige udviklingstendenser. 60 Efterfølgende tilsyn med foranstaltning efter behov.

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Amternes tilbud på stammeområdet

Amternes tilbud på stammeområdet Amternes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen juni 2004 Per Fabæch Knudsen: Amternes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: 87-90588-12-6

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Samlet opgørelse i skemaform, PPR (noter er placeret som slutnoter for hver region)

Samlet opgørelse i skemaform, PPR (noter er placeret som slutnoter for hver region) Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Følgebrev til PPR Følgebrev til institutter Spørgeskema til PPR Spørgeskema til institutter Samlet opgørelse i skemaform, PPR (noter er placeret som slutnoter

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere