Kommunernes tilbud på stammeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes tilbud på stammeområdet"

Transkript

1 Kommunernes tilbud på stammeområdet Dansk Videnscenter for Stammen maj 2004

2 Per Fabæch Knudsen: Kommunernes tilbud på stammeområdet Udgivet af: Dansk Videnscenter for Stammen, København 2004 ISBN: Trykt: DPU Repro, København

3 Indhold Forord s. 5 Indledning s. 7 Baggrund s. 7 Formål s. 7 Metode s. 8 Begrænsninger i undersøgelsen s. 8 Rapportens opbygning s. 9 Vejledning i læsning af besvarelserne s. 11 Besvarelserne i skemaform s. 13 Bornholms Regionskommune s. 13 Frederiksberg Kommune s. 14 Kommunerne i Frederiksborg Amt s. 15 Kommunerne i Fyns Amt s. 19 Kommunerne i Københavns Amt s. 27 Københavns Kommune s. 31 Kommunerne i Nordjyllands Amt s. 32 Kommunerne i Ribe Amt s. 37 Kommunerne i Ringkøbing Amt s. 41 Kommunerne i Roskilde Amt s. 45 Kommunerne i Storstrøms Amt s. 49 Kommunerne i Sønderjyllands Amt s. 53 Kommunerne i Vejle Amt s. 57 Kommunerne i Vestsjællands Amt s. 61 Kommunerne i Viborg Amt s. 65 Kommunerne i Århus Amt s. 69 Kommunernes tilbud på stammeområdet en sammenstilling s. 73 Diskussion og vurdering af kommunernes tilbud på stammeområdet s. 85 Konklusion og afsluttende bemærkninger s. 91 Bilag s. 93 Bilag 1: Følgebrev til PPR-kontorerne s. 93 Bilag 2: Spørgeskema s. 95

4 Forord Dansk Videnscenter for Stammen lavede i efteråret 2003 en landsdækkende undersøgelse af kommuners og amters tilbud til børn, unge og voksne, der stammer. Undersøgelserne har resulteret i to rapporter, en vedr. kommunernes tilbud til børn, der stammer, og en vedr. amternes tilbud til børn, unge og voksne, der stammer. Nærværende rapport beskriver kommunernes tilbud. Undersøgelsen var en spørgeskemaundersøgelse. Vi sendte brev med spørgeskema til samtlige 215 PPR-kontorer i Danmark. Vi fik i alt 138 besvarelser retur. Det giver en svarprocent på 64,2, hvilket vi synes er et rigtigt flot resultat. Vi vil derfor her benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til alle PPR-kontorer, der har svaret på vores spørgsmål. Også en tak til Hermann Christmann, formand for Foreningen for Stammere i Danmark, og formand for bestyrelsen for Dansk Videnscenter for Stammen, der har læst, kommenteret og rettet tekstmæssige fejl i rapporten. Vi har i rapporten bestræbt os på at være så præcise og nøjagtige som muligt i opgørelsen af svarene fra PPR-kontorerne. Vi håber, det er lykkedes at gøre besvarelserne op, så det passer med de faktiske oplysninger, vi har fået. Dog kan der naturligvis ske fejl, når man bearbejder et så omfattende materiale. Vi vil derfor anmode om at eventuelle fejl meldes tilbage til undertegnede, der vil sørge for at rette fejlene og melde rettelserne ud i Nyhedsbrevet. København, maj 2004 Per Fabæch Knudsen Centerleder

5 Indledning Baggrund For 10 år siden blev Dansk Videnscenter for Stammen etableret som ét af de 11 videnscentre inden for handicapområdet. Formålet med oprettelsen af videnscentret var bl.a. at sikre, at fagfolk løbende kunne få del i den seneste viden om stammen og stammebehandling, således at de var bedre i stand til at dække de behov for indsats, som børn, unge og voksne, der stammer, har. En af de første store opgaver, videnscentret påtog sig, var at kortlægge vidensniveauet og stammebehandlingssituationen anno Formålet med denne kortlægning var bl.a. at få et dybere kendskab til fagfolk og institutioner indenfor stammeområdet, og at få et kendskab til hvilke tilbud der var til stammere i amter og kommuner. Siden er der sket meget på stammeområdet i Danmark. Dette skyldes dels de mange fagfolks store arbejde i kommuner og amter, og dels videnscentrets indsats. Og ikke mindst er årsagen det samarbejde fagfolk i kommuner og amter og videnscentret har haft gennem årene, bl.a. gennem arbejdsgrupper, temadage, konferencer, kurser og projekter. Samtidig er der de seneste år sket nogle forandringer i kommuner og amter, som kan vække bekymring. Vores bekymring retter sig primært imod opsplitning af PPR-forbund kommuner imellem, med den konsekvens at endnu mindre kommunale enheder har skullet tilvejebringe tilbud på de samme områder som hidtil, men med mindre bemanding i de enkelte enheder. ændringer i den kommunale betaling for den vidtgående specialundervisning i amterne, som har medført at kommunerne selv påtager sig indsatsen over for de børn, der hidtil er blevet sendt til stammespecialister i amtet. Dette medfører så igen, at tilbud i amterne beskæres og ekspertise dermed forsvinder. de stadigt færre midler til deltagelse i kurser og efteruddannelse for fagfolk indenfor stammeområdet pga. besparelser i kommuner og amter. Disse skal man kalde dem systembaserede faktorer må antages at have betydning for den indsats, der kan tilbydes mennesker, der stammer, og vi har derfor fundet det væsentligt at lave en ny undersøgelse af stammebehandlingssituationen i Danmark anno Formål Formålet med undersøgelsen er at give et billede af de tilbud, som kommuner og amter i dag har til børn og unge, der stammer, og deres familier, i lyset af den udvikling, der generelt har fundet sted på stammeområdet i de seneste år. Det er vores håb, at undersøgelsen kan give et billede af stammebehandlingssituationen i Danmark i dag (2003) kan dokumentere den udvikling, der er sket indenfor stammeområdet de seneste år kan afdække behovet for yderligere information om stammen til fagfolk og andre kan blive i stand til bedre at målrette vores fremtidige indsats

6 Metode Vi formulerede to spørgeskemaer, et til PPR-kontorer og et til taleinstitutter. Vi henvendte os derefter pr. brev til den ledende skolepsykolog/talehørekonsulent for PPR-kontorernes vedkommende og forstanderen for taleinstitutternes vedkommende (se bilag 1), for at spørge om de ville deltage i undersøgelsen gennem besvarelse af et spørgeskema, som var vedlagt brevet. Det blev oplyst at spørgeskemaet også kunne sendes elektronisk eller downloades fra vores hjemmeside. Besvarelsesfristen var sat ca. 3 uger efter brevets udsendelse. Efter fristens udløb sendte vi et nyt brev til de PPR-kontorer og taleinstitutter, der ikke havde besvaret spørgeskemaet, med en ny opfordring til at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet til PPR-kontorerne er sendt til de 215 PPR-kontorer i Danmark, herunder også Grønland og Færøerne, vi har registreret i vores database. Spørgeskemaet var konstrueret således, at flere af spørgsmålene kunne besvares med afkrydsning (se bilag 2). En del spørgsmål krævede dog egentlige besvarelser, og enkelte spørgsmål kunne virke ret omfattende. Vi bad dog blot om, at spørgsmålene blev besvaret så præcist, som muligt. Vi nævnte også, at vi var klar over, at det kunne være vanskeligt at være helt eksakt ved flere af spørgsmålene. I de tilfælde, hvor besvarelserne krævede mere plads oplyste vi, at der kunne bruges yderligere papir. Endelig bad vi om, at spørgeskemaet blev besvaret med letlæselig håndskrift eller på skrivemaskine/computer. I følgebrevet til PPR-kontorerne og taleinstitutterne oplyste vi, at undersøgelsens resultater ville danne baggrund for en temadag, som Dansk Videnscenter for Stammen afholdt fredag den 23. januar 2004 med den foreløbige titel: Stammen i Danmark anno 2004 status og udviklingsmuligheder, ligesom vi oplyste, at undersøgelsens resultater ville blive samlet i en rapport og formidlet gennem artikler i videnscentrets nyhedsbrev og eventuelt andre fagblade. Der er som nævnt i forordet kommet besvarelser fra 138 PPR-kontorer (svarende til 64,2%). Besvarelserne er blevet databehandlet under 4 overskrifter: ressourcer og behov undersøgelse af stammen indsats overfor stammen opkvalificering højere kommunal betaling - problemuddybning De enkelte besvarelser er ført ind i skemaer, så de danner en oversigt over PPRkontorernes tilbud i de 13 amter samt Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg kommuner. I de tilfælde, hvor der ikke har været plads til den fulde besvarelse af det enkelte spørgsmål i skemaet, er der lavet en fodnote, som enten citerer eller refererer til besvarelsen af det aktuelle spørgsmål. Besvarelserne er efterfølgende blevet bearbejdet, så de giver et samlet billede af stammebehandlingssituationen på landsplan på kommunalt niveau. Begrænsninger i undersøgelsen Det skal pointeres, at undersøgelsen ikke er en egentlig videnskabelig undersøgelse, men en undersøgelse der giver et øjebliksbillede af stammebehandlingssituationen i Danmark på nogle udvalgte parametre.

7 Ved udformningen af spørgeskemaerne har vi ved nogle af spørgsmålene ikke været præcise nok i vores formuleringer, hvilket har medført, at de, der har besvaret skemaet, har kunnet være i tvivl om, hvad de skulle svare. Det gælder f.eks. ved spørgsmål 1 (se bilag 2), hvor vi ikke havde taget højde for, at der naturligvis også må bruges tid på visitation, indkaldelse til tilbud, møder, journalskrivning, etc. Dette betyder, at nogle af svarene kan være helt konkrete opgørelser over tid anvendt til undersøgelse, rådgivning, vejledning og undervisning/behandling, mens andre besvarelser måske også indeholder tid anvendt til visitation, etc. Det gælder også ved spørgsmål 4, hvor vi spørger om hvor mange børn der efterfølgende (efter undersøgelsen) modtog et tilbud fra PPR-kontoret i form af rådgivning, vejledning og/eller undervisning/behandling. Nogle har kun talt de børn med, der var til undersøgelse sidste år, mens andre har talt alle med, altså også gengangere fra tidligere år. Det er også en begrænsning i undersøgelsen, at vi ikke har spurgt nærmere om indhold i undervisning/behandling af stammen, men har holdt os til tilbudets art og hvilke former for tilbud, der gives. Rapportens opbygning Efter et forord og indledning følger et kapitel der rummer en vejledning i læsning/tydning af besvarelserne i skemaform. Næste kapitel er en samlet oversigt over besvarelserne i skemaform i de 13 amter samt Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg kommuner. Besvarelserne er delt op i fire overskrifter (som nævnt under metode ). I det følgende kapitel diskuterer og vurderer vi kommunernes tilbud på stammeområdet, og rapporten sluttes af en med en konklusion og nogle afsluttende bemærkninger.

8 Undersøgelse af kommunernes tilbud på stammeområdet vejledning i læsning af skemaerne I næste kapitel samles informationerne fra de enkelte kommuners besvarelser i skemaform. Det kræver lidt vejledning at læse disse skemaer, hvorfor det i det følgende beskrives, hvordan skemaerne er opdelt efter følgende 4 overskrifter, og hvordan de skal læses. Ressourcer og behov Under overskriften ressourcer og behov har vi samlet informationerne om, hvor mange ressourcer (timer), der anvendtes til stammeområdet sidste år 1 til undersøgelse, rådgivning, vejledning og undervisning/behandling. Vi ser på forholdet mellem ressourcer og efterspørgsel. Dette følges op af en oversigt over, hvor mange børn, der var til undersøgelse sidste år, og hvor mange af disse børn, der efterfølgende modtog et tilbud i form af rådgivning og vejledning (af forældre) og/eller undervisning. Efter dette ser vi på, hvor mange børn, der blev henvist til tilbud i amtsligt regi, og på om kommunen forventer at sende flere, færre eller cirka det samme antal af sted til tilbud i amtet. Endelig oplyser vi om, hvor mange mennesker, der bor i kommunen. Undersøgelse af stammen Under overskriften undersøgelse af stammen har vi samlet informationerne om, hvordan en typisk undersøgelse forløber: hvem der deltager i undersøgelsen, hvilke tegn på stammen/ stammeadfærd der bliver set efter, om der anvendes vurderingsmaterialer til hjælp for undersøgelsen, om der anvendes tekniske hjælpemidler, og hvor lang tid en undersøgelse typisk varer. Indsats over for stammen Under overskriften indsats overfor stammen har vi samlet informationerne om, hvilke teorier/metoder, der ligger til grund for tilbudet til barnet og familien. Dernæst ser vi hvilken indsats kommunerne tilbyder, og i hvilken form tilbudet gives. Endelig ser vi på, om stammen/stammeadfærden vurderes ved afslutning af undervisnings/behandlingsforløbet og om der er en bestemt follow-up procedure, når undervisningen/behandlingen er ophørt. Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Under denne overskrift samler vi oplysninger om PPR-kontorernes deltagelse i arbejdsgrupper under Dansk Videnscenter for Stammen, kursus/temadage om stammen og deltagelse i internationale konferencer om stammen. Vi ser også om nogle af PPRkontorernes medarbejdere har taget efteruddannelsen i stammen, som CVU, Haderslev og DAVS har arrangeret. Vi ser endvidere på, om der opleves problemer i forbindelse med den højere kommunale betaling for henvisning til amtslig bistand i forbindelse med stammen, og om der er emner/problemstillinger PPR-kontorerne vil uddybe. Endelig levner vi plads til yderligere problemuddybninger og/eller kommentarer. Hvordan skemaerne skal læses Kommuner, der ikke har besvaret spørgeskemaet, er markeret med gråt i skemaerne. For alle skemaerne gælder i øvrigt, at en bindestreg i kolonnerne markerer, at spørgsmålet ikke er blevet besvaret. 1 PPR-kontorerne har selv kunnet vælge sidste kalenderår eller skoleår som opgørelsesår.

9 Ressourcer og behov 1. kolonne: hvor mange timer anvendtes sidste år til stammeområdet kolonne: forholdet mellem ressourcer og efterspørgsel. 1 = manglende ressourcer, X = overensstemmelse mellem ressourcer og efterspørgsel. 3. kolonne: hvor mange børn var sidste år til undersøgelse sat overfor hvor mange børn (og forældre), der efterfølgende modtog et tilbud. 4. kolonne: hvor mange børn blev henvist til amtsligt tilbud sat overfor om det forventes, at der sendes flere, færre eller samme antal i år. 1 = flere, X = cirka det samme, 2 = færre. 5. kolonne: indbyggerantallet i kommunen. Undersøgelse af stammen 1. kolonne: hvem deltager i undersøgelsen. 2. kolonne: hvilke tegn på stammen/stammeadfærd, kigges der på ved undersøgelsen. 3. kolonne: er der anvendt vurderingsmaterialer i undersøgelsen i givet fald hvilke? 4. kolonne: er der anvendt tekniske hjælpemidler i undersøgelsen? 5. kolonne: varigheden af en typisk undersøgelse. Indsats overfor stammen 1. kolonne: hvilke teorier/metoder ligger primært til grund for tilbudet til barn og familie? 2. kolonne: hvad tilbyder PPR-kontoret?: a = vejledning/rådgivning af forældre b = vejledning/rådgivning af pædagoger, lærere eller andre c = undervisning behandling af barnet d = tværfaglig indsats 3. kolonne: hvilken form tilbudet gives i: e = individuel vejledning/rådgivning af forældre f = gruppevejledning/rådgivning af forældre g = individuel vejledning/rådgivning af andre h = gruppevejledning/rådgivning af andre i = individuel undervisning af barnet j = gruppeundervisning af barnet k = undervisning som korte og/eller intensive forløb l = undervisning som længerevarende ekstensive forløb 4. kolonne: vurderes stammen/stammeadfærd systematisk ved afslutning af undervisningsforløbet? 5. kolonne: er der en bestemt follow-up procedure efter undervisningens ophør? Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning 1. kolonne: deltager PPR-kontorets medarbejdere i arbejdsgrupper under DAVS, kurser/temadage om stammen og/eller i internationale konferencer om stammen? 2. kolonne: har PPR-kontorets medarbejdere deltaget i Efteruddannelsen i Stammen arrangeret af CVU, Haderslev og DAVS?. 3. kolonne: er der problemer vedr. den højere kommunale betaling ved henvisning til amtslig bistand i forbindelse med stammen? 4. kolonne: er der yderligere emner/problemstillinger at uddybe? 2 I nogle tilfælde er der oplyst et vist antal timer pr. uge, det har vi så omregnet til timeforbruget pr. år beregnet på 40 uger.

10 Bornholms Regionskommune Ressourcer og behov Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Bornholms Regionskommune? 3 -?/? 4 4/? Undersøgelse af stammen Hvem deltager i undersøgelsen Bornholms Regionskommune barn, forældre, talepædagog, pædagog Stammen og stammeadfærd gentagelser, blokeringer, kommunikation, mimik, kropssprog og øjenkontakt Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed af uns. 1 time Indsats overfor stammen Teori/metode Tilbud til barn/familie Hvilken form Systematisk vurdering af st. ved afslutning? Bestemt follow-up procedure? Bornholms Regionskommune non-avoidance, (Lidcombe) a, b, c e, g, h, i, j, k, l, subjektiv bedømmelse ja, på samme måde som med andre børn Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Opkvalificering ved deltagelse i arbejdsgrupper kurser/temadage int. konferencer Deltagelse i efteruddannelse, hvornår? Probl. med højere kommunal betaling Uddybning af problemstillinger Bornholms Regionskommune arbejdsgrupper, kurser/temadag , Nej 3 Vi har ingen opgørelse lavet om enkeltområder inden for vores arbejdsfelt. 4 Vi har ingen samlet opgørelse 5 Det tilbud vi plejer at bruge (Århus) eksisterer ikke mere med bo-mulighed. 6 Vi har ikke længere mulighed for at modtage amtslige tilbud. Tidligere har der ikke været nævneværdige problemer

11 Frederiksberg Kommune Ressourcer og behov Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Kommunikationscentret, børn? 7 X 25-30/alle 5 8 / Undersøgelse af stammen Hvem deltager i undersøgelsen Kommunikationscentret, børn barn, forældre, talepædagog Stammen og stammeadfærd stammeform, tricks, medbevægelser, øjenkontakt, spændinger Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed af uns. ja 1 time Indsats overfor stammen Teori/metode Tilbud til barn/familie Hvilken form Systematisk vurdering af st. ved afslutning? Bestemt follow-up procedure? Kommunikationscentret, børn non-avoidance, Lidcombe a, b, c, d e, g, i, k, l ja ja Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Opkvalificering ved deltagelse i arbejdsgrupper kurser/temadage int. konferencer Deltagelse i efteruddannelse, hvornår Probl. med højere kommunal betaling Uddybning af problemstillinger Kommunikationscentret, børn arbejdsgrupper, kurser/temadag, internat. konf., men en tp har gennemført Lidcombeuddannelsen i England Nej, vi varetager selv den amtskommunale opgave. Vi visiterer selv til foranstaltning i anden amtskommune, hvis det skønnes relevant - 7 Ca. ½ stilling, der dækker såvel det primærkommunale som det amtskommunale område 8 Der skelnes ikke skarpt mellem amtskommunal og primærkommunal niveau, men et skønnet antal børn vil være 5.

12 Frederiksborg Amt Ressourcer og behov Kommuner Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Allerød 130 X 20/19 6/X Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk /5-6 1/X Frederikssund 56 X 3/3 0/ Frederiksværk efter behov X ca.10/alle 2/ Græsted-Gilleleje - X 4/4 2/ Helsinge /18 2/ Helsingør 381 X 23/23 0/X Hillerød X ca. 50/alle 1/X Hundested Hørsholm /14 6/X Jægerspris X 10/10 0/X Karlebo 320 X 22/12 0/X Skibby X 5/5 2/X Skævinge ca. 50 X 7/4 3/X Slangerup Stenløse - X 5/6 1/ Ølstykke? 12 X <10/<10 0/? timer pr. uge i 40 uger timer pr. uge i 40 uger timer pr. uge i 40 uger 12 Ikke opgjort pr. handicapområde

13 Undersøgelse af stammen Hvem deltager i uns. Allerød forældre, barn, evt. pædagog Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk forældre, pædagog Frederikssund barn, forældre, pæd./lærer Frederiksværk barn, forældre, talepæd. Stammen og stammeadfærd samspil, sproganvendelse form for stammen, medbevægelser arten/mængden af ikke-flydende tale Anvendes vurderingsmat.? ja nogle gange ja Anvendes hjælpemidler? Varighed båndoptager meget individuelt undertiden forskelligt 13, båndoptager 1-1½ time båndoptager ½-1 time det gængse ja ca. 1 time Græsted-Gilleleje talepæd. - ja ja min. Helsinge forældre, barn, talepæd. alle tegn, ikke mindst barnets reaktion/ frustration kalkulator 1-1½ time Helsingør Hillerød Hundested Hørsholm barn, forældre, evt. pæd. pæd, lærer, forældre, barn/ adskilt talepæd., barn, evt. pædagog bruger skema fra S98 bruger skema fra S98/S2000 gentagelser, medbevægelser, undgåelser, udtrækninger gentagelser, udtrækninger, blokeringer, talelyst Jægerspris barn, talepæd., evt. forældre Karlebo talepæd. berørthed, Skibby Skævinge Slangerup Stenløse Ølstykke barn, evt. en forælder elev, talepæd. (lærer, pæd. og forældre interviewes) barn, evt. forældre talepæd., forældre, barn, pæd. undgåelser blød/hård stammen, tics, medbevægelser primær og sekundær stammen, undgåelsesstrategier, iog især afdække elevens følelser ifm. stammen gentagelser, medbevægelser, undgåelse, toneleje alle former for kampadfærd ja 4 timer ja ca. 1 time 1-2 timer delvis båndoptager ½-1 time båndoptager 1 time båndoptager 45 min. ja ca. 1 time video og båndoptager 2 x 45 min. ca. 1 time 13 Kan strække sig over flere gange måske med længere observation.

14 Indsats overfor stammen Allerød Teori/metode non-avoidance (Lidcombe) Tilbud til barn/familie Hvilken form Systematisk vurdering ved afslutning? a, b, c e, g, h, i, l, men hver sag følges Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk accept beh. a, b, c e, g, h, i, j, k, l Frederikssund non-avoidance a, b, c, d e, g, h, i, l 14 ja (vi går f.eks. skemaet igennem igen) Frederiksværk accept af barns stammen og god taleadfærd a, b, c e, g, i, og efter behov: k, l 15 Græsted-Gilleleje - a, b, c, d e, f, g, i, j, k ja ja Helsinge Lidcombe a, b, c e, g, h, i 16, ja ja 18 l 17 Helsingør non-avoidance a, b, c, d e, f, g, i, j, k, l Hillerød accept a, b, c e, f, g, h, i, j, k ja ja Bestemt follow-up procedure, sagen følges ja forældre, barn, pæd/lærer, kan altid henvende sig igen mulighed for henv. fra elev og forældre + spørger i skole/inst. Hundested Hørsholm non-avoidance a, b, c, d e, g, i opfølgning ved møder i bh./skole Jægerspris non-avoidance a, b, c e, g, i, k, l - Karlebo non-avoidance a, b, c, d e, g, h, i, j, l ja Skibby Lennart Larsson a, b, c, d e, g, i, k vurderer hvordan barnet lever med st. 19 Skævinge non-avoidance 21 a, b, c, d e, g, h, i 22, j, l Slangerup Stenløse Starkweather, non-avoidance a, b, c, d e, f, g, h, i, j, k, l Ølstykke primært accept a, b, c e, g, i, k, l ja evaluerer altid forløbet med eleven skønsmæssig vurdering ja ja ja, kontrol hvert ½ år 20 løbende samtaler hver 3. el. 6. måned Er indstillet på at oprette gruppevejledning/rådgivning af forældre, hvis vi har børn til det. Men vi har ikke haft så mange af gangen. 15 Gruppe i amtsregi. 16 Individuel vejledning/rådgivning af forældre og individuel undervisning af barnet ( Er altid tilstede sammen ). Længevarende forløb er et spørgsmål om tolkning 17 som længerevarende intensive forløb 18 Efterfølgende besøg med større og større interval, barnet følges ca. 1 år. 19 Vi anvender ikke specielt materiale, men vurderer hvordan barnet lever med sin stammen, som jo som regel er mindsket. 20..samt kontakt til forældre og daginstitutionspersonale og lærere. 21 Eigil Laulund er min store inspirator. 22 Hvis/når behov, så oprettes legegrupper for småbørn i kommunalt regi. 23 Som med talebørn i øvrigt. Tæt samarbejde generelt med institution og skole/sfo.

15 Opkvalificering højere kommunal betaling problemuddybning Opkvalificering ved deltagelse i arbejdsgrupper kurser/temadage int. konferencer Deltagelse i efteruddannelse, hvornår Probl. med højere kommunal betaling 24 Uddybning af problemstillinger Allerød kurser/temadage Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk kurser/temadage - ja - Frederikssund fonologi/stammen, drøftelse af Lidcombemetodens indtog i Danmark Frederiksværk kurser/temadage Græsted-Gilleleje kurser/temadage - ja - Helsinge arbejdsgrupper, ja 27 - kurser/temadage Helsingør kurser/temadage Hillerød arbejdsgrupper, - kurser/temadage Hundested Hørsholm kurser/temadage vanskeligt at lave gruppetilbud i mindre kommuner, nye videoer ønskes Jægerspris kurser/temadage - Karlebo arbejdsgrupper, kurser/temadage - ja Skibby kurser/temadage -, der er som regel givet bevilling til 1-1½ års amtslig beh. Skævinge kurser/temadage -, men området er også prioriteret højt af tp. i komm. Slangerup Stenløse kurser/temadage - ja Ølstykke kurser/temadage 30 har på FTHF s kursus i Vingsted fået en spændende intro til Lidcombe Vi ønsker at DAVS tager initiativ til at opsamle og formidle viden om stammere med fonologiske vanskeligheder samt andre former for stammebehandling end non-avoidance teorien. 25 Det er længe siden, vi har deltaget. Da vi har haft så få stammere har vi ikke prioriteret kurserne. 26 Hvis forældre er interesserede og det er store børn, vil de blive henvist. 27 Vi har nu selv et velfungerende tilbud, det er derfor svært at argumentere for børn til kommunikationscentret i Hillerød (amtsligt). 28 Jeg synes jeres (DAVS s, red.) hjemmeside er meget inspirerende 29 Vi oplever en uafklaret rollefordeling, når vi sender børn til tilbud i amtet, ligesom vi ikke mener vi fagligt bliver inddraget i den undervisning/vejledning amtet giver reelt er vi uvidende om hvad der undervisningsmæssigt foregår, og vi har heller ikke kendskab til hvilken vejledning der gives til lærere og forældre. 30 Tidligere plus stammeseminaret på DPU 31 Tillykke med jeres (DAVS s, red.) internationale anerkendelse. Flot!

16 Fyns Amt Ressourcer og behov Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Assens Bogense Broby ca. 30 X 7/7 5/ Egebjerg - X 7/3 2/ Ejby Fåborg Glamsbjerg Gudme har kontorfællesskab med Langeskov, Ringe og Årslev Haarby Kerteminde Langeskov har kontorfællesskab med Gudme, Ringe og Årslev Marstal har kontorfællesskab med Ærøskøbing Middelfart ca. 25/alle 4/ Munkebo kontorfællesskab med Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Nyborg - X 7 33 /7 3/X Nørre Aaby ca. 10 X 5/3 1/X Odense, Tarup? 35 1?/alle 20/X Odense, Dalum? X (30) 38 / alle 17/X Odense Odense Otterup - X 3/3 1/X Ringe X 5/5 0/X Rudkøbing 20 X 8/4 4/X Ryslinge ca. 20 X 2/3 1/1-X Svendborg efter behov 41 X 30/28 3/X Sydlangeland kontorfællesskab med Rudkøbing og Tranekær Søndersø Tommerup Tranekær kontorfællesskab med Rudkøbing og Sydlangeland Ullerslev kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ørbæk Vissenbjerg Ærøskøbing ca. 20 X 3/3 3/ Færre pga. af økonomi 33 7 førsteundersøgelser samt 17 kontrolundersøgelser 34 Samlet befolkningstal for de 4 kommuner: Nyborg, Munkebo, Ullerslev og Ørbæk. 35 Umuligt at besvare 36 Hvis ikke der bliver strammet fra kommunens side 37 Da vi henviser mange til amtets stammegrupper 38 Der var 11 nyindstillinger, i alt har kontoret 30 småbørn og skolebørn i stammeundervisning 39 Kontorfællesskab med Gudme, Langeskov og Årslev 40 Samlet befolkningstal for de 3 kommuner: Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær. 41 Der gives timer efter behov til de enkelte foranstaltninger. Stammebeh. indgår i den samlede normering/ydelse. 42 Samlet befolkningstal for Marstal og Ærøskøbing

17 Ressourcer og behov - fortsat Timer til stammeområdet sidste år Ressourcer contra efterspørgsel Hvor mange børn til uns./beh. Henvisning til beh. i amt antal/fremover Indbyggerantal Ørbæk kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ullerslev Årslev har kontorfællesskab med Gudme, Langeskov og Ringe Aarup

18 Undersøgelse af stammen Assens Bogense Broby Hvem deltager i undersøgelsen forældre og pæd. (ved småbørn), kun th-kons. ved skolebørn Stammen og stammeadfærd Egebjerg barn, forældre undgåelser, maskering, angst, starttricks, udsættelser, afledning Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed - ja båndoptager ca. 1 time Ejby Fåborg Glamsbjerg Gudme har kontorfællesskab med Langeskov, Ringe og Årslev Haarby Kerteminde Langeskov har kontorfællesskab med Gudme, Ringe og Årslev Marstal har kontorfællesskab med Ærøskøbing Middelfart barn, evt. forældre, pæd. 43 karakter af stammen, hyppighed og hårdhed mm. 44 Munkebo kontorfællesskab med Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Nyborg barn, forældre og evt. pæd. gentagelser, forlængelser, blokeringer, fyldord, tics, medbevægelser, angst, undgåelser, omskrivninger Nørre Aaby forældre medbevægelser, Odense, Tarup Odense, Dalum Odense Odense Otterup forældre, evt. lærere, pæd., barn 45 ja 45 min. - 1½ time i nogen grad båndoptager, video er lige blevet købt ca. 1 time evt. båndoptager 1 time ja båndoptager ca. 1½ time øjenkontakt - sjældent ind imellem båndoptager forældre - ja 46 ind imellem båndoptager forældre, daginst. pers. blokeringer ja 1-1½ time i alt ca. 3 timer 43 Ved småbørn forældre og/eller pædagog. Større børn oftest uden ledsager. 44 Men vi er blevet lidt nysgerrige efter at se materialerne. 45 Hvis det er småbørn, deltager barnet ikke i undersøgelsen i første omgang. 46 Ikke konsekvent, men ofte ved de større børn

19 Undersøgelse af stammen fortsat Hvem deltager i undersøgelsen Stammen og stammeadfærd Ringe barn, forældre basisreaktion, tonestigning, blokeringer, anspændthed Rudkøbing barn, forældre, kropssprog, talesprog, Ryslinge Svendborg pæd. forældre og/eller pæd. + barn alene elev og omgivelser (familie, daginstitution, skole) prosodi bruger S-98 og S-2000 s liste med stammeadfærd Anvendes vurderingsmat.? Anvendes hjælpemidler? Varighed ja båndoptager ca. 1 time til us. + forældresamtale båndoptager ca. 1-2 timer ja 2 x ½ time alle ja ikke fra start, men måske senere i forløbet Sydlangeland kontorfællesskab med Rudkøbing og Tranekær Søndersø Tommerup Tranekær kontorfællesskab med Rudkøbing og Sydlangeland Ullerslev kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ørbæk Vissenbjerg Ærøskøbing forældre, barn, lærer hørlig st., vejrtrækning, øjenkontakt Ørbæk kontorfællesskab med Munkebo, Nyborg og Ullerslev Årslev har kontorfællesskab med Gudme, Langeskov og Ringe Aarup ca. 45 min. af gangen 47 ja ca. 1 time 47.. over flere gange efter behov

20 Indsats overfor stammen Assens Bogense Broby Egebjerg Teori/metode Tilbud til barn/familie Hvilken form tidlig, forebyggende indsats primært a, b, c e, g, i, (j), non-avoidance 49 k Ejby Fåborg Glamsbjerg Gudme har kontorfællesskab med Langeskov, Ringe og Årslev Haarby Kerteminde Langeskov har kontorfællesskab med Gudme, Ringe og Årslev Marstal har kontorfællesskab med Ærøskøbing Middelfart forskelligt fra tp. a, b, c, d 51 til tp. 50 Systematisk vurdering af st. ved afslutning? Bestemt follow-up procedure? a, b, c, d e, g, i, k ja kontroluns. 48 ja e, g, i 52 Munkebo kontorfællesskab med Nyborg, Ullerslev og Ørbæk Nyborg accept a, b, c, d e, g, i, j, l ja 53 Nørre Aaby non-avoidance a, b, c, d e, g, i, k Odense, Tarup acceptmetoden a, b, c e, f, g, h, i, j, k, l Odense, Dalum non-avoidance 54 a, b, c 55 e, g, i, k, l ja ja Odense Odense Otterup - a, b, c e, h, i, k ja altid Ringe Rudkøbing Ryslinge Svendborg acceptbehandling non-avoidance, accept ja, regelmæssige kontakter opfølgning kontakt til hjem/skole a, b, c, d e, g, h, i, k, l 56 a, b, c, d e, f, g, i, ja k 58 afsluttende genuns. a, b, c, d e, g, i, k ja a, b, c e, g, h, i, j, k, l Sydlangeland kontorfællesskab med Rudkøbing og Tranekær, der vurderes efter behov Halvårlig ved småbørn, årlig ved skolebørn. 49 Tidlig indsats, se på barnet som helhed, direkte og indirekte behandling (motivation). 50 Nok lidt blandet, inspireret af Johnson og Van Riper + hvad vi ellers har samlet op i tidens løb. Stadig på jagt efter nye muligheder. 51 I helt særlige tilfælde (om tværfaglig indsats ved f.eks. talepædagog, psykolog og fysioterapeut). 52 Men vi føler os provokeret til at overveje muligheden. 53 Familien spørges om ønsker til sagens fremtid. 54 Ideen og troen på tidlig indsats og omgivelsernes betydning for stammeudv.. 55 Tværfaglig indsats (f.eks. talepædagog, psykolog og fysioterapeut) kunne lade sig gøre. 56 Men obs./kontrol ca. 1 gang årligt ved skolebørn og flere gange årligt ved småbørn. 57 En almen pædagogisk og helhedsorienteret tilgang i tæt samarbejde med taleinstituttet i Odense. 58 For længerevarende ekstensive forløb henvises der til Tale-Høreinstituttet i Odense. 59 At bibeholde eller fremme en hensigtsmæssig stammen uden kamp, stammeangst etc. og at imødegå uheldige udviklingstendenser. 60 Efterfølgende tilsyn med foranstaltning efter behov.

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Ny struktur på geodataområdet

Ny struktur på geodataområdet Christiansø Skagen Hirtshals Bornholm Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe

Læs mere

Klar til barn. Afsluttende rapport November 2006

Klar til barn. Afsluttende rapport November 2006 Klar til barn Afsluttende rapport November 2006 1 Klar til barn Styrelsen for Social Service, november 2006 For yderligere oplysninger om Styrelsen for Social Service og Klar til barn www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kortlægning af kompetenceudviklingstilbud til kontaktpersoner for borgere med døvblindhed efter servicelovens 98 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej

Læs mere

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Udgiver: Skatteministeriet København 2006 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-67-0 ISBN: 87-90922-68-9 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles hos:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Bilag 3: Side Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 5 Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand 11 Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune

Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune Børn i familier med alkoholmisbrug Pilotundersøgelse i Græsted Gilleleje kommune tmc Karen Zobbe Bo Ertmann Indholdsfortegnelse Forord... Resumé... Indledning... Metoder og dataindsamling... 6 Præsentation

Læs mere

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform 7. å r g a n g N r. 2 N o v e m b e r 2 0 0 1 Et Et nyhedsmagasin nyhedsmagasin fra fra Vold som Udtryksform V o l d s o m U d t r y k s f o r m Vi er ikke alene 2 Vold som Udtryksform 7. årgang, nr. 2,

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere