Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 3. Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3. 1 Medlemsoptagelse... 3. 2 Helbredsoplysninger... 3"

Transkript

1 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel 2 Bidrag Pensionsbidrag Pensionsbidragets anvendelse mv Indskud Overførsel fra tidligere pensionsordning Anvendelse af overført værdi... 5 Kapitel 3 Ydelser Pensionspakken Medlemmer uden forsikringer eller med bortfald af forsikringer... 6 Kapitel 4 Udbetaling ved offentlig førtidspension, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og visse kritiske sygdomme Udbetaling af invalidesum og invalidepension Udbetaling af halv invalidesum Bidragsfritagelse Udbetaling ved visse kritiske sygdomme Udbetaling af alderssum ved livstruende sygdom... 8 Udbetaling ved død Dødsfaldssum Børnepension Engangsbeløb ved død... 9 Kapitel 6 Udbetaling ved alder Alderspensionering

2 20 Livsvarig alderspension Ratepension Alderssum Kapitel 7 Regulering af pensionerne og direkte afkast Regulering af pensionerne Pensions- og forsikringsydelser på direkte afkast Kapitel 8 Medlemsinformation Medlemsinformation Kapitel 9 Ophør af bidragsbetaling Fratrædelse Fortsættelse af indbetalingen via ny arbejdsgiver Fortsættelse af indbetalingen som selvbetaler Fortsættelse af indbetalingen, hvis vilkårene bliver forringet Bidragsfri dækning Hvilende medlemskab Overførsel af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør Udtrædelse af PBU Pensioner af ringe størrelse Kapitel 10 Øvrige bestemmelser Pensionsordningens personlige karakter Tvister Det tekniske grundlag Oplysningspligt Kapitel 11 Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse og godkendelse Kapitel 12 Overgangsbestemmelser Hvilende medlemmer forud for 1. januar Pensionerede medlemmer forud for 1. januar

3 Indledning Pensionsregulativet beskriver rettigheder og forpligtelser for medlemmer optaget under pensionsordningen i PBU Pædagogernes Pensionskasse. Regulativet er opbygget i en række kapitler med en sigende overskrift. Hvert kapitel er opbygget med hovedreglen eller den mest almindelige regel først og eventuelle afvigelser eller undtagelser i det følgende. Medlemmerne og ydelserne er beskrevet som det første, hvorefter betingelserne for udbetaling følger. De mere tekniske bestemmelser om regulering af pensionerne med videre samt overgangsbestemmelser er beskrevet som de sidste bestemmelser. Overgangsbestemmelserne kan i særlig grad være relevante for reglementsansatte samt medlemmer med en hvilende pensionsordning fra regulativerne 1 til 5. Pensionsregulativet beskriver også muligheden for at indgå en aftale direkte med PBU Pædagogernes Pensionskasse om en supplerende pensionsopsparing en PBU Weekendpension. Reglerne for denne supplerende pensionsopsparing er beskrevet i forlængelse af de enkelte bestemmelser, såvel hvis bestemmelsen gælder helt eller i fald, der er visse afvigelser samt med en opsamling i 39 af, hvilke bestemmelser, der samlet gælder. Kapitel 1 Medlemsoptagelse 1 Medlemsoptagelse Stk. 1. Under Pensionsregulativet optages pædagoger samt visse ikke-pædagoguddannede, som er forpligtede og berettigede til medlemsskab af pensionskassen i medfør af overenskomster mellem KL (Kommunernes Landsforening) og BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund). Endvidere bevarer pædagoger samt ikke-pædagoguddannede, som i medfør af overenskomster mellem KL (Kommunernes Landsforening) og FOA er berettiget til at få indbetalt bidrag til pensionskassen, retten til medlemsskab. Stk. 2. Med bestyrelsens godkendelse optages pædagoger og andre grupper, der udfører pædagogisk arbejde, for hvem BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund) har indgået overenskomst, der forpligter og berettiger til medlemskab efter samme regler som de i stk. 1 nævnte overenskomster indgået mellem KL og BUPL. Stk. 3. Medlemskabet af PBU bevares som alders- og invalidepensionist. Ægtefælle- og børnepensionister er ikke medlem af pensionskassen. Stk. 4. Pensionsregulativet gælder for: a) Medlemmer, der optages den 1. januar 2003 eller senere b) Medlemmer, der er optaget før den 1. januar 2003, og hvis opsparede værdi i PBU senere er blevet overført til Pensionspakken i overensstemmelse med Pensionsbeskatningsloven 41 Stk. 5. En aftale om etablering af en PBU Weekendpension (supplerende opsparing) kan ligeledes etableres individuelt med PBU Pædagogernes Pensionskasse i medfør af Pensionsregulativet. Aftalen træder i kraft på dagen for PBU s modtagelse af aftaleblanketten og eventuel anden nødvendig dokumentation efter de givne anvisninger. Aftalen vil være betinget af, at vedkommende, der ønsker at etablere opsparingen er under den aldersgrænse, der er fastsat af bestyrelsen. 2 Helbredsoplysninger Pensionsordningen oprettes uden at medlemmet afgiver helbredsoplysninger, jf. dog 3. Dette gælder også aftale om PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5. 3

4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser Stk. 1. Et medlem er ikke omfattet af bestemmelserne om invalidesum, invalidepension samt bidragsfritagelse, når medlemmet: a) Ved optagelsen i pensionsordningen har fået tilkendt offentlig førtidspension, eller b) Ved optagelsen i pensionsordningen har søgt og er berettiget til offentlig førtidspension, eller c) Ved optagelsen i pensionsordningen har, eller har søgt om og er berettiget til, ansættelse i en særlig jobordning med privat eller offentligt løntilskud i henhold til den til enhver tid gældende social - og arbejdsmarkedslovgivning oprettet med baggrund i medlemmets helbredsmæssige forhold med henblik på at bevare den pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. fleksjob. d) Ved optagelsen i pensionsordningen modtager ressourceforløbsydelse eller er under revalidering. Medlemmet kan dog blive fuldt ud omfattet af dækningerne, hvis medlemmet kommer ud af ressourceforløb eller revalidering og ikke ved optagelse på dette tidspunkt ville falde ind under litra a), b) eller c). Stk. 2. Begrænsning i medlemmets ret til udbetaling ved visse kritiske sygdomme fremgår af betingelserne for forsikring ved visse kritiske sygdomme. Stk. 3. Afvises udbetaling, jf. stk. 1, frigøres det til de i stk. 1 anførte forsikringer anvendte bidrag og anvendes til forhøjelse af den livsvarige alderspension, jf. 20, og ratepension, jf. 21, i overensstemmelse med 5. Stk. 4. Genoptagelse af bidragsbetalingen fra hvilende medlemskab sidestilles med optagelse. Kapitel 2 Bidrag 4 Pensionsbidrag Stk. 1. Pensionsbidraget fastsættes af overenskomsternes parter, jf. 1, og indbetales af arbejdsgiveren, så længe medlemmet er ansat i den pensionsberettigende stilling. Pensionsbidraget forfalder som fastlagt i overenskomsten. Stk. 2. Ved overgang til deltidsbeskæftigelse eller ved overgang til lavere deltidsbeskæftigelse har medlemmet ret til at forhøje sit bidrag. Stk. 3. Medlemmet kan indbetale frivillige supplerende bidrag. Anvendelse af bidraget følger af 5, stk. 1 og 2. Stk. 4. Indbetaling til PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, sker i henhold til skriftlig aftale mellem parterne og kan ske som løbende præmier og/eller indskud. Indbetalingerne reguleres årligt med Forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik dog mindst 5 pct. årligt. Medlemmet kan til enhver tid vælge at indstille den fremtidige præmieregulering i henhold til den individuelt aftalte PBU Weekendpension. Nærmere regler for indbetaling fastsættes af PBU. 5 Pensionsbidragets anvendelse mv. Stk. 1. Pensionsbidraget - efter fradrag af lovpligtigt arbejdsmarkedsbidrag - anvendes forlods til betaling af forsikringer før alderspensionering, jf. 9. Den resterende del af pensionsbidraget anvendes til aldersopsparing, således at 64 pct. heraf går til livsvarig alderspension og 36 pct. til ratepension. Stk. 2. Hvis der efter påbegyndelse af udbetaling af ratepension eller livsvarig alderspension bliver indbetalt obligatoriske eller frivillige bidrag, anvendes bidragene til forhøjelse af den livsvarige 4

5 alderspension og det dertil knyttede engangsbeløb ved død. Dette gælder også ved pause i udbetalingen af alderspension eller delvis udbetaling af alderspension. Stk. 3. Indbetalingerne til PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, anvendes til en ratepension. Overstiger indbetalingen det i lovgivningen fastsatte fradragsloft, anvendes indbetalingerne over fradragsloftet til en livsvarig livrente med garanteret udbetaling i en vis periode. Ved vurderingen af, om indbetalingen overstiger fradragsloftet, kan bestyrelsen inden for lovgivningens rammer beslutte, at der medregnes indbetaling til andre udvalgte pensionsselskaber. 6 Indskud Medlemmet kan indbetale indskud (engangsbeløb). Betingelserne for indbetaling, herunder anvendelse af indskuddet, skal følge de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte retningslinjer. 7 Overførsel fra tidligere pensionsordning Stk. 1. Har medlemmet pensionsordning fra en tidligere stilling, kan værdien overføres til PBU til forhøjelse af pensionsopsparingen efter de til enhver tid gældende regler i 8. Dette gælder også, hvis medlemmet har en hvilende pensionsordning i PBU. Stk. 2. Beløb, der overføres fra en anden individuelt etableret pensionsopsparing til PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, anvendes som skitseret i 8. 8 Anvendelse af overført værdi Stk. 1. Opsparet værdi, der i henhold til 1, stk. 4, litra b) er overført fra en tidligere pensionsordning i PBU eller i henhold til 7 er overført fra en anden pensionsordning, anvendes således: a) Overført værdi af løbende livsbetingede ydelser anvendes til livsvarig alderspension. b) Overført værdi af ratepension anvendes til ratepension. c) Overført værdi af alderssum, kapitalpension og supplerende engangsydelse anvendes til alderssum. Stk. 2. Overført værdi af alderssum skal være afgiftsberigtiget. Alderssum der ikke er afgiftsberigtiget, vil blive anvendt som indskud på ratepension og livsvarig alderspension. Kapitel 3 Ydelser 9 Pensionspakken Stk. 1. Pensionspakken består af obligatoriske forsikringer og pensionsydelser. Visse forsikringer gælder dog ikke alle medlemmer, jf. 3 og 10. Stk. 2. Pensionspakken indeholder: 1) Forsikringer før alderspensionering: - Invalidesum ved tilkendelse af offentlig førtidspension - Invalidepension ved tilkendelse af offentlig førtidspension - Bidragsfritagelse ved tilkendelse af offentlig førtidspension, revalidering eller ressourceforløb - Halv invalidesum ved tilkendelse af revalidering/ressourceforløb eller visitering/overgang til fleksjob - Supplerende bidragsfritagelse ved visitering/overgang til fleksjob - Sum ved visse kritiske sygdomme 5

6 - Alderssum ved livstruende sygdomme - Dødsfaldssum - Børnepension ved død Forsikringerne er beskrevet i kapitel 4 og 5. 2) Pensioner ved alderspensionering - Livsvarig alderspension - Ratepension, udbetalingsperiode 10 år - Alderssum Pensionerne er beskrevet i kapitel 6. 3) Forsikring efter alderspensionering: - Engangsbeløb ved død Forsikringen er beskrevet i kapitel 5. Stk. 3. Forsikringer og pensioner kan forhøjes, nedsættes, ændre definition eller helt bortfalde, jf. 37 og 39. Stk. 4. Medlemmerne har mulighed for at vælge en forhøjet invalidepension. Hvis medlemmet vælger forhøjet invalidepension, træder forhøjelsen samt betaling for denne i kraft efter 12 måneder fra den 1. i den efterfølgende måned. Hvis medlemmet har søgt, søger eller tilkendes offentlig førtidspension inden forhøjelsen træder i kraft, bortfalder tilvalget. Stk. 5. En PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, er en supplerende pensionsopsparing, der indeholder dækninger som beskrevet i stk. 2, nr. 2 ovenfor. Dækningerne er nærmere beskrevet i 20 til 22. Stk. 6. Medlemmer, der havde et hvilende medlemskab på et andet end dette regulativ forud for 1. januar 2014 henvises herudover til overgangsbestemmelsen i Medlemmer uden forsikringer eller med bortfald af forsikringer Stk. 1. Medlemmer optaget under dette pensionsregulativ er omfattet af Pensionspakken, jf. 9. Stk. 2. Såfremt medlemmets pensionsbidrag ved optagelsen er mindre end et af bestyrelsen fastsat beløb, er medlemmet ikke omfattet af forsikringerne før alderspensionering, jf. 9. Uanset at bidraget er under det af bestyrelsen fastsatte beløb er medlemmet omfattet af bidragsfritagelsen i 13 med de betingelser, der følger heraf. Stk. 3. Såfremt medlemmets pensionsbidrag efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag er mindre end den til enhver tid gældende betaling for forsikringerne før alderspensionering, fratrækkes forskellen i medlemmets opsparing. I fald opsparingen ikke kan dække for betalingen, bortfalder forsikringerne, jf. 10. Medlemmet orienteres om ændringen, jf. 25. Stk. 4. Forsikringerne før alderspensionering bortfalder ved overgang til hvilende medlemskab, jf. 31. Stk. 5. Invalidesum og sum ved visse kritiske sygdomme bortfalder ved udbetaling. Stk. 6. Medlemmer, der er omfattet af Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2000 for tjenestemænd og visse andre ansatte, er ikke omfattet af forsikringerne før alderspensionering, jf. 9. 6

7 Kapitel 4 Udbetaling ved offentlig førtidspension, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og visse kritiske sygdomme 11 Udbetaling af invalidesum og invalidepension Stk. 1. Medlemmet er berettiget til invalidesum og invalidepension, når medlemmet tilkendes offentlig førtidspension og ikke er fyldt 62 år. Hvis der foreligger en terminalerklæring er medlemmet berettiget til invalidesum. Udbetaling af invalidepension er betinget af, at bidragsbetalingen er ophørt. Stk. 2. Udbetaling kan ske fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, hvor betingelsen herfor er opfyldt. Stk. 3. Invalidesummen udbetales som et engangsbeløb. Stk. 4. Invalidepensionen udbetales månedligt og sker sidste gang den 1. i måneden: hvor medlemmet ikke længere er berettiget til offentlig førtidspension hvor medlemmet fylder 65 år før medlemmet går på alderspension hvor medlemmet dør Stk. 5. Medlemmer med hvilende medlemskab er ikke omfattet af dækningen, jf Udbetaling af halv invalidesum Stk. 1. Er betingelserne i 11, stk. 1, ikke opfyldt, udbetales halv invalidesum, hvis: - medlemmet er tilkendt offentlig revalidering eller modtager ressourceforløbsydelse, i begge tilfælde med en varighed på ét år eller mere, eller - medlemmet er i særlig jobordning med privat eller offentligt løntilskud i henhold til den til enhver tid gældende social - og arbejdsmarkedslovgivning m.v. oprettet med henblik på at bevare den pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. fleksjob. Stk. 2. Sker der udbetaling af halv invalidesum i henhold til stk. 1, vil der ligeledes kun ske udbetaling af halv invalidesum ved eventuel senere udbetaling af invalidesum i henhold til 11, stk. 1. Til et medlem kan der således højst udbetales et beløb svarende til den fulde invalidesum. Der kan til medlemmet højst ske én udbetaling af halv invalidesum i henhold til stk Bidragsfritagelse Stk. 1. Medlemmet er berettiget til bidragsfritagelse, når medlemmet tilkendes offentlig førtidspension og ikke er fyldt 62 år. Bidragsfritagelsen er betinget af, at bidragsbetalingen er ophørt. Stk. 2. Medlemmet kan tilkendes bidragsfritagelse ved visitering til fleksjob eller ved tilkendelse af offentlig revalidering eller modtagelse af ressourceforløbsydelse i overensstemmelse med 12, stk. 1. Ved løn under fleksjob ydes der udelukkende supplerende bidragsfritagelse, og alene hvis indbetaling af pensionsbidrag fra fleksjobbet sker til PBU. Stk. 3. Bidragsfritagelsen får virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for bidragsfritagelse er opfyldt. Stk. 4. Bidragsfritagelsen løber så længe, betingelserne i stk. 1 henholdsvis stk. 2 er opfyldt. Er en af betingelserne ikke længere opfyldt, ophører bidragsfritagelsen. Bidragsfritagelsen ophører automatisk 7

8 den dag, medlemmet fylder 65 år, eller den dag medlemmet går på alderspension, hvis dette sker tidligere. Stk. 5. PBU Weekendpension er ikke omfattet af ret til bidragsfritagelse. 14 Udbetaling ved visse kritiske sygdomme Stk. 1. Får medlemmet en kritisk sygdom, før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum i henhold til PBU s til enhver tid gældende betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme. Stk. 2. Der udbetales ikke forsikringssum ved visse kritiske sygdomme, hvis medlemmet på diagnosetidspunktet er overgået til hvilende medlemskab eller er begyndt udbetaling af livsvarig alderspension eller ratepension. 15 Udbetaling af alderssum ved livstruende sygdom Hvis medlemmet rammes af en livstruende sygdom, der er omfattet af 2-14 i bekendtgørelse (nr af 24. oktober 2005) om udbetaling af kapitalpension mv. ved livstruende sygdom, kan medlemmet vælge at få udbetalt sin opsparing til alderssum, jf. 22. Udbetaling ved død 16 Dødsfaldssum Stk. 1. Ved død inden udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år, udbetales en dødsfaldssum. Stk. 2. Der udbetales ikke dødsfaldssum, hvis medlemmet på tidspunktet for dødsfaldet er overgået til hvilende medlemskab, eller hvis medlemmet er gået på alderspension, hvilket også omfatter delpensionering eller hvis pensionen er sat på pause. Stk. 3. Hvis medlemmet indenfor 3 måneder forud for dødsfaldsdagen har fået udbetalt engangssum ved visse kritiske sygdomme, jf. 14, nedsættes dødsfaldssummen med størrelsen af den tidligere udbetalte engangssum ved visse kritiske sygdomme. Stk. 4. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, som defineret i forsikringsaftaleloven, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem medlemmet og PBU. Efterlades ingen nærmeste pårørende eller særligt begunstigede, sker der ingen udbetaling. 17 Børnepension Stk. 1. Ved død inden udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år, udbetales et månedligt beløb til hvert af medlemmets børn under 24 år fra den 1. i måneden efter medlemmets død. Stk. 2. Ved medlemmets børn forstås: - Medlemmets biologiske børn, som er undfanget inden dødsfaldet - Medlemmets adoptivbørn, som er adopteret inden dødsfaldet - Medlemmets stedbørn, som er op taget i medlemmets hjem på tidspunktet for dødsfaldet. Stk. 3. Udbetalingen sker sidste gang den 1. i måneden, hvor barnet fylder 24 år, eller ved barnets død forinden. 8

9 Stk. 4. Der udbetales ikke børnepension, hvis medlemmet på tidspunktet for dødsfaldet er overgået til hvilende medlemskab, eller hvis medlemmet er gået på alderspension. 18 Engangsbeløb ved død Stk. 1. Ved dødsfald efter alderspensionering udbetales et engangsbeløb svarende til værdien af følgende: a) En eventuelt resterende del af ratepensionen, jf. 21 b) 60 procent af den livsvarige alderspension op til 10 år efter alderspensionering, jf. 20 Stk. 2. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, som defineret i forsikringsaftaleloven, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem medlemmet og PBU. Efterlades ingen nærmeste pårørende eller særligt begunstigede, sker der ingen udbetaling. Stk. 3. Medlemmet kan senest på tidspunktet for alderspensionering fravælge dækningen i stk. 1, litra b) med en forhøjelse af den livsvarige alderspension til følge. Kapitel 6 Udbetaling ved alder 19 Alderspensionering Stk. 1. Udbetaling ved alderspensionering kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter, at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen i henhold til pensionsbeskatningsloven. Stk. 2. Udbetaling af ratepension skal påbegyndes senest samtidigt med udbetaling af livsvarig alderspension. Stk. 3. Udbetalingernes størrelse på tidspunktet for alderspensionering modsvarer opsparingen på det valgte pensioneringstidspunkt og beregnes efter de til enhver tid til Finanstilsynet anmeldte regler. Stk. 4. Udbetalingen af den livsvarige alderspension kan stoppes i en periode. Stk. 5. Udbetalingen af den livsvarige alderspension kan sættes i gang delvist i overensstemmelse med nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 6. Påbegyndt udbetaling af livsvarig alderspension eller ratepension betragtes som alderspensionering, uanset om udbetalingen stoppes, jf. stk. 4, eller udbetalingen er delvis, jf. stk. 5. Ved påbegyndelse af udbetaling af alderspension indtræder retten til engangsbeløbet ved død, mens forsikringerne før alderspensionering bortfalder. Ved alderspensionering bortfalder bidragsfritagelse og udbetalinger ved offentlig førtidspension, jf. 11, stk. 4. Stk. 7. En PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, er omfattet af bestemmelserne i Stk. 1 til stk Livsvarig alderspension Stk. 1. Den livsvarige alderspension er en løbende ydelse, som udbetales månedligt, så længe medlemmet er i live. Stk. 2. Hvis medlemmet dør inden 10 år efter første udbetaling, udbetales 60 pct. af den livsvarige alderspension svarende til opsparingen på dødsfaldstidspunktet for den resterende del af de 10 år. Den løbende udbetaling konverteres til et engangsbeløb, der udbetales, jf

10 Stk. 3. Livsvarig alderspension i PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, udbetales i overensstemmelse med stk. 1. Udbetalingen sker i mindst 8 år (garantiperiode). Ved død før udbetalingen af pensionen er begyndt, udbetales pension svarende til garantiperioden. Ved død i udbetalingsperioden, udbetales pension i den eventuelt resterende garantiperiode. Den berettigede kan vælge at få værdien af pensionen udbetalt som et engangsbeløb. 21 Ratepension Stk. 1. Ratepensionen er en løbende ydelse, som udbetales månedligt i en 10-års periode. Stk. 2. Udbetaling af ratepensionen skal senest begynde 15 år efter, at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen. Stk. 3. Medlemmet kan i stedet for at få ratepensionen udbetalt vælge at få forhøjet den livsvarige alderspension. Stk. 4. Hvis medlemmet dør i udbetalingsperioden, udbetales ratepensionen for den resterende del af 10- års perioden. Udbetalingerne konverteres til et engangsbeløb, der udbetales, jf. 18. Stk. 5. Ratepension i PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, udbetales i overensstemmelse med stk. 1 og stk. 2. Ved død før udbetalingen af pensionen er begyndt, udbetales den opsparede værdi over en 10- årig periode fra dødstidspunktet. Ved død i udbetalingsperioden, udbetales ratepensionen over den resterende del af 10-års perioden. Den berettigede kan vælge at få værdien af ratepensionen udbetalt som et engangsbeløb. 22 Alderssum Stk. 1. Alderssummen er et engangsbeløb, som kan udbetales når medlemmet opnår den i pensionsbeskatningsloven tidligste pensionsudbetalingsalder. Stk. 2. Alderssummen skal udbetales senest udbetales 15 år efter, at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen. Stk. 3. Alderssum i PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, udbetales i overensstemmelse med stk. 1 og stk. 2. Ved død før udbetaling udbetales den opsparede værdi. Kapitel 7 Regulering af pensionerne og direkte afkast 23 Regulering af pensionerne Stk. 1. Pensionsordningen er omfattet af det til enhver tid gældende bonusregulativ, som fastsætter regler for fremregning af opsparingen og regulering af pensions- og forsikringsydelser. Stk. 2. Pensioner ved alderspensionering samt forsikring efter alderspensionering, jf. 9, er på direkte afkast og er omfattet af forsikringsklasse III Forsikring, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. Lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Forsikringer før alderspensionering, jf. 9, er på gennemsnitsrente og er omfattet af forsikringsklasse I Almindelig livsforsikring, jf. Lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. En pensionsopsparing oprettet som en PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, reguleres efter de samme principper som anført i stk. 1 og 2. 10

11 24 Pensions- og forsikringsydelser på direkte afkast Stk. 1. Pensions- og forsikringsydelser på direkte afkast vil sige, at pensionsopsparingen er tilknyttet bestemte aktiver, der er udvalgt af PBU, og som ejes af PBU. Størrelsen på pensions- og forsikringsydelserne varierer i størrelse op og ned afhængigt af markedsafkastet. Stk. 2. Ved modtagelse af indbetalinger til opsparing på direkte afkast er PBU berettiget til i en periode at anbringe indbetalingen på en kontantkonto. Midler på kontantkontoen forrentes ikke med det markedsmæssige afkast som beskrevet i stk. 3. Stk. 3. Pensionsopsparingen tilskrives en rente, der svarer til det markedsmæssige afkast af aktiverne med fradrag af skatter og afgifter, omkostninger og risikoforrentning til egenkapitalen. Renten kan være både positiv og negativ. Stk. 4. Sammensætningen af aktiver foretages af PBU. Bestyrelsen kan bestemme, at medlemmernes opsparing placeres i og overflyttes mellem opsparingsafdelinger etableret efter objektive kriterier, herunder medlemmets alder og valgt pensioneringstidspunkt. PBU kan til enhver tid ændre i sammensætningen af aktiver. Stk. 5. Risikoen for tab er udelukkende den forsikredes, og PBU påtager sig ikke noget ansvar for den af PBU foretagne investeringssammensætning og den hermed forbundne investeringsrisiko eller for nedsættelse af ydelserne på grund af ændringer i levetidsrisikoen. Stk. 6. Ved udbetaling af pensioner på direkte afkast kan PBU anvende særlige regler for regulering, så sandsynligheden for fald i pensionerne i udbetalingsperioden mindskes. Stk. 7. Pensionsydelser i PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, er omfattet af stk. 1 til stk. 6. Som en konsekvens af direkte afkast kan udbetalingsperioden for ratepension under udbetaling forkortes, hvis pensionsopsparingen er brugt inden sidste planlagte udbetaling. Kapitel 8 Medlemsinformation 25 Medlemsinformation Stk. 1. Når pensionsordningen oprettes, modtager medlemmet en pensionsoversigt, der viser pensionsydelsernes størrelse. Stk. 2. Medlemmet skal endvidere orienteres når der sker ændring i henhold til 9, 37 eller 39 af ydelsernes størrelse, definition eller virkemåde m.v. Stk. 3. PBU kan give orienteringen i elektronisk form. Stk. 4. Information i relation til en PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, kan gives elektronisk. Stk. 5. En indgået aftale om PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, kan fortrydes efter forsikringsaftaleloven 34 i. Fortrydelsesfristen er 30 dage og regnes fra den dag, der modtages meddelelse om, at aftalen er indgået og modtager de oplysninger som parten efter forsikringsaftaleloven har krav på at få. Hvis aftalen vil fortrydes, skal PBU Pædagogernes Pensionskasse have skriftlig meddelelse om det, inden fortrydelsesfristens udløb. Det er tilstrækkeligt, at et brev er afsendt, inden fristens udløb. 11

12 Kapitel 9 Ophør af bidragsbetaling 26 Fratrædelse Stk. 1. Fratræder medlemmet sin stilling uden at være berettiget til pension fra PBU, har medlemmet de i nævnte muligheder. Stk. 2. Aftaler i henhold til om at fortsætte pensionsordningen skal være indgået inden overgang til hvilende medlemskab. Stk. 3. Indbetalingen i henhold til aftaler efter skal ske efter bestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer. Indbetalingerne behandles i overensstemmelse med 4, stk Fortsættelse af indbetalingen via ny arbejdsgiver Stk. 1. Bliver medlemmet ansat i en stilling uden obligatorisk pensionsordning, kan medlemmet indgå aftale med PBU og sin arbejdsgiver om, at arbejdsgiveren fortsætter indbetalingen af bidrag. Stk. 2. Indbetalingen behandles som en genoptagelse i henhold til 3, hvis ikke aftalen er indgået inden medlemmets overgang til hvilende medlemskab. 28 Fortsættelse af indbetalingen som selvbetaler Stk. 1. Bliver medlemmet ikke ansat i en stilling med obligatorisk pensionsordning, kan medlemmet indgå aftale med PBU om selv at fortsætte indbetalingen af bidrag. Stk. 2. Indbetalingen sker på de hidtidige vilkår i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. 29 Fortsættelse af indbetalingen, hvis vilkårene bliver forringet Stk. 1. Bliver medlemmet ansat i en stilling med obligatorisk pensionsordning hos en anden pensionsleverandør, og kan medlemmet ikke blive optaget i den nye pensionsordning på mindst samme vilkår som i PBU, kan medlemmet fortsætte pensionsordningen som selvbetaler eller via den nye arbejdsgiver. Stk. 2. Fortsættelse af indbetalingen behandles som en genoptagelse i henhold til 3, hvis ikke aftalen er indgået inden medlemmets overgang til hvilende medlemskab. 30 Bidragsfri dækning Stk. 1. Hvis pensionsordningen ikke ophører ( 31-33) eller ikke fortsættes ( 27-29), bevarer medlemmet forsikringerne før alderspensionering, jf. 9, i indtil 12 måneder efter fratrædelsesdatoen. Stk. 2. I den bidragsfri dækningsperiode bliver pensionsopsparingen fratrukket betaling for forsikringer og administration. Stk. 3. Medlemmet kan forlænge den bidragsfri periode, hvis der af opsparingen kan betales for forsikringer og administration. 12

13 Stk. 4. Bliver medlemmets pensionsopsparing negativ under den bidragsfri dækningsperiode, bortfalder forsikringerne og medlemskabet af PBU ophører. Stk. 5. Medlemmet kan fravælge den bidragsfri dæknings periode. 31 Hvilende medlemskab Stk. 1. Har medlemmet ikke valgt blandt de andre muligheder ( og 32-33), overgår medlemmet til hvilende medlemskab, når den bidragsfri dækningsperiode ophører. Stk. 2. Medlemmet bevarer ved overgangen til hvilende medlemskab retten til udbetaling ved alder samt retten til engangssum ved død. Forsikringerne før alderspensionering bortfalder, jf Overførsel af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør Stk. 1. Medlemmet kan overføre værdien af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør efter de til enhver tid gældende regler beskrevet i Jobskifteaftalen eller tilsvarende. Stk. 2. Værdien beregnes som fastsat i det tekniske grundlag, og det er en betingelse for overførslen, at den overførte opsparing beholder de samme begrænsninger for udtrædelse, som gjaldt, da bidraget blev indbetalt. Stk. 3. Værdien af en pensionsopsparing oprettet som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, kan overføres til en anden pensionsleverandør efter de til enhver tid gældende regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Værdien beregnes som fastsat i det tekniske grundlag. 33 Udtrædelse af PBU Stk. 1. Medlemmet kan få udbetalt værdien af pensionsordningen, hvis medlemmet er emigreret, eller hvis medlemmet på udbetalingstidspunktet har en pensionsordning, hvis værdi er mindre end kr. (pr. 1. januar 2013 og derefter reguleret efter personskattelovens 20). Stk. 2. Det er en betingelse for at få udbetalt værdien af pensionsordningen, at medlemmet a) ikke har opnået sin pensionsudbetalingsalder b) ikke har søgt om offentlig førtidspension og c) ikke er ansat i en pensionsgivende stilling Stk. 3. Værdien af pensionsordningen fastsættes i henhold til PBU s til enhver tid gældende tekniske grundlag. Stk. 4. Er værdien af pensionsordningen større end værdien af ydelserne ved medlemmets død, kan PBU kræve, at medlemmet afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Stk. 5. Ved udtrædelse ophører medlemskabet af PBU og alle rettigheder efter dette regulativ på udbetalingstidspunktet. Stk. 6. Pensionsopsparing oprettet som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, kan ophæves mod en kontant godtgørelse. Beregning af godtgørelsen (tilbagekøbsværdien) sker efter de til enhver tid gældende regler. Værdien beregnes som fastsat i det tekniske grundlag. 13

14 34 Pensioner af ringe størrelse Stk. 1. Er pensionen under en af bestyrelsen fastsat grænse, udbetales opsparingen som et engangsbeløb. Det samme gælder udbetaling af pension til efterladte efter medlemmets død. Stk. 2. Medlemskabet af PBU ophører, når opsparingen er udbetalt. Kapitel 10 Øvrige bestemmelser 35 Pensionsordningens personlige karakter Stk. 1. Retten til ydelser og andre udbetalinger fra PBU kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. Stk. 2. Pensionsopsparing oprettet før 1. juli 2014 som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, er ikke omfattet af stk Tvister Medlemmet kan indbringe afgørelser truffet af PBU for Ankenævnet for Forsikring. 37 Det tekniske grundlag Stk. 1. Betalingen for forsikringer og størrelsen af pensioner mv. fastsættes ud fra PBU s tekniske grundlag, som er godkendt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Bestyrelsen kan ændre det tekniske grundlag. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger én gang årligt størrelsen af forsikringerne og betalingen for disse. Størrelserne fastsættes ud fra medlemssammensætningen og PBU s tekniske grundlag. Ændring i betalingen for forsikringerne kan medføre ændring i pensionerne. Stk. 3. Størrelsen af forsikringer og pensioner er således ugaranteret. Stk. 4. Pensionsopsparing oprettet som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, er ligeledes omfattet af stk. 1 og stk. 3. Omkostninger til administration og investering m.v. kan fratrækkes i overensstemmelse med reglerne fastsat i det tekniske grundlag. 38 Oplysningspligt Medlemmet og andre, herunder medlemmets bo, arvinger, begunstigede m.v., der søger om ydelser og/eller bidragsfritagelse fra PBU, er forpligtet til efter anmodning at afgive samtlige oplysninger om medlemmets forhold, som PBU finder nødvendige for at bedømme kravet. PBU kan til enhver tid gøre udbetaling, bidragsfritagelse m.v. betinget af, at oplysningspligten opfyldes. Kapitel 11 Ikrafttrædelse 39 Ikrafttrædelse og godkendelse Stk. 1. Dette pensionsregulativ gælder fra den 1. januar

15 Stk. 2. Bestyrelsen kan foretage ændringer i pensionsregulativet under iagttagelse af de i lønoverenskomsterne indgåede aftaler herom. Stk. 3. Indskrænkning af medlemmers etablerede rettigheder kræver godkendelse af overenskomstparterne. Stk. 4. Ændringer af pensionspakkens ydelser, jf. 9, - dvs. tilføjelse af nye ydelser, bortfald af ydelser samt substantiel ændring af vægtningen mellem ydelserne - skal godkendes af delegeretforsamlingen og overenskomstparterne. Stk. 5. Ændringer i pensionspakkens ydelser meddeles medlemmerne, jf. 25. Stk. 6. Pensionsopsparing oprettet som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, er undergivet dansk ret, herunder lov nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler med senere ændringer og er reguleret i følgende bestemmelser i Pensionsregulativet: 1, stk. 5, 2, 4, stk. 4, 5, stk. 3, 7, stk. 2, 9, stk. 5, 13, stk. 5, 19, stk. 7, 20, stk. 3, 21, stk. 5, 22, stk. 3, 23, stk. 4, 24, stk. 7, 24, stk. 4 og 5, 32, stk. 3, 33, stk. 6, 35, stk. 2, 37, stk. 4 og 39, stk. 1 og 6. Kapitel 12 Overgangsbestemmelser 40 Hvilende medlemmer forud for 1. januar 2014 Stk. 1. Medlemmer med hvilende medlemskab på andre regulativer end dette forud for den 1. januar 2014 kan være omfattet af invalidepension og/eller ægtefællepension. Størrelsen af invalidepension og ægtefællepension er individuelt fastsat ved overgangen til dette regulativ pr. 1. januar Stk. 2. For invalidepensionen gælder regulativets generelle bestemmelser om udbetaling af invalidepension, jf. 11. Der kan ikke udbetales alderspension, jf. 9, stk. 2, nr. 2, samtidigt med udbetaling af invalidepension. Stk. 3. Ægtefællepensionen udbetales fra den 1. i måneden efter medlemmets død med et månedligt beløb til ægtefællen, så længe denne lever. Følgende betingelser skal være opfyldt: a) Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder. Der ses bort fra 3 måneders reglen, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom, eller hvis det ved bopælsattest fra folkeregistret kan dokumenteres, at medlemmet og dettes ægtefælle har haft fælles bopæl i de sidste 5 år før dødsfaldet, subsidiært har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet, hvis der var oprettet testamente til fordel for tidligere samlever, nu ægtefælle. b) Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets 65 års fødselsdag. c) Ægteskabet skal være indgået før medlemmet er overgået til alderspension. Stk. 4. Invalidepension, jf. stk. 2, og ægtefællepension, jf. stk. 3, er uanset 23, stk. 3, på direkte afkast, jf. 24. Stk. 5. Ved genoptagelse af bidragsbetaling bortfalder den individuelt fastsatte invalidepension og ægtefællepension, jf. stk. 1, hvorefter medlemmet er omfattet af Pensionspakken, jf. 9 og

16 41 Pensionerede medlemmer forud for 1. januar 2014 Stk. 1. Medlemmer der er alderspensioneret forud for den 1. januar 2014 på andre regulativer end dette kan være omfattet af børnepension og/eller ægtefællepension. Størrelsen af børnepension og ægtefællepension er individuelt fastsat ved overgangen til dette regulativ pr. 1. januar Stk. 2. For børnepension gælder regulativets generelle bestemmelser om udbetaling af børnepension, jf. 17. Stk. 3. Ægtefællepensionen udbetales fra den 1. i måneden efter medlemmets død med et månedligt beløb til ægtefællen, så længe denne lever. Følgende betingelser skal være opfyldt: d) Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder. Der ses bort fra 3 måneders reglen, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom, eller hvis det ved bopælsattest fra folkeregistret kan dokumenteres, at medlemmet og dettes ægtefælle har haft fælles bopæl i de sidste 5 år før dødsfaldet, subsidiært har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet, hvis der var oprettet testamente til fordel for tidligere samlever, nu ægtefælle. e) Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets 65 års fødselsdag. f) Ægteskabet skal være indgået før medlemmet er overgået til alderspension. Stk. 4. Ægtefællepension, jf. stk. 3, er uanset 23, stk. 3, på direkte afkast, jf. 24. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1 til 4 gælder også for medlemmer der er invalidepensioneret forud for den 1. januar 2014 på andre regulativer end dette. 16

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

NÅR INDBETALINGERNE STOPPER

NÅR INDBETALINGERNE STOPPER NÅR INDBETALINGERNE STOPPER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Bidragsfri dækning 3 På orlov 4 Hvilende medlemskab 4 Hvilende medlemskab, når du er over 60 år 4 Karens 5 Bidragsbetaling

Læs mere

PENSION EFTER JØP MEDLEM

PENSION EFTER JØP MEDLEM PENSION EFTER JØP MEDLEM JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvordan er du dækket efter et JØP medlem? 3 Ægtefællepension 3 Samleverpension 4 Hvor længe kan jeg få ægtefælle-/samleverpension

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Information om kollektiv pensionsordning af basislønnen for overenskomstansatte sognepræster. Den danske Præsteforening. Den danske Præsteforening

Information om kollektiv pensionsordning af basislønnen for overenskomstansatte sognepræster. Den danske Præsteforening. Den danske Præsteforening Information om kollektiv pensionsordning af basis for overenskomstansatte sognepræster Den danske Præsteforening 1 Velkommen Den danske Præsteforening har en fælles kollektiv pensionsaftale med Nordea

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat,

Læs mere

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l.

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l. Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l. 2015 Cirkulære af 4. februar 2015 Modst. nr. 003-15 J.nr. 2015-7511-0006 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2016 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr.

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr. Forsikrings-/ Tegnernr. Nyoprettelse, forsikringsnr. B Ændring af forsikringsnr. B Tegner 1 Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Program. Rådighedsløn og pensionsforhold SAMPENSION

Program. Rådighedsløn og pensionsforhold SAMPENSION Program Rådighedsløn og pensionsforhold 1. Din årgang? - hvilken pensionsalder? 2. Gruppelivsforsikringen og arv. 3. Skatteregler 4. Pensionsforhold for rådighedslønnere 5. Din egen pensionsplanlægning

Læs mere

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr.

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr. Forsikrings-/ Tegnernr. Nyoprettelse, forsikringsnr. B Ændring af forsikringsnr. B Tegner 1 Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Arv og begunstigelse

Arv og begunstigelse Arv og begunstigelse Arv og begunstigelse Indsættelse af begunstiget Indsættelse af en begunstiget er et spørgsmål om, hvem du ønsker, der skal have ret til dine pensionsordninger, når du dør. Forskellige

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Gruppeliv

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Gruppeliv Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Gruppeliv 1. Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen består af gruppelivsaftalen og nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2008,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. januar 2003. A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. januar 2003. A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. januar 2003 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

fordels-pension selvstændige

fordels-pension selvstændige fordels-pension selvstændige k u n f o r s e l v s t æ n d i g e SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet 2016 Værd at vide > > I Industriens Pension er man med, så snart vi modtager det første pensionsbidrag. Hos os skal man ikke gennem en helbredsvurdering. > > Mister man erhvervsevnen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2014 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2014 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2014 60/15 23.10.2014 I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil kun under særlige omstændigheder

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. in ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn PRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn PRnr. Navn PRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn På baggrund

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark Link Pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Aldersafhængigt tillæg

Aldersafhængigt tillæg Aldersafhængigt tillæg En del af din samlede pensionsudbetaling 20.05.2016 59/03 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/5 Din udbetaling fra Lægernes Pension kan bestå af grundpension, safhængigt

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9.

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ

DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ TRYGHED VÆKST BALANCE LandmandsPension DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ nogle er mere langsigtede end andre! KÆRE LANDMAND LandmandsPension er Landbrug & Fødevarers pensionstilbud

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 27. februar 2008. Nr. 113. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 5, 75, stk. 6, 77, stk. 9-11, 77

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Pensionsordning. Aftale om. Indtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden)

Pensionsordning. Aftale om. Indtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden) Aftale om Pensionsordning Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Sikring af familien - når det gælder livet

Sikring af familien - når det gælder livet Sikring af familien - når det gælder livet Som kunde i en grovvareforretning, der er tilknyttet DGF Sikring A.m.b.A s kollektive ulykkesforsikring, har du og din partner automatisk en kollektiv dødsulykkesforsikring.

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 2016

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 2016 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 2016 VEDTÆGT LÆGERNES PENSION PENSIONSKASSEN FOR LÆGER 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere