Sankt Petri Advokater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Petri Advokater"

Transkript

1 Sankt Petri Advokater Simon Emil Ammitzbøl Masnedøgade 6 E 2100 København Ø Christina Gede Lars Heilesen Trine Lindgaard Anders Lorentzen Jacob Tøjner Michael Thiesen (LL.M) Nørregade København K Direkte tlf.: Tlf.: Fax: Mobil: juni 2009 J.nr Min klient Borgerligt Centrum Som advokat for Borgerligt Centrum retter jeg henvendelse til Dem. Min klient har anmodet om min bistand i anledning af Deres beslutning om at ophøre som medlem af Borgerligt Centrum, og i særdeleshed de i forbindelse hermed af Dem og andre tidligere medlemmer af Borgerligt Centrums partistyrelse foretagne retsstridige dispositioner. Foreningen Borgerligt Centrum Borgerligt Centrum er en politisk forening, der ifølge blev stiftet den 10. november 2008 med CVR nr Foreningens registrerede adresse er i henhold til CVR-registret: c/o Bendt Jacobsen, Farum Hovedgade 43 B 1, 3520 Farum. Min klients vedtægter Af min klients vedtægter 3 fremgår blandt andet, at personer, der er medlem af andre partier, lister eller bevægelser, der stiller op til folkevalgte forsamlinger, ikke kan blive eller være medlem af Borgerligt Centrum. 1

2 Det fremgår endvidere af 4, at landsmødet er Borgerligt Centrums øverste myndighed. Indtil afholdelse af det første landsmøde har partistyrelsen landsmødets kompetencer, jf. 4, stk. 13. Vedtægternes 5 anfører, at partistyrelsen er partiets øverste politiske og organisatoriske myndighed. Der er ikke i vedtægterne anført noget om proceduren for indkaldelse til partistyrelsesmøder, og jeg forstår tillige på min klient, at der aldrig er blevet udarbejdet en forretningsorden for partistyrelsen, således som det ellers fremgår af 5, stk. 6. Endelig henleder jeg Deres opmærksomhed på vedtægternes 13, hvoraf blandt andet fremgår, at Borgerligt Centrum kan nedlægges, hvis der er 2/3 flertal herfor på to på hinanden følgende landsmøder, ligesom der er anført diverse frister for vedtægtsændringer mv. Partistyrelsen Partistyrelsen udgjordes på tidspunktet for Deres beslutning om at forlade Borgerligt Centrum af: - Simon Emil Ammitzbøll - Dina Bloch - Brit Buchhave - Mai Christiansen - Lars Karstensen - Amalie Lyhne - Jonathan Nielsen - Dennis Nørmark - Hanna Ella Sandvik - Jeppe Søe - Kirstine Tofthøj Jeg forstår, at alle ovennævnte personer bortset fra Lars Karstensen, Jeppe Søe og muligvis Hanna Ella Sandvik siden den 16. juni 2009 har været medlemmer af Liberal Alliance. 2

3 Informationen om skiftet til Liberal Alliance er enten oplyst via pressen, skrevet på Liberal Alliances hjemmeside, på de enkelte brugers facebook-profiler eller bekræftet skriftligt på foranledning af en forespørgsel pr. SMS fra Jeppe Søe til de enkelte styrelsesmedlemmer. Møde afholdt den 15. juni 2009 ugyldigt og uden retsvirkninger Ved af 12. juni 2009 indkaldte partisekretær Jonathan Nielsen til ekstraordinært partistyrelsesmøde til afholdelse den 15. juni Baggrunden for dette møde var tilsyneladende, at underskriftindsamlingen og medlemssituationen kræver en alvorlig drøftelse. Det fremgår endvidere, at Partiets fremtid er på dagsordenen for dette ekstraordinære partistyrelsesmøde. Der er i indkaldelsen intet anført om, at der på dagsordenen skulle være en beslutning om en eventuel nedlæggelse af partiet. Da Jeppe Søe, som partiets pressechef, forespørger Jonathan Nielsen hvad punktet partiets fremtid betyder, anfører Jonathan Nielsen i mail af 12. juni 2009 følgende: Kære Jeppe, Da mødet tager udgangspunkt i at finde løsninger i forhold til de udfordringer, som styrelsens decimering og trægheden i underskriftsindsamlingen har givet, er der som sådan ikke noget farligt, der kan slippe ud. BH Jonathan Inden mødets afholdelse giver Jonathan Nielsen styrelsesmedlemmerne Jeppe Søe og Lars Karstensen besked om, at mødet er aflyst, og at man vil finde en anden dato for mødets afholdelse. Desuagtet blev der angiveligt den 15. juni 2009 afholdt et møde med deltagelse af visse i hvert fald på dette tidspunkt medlemmer af Borgerligt Centrums partistyrelse. Eftersom der fra sekretariatets side var sket en aflysning af partistyrelsesmødet, har det pågældende møde, der formodes at være afholdt den 15. juni 2009, ingen som helst gyldighed og beslutningskompetence. Dertil kommer, at der i indkaldelsen intet var anført om, at en nedlæggelse af partiet tilsyneladende var på dagsordenen. Derudover bemærkes, at indkaldelsen til mødet er sket med så kort varsel, at hverken de almindelige foreningsretlige principper, eller de i vedtægterne anførte frister, er blevet 3

4 iagttaget. I det omfang partistyrelsen således i henhold til 4, stk. 13 træffer beslutning om anliggender, der efter vedtægterne tilkommer landsmødet, må vedtægterne utvivlsomt fortolkes således, at en beslutning - for at være gyldig - som minimum må opfylde følgende to helt grundlæggende krav (i) (ii) forslaget i dette tilfælde en opløsning af foreningen skal have været på dagsordenen for det pågældende partistyrelsesmøde, og mødet er blevet indkaldt med et varsel, der svarer til de varsler, der gælder for indkaldelse til landsmøde / ændring af vedtægterne. Det pågældende møde er således i relation til min klient en nullitet uden nogen form for juridisk gyldighed, hvorfor enhver beslutning, der måtte være blevet truffet på det pågældende møde eller på baggrund heraf, selvsagt er uden nogen som helst form for retsvirkning for min klient. s af 16. og 20. juni 2009 Desuagtet skriver Simon Ammitzbøl i mail af 16. juni 2009 til medlemmerne af Borgerligt Centrum, at styrelsen har besluttet at slå kræfterne sammen med Liberal Alliance samt at Borgerligt Centrum fra i dag ikke længere eksisterer. Samtidig tilbydes medlemmer et gratis medlemskab af Liberal Alliance. Tilsvarende anføres i mail af 20. juni 2009 til medlemmerne af Borgerligt Centrum, at beslutningen af 15. juni 2009 om nedlæggelse af Borgerligt Centrum formelt er blevet bekræftet på et partistyrelsesmøde den 20. juni 2009, at Borgerligt Centrum hermed formelt er nedlagt, at Borgerligt Centrums medlemsliste destrueres, at medlemmer af Borgerligt Centrum har mulighed for gratis at melde sig ind i Liberal Alliance. 4

5 Møde afholdt den 20. juni 2009 ugyldigt og uden retsvirkninger Jeg anser tillige det møde, der åbenbart er blevet afholdt den 20. juni 2009, for en i relation til min klient åbenbar nullitet uden nogen som helst retsvirkning. Det bemærkes således, at ikke alle medlemmer af partistyrelsen har modtaget nogen form indkaldelse til eller på anden vis har hørt om det pågældende møde. Hertil kommer, at alle eller hovedparten af de medlemmer af Borgerligt Centrums partistyrelse, der angiveligt deltog i mødet den 20. juni 2009, efter det oplyste allerede på dette tidspunkt var blevet medlemmer af Liberal Alliance. Det er åbenbart og følger af almindelige foreningsretlige principper, at medlemmerne af partistyrelsen i denne situation ikke har bemyndigelse til at træffe beslutning om nedlæggelse af en forening, som de pågældende medlemmer de facto qua deres partiskifte ikke længere er medlem af. Jeg må endvidere kunne konkludere, at det faktum, at De forsøger at gennemføre to møder (begge dog som nævnt uden nogen som helst retsvirkning) med henblik på at beslutte en opløsning af min klient i sig selv dokumenterer, at De og De øvrige medlemmer af styrelsen åbenbart har været bekendt med vedtægternes 13 om, at beslutning om opløsning af Borgerligt Centrum skal træffes på to på hinanden efterfølgende møder. Alligevel kan min klient konstatere, at den i samme bestemmelse angivne indkaldelsesfrist på 4 uger fuldstændigt er blevet ignoreret. Med henvisning til ovennævnte sagsforløb kan jeg således utvivlsomt konkludere, at den påståede trufne beslutning om opløsning af Borgerligt Centrum er at betragte som en nullitet uden nogen for form retsvirkning eller gyldighed. Det af Dem i pressen og i ovennævnte mails anførte om, at min klient, Borgerligt Centrum, nu skulle være opløst, kan jeg derfor blot afvise som det pureste opspind og vrøvl uden nogen form for hold i de faktiske forhold, foreningsretten eller min klients vedtægter. Jeg må endvidere konkludere, at det for Dem og de øvrige medlemmer af partistyrelsen må have været åbenbart og uden for enhver tvivl, at den såkaldte trufne beslutning om opløsning af min klient, og de herefter foretagne retsstridige handlinger, blev foretaget og gennemført imod bedre vidende og i enhver henseende uden juridisk hjemmel. 5

6 --- ooooo --- Deres retsstridige handlinger gør, at jeg ser mig nødsaget til på vegne min klient at rejse følgende krav overfor Dem og den øvrige partistyrelse, der indtil jeg modtager dokumentation for det modsatte må formodes at have medvirket til en række retsstridige handlinger: KRAV 1: Destruktion af medlemskartoteket Det anføres i mail af 20. juni 2009, at medlemskartoteket vil blive slettet pga. Persondataloven. Jeg kan således ikke blot konstatere, at De misbruger medlemskartoteket til at gøre reklame for et andet politisk parti; derudover er henvisningen til Persondataloven som begrundelse for, at kartoteket skal slettes, absurd. Medlemskartoteket tilhørte og tilhører fortsat min klient. Såfremt det er korrekt, at dette er blevet slettet, således som det anføres, er der efter min klare opfattelse tale om en strafbar handling. Jeg henleder således Deres opmærksomhed på Straffelovens 291 om hærværk, hvorefter man ifalder straf på op til 1 år og 6 måneder for at ødelægge ting, der tilhører en anden. Medmindre min klient senest 5 dage fra dato modtager oplysning om, at medlemskartoteket alligevel fortsat måtte eksistere og i denne forbindelse selvsagt modtager kartoteket, agter min klient uden yderligere varsel at indgive politianmeldelse for hærværk. Min klient forbeholder sig selvsagt derudover at iværksætte et civilt søgsmål med henblik på at få det tab, som Deres fuldstændig retsstridige destruktion af kartoteket forårsager, erstattet. 6

7 KRAV 2: Min klients finansielle midler Det er uvist, hvad der er sket med min klients likvide beholdning. Derudover er der tilsyneladende ikke ført noget regnskab, herunder foretaget bogføring. Det anføres dog af Simon Ammitzbøl på facebook den 17. juni 2009, at Formuen overgår til alliancen og du kan overføre dit medlmsskab, hvis du har lyst. Det modsatter der desværre ikke muligt. På andre tidspunkter er det overfor pressen blevet oplyst, at formuen vil blive anvendt til velgørende formål. Jeg skal meddele, at såfremt min klient ikke senest 5 dage fra dato har modtaget tilbagebetaling af foreningens formue samt regnskab for indtægter og udgifter siden etableringen, agter min klient uden yderligere varsel at indgive politianmeldelse for underslæb. Derudover vil min klient iværksætte adækvate civile retsskridt med henblik på at opnå retsmæssig rådighed over formuen igen. Min klient vil endvidere nu fra banken rekvirere kontoudtog med henblik på at danne sig et overblik over selskabets formue op til tidspunktet for Deres retsstridige råden over min klients midler. KRAV 3: Underskrifter med henblik på opstilling for Folketinget Min klient kan endvidere konstatere, at ingen af de ca underskrifter, min klient har indhentet med henblik på at blive opstillingsberettiget for Folketinget, er i min klients varetægt. Såfremt min klient ikke senest 5 dage fra dato har modtaget de underskriftsdokumenter mv., der er i Deres besiddelse, agter min klient tillige i relation til dette forhold at indlede alle adækvate retsskridt, ligesom min klient forbeholder at indgive politianmeldelse. Endvidere indskærpes, at ethvert underskriftsdokument, som De måtte modtage retur fra folkeregistre mv., STRAKS skal videresendes til min klient. 7

8 KRAV 4: Øvrigt løsøre mv. Det kan tillige konstateres, at øvrigt løsøre mv., der er anskaffet for min klients midler, ej heller er i min klients varetægt. Det drejer sig blandt andet om bannere, brochurer, kontormateriale mv. Såfremt min klient ikke senest 5 dage fra dato har modtaget nævnte løsøre agter min klient tillige i relation til dette forhold at indlede alle adækvate retsskridt, ligesom min klient forbeholder at indgive politianmeldelse. KRAV 5: Domænet Min klient har konstateret, at der ingen webadgang er til hjemmesiden hvilket antages at skyldes, at De eller et andet tidligere partistyrelsesmedlem har lukket for adgangen. Domæneadressen og købt og betalt af min klient, ligesom min klient har betalt for webhotel. Domænet tilhører således utvivlsomt min klient, og De skal straks og senest 5 dage fra dato drage omsorg for, at min klient modtager alle oplysninger, koder mv., der er nødvendige for, at min klient kan få hjemmeside op at køre igen. Endvidere har jeg konstateret, at domænet er registreret med Jonathan Nielsen som registrant og administrator. Jonathan Nielsen skal med et varsel på 5 dage fra dato drage omsorg for, at domænets registreringsforhold ændres til Borgerligt Centrum, c/o Jeppe Søe, Nørrediget 40, 7100 Vejle, som indtil videre er min klients nye adresse indtil egnede lokaler er fundet. Sker dette ikke, må jeg tillige forbeholde min klients retsstilling, og jeg agter således også på dette punkt at indlede de nødvendige retsskridt med henblik på at sikre min klients rettigheder. ---ooooo--- Enslydende skrivelse er fremsendt til - Simon Emil Ammitzbøll - Dina Bloch - Brit Buchhave 8

9 - Mai Christiansen - Amalie Lyhne - Jonathan Nielsen - Dennis Nørmark - Kirstine Tofthøj Med venlig hilsen Michael Thiesen 9 KONTORFÆLLESSKAB MELLEM SELVSTÆNDIGE SAMARBEJDENDE ADVOKATER

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

AB Duegården 2000 Frederiksberg

AB Duegården 2000 Frederiksberg AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere