DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS"

Transkript

1 DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Borgerperspektivet Sagsbehandlingsperspektivet Fælles mål, kultur og læring Fælles mål - kultur Arbejdsmiljø Læring Ledelse og styring IT og digitalisering Organisering Økonomi Projektorganisering Projektorganisation Proces- og handleplan april

3 1. Indledning Borgerfokus handler om at skærpe ledere og medarbejderes fokus på borgerens møde med kommunen. Det handler på den ene side om god service og korrekt behandling, og på den anden side om at møde borgeren med forventninger og krav om, at borgeren selv skal være aktiv i løsningen af det problem, borgeren henvender sig for at få hjælp til. Det specialiserede socialområde er organiseret i en række forskellige afdelinger med hvert sit speciale. Det er grundlæggende fornuftigt, og specialiseringen er nødvendig for at sikre borgeren en fagligt kvalificeret og specialiseret betjening. Men i en række situationer tilgodeser vores organisering ikke de mange og ofte sammensatte behov, borgeren har. Der forekommer, at vores organisering er fragmenteret og specialiseret i en grad, så det går ud over sammenhæng og helhed i opgaveløsningen. Det bliver særligt tydeligt i overgangen mellem afdelingerne og forvaltningerne. Analysearbejdet har medført mange drøftelser af organisatoriske løsninger på disse problemstillinger. Der har været forslag om etablering af en Ungeforvaltning som svar på de problemer der kan opstå ved overgivelse af en sag fra ung til voksen. Som indgangen til eller overgangen mellem forvaltningernes og decentrale tilbud har muligheden for etablering af matchteam også været vurderet. De er begge opgivet. Dels fordi en ændret organisering blot vil medføre nye snitflader, eller det vil betyde et ekstra administrativt led, og dels fordi organisering ikke kan løse de problemer, der er i snitfladen mellem administrative afdelinger og niveauer. Der har været en stigende erkendelse af, at organisering ikke kan løse de problemstillinger, der har vist sig i tilknytning til betjening af borgerne, men at der i stedet skal arbejdes med fælles mål, kultur og læring i organisationen. På den baggrund besluttede direktionen i januar: At borgerfokus i sig selv er så omfattende, at det skal beskrives og kvalificeres som et selvstændigt projekt. At implementeringen af initiativerne ikke skal afvente de organisatoriske beslutninger, der skal træffes politisk i tilknytning til strukturanalysen, men at arbejdet skal igangsættes snares muligt. At projektet organisatorisk forankres i Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse. Men projektet kræver en indsats på tværs af alle forvaltninger, og skal derfor være en del af direktionens organisationstjek. 2. Borgerperspektivet Det specialiserede socialområde arbejder for og med de borgere, som har færrest personlige ressourcer og muligheder. De har et mere vidtgående krav på beskyttelse og håndhævelse af retskrav fra det offentliges side end mange andre grupper i vores samfund. Omvendt respekteres disse borgere ikke, med mindre de mødes med samme forventninger som andre. 3

4 Alle medarbejdere vil grundlæggende give borgerne den bedst mulige service, men der er i organiseringen af opgaverne indbyggede systemfejl, hvor et fragmenteret og specialiseret system i visse situationer ikke giver borgerne den fornødne sammenhæng i sagsbehandlingen. En styrkelse af borgerfokus har således udviklet sig fra et opmærksomhedspunkt i strukturanalysen til et helt centralt hovedfokusområde. En af de særlige problemstillinger er overgangen ved det 18. år, hvor den unge overgår fra børnog ungeparagraffer og til voksenparagraffer, og dermed fra et forvaltningsområde til et andet. Samtidig bliver den unge i juridisk forstand en selvstændig person, og forældrene reduceres til bipersoner, som ikke længere inddrages. Typisk opleves overgangen som en serviceforringelse, idet børn- og ungeparagraffer i høj grad tager udgangspunkt i egenomsorg eller offentlig omsorg for barnet/familien, mens det i voksenparagrafferne i højere grad handler om selvforsørgelse eller offentlig forsørgelse. Herning Kommune har gennemført undersøgelser, som viser, at den oplevede serviceforringelse bl.a. kan afbødes ved et koordineret forløb, hvor borgeren oplever sig inddraget, og oplever systemet som gennemskueligt. Borgerfokus-projektet taler således direkte ind i den særlige problemstilling, der kan knytte sig til overgangen ved det 18. år. Borgerfokus skal styrkes ved at bygge oven på den positive medarbejderkultur, som grundlæggende vil sikre borgerne det bedste. Borgerfokus skal både forholde sig til rettighedssiden og pligtsiden. Det illustreres i nedenstående figur: Figur 1. Rettigheds- og pligtsiden i borgerfokus 4

5 Borgeren har et retskrav på en given ydelse, som skal indfries. Forventningen om, og krav på god service og korrekte afgørelser, skal imødekommes. Forholdet til borgeren udgøres dog af mere end kunderelationen, hvor den kommunale medarbejder skal stille en ydelse til rådighed overfor borgeren. Der er således tale om en gensidig forpligtende relation, hvor udgangspunktet er, at borgeren har krav på en ydelse fra kommunen i det omfang, borgeren er ude af stand til at klare sig selv. Pligten begrænser sig ikke til at sørge for sig selv, men også at bidrage til samfundet. Det betyder, at der skal ydes en god service, men også at der skal skabes en relation, hvor medarbejderen møder borgeren med forventning og er katalysator for, at borgeren udvikler og aktiverer egne ressourcer. På den måde kan borgeren inddrages, så det giver medbestemmelse, og der vises respekt for borgerens personlige integritet. Medarbejderrollen er på den ene side at være lydhør overfor borgeren og yde god service af høj faglig kvalitet, men på den anden side at stille de krav til borgeren, som sætter borgeren i stand til selv at bringe sig ud af en fastlåst situation. Kommunen skal have fokus på borgeren som individ. Borgeren skal betragtes i den samfundsmæssige sammenhæng og den sociale relation, borgeren indgår i. Det betyder på den ene side, at der skal ske en aktiv inddragelse af civilsamfundet omkring løsning af centrale velfærdsopgaver, fx gennem frivillighed. På den anden side betyder det inddragelse af de sociale og familiemæssige relationer, borgeren indgår i, hvilket bl.a. betyder understøttelse af de ressourcer, borgeren har i pårørende- og i eget netværk. Endelig fremgår det af figur 1, at forudsætningen for et styrket borgerfokus, er at medarbejderen oplever at være en del af et politisk og administrativt system, som spiller sammen. Dette er præget af tydelige og fælles mål, en lærende organisation, som udvikler medarbejderen, tydelig ledelse og et administrativt apparat, som understøtter arbejdet. 3. Sagsbehandlingsperspektivet Set ud fra et sagsbehandlings-, men også et service- og effektiviseringsperspektiv, handler skærpet borgerfokus om at optimere hver enkelt af disse delprocesser og sikre flow og overgangen mellem faserne mellem de forskellige tilbud og ved overgangen fra barn til voksen. Nedenstående figur viser de typiske faser, en borger gennemløber, når der er kontakt til systemet, oprettelse af en sag og iværksættelse af sagsbehandling. Figur 2. Faser i sagsbehandlingen 5

6 En sag i kommunen starter i realiteten lang tid før, den bliver registreret som en sag, før borgeren bliver klient. Det er ud fra borgerperspektivet af afgørende betydning for den enkelte borgers integritet og selvbestemmelse, at de mestrer eget liv, så vidt det overhovedet er muligt. Kommunen kan gennem sundhedsfremme og forebyggelse understøtte den enkelte borger, og her på et tidligt tidspunkt inddrage de kommunale tilbud, der er tættest på borgeren. Her tænkes særligt på foreninger og civilsamfundet, som er det beredskab, der kan hindre, at borgeren bliver en del af et kommunalt behandlersystem. Men det forudsætter, at nuværende indsats og tilbud tænkes ind i ny sammenhæng. I det øjeblik borgeren møder kommunen, skal der sikres et højt informationsniveau. I det omfang borgeren kan betjene sig selv, skal dette understøttes gennem digitalisering og en klar kanalstrategi. Når borgeren er i systemet og omfattet af sagsbehandling, skal der sikres et hurtigt gennemløb og opstilles klare milepæle for de enkelte faser i forløbet. Som aktiv deltager i sagsforløbet foretager borgeren ideelt set selv indgangsregistreringen digitalt. En grundig indgangsregistrering er central for at kunne følge sagen og måle effekten af den indsats, der foretages i forløbet og for det endelige resultat af indsatsen. Der skal således sikres åbenhed og indsigt i borgerens sag i hele sagsforløbet. Udgangspunktet bliver åbne journaler. Det kræver mål og standarder og sikker guidning. En grundig afdækning af borgerens behov, funktionsevne og egne muligheder er en afgørende forudsætning for, hvilken løsning der skal findes på et givent problem, hvilke tilbud og metodiske tilgange der skal vælges. Valget af tilbud skal baseres på evidens, og hvad der er belæg for virker i en given situation og hvor intensiv, omfattende og langvarig indsatsen skal være. Ovennævnte er en kortfattet og forsimplet gennemgang af en række meget komplekse problemstillinger. Hver enkelt fase i forløbet læner sig op af en række forvaltningsretlige krav og stærke faglige traditioner, som ikke blot kan ændres ved politisk beslutning og ledelse. Det handler om fornyelse af en stærk tradition og overvejende positiv kultur. Kultur; værdier, normer og holdninger er som bekendt stærkere end både organisering, ledelse og styring. 4. Fælles mål, kultur og læring Et skærpet borgerfokus handler om at arbejde med fælles mål, kultur og læring i organisationen. Disse elementer indgår sammen med ledelse, organisering, økonomi og IT som de centrale, men ikke nødvendigvis eneste elementer, der skal arbejdes med ved optimering af den meget lange række af delprocesser, som indgår i et almindeligt sagsforløb. Herunder formuleres overordnede anbefalinger til projektets indhold. 6

7 4.1 Fælles mål - kultur Der skal opstilles fælles tværgående mål for den kommunale indsats i forhold til borgere med særlige behov. Det skal ske på tværs af fagudvalg, på tværs af den administrative organisering og i forholdet mellem centrale og decentrale tilbud. Det kan eksempelvis være i forhold til: Forebyggelse og tidlig indsats Inddragelse af borger og pårørende Koordinering af frivillighed Recovery/rehabiliteringsstrategier Princippet om laveste effektive omsorgsniveau (LEON-princippet) Helhed og sammenhæng i tilbud Smidige overgange. Der skal opstilles tydelige servicemål, herunder særligt i relation til de sagstyper, der går på tværs af organisationen. Der skal med afsæt i målene udarbejdes et værdigrundlag og udvikles fælles tværgående normer for kollegialt samarbejde og god borgerservice, herunder: tidsfrister, tilgængelighed, effektivitet, sagsflow, helhedssyn m.v. Det foreslås konkret, at arbejdet tager afsæt i kodeks for god sagsbehandling. Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af to sagsbehandlere/socialrådgivere/visitatorer fra henholdsvis Børn og Unge, Beskæftigelsesafdelingen, Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre. Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til Kodeks for god sagsbehandling Kodeks for god sagsbehandling skal fastlægges ud fra følgende perspektiver: Brugerens perspektiv ved mødet med kommunens forskellige afdelinger. Borgere og samarbejdsparters perspektiv, i forståelse af opgavefordelingen mellem afdelinger. Et fagligt perspektiv, som skal sikre en korrekt helhedsorienteret sagsbehandling, så vidt muligt ved første behandling af en sag. Et kollegialt perspektiv ved overgivelse af sager mellem afdelingerne. Et arbejdsmiljøperspektiv, som skal sikre minimering af stress og frustration i mødet med klienten og samarbejdet mellem kollegaer. Der skal i kodekset med andre ord tages højde for en række elementer omkring god service, tidsfrister, tilgængelighed, effektivt sagsflow, helhedssyn m.v. 7

8 Kodekset skal gerne rummes i nogle få udsagn, der kan fungere som en tydelig rettesnor for alle i vores omgang med borgerne, klienterne og kollegaerne. Gruppen tilrettelægger selv sit arbejde, form og indhold på møderne. Gruppen kan inddrage andre dialogparter, hvor det skønnes formålstjenligt. Når gruppen er nået frem til et resultat, skal den daglige ledelse inddrages, inden det endelige forslag til kodeks afleveres til drøftelse i de respektive afdelingers MED-udvalg. 4.2 Arbejdsmiljø Et andet centralt element i processen er sikring af trivsel og et godt arbejdsmiljø. Det er medarbejderne, der skal rumme de mange konflikter, der opstår i kølvandet på uklarhed i organisering, arbejdsfordeling, manglende procedurer m.v. Det er ledelsen, der har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne ikke efterlades med konflikter i forhold til borgeren og i forhold til kollegaer, som de ingen reel indflydelse har på. 4.3 Læring Der skal som udgangspunkt i den fælles vision udvikles en bevidst læringsstrategi for hele organisationen. De eksisterende rutiner, arbejdsmåder og procedurer skal optimeres og videreudvikles. Der skal udvikles en fælles forståelse for de helheder og sammenhænge, der er i organisationen og de sammenhænge, vi indgår i med omgivelserne. Her indgår professionalisering af uddannelse, oplæring og træning, herunder transformationen af tavs til eksplicit viden, som et centralt element og forudsætning for gennemførelse af projektet. Der skal etableres og formaliseres netværk for vidensdeling. Der skal overvejes etablering af selvstyrende teams og evt. rotation mellem opgaver. Med udgangspunkt i Den lærende organisation kan det overvejes at udpege og uddanne nøglepersoner som forandringsagenter. 4.4 Ledelse og styring Samlet set fremstår organisationen som fragmenteret. Der skal rettes fokus mod bl.a.: Arbejdsdeling Rolleklarhed Beslutningskompetence Regelstyring og standardisering af procedurer og arbejdsrutiner Klare mål og resultatkrav i borgerbetjening og sagsbehandling Værdibaseret ledelse Ledelsestilsyn. 8

9 Der er mange tilgange til sådan et organisationstjek, men det er væsentligt, at processen er værdibåret og inddrager medarbejdere og ledere på alle niveauer. Der kan hentes inspiration fra leantankegangen med værdistrøms-analyse og sagsgangsanalyse, som indeholder mange af ovennævnte elementer. Der har også i flere afdelinger været gode erfaringer med borgerrejser, hvor medarbejdere inddrager borgeren, sætter sig i dennes sted og foretager en selvkritisk vurdering af egen praksis. Uanset tilgangen skal processen være båret af tydelighed i ledelse, værdier og krav, som skal understøtte et godt arbejdsmiljø. 4.5 IT og digitalisering Borgerne og eksterne samarbejdsparter har én indgang til kommunen gennem Her skal borgeren have adgang til alle relevante informationer i en ensartet og standardiseret form. En naturlig del af digitaliseringen er at øge mulighederne for tilgængelighed, selvbetjening, dialog, tidsbestilling m.v. Der skal som ovenfor nævnt i udgangspunktet gives mulighed for løbende indsigt i behandlingen af egen sag gennem nem-id. Der vil foruden tekniske udfordringer være juridiske og tavshedspligtsbegrænsninger i sådan en mulighed. Interne samarbejdsparter skal gennem intranettet have udvidet adgang til information, kommunikation og vidensdeling. Der skal opbygges et ledelsesinformationssystem, som muliggør benchmark. Alle sagsbehandlingsrutiner skal IT-understøttes gennem fagsystemer, som muliggør informationsudveksling. 4.6 Organisering Der kan i forløbet vise sig behov for ændring i organisationen. Samarbejdsrelationen vil i udgangspunktet styrkes, hvis man enten er en del af samme organisation under fælles ledelse, eller blot er daglige kollegaer i et kontorfællesskab. Men ved et styrket borgerfokus er det ikke organisationsændringer, der er centralt, kun i det omfang det er nødvendigt for at understøtte de mål, der opstilles. 4.7 Økonomi Budgettildelingen, herunder sammenhæng mellem opgaveansvar og budgetansvar, skal understøtte den service, vi ønsker at give borgerne. Vi skal med andre ord undgå kassetænkning. Det er beskrevet nærmere i Hovedrapporten og Delrapport 3. 9

10 5. Projektorganisering Beskrivelsen af indsatsområderne er lagt fra udtømmende, men det handler om at sætte processen i gang og sikre høj grad af medarbejderinddragelse omkring procesoptimeringen. Der er en række centrale forudsætninger, der skal være til stede for at gennemføre et vellykket organisationsudviklingsprojekt, herunder bl.a.: Centrale aktører skal opleve en brændende platform nødvendigheden for forandring Ledelsen skal give støtte til forandringen med en relativ klar vision Der skal være en tydelig og stærk koalition bag forandringen, særligt de som berøres direkte Bred deltagelse af ledere og medarbejdere og forandringen skal kommunikeres bredt i organisationen Der kan med fordel startes i det små og gennemføres gradvis inkrementelle forandringer Der skal være åbenhed om metoder og teknikker Det skal understreges, at forandringerne ikke er væsentligt forskellige fra situationen i dag. Vi laver ingen revolution, men justeringer og optimeringer Der kan inddrages konsulenter, men de skal ikke have bestemmende indflydelse, kun bruges som procesfacilitatorer Der skal være tid til proces. Strukturanalysen viser, at disse parametre i større eller mindre omfang er opfyldt. Det er i enhver organisationsudvikling væsentligt at holde momentum. Vi har i øjeblikket en situation, hvor organisationen vurderes at være åben overfor et stærkere fokus på optimering af vores borgerfokus. Projektet er imidlertid både for stor og for skæv i forhold til formålet med strukturanalysen på det specialiserede socialområde. Udfordringerne med en koordineret indsats på det specialiserede socialområde er særligt store, men det er en generel udfordring at sikre en sammenhængende borgerbetjening. Implementeringen af de nødvendige borgerrettede initiativer skal ikke afvente de organisatoriske beslutninger, der skal træffes politisk i tilknytning til strukturanalysen. Det var på den baggrund, Direktionen i januar besluttede at igangsætte borgerfokus som et selvstændigt projekt. Projektet skal organisatorisk forankres i Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse, idet det er her kunderne er. Men det er et projekt, som går på tværs af Herning Kommunes samlede administration, og derfor kræves der også involvering, særligt fra Økonomi, Personale og Borgerservice. 10

11 Det er nødvendigt at danne en projektorganisation, hvor medarbejdere dedikeres til opgaven helt eller delvist. Der skal ansættes en projektleder, som kan drive processen. Vi råder i Herning Kommune over de nødvendige kompetencer, ganske vidst spredt i organisationen, men det kan være nødvendigt at tilkøbe konsulentbistand til at løse delopgaver og processer. 5.1 Projektorganisation Der opbygges en projektorganisation med en styregruppe, en projektgruppe og en referencegruppe. Styregruppen sammensættes af følgende personer: Styregruppens opgave er dels at sikre projektet og dens resultater organisatorisk legitimitet, dels at sikre politisk forankring i de relevante politiske udvalg. - Handicap- og Psykiatrichefen i Social, Sundhed og Beskæftigelse (Formand) - Projektleder - Centerchef for Børn og Forebyggelse i Børn og Unge - Beskæftigelseschefen - IT-chefen - HR-chefen Ad-hoc-tilknytning: - Centerchef for Børn og Læring - Sundheds- og Ældrechef Styregruppen udarbejder indstilling overfor Direktion og de politiske udvalg. Projektgruppen sammensættes af følgende personer: - Projektleder (Formand) - Planlægnings- og projektmedarbejdere fra Børn og Unge Social, Sundhed og Beskæftigelse Økonomi, Personale og Borgerservice Projektgruppen står for projektplanlægning og -styring, gennemførelse af projektet og udarbejder konklusioner og anbefalinger overfor styregruppen. Projektgruppen skal løbende formidle resultaterne og sørge for udarbejdelse af en implementeringsplan. Projektgruppen skal sikre, at der sker inddragelse af relevante afdelingsledere og institutionsledere i vurderinger og beslutninger vedrørende deres respektive ansvarsområder, inden der fremsendes anbefalinger til styregruppen. 11

12 Referencegruppen A: - Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse (formand) - Direktør for Børn og Unge - Direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice - Handicap- og Psykiatrichefen i Social, Sundhed og Beskæftigelse - Projektleder, forankret i Handicap og Psykiatri Referencegruppen B: - Sammensættes af Direktion med deltagelse af eksterne ledere og nøglepersoner 5.2 Proces- og handleplan Fase 1: Marts juni: Opstart Udarbejdelse af kommissorium Præsentation på budgetkonference d. 22. april Kick-off med deltagelse af chefer og nøglemedarbejdere Ansættelse af projektleder Igangsætning af Kodeks for god borgerbetjening Fase 2: August oktober: Præsentation inddragelse Projektpræsentation Inddragelse af faglige organisationer og MED-fora Borgerrejse Konkretisering af projektets elementer, nedbrydning i delprojekter o Fælles mål o Arbejdsmiljø o Læring o Ledelse og styring o Digitalisering Udarbejdelse af kommissorier for delprojekter Fase 3: November maj 2014: Undersøgelse og analyse Fase 4: Maj xxxber: Opstilling af projekthandleplaner Der vil være forskellige forløb for hvert delprojekt Midtvejsstatus december 2014 Fase 5: Implementering 12

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer her og nu. 7. Maj 2014, Flemming Hansen, Direktør, Rebild Kommune

Ledelsesmæssige udfordringer her og nu. 7. Maj 2014, Flemming Hansen, Direktør, Rebild Kommune 7. Maj 2014, Flemming Hansen, Direktør, Rebild Kommune Rebild Kommune 28.500 indbyggere 10 politiske grupperinger Kendetegn: - Fysisk placeret i læ af Aalborg og tæt på Randers og Århus - Mange km2 motorvej

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere