DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS"

Transkript

1 DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Borgerperspektivet Sagsbehandlingsperspektivet Fælles mål, kultur og læring Fælles mål - kultur Arbejdsmiljø Læring Ledelse og styring IT og digitalisering Organisering Økonomi Projektorganisering Projektorganisation Proces- og handleplan april

3 1. Indledning Borgerfokus handler om at skærpe ledere og medarbejderes fokus på borgerens møde med kommunen. Det handler på den ene side om god service og korrekt behandling, og på den anden side om at møde borgeren med forventninger og krav om, at borgeren selv skal være aktiv i løsningen af det problem, borgeren henvender sig for at få hjælp til. Det specialiserede socialområde er organiseret i en række forskellige afdelinger med hvert sit speciale. Det er grundlæggende fornuftigt, og specialiseringen er nødvendig for at sikre borgeren en fagligt kvalificeret og specialiseret betjening. Men i en række situationer tilgodeser vores organisering ikke de mange og ofte sammensatte behov, borgeren har. Der forekommer, at vores organisering er fragmenteret og specialiseret i en grad, så det går ud over sammenhæng og helhed i opgaveløsningen. Det bliver særligt tydeligt i overgangen mellem afdelingerne og forvaltningerne. Analysearbejdet har medført mange drøftelser af organisatoriske løsninger på disse problemstillinger. Der har været forslag om etablering af en Ungeforvaltning som svar på de problemer der kan opstå ved overgivelse af en sag fra ung til voksen. Som indgangen til eller overgangen mellem forvaltningernes og decentrale tilbud har muligheden for etablering af matchteam også været vurderet. De er begge opgivet. Dels fordi en ændret organisering blot vil medføre nye snitflader, eller det vil betyde et ekstra administrativt led, og dels fordi organisering ikke kan løse de problemer, der er i snitfladen mellem administrative afdelinger og niveauer. Der har været en stigende erkendelse af, at organisering ikke kan løse de problemstillinger, der har vist sig i tilknytning til betjening af borgerne, men at der i stedet skal arbejdes med fælles mål, kultur og læring i organisationen. På den baggrund besluttede direktionen i januar: At borgerfokus i sig selv er så omfattende, at det skal beskrives og kvalificeres som et selvstændigt projekt. At implementeringen af initiativerne ikke skal afvente de organisatoriske beslutninger, der skal træffes politisk i tilknytning til strukturanalysen, men at arbejdet skal igangsættes snares muligt. At projektet organisatorisk forankres i Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse. Men projektet kræver en indsats på tværs af alle forvaltninger, og skal derfor være en del af direktionens organisationstjek. 2. Borgerperspektivet Det specialiserede socialområde arbejder for og med de borgere, som har færrest personlige ressourcer og muligheder. De har et mere vidtgående krav på beskyttelse og håndhævelse af retskrav fra det offentliges side end mange andre grupper i vores samfund. Omvendt respekteres disse borgere ikke, med mindre de mødes med samme forventninger som andre. 3

4 Alle medarbejdere vil grundlæggende give borgerne den bedst mulige service, men der er i organiseringen af opgaverne indbyggede systemfejl, hvor et fragmenteret og specialiseret system i visse situationer ikke giver borgerne den fornødne sammenhæng i sagsbehandlingen. En styrkelse af borgerfokus har således udviklet sig fra et opmærksomhedspunkt i strukturanalysen til et helt centralt hovedfokusområde. En af de særlige problemstillinger er overgangen ved det 18. år, hvor den unge overgår fra børnog ungeparagraffer og til voksenparagraffer, og dermed fra et forvaltningsområde til et andet. Samtidig bliver den unge i juridisk forstand en selvstændig person, og forældrene reduceres til bipersoner, som ikke længere inddrages. Typisk opleves overgangen som en serviceforringelse, idet børn- og ungeparagraffer i høj grad tager udgangspunkt i egenomsorg eller offentlig omsorg for barnet/familien, mens det i voksenparagrafferne i højere grad handler om selvforsørgelse eller offentlig forsørgelse. Herning Kommune har gennemført undersøgelser, som viser, at den oplevede serviceforringelse bl.a. kan afbødes ved et koordineret forløb, hvor borgeren oplever sig inddraget, og oplever systemet som gennemskueligt. Borgerfokus-projektet taler således direkte ind i den særlige problemstilling, der kan knytte sig til overgangen ved det 18. år. Borgerfokus skal styrkes ved at bygge oven på den positive medarbejderkultur, som grundlæggende vil sikre borgerne det bedste. Borgerfokus skal både forholde sig til rettighedssiden og pligtsiden. Det illustreres i nedenstående figur: Figur 1. Rettigheds- og pligtsiden i borgerfokus 4

5 Borgeren har et retskrav på en given ydelse, som skal indfries. Forventningen om, og krav på god service og korrekte afgørelser, skal imødekommes. Forholdet til borgeren udgøres dog af mere end kunderelationen, hvor den kommunale medarbejder skal stille en ydelse til rådighed overfor borgeren. Der er således tale om en gensidig forpligtende relation, hvor udgangspunktet er, at borgeren har krav på en ydelse fra kommunen i det omfang, borgeren er ude af stand til at klare sig selv. Pligten begrænser sig ikke til at sørge for sig selv, men også at bidrage til samfundet. Det betyder, at der skal ydes en god service, men også at der skal skabes en relation, hvor medarbejderen møder borgeren med forventning og er katalysator for, at borgeren udvikler og aktiverer egne ressourcer. På den måde kan borgeren inddrages, så det giver medbestemmelse, og der vises respekt for borgerens personlige integritet. Medarbejderrollen er på den ene side at være lydhør overfor borgeren og yde god service af høj faglig kvalitet, men på den anden side at stille de krav til borgeren, som sætter borgeren i stand til selv at bringe sig ud af en fastlåst situation. Kommunen skal have fokus på borgeren som individ. Borgeren skal betragtes i den samfundsmæssige sammenhæng og den sociale relation, borgeren indgår i. Det betyder på den ene side, at der skal ske en aktiv inddragelse af civilsamfundet omkring løsning af centrale velfærdsopgaver, fx gennem frivillighed. På den anden side betyder det inddragelse af de sociale og familiemæssige relationer, borgeren indgår i, hvilket bl.a. betyder understøttelse af de ressourcer, borgeren har i pårørende- og i eget netværk. Endelig fremgår det af figur 1, at forudsætningen for et styrket borgerfokus, er at medarbejderen oplever at være en del af et politisk og administrativt system, som spiller sammen. Dette er præget af tydelige og fælles mål, en lærende organisation, som udvikler medarbejderen, tydelig ledelse og et administrativt apparat, som understøtter arbejdet. 3. Sagsbehandlingsperspektivet Set ud fra et sagsbehandlings-, men også et service- og effektiviseringsperspektiv, handler skærpet borgerfokus om at optimere hver enkelt af disse delprocesser og sikre flow og overgangen mellem faserne mellem de forskellige tilbud og ved overgangen fra barn til voksen. Nedenstående figur viser de typiske faser, en borger gennemløber, når der er kontakt til systemet, oprettelse af en sag og iværksættelse af sagsbehandling. Figur 2. Faser i sagsbehandlingen 5

6 En sag i kommunen starter i realiteten lang tid før, den bliver registreret som en sag, før borgeren bliver klient. Det er ud fra borgerperspektivet af afgørende betydning for den enkelte borgers integritet og selvbestemmelse, at de mestrer eget liv, så vidt det overhovedet er muligt. Kommunen kan gennem sundhedsfremme og forebyggelse understøtte den enkelte borger, og her på et tidligt tidspunkt inddrage de kommunale tilbud, der er tættest på borgeren. Her tænkes særligt på foreninger og civilsamfundet, som er det beredskab, der kan hindre, at borgeren bliver en del af et kommunalt behandlersystem. Men det forudsætter, at nuværende indsats og tilbud tænkes ind i ny sammenhæng. I det øjeblik borgeren møder kommunen, skal der sikres et højt informationsniveau. I det omfang borgeren kan betjene sig selv, skal dette understøttes gennem digitalisering og en klar kanalstrategi. Når borgeren er i systemet og omfattet af sagsbehandling, skal der sikres et hurtigt gennemløb og opstilles klare milepæle for de enkelte faser i forløbet. Som aktiv deltager i sagsforløbet foretager borgeren ideelt set selv indgangsregistreringen digitalt. En grundig indgangsregistrering er central for at kunne følge sagen og måle effekten af den indsats, der foretages i forløbet og for det endelige resultat af indsatsen. Der skal således sikres åbenhed og indsigt i borgerens sag i hele sagsforløbet. Udgangspunktet bliver åbne journaler. Det kræver mål og standarder og sikker guidning. En grundig afdækning af borgerens behov, funktionsevne og egne muligheder er en afgørende forudsætning for, hvilken løsning der skal findes på et givent problem, hvilke tilbud og metodiske tilgange der skal vælges. Valget af tilbud skal baseres på evidens, og hvad der er belæg for virker i en given situation og hvor intensiv, omfattende og langvarig indsatsen skal være. Ovennævnte er en kortfattet og forsimplet gennemgang af en række meget komplekse problemstillinger. Hver enkelt fase i forløbet læner sig op af en række forvaltningsretlige krav og stærke faglige traditioner, som ikke blot kan ændres ved politisk beslutning og ledelse. Det handler om fornyelse af en stærk tradition og overvejende positiv kultur. Kultur; værdier, normer og holdninger er som bekendt stærkere end både organisering, ledelse og styring. 4. Fælles mål, kultur og læring Et skærpet borgerfokus handler om at arbejde med fælles mål, kultur og læring i organisationen. Disse elementer indgår sammen med ledelse, organisering, økonomi og IT som de centrale, men ikke nødvendigvis eneste elementer, der skal arbejdes med ved optimering af den meget lange række af delprocesser, som indgår i et almindeligt sagsforløb. Herunder formuleres overordnede anbefalinger til projektets indhold. 6

7 4.1 Fælles mål - kultur Der skal opstilles fælles tværgående mål for den kommunale indsats i forhold til borgere med særlige behov. Det skal ske på tværs af fagudvalg, på tværs af den administrative organisering og i forholdet mellem centrale og decentrale tilbud. Det kan eksempelvis være i forhold til: Forebyggelse og tidlig indsats Inddragelse af borger og pårørende Koordinering af frivillighed Recovery/rehabiliteringsstrategier Princippet om laveste effektive omsorgsniveau (LEON-princippet) Helhed og sammenhæng i tilbud Smidige overgange. Der skal opstilles tydelige servicemål, herunder særligt i relation til de sagstyper, der går på tværs af organisationen. Der skal med afsæt i målene udarbejdes et værdigrundlag og udvikles fælles tværgående normer for kollegialt samarbejde og god borgerservice, herunder: tidsfrister, tilgængelighed, effektivitet, sagsflow, helhedssyn m.v. Det foreslås konkret, at arbejdet tager afsæt i kodeks for god sagsbehandling. Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af to sagsbehandlere/socialrådgivere/visitatorer fra henholdsvis Børn og Unge, Beskæftigelsesafdelingen, Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre. Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til Kodeks for god sagsbehandling Kodeks for god sagsbehandling skal fastlægges ud fra følgende perspektiver: Brugerens perspektiv ved mødet med kommunens forskellige afdelinger. Borgere og samarbejdsparters perspektiv, i forståelse af opgavefordelingen mellem afdelinger. Et fagligt perspektiv, som skal sikre en korrekt helhedsorienteret sagsbehandling, så vidt muligt ved første behandling af en sag. Et kollegialt perspektiv ved overgivelse af sager mellem afdelingerne. Et arbejdsmiljøperspektiv, som skal sikre minimering af stress og frustration i mødet med klienten og samarbejdet mellem kollegaer. Der skal i kodekset med andre ord tages højde for en række elementer omkring god service, tidsfrister, tilgængelighed, effektivt sagsflow, helhedssyn m.v. 7

8 Kodekset skal gerne rummes i nogle få udsagn, der kan fungere som en tydelig rettesnor for alle i vores omgang med borgerne, klienterne og kollegaerne. Gruppen tilrettelægger selv sit arbejde, form og indhold på møderne. Gruppen kan inddrage andre dialogparter, hvor det skønnes formålstjenligt. Når gruppen er nået frem til et resultat, skal den daglige ledelse inddrages, inden det endelige forslag til kodeks afleveres til drøftelse i de respektive afdelingers MED-udvalg. 4.2 Arbejdsmiljø Et andet centralt element i processen er sikring af trivsel og et godt arbejdsmiljø. Det er medarbejderne, der skal rumme de mange konflikter, der opstår i kølvandet på uklarhed i organisering, arbejdsfordeling, manglende procedurer m.v. Det er ledelsen, der har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne ikke efterlades med konflikter i forhold til borgeren og i forhold til kollegaer, som de ingen reel indflydelse har på. 4.3 Læring Der skal som udgangspunkt i den fælles vision udvikles en bevidst læringsstrategi for hele organisationen. De eksisterende rutiner, arbejdsmåder og procedurer skal optimeres og videreudvikles. Der skal udvikles en fælles forståelse for de helheder og sammenhænge, der er i organisationen og de sammenhænge, vi indgår i med omgivelserne. Her indgår professionalisering af uddannelse, oplæring og træning, herunder transformationen af tavs til eksplicit viden, som et centralt element og forudsætning for gennemførelse af projektet. Der skal etableres og formaliseres netværk for vidensdeling. Der skal overvejes etablering af selvstyrende teams og evt. rotation mellem opgaver. Med udgangspunkt i Den lærende organisation kan det overvejes at udpege og uddanne nøglepersoner som forandringsagenter. 4.4 Ledelse og styring Samlet set fremstår organisationen som fragmenteret. Der skal rettes fokus mod bl.a.: Arbejdsdeling Rolleklarhed Beslutningskompetence Regelstyring og standardisering af procedurer og arbejdsrutiner Klare mål og resultatkrav i borgerbetjening og sagsbehandling Værdibaseret ledelse Ledelsestilsyn. 8

9 Der er mange tilgange til sådan et organisationstjek, men det er væsentligt, at processen er værdibåret og inddrager medarbejdere og ledere på alle niveauer. Der kan hentes inspiration fra leantankegangen med værdistrøms-analyse og sagsgangsanalyse, som indeholder mange af ovennævnte elementer. Der har også i flere afdelinger været gode erfaringer med borgerrejser, hvor medarbejdere inddrager borgeren, sætter sig i dennes sted og foretager en selvkritisk vurdering af egen praksis. Uanset tilgangen skal processen være båret af tydelighed i ledelse, værdier og krav, som skal understøtte et godt arbejdsmiljø. 4.5 IT og digitalisering Borgerne og eksterne samarbejdsparter har én indgang til kommunen gennem Her skal borgeren have adgang til alle relevante informationer i en ensartet og standardiseret form. En naturlig del af digitaliseringen er at øge mulighederne for tilgængelighed, selvbetjening, dialog, tidsbestilling m.v. Der skal som ovenfor nævnt i udgangspunktet gives mulighed for løbende indsigt i behandlingen af egen sag gennem nem-id. Der vil foruden tekniske udfordringer være juridiske og tavshedspligtsbegrænsninger i sådan en mulighed. Interne samarbejdsparter skal gennem intranettet have udvidet adgang til information, kommunikation og vidensdeling. Der skal opbygges et ledelsesinformationssystem, som muliggør benchmark. Alle sagsbehandlingsrutiner skal IT-understøttes gennem fagsystemer, som muliggør informationsudveksling. 4.6 Organisering Der kan i forløbet vise sig behov for ændring i organisationen. Samarbejdsrelationen vil i udgangspunktet styrkes, hvis man enten er en del af samme organisation under fælles ledelse, eller blot er daglige kollegaer i et kontorfællesskab. Men ved et styrket borgerfokus er det ikke organisationsændringer, der er centralt, kun i det omfang det er nødvendigt for at understøtte de mål, der opstilles. 4.7 Økonomi Budgettildelingen, herunder sammenhæng mellem opgaveansvar og budgetansvar, skal understøtte den service, vi ønsker at give borgerne. Vi skal med andre ord undgå kassetænkning. Det er beskrevet nærmere i Hovedrapporten og Delrapport 3. 9

10 5. Projektorganisering Beskrivelsen af indsatsområderne er lagt fra udtømmende, men det handler om at sætte processen i gang og sikre høj grad af medarbejderinddragelse omkring procesoptimeringen. Der er en række centrale forudsætninger, der skal være til stede for at gennemføre et vellykket organisationsudviklingsprojekt, herunder bl.a.: Centrale aktører skal opleve en brændende platform nødvendigheden for forandring Ledelsen skal give støtte til forandringen med en relativ klar vision Der skal være en tydelig og stærk koalition bag forandringen, særligt de som berøres direkte Bred deltagelse af ledere og medarbejdere og forandringen skal kommunikeres bredt i organisationen Der kan med fordel startes i det små og gennemføres gradvis inkrementelle forandringer Der skal være åbenhed om metoder og teknikker Det skal understreges, at forandringerne ikke er væsentligt forskellige fra situationen i dag. Vi laver ingen revolution, men justeringer og optimeringer Der kan inddrages konsulenter, men de skal ikke have bestemmende indflydelse, kun bruges som procesfacilitatorer Der skal være tid til proces. Strukturanalysen viser, at disse parametre i større eller mindre omfang er opfyldt. Det er i enhver organisationsudvikling væsentligt at holde momentum. Vi har i øjeblikket en situation, hvor organisationen vurderes at være åben overfor et stærkere fokus på optimering af vores borgerfokus. Projektet er imidlertid både for stor og for skæv i forhold til formålet med strukturanalysen på det specialiserede socialområde. Udfordringerne med en koordineret indsats på det specialiserede socialområde er særligt store, men det er en generel udfordring at sikre en sammenhængende borgerbetjening. Implementeringen af de nødvendige borgerrettede initiativer skal ikke afvente de organisatoriske beslutninger, der skal træffes politisk i tilknytning til strukturanalysen. Det var på den baggrund, Direktionen i januar besluttede at igangsætte borgerfokus som et selvstændigt projekt. Projektet skal organisatorisk forankres i Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse, idet det er her kunderne er. Men det er et projekt, som går på tværs af Herning Kommunes samlede administration, og derfor kræves der også involvering, særligt fra Økonomi, Personale og Borgerservice. 10

11 Det er nødvendigt at danne en projektorganisation, hvor medarbejdere dedikeres til opgaven helt eller delvist. Der skal ansættes en projektleder, som kan drive processen. Vi råder i Herning Kommune over de nødvendige kompetencer, ganske vidst spredt i organisationen, men det kan være nødvendigt at tilkøbe konsulentbistand til at løse delopgaver og processer. 5.1 Projektorganisation Der opbygges en projektorganisation med en styregruppe, en projektgruppe og en referencegruppe. Styregruppen sammensættes af følgende personer: Styregruppens opgave er dels at sikre projektet og dens resultater organisatorisk legitimitet, dels at sikre politisk forankring i de relevante politiske udvalg. - Handicap- og Psykiatrichefen i Social, Sundhed og Beskæftigelse (Formand) - Projektleder - Centerchef for Børn og Forebyggelse i Børn og Unge - Beskæftigelseschefen - IT-chefen - HR-chefen Ad-hoc-tilknytning: - Centerchef for Børn og Læring - Sundheds- og Ældrechef Styregruppen udarbejder indstilling overfor Direktion og de politiske udvalg. Projektgruppen sammensættes af følgende personer: - Projektleder (Formand) - Planlægnings- og projektmedarbejdere fra Børn og Unge Social, Sundhed og Beskæftigelse Økonomi, Personale og Borgerservice Projektgruppen står for projektplanlægning og -styring, gennemførelse af projektet og udarbejder konklusioner og anbefalinger overfor styregruppen. Projektgruppen skal løbende formidle resultaterne og sørge for udarbejdelse af en implementeringsplan. Projektgruppen skal sikre, at der sker inddragelse af relevante afdelingsledere og institutionsledere i vurderinger og beslutninger vedrørende deres respektive ansvarsområder, inden der fremsendes anbefalinger til styregruppen. 11

12 Referencegruppen A: - Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse (formand) - Direktør for Børn og Unge - Direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice - Handicap- og Psykiatrichefen i Social, Sundhed og Beskæftigelse - Projektleder, forankret i Handicap og Psykiatri Referencegruppen B: - Sammensættes af Direktion med deltagelse af eksterne ledere og nøglepersoner 5.2 Proces- og handleplan Fase 1: Marts juni: Opstart Udarbejdelse af kommissorium Præsentation på budgetkonference d. 22. april Kick-off med deltagelse af chefer og nøglemedarbejdere Ansættelse af projektleder Igangsætning af Kodeks for god borgerbetjening Fase 2: August oktober: Præsentation inddragelse Projektpræsentation Inddragelse af faglige organisationer og MED-fora Borgerrejse Konkretisering af projektets elementer, nedbrydning i delprojekter o Fælles mål o Arbejdsmiljø o Læring o Ledelse og styring o Digitalisering Udarbejdelse af kommissorier for delprojekter Fase 3: November maj 2014: Undersøgelse og analyse Fase 4: Maj xxxber: Opstilling af projekthandleplaner Der vil være forskellige forløb for hvert delprojekt Midtvejsstatus december 2014 Fase 5: Implementering 12

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Byrådets forebyggelsesstrategi

Byrådets forebyggelsesstrategi Byrådets forebyggelsesstrategi I forbindelse med Byrådets tiltræden er der sat fokus på at forebyggelse skal være et samlet, overordnet indsatsområde i Furesø Kommune i den kommende periode. En forebyggelsesstrategi

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN Dato 29.06.2012 Til Fra Projektkommuner i projekt unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Socialstyrelsen og Rambøll Management 1.

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Der er behov for en særlig opmærksomhed på samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet for børn og unge med særlige behov. Dette behov

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren).

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). 1 Administrativ organisering I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). Der har tidligere været

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere