Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009"

Transkript

1 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

2 DDS Østjylland Årsmøde Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl Årsmøde Kl Frokost (Buffet) Kl Årsmøde Kl Kaffe m/kage Kl Årsmøde Dagsorden til ordinært årsmøde i DDS Østjylland: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning. 3. Godkendelse af revideret årsregnskab. 4. Godkendelse af budget. 5. Fastsættelse af kontingent fra medlemsforeninger. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg: Valg til bestyrelsen: a. Formand Jens Peter Jensen (på valg hvert år) b. Næstformand Michael Andersen (i ulige år) c. Bestyrelsesmedlemmer Henning Dam (i ulige år) d. Formand for pistoludvalg Lars Gregersen (i ulige år) e. Formand for ungdomsudvalg Carsten Hauge (i ulige år) (modtager ikke genvalg) f. Formand for IT-udvalg Bjarne Rasmussen (i ulige år) g. Valg af revisorer Villy Olesen (i ulige år) h. Formand for PR/Info Tina Krarup (i lige år) (går i utide pga. sygdom) Ved vedtagelse af vedtægtsændringer: Valg af udvalgsmedlemmer: i. Geværudvalg: Kortdistance Emmy Pedersen (modtager ikke genvalg) Kortdistance Bent Simonsen Kortdistance Gitte Simonsen Kortdistance Vakant Kortdistance Vakant Langdistance Chr. Nickelsen Terræn Benny Lykke (modtager ikke genvalg) Terræn Walther Kristensen Biatlon/Faldmål Erik Andersen PR/Referent Ole Skovgaard (????) j. Pistoludvalg: k. Uddannelsesudvalg: Claus Andersen Ketty Thomsen Carl Aage Sørensen Peer Boldsen Valther Jørgensen Svend Wæver Jensen Poul Mikkelsen Gerda Jensen Carsten Hauge (modtager ikke genvalg) (modtager ikke genvalg)

3 l. Ungdomsudvalg: m. PR/Informationsudvalg: n. IT-udvalg: Mette Cramer Marc Hansen Mona Jørgensen Preben Haubro Betina Stege Bjarne Rasmussen (modtager ikke genvalg) (modtager ikke genvalg) (overtager formandsposten for et år ny skal vælges for et år.) (konstitueret formand for udvalget) Referat. Ad. 1. Amtsformanden for DDS Østjylland Jens Peter Jensen gik på talerstolen og åbnede Årsmøde 2009 med at byde de fremmødte delegerede fra amtets kredse og foreninger velkomne og han fortsatte med en særlig velkomst til amtets æresgæster. Lars Høgh fra DDS samt hans hustru Judith. Der var også en særlig velkomst til vore Æresmedlemmer Niels Boje, Carl Aage Sørensen og Preben Haubro. En velkomst lød også til vore revisorer Finn Danielsen og Villy Olesen. Årsmødet blev, vanen tro, indledt med en sang. Jylland mellem tvende have af H.C. Andersen. Jens Peter Jensen takkede forsamlingen for sangen og gik herefter over til at følge dagsordenen og første punkt var valg af dirigent hvortil bestyrelsen foreslog Carl Aage Sørensen. Carl Aage Sørensen blev valgt uden modkandidat. Carl Aage Sørensen takkede for valget og meddelte at han ville tilstræbe at føre alle gennem årsmødet efter bedste evne. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen og kunne konstaterer, at indkaldelsen har været rettidig udsendt, at Årsmødet er beslutningsdygtigt. Dirigenten kunne ligeledes konstatere, at de indkomne forslag er modtaget rettidigt jvf. vedtægterne. Der er 88 stemmeberettigede til stede i salen. Der blev ikke valgt nogen protokolfører idet årsmødet bliver optaget på bånd, men stemmetællere skulle vælges og der kom forslag fra salen til valg af følgende: Erik Andersen, Randers Skyttekreds, Daniel Janerka, Grenå Skyttekreds samt Claus Andersen, Allingåbro Skytteforening, som alle var villige som stemmetællere. Disse tre blev valgt enstemmigt. AD. 2. Jens Peter Jensen bad forsamlingen mindes Poul Thomadsen der døde den 29. september Jens Peter fortalte lidt om Pouls store virke i skyttesagen hvor han bl.a. havde lagt meget energi hos både Randers Amts Skytteforeninger, DDS, Vingsted og ikke mindst i sammenlægningsfasen hvor Århus Amt og RAS blev lagt sammen til det vi i dag kender som, DDS Østjylland. Der blev holdt et minuts stilhed til ære for Poul Thomadsen som kun blev 66 år gammel. Ære være hans minde. Formandens beretning for Overordnet: Den 11. marts i år var det 2 år siden DDS Østjylland blev stiftet ved sammenlægningen af de 2 skytteamter Randers og Århus var et prøveår, hvor den nye struktur skulle indpasset internt i DDS Østjylland, men også eksternt i DDS Østjyllands foreninger. Vi skulle finde fodfæste, prøve mange nye ting af og finde sammen såvel aktivitets- og kommunikationsmæssigt. Der blev brugt mange kræfter på at opnå dette, og vi måtte også konstatere at det ofte var 2 skrift frem og 1 tilbage. I 2008 mente vi nok, at vi var kommet over de værste begyndervanskeligheder og klar til at sætte en mere retlinet kurs, hvor kræfterne skulle bruges fremadrettet forhåbentligt til glæde og gavn for alle skytter i DDS Østjylland, nu hvor erfaringsgrundlaget var blevet udbygget. Mange ting er også lykkedes, og de ting som er lykkedes mindre godt, kan vi sagtens finde en acceptabel forklaring på i forsøg på at gøre disse bedre fremover. Vi må konstatere, at intet kommer af sig selv, og der skal arbejdes hårdt og målrettet hele tiden for at få tingene til at lykkes, når en organisation med ca. 50 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer skal holdes på kursen, Overordnet set tror jeg vi skal stille os tilfreds med det opnåede i 2008, selv om målsætningerne måske har været større på visse områder og med det for øje, at der fortsat ligger mange store uløste opgaver foran os, som selvfølgelig også vil være medvirkende til at skærpe ambitionerne og interessen for arbejdet i DDS Østjyllands i 2009.

4 Aktiviterne: Geværudvalget: 2007 var væk, og det samme var pengene. Tilbage stod vi med en udfordring i, at få et meget skrabet budget, til at hænge sammen med spændende skydning. Oveni det hele kunne vi se i statistikken, at aktiviteterne var faldende på stort set alle discipliner. Alt i alt kunne man sige, at skyerne var begyndt at trække sammen om skydesporten. Jeg vil påstå, at geværudvalget var tvunget i knæ i første halvår af Aktiviteterne var elendige, informationerne kom i sidste øjeblik, og udvalgs medlemmerne sprang fra en efter en. Det siger sig selv, at det amputerede geværudvalg der sad tilbage, hvoraf mange havde sagt stop allerede inden aktivitetsmødet i maj, virkelig ikke havde lyst til at tage mod flere øretæver. Således har formanden for geværudvalget valgt at indlede sin fyldestgørende skriftlige beretning, og han slutter den af med flg.: Jeg er sikker på, at I vil give mig ret, når jeg påstår, at vi i 2008 har fundet 0-punktet for, hvad vi kan tillade os at præsentere for jer. I 2009 vil vi så forsøge at skrue lidt op for blusset. Der er steder, hvor der er sparet lige lovligt meget, og ikke alle steder vil det gøre en økonomisk væsentlig forskel, om f.eks. skoleskytterne fik den kasse patroner eller ej. Jeg håber derfor, at I fortsat vil slutte op om vores arrangementer fremover. Fra geværudvalget skal i hvert fald lyde en stor TAK til jer, fordi I har bakket så flot op om skydningen, både her i amtet og ude i foreningerne, som tilfældet er. Jeg vil opfordre alle til at læse beretningen, som også afspejler mange positive ting og mange flotte resultater opnået af skytter fra DDS Østjylland. Fra bestyrelsens side skal lyde en meget stor tak til geværudvalget for den store indsats trods de svære odds og arbejdsbetingelser, som ikke mindst har været budt den på årsmødet i 2008 nyvalgte formand på posten. I den forbindelse skal der også rettes en stor tak til opbakningen fra foreninger og skytter, hvilket viste sig ved det netop afholdte amtsmesterskab på 15 m i Randers Skyttekreds, hvor der i alt deltog 289 skytter på cal. 22 gevær og 144 skytter på luftgevær. Over 50 af disse skytter kom fra Samsø Skytteforening. Der har været en tilfredsstillende aktivitet ved åbne stævner og ved DM deltagelse m.m. Rigtig mange flotte plac. er opnået, og rigtig mange medaljer og danmarksmesterskaber hentet hjem såvel individuel som holdmæssigt. Også et stort tillykke til de skytter, som har været udtaget til DDS landshold. Deltagelse i amtsarrangeret holdtturneringer har ikke været tilfredsstillende, men det skyldes DDS regler i tilskudsordningen omkring ude/hjemmebanehold, som skal møde hinanden for at DDS Østjylland kan opnå tilskud. Disse regler vil DDS Østjylland på formandsmødet i maj 2009 fremlægge forslag om ændring af. I 2008 aflystes den traditionelle geværterrænskydning i Hevring grundet for lille tilmelding, mens dobbeltstævnet i maj blev gennemført. I 2009 indbyder DDS Østjylland kun til dette årlige dobbelte terrænstævne, og det er på nuværende tvivlsomt om terrænskydningen kan bibeholdes i Hevring grundet betydelig økonomisk forøgelse af terrænleje m.m. Dette sammenholdt med, at tilskuddet fra DDS til langdistanceammunition er bortfaldet, ser jeg terrænskydning og langdistanceskydning fremover få svære vilkår. Skoleskydningen: Vil jeg nævne her, da den kun har relation til geværskydning. Bestyrelsen i DDS Østjylland har ikke ressourcemæssigt kunnet leve op til egne målsætninger i 2009 m.h.t. at kunne slå mere igennem på dette område i bl.a. Århus. Det være sig at tage kontakt til kommunernes skoleforvaltninger, skolebestyrelser og et mere struktureret samarbejde med Dansk Skoleidræt m.h.p. at fremme skoleskydningen, da denne skydning er den største indfaldsvinkel vi har, for at komme i bred kontakt med vores målgruppe hos børneskytter. Mange foreninger i DDS Østjylland har dog også i 2008 gjort et stort stykke arbejde på dette område. 157 hold á 4 skytter fra skolernes 5. klasser deltog i 2008 i DDS Østjylland, hvilket er en stigning på 15 hold i forhold til 2007, og der skal fra bestyrelsens side rettes en stor tak til alle de efterlønnere, pensionister m.fl., som finder tid til dette store betydningsfulde og uvurderlige arbejde ude i foreningerne hold deltog på landsplan, hvilket betyder at næsten skoleelever stifter bekendtskab med skydningen. I 2005 påbegyndte Jenny Bissø og Bjarne Andersen m.fl. fra Samsø Skytteforening et skoleskydningsprojekt set resultatmæssigt udadtil. Dette år vandt de med Samsø Friskole landsfinalen i Vingsted. Året efter gentog de bedriften med Tranebjerg skole. I 2007 var en guldmedalje ikke nok, da Tranebjerg skole næsten gjorde det uopnåelige ved at besætte 1. og 2. pladsen. I 2008 var Tranebjerg skole mere beskeden, da de nøjedes med guld og bronzemedaljen. Det skal bemærkes at hver af de 15 amtsforeninger indenfor DDS deltager med 2 hold i landsfinalen. I 2007 skrev jeg i min beretning, at Samsø Skytteforening præsterede det næsten uopnåelige, ved at begge hold besatte 1. og 2. pladsen, hvilket er en bedrift, der aldrig kan blive slået højst tangeret. For præstationen med 4 gange vinder af skoleskydningsfinalen i uafbrudt rækkefølge, kan jeg kun udtrykke min dybeste respekt og beundring over det arbejde, som ligger til grund for disse enestående resultater, og min glæde over at Samsø Skytteforening henhører under DDS Østjylland.

5 Pistoludvalget: Dette udvalg har i det forløbne år haft en rigtig god kontinuitet i udvalgsorganisationen som har afspejlet sig på det aktivitetsmæssige område, som er fortsat stigende, takket være den store opbakning fra skytter og foreninger. Jeg vil betegne dette udvalg som virkelig velfungerende. Generelt vil jeg henvise til udvalgets skriftlige beretning med disse kommentarer: På bestyrelsesmøder får vi en kort og præcis men grundig orientering fra udvalgsformanden omkring afviklet og påtænkt aktivitet, og så kan vi ellers på hjemmesider og resultatlister forholde os til de mange flotte resultater, der opnås af skytterne. Rigtig mange flotte plac. er opnået, og rigtig mange medaljer og danmarksmesterskaber hentet hjem såvel individuel som holdmæssigt. Også et stort tillykke til de skytter, som har været udtaget til DDS landshold. Fra bestyrelsens side skal der rettes en stor tak til udvalget og alle hjælpere, der for 2. gang indenfor få år sagde ja tak til DDS, da DDS igen rettede henvendelse med ønske om, at DDS Østjylland arrangerede Nordisk Mesterskab på terræn i Hevring. Denne opgave klarede i også til alles tilfredshed PR/Informationsudvalget: Udvalget måtte i 2008 delvis finde andre arbejdsopgaver, da økonomi m.m. ikke rakte til udgivelse af et amtsblad, som udvalget i det første år brugte de fleste ressourcer på. Under henvisning til udvalgets skriftlige beretning, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke udvalget for det store gå på mod i har udvist i 2008, da i pludselig blev kastet ud i den store opgave det var, at overtage alt arbejdet omkring DDS Østjyllands hjemmeside en opgave i har klaret rigtig flot forudsætningerne taget i betragtning. Vi glæder os alle sammen til at høre mere fra jer, da i nærmest oser af kreativitet. En speciel tak til Tina for dine 2 år i formandsstolen, da du har valgt at stoppe og holde en lille pause, og vi glæder os til du vender tilbage med nyt gå på mod. IT-udvalget: Udvalget har haft det svært i det forløbne år, da formanden pludselig ikke var mellem os mere, og de menige udvalgsmedlemmer måtte træde i karakter. Udvalgets kerneområder er KAP, SOK og SP (stævneprogram) samt alm. EDB assistance ved stævner, uddannelse o.s.v. I den forbindelse skal der rettes en stor tak til Bjarne Rasmussen, som konstitueret overtog formandsposten og dermed en bestyrelsespost i DDS Østjylland. Også en stor tak til de øvrige udvalgsmedlemmer og Bjarne Dam Nielsen samt Henning B. Clausen, som stillede sig til rådighed i denne lidt ubekendte verden. Et KAP kursus rigere påbegyndte alle en fordeling af arbejdsopgaverne mellem sig, og er nu så velbefarne, at de kan klare det meste. Også en tak til foreninger og skytter i den forbindelse for at udvise forståenhed overfor, at tingene lige pludselig ikke var som tidligere. Ungdomsudvalget: Har haft det svært, og det er bekymrende, at der ikke kan findes større opbakning fra de unge skytter ude i foreningerne omkring dette arbejde. Dette gælder såvel sociale tiltag i udvalget, men også projekt UNG samlingerne. Dette har alle et ansvar for, og skal også medvirke aktivt til bedring af i fremtiden, da denne målgruppe netop er fremtiden. En problemstilling vi ser på landsplan i de fleste foreninger, og ikke kun i skytteforeninger. Udvalget har afholdt flere projekt UNG samlinger på gevær, men desværre er der kun tilslutning fra den sydlige del af amtet omkring disse samlinger. Det samme er gældende for projekt UNG samlinger på pistol. I den forbindelse skal der rettes taknemmelige tanker til Carsten Hauge og Per Jensen for disse projekt UNG samlinger. Desværre har Carsten Hauge ikke tid til at fortsætte arbejdet i udvalget som formand, og bestyrelsen håber der kan findes en person, som har lyst til denne meget betydende post. Projekt UNG er nu lagt ud i amtsforeningerne og der er fulgt økonomiske midler med i størrelsesorden kr pr. amtsforening. Efter årsmødet skal vi have samlet udvalget for at fastlægge retningslinjer for det fremtidige arbejde i udvalget. Kursusudvalget: Også i 2008 har man måtte konstatere aflyste kurser på amts-, region- og landsplan. Uddannelse er den eneste farbare vej frem m.h.t. fremtiden for vore foreninger, deres bestyrelser m.m. Uddannelse hænger meget nøje sammen med foreningsudvikling, som fremover vil være et meget centralt emne ikke kun på landsplan men også i DDS Østjylland. Udvalget har dog taget sagen i egen hånd og indbudt til og gennemført et acceptabelt antal kurser i 2008 med devisen, at aflyses kurser på region- og landsplan, ja så gennemfører vi vores egne, hvilket må betegnes som positivt indadtil, men bekymrende udadtil. Udvalget har også selv stået for udarbejdelse af kursusmateriale. Bestyrelsen vil gerne i den forbindelse takke ikke mindst Jens Hviid for den store velvillighed han har udvist, ved at tilbyde sin store ekspertise som instruktør på mange af disse kurser.

6 Foreninger og deres udvikling: 59 skytteforeninger er med i DDS Østjylland. 4 foreninger udmeldtes i foreninger udmeldtes i Af disse 10 foreninger var kun 1 aktiv nemlig Havndal Skytteforening, som grundet omlægning af kommunalt tilskud ikke kunne få økonomien til at hænge sammen, ligesom medlemmer ikke ønskede at stille sig til rådighed ved valg af bestyrelse. 35 af de 59 foreninger er aktive, hvilket vil sige de har resultater registreret i KAP indenfor det seneste år. 15 af de 35 foreninger er små og mere eller mindre aktive. 20 af af de 35 foreninger fordeler sig med ca. 6-8 store aktive og rimeligt velfungerende foreninger målt på aktivitetsniveau, og mellemstore med varierende aktivitetsniveau. Desværre må vi konstatere, at flere af de små foreninger har svært ved at udvikle sig og øge aktiviteten, hvilket til dels skyldes for få ressourcepersoner og for lille tilgang af nye medlemmer. Vi må også konstatere, at flere og flere af de mellemstore og store foreninger får sværere og sværere ved at finde personer, som er villige til at gå ind i bestyrelses- og udvalgsarbejde. Dette er ikke kun en tendens i skytteforeninger, men en tendens som kan konstateres bredt på landsplan i de fleste øvrige foreninger uanset sportsgren. Foreningsudvikling: For at imødegå denne udvikling, er der netop ansat 3 konsulenter centralt i De Danske Skytteforeninger med forankring i amtsforeningerne regionalt med en målsætning om, at der på 2 år og i 2010 skal kunne måles en fremgang m.h.t. medlemsfremgang og fastholdelse af disse på 3% på landsplan, og, og en aktivitetsfremgang på 15% målt på 2 år på indsatsforeningerne samt en fremgang på 10% i antal medlemmer på disse indsatsforeninger. På landsplan i De Danske Skytteforeninger er der afsat en satsningspulje på kr. 2 mil. årligt. DDS Østjylland skal dele 1 konsulent med 4 øvrige amtsforeninger i det Midt- og Nordjyske område, og der er nedsat en styregruppe bestående af 1 amtsformand/foreningsvejleder fra hver af amtsforeningerne, hvori også indgår indgår den pgl. konsulent. Konsulenterne er ansat pr. 1. maj 2009, og forventes at være aktiv i efteråret DDS Østjylland har som den eneste amtsforening indenfor DDS seriøst arbejdet med foreningsudviklingen i det forløbne år ved at nedsætte en 4-mands gruppe M/K fra bestyrelsen, som har udarbejdet et koncept til foreningsudvikling, som har ligget klar til brug et stykke tid. Vi har blot ventet på respons fra foreningerne, idet vi i efteråret 2008 til alle foreninger udsendte meddelelse og orientering om tiltaget med anmodning om respons ved interesse om foreningsudvikling og besøg ved generalforsamlinger og lign. i foreningerne. 3 foreninger har foreløbig meldt positivt tilbage, og den 19. marts 2009 skal foreningsudviklings-gruppen på besøg hos den første forening i DDS Østjylland. Den ansatte foreningskonsulent, som vi netop til årsmødet i De Danske Skytteforeninger har fået præsenteret og talt med, skal så efterfølgende kobles på. Stategien vil være, at der i første omgang vil blive arbejdet med rimeligt aktive foreninger a.h.t. opnåeligheden af resultater af arbejdet, og de små ringe eller slet ikke aktive såkaldte tunge foreninger først vil være målet, når der er flere ressourcer til rådighed på området. Det må derfor være bestyrelsens håb, at rigtig mange foreninger i DDS Østjylland vil melde sig på banen med interesse i denne foreningsudvikling for at være bedre rustet og have flere ressourcer til rådighed i fremtiden. Såfremt vi mener noget seriøst med vores idræt og vores foreninger, har vi alle pligt til at gribe denne chance, da alternativet kun er, som flere idrætseksperter har udtalt, at aktiviteterne i fremtiden måske vil blive samlet i færre og større foreninger, da mange af de små foreninger fremover vil have svært ved at overleve, idet de ikke har eller kan finde ressourcepersoner nok til at gøre arbejdet og udvikle samt tilpasse sig de stadig større krav der stilles fra idrætshovedorganisationer, kommuner m.m. Som opfølgning på foreningsudviklingen indbyder DDS Østjylland i efteråret 2009 til et foreningsseminar formentlig på Fuglsø, hvor det gennemgående tema vil være foreningsudvikling. Kommunalt tilskud: Flere foreninger i DDS Østjylland har måttet konstatere ændret tilskud efter kommunesammenlægningen. Det er især lokaletilskud som har været aktuelt. Foreninger med ejerskab af egne lokaler betaler nu leje af egne lokaliteter, som modregnes i det kommunale tilskud. Det har desværre ikke været til at ændre på, selv om foreningerne har søgt rådgivningsbistand bl.a. hos DGI. Bestyrelsen opfordrer foreningerne til at rette henvendelse til DGI Østjylland for rådgivning i sådanne situationer. Skydebaner og foreningsfaciliteter: Der findes mange flotte og dejlige skydebaneanlæg i DDS Østjyllands foreninger og skydebaneforeninger. Vi ser også en modernisering af banerne med hæve/sænkebord på 15 m baner, modernisering af klublokaler og udendørs anlæg, hvilket alt sammen gerne skulle være med til at trække flere nye unge medlemmer til foreningerne, når de mørke kældre forsvinder mere og mere. Indbydende skydebaneanlæg og opholdsfaciliteter, hvor ikke kun skydning er i højsædet er et af mange fællesnævnere for at fastholde medlemmer. I 2008 kom Randers Skyttekreds og Odder Skytteforening til med nye renoverede 15 m baner og opholdslokaliteter.

7 Kontoret og forretningsfører: I starten af 2008 var vi igen udsat for en del uro på forretningsførerposten. Preben Haubro havde opsagt sin stilling, hvorfor vi opslog stillingen. Blandt ansøgerne valgte vi Vibeke Olesen, som var medlem af en skytteforening, og derfor kendte en del til jobbets indhold. Vi valgte dog indenfor prøveperioden efter gensidig aftale at slutte ansættelsesforholdet. I Vibekes ansættelsesperiode var Preben ansat få timer ugentligt til oplæring af Vibeke. Da forretningsførerposten og ikke mindst det økonomiske og regnskabsmæssige ansvar er en meget væsentlig brik i DDS Østjyllands dagligdag, vil jeg anvende udtrykket, at Preben igen reddede os på målstregen, og kom med et tilbud vi ikke kunne sige nej til. Stillingen som forretningsfører for DDS Østjylland er normeret til 37 timer pr. uge. Preben ønskede ansættelse i 24 timer pr. uge, men ønskede at varetage alt arbejde som forretningsfører for DDS Østjylland uden merberegning eller afspadsering. Differencen mellem den lønudgift + pensionsudgift der er afsat på 2008 budgettet, hvilket var aflønningen til Vibeke Olesen, og den faktiske lønudgift + pensionsudgift som Preben Haubro får udbetalt i 2008, overføres årligt til en i DDS Østjylland oprettet kapitalkonto i hele Preben Haubros ansættelsestid i DDS Østjylland Vedr. administration og brug af midler fra denne kapitalkonto, er der mellem bestyrelsen i DDS Østjylland og Preben Haubro oprettet en gensidig underskreven hensigtserklæring, som alle skytter og foreninger i DDS Østjylland har mulighed for at ansøge om midler fra. Der kan kun ansøges om økonomiske midler til brug ved en DDS aktivitet. Kapitalkontoen bestyres af den til enhver tid siddende formand og næstformand i DDS Østjylland samt Preben Haubro. På kapitalkontoen blev der fra 2008 regnskabet indsat kr ,00. DGI Østjylland: De kommentarer jeg vil knytte til dette er, at DDS Østjylland i 2008 har fået en overordentlig god behandling af DGI Østjylland ikke mindst i forbindelse med vores kontorfællesskab, som i det daglige fungerer i hvert fald til vores fulde tilfredshed. Preben Haubro har fået sit eget kontor med 1 arbejdsplads, hvilket er yderst tilfredsstillende i forhold til de 2 arbejdspladser vi rådede over og betalte for tidligere i DGI Østjyllands åbne kontorlandskab. Nu betaler vi selvfølgelig kun for 1 arbejdsplads. Vi ved også, at vi er meget velkomne bl.a. hos DGI Østjyllands fremragende konsulentteam, når vi henvender os. DDS: Ved repræsentantskabsmøde, formandsmøder og aktivitetsmøde i DDS i 2008 har DDS Østjylland forsøgt at gøre vores indflydelse gældende. Bl.a. har Pistoludvalget i DDS Østjylland fremsat og fået vedtage forslag om indførelse af DM på 25 m for grovvåben og arbejder fortsat med en udbygning af forslaget m.h.p. indførelse af DM på alle 3 grovvåbendiscipliner. Geværudvalget i DDS Østjylland har netop indsendt forslag til det kommende DDS aktivitetsmøde m.h.p. indførelse af skydestillingen stående med albuestøtte i åbenklasse på 50, 200 og 300 m riffel. Der fornemmes en positivitet i DDS omkring fremtiden m.h.t. mere strømlinede og ens amtsforeninger, en mere ensartet udnyttelse af ressourcerne og større muligheder for amtsforeningernes indflydelse ved budgetlægning og anvendelse af de økonomiske midler og måske mere politisk indflydelse, hvilket kun kan hilses velkommen. Samtidig medfører det også en forpligtigelse til at være på forkant med udviklingen og være villig til at påtage sig ansvar. Aktivitetstilskud: Tilskuddet fra De Danske Skytteforeninger for 2009 er i forhold til 2008 faldet med kr , således vi til brug i 2009 har fået et tilskud på kr Dette tilskud består af et grundtilskud på kr og et aktivitetsbestemt tilskud på resten. Aktivitetstilskuddet er beregninget efter aktiviteten fra 2007 og Dette fald skyldes selvfølgelig et fald i de indberettede aktiviteter, som har været gradvis over de sidste 3 år. Vi har bare ikke konkret kunne måle dette i tilskudsgivningengrundet en ordning om udligningstilskud i forb. med amtssammenlægningen. DDS Østjylland må konstatere en aktivitetsnedgang således: KAP registrerede skydninger 18%. Hold i amtsholdturnering ude/hjemme 66%. Antal kursustimer 51%. Skoleskydning 28%. Projekt Ung-samlinger 16%. Forbrug af cal. 22 ammunition 17%. Forbrug af langdistance ammunition incl. grovpistol/revolver 13%. Dette er en drastisk nedgang, og grunden til at nedgangen ikke er slået igennem i større grad målt i kr. og øre i aktivitetstilskuddet er, at øvrige amtsforeninger også er udsat for aktivitetsnedgang, og den samme pulje penge er til rådighed. Denne nedgang er selvfølgelig acceptabel, hvorfor den hænger sammen med iværksættelse af foreningsudvikling. Desværre må vi også konstatere, at vi måske er for ærlige i vores indberetninger til De Danske Skytteforeninger uden at ville antyde andre amtsforeninger snyder på vægtskålen. Fakta er dog at den nyligt vedtagne kriteriemodel, hvorefter aktivitetstilskuddet udbetales, ikke virker efter hensigten og trænger til en revision.

8 Jeg vil på det kommende formandsmøde i De Danske Skytteforeninger i maj 2009 fremsætte forslag om, at modellen tages op til revision. I mange amtsforeninger er der modvilje mod, at holdturneringen med pligt til at møde modstanderen ude eller hjemme, tæller med i tilskudsberegningen, da tiden er løbet fra dette, og de 10%, som denne gruppe vægter, flyttes over i KAP-delen, der så forhøjes fra 25% til 35%. Vi kan dog glædes over, at DDS Østjylland sammen med DDS Thy-Mors fik opbakning til et forslag fremsat på DDS formandsmødet i november 2008 om fastholdt af et tilskud til langdistanceskydningen i 2009 på kr og i 2010 på kr for i 2011 at falde til kr øremærket kun til ungdom. Dette eksordinære tilskud er ikke fra DDS øremærket i 2009 og 2010, og udbetales efter aktivitet på langdistanceområdet året i forvejen. Her kan vi takke skytterne i DDS Østjylland for en fremragende aktivitet på området, idet vi fik udbetalt kr af de kr fra puljen. Bestyrelsen i DDS Østjylland har i 2009 valgt at udbetale dette beløb til direkte støtte til langdistanceskydningen og grovpistol/revolver i DDS Østjylland i forholdet 1:1 baseret på antallet af registrerede KAP skydninger. Økonomi: I 2008 er det lykkedes at få styr på økonomien i forhold til budgettet takket være en fælles indstilling til mådehold og overholdelse af indgående aftaler samt en forretningsfører, som har siddet stramt på kassen, hvilket også vil fremgå af det reviderede regnskab. Dette har været en positiv oplevelse, og bestyrelsen vil gerne takke alle, der har medvirket til resultatet. Afrunding: Vi har fortsat troen på, at vi kan gøre DDS Østjylland til den bedste og aktivitetsmæssigt den største amtsforening indenfor De Danske Skytteforeninger, men det kræver vedholdenhed, arbejdtsomhed og opbakning fra foreningerne omkring aktivitetsudbuddet og uddannelse som kurser m.m., samt ikke mindst den kommende foreningsudvikling. Visioner for DDS Østjylland er fortsat at udvikle en mere sammenhængende organisation med stærke medlemsforeninger. Målsætningen for DDS Østjylland er fortsat at få flere til at interessere sig for skydning, få velfungerende bestyrelser i alle DDS Østjyllands skytteforeninger, et bredt udbud af kurser til alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i DDS Østjylland og de tilsluttede skytteforeninger med vægt på forenings- og lederudviklingskurser, hvilket bl.a. skal opnås via foreningsudvikling i samarbejde med den ansatte foreningskonsulent, og som skal tage afsæt i konkrete handlinger og brug af hinandens ressourcepersoner. Sluttelig vil jeg internt takke den øvrige bestyrelse og udvalg i DDS Østjylland, og ikke mindst forretningsfører Preben Haubro, for et rigtig godt stykke arbejde for DDS Østjylland i Eksternt vil jeg gerne takke De Danske Skytteforeninger og DGI Østjylland og for et godt samarbejde. Sidst men ikke mindst vil jeg rette en tak til alle skytter og foreninger i og udenfor DDS Østjylland, der i årets løb har ydet en indsats for skyttearbejdet i DDS Østjylland, samt takke for den store opbakning jeg har mødt i Jens Peter Jensen formand for DDS Østjylland Dirigenten opfordrede herefter til debat. Jens Hviid, Skytteforeningen DSB/ASF, Århus. Jens Hviid roste Jens Peter for en god og fyldestgørende beretning og han kunne ikke umiddelbart finde på noget han havde glemt at få med. Han havde dog noget han på forhånd havde besluttet at sige fra talerstolen i dag. Han kommenterede bl.a. langdistanceammunitionen som havde mistet sit tilskud og han mente at kunne se det var gået til foreningsudvikling. Tilskuddet var øremærket til ungdommen og så burde det også anvendes til dette formål. Han havde også svært ved at forstå, at grov ammunition til pistol skulle have del i de unges tilskud. Han kunne godt forstå pistolskytterne gerne ville have tilskuddet, men så måtte man kunne finde det et andet sted, evt. ved en omprioritering/ omfordeling i driften. Jens Hviid takkede Preben Haubro for den gestus at han havde været med til at oprette en kapitalkonto hvor den del af en forretningsførers løn som han ikke ville have, kunne indsættes på, til gavn for skytterne i DDS Østjylland. Jens Hviid følte nogen ville forhindre ham i at blande sig i geværudvalgets arbejde og til det sagde han klart og tydeligt, at det ville han ikke. Han er næstformand i DSB/ASF og som sådan ville han have lov til at ytre sig imod udvalget, hvis det var det der skulle til. Ligeledes var han utilfreds med den måde man havde behandlet Benny Lykke på og det man havde skrevet om ham i sine referater. Jens mente en undskyldning ville være på sin plads selvom det kunne virke lidt for sent. Benny har arbejdet for skyttesagen i mere end 32 år og det havde han ikke fortjent. Jørgen Mahler, ÅRK.

9 Jørgen Mahler takkede også Jens Peter for en god beretning. Der var der var godt at hører var, at man arbejde for at omlægge tilskudsformerne i DDS, Vingsted. Det mente han var på høje tid idet der gik rygter om, at der blev snydt en del for at opnå mest muligt i tilskud. Han ville gerne have tilskud til holdturneringer væk, men han var lidt betænkelig ved, at tilskud alene skulle baseres på KAP skydninger. Han mente, at en del fik deres træningsresultater registreret i KAP og det burde kun være registreringer fra stævner der blev taget i betragtning. Han takkede også for en god hjemmeside som han var yderst tilfreds med. Jens Peter svarede på indlæggene. Jens Peter forsøgte at forklare Jens Hviid hvordan det hang sammen med de forskellige ekstraordinære tilskud. Jens Peter vedgik, at langdistance tilskuddet var øremærket til ungdomsskytterne, men først i 2011 hvor der fra DDS gives et tilskud på kr til fordeling mellem de 15 amtsforeninger. Tilskuddet i 2009 på kr og tilskuddet på kr i 2010 til fordeling mellem de 15 amtsforeninger er ikke fra DDS formålsøremærket. Bestyrelsen har besluttet i 2009, at yde et direkte tilskud til langdistance skydningen inkl. Grov/pistolvåben på kr af de kr DDS Østjylland har modtaget fra puljen i Kr af beløbet anvendes til øgede omkostninger ved afholdelse af 2 terrænskydninger i Hevring, og de sidste kr anvendes til foreningsudvikling m.m. Det ungdomstilskud der tidligere har været fremsendt til foreningerne fortsætter som hidtil, der sker der ingen ændring. Jens Peter orienterede om, at den øvrige bestyrelse havde taget klar afstand fra det geværudvalget uheldigvis havde skrevet vedr. Benny Lykke og har ligeså kraftigt meldt ud med, at det ikke må ske i fremtiden. Til Jørgen Mahler sagde Jens Peter at han var glad den enighed der kom til udtryk ifm. holdturneringstilskud. Mht. KAP registreringer var det ikke Jens Peters indtryk, at der i DDS Østjylland blev registreret træningsresultater. Det er måske noget der burde tages op på vort aktivitetsmøde i maj, således der kan komme en mere korrekt forklaring frem. Herefter gik formandens beretning til afstemning. Beretningen blev enstemmigt godkendt. AD 3 Forretningsfører Preben Haubro, fremlagde det reviderede regnskab og kunne glædeligt meddele, at det i år udviste et beskedent overskud, i modsætning til sidste år hvor det viste et stort underskud. Vor likviditet er på et år blevet fordoblet og det har været muligt at hensætte et beløb til konsolidering. Amtets egenkapital og formue ser fornuftig ud. EGENKAPITAL Forskel BUNDEN EGEN KAPITAL ,00 00,00 FRI EGEN KAPITAL EGENKAPITAL PRIMO ÅRETS RESULTAT FRI EGEN KAPITAL I ALT EGENKAPITAL ULTIMO FORMUE OPGØRELSER pr. 31/ Forskel Aktiver i alt Gæld i alt Ny Formue LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT Regnskabet er blevet underskrevet af både vore revisorer og den samlede bestyrelse samt forretningsføreren. Der var ingen kommentar fra de delegerede til regnskabet og regnskabet blev enstemmigt godkendt og vedtaget. AD 4 Preben Haubro startede med at gøre forsamlingen opmærksom på, at budgettet var lagt ud fra nogle forventninger om hvordan indtægter og udgifter vil forløbe i Med det gode resultat i 2008 kan man godt tillade sig at være så optimistisk, at tro på en gentagelse. Budgettet udviser en forventning om et overskud på kr ,00. Preben Haubro mente ikke det ville være relevant at udpensle alle budget, hvorefter han blot nøjedes med at knytte få kommentar til hovedtallene. ORDINÆRE INDTÆGTER: Konto BUDGET 2009 BUDGET 2008 REGNSKAB TILSKUD , , , INDSKUD , , , KONTINGENTER , , , LEJEINDTÆGTER 0,00 0, , RENTER , , ,34

10 1090 SALG SKYTTEBØGER 2.500, , , SALG OVERNATNING 5.500,00 0, , SALG AMMUNITION 0,00 0, , SALG ØVRIGE INDSKUD , , , DIVERSE INDTÆGTER 5.000, , ,07 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , , ,26 ORDINÆRE UDGIFTER 1610 KORTDISTANCE AMMUNITION , , , L ,00 0,00 0, LANGDISTANCE AMMUNITION 0,00 0, , AMMU. TIL EGET BRUG 0, ,00 0, AMMU. TIL VIDERE SALG 0,00 0,00 0, AMMU. TIL VIDERE SALG ,00 0,00 0, RABATTER VEDR. AMM. SALG 0,00 0,00 0, OVERNATNINGER I VINGSTED 5.500,00 0, , KØB SKYDEBANEMATERIEL 7.650, , , KØB DIVERSE M.V , , , LØNNINGER , , , OMKOSTNINGER LØN 2.000, , , SOCIALE UDGIFTER 800,00 550,00 494, KØRSELSUDGIFTER , , , PENSIONER 0, , , ATP 0,00 0,00 650, FERIEPENGE 0, , , TILSKUD AFGIVNE , , , INDSKUD AFGIVNE , , , TILSKUD PROJEKT UNG P+G ,00 0,00 0, KONTINGENTER 1.000, ,00 750, BANE/LOKALELEJE , , , PRÆMIER/MEDALJER , , , MATERIALER/ANSKAFFELSER , , , FORPLEJNING , , , DIVERSE , , , FRAGT 450,00 0,00 297, FORSIKRINGER 3.600,00 0, , REVISION 0,00 0, , REPRÆSENTATION/GAVER 7.400, , , MØDEAKTIVITET , , , KONTORARTIKLER/MATERIEL , , , TEKNISK BISTAND (kopimask./edb) , , , TELEFON/FAX , , , TELEFONOPGØRELSE BESTYR , , , PORTO/GEBYR , , , IT-WEBSITE 2.500, , ,00 ORDINÆRE UDGIFTER , , ,28 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 6760 ØREDIFF. 0,00 0,00 0, AFGIVNE RENTER/GEBYR 3.000, , ,14 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 3.000, , ,25 AFSKRIVNINGER/HENSÆT AFSKRIVNINGER , , , SKYLDIGE FEREIPENGE ,00 0, , KAPITALKONTO - HAUBRO 0,00 0, , TAB PÅ DEBITORER 1.800,00 0, ,00 AFSKRIVNINGER/HENSÆT. I ALT , , ,00 UDGIFTER I ALT , , ,53 DRIFT - OVER/UNDERSKUD 4.123, , ,73

11 Dirigenten efterlyste kommentarer til budgettet og en enkelt spørgsmål blev stillet fra Finn Danielsen som ville vide om det ikke var rigtigt, at såfremt Preben Haubro forlod sin fuldtidsstilling og med sin aflønningsform, skulle der ansættes en ny på fuld tid med en anden aflønningsform, hvilket ville medfører et stort underskud på driften svarende til det beløb der jv.f. den aftale der er indgået mellem DDS Østjylland og PH og som skulle overflyttes til den nyoprettede Kapitalkonto Haubro, når der ikke i budgettet er anført noget beløb svarende til differencen mellem disse lønninger som skulle danne grundlag for en kapitalvækst på kontoen til fordel for DDS Østjylland. Finn Danielsen ville vide om det ikke var korrekt opfattet. Dertil svarede Preben Haubro, jo. Så længe jeg er ansat vil der ikke ske nogen likviditetsproblemer på grund af aftalen idet der ikke vil blive overfør beløb såfremt der ikke er et overskud at tage af og derfor må vi håbe jeg holder langt tid endnu og at der på sigt kan skabes grundlag for en kapitalvækst i kontoen. Jens Peter redegjorde ligeledes, at ordningen kun er gældende i Preben Haubros ansættelsesperiode og er der ikke noget beløb at kunne overflytte til kontoen, så bliver der ikke overført nogen midler. Der var ikke flere spørgsmål og budgettet blev godkendt og vedtaget enstemmigt. AD 5. Fastsættelse af årskontingentet blev vedtaget sammen med budgettet og for 2009 blev årskontingentet sat til kr. 700,00. Det er en stigning på kr. 50,00. Dirigenten neutraliserede mødet fordi der ikke var lang tid til middag og lod Landsstævne udvalget fortælle lidt om Landsstævnedragten. Inge Petersen fortalte om tøjet og priser samt mulighed for afprøvning og køb idet der var lagt en kollektion frem i den ene ende af salen. Inge Petersen fremviste en T-shirt og en jakke. Mulighed for køb af tøj slutter den10 april. DDS Østjylland vil yde et mindre tilskud til prisen således den kan holdes nede på et fornuftigt niveau hvor alle kan være med. Da tiden ikke var brugt helt indtil middag fik aktivitetsudvalgene mulighed for at overrække terræn skytte nåle til de skytter der i 2008 havde gjort sig fortjent til dem. Karsten Lynggaard stod for gevær terræn nåle (4 stk.) og Lars Gregersen for pistol terræn nåle (29 Stk.) Herefter var det blevet middag. Efter middagen kaldte dirigenten atter til samling og gik i gang med punkt 6: Indkomne forslag. Jens Peter redegjorde for forslaget. På sidste års aktivitetsmøde blev bestyrelsen pålagt af deltagerne at ændre vedtægterne således det blev muligt at vælge udvalgsmedlemmerne på årsmødet og derved skabe mulighed for aktivitetsmødet at koncentrerer sig om aktiviteterne. På årsmødet vil alle potentielle udvalgsmedlemmer alligevel være til stede. Det ønske har bestyrelsen efterkommet fremsætter derfor dette ændringsforslag. Hvis forslaget vedtages, træder det i kraft med øjeblikkelig virkning og efterfølgende bestyrelsesvalg, skal der afholdes valg til udvalg. AD 6. Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen: Indkomne forslag til behandling på Årsmødet: Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer af DDS Østjyllands vedtægter: Tekstændringer/tilføjelser i vedtægter for DDS Østjylland. Farven gul, viser tekst der skal slettes/udskiftes. Farven grøn, viser tekst der skal indsættes/tilføjes. 9 Stk. 1. Årsmødet er DDS Østjyllands øverste myndighed. Stk. 2. Årsmødet består af repræsentanter fra DDS Østjyllands medlemsforeninger, der har stemmeret således: 1) Foreninger, der har indsendt indberetningsskema for året forud, én stemme. 2) Foreninger, der har været amts aktiv i året forud, yderligere én stemme for hver påbegyndt 50 aktivitetsmedlemmer indtil 200, og yderligere én stemme for hver påbegyndt 200 aktivitetsmedlemmer der udover.

12 En forening er amts aktiv, såfremt én eller flere af foreningens medlemmer har deltaget i en DDS KAP-registreret skydeaktivitet som anført i Skyttebogen. a. Eventuelle repræsentanter i henhold til associeringsaftaler. Stk. 3. Foreningernes repræsentanter og stemmeantal opgøres på baggrund af det seneste opgjorte medlemsantal forud for mødeindkaldelsestidspunktet. Stk. 4. Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret, og der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt. Stk. 5. Repræsentanter skal være fyldt 16 år. Stk. 6. Alle medlemmer af DDS Østjyllands medlemsforeninger har ret til at overvære årsmødet uden tale- og stemmeret. 11 Stk. 1. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst omfatte følgende: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning. 3. Godkendelse af revideret årsregnskab. 4. Godkendelse af budget. 5. Fastsættelse af kontingent fra medlemsforeninger. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg: Valg til bestyrelsen: j. Formand (på valg hvert år) k. Næstformand (i ulige år) l. 3 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige og 1 i ulige år) m. Formand for geværudvalg (i lige år) n. Formand for pistoludvalg (i ulige år) o. Formand for uddannelsesudvalg (i lige år) p. Formand for ungdomsudvalg (i ulige år) q. Formand for PR/Informationsudvalg (i lige år) r. Formand for IT-udvalg (i ulige år) s. Valg af revisorer (1 for 2 år i ulige år og 2 for 2 år i lige år) Valg af udvalgsmedlemmer: k. Geværudvalg. l. Pistoludvalg m. Uddannelsesudvalg. n. Ungdomsudvalg o. PR/Informationsudvalg. p. IT-udvalg 8. Eventuelt. Stk. 2. Medmindre andet fremgår, er valgperioden 2 år. Valgbar er enhver person, der er fyldt 18 år. Stk. 3. På årsmødet afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i vedtægten. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der kræves skriftlig afstemning. Stk. 4. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes et referat, der som minimum indeholder de trufne beslutninger og foretagne valg. Kapitel 7: Aktivitetsmøder. 14 Stk. 1. Hvert år og umiddelbart forinden aktivitetsmødet i DDS, afholdes aktivitetsmøde for alle udvalg i DDS Østjylland. Stk. 2. Mødet inddeles i 3 selvstændige møder: a. Fællesmøde for alle udvalg b. Delmøde i geværudvalg.

13 c. Delmøde i pistoludvalg. Stk. 3. Foreningsrepræsentanterne har ved hvert af de 3 møder stemmeantal m.m. som ved årsmødet jf. 9, stk Stk. 4. Udvalgene foretager samlet mødeindkaldelse med skriftlig udsendelse til alle DDS Østjyllands medlemsforeninger med mindst 6 ugers varsel, og dagsorden med evt. indkomne forslag udsendes senest 2 uger før mødet. Stk. 5. Medlemsforeningerne kan til udvalgene skriftlig indsende forslag senest 3 uger før mødet. Stk. 6. Aktivitetsmødet debatterer aktuelle emner og foretages valg af udvalgsmedlemmer. 15 Stk. 1. Dagsorden for aktivitetsmøde skal mindst omfatte følgende punkter: a. Fællesmødet: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering om kommende aktiviteter for uddannelsesudvalg. 4. Behandling af indkomne forslag vedr. uddannelsesudvalg. 5. Orientering om kommende aktiviteter for ungdomsudvalg. 6. Behandling af indkomne forslag vedr. ungdomsudvalg. 7. Orientering om kommende aktiviteter for PR/Informationsudvalg. 8. Behandling af indkomne forslag vedr. PR/Informationsudvalg. 9. Orientering om kommende aktiviteter for IT-udvalg. 10. Behandling af indkomne forslag vedr. IT-udvalg. Valg af udvalgsmedlemmer: 11. Valg af udvalgsmedlemmer til uddannelsesudvalg. 12. Valg af medlemmer til ungdomsudvalg. 13. Valg af medlemmer til PR/Informationsudvalg. 14. Valg af medlemmer til IT-udvalg. b. Delmøde i geværudvalg: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering om kommende aktiviteter for geværudvalg. 4. Behandling af indkomne forslag vedr. geværudvalg. 5. Valg af udvalgsmedlemmer til geværudvalg. c. Delmøde i pistoludvalg: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering om kommende aktiviteter for pistoludvalg. 4. Behandling af indkomne forslag vedr. pistoludvalg. 5. Valg af udvalgsmedlemmer til pistoludvalg. a. Fællesmøde fortsættes. 15. Orientering fra møderne i geværudvalg og pistoludvalg. Kapitel 9: Udvalg. 19 Stk. 1. DDS Østjylland har følgende faste udvalg: a. Geværudvalg b. Pistoludvalg c. Uddannelsesudvalg d. Ungdomsudvalg

14 e. PR/Informationsudvalg f. IT-udvalg Herudover kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg. Stk. 2. Hvert af de i stk. 1 nævnte udvalg består af en formand og et antal medlemmer, som bestyrelsen fastsætter i forretningsordenen for det enkelte udvalg. Stk. 3. Udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer vælges på årsmødet, og udvalgsmedlemmer vælges på det årlige aktivitetsmøde for en periode af 2 år. Stk. 4. Antal udvalgsmedlemmer der vælges i lige og ulige år fastsættes i forretningsordenen for det enkelte udvalg. Stk. 5. Valgbar er ethvert medlem over 16 år fra en forening henhørende under DDS Østjylland. Stk. 6. Bestyrelsen kan i tilfælde af ubesatte udvalgsposter, efterfølgende udpege medlemmer til det/de pågældende udvalg. En sådan udpegning gælder indtil næste aktivitetsmøde. Stk. 7. Der vælges ikke suppleanter. Får formanden forfald konstitueres en ny formand af bestyrelsen efter indstilling fra det berørte udvalg jf 16 stk. 4. Får et på et aktivitetsmøde valgt udvalgsmedlem forfald, kan udvalget konstituere en ny på denne post. En post der er besat på denne måde, skal besættes ved valg på først kommende aktivitetsmøde årsmøde. Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter jf. 18, stk. 4, udvalgenes forretningsorden og ansvarsområder. Bortset fra formandsposten konstituerer udvalgene sig selv og fordeler sine ansvarsområder mellem udvalgsmedlemmerne. Kommentar fra salen: Jens Hviid havde opdaget en lille fejl i farvelægningen og en enkelt mangel i en tekstlinje, som begge blev tilrettet. Dirigenten ville vide om Jens Hviid havde yderlige kommentar, men dette var ikke tilfældet. Daniel Jenerka, Grenaa Skyttekreds ville vide om det var lovligt jv.f. vore vedtægter, at der kunne fortages valg til udvalg umiddelbart efter vedtagelsen af denne vedtægtsændring. Det var der ikke noget problem i og da der ikke kom flere indlæg eller indsigelser, gik forslaget herefter til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med mere end det nødvendige ¾ deles flertal af de afgivne stemmer. Forslaget trådte derfor straks i kraft. Dirigenten gik herefter til næste punkt på dagsordenen. AD 7 Valg. Bestyrelsen: a. Formanden Jens Peter Jensen var på valg og blev genvalgt uden modkandidat med 88 ja, 0 nej og 0 blanke. b. Næstformand Michael Andersen var også på valg og blev genvalgt med 86 ja, 0 nej og 2 blanke. c. FU medlem Henning Dam var på valg og blev genvalgt med 88 ja, 0 nej og 0 blanke. d. Pistolformand Lars Gregersen var på valg og blev genvalgt med 88 ja, 0 nej og 0 blanke. e. Ungeudvalgsformanden Carsten Hauge ønskede ikke genvalg og i hans sted blev Bent Simonsen, Galten Skytteforening valgt for en 2 årig periode med 86 ja, 0 nej og 0 blanke. f. IT formanden Bjarne Rasmussen var på valg og blev genvalgt med 87 ja stemmer, 0 nej og 1 blanke. g. Revisor Villy Olesen var på valg og blev genvalgt med stort flertal. h. PR/Info formanden Tina Krarup ønskede at udtræde af bestyrelsen i utide pga. sygdom og til det sidste år af hendes periode indtrådte Betina Stege, Skanderborg/Stilling Skytteforening. Betina blev valgt med 86 ja, 0 nej og 2 blanke. i. Udvalg: Til geværudvalget var der nyvalg af, Mette Cramer og Johannes P. Nielsen. Der var genvalg af, Bent Simonsen, Gitte Simonsen, Christian Nichelsen, Walther Kristensen, og Erik Andersen. Til pistoludvalget var der genvalg af følgende Claus Andersen, Ketty Thomsen (kun for et år), Carl Aage Sørensen, Peer Boldsen, Valther Jørgensen og Svend Wæver Jensen. Til Uddannelsen var der genvalg af, Poul Mikkelsen og nyvalg af, Jens Hviid og Gitte Simonsen. Til Ungeudvalget var der genvalg af, Mette Cramer og Marc Hansen. Til PR/INFO udvalget var der nyvalg af, Carsten Jønck og Inge Petersen. Til IT udvalget var der nyvalg af, Bjarne Dam Nielsen. Afgående udvalgsmedlemmer:

15 Geværudvalget: Emmy Pedersen, Benny Lykke Uddannelsesudvalget: Carsten Hauge, Gerda Jensen. PR/INFO udvalget: Preben Haubro og Mona S. Jørgensen AD 8 Der skulle uddeles en del pokaler og blomster til foreninger og enkeltpersoner der havde gjort sig særligt bemærket i arbejdet for skyttesagen og der skulle tages afsked med de afgående bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Der skulle ligeledes tildeles den første Æresnål til en skytte i DDS Østjylland. Bestyrelsen havde besluttet at give Benny Lykke, DSB/ASF, DDS Østjyllands Æresnål som tak for lang og tro tjeneste i bl. a. det tidligere gamle Århus Amts Skytteforening, men ikke mindst for hans store indsats i sammenlægningsprocessen og det videre forløb i det nye DDS Østjylland. Benny Lykke har af forskellige årsager valgt at træde ud af DDS Østjylland som leder. Benny Lykke. Der blev ligeledes uddelt en række pokaler til skytter, foreninger og ledere som havde gjort et stort stykke arbejde i DDS Østjylland for at styrke skyttesagen. Fra venstre er det Peter Hansen, Odder Skytteforening, Simon T Olesen og Jens Nielsen, Midtdjurs Skytteforening, Kjeld B. Jensen, Grenaa Skyttekreds, Johannes P. Nielsen, Randers Skyttekreds, Jenny Bissø og Bjarne Andersen, Samsø Skytteforening. Formandspokalen gik til Odder Skytteforening, Foreningspokalen til Midtdjurs Skytteforening, Sølvpokalen til Kjeld B. Jensen, Lederpokalen til Johs. P. Nielsen og Ungdomspokalen til Jenny Bissø og Bjarne Andersen. De afgående bestyrelses- og udvalgsmedlemmer fik alle lidt rødvin samt en stor tak for deres arbejde i DDS Østjylland, af formanden.

16 Emmy Pedersen, Mona Jørgensen, Tina Krarup, Preben Haubro, Gerda Jensen, Benny Lykke Efter overrækkelserne af pokaler, Æresnål og blomster indtog Lars Høgh, DDS talerstolen og indledte med at sige tak for invitationen. Lars var på linje med DDS Østjylland mht. til savnet af Poul Thomadsen som også havde gjort et stort stykke arbejde i DDS regi. Lars var inde på fusionsproblematikken vedr. DIF og DGI og selvom der sag er død betyder det ikke der ikke er andre muligheder. Han nævnte bl.a. en tættere samarbejde mellem DGI og DDS, måske skulle samarbejdet med Dansk Firmaidræt styrkes. Dansk Firmaidræt viste ikke større interesse og på DDS Repræsentantskabs møde udtrykte Søren Møller, DGI, at et tættere samarbejde mellem de to organisationer måske var en ide. Der er også allerede sat et samarbejde i gang på det administrative område idet DGI har overtaget telefonpasning for DDS og vor generalsekretær kan benyttes som advokat for DGI. DDS kunne også tænke sig at et tættere samarbejde mellem DDS amterne og DGI landsdelsforeninger kunne styrkes og var meget tilfreds med det samarbejde der var etableret mellem DDS Østjylland og DGI Østjylland, med bl.a. kontorfællesskab. På områder som foreningsudvikling, IT, administration kan man helt klart styrke samarbejdet endnu mere til fordel for DDS. Lars var ligeledes inde på økonomi og forstod godt den frustration der var omkring de nedskæringer der er blevet et resultat i de senere år, men årsagen skal findes i de tipsmidler man modtager fra Danske Spil, som er for nedadgående pga. konkurrence fra udenlandske udbydere af spil m.m.. Lars omtalte også foreningsudvikling inden for DDS og håber de tiltage der er gjort i den retning vil komme styrket ud med et godt resultat. Det glædeligt for ham at hører, at DDS Østjylland var så langt fremme som tilfældet var. Han indrømmede da også, at mange af de ideer der blev skabt i DDS Østjylland, var optaget af DDS i Vingsted til brug for den fælles indsats på landsplan. DDS, Vingsted vil meget gerne støtte foreningsudvikling i de enkelte foreninger, men vil ikke støtte den enkelte skytte i forhold til skydningen, det må den enkelte skytte selv betale for. Lars var omkring projekt ung og landsstævnet i Holbæk og håbede at se rigtig mange fra DDS Østjylland til landsstævnet. Sluttelig takkede han fordi man ville se ham og hans Judith. Michael Andersen takkede for valget og fortalte lidt om vor lokale foreningsudvikling og at der er allerede er flere foreninger udvalget skal besøge. Tina Krarup gik på talertalestolen og udtrykte lykke til alle nyvalgte og ikke mindst til Betina Stege med posten som formand for PR. Tina omtalte ligeledes landstævnet og håbede på mange deltagere. Preben Haubro orienterede om Foreningsudviklings Seminaret som holdes den 02. og 03. oktober i Fuglsø Centret. Kursuslederne bliver Ole Brandgaard og Per Lund, begge fra DGI Østjylland. Samtidig vil vi prøve at få vor egen foreningsudviklingskonsulent. Betalingen vil blive omkostningsfri for foreningerne idet vi vil benytte os af de kommunale tilskudsordninger og det restbeløb der måtte blive, vil blive givet som ekstraordinært tilskud til de deltagende foreninger. Karsten Lynggaard takkede de nye udvalgsmedlemmer fordi de ville stille sig til rådighed. Lars Gregersen takkede også for valget. Han takkede også sine udvalgsmedlemmer fordi de stiller sig til rådighed for en ny periode. Benny Lykke takkede for Æresnålen og den ville han bære med værdighed. Da der ikke var flere der ønskede ordet afsluttede dirigenten årsmødet ved at takke forsamlingen for en god debatlyst som havde været både stor og saglig, han takkede for god ro og orden. Han overgav derefter oret til amtsformanden. Jens Peter Jensen, formand for DDS Østjylland, takkede først for valget, dernæst foreningerne for et godt Årsmøde og tak til dirigenten for hans dygtige måde at guide forsamlingen igennem årsmødet på. Carl Aage Sørensen fik overrakt en gave fra DDS Østjylland som tak for arbejdet, Lars Høgh, DDS fik en tak med hjem til DDS og for hans tilstedeværelse. Årsmødet sluttede som sædvane med en sang og der var valgt Den lille Anemone, af Jeppe Åkær.. Der blev til sidst udråbt et trefoldigt leve for DDS Østjylland. Ovenforstående referat af DDS Østjyllands Årsmøde 2009 er gengivet som det er opfattet og efter bedste evner nedfældet på skrift.

17 Hadsten den 15. marts Preben Haubro, Referent Carl Aage Sørensen, Dirigent

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1 Vedtægter for Side 1 Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10. Kapitel 11: Kapitel 12: Kapitel 13: Kapitel 14. Kapitel 15: Kapitel 16:

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde Dagsorden til bestyrelsesmøde Mødedag...: 18. marts 2010 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedag...: Tirsdag den 17. april 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 29. november 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DDS Roskilde

Vedtægter for DDS Roskilde Vedtægter for DDS Roskilde Statutter for særlige konti Revideret 15. april 2010 Vedtægter for DDS Roskilde 1 Navn Foreningens navn er De Danske Skytteforeninger Roskilde (DDS Roskilde). Foreningen blev

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: 14. oktober 2010 Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark

Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark Vedtægter for Coop Alliancen, Danmark 1 NAVN: Foreningens navn er: Coop Alliancen. Initialer: Coop Alliancen, Danmark. 2 HJEMSTED: Foreningen er landsdækkende og har sit udvirke fra Albertslund. 3 FORMÅL:

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 22. marts 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: 03. december 2009 Mødetidspunkt.: Kl. 1800 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Vedtægter for DGI Midt- og Vestsjælland

Vedtægter for DGI Midt- og Vestsjælland Vedtægter for DGI Midt- og Vestsjælland 1 Navn Stk. 1: Foreningens navn er DGI Midt- og Vestsjælland. Foreningen er stiftet den 1. januar 2013, som en sammenlægning mellem landsdelsforeningerne DGI Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere