75 års forskel i dansk idræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "75 års forskel i dansk idræt"

Transkript

1 75 års forskel i dansk idræt Små og store begivenheder i Dansk Arbejder Idrætsforbund

2 2

3 Forord Med dette jubilæumsskrift har jeg forsøgt at give læseren et billede af DAI s udvikling og arbejde i de forgangne 75 år. At beskæftige sig med idræt under en eller anden form, har været - og er stadig - en væsentlig del af mange menneskers sociale liv og udgør en væsentlig kulturel faktor for samfundet. Der ligger mange udfordringer for enhver idrætsorganisation i form af at skulle tilpasse sig de ændringer, der sker i såvel det nære samfund som hele omverdenen. For DAI har det været særligt vigtigt at tage udfordringerne op, idet man helt fra start af gennem stiftelsen af et nyt forbund havde meldt ud, at man ville gøre en forskel i dansk idræt. DAI s historie har været et interessant emne for mange idrætshistorikere og studerende. Dette i særlig grad tiden forinden DAI s stiftelse i 1929 og tiden frem til 1943, hvor DAI bliver optaget som specialforbund i Danmarks Idræts- Forbund. Men det har oftest været med fokus på den mere idrætspolitiske side. Her kan jeg bl.a. henvise til Ebbe Hansens afsnit i Den jyske historiker omkring Arbejderidrætten i Danmark med særligt henblik på DAI i perioden samt Anders W. Berthelsens bog Frispark om den danske fodboldbevægelses historie. Men ud over DAI s eget 50 års jubilæumsskift, er der stort set ikke skrevet noget om historien efter Som kildemateriale har jeg hovedsageligt holdt mig til DAI s officielle medlemsblade. Medlemsbladene har gennem alle årene været DAI s vindue indadtil og udadtil, og indeholdt de historier og hændelser som organisationen har fundet væsentlige at fortælle sine medlemmer og omverdenen. Jeg stiftede selv først bekendtskab med DAI i , hvor jeg aftjente civil værnepligt. 1. oktober 1982 blev jeg imidlertid ansat som sekretær i DAI, hvor jeg siden har arbejdet som sekretær, bogholder, konsulent og fra 1989 som forbundssekretær. Jeg har således haft glæden af at have været på tætteste hold af en spændende udvikling - og nærmest omvæltning - siden 1982, hvor DAI for alvor tog den store udfordring op, der består i at gøre sine tilbud tilgængelige for de mange mennesker, der har svært ved at begynde at dyrke idræt. Med skriftets kollage af små og store begivenheder håber jeg på at have komponeret et samlet billede af DAI s virksomhed de forgangne 75 år. Og gerne med det billede på nethinden, at det vitterligt er lykkedes DAI at udgøre en forskel i dansk idræt. God fornøjelse med læsningen! Palle Thomsen Tekst: Palle Thomsen. Layout: Jimmy Lauridsen og Palle Thomsen. Jubilæumsskriftet er udgivet af: Dansk Arbejder Idrætsforbund med støtte fra LO s Kultur- og projektpulje. Udgivet i maj

4 Et historisk tilbageblik på DAI s stiftelse Aage Hermann, DAI s første formand Det var ikke nogen tilfældighed, at Dansk Arbejder Idrætsforbund blev stiftet i I udlandet havde man allerede i en del år kendt arbejder-idrætsbevægelsen. I 1913 stiftedes i Gent i Belgien det internationale arbejderidrætsforbund, og i 1920 blev grundstene for Socialistisk Arbejder Sport Internationale, SASI lagt i Luzern. SASI blev senere hen til det nuværende CSIT. Det var overalt de samme tanker og idéer, der var bærende for den ny idrætsbevægelse. Man ønskede idrætten demokratiseret og en idræt, der ikke ensidigt arbejdede med konkurrence for øje. Idrætten skulle få den brede befolkning ud på sportspladserne, idrætten skulle være en kulturbevægelse, der arbejdede hånd i hånd med arbejderklassens øvrige organisationer på det sociale og kulturelle område. Arbejdere udelukket fra at være med i foreningerne Et af resultaterne af arbejderbevægelsens kamp for bedre leve- og arbejdsvilkår var, at også arbejderen fik lov til at opleve, at der var noget, der hed fritid. Det var dog langt fra ensbetydende med, at de kunne begynde at dyrke idræt. Mange klubber havde optagelsesbetingelser, der udelukkede denne gruppe fra at være med. Desuden var kontingentet i mange tilfælde så højt, at det skrabede budget ikke levnede plads til den slags udfoldelser. AIK, 17. oktober 1897 udenfor øvelseslokalet på Sortedamslund Fag-boldklubber Mange arbejdere tog således sagen i egen hånd og etablerede de første arbejderidrætsklubber. Arbejdernes Bicycle Club (ABC) blev stiftet i 1984 som den første arbejdersportsklub. Arbejdernes Idræts Klub (AIK) i København er angiveligt den anden arbejderidrætsklub, der blev stiftet i landet. AIK blev stiftet 11. september 1895 og var i mange år toneangivende i store dele af DAI s atletikarbejde. Den første arbejderidrætsklub med rod i det faglige arbejde var Typografernes Sportsklub, der blev stiftet den 13. marts 1887 i Rømersgade 22 i København (hvor Arbejdermuseet og snart også Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv nu har til huse). Klubbens første aktivitet var øvelser i kricketspil og senere føjedes fodbold på klubbens program. Andre fag-boldklubber fulgte umiddelbart efter: Skomagerne, tobaksarbejderne og skrædderne. Modstand mod DIF s borgerlige og militaristiske dominans Den første debat angående nødvendigheden af arbejderidrættens organisering under en eller anden form startede i 1922, hvor Dansk Idræts-Forbund fik en ny ledelse, der med formanden generalmajor H. Castenschiold i spidsen understregede overklassens og militærets dominans. Inden for den socialdemokratiske presse og i arbejderidrætsklubberne fandt man det nu nødvendigt at få dannet flere klubber og som overbygning herpå skabe en sammenslutning af arbejderklubber fra hele landet. Den første sammenslutning I 1920-eren eksisterede der bl.a. en række småklubber i København, der således i 1926 slog sig sammen i Småklubbernes Sammenslutning, der senere hen (i februar 4

5 1929) blev til Arbejdernes Boldspil Union. Men arbejdersporten krævede med sin store udvikling andre idrætsgrene end boldspil på programmet, og man så sig nødsaget til at danne et idrætsforbund, der skulle tage sig af disse opgaver. Socialdemokratiet presser på Socialdemokratiet havde længe været lidt tilbageholdende overfor at støtte dannelsen af et idrætsforbund som en direkte modpol til Dansk Idræts-Forbund men ændrede pludselig sin opfattelse i slutningen af Enkelte kilder anfører, at dette skyldes en kraftig opfordring fra Socialistisk Arbejder Internationale om at støtte den socialistiske idrætsbevægelse med truslen om, at kommunisterne ellers ville forsøge at vinde fodfæste gennem idrætsbevægelsen. DAI s stiftelse er en kendsgerning Et tremandsudvalg bestående af overretssagfører Einer Krenchel, Carl Faxøe (formand for landets daværende største arbejderidrætsklub AIK København) samt sportsredaktøren Aage Hermann på avisen Social-Demokraten blev nedsat i starten af 1929, og snart var udvalget klar til at indbyde til kongres og stiftende generalforsamling i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Odense 1. pinsedag søndag, den 19. maj Tilstede på kongressen var ca. 50 repræsentanter for idrætsklubber landet over samt repræsentanter for DuI (De unges Idræt) og DsU (Danmarks socialdemokratiske Ungdom), og med alle stemmer mod tre blev Dansk Arbejder Idrætsforbund dannet og Aage Hermann valgt som DAI s første formand. Dermed var Dansk Arbejder Idrætsforbund stiftet og fra daværende statsminister Th. Stauning kom følgende telegram: For den Hilsen og Efterretning, De telegraferede til mig fra Odense-Kongressen, takker jeg. Jeg ønsker det nye Arbejder-Idrætsforbund Held til Arbejdet og føler mig overbevist om, at denne Organisation vil kunne yde sit store Bidrag til Arbejderklassens fysiske Opdragelse og til derigennem at skabe Betingelser for den fortsatte aandelige Rejsning og kulturelle Højnelse. Jeg hilser Arbejdernes Idrætsfolk velkommen til Arbejdet og véd, at deres Bestræbelser vil føre nye Skarer ind i Idrættens Organiserede Liv, ikke for at splitte, hvad der er godt, men for at samle fælles Interesser om fælles Arbejde, frigjort for militaristiske og andre uvedkommende Hensyn. Th. Stauning. 5

6 Et nyt idrætsforbund skal finde fodfæste Umiddelbart efter stiftelsen af DAI var der brug for en målrettet indsats med henblik på at øge det meget lille antal foreninger og medlemmer. Og set i lyset af den noget specielle og meget politisk orienterede baggrund for DAI s stiftelse var det naturligt, at indsatsen skete i samarbejde med socialdemokratiske vælgerforeninger, fagforeninger samt afdelinger af Danmarks socialdemokratiske Ungdom. Mange nye arbejderidrætsklubber blev stiftet og eksisterende små fagforeningsklubber og firmaklubber meldte sig ind i DAI. Mange af disse småklubber følte sig, ud over den politiske observans, tiltrukket af et kontingent, der var betydeligt lavere end hos Dansk Idræts-Forbund s foreninger, hvor et forholdsvist højt kontingent udelukkede dem for at være medlem. Det danske fodboldhold til Arbejderolympiaden i Wien 1931 I strid med Dansk Idræts-Forbund Inden for Dansk Idræts-Forbund var man ikke begejstret for den nye idrætsbevægelse, da DAI s love og grundsætninger samt hele propagandaen brød med den traditionelle måde, hvorpå DIF hidtil havde varetaget sine idrætslige opgaver. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DIF den 23. februar 1930 vedtoges således: at så længe DAI opretholder sine nuværende love og sin amatørdefinition, kan et samarbejde mellem DIF og DAI ikke finde sted. I første omgang førte forhandlinger mellem DIF og DAI til, at beslutningen første skulle træde i kraft efter, at DAI s årsmøde have haft lejlighed til at lave nogle vedtægtsmæssige ændringer, der muliggjorde et samarbejde. Men forslaget blev forkastet på DAI s årsmøde i december 1930, og bruddet med DIF var hermed definitivt. Dette bevirkede, at størsteparten af de foreninger, der stod tilknyttet DIF, meldte sig ud af DAI med den motivering, at de ellers var afskåret fra at få tilstrækkelig konkurrence i det idrætslige arbejde. Efterhånden fik DAI dog erstatning for de klubber, der meldte sig ud, idet der hele landet over startedes nye klubber med tilknytning til DAI. Hjemsted for DAI Sit første hjemsted havde DAI i Guldberghus i Guldbergsgade 10 i København. Her holdt Arbejdernes Boldspil Union kontor og herfra arrangeredes alt foreningsarbejde. I 1932 flyttede ABU til et fabrikskompleks på Blegdamsvej 60, hvor man rådede over m2 til kontorer, festsal til 350 mennesker, restaurationslokale, billardsalon, bordtennis- og brydesal. DAI og DAI s Københavns-kreds fik også kontor her, og forbund og kreds delte således lokaler. Et kontorfællesskab, der i øvrigt hold helt frem til maj 1981, hvor forbundet flytter fra Jagtvej 59 til Idrættens Hus i Brøndby. Efter en tur på Sct. Hans Torv og Fælledvej flyttede man i marts 1938 ind på Jagtvej. De stærke bånd mellem forbundet og Københavnskredsen bestod også i, at kredsens formand pr. automatik var medlem af forbundets forretningsudvalg. En organisatorisk detalje der i øvrigt bestod helt frem til DAI s kongres i Idræt for arbejdsløse og manglende vækst i DAI Den massive arbejdsløshed i starten af 30 er satte hurtigt en kraftig begrænsning for DAI s muligheder. Mange arbej- 6

7 dere havde nu ikke råd til at være medlem af en idrætsklub. DAI havde intentioner om at arrangere gratis idræt for de arbejdsløse, men havde ikke økonomi til at gøre det. Det blev således DIF og organisationen Idræt for arbejdsløse (som var et initiativ, der udgik fra Københavns Kommunes Skoler), der tog sig af dette arbejde. Arbejdsløsheden var en medvirkende årsag til, at DAI s samlede medlemstal i 30 erne konstant lå på omkring medlemmer, hvoraf endda medlemmerne af Arbejdernes Sameriter Forbund (ASF) og De unges Idræt (DuI) udgjorde halvdelen af medlemmerne. Bokseren Herman Noschkes, Assens, der blev Nr. 1 i Bantam ved Arbejderolympiaden i Antwerpen 1937 Organisering, økonomi, DAI på Finansloven ASF og DuI udgjorde sammen med 7 andre landsunioner den idrætslige organisering. De 7 andre var: 1. motor og cykling, 2. letatletik, 3. fodbold, håndbold og kricket, 4. svømning og gymnastik, 5. sværatletik (boksning, brydning, vægtløftning), 6. roning og 7. tennis. I 1936 udgjorde DAI s samlede indtægter 9.573,87 kr. hvoraf de kr. var direkte statstilskud. Så DAI var på dette tidspunkt direkte på finansloven. Hovedgevinsten i DAI s Olympiadelotteri Annonce i DAI bladet i 1937 Arbejder-idræts-olympiader og krav til deltagerne Socialistisk Arbejder Sports Internationale vedtog helt tilbage i 1923 at afholde arbejderidræts-olympiader, og det første arrangement i Frankfurt i 1925 samlede aktive deltagere fra 12 lande. I 1931 kom turen til Wien, hvor DAI havde 70 deltagere med blandt ca deltagere fra 21 lande. DAI deltog i tennis og fodbold. Tennis placerede sig på en andenplads. Fodbold blev slået ud af Tyskland med 8-1 og kom med i en trøstrunde, hvor holdet tabte 3-2 til Palæstina. Den 24. juli 1937 rejste 300 deltagere (heraf 100 aktive) til den 3. Arbejderidræts-olympiade, der blev afholdt i Antwerpen. Denne gang var det med flere idrætsgrene og med gode resultater i flere discipliner. Lige som til nutidens Olympiske Lege var der sat krav til de idrætsfolk, der skulle deltage i Her er nogle af kravene: 100 m. løb på 11,3, 400 m på 53,8, 800 m på 2,07, højdespring med tilløb 1,70, længdespring 6,60. Økonomien satte en naturlig begrænsning for, hvor mange der kunne komme med og for at sikre midler hertil, var der lavet et DAI Olympiadelotteri, og man kunne købe et Olympiadehæfte for 1 kr. indeholdende artikler fra bl.a. statsminister Th. Stauning og borgmester Hedebol samt digte af Oscar Hansen og A.D. Henriksen. Forlig med Dansk Idræts-Forbund i blev ikke kun året, hvor den sidste arbejderidrætsolympiade blev afholdt (en planlagt olympiade i 1943 i Helsingfors blev aflyst p.g.a. krigen), men også året, hvor DAI og DIF fandt sammen på ny. I marts 1937 kunne man således meddele omverdenen, at det nu ikke længere var forbudt for sine klubber og medlemmer at deltage i hinandens konkurrencer. En betingelse er dog den, at samarbejdet er godkendt af DIF s og DAI s forbundsudvalg for de respektive idrætsgrene. DAI beholder sin status som selvstændigt forbund og sine forbindelser med Socialistisk Internationale men det er DIF s amatørbestemmelser, der er gældende. Efter idrætsforliget spillede man nogle såkaldte forligsfodboldkampe, der skulle forbrødre arbejdere og borgere. 7

8 En af kampene blev tilmed spillet i Idrætsparken i København mellem et udvalgt DAI-hold og et sammensat 2. divisionshold fra DBU. Arbejdermestrene i Boksning 1938 fra sværvægt til fluevægt: Niels Kjærgaard Nielsen, Århus, Aksel Beckmann, Århus, Otto Petersen, CIF, Jens Christoffersen, Odense, Villy Sørensen, Gefion, Thorvald Larsen, Århus, Anker Schøne, Gefion, Verner Schøne, Gefion De to bokselandshold, med den danske leder hovedkasserer Poul Olsen, i midten Hjemlige turneringer Hvis vi holder os til året 1937, kan vi konstatere en rimelig pæn turneringsvirksomhed i bl.a. fodbold. I København blev der spillet i 2 mesterrækker, 2 A-rækker, 2 junior-rækker og en ynglingerække. På Sjælland spilles der kun i en række og klubberne er fra Roskilde, Hedehusene, Glostrup, Ringsted, Køge og Slagelse. På Fyn spilles der i tre seniorrækker og 2 juniorrækker, og de deltagende klubber kommer fra mange byer. I alle turneringer deltager mange AIK klubber. En del af disse klubber tog siden hen navneforandring, idet KBU forbød dem at hedde noget med Arbejderidrætsklub, hvis de også skulle spille i KBU s turnering. I Københavns-kredsens badmintonturnering spilles der i 3 herrerækker og 3 damerækker. I bordtennis spilles der i 2 rækker: En række med klubbernes 1. hold og en række med 2. holdene. Idrætspolitik og landskamp i Idrætsparken I København var de fleste idrætsanlæg, ligesom i dag, henlagt under den selvejende institution Københavns Idrætspark (hedder i dag Københavns Idrætsanlæg). Til trods for et repræsentantskab på 80 medlemmer var DAI afskåret fra at sidde med ved bordet. Og dette til trods for, at DAI s aktive idrætsfolk udgjorde 1/6 af de i alt aktive idrætsudøvere i København i En situation som DAI s ledelse i sagens natur ikke var tilfreds med samtidigt med, at den protesterer mod nogle meget høje priser for leje af anlæggene. Hvis idrætten skal have samfundsmæssig betydning, må et af midlerne være at gøre adgangen til byens sportspladser nemmere og billigere udtales der i DAI s officielle medlemsblad februar Og så var man ej heller tilfreds med, at DBU havde fortrinsret til at benytte landets nationalstadion Idrætsparken. Det lykkedes dog at få stillet Idrætsparken til rådighed for en landskamp mod det norske arbejderidrætsforbund 3. juni Der var i det hele taget et meget tæt samarbejde med det meget store og succesrige arbejderidrætsforbund i Norge, og 1938 rummede også en landskamp i tennis 13. og 14. august på Ryparkens baner i København, hvor DAI efter nederlag i de to foregående kampe vandt 10 ud af 11 kampe. I december samme år blev der i Kristiansand bokset landskamp mod Norge. Fagenes fest Helt frem til 1967 var fagenes fest en meget populær årlig tilbagevendende begivenhed som mange med sikkerhed kan huske. Den første Fagenes Fest blev afholdt 25. september 1938 i København, hvor bl.a. DAI var på plads med ledere og dommere. Arrangementer blev afholdt til fordel for Børnenes Kontor (der formidlede ferieophold for børn i København). De forskellige fag skulle til stor moro for et stort publikum kæmpe i diverse discipliner. Der kan nævnes 60 m løb for husassistenter og servitricer, 3000 m cykelløb for mælkeassistenter, 300 m gang for keramikere med en stabel tallerkener på hovedet, 400 m løb, hvorunder der skulle spises pølser og endeligt tovtrækning, der var en meget publikumsvenlig disciplin. DAI blev siden hen medar- 8

9 rangør af Fagenes Fest og fik andel i arrangementernes overskud. I 1940 blev det til 800 kr. DAI var også medarrangør af Fagenes Fest i Aalborg. Lancering af netspil/volleyball i 1939 Terrænløb i Hareskoven Nye køns- og aldersvenlige idrætsgrene I 1930 erne anså man i DAI i lighed med her i det vigtigt, at få idrætstilbuddene tilpasset alle, både med hensyn til køn og alder. Og man var ikke bleg for at hente inspiration fra udlandet; også når det gælder nye ukendte idrætsgrene. I 1939 lancerer DAI således spillet netspil, der helt svarer til nutidens volleyball. De udførlige regler for spillet blev gengivet i DAI s officielle medlemsblad, og der skulle hermed ikke være nogen undskyldning for ikke at gå i gang ude som inde. Og som der står skrevet, er spillet meget velegnet som afslutning på gymnastiktimen. Det kan tilføjes, at volleyball officielt først kommer til Danmark omkring Lægekontor i DAI Der var hjælp at hente for idrætsfolk, der var kommet til skade og skulle have gode råd om behandling af skaden og om genoptræning. Hver onsdag kl kunne man træffe en læge på forbundskontoret på Jagtvej 59 i København. Terrænløb som træning i vinterperioden DAI arrangerede terrænløb om søndagen i Hareskoven nordvest for København, for som opfordringen lød til fodboldspillere m.fl. er intet bedre for konditionen end en rask løbetur i den friske vinterkolde luft. Og når træningen er slut i marts, så kan spillet med bolden begynde med det samme, uden at man skal tænke på løbetræning. Værten på Buddinge Kro stillede velvilligt kroen til rådighed for opklædning DAI s tanker i starten af 1940 er i sagens natur rettet mod udlandet og i særdeleshed mod Tyskland. Men man gør sig også store bekymringer omkring det finske arbejderidrætsforbund T.U.L., hvor landet netop havde oplevet invasionen fra Sovjet-Rusland. Og en stærk appel fra T.U.L. til hele verdens idrætsungdom, gør helt sikkert sit indtryk på læserne af DAI s officielle medlemsblad, hvor T.U.L. opfordrer idrætsungdommen om at vende tilbage til idrætspladserne, for her broderligt at måle kræfter med idrætskammerater fra andre lande, så snart krigen er omme. Turneringsvindere fra AIK Taarnby i juniorturnering i 1943 DAI bliver medlem af Dansk Idræts-Forbund I perioden kom DAI og DIF hinanden nærmere, og i 1943 sluttedes forlig, da DAI blev optaget som specialforbund under DIF. Optagelsen blev vedtaget på DIF s repræsentantskabsmøde 22. november 1942 og på DAI s kongres 23. april I aftalen står der bl.a. skrevet: - Det er en forudsætning for en sammenslutning, at begge forbund forpligter sig til at afstå fra enhver form for politisk propaganda - DAI skal være en sammenslutning af amatører, og DAI s amatørreglement skal være mindst lige så strengt som DIF s og skal godkendes af DIF - Dobbeltmedlemskab er tilladt såvel foreninger som enkeltpersoner 9

10 - DAI kan ikke afholde Danmarksmesterskaber. Personer under DAI kan deltage i DIF s danmarksmesterskaber, dersom de er indmeldt i vedkommende specialforbund - DAI kan ikke afholde landskampe men kan afholde andre internationale stævner med organisationer, der er tilknyttet det pågældende internationale specialforbund - DAI s idrætsmærke inddrages Dania s kredsmestre i fodbold 1943 Boldklubben Kammeraterne, turneringsvindere i i håndbold Foreningslederkursus i København Deltagerne i idrætshøjskole i Gerlev DAI s daværende formand Julius Nielsen udtrykte tilfredshed med, at der nu var skabt en samlet idrætsbevægelse i Danmark og dette set i lyset af, at alle befolkningslag her under besættelsen havde et ønske om at skabe den størst mulige enighed og det bedste sammenhold på alle områder. DAI s ledelse traf beslutning om at genoptage udgivelsen af DAI s officielle medlemsblad for at udbrede den nye situation og agitere for en fortsat stærk arbejdsindsats inden for DAI s klubber, til trods for landets situation. Besættelsesmagten begrænser mulighederne Regeringen og Rigsdagen blev sat ud af funktion 29. august Den tyske besættelse forbød på et tidspunkt idrætskampe for at begrænse folks muligheder for at samles i større antal. I efteråret 1943 løsnes der dog en lille smule op, og DAI kan eksempelvis genoptage fodboldturneringen i København. Men dog kun i begrænset form, idet der kun var givet tilladelse til kampe på baner, der helt kunne udelukke tilskuere. Dette betød, at der kun blev spillet 371 af de fastsatte 639 kampe. I håndbold medførte det, at kun 210 ud af 241 planlagte kampe blev spillet. Tennisturneringen blev gennemført i en stærkt begrænset udgave, men det lykkedes at give 155 timers instruktion i tennis ude i klubberne. Samarbejdet mellem kredse og klubber landet over var også mærket i 1943, dette primært på grund af store vanskeligheder med at få lov til at rejse. Men alligevel lykkedes det at få idrættens til at trives udmærket. I Nordjylland lykkedes det kredsen at afholde sin årlige idrætsuge, og det økonomiske udbytte var større end nogensinde. På Fyn blev de forskellige turneringer afviklet, selvom det var forbundet med større økonomiske udgifter for de deltagende klubber. På tværs af landet blev der spillet bykampe i fodbold mellem udvalgte hold fra København, Odense og Aalborg. På idrætshøjskole husk rationeringsmærker! Efter i flere år at have leget med tanken om at gennemføre et kursus på en idrætshøjskole for folk, som havde lyst og interesse til at dygtiggøre sig som amatør-instruktører i forskellige idrætsgrene, arrangerede DAI et sådant kursus på Krogshede Idrætshøjskole i Gerlev juli DBU s landstræner Sophus Nielsen underviste i fodbold, Børge Olsen underviste i håndbold og DAI s formand Julius Nielsen underviste i foreningsledelse. Ugen blev en stor succes, og ud over uddannelsen blev der knyttet mange venskaber på tværs af landet. Det var gratis for de 40 personer at deltage. De skulle dog selv betale rejsen til og fra skolen samt medbringe rationeringsmærker til en uge. Succesen gentages fremover og allerede i 1945 er deltagerantallet steget til 52 mænd og 9 kvinder og blandt delta- 10

11 gerne i håndbold kunne man finde DAI s første lønnede sekretær Erik Molander fra IF Trepka i København. I 1946 blev kurset flyttet til Vejle Idrætshøjskole, hvor det blev gennemført mange år. Glade og dygtige ledere på Gerlevkursus i 1944, fra venstre, Charles Hjort, Børge Olsen, Poul Olsen, Sofus Nielsen, Chr. Olsen Deltagerne ved damehåndboldstævnet i Glostrup i 1944 Klubarbejdet om vinteren skal ikke stå stille I efteråret 1944 opfordres DAI klubberne til at tænke frem mod vinteren, hvor idrætsaktiviteterne står stille, hvorved medlemmerne ikke får mulighed for at mødes og holde kontakt med hinanden. Klubberne opfordres til at lave klubaftenen og her leje nogle interessante sports- og instruktionsfilm og en anden mulighed var at bruge vinteren til at få uddannet sine ledere. DAI arrangerer således foreningslederkursus i København 8 onsdage kl , hvor man kan få indblik i foreningsarbejde, foreningsregnskab, m.m. Tanker om DAI stadion i Aalborg I starten af 1945 begynder mange at tro på, at krigen og besættelsen er ved at tage en ende, og der er optimisme at spore. DAI s Nordjysk kreds, der havde hjemsted i Aalborg, tumlede med planer om et opvisningsstadion, der skulle indrettes snarest muligt efter krigens ophør. Ledelsen var klar over, at der skulle mange penge til og havde oprettet en stadionfond, der i februar 1945 var oppe på kr. Der skulle være opvisningsbane for fodbold og håndbold, samt træningsbaner, men muligvis også en skydebane for skydning på kortere afstande. Man håbede da også på at kunne indrette finsk badstue. Sidstnævnte var man dog i tvivl om kunne blive realiseret. Endeligt havde man brug for et kontor, bestyrelseslokale og en badmintonbane var også på ønskelisten. Man var klar over, at det var en gevaldig stor opgave, man havde påtaget sig. Det kan man i dag kun give dem ret i, idet kredsens første idrætsanlæg først bliver en realitet i år Arbejderidrætten i frihedsbevægelsen Striden er endt. Der er i maj 1945 fred i Danmark. I den kamp, som modstandsbevægelsen havde ført, havde DAI s medlemmer også haft deres andel. Da modstandsgrupperne begyndte at opstå, drøftede man også i DAI om man skulle begynde at organisere grupper, men man besluttede sig for at henvise medlemmerne til de forskellige grupper og afsnit, der havde tilknytning til DAI, da man ellers kunne risikere, at den danske idrætsbevægelse blev forbudt. Og her efter krigen viste en rundspørge til klubberne i København, at mindst 4000 af DAI s medlemmer var med i frihedsbevægelsen. Frihedskæmper Haubert Nielsen der siden hen blev kredsformand i København og efterfølgende forbundsformand Genoptagelse af det internationale arbejde CSIT. Allerede hen over sommeren 1945 begyndte DAI at genoptage de afbrudte samarbejder med udlandet, og man var ved at undersøge, hvorledes situationen så ud for arbejderidrætsforbundene rundt omkring i Europa. DAI-foreningen IF Chaufføren 1934 fik i august besøg af Schøyen Bilcentrals Sportsklub og Transportsarbejderforening i Oslo, og der blev afholdt norsk-dansk tennisstævne på Genforeningspladsen i København. I oktober deltog DAI i et boksestævne i Helsingfors. Det internationale arbejde var således genoptaget. Socialistisk Arbejder Sports Internationale (SASI) overleve- 11

12 de ikke krigen. I efteråret 1945 tog de to franske arbejderidrætsforbund en række initiativer til genoprettelse af SASI, og et møde blev indkaldt i Men meget var forandret. De vesteuropæiske arbejderbevægelser var opdelt i to stærkt afgrænsede fløje. SASI blev således ikke genoprettet, men man enedes om at nedsætte en komite for international arbejderidræt: Comité Sportif International du Travail (CSIT). DAI blev optaget i CSIT i 1947, hvorved CSIT nu forenede arbejderidrætsforbundene i 14 lande. Sport s damehold vinder landsstævnet i håndbold i Faaborg 1948 Forbundsmestre 1943 i tennis herredouble juniores, B. Poulsen og I. Skog fra Arbejdernes Tennis Klub Ungdoms- og idrætsministerium og lokale idrætsråd I påsken 1946 afholdt DAI sin første kongres efter besættelsen. Kongressen fandt sted i Aalborg, og af kongressens manifest kunne man blandt andet læse følgende opfordring: Vi udtaler ønske om, at stat og kommuner i tiden, der kommer, i væsentlig grad vil yde idrætten støtte, både økonomisk og i anden henseende. Vi ønsker at slå til lyd for, at der oprettes et Ungdoms- og Idrætsministerium, og at der i kommunerne nedsættes lokale idrætsråd med repræsentation for idrætsforeningerne og kommunalbestyrelserne til varetagelse af den lokale idræts krav. Endvidere vil vi fremhæve den store betydning af, at spørgsmålet om obligatorisk lægeundersøgelse af alle idrætsudøvere løses i lighed med skolelægeordningen. Indførelse af Tipstjeneste I 1946 påtænkte regeringen at indføre Tipstjeneste i Danmark, der gerne skulle resultere i, at idrætslederne kunne få et fast økonomisk holdepunkt i deres arbejde for idrætten. DAI s daværende formand Poul Olsen filosoferer over Tipstjenestens muligheder i oktober nummeret af DAI s officielle medlemsblad og er ekstra glad for, at regeringen har taget opgaven til sig idet, det var DBU og DAI, der med henvisning til de store resultater i Sverige, havde rejst spørgsmålet. Tipstjenesten blev først en realitet 3. juni 1948, hvor Rigsdagen under idrættens store bevågenhed vedtog at oprette Tipstjeneste Danmark. DAI på tipskuponen I 1949 indledte DAI forhandling med Tipstjenesten om at komme i betragtning på tipskuponen. Tipstjenesten var imødekommende over for dette ønske, idet man fandt det mere formålstjenligt at støtte den danske fodboldsport, repræsenteret ved de mindre klubber, end at sætte udenlandske kampe på tipskuponen. Og på forårets sidste kupon i 1950, kampdagene maj, kunne man således tippe på kampen mellem FKIF og B. Kammeraterne, der lå i spidsen for mesterrækken i København. De fleste blade havde tippet FKIF som vinder, men B. Kammeraterne vandt 4-0, hvilket var vand på møllen for dem, der var modstander af at have ukendte DAI hold på tipskuponen. I de efterfølgende år dukkede der dog jævnligt DAI-kampe op på kuponen, men i løbet af 1958 forsvandt kampene helt fra kuponen. Nogle vil påstå, at det var den borgerlige presses galde mod disse arbejderidrætskampe, der fik Tipstjenesten til at tage kampene af kuponen. Hvilke idrætsgrene var de mest populære i 1947? På grundlag af rapporteringer fra medlemsforeningerne, kunne man i 1947 konstatere, at håndbold var den mest populære idrætsgren i DAI. 65 foreninger med et samlet 12

13 medlemstal på mænd, kvinder og ca juniores og drenge dyrkede håndbold. På andenpladsen finder vi fodbold med 55 foreninger, seniores og juniores og drenge. Videre i rækken kommer gymnastik (hovedsageligt husmodergymnaster), atletik, badminton, roning, boksning og tennis. H. B. I. vindere i mesterrækken i indendørshåndboldturneringen i Stillingtagen til firma-idrætten Dansk Firmaidrætsforbund havde gennem længere tid søgt optagelse i DIF, men møder i 1948 modstand fra flere specialforbund, der ikke mente, at firmaidrætten hører hjemme under DIF. DIF s forretningsudvalg støttede firmaidrættens ønske og DAI ligeledes, der i øvrigt genkender de samme modargumenter, som DAI blev mødt med, da DAI i sin tid blev optaget som specialforbund. Forhandlingerne foregik imidlertid mellem specialforbundene og Dansk Firmaidrætsforbund, og parterne blev af DIF s daværende formand Leo Frederiksen opfordret til at forsøge at nå til enighed. Firmaidrætten blev imidlertid aldrig medlem af DIF. Sideløbende debatteredes mulighederne for at lægge DAI og Firmaklubbernes Boldspil Union (FKBU) sammen og bl.a. en artikel i dagbladet Land og Folk skabte stor debat. Man kunne bl.a. læse følgende: Vi ved, at DAI igennem tiden har været stemt for tanken og hånden på hjertet, ved vi også, at nogle inden for firmasporten har været imod det, simpelthen fordi mangen en kontormand, der daglig sidder i pænt tøj, har svært ved at forlige sig med tanken, at han fuldt ud er så meget arbejder, som den jord- og betonarbejder, der lige uden for hans vinduer er ved at lægge nye ledninger i jorden Forbundsmesterskaber i roning 1945, det sejrende damehold fra Arbejdernes Roklub, København DAI s ansætter sin første lønnede sekretær Den 15. marts 1950 blev Erik Molander ansat som sekretær på DAI s kontor. Stillingen var slået op i DAI s officielle medlemsblad, og der blev lokket med en årlig gage på 7.800,00 kr. Kontoret fik således mulighed for at holde åbent på hverdage mellem kl. 9 og 16, lørdage dog kun kl samt mandag og fredag aften kl Ansættelsen var foreløbigt for et år, men man håbede på, at forbundets virksomhed fremover måtte blive så omfattende samtidig med, at Erik ville forstå at udfylde stillingen på en sådan måde, at der kunne blive tale om en meget længere ansættelsesperiode. Man må sige, at ledelsens forhåbninger holdt stik. Erik var ansat frem til Forbundsmesterskaber i 1950 FKIF fra København blev forbundsmester i fodbold ved at slå AFC, Aalborg med 6-1 i finalen. AIK Frederiksholm vandt noget overraskende mesterskaberne i håndbold (der blevet spillet udendørs på Ryparkens baner i København). Og samme sted gik Leif Poulsen fra Arbejdernes Tennis Klub i København hen og blev 3-dobbelt mester i tennis; han vandt således alle tre discipliner: Herresingle, herredouble og mixdouble. Ved forbundsmesterskaberne i roning i Aalborg vandt den lokale klub A.R.K. samtlige mesterskaber. Erik Molander Pokalturnering i håndbold med Knud Lundberg K.B. hallen var fyldt til sidste plads, da de afsluttende kampe i Københavns Håndbold Forbunds pokalturnering blev 13

14 spillet 6. december KHF arrangerede pokalturneringen, der også var åben for DAI s foreninger. Det lykkedes DAI-klubben B & W at skabe sensation ved at spille sig i finalen med en sejr på 4 2 (ja, der blev ikke scoret så mange mål som i dag) over det legendariske storhold H.G., der tilmed havde mobiliseret den lige så legendariske Knud Lundberg. Træerne voksede dog ikke ind i himmelen: Finalen blev tabt 5 0 til Ajax. Sjællandskreds oprettet på ny DAI havde før krigen en ganske udmærket Sjællands-kreds, men kredsen måtte give op over for besættelsestidens vanskelige arbejdsforhold. Men på initiativ af AIG Slagelse blev kredsen genstiftet på et møde 25. november 1950 i Slagelse. DAI indstifter et ærestegn I 1951 vedtager DAI s hovedbestyrelse at indstifte et ærestegn, som kan tildeles personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Dansk Arbejder Idrætsforbund. Den mangeårige kasserer i Københavns-kredsen og formand for B.K.I.F. Aksel Gundel blev den første modtager af hædersbevisningen. Husmødre i Sydslesvig Mandag, den 18. maj 1953 tog 35 husmødre fra Københavns-kredsen til Sydslesvig. Det primære formål var at lave gymnastikopvisninger og herunder folkedans for at inspirere husmoderforeninger i Sydslesvig til at starte gymnastikhold og gøre aktiviteten til en bestanddel af deres kulturelle arbejde i grænselandet. Forbundsmesterskaber i fodbold i 1950 Forbundsmesterskaber i boksning, her fra finalen i fluevægt 1949 Rekordstor bordtennisturnering i København DAI s Bordtennisturnering i København 1953/54 satte rekord. Der var tilmeldt 56 hold, som skulle spille sammenlagt 256 kampe, hvilket betød mere end en fordobling på to år. Holdene var fordelt med 34 herre-senior, 10 damesenior, 8 herre-junior og 4 drengehold. Hovedparten af turneringskampene blev spillet i klubbernes egne træningslokaler. Man disponerede dog over en del timer i en lille gymnastiksal på Prinsesse Charlottesgade Skole. Der var i det hele taget lige som i dag stor mangel på træningssteder og boldhaller i København, og fra idrættens side peges der på vigtigheden af, at der i tilknytning til nyopførelser af skoler burde tænkes på den frivillige idrætsungdom, ved opførelse af idrætshaller. Samarbejde med Østtyskland Onsdag, den 29. december 1954 gæstede de to østtyske mesterhold BSV Motor, Rostock og BSV Einheit, Weimar København for at deltage i DAI s stævne i Idrætshuset i København. DAI s håndbold havde i sommeren besøgt Berlin og østtyskerne skulle nu prøve kræfter med herreholdet fra H.G. og dameholdet fra U.S.G. fra Københavns Håndbold Forbund samt B.&W. s herrer og IF 44 s damer. Stævnet blev en enestående propaganda for DAI. Et fuldt Idrætshus og repræsentanter fra hele den københavnske presse blev vidner til nogle spændende kampe og håndbold af høj klasse. DAI var blandt de første forbund, der optog idrætssamkvem 14

15 Fra DAI s kampe mod de østtyske håndboldmestre i 1955 med Østtyskland, og dette stævne betvivlede ikke, at samarbejdet skulle fortsætte. Østtyske idrætsledere har siden hen ved flere lejligheder udtrykt stor taknemmelighed for den pionerindsats fra DAI s side, som førte til, at det idrætslige samarbejde mellem Øst- og Vesteuropa efterhånden blev opfattet som en helt naturlig ting. Helt frem til murens fald var det idrætslige samarbejde med DDR en stor gevinst for mange aktive idrætsudøvere i DAI. Dette ikke kun for udvalgte forbunds- og kredshold men også for mange foreninger, der med DAI s bistand fik mulighed for at besøge DDR og få besøg herhjemme af idrætsfolk fra DDR. I modsætning til de øvrige specialforbund i DIF kunne DAI forhandle sin egne aftaler med DDR s idrætsforbund DTSB. Det var DIF, der havde forhandlingsretten for alle andre specialforbund. Med ungdommen på idrætslejr I juli 1950 afholdte DAI s Københavns-kreds i samarbejde De Unges Idræt (DuI) på Orø sin første børne- og ungdomsidrætslejr. Idéen udsprang fra et ønske om at kunne skaffe den københavnske skoleungdom et landophold. Man fandt det her naturligt at kombinere et sådant ophold med noget idrætsinstruktion og give Københavns og provinsens ungdom mulighed for at mødes og være sammen i en uge. Erfaringerne med lejren var gode og vejen synes banet for at gøre ungdommens idrætslejr til en årlig tilbagevendende begivenhed. Udsnit af deltagerne ved kongressen i 1954 i Folkets Hus Deltagerne i forbundets første ungdomsidrætslejr i 1956 på Borrevejlevig ved Roskilde Fjord Kan de helt unge drages med i lederarbejde? I 1955 kunne arbejderidrætten glæde sig over, at man igennem de seneste år havde udvidet ungdomsarbejdet. Men i takt med denne positive udvikling kunne man rundt om i klubberne føle, hvor vanskeligt det var at skaffe det nødvendige mandskab til at lede og passe disse mange unge. Og spørgsmålet rejste sig meget naturligt lige som i dag - om man kan eller rettere sagt skal inddrage de unge i lederarbejdet. DAI s daværende næstformand og formand for DAI s ungdomsudvalg Haubert Nielsen foreslog, at der i løbet af vinteren gennemføres instruktion af de helt unge i de mest elementære begreber om, hvorledes en forening ledes, herunder lovenes betydning for det daglige arbejde. Han havde også forslag til, hvad de helt unge kunne hjælpe til med i de enkelte idrætsgrene: I atletik ville det være naturligt at lade dem betjene målebånd og stopure. I fodbold og håndbold havde han så stor tillid til de unge, at de selv kunne vælge og udgøre spilleudvalg dog suppleret med en voksen, som en redningsplanke. Forbundets første ungdomsidrætslejr og unglederuddannelse I 1956 overtog forbundet Københavns-kredsens ungdomsidrætslejr. Stedet for afholdelsen var nu Borrevejlevig ved Roskilde Fjord. Lejren strakte sig over 12 dage i tidsrummet juli. I 1958 begyndte man for alvor at indlægge lektioner i andre ting end de rent idrætslige aktiviteter. Et nyt islæt var et separat ungdomslederkursus for unge i alderen år. Og det var med lidt bange anelser, de unge ankom til lejren med udsigt til nogle lange dage med teori, praktik og indbyrdes idrætskampe fra morgen til aften. Men de tog det i stiv arm og de fleste var parate til at deltage på ny. 15

16 I 1969 besluttede man sig for at skifte kursuscenter til Fuglsøcentret, hvor lejren siden er blevet afviklet hvert år. Den såkaldte Fuglsølejr har siden da udgjort krumtappen i DAI s uddannelse af børn og unge med det primære sigte at kunne kvalificere dem til at virke hjemme i foreningerne som instruktører og/ eller ledere. Men lejren/ uddannelsen har også været en form for udklækningsforanstaltning for nye ledere til DAI og ikke mindst været et godt samlingspunkt og supplement til det daglige idrætsarbejde for mange ledere i DAI. Det kan nævnes, at lejren i 1982 nåede helt op på 160 deltagere. DAI s udvalgte håndboldhold ved afrejsen fra Københavns Hovedbanegård i maj 1955 Tennis- og bordtennisspillere ved internationalt stævne i Graz Fra finalen om forbundsmesterskaberne i fodbold 1958 Hareskovløbet åbnes for kvinder Den store overraskelse ved det traditionelle Hareskovløb ved Bøndernes Hegn ved København i 1959 var, at der nu også blev indbudt til deltagelse i 800 m løb for kvinder. Kvindernes løb skulle sammen med en oldboys klasse sætte særlig kolorit over Hareskovløbet og bevise, at Københavns ældste og vel nok populæreste terrænløb stadig var i stand til at forny sig uanset en stærkt svingende interesse for atletikken. Det første Hareskovløb fandt sted helt tilbage i 1934 på initiativ af Freddy Enkebøl fra AIK 32. Dette første løb havde deltagelse af ikke mindre en 135 løbere og dagbladet Socialdemokraten anslog tilskuertallet til ca Det sidste Hareskovløb fandt sted midt i 1980 erne. Første idrætsrejse til Sovjetunionen Mandag aften, den 3. august 1959 samledes 20 forventningsfulde DAI ere på Københavns Hovedbanegård ud for DSB-kino. Rejsemålet var Sovjetunionen, det land der på dette tidspunkt mere end noget andet, kunne kildre nysgerrigheden hos en vesteuropæer. Turen gik over Helsingborg Stockholm Helsingfors Luzaika til Moskva, hvor fodboldspillere og ledere blev indkvarteret på byens største og flotteste hotel, Hotel Moskva, i byens centrum og lige på hjørnet af Den Røde Plads. Ved ankomsten til hotellet begyndte en endeløs række af 4-5 retter mad 3 gange om dagen, som værterne med næsten alle midler i den allerbedste mening forsøgte at proppe i danskerne. Der kom hverken til at mangle føde eller sportslige og kulturelle oplevelser. Forinden fodboldkampene var der rig lejlighed til at opleve Moskva som turist, og man overværede åbningen den imponerende Spartakiade. Til Spartakiaden sendte hver af de lokale republikker deres bedste idrætsfolk, og der samledes hen ved idrætsfolk. Under åbningen var der opvisning af gymnastikhold på gymnaster. DAI spillede kampe i to provinsbyer (Rasanj og Tula) samt i Leningrad. Alt i alt en helt fantastisk oplevelse for alle, og kimen var lagt til et langvarigt og godt samarbejde med Fagforeningernes frivillige Sportsorganisation i Sovjetunionen. Beretninger fra talrige ture til Sovjetunionen optager meget plads i DAI s officielle medlemsblad i perioden fra 1960 og frem til midt i 70 erne; dette sammen med beskrivelser af idrætsrejser til DDR og Polen helt frem til ca

17 Dansk-russisk boksestævne i K.B. Hallen De gode samarbejdsrelationer til Sovjetunionen gav DAI mulighed for at hente nogle attraktive og stærke boksere til Danmark, og den 10. maj 1961 kunne DAI i samarbejde med 3 bokseklubber afholde dansk-russisk boksestævne i K.B. hallen i København. Stævnet blev det første i en lang række af populære boksestævner mange år frem i tiden. De stærke russiske boksere var et trækplaster og gav god propaganda til DAI, og mange bokseklubber landet over fik mulighed for at sætte ekstra kolorit på deres stævner. Det sidste stævne med boksere fra Sovjetunionen blev gennemført i 1992 i Aalborg med AK Jyden som arrangør. På eventyrrejse til Israel med flyvemaskine Rejserne til spændende steder i udlandet fortsatte. Den 27. april 1961 kunne DAI for første gang sende et idrætshold ud og hjem med flyvemaskine. Rejsen gik til Israel, hvor det stedlige arbejder-idrætsforbund HAPOEL havde inviteret 7-mands håndbold med til et stort sportsstævne. Turen var så kostbar, at den blev overladt til klubben I.F. 44 i København. Tilskud fra Dansk Idræts-Forbund DAI modtager i 1962 i alt kr. i fra DIF s fordeling af tipsmidler til specialforbundene. Beløbet var fordelt med kr. til almene formål; herunder ungdomsidræt, kr. til instruktion og kr. til materiel. Fyns-kredsens klubber vinder tre mesterskaber Ved udgangen af 1962 står det klart, at Fyns-kredsen bliver den store triumfator ved årets forbundsmesterskaber. Efter at Bolbro GF havde sikret sig mesterskaberne i såvel herresom damehåndbold vandt Østre Boldklub for første gang mesterskaberne i fodbold. DAI s håndboldturneringer i 1964 Kredsenes håndboldturneringer var pænt besat i København havde deltagelse af 94 hold, og der var rækker for seniores, ynglinge, juniores, piger/drenge. 65 hold deltog i Fyns-kredsens turneringer, og ligesom i København var både ungdommen og de voksne repræsenteret. 26 hold var med i Sjællands-kredsens turnering og 20 hold deltog i Nordjyllands-kredsens turneringer. I 1969/70 opleves der i øvrigt et kæmpeboom i tilgangen til håndboldturneringen i København. Der var tilmeldt 97 seniorhold og 87 ungdomshold, og der skulle således spilles ikke mindre end kampe. Prøve kræfter med de store fra Sovjetunionen De bedste spillere fra kredsenes håndboldturneringer fik en fantastisk lejlighed til at sammenligne sine styrker i Her fik DAI besøg af de russiske håndboldmestre og europacupdeltagere Trud Moskva og Burewestnik Tbilisi, der i Aalborg, Nyborg, Slagelse og København skulle spille mod udvalgte kredshold fra København, Sjælland, Fyn og Nordjylland. Det vakte stor opstandelse hos Dansk Håndbold Forbund, at det var lykkedes DAI at få så stærke hold til Danmark og de gjorde, efter sigende, sit til at forpurre besøgte, og da dette ikke lykkedes, blev der sendt brandbuller 17

18 ud til deres medlemmer med forbud om at deltage på hold, der skulle spille mod russerne. Ungdomsmesterskaber på kongressens dagsorden DAI s 22. kongres 3. marts 1968 bød på den nyskabelse i DAI, at det blev vedtaget at arrangere officielle forbundsmesterskaber for ungdom, hvilket betød en kraftig udvidelse af det centrale ungdomsarbejde. I fodbold og håndbold skulle der kæmpes om forbundsmesterskaber for drenge, junior og ynglinge. I bordtennis skulle der spilles om mesterskaber for drenge samt herre- og damejunior samt et holdmesterskab. I atletik skulle der indgå et nyt mesterskab i spydkast. Den evindelige debat om stof til medlemsbladet Hvem i et idrætsforbund eller for den sags skyld i en idrætsforening kan ikke nikke genkendende til diskussionen om stof til medlemsbladet. Hvad skal der med i bladet, hvem skriver, hvordan får vi fat i de gode historier, er der for meget omtale af bestemte idrætsgrene eller personer, står der for meget om en bestemt lokal kreds? Mange spørgsmål rejser sig, og debatten er ikke i dag meget forskellig fra 1968, hvor redaktøren for DAI s officielle medlemsblad Hanne W. Hyrting funderer over situationen. Hun er sekretær i forbundet og sekretær i Københavns-kredsen. Forbund og kreds har kontorfællesskab, og det ligger let for hende at skrive om, hvad der sker i København. Og efter hendes udsagn er der ikke meget lyst hos provinskredsene til at sende stof til bladet, hvilket bladene også bærer kraftig præg af. Fra DAI s kamp mod Spartak, Brest i Sovjetunionen 1969 Reklamens magt er underfuld Under overskriften Dansen om guldkalven er begyndt berører DAI-bladets redaktion i 1968 den ny situation, der er opstået ved DIF s tilladelse til at indføre reklamer i idrætten. Man indrømmer, at mulighederne eller risiciene er størst hos de store kendte klubber og personligheder såsom håndboldklubben H.G. (der skulle til at spille med reklamer for pengeinstituttet Bikuben) og bokseren Tom Bogs, der af Carmen Curlers og nok ikke kun for hans blå øjnes skyld - fik stillet en pragtvilla m.m. til rådighed som træningscenter. Og bekymringen gik også på, om hvad TV siger til at transmittere en håndboldkamp, hvor 14 spillere løber rundt som omvandrende reklamesokler. Artiklen sluttes af på følgende vis: Reklamens magt er underfuld, Og mange bliver fornøjet. Man kan få posen fuld af guld, For ord på træningstøjet. Det københavnske damehold sammen med deres leder Georg Aggelund til håndboldstævne i Polen

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk februar 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk SIDSTE BANDE-DM - NU GÆLDER DET FUTSAL SANGEN OM LARSEN - GULD TIL JOHN FLØJLS-REVOLUTION FLØJLS-REVOLUTION - UNGDOMMEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere

FIRMAIDRÆT DM I FIRMAIDRÆT. 5.300 deltagere til ECSG i Ålborg 5. Pedaler, pantere og motionster 22. 3.000 deltagere til forårets DM-stævner

FIRMAIDRÆT DM I FIRMAIDRÆT. 5.300 deltagere til ECSG i Ålborg 5. Pedaler, pantere og motionster 22. 3.000 deltagere til forårets DM-stævner FIRMAIDRÆT Nr 4 April 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund DM I FIRMAIDRÆT 3.000 deltagere til forårets DM-stævner 5.300 deltagere til ECSG i Ålborg 5 Pedaler, pantere og motionster 22 Tilbud til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december 2010. Valby Hallernes mødelokaler

A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december 2010. Valby Hallernes mødelokaler A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE Mandag, den 6. december 2010. i Valby Hallernes mødelokaler Leverandør af Futsal bolde til DAI s Futsal turnering 2 Indholds fortegnelse

Læs mere

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab Jubilæumsbog Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011 Vi fløjter i fællesskab 2 3 Denne jubilæumsbog er skrevet i anledning af Aarhus Fodbolddommerklubs 75 års jubilæum den 29. april 2011. Målet

Læs mere

Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie

Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie Jubilæumsskrift December 2006 Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie Kære Ejby IF Tillykke med de 100 år - og velkommen til Køge kommune Vi glæder os til samarbejdet. Læs Køges idrætspolitiske

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen

Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen Side 1 af 26 Af Henrik Risegaard Jensen Medlem af Rødovre Lænken Konsulent for Rødovre Lænkens bestyrelse Medlem af Landsforeningens udvalg af pårørende og

Læs mere

Normalt kredses der mest om forholdene

Normalt kredses der mest om forholdene 22 ARBEJDERHISTORIE NR. 3 2013 LÆRLINGE- OPRØR I FAG- BEVÆGEL- SEN: LLO og Faglig Ungdom 1966-1979 Af Knud Holt Nielsen Normalt kredses der mest om forholdene på universiteterne og perioden 1968-1971,

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE Indledning og forord til denne beretning En beretning som ikke rigtig er en Jubilæumsskrift, men alligevel en rejse gennem tiden i de 75 år Horne Idrætspark har

Læs mere

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød FIRMAIDRÆT Nr 10 Nov./dec. 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund REPORTAGE Repræsentantskabsmøde i Hillerød Vilde med fitness 12 Futsal kun for fynboer 18 Tre foreninger bliver til én 20 LEDER AF

Læs mere

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival

September 2004. Grønt lys for DM stævne i gokart. Pulsen op på arbejdspladserne. Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 8 September 2004 Grønt lys for DM stævne i gokart Pulsen op på arbejdspladserne Festlig optakt til Firmaidrætsfestival 2005 i Aalborg AF PEDER BISGAARD, FORBUNDSFORMAND, DFIF. 3 dage med gode oplevelser

Læs mere