Ulovlige lån i danske selskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulovlige lån i danske selskaber"

Transkript

1 Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2013-regnskaberne FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

2 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet mere generelt. Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke viden som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om branchens og erhvervslivets rammevilkår. Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR danske revisorer. ISSN-NR.: Denne publikation indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen FSR - Analyse. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til: Erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen på eller tlf Kommunikationschef Anders Lau på eller tlf Analytiker Thomas Baadsgaard på eller tlf

3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER reviderede selskaber havde anmærkninger om ulovlige lån i revisionspåtegningen om 2013-regnskabet. Det svarer til, at 5,9 pct. af de reviderede selskaber fik en anmærkning om ulovlige lån. Til sammenligning havde 7,7 pct. et ulovligt lån i 2012 Antallet af regnskaber, hvor revisor har givet anmærkninger om ulovlige lån i sin påtegning er faldet med det seneste år fra til Faldet på selskaber med anmærkninger om ulovlige lån udgøres henholdsvis af fravalgt revision fra selskaber (41 pct.), netto tilbagebetalte lån fra selskaber (36 pct.) og konkurser eller ikke indberettet regnskaber fra 987 selskaber (23 pct.) Selskabernes fravalg af revision eller udvidet gennemgang er således den største enkeltårsag til faldet i antallet af anmærkninger om ulovlige lån i revisorpåtegningerne fra 2012 til 2013 Der anslås at have været ulovlige lån for godt 200 mio. kr. blandt de 987 selskaber, der gik konkurs eller ikke indberettede regnskab i Hvis disse lån ikke er tilbagebetalt, inden konkursen indtræffer, er der en risiko for tabt skatteprovenu og/eller at kreditorer og leverandører lider tab I 2013 regnskaberne, der er blevet revideret eller har fået en udvidet gennemgang, anslås der at være ulovlige lån for et samlet beløb på knap 2,2 mia. kr. På trods af nye skatteregler i 2012, der havde til formål at sætte en stopper for de ulovlige lån, var ud af de ulovlige lån i 2013-regnskaberne nye ulovlige lån Blandt de godt selskaber, der ikke har fået revision eller udvidet gennemgang af 2013-regnskaberne, anslås det, at over ville have fået en anmærkning om et ulovligt lån, som ikke er synligt på grund af fravalget af revision eller udvidet gennemgang 2

4 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Ifølge selskabslovens 210 må et selskab ikke yde lån til eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Populært sagt må ejere af et selskab altså ikke låne af egen kasse. Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. Revisor skal ved revision eller udvidet gennemgang af et selskabs årsregnskab give en anmærkning i revisionspåtegningen, hvis selskabet overtræder selskabslovens 210. På den måde kan virksomhedens interessenter blive opmærksomme på det ulovlige lån. FSR - danske revisorer har gennem flere år fulgt udviklingen i antallet af selskaber, der overtræder lovgivningen på dette område. Experian registrerer en lang række informationer på baggrund af danske selskabers årsregnskaber, herunder om revisionspåtegningen på regnskabet indeholder en anmærkning om ulovlige lån. Disse oplysninger gør det muligt at beregne, hvordan selskaber med ulovlige lån fordeler sig på bl.a. selskabsformer, regioner osv. Regeringen fremlagde som et led i sin skattereform forslag om beskatning af lånene. Forslaget blev vedtaget i Folketinget den 13. september De nye regler betyder, at alle registrerede ulovlige lån vedrørende hovedaktionærer i fremtiden beskattes som henholdsvis løn eller udbytter allerede på optagelsestidspunktet. Det sker for at fjerne incitamentet til at omdøbe skattepligtig løn eller udbytte til aktionærlån. Selvom lånet tilbagebetales, vil det alligevel blive beskattet hos en låntager, der er hovedaktionær. De nye beskatningsregler omfatter ikke gamle lån og har derfor ikke nødvendigvis betydning for omfanget af tilbagebetaling af allerede optagne lån. Fakta om revisors erklæringer i regnskaberne Selskaber, som ikke er underlagt revisionspligt, har mulighed for helt at fravælge revision, eller alternativt at få foretaget en udvidet gennemgang, et review af årsregnskabet eller assistance med regnskabsopstillingen. Udvidet gennemgang, review- eller en erklæring om assistance med opstilling er i modsætning til revision ikke afgivet med en høj grad af sikkerhed. Der kan dog både i forbindelse med review og udvidet gennemgang gives anmærkninger, men kun ved en udvidet gennemgang gives anmærkninger om ulovlige lån. Anmærkninger om ulovlige lån gives også ved en fuld revision. Tabel 1: Fordeling af antal erklæringer i 2012 og 2013 regnskaberne Revision Udvidet gennemgang Review Assistance Ingen erklæring I alt Kilde: Experian

5 Omfang af ulovlige lån i 2013 regnskaberne På baggrund af regnskabsdata leveret af Experian har FSR danske revisorer undersøgt omfanget af anmærkninger om ulovlige lån i revisionspåtegningerne på 2013 regnskaberne. Undersøgelsen afdækker desuden udviklingen i omfanget af ulovlige lån siden 2006, med særligt fokus på baggrundene for det seneste års udvikling, samt hvilke konsekvenser disse kan medføre for eksempelvis SKAT, kreditorer og långivere. I dag kan hovedparten af de danske selskaber frivilligt fravælge revision. Derfor afdækker undersøgelsen også, hvor mange selskaber, der ikke bliver revideret og giver et konservativt estimat på, hvor mange anmærkninger om ulovlige, der ikke gives og dermed ikke kommer til offentlighedens kendskab. Fald i antallet af ulovlige lån I 2013 regnskaberne er der i påtegningen fra revisor givet anmærkninger om eksistensen af et ulovligt lån i selskaber. Det er et fald på sammenlignet med 2012 regnskaberne, hvor selskaber havde et ulovligt lån. Dette fald skal ses i sammenhæng med en markant stigning i antallet af selskaber, som fravælger erklæringstyper, hvor der gives anmærkninger for ulovlige lån. Tabel 2: Udviklingen i antal og andel af ulovlige lån Antal selskaber m. ulovlige lån Antal selskaber m. revision eller udvidet gennemgang Andel selskaber m. ulovlige lån 5,38% 5,84% 6,60% 7,23% 8,10% 8,54% 7,72% 5,89% Kilde: Experian 2014 Det seneste års fald i antallet af ulovlige lån betyder, at niveauet i 2013 regnskaberne er tilbage på samme niveau som før Finanskrisen. I 2006 var der selskaber med ulovlige lån, hvilket svarede til 5,38 pct. af datidens selskabspopulation. I 2007 var der selskaber med ulovlige lån, svarende til 5,84 pct. af datidens selskabspopulation. Omfanget af ulovlige lån nåede sit højdepunkt i 2011, hvor selskaber havde ulovlige lån, svarende til 8,54 pct. af datidens selskabspopulation. Siden 2011 er omfanget af ulovlige lån faldet markant, fra til Den relative andel af selskaber med ulovlige lån er faldet fra 8,54 pct. til 5,89 pct. svarende til et fald på 2,65 procentpoint. Årsagerne til faldet i omfanget af de ulovlige lån kan skyldes at: Flere selskaber med ulovlige lån fravælger revision eller udvidet gennemgang Selskaber med ulovlige lån går konkurs eller indleverer ikke et regnskab Der er flere selskaber, hvor det ulovlige lån bliver tilbagebetalt, end selskaber, hvor der optages nye ulovlige lån 4

6 Senere i analysen vil der blive foretaget en nærmere undersøgelse af årsagerne til faldet i antallet af ulovlige lån fra 2012 til Mange ulovlige lån opdages aldrig Siden 2006 er antallet af selskaber i Danmark, hvis regnskab ikke bliver revideret, steget. På den måde kommer en lang række forhold ikke frem til offentligheden, samtidig med at der ikke er samme sikkerhed for regnskabets indhold, som når en uafhængig revisor har revideret det. Figur 1: Udviklingen i antallet af selskaber, der har fravalgt revision eller udvidet gennemgang Kilde: Experian 2014 I 2006 havde blot 12 selskaber fravalgt revisionen, mens selskaber fravalgte revisionen i I 2013 fik selskaberne i regnskabsklasse B, som har en nettoomsætning på op til 72 mio. kr., mulighed for at få foretaget en udvidet gennemgang af regnskabet, hvor revisor ligesom i revisionen kan komme med anmærkninger om regnskabet og andre forhold, i stedet for en mere omfattende revision selskaber blev hverken revideret eller fik foretaget udvidet gennemgang i Disse selskaber indgår ikke i statistikken over antal regnskaber, der har fået anmærkninger om ulovlige lån, eftersom der ikke er udført revision eller udvidet gennemgang af dem. Hvis en revisor havde udført revision eller udvidet gennemgang af disse regnskaber, må det ud fra en konservativ vurdering forventes, at revisor ville give en anmærkning om ulovlige lån i revisors påtegning på regnskabet i en lige så stor andel af selskaberne, som ved revision eller udvidet gennemgang. 5

7 Dermed kan det estimeres hvor mange selskaber, som forventeligt ville have fået en anmærkning om ulovlige lån i regnskabet, hvis de var blevet revideret. I 2013 havde knap 5,9 pct. af de reviderede selskaber en anmærkning om et ulovligt lån, hvilket svarer til, at der blandt de selskaber, som ikke blev revideret, anslås at kunne have været givet anmærkninger om ulovlige lån i selskaber. På grund af manglende revision eller udvidet gennemgang kommer disse ikke til offentlighedens kendskab. Figur 2: Udviklingen i antallet af regnskaber med ulovlige lån, der ikke kommer til offentlighedens kendskab Kilde: Experian og egne beregninger Ovenstående figur indikerer altså, at en stor del af forklaringen bag faldet i antallet af regnskaber med revisoranmærkninger om ulovlige lån, kan forklares ved en markant stigning i fravalg af revision eller udvidet gennemgang, og dermed kommer disse forhold ikke til myndighedernes, kreditorernes og andre brugeres kendskab. 1 Beregningerne bygger på antagelsen om, at andelen af ulovlige lån, er den samme for reviderede og ikke-reviderede selskaber. De benyttede andele til beregningerne fremgår af tabel 2, mens antallet af ikke-reviderede selskaber fremgår af figur 1. 6

8 Fakta om lempelse af revisionspligt Revisionspligten er blevet lempet i flere omgange. Før 2006: Alle regnskabsklasse B-virksomheder er omfattet af revisionspligt. Fra 2006: Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 3 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision. Fra 2011: Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision. Fra 2013: Regnskabsklasse B-virksomheder med mere end 8. mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at vælge mellem udvidet gennemgang og revision. Holdingselskaber sidestilles med klasse B-virksomheder i forhold til revisionspligten, så holdingselskaber med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning på koncernniveau får mulighed for at fravælge revision. Fald i antal ulovlige lån dækker ikke nødvendigvis over tilbagebetaling En analyse af de selskaber, som i 2012 regnskaberne havde en anmærkning om et ulovligt lån i påtegningen, kan anskueliggøre hvordan selskaberne har udviklet sig i løbet af 2013 og dermed give et overblik over årsagerne til faldet i antallet af ulovlige lån fra 2012 til Analysen er udarbejdet på baggrund af regnskabsinformation om de enkelte selskaber leveret af Experian. Datasættet indeholder blandt andet start- og slut dato for regnskabet, regnskabsklasse, hvorvidt der er anmærkninger om ulovlige lån i regnskabet med videre. Der er kun valgt regnskaber, der dækker over en periode på mindst 12 måneder. Dette vælges så eksempelvis ændring af regnskabsår og så evt. halvårsregnskaber ikke skævvrider analysens resultater ved, at ulovlige lån fra samme selskab indgår flere gange i samme år. Regnskaber fra 2012 og 2013 defineres som regnskaber, der har afsluttet regnskabsåret i henholdsvis 2012 og

9 Figur 3: 2013-status for selskaber, som havde et ulovligt lån i (49%) Antal Selskaber (7%) (12%) (32%) 0 Fortsat ulovlige lån Konkurs eller ikke indleveret regnskab Fravalgt revision Lån tilbagebetalt Kilde: Experian og egne beregninger I 2012 havde selskaber en anmærkning om ulovligt lån i revisionspåtegningen for deres regnskab. I figur 3 ses det, at af disse selskaber fortsat havde et ulovligt lån i påtegningen på 2013 regnskabet, hvilket svarer til knap halvdelen af selskaberne med ulovlige lån i I selskaber, svarende til knap én ud af tre selskaber, er det ulovlige lån fra 2012 tilbagebetalt, mens selskaber, svarende til 12 pct., enten helt har fravalgt revisor eller har valgt et review eller en assistance, hvor der ikke gives anmærkninger for ulovlige lån. Hermed er det ikke synligt for brugerne af regnskaberne heriblandt også SKAT, kreditorer og långivere, om og i givet fald hvor mange af disse selskaber, der fortsat havde ulovlige lån i Dette øger alt andet lige risikoen for kreditgivning og långivning på et forkert grundlag. De resterende 987 selskaber, svarende til 7 pct., er enten gået konkurs eller har på anden baggrund ikke indleveret et regnskab. Når et selskab går konkurs, er der en risiko for, at et skatteprovenu kan være tabt, hvis de ulovlige lån ikke er tilbagebetalt, inden konkursen indtræffer. Det samme gælder de penge, som andre kreditorer, långivere og leverandører måtte have til gode i selskabet nye ulovlige lån i 2013 regnskaberne For at undersøge årsagerne til faldet i antallet af anmærkninger om ulovlige lån fra 2012 regnskaberne til 2013 regnskaberne, er det væsentligt at korrigere for antallet af nye ulovlige lån optaget i 2013, for derigennem at anskueliggøre, hvor mange ulovlige lån, der netto bliver tilbagebetalt. I 2013 regnskaberne havde selskaber tilbagebetalt deres ulovlige lån. Samtidig blev der dog oprettet nye ulovlige lån. Netto blev der således kun tilbagebetalt ulovlige lån i alt i denne periode. 8

10 Figur 4: Sammensætning af ulovlige lån i 2013 regnskaberne Nyoprettede ulovlige lån fra ,4% Ulovlige lån fra ,6% Kilde: Experian og egne beregninger Den 13. september 2012 vedtog Folketinget et forslag om beskatning af de ulovlige lån. De nye regler betyder, at ulovlige lån beskattes som henholdsvis løn eller udbytter allerede på optagelsestidspunktet. Tilbagebetales disse ulovlige lån til selskabet, vil beløbet blive beskattet igen, når det senere skal trækkes korrekt ud af selskabet. De nye regler skulle fjerne incitamentet til at omdøbe ellers skattepligtig løn eller udbytter til et lån og dermed også fjerne incitamentet til at optage ulovlige lån. På trods af de nye regler om beskatning af de ulovlige lån er der alligevel optaget nye ulovlige lån i 2013 regnskaberne 3. Antagelsen om, at de nye skatteregler ville stoppe tilgangen af nye ulovlige lån, ser således ikke ud til at holde stik. Fravalg af revision er den primær årsag til fald Faldet i antallet af anmærkninger om ulovlige lån fra til 2013 regnskaberne kan skyldes at: 3 Da en del af 2013 regnskaberne havde periodestart før de nye skatteregler trådte i kraft, kan det ikke afvises, at nogle af de ulovlige lån er optaget, før de nye skatteregler blev indført. 9

11 Selskaber med anmærkninger for ulovlige lån i 2012 har fravalgt revision eller udvidet gennemgang, så disse anmærkninger ikke kan fremkomme af en eventuel påtegning på 2013 regnskabet Selskaberne ikke har indleveret regnskab i 2013 på grund af konkurs eller andre forhold Der netto er flere tilbagebetalinger end ny-optagne ulovlige lån i 2013 regnskaberne Blandt selskaberne med et ulovligt lån i 2012 regnskaberne havde selskaber fravalgt revision eller udvidet gennemgang af 2013 regnskabet, 987 selskaber var gået konkurs eller havde af anden grund ikke indleveret et regnskab, mens der netto blev tilbagebetalt ulovlige lån fra til 2013 regnskaberne. Hermed kan det konkluderes, at den primære årsag til faldet i antallet af anmærkninger om ulovlige lån fra til 2013 regnskaberne skyldes fravalg af revision eller udvidet gennemgang. Samtidig bidrager både de netto tilbagebetalte lån og konkurser eller manglende indberettede regnskaber også væsentligt til faldet. Figur 5: Baggrund for faldet i antallet af ulovlige lån fra 2012 til 2013 Fravalgt revision (41%) Konkurs eller ikke indleveret regnskab 987 (23%) Netto tilbagebetalte lån (36%) Kilde: Experian og egne beregninger Ulovlige lån for knap 2,2 mia. kr. i danske selskaber En stikprøve foretaget i sommeren 2014 på 1000 tilfældigt udvalgte selskaber med en revisoranmærkning om et ulovligt lån i senest aflagte regnskab viste, at der i gennemsnit var ulovlige lån for kr. i disse regnskaber 4. Antages dette resultat for at være repræsentativt for de 4 Risiko for skjult skattegrundlag ved lempet revision, FSR danske revisorer, juni

12 knap regnskaber med en anmærkning om et ulovligt lån i revisorpåtegningen for 2013 regnskaberne, svarer det til, at der er optaget ulovlige lån for i alt knap 2,2 mia. kr. Blandt de 987 selskaber 5, der havde et ulovligt lån i 2012 og siden gik konkurs inden aflægningen af 2013 regnskabet eller af anden grund ikke har aflagt regnskab i 2013, svarer det til, at der er optaget lån for i alt godt 200 mio. kr. 6 Hvis de ulovlige lån ikke er tilbagebetalt, inden konkursen indtræffer, er der en risiko for, at et skatteprovenu kan være tabt. Det samme gælder de penge, som andre kreditorer, långivere og leverandører måtte have til gode i selskabet. Tabel 3: Samlet beløbsgrundlag ved forskelligt antal lån Antal lån Kroner Summeret beløb (550 selskaber) Gennemsnitligt beløb pr. lån: Scenarie 1 (1.000 stk): Scenarie 2 (2.000 stk): Scenarie 3 (4.000 stk): Scenarie 4 (6.000 stk): Scenarie 5 (8.000 stk): Scenarie 6 ( stk): Kilde: FSR danske revisorer, 2014 Anpartsselskaber har flest ulovlige lån Hovedparten af de ulovlige lån findes i anpartsselskaberne, hvilket hænger sammen med, at størstedelen af de danske selskaber er anpartsselskaber. I 2013 regnskaberne havde anpartsselskaber og aktieselskaber en anmærkning i revisionspåtegningen om et ulovligt lån. Det svarer til, at 6,7 pct. af anpartsselskaberne har et ulovligt lån, mens 3,4 pct. af aktieselskaberne har et ulovligt lån. 5 Af de 987 selskaber, vides det, at 936 selskaber er gået konkurs. De resterende 51 selskaber er aktive, men et 2013 regnskab for disse selskaber forekommer ikke i datasættet. Baggrunden for det manglende 2013 regnskab kan f.eks. være, at regnskabet er indleveret for sent og er derfor endnu ikke tilføjet datasættet, regnskabsåret er ændret og der foreligger derfor ikke et regnskab i 2013 som dækker en periode på mindst 12 måneder, selskabet har ikke indleveret et regnskab i De godt 200 mio. kr. er udregnet på baggrund af de 936 selskaber, der er gået konkurs. 11

13 Figur 6: Udviklingen i antallet af ulovlige lån fordelt på selskabsform ApS A/S Øvrige Kilde: Experian 2014 Figur 6 viser udviklingen i antallet af selskaber med anmærkninger om ulovlige lån fordelt på selskabsform. Den faldende tendens i antallet af ulovlige lån gælder både anparts- og aktieselskaber, hvilket også ses i tabel 4. Tabel 4: Udviklingen i antal og andel ulovlige lån fordelt på selskabsform Antal selskaber m. ulovlige lån A/S ApS Øvrige Total Antal selskaber m. revision eller udvidet gennemgang A/S ApS Øvrige Total Andel selskaber m. ulovlige lån A/S 2,9% 3,1% 3,7% 4,0% 4,8% 4,9% 4,4% 3,4% ApS 6,5% 7,0% 7,8% 8,5% 9,4% 9,9% 9,0% 6,9% Øvrige 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,0% 0,5% 0,4% 0,4% Total 5,4% 5,8% 6,6% 7,2% 8,1% 8,5% 7,7% 5,9% Kilde: Experian

14 Selskaber i Region Sjælland har flere ulovlige lån end gennemsnittet Region Sjælland er den eneste region, hvor de reviderede selskaber har fået flere anmærkninger om ulovlige lån i revisionspåtegningen end landsgennemsnittet. I tabel 5 ses det, at 11,0 pct. af selskaberne har adresse i Region Sjælland, mens 13,3 pct. af anmærkningerne om ulovlige lån er givet til selskaber i denne region. Selskaberne i Region Syddanmark har fået et antal anmærkninger om ulovlige lån, som svarer til landsgennemsnittet. Af tabel 5 kan det ses, at 20,0 pct. af selskaberne har adresse i denne region, mens 20,1 pct. af anmærkningerne om ulovlige lån findes i denne region (den egentlige forskel mellem disse to er dog kun 0,021 procentpoint). Selskaberne i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden har alle fået færre anmærkninger om ulovlige lån end gennemsnittet, hvilket kan ses i tabel 5. Tabel 5: Andel ulovlige lån fordelt på region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Andel selskaber med adresse i regionen 9,4% 25,1% 20,0% 34,5% 11,0% Andel anmærkninger om ulovlige lån i regionen 8,9% 24,1% 20,1% 33,6% 13,3% Kilde: Experian og egne beregninger 13

Ulovlige lån i danske selskaber

Ulovlige lån i danske selskaber Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Ulovlige aktionærlån ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

Selskabers afkast, likviditet og soliditet

Selskabers afkast, likviditet og soliditet Selskabers afkast, likviditet og soliditet -Analyse af A/S ers og ApS ers reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber November 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk udviklingen på HD-uddannelser - 2014 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2015

REVISOR- BRANCHEN 2015 REVISOR- BRANCHEN 2015 Nøgletal www.fsr.dk Klar omsætningsfremgang for revisorerne Med 16,8 mia. kr. i omsætning fik revisorbranchen et rekordår i 2015. Omsætningen blev løftet med godt 1,2 mia. kr. svarende

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2013

REVISOR- BRANCHEN 2013 REVISOR- BRANCHEN 2013 Nøgletal www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer 1 i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. Revisorbranchen

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Ejendomsvurderinger - Offentlig vurdering af ejerboligen - I en lang række tilfælde er det ikke muligt at klage over ejendomsvurderinger.

Ejendomsvurderinger - Offentlig vurdering af ejerboligen - I en lang række tilfælde er det ikke muligt at klage over ejendomsvurderinger. 1 Ejendomsvurderinger - Offentlig vurdering af ejerboligen - I en lang række tilfælde er det ikke muligt at klage over ejendomsvurderinger. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 4 Ledighed blandt de 5-65-årige Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Hovedkonklusioner...4 3. Bruttoledigheden...5

Læs mere

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU Skiftende regeringer har gennem en lang periode haft fokus på at lette skatten på arbejde i Danmark. Det betyder, at gennemsnitsskatten på arbejde

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Notat om aflønning i den finansielle sektor

Notat om aflønning i den finansielle sektor Finanstilsynet 25. november 2015 J.nr. 500-0030 GOVN/MRE Notat om aflønning i den finansielle sektor 1. Indledende bemærkninger Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder

Læs mere

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 Rigsrevisionen Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 www.rigsrevisionen.dk rr@rigsrevisionen.dk Rigsrevisionen hvad er det? rigsrevisionen Rigsrevisionen hvad er

Læs mere

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81 LikeFred ApS CVR-nr. 32 34 08 81 Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. juni 2015 Som dirigent:... Peter Bager

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste Status på års skattereformer års skattereformer har tilgodeset de rigeste I løbet af de seneste år er der gennemført en række skattereformer, der har lettet skatten på arbejde. Opsummerer man ændringerne

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Svendborg Skolebio. Revisionsprotokollat. Strandvej 75, 5700 Svendborg. CVR-nr. 36 30 82 06

Svendborg Skolebio. Revisionsprotokollat. Strandvej 75, 5700 Svendborg. CVR-nr. 36 30 82 06 Strandvej 75, 5700 Svendborg CVR-nr. 36 30 82 06 Revisionsprotokollat af ## til årsregnskab for perioden 1. april - 31. december 2015 Indhold 1 Indledning 10 2 Konklusion på den udførte revision 10 3 Betydelige

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Den registrerede arbejdsløshed er i april overraskende faldet med. fuldtidspersoner. Antallet af fyringer er imidlertid steget med ca. den seneste

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter 2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter Nyt kapitel Resumé I 2013 var der mere bevægelse i de kommunale skatter end i de foregående år. 13 kommuner valgte at sætte skatten op, mens 11 satte

Læs mere

Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Generelt om beslutningstræerne 2 Generelt om beslutningstræerne (1:2) Dette hæfter indeholder en række

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det såkaldt moderne kontanthjælpsloft som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative rammer særlig

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

Opmærksomhedspunkter vedr. 2025-planen

Opmærksomhedspunkter vedr. 2025-planen Opmærksomhedspunkter vedr. 2025-planen Regeringen fremlagde den 30. august 2016 deres omfattende 2025-plan. En del af denne plan vedrører dagpengeområdet. Og helt overordnet vil planen under sloganet,

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R. Den 4. oktober 2010 blev der i sag nr. 49/2009 K mod registreret revisor R og RR afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Regeringens skattereform og boligmarkedet

Regeringens skattereform og boligmarkedet 29. maj 2012 Regeringens skattereform og boligmarkedet Vi har set nærmere på regeringens forslag til skattereform i forhold til boligmarkedet. Konklusionerne er som følger: Redaktion Christian Hilligsøe

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

Status for den første måneds udbetaling af efterlønsbidrag

Status for den første måneds udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for den første måneds udbetaling af efterlønsbidrag De ældre bliver i efterlønsordningen MK 22-05-2012 22. maj 2012 Analyseoverblik: Danskerne har siden den 2. april 2012 haft

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien I 2013 var driftsresultatet på bedrifter med frilandsgrønsager i gennemsnit på 960.000 kroner mod 379.000 kroner året før. Der er stor variation mellem bedrifterne: Den bedste fjerdedel lå i 2013 i gennemsnit

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

Derfor ER TOPSKAT ET PROBLEM. Af Mads Lundby Hansen

Derfor ER TOPSKAT ET PROBLEM. Af Mads Lundby Hansen Derfor ER TOPSKAT ET PROBLEM Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere på de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere