Ulovlige lån i danske selskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulovlige lån i danske selskaber"

Transkript

1 Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2014-regnskaberne FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

2 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet mere generelt. Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke viden som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om branchens og erhvervslivets rammevilkår. Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR danske revisorer. ISSN-NR.: Denne publikation indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen FSR - Analyse. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til: Erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen på eller tlf Kommunikationschef Anders Lau på eller tlf Analytiker Thomas Baadsgaard på eller tlf

3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER reviderede selskaber havde anmærkninger om ulovlige lån i revisionspåtegningen på 2014-regnskaberne. Det svarer til, at 4,3 pct. af de reviderede selskaber fik en anmærkning om ulovlige lån. Til sammenligning havde 5,9 pct. et ulovligt lån i 2013-regnskaberne Antallet af regnskaber, hvor revisor har givet anmærkninger om ulovlige lån i sin påtegning, er faldet med det seneste år fra til Faldet på selskaber med anmærkninger om ulovlige lån udgøres henholdsvis af fravalgt revision fra selskaber (42 pct.), netto berigtigede lån fra selskaber (38 pct.) og konkurser eller ikke indberettet regnskaber fra 708 selskaber (20 pct.) Selskabernes fravalg af revision eller udvidet gennemgang er således den største enkeltårsag til faldet i antallet af anmærkninger om ulovlige lån i revisorpåtegningerne fra til 2014-regnskaberne Der anslås at have været ulovlige lån for godt 150 mio. kr. blandt de 708 selskaber, der gik konkurs eller ikke indberettede regnskab for Hvis disse lån ikke er berigtiget, inden konkursen indtræffer, er der en risiko for tabt skatteprovenu og/eller, at kreditorer og leverandører lider yderligere tab I 2014-regnskaberne, der er blevet revideret eller har fået en udvidet gennemgang, anslås der at være ulovlige lån for et samlet beløb på godt 1,4 mia. kr. På trods af nye skatteregler fra efteråret 2012, der havde til formål at sætte en stopper for de ulovlige lån, var ud af de ulovlige lån i regnskaberne nye ulovlige lån Blandt de selskaber, der ikke har fået revision eller udvidet gennemgang af 2014-regnskaberne, anslås det, at ville have fået en anmærkning om ulovlige lån, som ikke nødvendigvis er synlige på grund af fravalget af revision eller udvidet gennemgang 2

4 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Ifølge selskabslovens 210 må et selskab ikke yde lån til eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet. Populært sagt må ejere af et selskab altså ikke låne af egen kasse. Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. Revisor skal ved revision eller udvidet gennemgang af et selskabs regnskab give en anmærkning i revisionspåtegningen, hvis selskabet overtræder selskabslovens 210. På den måde kan virksomhedens interessenter blive opmærksomme på det ulovlige lån. FSR - danske revisorer har, på baggrund af data leveret af Experian, gennem flere år fulgt udviklingen i antallet af selskaber, der overtræder lovgivningen på dette område. Den forrige regering fremlagde som et led i sin skattereform forslag om beskatning af lånene. Forslaget blev vedtaget i Folketinget den 13. september De nye regler betyder, at alle nye registrerede ulovlige lån vedrørende hovedaktionærer i fremtiden beskattes som henholdsvis løn eller udbytter allerede på optagelsestidspunktet. Det sker for at fjerne incitamentet til at omdøbe skattepligtig løn eller udbytte til aktionærlån. Selvom lånet tilbagebetales, vil det alligevel blive beskattet hos en låntager, der er hovedaktionær. De nye beskatningsregler omfatter ikke gamle lån og har derfor ikke nødvendigvis betydning for omfanget af berigtigelse af allerede optagne lån. Fakta om revisors erklæringer i regnskaberne Selskaber, som ikke er underlagt revisionspligt, har mulighed for helt at fravælge revisor, eller alternativt at få foretaget en udvidet gennemgang, et review af årsregnskabet eller assistance med regnskabsopstillingen. Udvidet gennemgang, review- eller en erklæring om assistance med opstilling er i modsætning til revision ikke afgivet med en høj grad af sikkerhed. Der kan dog både i forbindelse med review og udvidet gennemgang gives anmærkninger, men kun ved en udvidet gennemgang gives anmærkninger om ulovlige lån. Anmærkninger om ulovlige lån gives også ved en fuld revision. Tabel 1: Fordeling af antal erklæringer i og 2014-regnskaberne Revision Udvidet gennemgang Review Assistance Ingen erklæring I alt Kilde: Experian

5 Omfang af ulovlige lån i 2014-regnskaberne På baggrund af regnskabsdata leveret af Experian har FSR danske revisorer undersøgt omfanget af anmærkninger om ulovlige lån i revisionspåtegningerne på 2014-regnskaberne. Undersøgelsen afdækker desuden udviklingen i omfanget af ulovlige lån siden 2006, med særligt fokus på baggrundene for det seneste års udvikling, samt hvilke konsekvenser disse kan medføre for eksempelvis SKAT, kreditorer og långivere. I dag kan hovedparten af de danske selskaber fravælge revision. Derfor afdækker undersøgelsen også, hvor mange selskaber der ikke bliver revideret og giver et konservativt estimat på, hvor mange anmærkninger om ulovlige lån, der ikke gives og dermed ikke kommer til offentlighedens kendskab. Desuden anskueliggøres det beløbsmæssige omfang af de ulovlige lån. Nyt fald i antallet af ulovlige lån I 2014-regnskaberne er der i påtegningen fra revisor givet anmærkninger om eksistensen af et ulovligt lån i selskaber. Det er et fald på sammenlignet med 2013-regnskaberne, hvor selskaber havde et ulovligt lån. Også året før var der et markant fald i antallet af ulovlige lån på Faldet de to seneste år skal ses i sammenhæng med en markant stigning i antallet af selskaber, som fravælger erklæringstyper, hvor der gives anmærkninger for ulovlige lån. Tabel 2: Udviklingen i antal og andel selskaber med ulovlige lån Antal ulovlige lån Antal reviderede selskaber Andel ulovlige lån ,38% ,84% ,60% ,23% ,10% ,54% ,72% ,89% ,31% Kilde: Experian 2015 og egne beregninger Det seneste års fald i antallet af ulovlige lån betyder, at niveauet i 2014-regnskaberne er på det laveste niveau siden opgørelsens start. I 2006 var der selskaber med ulovlige lån, hvilket svarede til 5,38 pct. af datidens selskabspopulation. Omfanget af ulovlige lån nåede sit højdepunkt i 2011, hvor selskaber havde ulovlige lån, svarende til 8,54 pct. af datidens selskabspopulation. Siden 2011 er omfanget af ulovlige lån faldet markant, fra til Den relative andel af selskaber med ulovlige lån er i den periode næsten halveret fra 8,54 pct. til 4,31 pct. Årsagerne til faldet i omfanget af de ulovlige lån kan skyldes at: Flere selskaber med ulovlige lån fravælger revision eller udvidet gennemgang og skjuler lån under andre poster i regnskabet, såsom andre tilgodehavender 4

6 Selskaber med ulovlige lån går konkurs eller indleverer ikke et regnskab Der er flere selskaber, hvor det ulovlige lån bliver berigtiget, end selskaber, hvor der optages nye ulovlige lån Senere i analysen vil der blive foretaget en nærmere undersøgelse af årsagerne til faldet i antallet af ulovlige lån fra til 2014-regnskaberne. Mange ulovlige lån opdages aldrig Siden 2006, hvor det blev muligt for en række selskaber at fravælge revisionen, er antallet af selskaber i Danmark, hvis regnskab ikke bliver revideret, steget hvert år. På den måde kommer en lang række forhold ikke frem til offentligheden, samtidig med at der ikke er samme sikkerhed for regnskabets indhold, som når en uafhængig revisor har revideret det. Figur 1: Udviklingen i antallet af selskaber, der har fravalgt revision eller udvidet gennemgang Kilde: Experian 2015 og egne beregninger I 2006 havde blot 12 selskaber fravalgt revisionen, mens selskaber fravalgte revisionen i I 2013 fik selskaberne i regnskabsklasse B, som har en nettoomsætning på op til 72 mio. kr., mulighed for at få foretaget en udvidet gennemgang af regnskabet, hvor revisor ligesom i revisionen kan komme med anmærkninger om regnskabet og andre forhold, i stedet for en mere omfattende revision. Blandt 2014-regnskaberne blev hverken revideret eller fik foretaget udvidet gennemgang. 5

7 Disse selskaber indgår ikke i statistikken over antal regnskaber, der har fået anmærkninger om ulovlige lån, eftersom der ikke er udført revision eller udvidet gennemgang af dem. Hvis en revisor havde udført revision eller udvidet gennemgang af disse regnskaber, må det ud fra en konservativ vurdering forventes, at revisor ville give en anmærkning om ulovlige lån i revisors påtegning på regnskabet i en lige så stor andel af selskaberne, som ved revision eller udvidet gennemgang. Dermed kan det estimeres hvor mange selskaber, som forventeligt ville have fået en anmærkning om ulovlige lån i regnskabet, hvis de var blevet revideret. Godt 4,3 pct. af 2014-regnskaberne, der blev revideret eller fik foretaget en udvidet gennemgang, havde anmærkninger om ulovlige lån. Det svarer til, at der blandt de selskaber, som ikke blev revideret, anslås at kunne have været givet anmærkninger om ulovlige lån i selskaber. På grund af manglende revision eller udvidet gennemgang kommer disse ikke til offentlighedens kendskab. Figur 2: Udviklingen i antallet af regnskaber med ulovlige lån, der ikke kommer til offentlighedens kendskab Kilde: Experian 2015 og egne beregninger Ovenstående figur indikerer altså, at en del af forklaringen bag faldet i antallet af regnskaber med revisoranmærkninger om ulovlige lån, kan skyldes en markant stigning i fravalg af revision eller udvidet gennemgang, og dermed kommer disse forhold ikke automatisk og systematisk til myndighedernes, kreditorernes og andre brugeres kendskab. 1 Beregningerne bygger på antagelsen om, at andelen af ulovlige lån er den samme for reviderede og ikke-reviderede selskaber. De benyttede andele til beregningerne fremgår af tabel 2, mens antallet af ikke-reviderede selskaber fremgår af figur 1. 6

8 Fakta om lempelse af revisionspligt Revisionspligten er blevet lempet i flere omgange. Før 2006: Fra 2006: Fra 2011: Fra 2013: Alle regnskabsklasse B-virksomheder er omfattet af revisionspligt. Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 3 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision. Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision. Regnskabsklasse B-virksomheder med mere end 8. mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at vælge mellem udvidet gennemgang og revision. Holdingselskaber sidestilles med klasse B-virksomheder i forhold til revisionspligten, så holdingselskaber med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning på koncernniveau får mulighed for at fravælge revision. 7

9 Seneste års udvikling i ulovlige lån For at få en indsigt i, hvordan selskaber med et ulovligt lån i 2013-regnskabet agerer efterfølgende, undersøges, hvordan disse selskaber har udviklet sig i løbet af Dette giver indsigt i årsagerne til faldet i antallet af ulovlige lån fra til 2014-regnskaberne. Analysen er udarbejdet på baggrund af regnskabsinformation om de enkelte selskaber leveret af Experian. Regnskabsinformationen indeholder blandt andet oplysninger om, hvorvidt en revisor har erklæret sig om regnskabet, og i givet fald hvilken type erklæring revisor har givet, og hvorvidt der er anmærkninger om ulovlige lån i regnskabet. Der er mere specifikt blevet kigget ned i 2014-regnskaberne for de selskaber, der havde et ulovligt lån ifølge påtegningen på 2013-regnskaberne for at undersøge, om der stadig er ulovlige lån i 2014, og i hvilket omfang revision eller udvidet gennemgang er fravalgt. Sidste års ulovlige lån berigtiges kun i begrænset omfang Blandt 2013-regnskaberne havde selskaber en anmærkning om ulovligt lån i revisors påtegning. I figur 3 ses det, at af selskaberne med ulovlige lån i 2013-regnskabet også havde ulovlige lån i 2014-regnskabet. I selskaber, svarende til godt en tredjedel, er det ulovlige lån fra 2013 berigtiget i selskaber har enten helt fravalgt revisor eller har valgt et review eller en assistance, hvor der ikke gives anmærkninger for ulovlige lån. Hermed er det ikke umiddelbart synligt for brugerne af regnskaberne heriblandt også SKAT, kreditorer og långivere, om og i givet fald, hvor mange af disse selskaber der fortsat havde ulovlige lån i Dette øger alt andet lige risikoen for kreditgivning og långivning på et forkert grundlag. De resterende 708 selskaber er enten gået konkurs eller har på anden baggrund ikke indleveret et regnskab. Når et selskab går konkurs, er der en risiko for, at et skatteprovenu kan være tabt, hvis de ulovlige lån ikke er berigtiget, inden konkursen indtræffer, idet de tidligere ejere kan være ude af stand og/eller vilje til at tilbagebetale lånene. Det samme gælder de penge, som andre kreditorer, långivere og leverandører måtte have til gode i selskabet. 8

10 Antal Selskaber Figur 3: 2014-status for selskaber, som havde et ulovligt lån i 2013-regnskabet (42%) (36%) (7%) (15%) Fortsat ulovlige lån Konkurs eller ikke indleveret regnskab Fravalgt revision Lån tilbagebetalt Kilde: Experian 2015 og egne beregninger Knap nye ulovlige lån i 2014-regnskaberne For at undersøge årsagerne til faldet i antallet af anmærkninger om ulovlige lån fra til 2014-regnskaberne er det væsentligt at korrigere for antallet af nye ulovlige lån optaget i 2014 for derigennem at anskueliggøre, hvor mange ulovlige lån der netto er blevet berigtiget. I regnskaberne var det ulovlige lån fra året før blevet berigtiget i selskaber. Samtidig blev der dog oprettet nye ulovlige lån. Netto blev der således kun berigtiget ulovlige lån i alt i denne periode. 9

11 Figur 4: Sammensætning af ulovlige lån i 2014-regnskaberne Nyoprettede ulovlige lån fra (35%) Ulovlige lån fra (65%) Kilde: Experian 2015 og egne beregninger Den 13. september 2012 vedtog Folketinget et forslag om beskatning af de ulovlige lån. De nye regler skulle fjerne incitamentet til at omdøbe ellers skattepligtig løn eller udbytter til et lån og dermed også fjerne incitamentet til at optage ulovlige lån. Reglerne betyder, at ulovlige lån beskattes som henholdsvis løn eller udbytter allerede på optagelsestidspunktet. Tilbagebetales disse ulovlige lån til selskabet, vil beløbet blive beskattet igen, når det senere skal trækkes korrekt ud af selskabet. På trods af de nye regler om beskatning af de ulovlige lån er der alligevel optaget knap nye ulovlige lån i 2014-regnskaberne. Antagelsen om, at de nye skatteregler ville stoppe tilgangen af nye ulovlige lån, ser således kun ud til at holde stik i et begrænset omfang. Fravalg af revision er den primær årsag til fald i anmærkninger om ulovlige lån Det seneste år er antallet af anmærkninger om ulovlige lån faldet med Dette fald fra til 2014-regnskaberne kan skyldes at: Selskaber med anmærkninger om ulovlige lån i 2013-regnskabet har fravalgt revision eller udvidet gennemgang af 2014-regnskabet, så disse anmærkninger ikke kan fremkomme af en eventuel påtegning på regnskabet Selskaberne ikke har indleveret regnskab i 2014 på grund af konkurs eller andre forhold Der netto er flere berigtigelser end ny-optagne ulovlige lån i 2014-regnskaberne Blandt selskaberne med en anmærkning om ulovlige lån i 2013-regnskaberne havde selskaber fravalgt revision eller udvidet gennemgang af 2014-regnskabet, 708 selskaber var enten 10

12 gået konkurs eller havde af anden grund ikke indleveret et regnskab for 2014, mens der netto blev berigtiget ulovlige lån fra til 2014-regnskaberne. Det kan derfor konkluderes, at den primære årsag til faldet i antallet af anmærkninger om ulovlige lån fra til 2014 regnskaberne skyldes fravalg af revision eller udvidet gennemgang. Samtidig bidrager de netto-berigtigede lån også væsentligt til faldet, mens faldet kun i mindre grad kan tilskrives konkurser eller manglende indberettede regnskaber. Figur 5: Baggrund for faldet i antallet af ulovlige lån fra til 2014-regnskaberne Netto berigtigede lån (38%) Fravalgt revision (42%) Konkurs eller ikke indleveret regnskab 708 (20%) Kilde: Experian 2015 og egne beregninger Ulovlige lån for godt 1,4 mia. kr. i danske selskaber En stikprøve foretaget i sommeren 2014 på 1000 tilfældigt udvalgte selskaber med en anmærkning om et ulovligt lån fra revisor i erklæringen om det senest aflagte regnskab viste, at der i gennemsnit var ulovlige lån for kr. i disse regnskaber 2. Antages dette resultat for at være repræsentativt for de godt regnskaber med en anmærkning om et ulovligt lån i påtegningen på 2014-regnskaberne, svarer det til, at der er optaget ulovlige lån for i alt godt 1,42 mia. kr. Dertil kommer yderligere ulovlige lån for 683 mio. kr. i de godt selskaber, der anslås at ville have fået anmærkninger om ulovlige lån i 2014-regnskaberne, hvis de ikke havde fravalgt revision eller udvidet gennemgang. 2 Risiko for skjult skattegrundlag ved lempet revision, FSR danske revisorer, juni

13 Blandt de 708 selskaber, der havde en anmærkning om et ulovligt lån i 2013-regnskabet og siden gik konkurs inden aflægningen af 2014-regnskabet eller af anden grund ikke har aflagt regnskab i 2014, svarer det til, at der er optaget lån for i alt godt 150 mio. kr. Såfremt de ulovlige lån ikke er berigtiget, inden konkursen indtræffer, er der en risiko for, at et skatteprovenu kan være tabt. Det samme gælder de penge, som andre kreditorer, långivere og leverandører måtte have til gode hos de tidligere ejere i selskabet, idet disse måske er uden betalingsvilje og eller -evne. Tabel 3: Samlet beløbsgrundlag ved forskelligt antal lån Antal lån Kroner Gennemsnitligt beløb pr. lån: Ulovlige lån i 2014 (6.529 stk): Mistede ulovlige lån i 2014 (3.139 stk): Scenarie 1 (500 stk): Scenarie 2 (1.000 stk): Scenarie 3 (2.500 stk): Scenarie 4 (5.000 stk): Scenarie 5 (7.500 stk): Scenarie 6 ( stk): Kilde: FSR danske revisorer,

Ulovlige lån i danske selskaber

Ulovlige lån i danske selskaber Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2013-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Ulovlige aktionærlån ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Selskabers afkast, likviditet og soliditet

Selskabers afkast, likviditet og soliditet Selskabers afkast, likviditet og soliditet -Analyse af A/S ers og ApS ers reviderede og ikke-reviderede årsregnskaber November 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk udviklingen på HD-uddannelser - 2014 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2015

REVISOR- BRANCHEN 2015 REVISOR- BRANCHEN 2015 Nøgletal www.fsr.dk Klar omsætningsfremgang for revisorerne Med 16,8 mia. kr. i omsætning fik revisorbranchen et rekordår i 2015. Omsætningen blev løftet med godt 1,2 mia. kr. svarende

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2013

REVISOR- BRANCHEN 2013 REVISOR- BRANCHEN 2013 Nøgletal www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer 1 i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. Revisorbranchen

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Ejendomsvurderinger - Offentlig vurdering af ejerboligen - I en lang række tilfælde er det ikke muligt at klage over ejendomsvurderinger.

Ejendomsvurderinger - Offentlig vurdering af ejerboligen - I en lang række tilfælde er det ikke muligt at klage over ejendomsvurderinger. 1 Ejendomsvurderinger - Offentlig vurdering af ejerboligen - I en lang række tilfælde er det ikke muligt at klage over ejendomsvurderinger. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81 LikeFred ApS CVR-nr. 32 34 08 81 Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. juni 2015 Som dirigent:... Peter Bager

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU Skiftende regeringer har gennem en lang periode haft fokus på at lette skatten på arbejde i Danmark. Det betyder, at gennemsnitsskatten på arbejde

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Notat om aflønning i den finansielle sektor

Notat om aflønning i den finansielle sektor Finanstilsynet 25. november 2015 J.nr. 500-0030 GOVN/MRE Notat om aflønning i den finansielle sektor 1. Indledende bemærkninger Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning

Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene 1. Indledning Dette notat beskriver metode, antagelser og beregningsgrundlag, som ligger til grund for beregningen af det

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste Status på års skattereformer års skattereformer har tilgodeset de rigeste I løbet af de seneste år er der gennemført en række skattereformer, der har lettet skatten på arbejde. Opsummerer man ændringerne

Læs mere

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 4 Ledighed blandt de 5-65-årige Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Hovedkonklusioner...4 3. Bruttoledigheden...5

Læs mere

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 14. marts 2014 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2013 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien I 2013 var driftsresultatet på bedrifter med frilandsgrønsager i gennemsnit på 960.000 kroner mod 379.000 kroner året før. Der er stor variation mellem bedrifterne: Den bedste fjerdedel lå i 2013 i gennemsnit

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Stigende vikarbeskæftigelse

Stigende vikarbeskæftigelse De foreløbige tal fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register viser, at vikarbeskæftigelsen siden efteråret er steget med 3-4. personer. I februar 216 var der knap 34.3 personer beskæftiget i vikarbranchen,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R. Den 4. oktober 2010 blev der i sag nr. 49/2009 K mod registreret revisor R og RR afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

Svendborg Skolebio. Revisionsprotokollat. Strandvej 75, 5700 Svendborg. CVR-nr. 36 30 82 06

Svendborg Skolebio. Revisionsprotokollat. Strandvej 75, 5700 Svendborg. CVR-nr. 36 30 82 06 Strandvej 75, 5700 Svendborg CVR-nr. 36 30 82 06 Revisionsprotokollat af ## til årsregnskab for perioden 1. april - 31. december 2015 Indhold 1 Indledning 10 2 Konklusion på den udførte revision 10 3 Betydelige

Læs mere

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 Rigsrevisionen Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 www.rigsrevisionen.dk rr@rigsrevisionen.dk Rigsrevisionen hvad er det? rigsrevisionen Rigsrevisionen hvad er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Derfor ER TOPSKAT ET PROBLEM. Af Mads Lundby Hansen

Derfor ER TOPSKAT ET PROBLEM. Af Mads Lundby Hansen Derfor ER TOPSKAT ET PROBLEM Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere på de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. maj 2011 FLC flc@vd.dk 7244 3197 MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 Opgørelser baseret på de seneste Transportvane Undersøgelser 1 (TU) indikerer,

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det såkaldt moderne kontanthjælpsloft som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative rammer særlig

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Henrik Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

2009/1 BTL 190 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010. Betænkning.

2009/1 BTL 190 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010. Betænkning. 2009/1 BTL 190 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Før krisen var kvindernes arbejdsløshed højere end mændenes, men specielt i det første år af krisen steg mændenes arbejdsløshed markant mere end kvindernes.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Fattigdommen i Danmark bliver ved med at stige, og der er nu over.000 fattige i Danmark. Fraregnes studerende er antallet af fattige på godt.000 personer,

Læs mere

Den 12. januar 2015. Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.

Den 12. januar 2015. Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune. Den 12. januar 2015 Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune. Ældrerådet har på sit møde i dag den 12. 01.2015 behandlet pkt. 134 Nattevagter på Plejecentrene, som

Læs mere

Overførsler for de rigeste i Danmark

Overførsler for de rigeste i Danmark Overførsler for de rigeste i Danmark De rigeste familier i Danmark modtager samlet 3,4 mia. kr. i indkomstoverførsler. Det svarer til et gennemsnit på 15.500 kr. for hver af de 220.000 personer der er

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 30 82 79 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/1 2013 Kim Nielsen Hvam Dirigent

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI

SURVEY. Risici i danske SMV-virksomheder JUNI Risici i danske SMV-virksomheder SURVEY JUNI 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen Side 1 af 6 varetager revisorernes interesser

Læs mere