Politik for billed- og lydmedier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for billed- og lydmedier"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Politik for billed- og lydmedier Indhold 1. Indledning: Politikkens værdi og ånd 2. Afgrænsning 3. Politik for billed- og lydmedier 4. Eksempler 5. Vil du vide mere? 5.1. Lovgivning 5.2. Snitflader til andre politikker eller arbejdsfelter i regionen Links og referencer 5.4. Kontakt 1. Indledning: Politikkens værdi og ånd Politikken for billed- og lydmedier er udarbejdet med primært fokus på medarbejderne og lederne. Dens vigtigste formål er at hjælpe regionens ansatte med at afklare, hvad de kan gøre og må gøre i en række situationer, hvor der optages billeder og lyd, når de samarbejder eller er i kontakt med brugere, patienter, borgere, pårørende, kolleger m.fl Side 1 Politikken omfatter således ikke patientens forhold. Politikken indeholder en række overordnede retningslinjer, der hjælper regionens ansatte til at finde ud af, hvad de kan gøre i en række situationer og, hvor lovgivningen tilsiger det, hvad de skal gøre. Det er grundlæggende for politikken, at Region Midtjylland ønsker at være åben og proaktiv, gå i dialog samt understøtte god praksis i regionen. Politikken er tænkt som et aktivt hjælperedskab, der skal understøtte det gode arbejde i regionen og sikre praksis i tråd med værdierne dialog, dygtighed, dristighed. Derfor er politikken formuleret, så den tager udgangspunkt i de daglige udfordringer og spørgsmål, der melder sig for regionens ansatte. Politikken skal hente sin værdi som hjælperedskab og vejledning i netop disse situationer. Konkrete beslutninger træffes lokalt og mere konkrete handlingsanvisninger udarbejdes derfor også lokalt. Politikken gælder alle ansatte, ligesom den gælder studerende, elever, frivillige samt konsulenter o.a. med opgaver for regionen. Politikken er udarbejdet efter ønske fra medarbejdere i Region Midtjylland.

2 2. Afgrænsning Politikken beskriver en overordnet retning for brugen af billed- og lydmedier i forhold til medarbejderne i Region Midtjylland som f.eks. fotos og film, blandt andet i form af en række retningslinjer for den interne adfærd i organisationen, men også med henvisning til gældende lovgivning. Der er lagt særlig vægt på at besvare de konkrete spørgsmål, der er rejst af medarbejderne og spørgsmål, der kan forventes at blive rejst af medarbejdere i det daglige arbejde. Politikken indeholder svar på spørgsmål inden for den lovgivningsramme, som findes på området, med de rammer og regler der er for f.eks. fotografering og filmoptagelser. Side 2 Det vil i nogle situationer være klart defineret af lovgivningen, hvad man skal gøre. I andre situationer har det været muligt for regionen at formulere klarere retningslinjer inden for de rammer, der er afstukket af lovgivningen. Politikken er et resultat af samarbejdet i en arbejdsgruppe under RMU med repræsentanter fra ledelses - og medarbejderside. Politikken er vedtaget af regionsrådet 25.juni Politik for billed- og lydmedier Her beskrives politikken. Det gælder generelt, at når en medarbejder eller leder skal vurdere, om der må optages eller fotograferes, skal der foretages en konkret vurdering. Du kan hente hjælp til denne vurdering nedenfor: Generelt om fotografering på regionens matrikler Ved fotografering på hospitaler, i regionshusene, på botilbud og lignende boformer skal der ALTID indhentes tilladelse hos den, der fotograferes. Ved fotografering på hospitaler, i regionshusene, botilbud og lignende boformer skal der ALTID indhentes tilladelse hos ledelsen. Det kan dog aftales, at tilladelsen gives lokalt for at kunne håndtere dette i praksis. F.eks. giver det god mening at det er jordemødrene, der vurderer på muligheden for at tage fotos af det nyfødte barn. Dette gælder i Region Midtjylland for såvel indendørsarealer såvel som for udendørsarealer som f.eks. parkeringspladser og parker tilhørende regionen samt ved og i ambulancer,

3 akutlægebiler m.v. Kort sagt: Som udgangspunkt alle regionens matrikler og transportmidler. Vi respekterer disse retningslinjer som medarbejdere og ledere og henstiller også i det daglige til, at de respekteres af patienter, brugere, pårørende, borgere og presse. Da disse retningslinjer er vedtaget af regionen, er vi som medarbejdere og ledere opmærksomme på, at pressen og patienter kan tolke lovgivningen anderledes. I disse situationer vil vi tydeliggøre retningslinjerne og så vidt muligt overbevise de pågældende om, at fotografering/filmoptagelse er uhensigtsmæssig og uønsket. Hvis retningslinjerne efter medarbejdernes opfattelse overskrides, informeres ledelsen. Side 3 Som medarbejder må man IKKE tage fotos, lyd eller filme patienter, brugere m.fl. uden samtykke, med mindre fotografering er klart defineret som en del af arbejdsopgaven. Således må medarbejdere ikke optage, vise, videregive eller offentliggøre private film, fotos eller lyd af patienter, brugere m.fl. Tilladelse til fotografering og optagelse Som medarbejdere sikrer vi, at der altid er hentet tilladelse hos ledelsen til at fotografere eller filme på en af regionens matrikler eller i forbindelse med konferencer og lignende organiseret af regionen. En del af regionens medarbejdere løser opgaver i borgernes hjem. Her beslutter ledelsen ikke, om der skal filmes, idet tilladelsen skal hentes hos borgeren eller dennes værge. Ledelsen sikrer, at medarbejderne er informeret om planer for og omfang af fotografering og filmoptagelser på arbejdspladsen, f.eks. via intranet og opslag samt at det sker i så god tid som muligt. Det er op til den enkelte medarbejder, om han/hun vil medvirke ved fotografering og filmoptagelse, også når ledelsen har givet tilladelse. Ledelsen respekterer altid den enkelte medarbejders udmelding om, at han/hun ikke ønsker at medvirke på fotos eller film. Er medarbejderen informeret, og har han/hun ingen indsigelser, kan medarbejderen fotograferes eller filmes, og der skal ikke indhentes skriftligt samtykke. Ledelsen tager hensyn til en medarbejder, der ikke ønsker at deltage i optagelser. Det sker ved at hjælpe medarbejderen

4 med at organisere sin arbejdsdag, f.eks. ved at lade vedkommende bytte vagt, flekse, holde fridag eller arbejde hjemme, når der optages. Medarbejdere og ledelse er opmærksomme på, at brugen af et foto m.v. altid skal være i overensstemmelse med den tilladelse, der er givet f.eks. til privat brug og/eller offentliggørelse på de sociale medier. Medarbejdere og ledelse reagerer aktivt på egne og kollegers vegne, hvis vi vurderer, at det ikke er tilfældet. Det gælder også, hvis der er manipuleret med fotos eller personalet føler sig krænket. Ledelsen reagerer f.eks. ved at få foto fjernet og i alvorligere tilfælde ved at tage retslige skridt. Når der tages fotos og video på interne kurser og forløb, må den, der optager, kun anvende materialet i de sammenhænge, det er aftalt med deltagerne. Side 4 Hvis en pårørende filmer et behandlingsforløb, og man som medarbejder vurderer, at det kan være direkte hæmmende for behandlingen, kan der henstilles til, at den pårørende ikke filmer. Hvis vedkommende ikke retter sig efter henvisningen, kan der igen henstilles til, at der ikke filmes. Respekteres henstillingen ikke, kan den pårørende bortvises. Medarbejderen skal som udgangspunkt altid aftale bortvisning med nærmeste leder. Hvis det ikke er muligt i situationen, skal medarbejderen efterfølgende orientere nærmeste leder. Det er ikke tilladt at bruge optagelser, der er krænkende for den person, der filmes eller fotograferes, f.eks. optagelser af personlig karakter. Videoovervågning Ledelsen kan beslutte at videoovervåge på udvalgte steder som f.eks. cykelskure og p-pladser og alene med det formål at sørge for medarbejdernes, patienternes, brugernes samt pårørendes sikkerhed, f.eks. i forhold til tyveri og hærværk. Videoovervågning sker inden for lovens rammer: Der skal bl.a. være et klart og sagligt formål med overvågningen, og den skal være af et omfang, der svarer til formålet. Ledelsen sørger altid for at informere medarbejdere, patienter og andre, der overvåges, om at overvågningen finder sted. Det skal også fremgå af skilt på stedet eller på anden tydelig måde, at der videovervåges. Ledelsen er ansvarlig for, at billed- og lydoptagelser som udgangspunkt altid slettes efter 30 dage.

5 Fotos af medarbejdere på storskærme Region Midtjylland benytter sig af forskellige typer storskærme på matriklerne. Disse anvendes bl.a. til at få overblik over og styre personaleressourcer i forhold til patienter og patientforløb. Storskærmene hænger typisk i hospitalernes koordinatorrum, nogle er ophængt i bl.a. venteværelser og i gange på hospitaler, hvor det er relevant at informere patienter og pårørende. På skærmene kan vises billeder af personalet samt personalets fornavn eller regionsid. I forhold til tilgængelighed til storskærme med oplysninger vedrørende patienter iagttages sundhedslovens videregivelsesregler. Da oplysningerne på skærmene kan være synlige for såvel de ansatte som for patienter og pårørende, skal Region Midtjylland have tilladelse fra medarbejderne. Side 5 Ønsker medarbejderen ikke at give sin tilladelse til at vise billede og navn eller regionsid, er han/hun ikke forpligtet til at oplyse grunden hertil. Er medarbejder indstillet på at give tilladelse, kan den gives i forhold til brug af: o o o foto navn og regionsid foto, navn og regionsid. Har en medarbejder givet tilladelse til brug af foto, er det arbejdsgiver, der bestemmer hvilken type foto, der skal anvendes. I praksis vil det være afdelingsleder, der godkender fotos. Medarbejderen har til enhver tid mulighed for at trække sin tilladelse til brug af foto/navn/regionsid tilbage. Aktuelt drøftes og vurderes krav til samtykke fra medarbejdere til brug af fotos på klinisk logistik skærme i Region Midtjylland. Politikken vil skulle tilrettes i overensstemmelse med kommende beslutninger. Lydoptagelser Patienten, brugeren eller pårørende kan lydoptage, såfremt han/hun selv deltager aktivt i samtalen. Som ledere eller medarbejdere ser vi som udgangspunkt disse optagelser som en mulighed for at dokumentere vores faglighed og f.eks. udvikle relationen til patienten eller brugeren.

6 Patienten, brugeren eller den pårørende er ikke forpligtet til at oplyse, at der optages. Regionen anser det dog for hensynsfuldt, at gøre opmærksom på, hvis man ønsker at optage en samtale. Patienten, brugeren eller den pårørende skal dog være opmærksom på, at det ikke altid er lovligt at videregive eller offentliggøre lydoptagelsen, f.eks. hvis lydoptagelsen er krænkende. Opbevaring af fotos, filmoptagelser m.v. Bliver vi bekendt med, at fotos af f.eks. afdøde personer eller tidligere medarbejdere anvendes i tilknytning til regionens opgaver i pressen eller andre steder på en måde, der ikke skønnes fagligt eller etisk forsvarlig, som f.eks. i en pjece eller på et busbanner, er det ledelsens ansvar at reagere. Det sker ved at kontakte dem, der har anvendt fotos samt personer med ophavsret for så vidt muligt at få fotos slettet af arkiver m.v. Side 6 Fotos af afdøde personer eller tidligere medarbejdere kan anvendes i forbindelse med historisk dokumentation af begivenheder på og omkring f.eks. hospitalerne. Rettigheder til og brug af fotos og film Vi sikrer os som ledere og medarbejdere retten til brug af fotos og film fra personen, der har ophavsretten, f.eks. når vi får fotos/illustrationer fra andre eller henter dem på internettet. Vi sørger efterfølgende for at fortælle, hvem der har lavet fotos og film, når vi bruger materialet, dvs. krediterer vedkommende. Vi undlader kun at kreditere, hvis det er helt urimeligt vanskeligt eller umuligt at gøre det. Regler og beslutninger generelt Den lokale ledelse kan i samarbejde med medarbejderne udarbejde lokale regler og træffe beslutninger om muligheder for fotografering eller optagelse for på den måde at sikre, at hospitalet, botilbud eller lign. boformer kan fungere i overensstemmelse med sit formål. Det er op til den enkelte organisatoriske enhed at vurdere hvilket lokalt niveau regler og beslutninger skal træffes på.

7 Regler og beslutninger skal altid begrundes sagligt, og de skal i omfang og rækkevidde være fornuftige i forhold til det formål, de skal opfylde. 4. Eksempler Her nævnes et antal eksempler, der tilsammen illustrerer de problemstillinger, politikken forholder sig til. Eksemplerne skal give medarbejdere og ledelse mulighed for at orientere sig og få en første hjælp til at forholde sig til de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med brug af billed-og lydmedier. Ved at læse eksemplerne kan man overveje: Ligner det min situation? Hvad mener min arbejdsgiver? Hvad kan jeg gøre? Side 7 En bruger filmer på et botilbud En bruger på et botilbud filmer medarbejdere og andre brugere med sin mobiltelefon. Ifølge lovgivningen skal brugeren indhente tilladelse til at filmoptage på institutionen som derfor kan forbyde den pågældende at filme. Der kan dog være pædagogiske overvejelser, der tilsiger, at man lader den pågældende bruger filme. Det vil her være anbefalingen, at den lokale ledelse i samarbejde med medarbejderne udarbejder retningslinjer for, hvornår brugeren må filme m.v. Pårørende filmer behandlingsforløb En pårørende filmer i forbindelse med behandling af patient, hvilket personalet i første gang accepterer, da det synes at skabe tryghed hos patienten. Da optagelserne bliver mere og mere hyppige, bliver det dog meget forstyrrende i forhold til dialogen mellem patient og sygeplejerske og i forhold til at udføre selve behandlingen. Sygeplejersken henstiller derfor til, at den pårørende begrænser sine filmoptagelser, dog uden effekt. Efter flere henstillinger resulterer det i en advarsel fra afdelingen. Da dette heller ikke ændrer den pårørendes opførsel, bortvises han fra afdelingen, da optagelserne i urimelig grad gør det vanskeligt at behandle patienten. Patient lydoptager samtale med læge En patient skal drøfte en kritisk sygdom med sin læge på hospitalet. Han optager samtalen. Det er lovligt at gøre dette, så længe han selv deltager aktivt i samtalen. Lægen ser som udgangspunkt positivt på patientens initiativ og opfatter det som en måde at understøtte dialogen og samarbejdet med patienten samt at dokumentere egen faglighed.

8 Fotoserie om regionens hospitaler Der skal laves en fotoserie til et af regionens magasiner om en hospitalsafdeling, og en fotograf har fået tilladelse af ledelsen til at komme forbi og fotografere en række behandlingsforløb. To af medarbejderne på afdelingen ønsker dog ikke at medvirke i den fotoserie, der kræver at man går tæt på og følger deres arbejde i en længere periode. Det aftales derfor med ledelsen, at de to medarbejdere bytter vagter på de dage, hvor fotografen vil være til stede. Brug af video til undervisning En intern konsulent i Region Midtjylland optager dele af et kursus om patientkommunikation for medarbejdere, så deltagerne kan se, hvordan de kommunikerer. Det sker efter aftale med deltagerne. Efter endt kursus ønsker konsulenten at anvende materialet på en konference, hvor hun skal fortælle om sine arbejdsmetoder. Hun indhenter derfor en ny tilladelse fra de deltagere, der er blevet filmet, så hun kan anvende filmene i den nye sammenhæng. Side 8 Videoovervågning På et hospital installeres videoovervågning i et ny p-hus efter problemer med overfald. Ledelsen informerer herom i nyhedsbrev og på hjemmesiden, så både medarbejdere og patienter er bekendt med overvågningen. Her er baggrunden for at opsætte kameraer og omfanget af overvågningen beskrevet og illustreret, lige som kontaktinformation på ansvarlig oplyses. Fotos på et botilbuds hjemmeside Et botilbud har lagret fotos fra en række vigtige begivenheder, der har fundet sted, bl.a. åbning af tilbygning og jubilæum. En række af disse fotos bruges på bl.a. hjemmesiden til at fortælle om botilbuddet. Fotos er nu fem år gamle, og på nogle af billederne optræder en medarbejder, der har skiftet arbejde og én, der blev pensioneret for et år siden og netop er afgået ved døden. Ledelsen beslutter sig derfor for at slette fotos, hvor disse medarbejdere optræder fra hjemmesiden samt udvalgte fotos fra arkivet. 5. Vil du vide mere? 5.1. Lovgivning Her følger en generel indføring i lovgivning, der gælder i forhold til de problemstillinger politikken skal omfatte. Politikken tager udgangspunkt i en vifte af lovgivning, herunder forvaltningsloven, straffeloven, persondataloven, ophavsretsloven, sundhedsloven m.v.

9 Afsnittet er ikke en facitliste, men en ramme for, hvad vi må gøre. Det skal vurderes konkret i den enkelte situation, hvad man skal gøre. Lovgivningens grundelementer samt elementer, der er særligt vigtige for de problemstillinger, der ligger til grund for at udarbejde politikken, beskrives kort: Forvaltningsretten I forvaltningsretten findes en række grundsætninger, som skal iagttages, når offentlige myndigheder udfører deres opgaver. Dette være sig blandt andet saglighed og proportionalitetsprincippet. Princippet om saglighed indebærer, at indgreb ikke må være båret af usaglige hensyn. Proportionalitetsprincippet indebærer, at et indgreb ikke må være mere vidtgående end hvad formålet tilsiger. Side 9 Når en offentlig myndighed træffer en afgørelse, skal forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning iagttages. Straffeloven om fotografering og lydoptagelse Det kræver tilladelse/samtykke at billedoptage på et ikke frit tilgængeligt sted. Et ikke frit tilgængeligt sted er et område, som offentligheden ikke har adgang til. Uden tilladelse/samtykke til billedoptagelse på et ikke frit tilgængeligt sted, vil der være tale om uberettiget billedoptagelse i straffelovens forstand. Et hospital er som udgangspunkt et ikke frit tilgængeligt sted. Eksempelvis er sengestuer, lokaler hvor patienterne opholder sig, personalerum, møderum og lignende alene tilgængelig for personer med tilknytning. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt, der kan findes hospitalsområder, der kan anskues som værende frit tilgængelige. Af hensyn til patienterne, deres sygdom, behandling mv. samt af hensyn til personale, foretager arbejdsgruppen den bredest mulige fortolkning af ikke frit tilgængelig således, at alle dele af et hospitalsområde er et ikke frit tilgængeligt sted. Hertil kommer, at Dansk Journalistforbund i deres pjece Fotografering og privatlivets fred tilkendegiver, at et hospital er et ikke frit tilgængeligt sted. Det er alene forbudt at optage samtaler, som man ikke selv deltager i. Ved optagelse af en samtale man selv deltager i, er det hensynsfuldt at oplyse det på forhånd, men fuldt ud lovligt at lade være.

10 Vedrørende brug af billeder, der finder sted efter optagelse, skal man være opmærksom på følgende: Straffelovens fastslår et forbud mod uberettiget videregivelse af billeder vedrørende en andens private forhold, eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, jf. straffelovens 264 d. Uberettiget videregivelse er videregivelse uden tilstrækkelig samtykke fra den der fotograferes. Sygdom henregnes eksempelvis som et privat forhold. Straffelovens 267 beskytter blandt andet mod billedmæssige ærekrænkelser. Sundhedsloven Efter sundhedsloven er den klare hovedregel, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Et informeret samtykke kan være mundtligt, skriftligt eller efter omstændighederne stiltiende. Videoovervågning i forbindelse med behandling eller kliniske fotos kræver informeret samtykke. Ved videregivelse af oplysninger vedrørende patienter skal sundhedslovens videregivelsesregler iagttages. Side 10 Persondataloven Persondataloven regulerer hvornår og hvordan personoplysninger, herunder billeder og videoovervågning, kan behandles. Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger og for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register. Persondataloven omfatter behandling af følsomme oplysninger, andre rent private forhold og ikke-følsomme oplysninger. Billedoptagning og videoovervågning er således omfattet af loven. Når der behandles personoplysninger, herunder billeder, er der nogle grundlæggende krav der altid skal være opfyldt. Disse er: God databehandlingsskik, saglighed, at en senere behandling ikke må være uforenelig med det formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og princippet om proportionalitet. Behandling, videregivelse og offentliggørelse af persondata kræver som udgangspunkt samtykke fra den person, oplysningerne angår. Et samtykke bør være skriftligt - dette af bevismæssige grunde. I loven findes eksempler på, hvor der kan behandles persondata uden samtykke. Persondataloven indeholder forskellige betingelser for behandling af følsomme og ikke-følsomme oplysninger. Behandling af persondata kan således finde sted, når de i loven fastsatte betingelser er opfyldt. Opsamlede persondata skal slettes eller anonymiseres, når den dataansvarlige ikke længere har behov for disse, medmindre den dataansvarlige ifølge anden lov har pligt til at opbevare de opsamlede data. Båndet tv-overvågning, herunder også optagelser i

11 kriminalitetsforebyggende øjemed, skal som hovedregel slettes indenfor 30 dage. En offentlig myndighed der foretager videoovervågning på områder, der er frit tilgængelige eller en arbejdsplads, skal oplyse om overvågningen. Dette ved skiltning eller på anden tydelig måde. Oplysningspligten gælder ikke for egne indgange, facader, indhegning mv. såfremt, billederne ikke bliver optaget. Ophavsretsloven Den person der frembringer et værk, har ret til at disponere over dette. Ophavsmanden skal krediteres i overensstemmelse med god skik. Ophavsrettens varighed er 70 år fra ophavsmanden død. Lydoptagelser og billedoptagelser mv. dog kun 50 år. Side 11 Ansættelsesretligt Der er indgået en aftale om kontrolforanstaltninger mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte samt Sundhedskartellet. Ifølge denne aftale kan der foretages kontrolforanstaltninger i medfør af ledelsesretten. Videoovervågning skal have et driftsmæssigt formål, det skal være sagligt, og der skal være rimeligt forhold mellem mål og midler. Kontrolforanstaltninger må ikke være krænkende for den ansatte, forvolde tab eller nævneværdige ulemper. De ansatte skal informeres om kontrolforanstaltningerne senest 6 uger forud for iværksættelsen, medmindre formålet med kontrolforanstaltningen forspildes herved. Anstaltsforhold En offentlig myndighed, herunder et hospital, kan udstede generelle regler og træffe nødvendige beslutninger af hensyn til driften af hospitalet og således, at hospitalet kan fungere i overensstemmelse med sit formål. Dette sker på såkaldt ulovbestemt grundlag. Generelle regler og nødvendige beslutninger, begrundet i anstaltsforhold, skal være saglige, og der skal være proportionalitet. Er der tale om egentlige afgørelser, skal de forvaltningsretlige regler om eventuel partshøring, begrundelse og klagevejledning iagttages Snitflader til andre politikker eller arbejdsfelter i regionen Andre politikker og retningslinjer er af relevans for denne politik og omtales derfor kort: Retningslinjer for sporbarhed / lokalisering i forhold til medarbejdere:

12 Frivillighedspolitik. Det er vigtigt, at også frivillige gøres bekendte med billed- og lydpolitikken, idet den også har betydning for dem i udførelsen af den frivillige indsats: Politik for mediers adgang til sundhedsprofessionelle og patienter, Patienten i pressen : Side Links og referencer "Fotografering og privatlivets fred": Fotografering_og_privatlivets_fred.pdf Aftale om kontrolforanstaltninger mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte samt Sundhedskartellet : Kontakt Har du spørgsmål til politikken eller kommentarer, skal du kontakte din lokale kommunikationsafdeling.

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

1. Indledning: Politikkens værdi og ånd

1. Indledning: Politikkens værdi og ånd Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Politik for billed- og lydmedier Indhold 1. Indledning: Politikkens værdi og ånd 2. Afgrænsning 3. Politik for

Læs mere

Patienten i pressen. Endelig version godkendt af regionsrådet 25.juni 2014

Patienten i pressen. Endelig version godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Patienten i pressen - politik og overordnede retningslinjer

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. IVÆRKSÆTTELSE AF KONTROLFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Behandling af personoplysninger. Tv-overvågning

Behandling af personoplysninger. Tv-overvågning Behandling af personoplysninger Tv-overvågning Version 01 / Maj 2018 Baggrund Persondataloven indeholder en række regler, som bl.a. giver personer, der udsættes for tvovervågning en række rettigheder.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Alkohol- og rusmiddelpolitik Alkohol- og rusmiddelpolitik 10 2 Alkohol- og rusmiddelpolitik Denne alkohol- og rusmiddelpolitik gælder for alle Høje-Taastrup Kommunes arbejdspladser. Dermed omfatter politikken såvel fastansatte som

Læs mere

Hvad siger loven om BILLEDDELING? Læs, hvad loven siger om billed- og videodeling og digitale krænkelser

Hvad siger loven om BILLEDDELING? Læs, hvad loven siger om billed- og videodeling og digitale krænkelser Hvad siger loven om BILLEDDELING? Læs, hvad loven siger om billed- og videodeling og digitale krænkelser KORT FORTALT I pjecen kan du læse, hvad loven siger om billeddeling, og hvornår der er tale om krænkelser.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Hvad siger loven om BILLEDDELING? Læs, hvad loven siger om billed- og videodeling og digitale krænkelser

Hvad siger loven om BILLEDDELING? Læs, hvad loven siger om billed- og videodeling og digitale krænkelser Hvad siger loven om BILLEDDELING? Læs, hvad loven siger om billed- og videodeling og digitale krænkelser KORT FORTALT I pjecen kan du læse, hvad loven siger om billeddeling, og hvornår der er tale om krænkelser.

Læs mere

Adgang til helbredsoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer

Adgang til helbredsoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer Adgang til helbredsoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer Problemstilling Målgruppe Formål Definition af begreber Beskrivelse - Generelle betingelser for indhentelse af oplysninger

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger O.11 10/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger O.11 10/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger...

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 14 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 14 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 162 - Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 24. april 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-730-0421 Dok.:

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING 1. INDLEDNING 1.1 AlmenBo Aarhus (herefter "Boligorganisationen") foretager tv-overvågning af en række arealer mv., hvilket indebærer, at

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune Retningslinjer for videoovervågning Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune 1 Organisatorisk placering Sekretariatet varetager administrationen af disse retningslinjer. Regler Videoovervågning

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole.

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Denne vejledning har to formål: 1) At informere om og tydeliggøre, hvorledes skolen skal behandle

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV- OVERVÅGNING

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV- OVERVÅGNING BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV- OVERVÅGNING 1. INDLEDNING 1.1 Boligforeningen Århus Omegn (herefter "Boligorganisationen") foretager tv-overvågning af en række arealer mv., hvilket

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om sociale medier

RÅDGIVNING. Gode råd om sociale medier RÅDGIVNING Gode råd om sociale medier Indhold Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 Medarbejderens relation til virksomheden på de sociale medier 4 Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed 5 Kontrol

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2018 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING 1. INDLEDNING 1.1 Fyns Almennyttige Boligselskab (herefter "Boligorganisationen") foretager tv-overvågning af en række arealer mv., hvilket

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger. Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn

Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger. Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn REFORMERNE Tryghed i opvækst Tidlig indsats Kvalitet i sagsbehandling og indsatsen

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Brugerrådsmøde d. 3. oktober 2017 www.regionmidtjylland.dk Program Velkomst v/ Birgit og Ida til 21. møde 16.30-17.00 Aktiv patientstøtte ordningen Vi skal drøfte indhold af ordningen og hvilken rolle

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Værd at vide om GPS Overvågning Indsamlet oplysninger Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Persondataloven Mobiltelefoner Datatilsynet Sag i Arbejdsretten Saglig driftsmæssig begrundelse Givet samtykke

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING AFDELING 93-43

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING AFDELING 93-43 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING AFDELING 93-43 1. INDLEDNING 1.1 DFB afdeling 93-43 (herefter "Boligorganisationen") foretager tv-overvågning af en række arealer mv., hvilket

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Samtykke. De registreredes rettigheder, Skoleforvaltningen

Samtykke. De registreredes rettigheder, Skoleforvaltningen Samtykke De registreredes rettigheder, Skoleforvaltningen Samtykke Når man behandler personoplysninger kræver det altid hjemmel. Hjemlen kan enten findes i lovgivningen eller via et samtykke. Personoplysninger

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2011 efter vedtagelse af L 145)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2011 efter vedtagelse af L 145) Side 1 af 7 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2011 efter vedtagelse af L 145) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune

Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune er billeder i mange sammenhænge et centralt arbejds-, dokumentations- og kommunikationsredskab.

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Revideret den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Revideret den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Campus Sønderborg Revideret den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere

Læs mere

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015

Videoovervågning. Herning Kommune. Version oktober 2015 Videoovervågning Version 1.3 14. oktober 2015 Herning Kommune Udarbejdet af: Videoovervågnings beskrivelsen vedligeholdes af Koncern IT og beskriver indhold, funktionalitet og proces for implementering

Læs mere

Tv-overvågning i BoVendia

Tv-overvågning i BoVendia Tv-overvågning i BoVendia 1. Indledning 1.1 BoVendia (herefter "Boligorganisationen") foretager tv-overvågning af en række arealer mv., hvilket indebærer, at der optages (behandles) personoplysninger.

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TV-OVERVÅGNING 1. INDLEDNING 1.1 Boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia (herefter "Boligorganisationen") foretager tv-overvågning af en række arealer

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Hvis du gerne vil bruge fotos til både trykte som elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken. August 2018

Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken. August 2018 Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken August 2018 Tavshedspligt 2 Indledning Ansatte i den offentlige forvaltning må i almindelighed gerne fortælle andre om de opgaver og

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK Behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger hos Seafood Sales ApS

PERSONDATAPOLITIK Behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger hos Seafood Sales ApS 348-203194 KSO/kso 27.06.2018 PERSONDATAPOLITIK Behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger hos Seafood Sales ApS 1. Indledning Seafood Sales er meget opmærksom på behovet for hensigtsmæssig

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORNAVN(E) EFTERNAVN(E) CPR-NUMMER KLASSETRIN SKOLEÅR SKAL BARNET TILMELDES SFO? FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) FÆLLES FAR MOR MOR DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

behandlingen omfatter særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger) eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

behandlingen omfatter særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger) eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. P O L I T I K F O R T V O V E R V Å G N I N G I A A B S I L K E B O RG 1 INDLEDNING 1.1 Det følger af databeskyttelseslovgivningen 1, at en dataansvarlig skal føre en såkaldt "fortegnelse" over de behandlingsaktiviteter,

Læs mere

OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER

OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside er Foreningen Børglum Kollegiet, CVR 46973119, Børglumvej 2, 8240 Risskov

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E I A R B E J - D E R N E S B O L I G F O R E N I N G

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E I A R B E J - D E R N E S B O L I G F O R E N I N G B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E I A R B E J - D E R N E S B O L I G F O R E N I N G 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Dataansvar... 2 2. Behandling

Læs mere

NY FORORDNING 25. MAJ

NY FORORDNING 25. MAJ PERSONDATA NY FORORDNING 25. MAJ Ny forordning 25. maj Persondataforordningen er vedtaget og skal anvendes fra den 25. maj 2018. I Danmark erstattes lov om behandling af personoplysninger fra 2001 (persondataloven)

Læs mere

Herudover behandles års- og eksamenskarakterer med det formål at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive student.

Herudover behandles års- og eksamenskarakterer med det formål at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive student. Orientering om behandling af personoplysninger på Favrskov Gymnasium Denne orientering gives med henvisning til art. 13 og 14 i databeskyttelsesloven (oplysningspligt). Som led i din uddannelse på Favrskov

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger Foreningen Team Alabu Bolig Medlemmer (Ryttere og servicehold) + øvrige deltagere i turen samt Fonden Team Alabu Bolig (i forbindelse med ansøgning om tilskud) Baggrund

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af multisamtaler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, forvaltningens j.nr.

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af multisamtaler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, forvaltningens j.nr. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Sendt dags dato pr. e-mail til: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Direktion BIF@bif.kk.dk med kopi til: cduklagesager@bif.kk.dk 04-10-2013 Sagsnr.

Læs mere

Behandling af persondata i praksis Elever og forældre

Behandling af persondata i praksis Elever og forældre Behandling af persondata i praksis Elever og forældre Administrativt personale på frie grundskoler og gymnasier d. 8. november 2018 Bestyrelsesoplæg Thy Privatskole 30. maj 2017 Dagsorden Hvad er persondata

Læs mere

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Aarhus, 25.5.2018 ABC/- Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse Når du er ansat hos os, modtager

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

DATABEHANDLING. H. N. ANDERSEN KOLLGIET VIOLVEJ Nakskov CVR

DATABEHANDLING. H. N. ANDERSEN KOLLGIET VIOLVEJ Nakskov CVR DATABEHANDLING PÅ H. N. ANDERSEN KOLLGIET VIOLVEJ 9 23 4900 Nakskov CVR. 21079219 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bemærkninger... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Dataansvar... 3 1.3. Klagegang...

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDNING. om specialklubbernes håndtering af medlemmernes personoplysninger

VEJLEDNING. om specialklubbernes håndtering af medlemmernes personoplysninger VEJLEDNING om specialklubbernes håndtering af medlemmernes personoplysninger 1. udgave, marts 2018 INDHOLD Databeskyttelsesforordningen... 3 Hvad er personoplysninger?... 4 Specialklubben er dataansvarlig...

Læs mere

10 SOCIALE MEDIER Formål: Målsætning: Elever må gerne medbringe mobiltelefoner på skolen. På Vissenbjerg Skole vil vi derfor:

10 SOCIALE MEDIER Formål: Målsætning: Elever må gerne medbringe mobiltelefoner på skolen. På Vissenbjerg Skole vil vi derfor: 10 SOCIALE MEDIER Formål: Dette princip omhandler alle former for teknologi, som eleverne benytter i skolen. Princippet gælder uanset om teknologien er ejet af skolen eller af elever/forældre. Målsætning:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

HVAD MÅ JEG SIGE OG SKAL JEG SIGE FRA? Vejledning til whistleblowerordningen

HVAD MÅ JEG SIGE OG SKAL JEG SIGE FRA? Vejledning til whistleblowerordningen HVAD MÅ JEG SIGE OG SKAL JEG SIGE FRA? Vejledning til whistleblowerordningen Forord Whistleblowerordningen i Aalborg Kommune er vedtaget af byrådet. Ordningen giver kommunens ansatte mulighed for at videregive

Læs mere

for brug af billeder og video

for brug af billeder og video RETNINGSLINJER 31. AUGUST 2018 for brug af billeder og video Version 0.6 Godkendt af styregruppen for implementering af EU persondataforordning den 3. september 2018 HER KAN DU FINDE INFORMATIONER OM,

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer Information om eleven Fulde navn Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Bopælskommune Klassetrin Information om forældre Forældre 1 Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Mobilnummer Arbejdsplads Telefon arbejdsplads

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Revideret marts 2018 Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Indhold Samarbejdsaftalens hovedelementer... 2 Målgruppe... 2 Generelle

Læs mere