Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr Udvidelse af dagligvarebutik i Skovby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr Udvidelse af dagligvarebutik i Skovby"

Transkript

1 Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr Udvidelse af dagligvarebutik i Skovby Høringen fandt sted i perioden 21. december 2020 til 1. februar Skanderborg Kommune har modtaget 5 høringssvar. Alle høringssvar behandles fagligt og vægtes politisk. Administrationens rolle er, at vurdere de høringssvar, der er kommet ind, ud fra et fagligt perspektiv. Når administrationen ikke har nogle faglige bemærkninger til høringssvaret, betyder det blot, at administrationen ikke har nogle faglige oplysninger at tilføje forud for Byrådets behandling af høringssvaret. Det kan være, at dit høringssvar giver anledning til ændringer i lokalplanen, men det kan også være, at der er andre hensyn fagligt eller politisk der vægter højere end dit synspunkt. Det er altid Byrådet, der beslutter, om og hvilke konsekvenser et høringssvar skal have i plansager. Høringsnotatet er administrationens resumé af høringssvarene og administrationens behandling af høringssvarene. Da flere af høringssvarene omhandler de samme emner, indledes notatet med administrationens generelle bemærkninger hertil. Administrationens generelle bemærkninger Kyllingevogn og fiskemand Tre ud af fem høringssvar handler om madvognene med hhv. salg af kylling og salg af fisk på Rema 1000 s parkeringsplads. Placering på fortov Der gøres opmærksom på, at disse vogne står på fortovet mod syd, og dermed optager pladsen for gående, der skal til og fra butikken, hvilket skaber usikkerhed for de gående trafikanter. Administrationen er blevet oplyst af Rema 1000, at dette i dag er en udfordring med det nuværende parkeringsareals størrelse, og at der med forslagets mulighed for større parkeringsplads bliver god plads til opstilling af madvogne på parkeringspladsen. Bør tælle med, som del af Rema 1000s butiksareal Indsiger mener disse madvogne bør tælle med i det samlede butiksareal for Rema Administrationen vurderer ikke at madvognene skal tælle med i det samlede butiksareal for Rema Lokalplan giver ikke mulighed for disse vogne Indsiger mener ikke, at lokalplanen giver mulighed for mobile madvogne, da indsiger ikke mener, at mobile salgsvogne kommer ind under betegnelsen dagligvarebutik, som lokalplanens anvendelsesbestemmelse 3.1 angiver. Administrationen vurderer, at mobile madvogne, der sælger mad et par gange om ugen ikke er en butik, der forudsætter planlægning. Administrationen vurderer ikke, at disse høringssvar vedrørende madvogne giver anledning til ændringer af lokalplanforslaget. Støj fra smækkende bildøre og vareleverancer i tidsrummet Tre ud af fem indsigelser omhandler støj fra vareleverancer, der foregår uden for det tidsrum som støjrapporten er beregnet på. To ud af fem høringssvar omhandler støj fra smækkende bildøre. Administrationen er af Rema 1000 oplyst om, at vareleverancer kun finder sted i perioder, hvor de vejledende grænseværdier overholdes. Disse oplysninger ligger til grund for den udarbejdede støjrapport, der viser, at støjen kan overholdes under en række forudsætninger, som nævnt i støjnotatet i lokalplanforslaget.

2 I forbindelse med gennemgangen af indkomne høringssvar er Rema 1000 blevet forelagt disse nye oplysninger om vareleverancer i aften- og natte-perioden. Rema oplyser til administrationen, at vareleverancer kun vil finde sted i perioder, hvor de vejledende grænseværdier kan overholdes. Administrationen vil gerne oplyse om, at hvis der fremadrettet forekommer gener af støj efter udvidelsen af Rema 1000, har man som borger mulighed for at klage til Skanderborg Kommune over støj fra virksomheden. Støj fra virksomheden kan reguleres med miljøbeskyttelsesloven. Støj fra kundebiler er ligeledes undersøgt i planprocessen, og det udarbejdede støjnotatet viser, at vejledende støjgrænser for blandet bolig og erhverv kan overholdes med et støjhegn på 1,8 m med en fladevægt på 10 kg/m², hvilket lokalplanen giver mulighed for at opstille. Støjhegn vil ifølge støjberegningerne bringe støjen under den vejledende grænseværdi. Det må dog forventes, at der stadig vil kunne høres smækkende bildøre på trods af opstillet støjskærm. Stien Folkets Vilje To ud af fem høringssvar går på at etablere trampestien Folkets Vilje permanent med belægning. Stien er beliggende udenfor lokalplanområdet, derfor kan lokalplanen ikke fastlægge bestemmelser for trampestien og stille krav til dens udformning. Arealet, hvorpå Folkets Vilje ligger, er kommunalt areal. Administrationen har i forbindelse med de indkomne høringssvar undersøgt muligheden for at etablere stien i mere fast form. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at etablere en sti med en trappe fra Ringvejen, som ligger lavere terrænmæssigt op til terrænet ved Rema Omkostningerne for anlægning af stien anslås til kr, denne udgift vil indgå i Skanderborg Kommune prioriteringsliste over anlæg. Indretning af p-plads 1. Arne Nielsen, Solsikkevænget 6, 8464 Galten a. Afsender opfordrer Skanderborg Kommune til, at etablere den meget anvendte "Folkets Vilje" sti fra Ringvejen i permanent form, evt. som en "trampe" hvis der er for stejlt, samt til nu at sikre afsætning af plads i det grønne bælte fra Remas indkørsel og hen langs syd til det offentlige område til en Trampesti, så en fremtidig grøn forbindelsesmulighed er sikret. Bemærkninger Administrationens bemærkninger til høringssvar: Ad 1 a Se afsnittet Stien Folkets Sti herover. Indstilling Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne: Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af lokalplanforslaget. 2. Skovby Kirke, Ringvejen 17, 8464 Galten a. I afsnittet "Kirkebyggelinje" ønsker Skovby Menighedsråd tilføjet/indføjet, at beplantningen i Plantebælte 2 ikke overstiger de i afsnittet omtalte 8,50 meter - bebyggelseshøjde på 8,50 meter. Dette skal også være gældende for enkeltstående træer i området. Bemærkninger Administrationens bemærkninger til høringssvar:

3 Ad 2 a Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for hvilken beplantning, der kan tillades indenfor lokalplanens område. Disse udvalgte beplantningstyper er netop udvalgt på baggrund af deres højde i udvokset tilstand eller deres evne til at kunne beskæres, netop for at holde beplantningen i området under 8,5 meter. Administrationen medgiver, at dette ikke fremgår tydeligt af redegørelsen, som indsiger bemærker og derfor ønsker tilføjet til teksten i afsnittet Kirkebyggelinje. Indstilling Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne: At følgende tilføjes til lokalplanens redegørelse, under afsnittet Kirkebyggelinje : "Ligeledes små beplantning og enkeltstående træer ikke overstige 8,5 m inden for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser om plantearter er blandt andet udvalgt ud fra en hensyn til højden på de udvoksede planter og deres mulighed for beskæring, desuden er plantevalget naturlig forekomne i Danmark." 3. Hanne Moreno, Malmbergsvej 14, 3. th, 2850 Nærum (Ringvejen 16, Galten) a. Afsender mener, det er meget generende at bo tæt op ad Rema, og at en udvidelse kun vil gøre det værre. Afsender gør endvidere opmærksom på, at REMA 1000 ikke har overholdt lokalplan nr punkt og 10.4., og på ingen måde levet op til kravet om, at der ingen vareleverancer må finde sted fra kl Afsender har følgende indsigelsespunkter og løsningsforslag: b. Støj og vibrationer fra vareleverancer løsning: etablering af støjhegn, se billedeksempel fra Gl. Holte. Ingen vareleverance fra kl c. Larm og lugt fra varegårdens containere, samt en udsigt til varegårdens overfyldte containere og blafrende plastic presenninger. løsning: etablering af væg rundt om varegården mod nord og vest. Se billedeksempel fra Gl. Holte. d. Generende og blændende lys fra parklamper, spots og neonlys. løsning: De lysforurenede lys/lamper bør fjernes, udskiftes eller afskærmes e. Udsigt til slidt og bart plankeværk. løsning: etablering af støjhegn, på skrænten foran hegnet plantes der bøgepur. f. Afsender er generet at affald i form af indkøbsposer, papir, plastik og kaffekrus, der flyver rundt og lander i træerne på skrænten, vejen og i afsenders have. løsning: Der opstilles skraldespande ved trappen op til stien ved rækkehusene og for enden af stien. g. Tøjcontaineren der er placeret mod nord i det østlige hjørne, tager lidt af afsenders udsigt, larmer og samler affald, som så flyver ned på skrænten. løsning: Tøjcontaineren flyttes ned på den nye parkeringsplads, hvis lokalplanen vedtages. h. De 4 store grantræer mod nord er gået ud. Der er en risiko for at de vælter i en storm og en risiko for at vælte ned på afsenders stråtag.

4 løsning: Grantræerne skal fældes og 4 nye store grantræer, af samme type, skal plantes. Det skal pointeres at der ikke må bruges round-up eller anden form for gift på grunden, da det dræber beplantningen. i. Afsender mener ikke ar REMA 1000 er noget kønt syn med de mange reklamer, kyllingevognen, et stort blåt banner på vest væggen og nogle små forblæste træer. løsning: Reklamerne bør fjernes og kyllingevognen bør ikke stå der på fortovet, hvor fodgængerne skal gå. j. Afsender mener, at Folkets sti bør etableres med en trappe og videre med et fortov ud til Skovlundvej. Se billede af folkets sti som løber op ad nordskrænten ved tunnelen. k. Afsender vil gerne vide hvor varegården og udsugningsanlægget skal placeres i forhold til den nye lokalplan. Bemærkninger Administrationens bemærkninger til høringssvar: Ad 3 a Ad 3 b Ad 3 c Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet Støj fra smækkende bildøre og vareleverancer i tidsrummet Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet Støj fra smækkende bildøre og vareleverancer i tidsrummet Virksomheden skal selvfølgelig håndtere deres affald korrekt, som udgangspunkt er det ikke noget, der vedrører Skanderborg Kommune ved denne type virksomhed. Administrationen har på baggrund af denne indsigelse opfordret Rema 1000 til at håndtere deres affald korrekt. I forhold til indsigers forslag om en mur omkring den kommende varegård, så giver lokalplanen mulighed for at opstille en støjskærm i op til 1,8 m, som også vil fungere som afskærmning for vindblæsende affald. Ad 3 d En lokalplanplan kan ikke indeholde bestemmelser om, at belysning skal udskiftes. Desuden er der ikke handlepligt på lokalplaner, så eksisterende lovlig anvendelse vil kunne fortsætte. Rema 1000 ønsker at ændre forholdene omkring ny varegård og opsætte yderligere afskærmning, det vil kunne ændre på de gener indsiger oplever. Administrationen vil gerne oplyse om, at hvis der fremadrettet forekommer gener af lys fra Remas belysning, har man som borger mulighed for at klage til Skanderborg Kommune. Ad 3 e Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opsættes støjhegn i op til 1,8 m. Hvis der klages over støj fra Rema 1000, vil Rema 1000 kunne blive pålagt af Skanderborg Kommune at opsætte støjskærme. Se også administrationens bemærkninger til Høringssvar 5f vedr. støjskærm som betingelse for ibrugtagning. Lokalplanen kan kun indeholde bestemmelser vedrørende lokalplanområdet, området som indsiger foreslår beplantet med bøgepur er udenfor lokalplanens område. Arealet ejes af Skanderborg Kommune. Bemærkningen om ønsket til beplantning af bøgepur er sendt videre til rette afdeling hos administrationen. Ad 3 f Lokalplanen kan kun indeholde bestemmelser vedrørende lokalplanområdet. Arealet, hvor indsiger foreslår, at der opstilles skraldespande, er udenfor lokalplanens område og inden for privat ejendom.

5 Ad 3 g Der er udarbejdet støjnotat vedrørende støj fra virksomheden, hvor støj fra tøjcontaineren ikke er medtaget i støjnotatet, da administrationen ikke vurderer, at denne støj vil være væsentlig for det samlede støjbillede. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om placering af tøjcontainere, men da parkeringspladsen udvides vil der være bedre mulighed for indretning af udenoms arealerne, og dermed hvor tøjcontainerne kan placeres mest hensigtsmæssigt. Ad 3 h Ad 3 i Ad 3 j Ad 3 k Grantræerne står uden for lokalplanens område på det offentlige areal. Bemærkningen om de udgåede grantræer er sendt videre til rette afdeling hos administrationen. Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet Kyllingevogn og fiskemand. Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet Folkets Vilje. Det er administrationens forventning, at køleanlæg placeres i den kommende varegård i en højde af 1,8 m. Der vil være friskluftsindtag og udkast fra ventilationsanlæg i tag og/eller facade. Indstilling Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne: Ad 3 Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget. 4. Meryem og Kenan Kalayci Skovlundvej 5G, 8464 Galten a. Afsender er ked af og bekymret over de indbliksgener etableringen af parkeringspladsen vil medføre. Der vil være direkte indkig til næsten alle rum i afsenders hus, ligesom til deres have, hvor de ikke vil kunne opholde sig ugeneret. b. Afsender er bekymret over de støjgener, der følger med parkeringspladsen. c. Afsender mener, at værdien på deres hus vil falde markant, og finder det rimeligt med en økonomisk kompensation herfor. Det er især parkeringspladserne markeret med sort afsender hentyder til.

6 d. Afsender er bekymret for trafiksikkerheden i forbindelse med etableringen af parkeringspladsen, og mener, det vil skabe farlige situationer for de skolebørn der færdes i området. Afsender mener desuden, de vil få svært ved, at komme ud og ind ad deres carport, ligesom der ikke vil være plads til renovationsvognen. e. Afsender er ked af, at det grønne areal skal asfalteres. Afsender oplyser, at mange nyder udsigten, når de eksempelvis gør holdt på cykel. Afsender mener, at den mulighed bliver ødelagt med etablering af parkeringspladsen. Afsender har medsendt billeder mrk. 4a. f. Afsender mener, at parkeringspladsen er alt for stor, og ikke vil blive udnyttet. Afsender er bekymret for, om den skal anvendes til andet end parkering. g. Afsender spørger, om de kvadratmeter kyllingevognen og fiskemanden optager, skal tælles med i de 150m 2 butikken ønsker at udvide med? h. Afsender mener det skal sikres, at der ikke kommer flere lastbiler fordi butikken udvides, og oplyser, at lokalplanen ikke overholdes hvad angår vareleverancer. Der kommer ofte lastbiler mellem kl og 04.00, til stor gene, især for børnene, der bliver vækket af støjen. i. Afsender mener, at området indenfor lokalplanen, der er udpeget i Kommuneplan 16 som særlig værdifuldt landbrugsområde ødelægges. Afsender mener, at værdien er, at man kan se direkte ud over marken. Bemærkninger Administrationens bemærkninger til høringssvar: Ad 4 a Administrationen vurderer, at da den sydlige parkeringsplads liggere lavere i terræn end indsigers grund, ca. 1 meter, vil der ikke forekomme væsentlige indbliksgener fra den sydlige parkeringsplads. Lokalplanforslaget giver mulighed for opsætning af støjskærme i op til 1,8 meter. Disse skærme mener Grundejerforeningen Skovlundvej 5A-G skal være opsat som betingelse for i brugtagning, hvilket administrationen ønsker at imødekomme, se administrationens svar til høringssvar 5f. Ad 4 b Ad 4 c Se administrationens bemærkninger øverst under afsnittet Støj fra smækkende bildøre og vareleverancer i tidsrummet Det kan ikke udelukkes, at ejendommen på grund af denne lokalplan kan miste værdi i en fri handel. På trods af dette er planlægning efter planloven erstatningsfri regulering, da der ikke pålægges ejere eller brugere af fast ejendom en handlepligt, og da den hidtidige anvendelse ikke indskrænkes. Tab af herlighedsværdier, som fx udsigt og den deraf følgende værdiforringelse, er både ved lov og i retspraksis ikke noget, som Byrådet ved deres planlægning er erstatningspligtigt for. Det er i alle tilfælde Byrådet der vurderer, om de eventuelle gener enkelte ejendomme pålægges ved ny planlægning, vægter tungere end hensynet til fællesskabets interesser. Altså om den enkeltes interesser vægter tungere end den udvikling, der er nødvendig for, at Byrådets vision for fællesskabet kan realiseres. Ad 4 d Administrationen vurderer ikke, at ændringen på parkeringspladsen vil have indvirkning på adkomstforholdene for bebyggelsen øst for parkeringspladsen. Hvad angår trafiksikkerhed forventes hastigheden i området at være så lav, at indretningen ikke har betydning for sikkerheden.

7 Ad 4 e Udvidelsen af Rema 1000 kræver flere parkeringspladser og dermed en udvidelse af parkeringsarealet. Administrationen vurderer at denne udvidelse sker mest hensigtsmæssigt på disse arealer. Se også administrationens bemærkninger til høringssvar 5b. Da lokalplanområdet ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), er der ikke mulighed for at kunne udforme parkeringspladsen med fx græsarmering, som ellers vil kunne give parkeringsarealet et grønnere udtryk. Ad 4 f Ad 4 g Ad 4 h Ad 4 i Administrationen bemærker, at udvikler ligger en lille smule over det antal af parkeringspladser, som er krav ifølge Skanderborg Kommunes p-norm. Normen skal dog ses som et minimumskrav. Når udvikler ønsker at etablere flere pladser end det, ser administrationen det, som et ønske fra udviklers side, som beror på erfaringer fra området. Se administrationens bemærkninger øverst i høringsnotatet under afsnittet Kyllingevogn og fiskemand. Se administrationens bemærkninger øverst i høringsnotatet under afsnittet Støj fra smækkende bildøre og vareleverancer i tidsrummet Udpegningen af særlig værdifulde landbrugsområder har til formål at sikre de gode dyrkningsjorder. Denne mark, syd for lokalplanens område er beliggende i byzone og benyttes ikke længere til intensivt landbrug. Lokalplanen vurderes derfor ikke at få væsentlig indflydelse på landbruget. Indstilling Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne: Ad 4 Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget. 5. Sejr Landinspektør p.v.a. Grundejerforeningen Skovlundvej 5A-G a. Afsender ønsker afgrænsningen af lokalplanområdet tilrettet så udposningen udover skellet mod grundejerforeningen bliver sammenfaldende med eksisterende skel. b. Den del af lokalplanområdet, hvor P-pladsen tænkes udvidet, strækker sig hen syd for grundejerforeningens arealer ønskes indskrænket, således at P-pladsen ikke afskærmer grundejerforeningens udsyn udover landskabet mod syd.

8 Det vil være ønskeligt, hvis lokalplanområdet ændres således at p-pladsen kunne have en anden udformning, hvor den strækker sig længere mod syd. Da det areal, som det ser ud nu, er udlagt til rekreativt område, vil det kræve en ændring i kommuneplanrammerne. c. Afsender ønsker at få optimeret indretningen af parkeringspladsen så trafiksikkerheden øges I. Indkørslen til P-arealet bør flyttes mod vest (Se kortbilag 3) II. De 5 parkeringspladser syd for adgangsvejen bør sløjfes (Se kortbilag 4) III. Der etableres direkte stiadgang fra parkeringspladsen til ringvejen d. Afsender mener, at bruttoetagearealet på dagligvarebutikken på 1200 m 2 også bør inkludere de telte, som mere eller mindre permanent opstilles som salgstelte, og henviser til Vejledning om detailhandelsplanlægning, september 2017 fra Erhvervsstyrelsen e. Afsender mener ikke, at grundlaget for støjnotatet stemmer overens med de faktiske forhold og oplyser, at der leveres varer i lastbiler både om aftenen og om natten. Det giver en voldsom støj, når lastbilerne tømmes. Udover vareleveringen opleves, at skraldebiler kommer og tømmer skraldebeholdere om natten, som også støjer meget. Om søndagen opleves også, at der kommer flere lastbiler med varer, og der er en del støj fra personbiler, da der er mange, som handler i Rema1000 om søndagen. I støjnotatet side 4 er det beskrevet, at der er regnet med en støjvold på 1.8 meter i højden. Der står ligeledes på side 4, at de medregnede skærme er en forudsætning for at Miljøstyrelsens krav kan overholdes. f. Grundejerforeningen ønsker at det tilføjes 12 som betingelse for ibrugtagen, at støjskærm skal opsættes inden ibrugtagen jf. s. 4 i Støjnotatet. g. I 7.2 er det beskrevet, at arealet mellem dagligvarebutikken og adgangsvejen skal anvendes til fodgængerområde og derfor skal henligge ubebygget. Grundejerforeningen ønsker det tilføjet, at der ligeledes ikke må opsættes salgsvogne eller salgstelte.

9 h. Grundejerforeningen ønsker, at der i lokalplanen stilles krav om tydelig afmærkning og skiltning, som markerer færdselsreglerne, da der i dag er problemer i forbindelse med at der er meget forskellige typer af trafik på p-arealet. i. Det ønskes at der i 12 tilføjes en bestemmelse om, at ny p-plads først kan tages i brug, når det er sikret, at krav til kørsel med renovationskøretøjer og rednings/beredskabskøretøjer er opfyldt. j. Grundejerforeningen mener, at det er rimeligt, at denne fritages for vedligeholdelse af den fælles vej over parkeringsarealet. Grundejerforeningen ønsker derfor servitut Deklaration om vejret aflyst og, at en ny servitut tinglyses, der sikrer vejretten ad privatfællesvej over parkeringspladsen. k. Grundejerforeningen håber det påtales overfor Rema 1000, når lokalplanen ikke overholdes. Som eksempel nævnes, at Rema 1000 har opsat større bannere og skilte, end det i følge den nuværende lokalplan er tilladt. Bemærkninger Administrationens bemærkninger til høringssvar: Ad 5 a Ad 5 b Lokalplanen skal kun gælde for matrikel 15 ad samt 15 a begge af Skovby By, Skovby, som omhandler Rema 1000 s areal. Administrationen har vurderet placeringen for udvidelse af parkeringsareal ud fra flere hensyn: 1. hensynet til bredden på den grønne kile mellem byområdet mod nord og erhvervsområdet mod syd ønskes bevaret i så høj grad som muligt og være så bredt som muligt. 2. hensynet til at mindske terrænregulering. Arealet falder mod sydøst og en udvidelse af parkeringsplads mod syd vurderes at medføre større terrænregulering end det lokalplanforslaget angiver, 3. hensynet til oplevelsen af den gamle bydel i Skovby omkring kirken, når man ankommer fra syd ad Skovlundvej. Parkeringspladsens udstrækning øst-vest afrunder byen på en mere hensigtsmæssig måde i forhold til Skovby Kirke nord for området. Ad 5 c I. Administrationen finder ikke grund til at flytte på placeringen af indkørslen. Denne placering skal ses i samspil med, at der skal kunne laves en sti til butikken, som ikke er for stejl. II. Administrationen giver medhold i, at disse pladser ikke skal anlægges af hensyn til trafiksikkerhed. III. Her er varelevering og manøvreareal til lastbiler. Ad 5 d Ad 5 e Dette høringssvar er ikke relevant i forhold til selve lokalplanen og dens bestemmelser. Dette er i stedet relevant i forbindelse med kommende byggeansøgninger inden for lokalplanen, idet administrationen vurderer, at telte, der stilles op og står længere end 6 uger eller opstilles gentagne gange, skal regnes med i beregning af bebyggelsesprocenten. Se administrationens bemærkninger øverst i høringsnotatet under afsnittet Støj fra smækkende bildøre og vareleverancer i tidsrummet Ad 5 f Administrationen vil gerne imødekomme høringssvaret og foreslår derfor, at det tilføjes 12 som betingelse for ibrugtagen, at støjskærm skal opsættes inden ibrugtagen.

10 Ad 5 g Ad 5 h Ad 5 i Ad 5 j Administrationen vurderer ikke, at der er problemer i, at arealer lejlighedsvis benyttes til salgsvogne. Når dette samtidig giver mulighed for at gående færdes sikkert gennem området. Administrationen ser ikke problemer med den foreslået indretning af arealet. Der er tale om et parkeringsareal som ikke inviterer til høj hastighed. Administrationens vurderer, at krav til renovation og redningskøretøjer er overholdt i den plan som fremgår af lokalplanforslaget. Skanderborg Kommune er ikke påtaleberettiget for denne servitut. Der er tale om en privatretlig aftale, som er pålagt af de daværende ejere af matr. 15ad og 15ae. Ad 5 k Administrationen har viderebragt alle indkomne høringssvar til Rema Rema 1000 oplyser, at dette punkt tages til efterretning. Hvis grundejerforeningen fremover oplever, at lokalplanens bestemmelser ikke overholdes, kan der rettes henvendelse til Skanderborg Kommunes byggesagsafdeling. Indstilling Administrationens indstilling til udvalget på baggrund af bemærkningerne: Ad 5 a At lokalplangrænsen rettes til, så den flugter skelgrænsen til naboejendommen mod øst samt at 2.1 ændres fra Lokalplanen afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter matrikel 15ad og del af matr. 15a og 15ae, Skovby By, Skovby, samt alle parceller der efter den 1. december udstykkes fra den nævnte ejendom indenfor lokalplanområdet til Lokalplanen afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter matrikel 15ad og del af matr. 15a, Skovby By, Skovby, samt alle parceller der efter den 1. december udstykkes fra den nævnte ejendom indenfor lokalplanområdet. Ad 5 c Ad 5 f At de fem parkeringspladser, som fremgår af høringssvaret udtages af lokalplanen, og dermed udtages af kortbilag 2 og kortbilag 4. At der tilføjes en bestemmelse i 12 Betingelser for ibrugtagning: 12.5 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er opsat støjskærme jf. støjnotat.

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Lokalplanforslag Indkomne indsigelser Bilag 2

Lokalplanforslag Indkomne indsigelser Bilag 2 Lokalplanforslag 19.04. Indkomne indsigelser Bilag 2 Holbæk Kommune Planafdelingen J.nr. 11 / 83563 Den 6. maj 2013 Forslag til Lokalplan 19.04 Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsperioden

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 5: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune På baggrund af de indkomne

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) 2017-004039 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 7-1-109 endeligt uden ændringer.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Status for området før planen Det område, som lokalplanen omfatter, er beliggende mellem

Læs mere

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Rådhushaven Parkeringsanlæg ved Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har vedtaget en lokalplan for et parkeringsanlæg i den sydlige del af Rådhushaven. Lokalplanen består af: En

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. Punkt 6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2015-013212 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Der har været gennemført forudgående offentlig høring fra den 13.08.09 til

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT INDHOLD Bemærkning fra Viborg Stiftsøvrighed Indsigelse fra beboere Solbjerg 62, 7400 Herning. Indsigelse fra beboer, Lerbjerg 11, 7400 Herning. Indsigelse fra beboere, Lerbjerg 17a, 7400 Herning. Indsigelse

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 438 For Åmosevej 19. Side 1/15

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 438 For Åmosevej 19. Side 1/15 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 438 For Åmosevej 19 Side 1/15 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar og forslag samt By og Miljøs vurdering Kopi

Læs mere

Idéer til nye parkeringspladser til Farum Station herunder vurdering af mulighed for ny parkeringsplads syd for Farum Station

Idéer til nye parkeringspladser til Farum Station herunder vurdering af mulighed for ny parkeringsplads syd for Farum Station 22. februar 2018 Idéer til nye parkeringspladser til Farum Station herunder vurdering af mulighed for ny parkeringsplads syd for Farum Station Baggrund Der er ønske om at udvide antallet af p-pladser for

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 4: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune. De konkrete ændringer er

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.14 for erhvervsområde ved Havnevej September 1987 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 04.14 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED HAVNEVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 1 LOKALPLAN...

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Høringssvar: Kommentarer til høringssvar: Beslutning:

Høringssvar: Kommentarer til høringssvar: Beslutning: Solrød Kommune Teknik og Miljø Team og Byg Bilag 1 Side 1 af 7 HØRINGSNOTAT Dato: 17.10.2018 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 10. september 2018 at sende forslag til lokalplan 391.12,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2021 Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 392 og af forslag til

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar

Hvidbog - behandling af høringssvar BILAG 2 / kommuneplantillæg nr. 003 og lokalplanforslag nr. 039 for et institutionsområde ved Haugemøllevej, Slangerup, Frederikssund Kommune. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar

Læs mere

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 22 til Rammeområde 51.E2 Erhvervsområde langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Lokalplan nr. 407, område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 5 til Syddjurs Kommuneplan 2016

Lokalplan nr. 407, område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 5 til Syddjurs Kommuneplan 2016 Offentlig bekendtgørelse den 9. januar 2018 af endelig vedtagelse af, område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård og til Syddjurs Kommuneplan 2016 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 20.12. 2017

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan Tillæg nr. 22 til Rammeområde 51.E2 Erhvervsområde langs Snejbjerg Hovedgade og Rammeområde 51.E4 Erhvervsområde langs Snejbjerg Hovedgade Rammeområde 51.Bl4 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Lerbjerg

Læs mere

Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 322 for stationsområdet i Løgstrup

Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 322 for stationsområdet i Løgstrup Bilag 5 Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 322 for stationsområdet i Løgstrup Notatet indeholder 2 ændringsforslag. Ændringsforslag 1: Ændringsforslag 2: Vejadgang

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Syddjurs Kommuneplan 2016

Kommuneplantillæg nr. 3 til Syddjurs Kommuneplan 2016 Offentlig bekendtgørelse den 11.04 2017 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 305 - Boligområde ved Eskerodvej og Degnevænget i Hornslet og til Syddjurs Kommuneplan 2016 Lokalplanområdet er beliggende i

Læs mere

Tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 95 til Rammeområderne 21.OF2 - Offentligt område ved Sunds Kirke 21.B1 - Boligområde vest for Sunds Hovedgade. Boligområde Præstegårdvej 22 i Sunds Fremlægges fra xx. måned 20xx til

Læs mere

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT Teknik og Miljø 21. januar 2015 Sags-ID: 13/11755 Sagsbehandler: Sine Rauff Schultz INDSIGELSESNOTAT Forslaget til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej har været fremlagt i

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 35 til Rammeområde 31.B13 Boligområde ved i Hammerum Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Fornyet høring. Debatoplæg. Glostrup Kommune Maj Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3

Fornyet høring. Debatoplæg. Glostrup Kommune Maj Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3 Fornyet høring Debatoplæg Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3 Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN ERHVERV, GRAVSHOLTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN ERHVERV, GRAVSHOLTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-025 ERHVERV, GRAVSHOLTVEJ LANGHOLT Redegørelse Lokalplan 15-025 Erhverv, Gravsholtvej, Langholt Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanens formål juni 1999 Aalborg Kommune 1 Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR Menighedshus i Nr. Herlev. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR Menighedshus i Nr. Herlev. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 161 Menighedshus i Nr. Herlev Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervs- og rekreativt område, Jyllandsvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 23 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervs- og rekreativt område, Jyllandsvej, Brande Erhvervs- og rekreativt område, Jyllandsvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Ved høringsfristens udløb var der indkommet ti skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet ti skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget. Høringsnotat TEKNIK OG MILJØ Sagsnr.: 01.02.05-P00-20-17 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på møde den 10. december 2018 at Forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende

Læs mere

3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.

3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7-9107 For et boligområde øst for Pytgade, Vollerup I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-E Erhvervsområde, Øster Brønderslev vej Nord

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-E Erhvervsområde, Øster Brønderslev vej Nord BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 01-E-16.01 Erhvervsområde, Øster Brønderslev vej Nord FORDEBAT 22. februar - 10. marts 2019 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Status og proces 4 Fordebat 6 Deltag

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLAN NR. 2.05 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykninger... 5 Vej- og stiforhold...

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 33.R1.1 for Kolonihaver Nabkær i Birk INDHOLD

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 33.R1.1 for Kolonihaver Nabkær i Birk INDHOLD INDHOLD Bilag 1 - Indsigelse fra HF Nabkær 1 og 2 samt formanden for Kolonihaveforbundets Vestjyllands kreds Bilag 2 - Bemærkninger fra Vejdirektoratet Indsigelsesnotat INDSIGELSESDOKUMENT Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem

Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem 6 00m 1.1.1.1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1.1.2 Lokalplan 003 for parkeringsareal ved Gudhjem Tofte u" 204e D 100d D 100u D 6c 236f D "t" 236b D 240c D Stationsv 236m D "n" 236i D Plan & Byg 2004 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby.

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan 1116- Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsperiode: 10. oktober 2017 til 10. januar 2018

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 1.2-2 for et butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2

Læs mere

Stevns kommune lokalplan nr. 33. Boligområde. Frøslevvej, Store- Heddinge

Stevns kommune lokalplan nr. 33. Boligområde. Frøslevvej, Store- Heddinge Stevns kommune lokalplan nr. 33 Boligområde Frøslevvej, Store- Heddinge Stevns kommune Lokalplan nr. 33 Indholdsfortegnelse. REDEGØRELSE. 1. Lokalplanens omrbde og formbl. 2. Lokalplanens indhold. 3. Lokalplanens

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1174 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Notatark Notat over bemærkninger lokalplan 1105 for Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg

Notatark Notat over bemærkninger lokalplan 1105 for Sneppevej byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-3-16 Sagsbehandler Anne Marie Menå Heltborg 15.5.2017 Notat over bemærkninger til planforslag Notat over bemærkninger lokalplan 1105 for Sneppevej byomdannelse af erhverv

Læs mere

I det følgende er indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplantillæg 23 og lokalplan L01 oplistet efter emne.

I det følgende er indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplantillæg 23 og lokalplan L01 oplistet efter emne. Dato 05112015 Dok.nr. 15338515 Sagsnr. 15/1576 Ref. SLYN Resumé af de indkomne bidrag til kommuneplantillæg 23 og lokalplan 07.03.L01 for Bed & Breakfast i Henneby samt forslag til af disse I forbindelse

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 47393 Brevid. 2195608 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger s1 Lind og Risør A/S v/ Thomas Uldall Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup Lind og Risør A/S ejer Linde Alle 21, matr. 4bq Nærum By, Nærum og matriklerne 32a o 32b Nærum By, Nærum placeret på hjørnet mellem

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. Juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Vedtagelse af Lokalplan 921 for dagligvarebutik i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2016-011484 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade LOKALPLAN 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade Her skal ikke være fotos af marker, hegn o.lign, men gerne skråfotos, illustrationer eller fotos af eksisterende byggeri (Husk der er

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ)

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) LOKALPLAN NR. 3-0001 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) Sdr. Landevej Ringridervej Skovvej Lokalplan 3-0001 B. S. Ingemanns Vej Grundtvigs Allé Borgm. Andersens Vej SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Hvidbog til lokalplan nr. 169

Hvidbog til lokalplan nr. 169 Sagsid: 01.02.05-P16-3-17 Hvidbog til lokalplan nr. 169 Lokalplan 169 var i offentlig høring i perioden 29.11.2016 til den 7.2.2017. Ballerup Kommune har modtaget i alt 7 høringssvar, som behandles i denne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling Side 1/5 Til: Sagsnr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-3-16 Resumenotat Vedr.: Kommentering af høringssvar Forslag til Lokalplan nr. 1126, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest Dato: 27-04-2017 Dette

Læs mere