Fordeling af indirekte omkostninger i SBS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordeling af indirekte omkostninger i SBS"

Transkript

1 Fordeling af indirekte omkostninger i SBS Vejledning i omkostningsfordeling af indirekte omkostninger, cyklus 1 og 2 Version 1.0. Opdateret februar 2021

2 Indhold 1 Indledning Processen Forudsætninger Regler for fordeling af indirekte omkostninger Opsætning i SBS Metoder til fordeling Fordelings- og fastholdte dimensioner Fordelingsdimension Fastholdte dimensioner Valg af afsender og modtager værdier Fordeling af indirekte omkostninger på budgetposter Inputskema Frigivelse til institutionsbudgettet Rapporter Kopiering til ny version - valgfri Fordeling af indirekte omkostninger på regnskabsposter Ny version - REGNSKAB Kopiering af opsætning - valgfri Inputskema Rapporter Bogføringskladde Bilag 1 - Faktiske timer Bilag 2 Datatyper i bogføringskladde

3 1 Indledning Omkostningsfordelingen skal sikre at både indirekte- og fællesomkostninger bliver fordelt ud på de opgaver der løses og som skal dækkes af forskellige finansieringskilder som for eksempel tilskudsfinansierede projekter, indtægtsdækket virksomhed mv. SBS giver mulighed for at anvende en række metoder til fordeling af omkostningerne: Fordeling af indirekte produktionsomkostninger, cyklus 1 og 2 Fordeling af fællesomkostninger, cyklus 3 Tillæg af overheadomkostninger ved mark-up, cyklus 0 Cyklus 1-3 kan kombineres i forskellige konstellationer, mens cyklus 0 kun kan anvendes alene. Metoderne kan anvendes ved både fordeling af budget- og regnskabsdata. I denne vejledning gennemgås cyklus 1 og 2, fordeling af indirekte omkostninger. I vejledningen gennemgås i kapitel 2 den bagvedliggende opsætning i SBS efterfulgt af en gennemgang af fordelingen af budgetposter i kapitel 3 og en gennemgang af fordelingen af regnskabsposter i kapitel Processen Processen for omkostningsfordelingen ligger udelukkende i økonomifunktionen og forløber således: - Der vælges hvilken fordelingsnøgle, der skal anvendes til fordelingen - Der vælges fordelings- og fastholdte dimensioner - Der vælges afsender- og modtager værdier - Er der valgt forholdstalsfordeling, indtastes alle forholdstal - Fordelingen kontrolleres og frigives til institutionsbudgettet Den samlede proces for fordeling af regnskabs- og budgetposter er gengivet i bilag Forudsætninger Omkostningsfordelingen udføres, når den direkte budgettering og eventuelle lønfordeling er afsluttet. Den direkte budgettering omfatter både arbejdet med institutionens indtægter og udgifter, samt anlægsog lønspecialisternes arbejde i SBS Anlæg og SBS Løn. For uddybende forklaring af lønfordeling, SBS Løn, og SBS Anlæg henvises til vejledningerne for hhv. lønfordeling, løn, og anlæg i SBS Regler for fordeling af indirekte omkostninger Der gælder følgende regler, når der fordeles indirekte omkostninger. 3

4 Der fordeles ikke omkostninger tilknyttet FL-formål 9XX. Disse er til fællesomkostninger, og bliver behandlet ved fordelingen af fællesomkostninger i cyklus 3, se separat vejledning til dette. I fordelingen af indirekte omkostninger fastholdes en adskillelse mellem løn og øvrig drift. Det betyder, at budgetterede beløb på standardkonto 18, herunder fordelt og bogført løn på budgetart 1807, vil blive summeret og fordelt på budgetart 1807, og at budgetterede beløb på standardkonti i intervallet vil blive summeret og fordelt på budgetart 2207 Omkostninger, der kommer som følge af en omkostningsfordeling, vil fremgå separat i rapporterne. Det er altså muligt at skille direkte og indirekte omkostninger ad i rapporteringen. Der kan aldrig fortages en fordeling på tværs af bogføringskredse. Man kan altså ikke bruge omkostningsfordeling til at flytte midler fra én bogføringskreds til en anden. Såfremt der anvendes to cyklusser, er der ikke systemmæssig begrænsning i cyklus 2, således at der ikke kan fordeles omkostninger i cyklus 2 til allerede tømte værdier i cyklus 1. Det er op til brugeren at definere og kontrollere, at dette ikke sker. Der kan ikke fordeles til samme værdi i både cyklus 1 og 2. 4

5 2 Opsætning i SBS 2.1 Metoder til fordeling I SBS er der tre metoder til at fordele de indirekte omkostningerne på: på baggrund af timebudgettet fra lønfordelingen, på baggrund af lønkronerne eller på baggrund af forholdstal. Metoderne gør sig gældende såvel i forhold til fordeling af budget- som regnskabsdata. Fordeling på baggrund af timebudget Der er mulighed for, at de budgetterede indirekte omkostningerne kan fordeles på baggrund af det timebudget, der er anvendt ved lønfordelingen. De registrerede/realiserede timer kan ligeledes anvendes som grundlag for fordelingen af de realiserede indirekte omkostninger (regnskabsposter). Sidstnævnte forudsætter, at de registrerede timer er indlæst i ressourcemodulet i Navision, se bilag 1. Fordelingen på baggrund af hhv. budgetterede- og realiserede timer anvendt ved lønfordelingen forudsætter, at der ved lønfordelingen er anvendt enten metode 2a kostprisfordeling med budgetressource eller metode 2b Kostprisfordeling uden budgetressource, jf. særskilte vejledninger om lønfordelingen. Fordeling på baggrund af lønkroner Der er mulighed for at de indirekte omkostninger kan fordeles på baggrund af det fastlagte lønbudget eller lønforbrug, hele konto 18. De indirekte omkostninger vil da blive fordelt forholdsmæssigt ud på de kombinationer af dimensionsværdier, hvor der er budgetteret/bogført løn. Fordeling på baggrund af forholdstal Der er mulighed for at de indirekte omkostningerne kan fordeles på baggrund af valgfrie opsatte forholdstal på ønskede modtager dimensionsværdier. Opsætningen af fordelingsmetode foretages i økonomifunktionens procesflow. Under delprocessen Omk.fordeling metode, input og kopiering vælges Omkostningsfordelingsmetoder og fordelingscykler. I ledetekstvinduet angives bogføringskreds og den version fordelingen ønskes gennemført på. Den ønskede metode angives i skemaet i kolonnen med cyklus 1 og/eller 2 med et 1 tal. 5

6 Bemærk: Dette er samme skema, der bruges til at vælge fordelingsmetode til fordeling af fællesomkostninger, cyklus 3, se særskilt vejledning om fordeling af fællesomkostninger. Der skal ikke udfyldes for alle cyklusser, hvis der for eksempel kun anvendes cyklus 1. Vælges mark-up metoden, vil det ikke være muligt at vælge metode for cyklus 1-3. Når den ønskede metode er valgt, vælges der Gem data i Analysis-fanen. 2.2 Fordelings- og fastholdte dimensioner Ved fordeling af de indirekte omkostninger skal der tages stilling til hvilken dimension der skal fordeles og hvis der evt. skal fastholdes en dimension. Begge dimensioner vælges i skemaet Fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2 i økonomifunktionens procesflow under delprocessen Omk. Fordeling metode, input og kopiering Fordelingsdimension Fordelingsdimensionen er den dimension der bruges til at fordele mellem, f.eks. fra én aktivitet til to andre aktiviteter. Der kan kun vælges én fordelingsdimension. Som ved valg af fordelingsmetode angives der i skemaet med et 1-tal ud fra fordelingsdimensionen. 6

7 Der skal for fordelingsdimensionen vælges afsender- og modtagerværdier. Dette beskrives i nedenstående kapitel Fastholdte dimensioner Der er mulighed for at fastholde dimensioner ved fordelingen, men det er ikke et krav. Det at fastholde en dimension betyder, at når fordelingen foretages, vil den fastholdte dimension bibeholde sin oprindelige værdi. For eksempel kan man vælge aktivitet som fordelingsdimension og så vælge at fastholde sted. Det betyder at uanset hvilken aktivitet man fordeler til, vil sted altid være det samme som oprindeligt, altså vil aktiviteten blive fordelt inden for det oprindelige sted. Som ved valg af fordelingsmetode angives der i skemaet med et 1-tal ud fra de dimensioner der skal fastholdes. Vælger man ikke at fastholde dimensioner, vil det fordelte beløb arve kontostrengen fra modtagerdimensionensværdien. 2.2 Valg af afsender og modtager værdier Når der er valgt fordelingsdimension og evt. fastholdte dimensioner, skal der angives afsender og modtager værdier for fordelingsdimensionen. Har man f.eks. valgt aktivitet som sin fordelingsdimension, skal man vælge hvilke aktiviteter der er afsender, altså de budgettal der skal fordeles videre, og man skal vælge hvilke aktiviteter, der skal modtage budgettallene fra afsender værdierne. Der kan vælges lige så mange modtager og afsender værdier som der er behov for. Uanset hvilken metode man har valgt at fordele de indirekte omkostninger efter, se kapitel 2.1, skal man angive afsender og modtagerværdier. Har man valgt at fordele på baggrund af forholdstal, vil der være mulighed for at taste andre værdier end modtagerværdierne i inputskemaet til fordelingen, men SBS vil kun fordele til de værdier, der er angivet som modtagerværdi. Afsender og modtager værdier angives i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen Omk. Fordeling metode, input og kopiering vælges skemaet Afsender- og modtagerværdier for cyklus 1 og 2. 7

8 Skemaet indeholder 2 faner, én fane til cyklus 1 og én cyklus 2. I hver fane angives afsender og modtager værdier med et 1-tal. 8

9 3 Fordeling af indirekte omkostninger på budgetposter I nedenstående gennemgang af fordelingen af indirekte omkostninger er der taget udgangspunkt i cyklus 1. Det er nøjagtig det samme, der sker i cyklus 2, dog vælges de skemaer der er angivet med via cyklus 2 i stedet for. 3.1 Inputskema Når fordelingsmetode er valgt, se ovenstående kapitel, kan selve fordelingen af indirekte omkostninger påbegyndes. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen Omk. Fordeling metode, input og kopiering vælges projektmappen Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1. Dette åbner et ledetekstvindue, hvor der skal angives bogføringskreds og version. Projektmappen indeholder de samme faner som skemaet til cyklus 3. På første fane, Valgt omk.fordel.metode er angivet, hvilken metode der er valgt. Før de øvrige faner kan benyttes, trykkes der på Vis alle i Analysis-fanen. Ved at gøre dette bliver der vist alle de dimensioner bogføringskredsen er sat op til, og der kan laves forholdstalsfordeling på disse dimensioner. Fanen Omkostningsbase viser hvilke omkostninger fra budgettet, der kan fordeles. Fanen indeholder altså også andre omkostninger end de afsender værdier, der er valgt i kapitel Dog vil alle omkostninger under FL-formål 9XX være sorteret fra, da disse fordeles i cyklus 3. Fanen F74 Nøgle = Timer viser det timebudget der evt. er lagt i forbindelse med lønfordelingen på alle andre FL-formål end 9XX og som vil være fordelingsnøglen, hvis denne metode anvendes. 9

10 Fanen F75 Nøgle = Lønnen viser lønbudgettet på alle andre FL-formål end 9XX der bruges som fordelingsnøgle, hvis denne metode anvendes. I fanen F76 Nøgle = Forholdstal kan der indtastes fordelingsdimensioner og forholdstal som nøgle til fordelingen. Når forholdstallene er tastet, trykkes der på Gem data i Analysis fanen Bemærk: SBS beregner fordelingen på baggrund af forholdstallene i de enkelte månederne og ikke ud fra totallerne. Dette gælder for alle tre fordelingsmetoder. Fanen Fordelte fællesomk. viser fordelingen af indirekte omkostningerne på baggrund af de valgte fordelingsnøgler. Fanen viser både debit- og kreditposterne i forbindelse med fordelingen, og totalen skal derfor gå i nul. Der kan dog opstå mindre afvigelser på grund af afrundinger, da SBS kun regner med to decimaler. Bemærk: Har man valgt at fordele på baggrund af timer eller lønnen, vil fordelingen kunne ses efter der er trykket på Vis alle i Analysis-fanen. Er der valgt at fordele på baggrund af forholdstal, vil fordelingen først kunne ses, når der er tastet forholdstal og trykket på Gem data. 3.2 Frigivelse til institutionsbudgettet Hvis det ønskes at de fordelte indirekte omkostninger skal være en del af institutionsbudgettet, skal data endeligt frigives til institutionsbudgettet. Kopiering til institutionsbudgettet gøres via økonomifunktionens procesflow. I delprocessen Omk. Fordeling metode, input og kopiering vælges opgaven Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudgettet. 10

11 Dette åbner et ledetekstvindue, hvor der skal angives bogføringskreds, version der skal frigives til, og der er mulighed for at angive fast dimension 1 (typisk sted), hvis der ønskes af frigive løbende. Her har man nu mulighed for at validere de data der skal frigives. I kolonneoverskrifterne kan klikkes på [+], hvorefter de enkelte måneder foldes ud. Hvis brugeren er tilfreds, trykkes der i Analysis-fanen enten Kopiér data uden alias eller Kopier data med alias. Hvilken af de to der skal bruges, afhænger af om institutionen bruger alias i institutionsbudgettet eller ej. Når kopieringen er gennemført og difference kolonnen er nul, trykkes der på Gem data: Bemærk: Kopieringen overskriver eksisterende omkostningsfordelinger fra tidligere versioner mv. Og fordelingen af fællesomkostningerne fra cyklus 3 vil også blive frigivet til institutionsbudgettet. Det anbefales derfor, at der ventes med at frigive til institutionsbudgettet til alle relevante omkostningsfordelinger er udført. 3.3 Rapporter Fordelingen af indirekte omkostninger kan ses i sammenhæng med både lønfordeling og fordelingen af fællesomkostningerne i rapporten Budget med løn- og omkostningsfordelinger i økonomifunktionens procesflow i delprocessen Omk. Fordeling metode, input og kopiering. 11

12 I rapporten kan budgettet før fordeling ses i sammenhæng med de forskellige fordelinger og hvordan budgettet ser ud efter fordelingerne. 3.4 Kopiering til ny version - valgfri Opsætningen af omkostningsfordelingen samt forholdstal kan kopieres med videre til næste budgetversion. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. Under delprocessen Omk. fordeling metode, input og kopiering vælges Kopiering af omk. Fordelingsopsæt til anden version. I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds, version der skal kopieres fra og version der skal kopieres til. I Analysis-fanen trykkes der på Kopier data. Går differencen kolonnen i nul, kan der trykkes på Gem data i Analysis-fanen. Der kan herefter tilpasses i forholdstal hvis denne metode er valgt. Bemærk: Ved kopiering af opsætning kopieres opsætning mm. fra fordelingen af indirekte omkostninger også med. 12

13 4 Fordeling af indirekte omkostninger på regnskabsposter I forbindelse med Release blev det muligt at lave omkostningsfordeling på regnskabsposter. I den forbindelse blev der udarbejdet en række nye inputskemaer og rapporter. Disse skemaer og rapporter er blevet tilføjet i skabelonen L_ _80, økonomifunktionens procesflow, under mappen Omk. fordeling metode, input og kopiering. Disse er ikke blevet tilføjet den enkelte institutions skabelon. Ønskes dette skal I selv tilføje dem efter behov. Skærmbilleder i nedenstående er taget fra skabelonen L_ _80. Bemærk: Lønfordeling på regnskabsposter skal være bogført før de kommer med i fordelingen af indirekte omkostningerne. 4.1 Ny version - REGNSKAB Udover at der er blevet oprettet nye inputskemaer og rapporter, er der også blevet oprettet en ny version, REGNSKAB. Denne version bruges kun til løn og omkostningsfordelingen på regnskabsposter. I nogle af ledetekstvinduerne til de nye inputskemaer og rapporter, vil man ikke skulle vælge version, her er REGN- SKAB blevet valgt som default. Versionen indeholder kun regnskabsposter. Der skal derfor ikke kopieres opdaterede budgettal ind. Der findes kun én version, hvilket betyder at gamle fordelinger overskrives, hver gang der ønskes at lave fordeling på regnskabsposter. På budgetposterne gemmes fordelingerne på de forskellige budgetversioner. Ønsker man at gemme historikken i fordelingen af regnskabsdata, skal man i stedet kopiere data ind i et lokalt gemt Excel-dokument. 4.2 Kopiering af opsætning - valgfri Det er muligt at kopiere opsætning og forholdstal fra en budgetversion til REGNSKABs versionen. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen Omk. fordeling metode, input og kopiering vælges Kopiering til fordeling af regnskabsposter. Bemærk: Når opsætning og forholdstal fra fordelingen af indirekte omkostninger kopieres videre til REGN- SKABs versionen, bliver opsætning og forholdstal/timeangivelse også kopieret med videre fra lønfordelingen og fordelingen på fællesomkostninger, cyklus 3. 13

14 I ledeteksterne angives bogføringskreds og hvilken budgetversion der skal kopieres fra. I fanen Fordelingsmetoder -> Regnskab fremgår hvilken opsætning der kan kopieres til REGNSKABs versionen. I Analysis-fanen trykkes der på Kopier data. Når kopieringen er udført, og difference kolonnen går i nul, trykkes der på Gem data. 4.3 Inputskema Har man valgt at kopiere sin opsætning og forholdstal fra fordelingen af indirekte omkostningerne på budgettet, er det efterfølgende muligt, at lave tilretninger til forholdstallene efter behov. Det gør man i inputskemaet Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1 fra kapitel 3.1. Vælger man derimod ikke at kopiere skal hele opsætningen og indtastning af forholdstal gentages fra kapitel 2, 3.1 og 3.2. Der vælges her version REGNSKAB i stedet for en budgetversion og man skal herudover være opmærksom på, at der ikke skal frigives til institutionsbudgettet. Har man valgt metoden fordeling på baggrund af timer vil det være de budgetterede eller CSV indlæste timer fra lønfordelingen der genbruges til fordeling af indirekte omkostninger på regnskabsposter. Ønsker man at bruge de faktiske timer fra ressourcemodulet, skal dette opsættes særskilt. Se bilag 1. 14

15 Har man valgt metoden fordeling på baggrund af lønkroner, vil der i fanen F75 Nøgle = Lønnen blive vist den bogførte løn fra SKS. 4.4 Rapporter Som med fordelingen af indirekte omkostningerne på budgetposter, kan fordelingen af indirekte omkostninger på regnskabsposterne også ses i sammenhæng med lønfordelingen og fordelingen af indirekte omkostninger på regnskabsposter i rapporten Fordeling af regnskabspost: Løn- og omkostningsfordelinger i økonomifunktionens procesflow i delprocessen Omk. Fordeling metode, input og kopiering. I ledetekstvinduet angives bogføringskreds, version, og der kan angives fra og med hvilken måned der skal vises fordeling af regnskabsposter. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man har valgt versionen til udgiftsopfølgning 2, UIååK2, og allerede har bogført fordelingen for de første tre måneder. Angives der ingen fra og med måned bliver alle regnskabsmåneder fordelt. Rapporten består af 5 faner. 15

16 Første fane Samlet fordeling af regnskab er bygget op på samme måde som rapporten til fordelingen af budgettet, hvor man kan se regnskabet før fordeling, hvad der er fordelt i de enkelte fordelinger og hvordan regnskabet ser ud efter fordeling. De næste 4 faner viser de enkelte fordelinger hver for sig. Disse vil være en kopi af fordelingsfanerne fra de enkelte inputskemaer til de respektive fordelinger. Hvis man har frigivet sin fordeling af budgetterede indirekte omkostninger til institutionsbudgettet og gerne vil se sin fordeling af regnskabsposter sammen med fordelingen af budgetposterne, inden der laves en bogføringskladde, kan dette ses i rapporten Samlet prognose: Fordeling af regnskabsposter og budget i økonomifunktionens procesflow i delprocessen Omk. Fordeling metode, input og kopiering. Bemærk: Det er kun muligt at se fordelingen af budgetposterne i rapporten, hvis disse er frigivet til institutionsbudgettet. I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds, version og der kan angives fra og med hvilken måned, der skal vises fordeling af regnskabsposter. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man har valgt versionen til udgiftsopfølgning 2, UIååK2, og allerede har bogført fordelingen for de første tre måneder. Angives der ingen fra og med måned bliver alle regnskabsmåneder fordelt. Rapporten åbner med året lukket sammen, men kan åbnes så alle månederne kan ses. 16

17 I Analysis-fanen er det muligt at udvide rapporten med fordelingscyklus og datatype, hvis det ønskes. Vælges der at opsplitte på fordelingscyklus, vil man kunne se i hvilken cyklus, der er fordelt regnskabsposter. 4.5 Bogføringskladde Når omkostningsfordelingen på regnskabsposterne er udført, er det muligt at udlæse en bogføringskladde, der kan kopieres ind i Navision og dermed få de fordelte indirekte omkostninger bogført. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen Omk. fordeling metode, input og kopiering vælges Fordeling af regnskabsposter: Bogføringskladde til Navision. Bemærk: Når der dannes en bogføringskladde, bliver denne dannet for både lønfordeling og for omkostningsfordeling. Har man allerede bogført sin lønfordeling, skal man derfor huske at fjerne lønfordelingen fra bogføringskladden før denne kopieres ind i Navision. Dette gøres ved hjælp af datatyper. Se bilag 2 for hjælp til dette. I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds og version. Der er også mulighed for at angive fra og med hvilken måned en faktiske fordeling skal bogføres. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man har valgt versionen til udgiftsopfølgning 2, UIååK2, og allerede har bogført fordelingen for de første tre måneder. Angives der ingen måned, vil alle regnskabsmåneder blive fordelt. 17

18 I arket der åbnes kan man tjekke posterne til sin bogføringskladde inden denne dannes. Bogføringskladden dannes ved, i Analysis-fanen at trykke på enten Generér bogføringskladde eller Generér bogføringskladde (Sag). Den sidste mulighed bruges kun i institutioner der bruger sags modulet i Navision. 18

19 Bilag 1 - Faktiske timer Ønskes regnskabsposterne fordelt på baggrund af faktiske timer indlæst i Navision ressourcemodul, skal dette opsættes af SBS systemforvaltningen. Herudover skal ressourcerne fra Navision mappes med budgetressourcerne i SBS. Dette gøres af lønspecialisten i Lønadministrator miljøet: Her vælges Administration og Dimensioner Under dimensioner vælges tabellen MRESNA 19

20 I tabellen mappes den enkelte ressource fra Navision med budgetressourcen/ansættelses ID et fra SBS. Ansættelses ID et findes i rapporten Stamdata Løn i økonomifunktionens procesflow. 20

21 Bilag 2 Datatyper i bogføringskladde Ved dannelse af en bogføringskladde til bogføring af fordelte regnskabsposter, skal man være opmærksom på, at alle fordelingerne af regnskabsposterne er medtaget. Det vil sige både fordelte regnskabsposter for løn, indirekte omkostninger og fællesomkostninger. Ved kontrollen af bogføringskladden inden selve bogføringen er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kommer til at bogføre en fordeling, som allerede er bogført. Har man f.eks. allerede bogført sin lønfordeling, skal man huske at fjerne lønfordelingen fra bogføringskladden, før denne kopieres ind i Navision. De linjer der skal fjernes fra kladden kan fremfindes ved hjælp af tilføjelse af datatyper i sin visning af bogføringskladden. Datatyperne fortæller om posterne er dannet fra hhv. lønfordelingen, fordelingen af indirekte omkostninger eller ved fordeling af fællesomkostninger. Datatyperne fremfindes således: Når arket Fordeling af regnskabsposter: Bogføringskladde til Navision er åbent trykkes der på Vis i Analysis-fanen Dette åbner designpanelet til højre i Excel arket. I fanen Analyse højreklikkes der på Datatyper og der vælges Tilføj til filter (efter medlem). 21

22 Dette åbner et pop-up vindue, hvor du kan vælge, hvilke datatyper der skal vises. Her skal du sikre dig at du kun vælger de datatyper, hvor du ønsker at bogføre fordelingen. I nedenstående skærmbillede er valgt datatyperne Fæl.omk.ford.xxx og Ind.omk.ford.xxx, hvor xxx er et udtryk for den metode, der er fordelt efter... 22

Vejledning til omkostningsfordeling i SBS

Vejledning til omkostningsfordeling i SBS Vejledning til omkostningsfordeling i SBS Indhold Indledning... 4 1 Introduktion til omkostningsfordeling... 5 1.1 Forudsætninger for omkostningsfordeling i SBS... 5 1.2 Typer af omkostningsfordeling...

Læs mere

Vejledning til brug af SBS Løn

Vejledning til brug af SBS Løn Vejledning til brug af SBS Løn Side 1 af 64 Indhold Indledning... 4 Begreber... 5 1 Opsætning af lønmodulet... 6 1.1 Valg af metode til budgettering af kapacitetsløn... 6 1.1.1 Egne budgetkategorier...

Læs mere

SYSTEMMANUAL TIL BRUG AF SBS LØN

SYSTEMMANUAL TIL BRUG AF SBS LØN SYSTEMMANUAL TIL BRUG AF SBS LØN Version 4.1. Opdateret d. 17. oktober 2019 Side 1 af 63 Indhold Indledning... 4 Ændringer i forhold til seneste version... 5 Begreber... 6 1 Opsætning af lønmodulet...

Læs mere

Rapportprocesflow i SBS

Rapportprocesflow i SBS Rapportprocesflow i SBS Vejledning til opsætning og vedligehold af rapportprocesflow i SBS Version 1.1. Opdateret d. 17. oktober 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner

Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner Version 1.1. Opdateret 17. oktober 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen...

Læs mere

Måneds- og udgiftsopfølgning for budgetansvarlige

Måneds- og udgiftsopfølgning for budgetansvarlige Måneds- og udgiftsopfølgning for budgetansvarlige Indledning Denne vejledning gennemgår de opgaver, du som budgetlægger skal udføre i forbindelse med en måneds- eller udgiftsopfølgning (herefter opfølgning).

Læs mere

Budgetopfølgning i SBS

Budgetopfølgning i SBS Budgetopfølgning i SBS Vejledning i budgetopfølgning for den budgetansvarlige Version 1.0. Opdateret 3. september 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Hvornår... 4 1.3 Forudsætninger...

Læs mere

Opsætning af uddannelsessystem

Opsætning af uddannelsessystem Opsætning af uddannelsessystem Dette dokument beskriver de enkelte skridt til opsætningen af et uddannelsesscenarie, som underviseren kan bruge til at undervise de budgetansvarlige. Vejledningen indeholder

Læs mere

Lønbudgettering i SBS

Lønbudgettering i SBS Lønbudgettering i SBS Vejledning i lønbudgettering for den budgetansvarlige Version 1.0. Opdateret 1. juli 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Forudsætninger... 4 1.3 Lønkapacitet trin

Læs mere

Anlægsbudgettering i SBS

Anlægsbudgettering i SBS Anlægsbudgettering i SBS Grundlæggende vejledning i anlægsbudgettering for den budgetansvarlige Version 1.0. Opdateret 28. juni 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Hvornår... 4 1.3 Forudsætninger...

Læs mere

Budgetopfølgning i SBS

Budgetopfølgning i SBS Budgetopfølgning i SBS Vejledning i budgetopfølgning for økonomifunktionen Version 1.0. Opdateret 5. september 2019 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Processen... 4 1.2 Hvornår... 4 1.3 Forudsætninger... 5

Læs mere

Udgiftsopfølgning i SBS for departementer

Udgiftsopfølgning i SBS for departementer Udgiftsopfølgning i SBS for departementer Vejledning i udarbejdelse af udgiftsopfølgning for et ministeransvarsområde Version 1.1. Opdateret 17. oktober 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen...

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning til den generelle funktionalitet i SBS

Vejledning til den generelle funktionalitet i SBS Vejledning til den generelle funktionalitet i SBS Status: Under udvikling Side 1 af 38 Indhold Indledning... 3 1 Det store overblik... 4 1.1 Roller i SBS... 4 1.1.1 Budgetansvarlig... 4 1.1.2 Specialister...

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Denne vejledning henvender sig til de institutioner, der bruger Navision Stat (NS) til at udarbejde/opbevare deres budgetter. Vejledningen

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Anlægsbudgettering i SBS

Anlægsbudgettering i SBS Anlægsbudgettering i SBS Udvidet vejledning i anlægsbudgettering for den budgetansvarlige Version 1.0 Opdateret 28. juni 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Hvornår... 4 1.3 Forudsætninger...

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Løn- og omkostningsfordeling i LDV

Løn- og omkostningsfordeling i LDV Side 1 af 21 Løn- og omkostningsfordeling i LDV ØSY/SAR/ØST 26/1-2017 Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af funktionaliteten af løn- og omkostningsfordeling i LDV, herunder den

Læs mere

Vejledning til Rapporter i Statens Budgetsystem (SBS)

Vejledning til Rapporter i Statens Budgetsystem (SBS) Vejledning til Rapporter i Statens Budgetsystem (SBS) Dette dokument bruges som brugervejledningsdokumentation ifm. udarbejdelsen af rapporter i Statens nye budgetløsning. Det opdateres løbende, i takt

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning til grundbudget i Statens Budgetsystem (SBS)

Vejledning til grundbudget i Statens Budgetsystem (SBS) Vejledning til grundbudget i Statens Budgetsystem (SBS) Dette dokument bruges som brugervejledningsdokumentation ifm. budgetprocesserne til grundbudgettet. Det opdateres løbende, i takt med implementeringsudviklingen

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger

Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger Vejledning Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger Februar 2018 Om denne vejledning Formålsindrapportering til UVM forudsætter, at diverse indtægter og udgifter fordeles ud

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DE LOKALE SYSTEMADMINISTRATORER

BRUGERVEJLEDNING TIL DE LOKALE SYSTEMADMINISTRATORER BRUGERVEJLEDNING TIL DE LOKALE SYSTEMADMINISTRATORER Side 1 af 159 Indhold Indledning... 5 Begreber... 6 1 Indlæsning af data fra andre systemer... 7 1.1 Tjekliste: Indlæsning af data... 8 1.2 Indlæsning

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Statens Budgetsystem [INSTITUTION] Marts 2019

Statens Budgetsystem [INSTITUTION] Marts 2019 Statens Budgetsystem [INSTITUTION] Marts 2019 2 Bordet rundt Hvad skal vi have ud af mødet? 1. Vi rammesætter dagens møde Vi skal forventningsafstemme, ikke gennemgå systemet 2. I giver en introduktion

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.

Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag. Løn og omkostningsfordelingskuben (NS_LønOgOmkostFordeling) Løn- og omkostningsfordelingskuben benyttes til at udføre analyser og rapportere på den fulde økonomi efter lønfordeling eller løn- og omkostningsfordeling.

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

SYSTEMMANUAL TIL ANLÆG I SBS

SYSTEMMANUAL TIL ANLÆG I SBS SYSTEMMANUAL TIL ANLÆG I SBS Version 4.1. Opdateret d. 17. oktober 2019 Side 1 af 73 Indholdsfortegnelse Begreber og forkortelser... 4 Indledning... 5 Ændringer i forhold til seneste version... 6 1 Kapitel

Læs mere

Fase D.2 - Opsætning af registreringsramme i systemerne

Fase D.2 - Opsætning af registreringsramme i systemerne Fase D.2 - Opsætning af registreringsramme i systemerne D.2.1: Opsætning af dimensionsværdier i Navision eller andet ERP-system D.2.2: Indlæsning til Navision med D.2.3: Oprettelse af Sager og Sagsopgaver

Læs mere

Anlægsbudgettering i SBS

Anlægsbudgettering i SBS Anlægsbudgettering i SBS Vejledning i anlægsbudgettering for anlægsspecialisten Version 1.1. Opdateret 2. september 2019 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Processen... 4 1.2 Hvornår... 5 1.3 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning til anlæg i SBS

Vejledning til anlæg i SBS Vejledning til anlæg i SBS Sid 1 f 71 Indholdsfortegnelse Begreber og forkortelser... 4 Indledning... 5 1 Kapitel Stamdata og proces flow... 6 1.1 Forudsætninger for at kunne anvende SBS Anlæg... 7 1.2

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Grundlæggende vejledning Navision

Grundlæggende vejledning Navision Grundlæggende vejledning Navision 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 3 Forsiden... 3 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Refusionstemplate. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Refusionstemplate. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde. Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering gennem Workflows (Kun til Standard-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering gennem Workflows (Kun til Standard-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Standard-brugere) Opdateret: September

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering Projektbuffer template

Vejledning Projektbudgettering Projektbuffer template PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Projektbuffer template

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Import af saldobalance

Import af saldobalance 1. februar 2018 Indhold 1 Import af CSV fil... 2 1.1 Oprettelse af CSV fil (tekstfil) med saldobalancen... 2 1.2 n... 4 1.3 Standard tekstimport... 4 1.4 Andre regnskabsprogrammer (SIE)... 6 2 Import fra

Læs mere

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept. 2012. Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering.

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Indstillinger af ØS LDV

Indstillinger af ØS LDV Indstillinger af ØS LDV Indledning Denne vejledning omhandler rapporten Indstillinger af ØS LDV, hvorfra I tilgår webapplikationerne til at foretage ændringer i jeres ØS LDVs opsætning. Herved kan I løbende

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet Delta Rengøring Timeregnskab v. 09.04 Overordnet gule (og mørke orange) felter er der hvor du må taste (hvis du taster andre steder, risikerer du at overskrive vigtige formler) blå felter = taster som

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Vejledning fjernskrivebord og Regnskabsudlæsning til Excel

Vejledning fjernskrivebord og Regnskabsudlæsning til Excel Vejledning fjernskrivebord og Regnskabsudlæsning til Excel April 2015 Vejledning fjernskrivebord Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk

Læs mere

Formål Kvikguide beskriver, hvordan du kan foretage filtrering og sortering i henholdsvis tabeller og rapporter.

Formål Kvikguide beskriver, hvordan du kan foretage filtrering og sortering i henholdsvis tabeller og rapporter. Side 1 af 19 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til filtrering og sortering i NS 9.0 Overblik Formål Kvikguide beskriver, hvordan du kan foretage filtrering og sortering i henholdsvis

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Januar 2018 1 Formål med denne vejledning Denne vejledning har til formål at vise, hvordan kontoskema Res_17 (og kontoskema

Læs mere

Udgiftsfordelingskuben (NS_Udgiftsfordeling)

Udgiftsfordelingskuben (NS_Udgiftsfordeling) Udgiftsfordelingskuben (NS_Udgiftsfordeling) Udgiftsfordelingskuben anvendes til at få vist fordelte omkostninger. Fordeling af omkostninger kan være fordeling af lønomkostninger og/eller fordeling af

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse Vejledning Navision Stat 7.0

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse Vejledning Navision Stat 7.0 Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse 2015 Vejledning Navision Stat 7.0 Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT. Side 1 af 16

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT. Side 1 af 16 Side 1 af 16 Indhold Kontrol af lønposter... 1 Eksempler på fejl og rettelser:... 5 Segment 1 fejl... 5 Dimensionsbro opsætningen eksisterer ikke... 7 Oprettelse af lønfinanskladdelinjer... 9 Bogføring

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012 KVIVKGUIDE TIL SAGSBUDGETKLADDE MED UDLÆSNING/INDLÆSNING VIA EXCEL Indtastningen af Sagsplanlægningslinjer på både ressourcer og finans kan foretages via en Sagsbudgetkladde, hvor budgettet på flere sager/sagsopgaver

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere