Indledende bestemmelser. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bestemmelser. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver"

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse I medfør af 7, stk. 2, og 8, stk. 5, i lov om erhvervsfremme, jf. lov nr af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 1 i bekendtgørelse nr af 28. december 2018 om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervsstyrelsen og afskæring af administrativ rekurs af afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bevillingsudvalg nedsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om krav til projekter, budgetter, regnskaber, rapporter, tilskudsberettigelse, revision, kontrol, evaluering og effektmåling m.v. for projekter, der modtager tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Stk. 2. Reglerne gælder for de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, og såfremt det ikke strider mod anden lovgivning, beslutte at fravige reglerne i 9-11, 14, stk. 2, 15, 18, stk. 2-4, 19, 23, stk. 1, 1. pkt. og 26 i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan henlægge opgaver ved administrationen af konkrete aktiviteter til en anden offentlig myndighed eller en privat institution. Administrationsopgaver kan omfatte afgørelsesvirksomhed. Henlægges de beføjelser, som er nævnt i 1. pkt., til en privat institution, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på institutionens virksomhed med administration af det pågældende område. Kapitel 2 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver 2. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at igangsætte og helt eller delvist finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser. Stk. 2. Igangsætningen og finansieringen skal være i overensstemmelse med: 1) Strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats, jf. lov om erhvervsfremme 9, stk. 1, nr. 1. Tildeling af midler til lokale og tværgående turismeprojekter skal være i overensstemmelse med den nationale strategi for dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale Turismeforum, jf. lov om erhvervsfremme 9, stk. 1, nr. 7. 2) Statslige regler og vejledninger, herunder bl.a. Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning samt budgetvejledning og standardvilkår udstedt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 3) Krav og udvælgelseskriterier for modtagelse af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kapitel 3 Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgaver 3. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse henhører under Erhvervsstyrelsen. 4. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udsteder tilsagn eller afslag på baggrund af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses afgørelser. Stk. 2. Sekretariatet er bemyndiget til, uden forelæggelse for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, at give afslag på ansøgninger, der ikke opfylder kravene i en ansøgningsrunde, at give afslag på ansøgninger, der modtages uden for de annoncerede ansøgningsrunder, samt at give afslag på ansøgninger, der indsendes efter ansøgningsfristen i en annonceret ansøgningsrunde. Stk. 3. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan i dennes forretningsorden bemyndige sekretariatet til, uden forelæggelse for bestyrelsen, at træffe afgørelse om tillægsbevilling på op til 10 pct. af et projekts tilsagnsbeløb, dog maksimalt kr. 5. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udarbejder et tilsagn til de ansøgere, der opnår tilskud, med angivelse af bl.a. tilskudsbeløbets størrelse, det godkendte projektbudget samt en række vilkår. Stk. 2. Tilsagnet er accepteret, når sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har modtaget tilsagnsmodtagers accept ved underskrift af tilsagnet af den eller de tegningsberettigede. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan kræve, at accepten sendes digitalt bl.a. via de it-systemer, som sekretariatet stiller til rådighed. Accepten skal være modtaget inden for den i tilsagnet angivne frist. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan i særlige tilfælde tillade, at accepten modtages efter den i tilsagnet fastsatte frist. Stk. 3. Tilsagnsmodtager forpligter sig ved sin accept til at gennemføre projektet i henhold til ansøgningen samt de vilkår, der er knyttet til -tilsagnet.

2 6. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er bemyndiget til at udarbejde administrationsgrundlag, herunder fx standardvilkår og budgetvejledning, uden forelæggelse for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Stk. 2. Sekretariatet er bemyndiget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at udarbejde annonceringsmateriale til ansøgningsrunder. Kapitel 4 Generelle krav til projekter og tilsagnsmodtager 7. Tilsagnsmodtager skal have den fornødne faglige, økonomiske og organisatoriske kapacitet til at gennemføre projektet. Stk. 2. Tilsagnsmodtager er den ansvarlige partner, der underskriver tilsagnet, og som administrerer projektet på alle partneres vegne, og dermed er ansvarlig for projektets gennemførelse. Stk. 3. Udbetaling af tilskud sker som udgangspunkt til tilsagnsmodtagers NemKonto, medmindre tilsagnsmodtager ved transporterklæring helt eller delvist har overført sit tilskud til en anden modtager (transporthaver). 8. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan forlange, at skriftlig kommunikation, herunder indsendelse af ansøgninger, projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab, slutrapporter, revisionserklæringer, regnskabsmateriale, effektmålings- og evalueringsoplysninger m.v., jf , skal foregå digitalt bl.a. via de skabeloner og it-systemer, som sekretariatet stiller til rådighed. Budgetter og effekter 9. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fastsætter en kontoplan med tilskudsberettigede udgiftstyper, jf. 14, stk. 2. Ansøger skal anvende denne kontoplan ved budgetforslag og afrapporteringer. Stk. 2. Projektbudgettet skal indeholde alle projektrelaterede udgifter og indtægter, tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og øvrig finansiering. Stk. 3. Alene nettoudgifter er tilskudsberettigede. Indtægter, herunder eventuel rabat, bonus, indtægt ved salg af tilskudsfinansierede materialer, udstyr eller andre aktiver (herunder immaterielle), skal i forbindelse med et projekt oplyses og fratrækkes i tilskudsgrundlaget. Stk. 4. Af projektbudgettet skal det fremgå, hvordan projektet forventes finansieret. Samtlige finansieringsposter skal indgå fuldt ud. De samlede budgetterede udgifter skal svare til finansieringen, og finansieringskilderne skal være angivet. Tilskuddet fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse må ikke bevirke, at tilsagnsmodtageren opnår overskud ved finansieringen af projektet. 10. Ansøger skal opstille periodeopdelte budgetter fordelt på år. Disse skal være akkumulerede således, at sidste periodeopdelte budget svarer til det totale projektbudget. De periodeopdelte budgetter skal omfatte både udgifter og finansiering. Stk. 2. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan fastlægge en anden periodisering for budgetter end den anførte. 11. Ansøger skal beskrive en klar og logisk sammenhængende effektkæde for projektet, dvs. sammenhængen mellem det enkelte projekts 1) aktiviteter, 2) output og 3) effekter. Stk. 2. Ansøger skal endvidere opstille målbare kriterier for projektets output og effekter samt beskrive, hvordan projektet i løbet af projektperioden vil følge op på, om kriterierne opfyldes. Stk. 3. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan forlange, at ansøger opstiller de i stk. 2 nævnte kriterier periodiseret på hele år. Kapitel 5 Projektændringer 12. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager stilling til anmodninger om projektændringer. Sekretariatet kan af egen drift forelægge anmodninger om væsentlige projektændringer for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Stk. 2. Tilsagnsmodtager skal straks underrette sekretariatet skriftligt, hvis de planlagte aktiviteter forsinkes, eller hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, eller hvis de vilkår, hvorpå tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. Stk. 3. Ændringer i projektets stamoplysninger skal skriftligt meddeles sekretariatet. Kapitel 6 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

3 13. Tilskuddet kan bortfalde helt eller delvist, og et allerede udbetalt tilskud kan kræves tilbagebetalt helt eller delvist eventuelt med tillæg af renter, hvis: 1) Ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen og tilsagnet 2) Betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede, herunder bl.a. hvis tilsagnsmodtager eller partnere forsømmer deres forpligtelser, herunder overtræder de gældende regler og vilkår for tilsagnet 3) Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de godkendte planer og betingelser, herunder, at projektet ikke når de forudsatte effekter 4) Der i øvrigt uberettiget er modtaget tilskud 5) Der ikke er indsendt statusrapporter, herunder slutrapport eller afsluttende regnskab, rettidigt 6) Vilkårene i det accepterede tilsagn ikke er overholdt 7) Forudsætningerne for tilsagn er væsentligt ændrede, f.eks. at tilsagnsmodtager eller partnere går konkurs, træder i likvidation, tages under rekonstruktionsbehandling, afhændes, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilsagnsmodtager eller partnere 8) Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som gør, at tilskuddet ikke kan udbetales 9) De gældende regler ikke overholdes. Stk. 2. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan bestemme, at bortfald af tilskud efter stk. 1 fastsættes forholdsmæssigt under hensyn til proportionalitetsprincippet samt til art og betydning af tilsagnsmodtagers tilsidesættelse af tilsagnsmodtagers forpligtelser. Følgende satser kan anvendes: 1) Ved alvorlige tilsidesættelser af tilsagnsmodtagers forpligtelser fastsat i denne bekendtgørelse eller i tilsagnets vilkår, herunder gentagne forsømmelser: Op til 100 pct. af det samlede tilskud, 2) Ved mindre alvorlige tilsidesættelser af tilsagnsmodtagers forpligtelser fastsat i denne bekendtgørelse eller i tilsagnets vilkår: Op til 50 pct. af det samlede tilskud, Stk. 3. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan i særlige tilfælde beslutte, at de i stk. 2 nævnte satser ikke finder anvendelse. Kapitel 7 Tilskudsberettigede udgifter 14. Der kan kun medtages tilskudsberettigede udgifter i perioderegnskaberne og det endelige projektregnskab. Det er en forudsætning for tilskudsberettigelse, at en given udgift er relevant for det projekt, hvortil der ydes tilskud. Alle udgifter skal være afholdt og betalt for at kunne medtages i regnskaberne, der danner grundlag for udbetaling af tilskud. Stk. 2. Der kan gives tilskud til følgende udgiftstyper: 1) Direkte lønudgifter 2) Ekstern konsulentbistand 3) Materiel mv., jf. 18 4) Revision 5) Evaluering, jf. 33 6) Overhead, der er et overhead af de direkte lønudgifter, jf. 19 Stk. 3. Udgifter til refundérbar moms og renter af gæld er ikke tilskudsberettigede. Stk. 4. Uanset stk. 1, kan udgifter i forbindelse med revision af slutregnskab til revisor, behandles som udgifter, som modtagerne har betalt i forbindelse med gennemførelsen af projekterne. 15. Ved anvendelse af løn som tilskudsberettiget udgift kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet, jf. dog stk. 4. Timelønnen for månedslønnede medarbejdere beregnes efter Vejledning til projektbudget udarbejdet af sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Den beregnede løn (den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet) kan ikke overstige den betalte løn. Stk. 2. Det skal dokumenteres over for projektets revisor, at det er medarbejdernes faktiske løn, der medtages, og timelønnen og opgørelsen af de timer, der medtages i projektet, skal dokumenteres over for projektets revisor. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har mulighed for at udbede sig dokumentation under og efter projektperioden, hvis det vurderes at være nødvendigt. Stk. 3. Der kan ikke indgå nogen former for naturalier i de direkte lønudgifter, herunder ulønnet arbejde, der er en naturalydelse, jf. dog stk. 6. Stk. 4. For medarbejdere, der udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt hos tilsagnsmodtager, og som i øvrigt ikke udfører andre opgaver hos den pågældende tilsagnsmodtager, kan dokumentation for den anvendte tid på projektet ske i form af en skriftlig ansættelsesaftale eller et tillæg til en eksisterende ansættelsesaftale. I aftalen eller tillægget skal arbejdsopgaver, tidsforbrug og løn være angivet. Aftalen eller tillægget skal være dateret og underskrevet af arbejdsgiveren og medarbejderen. Lønudgifterne kan først medtages i projektregnskabet fra den dato, hvor aftalen eller tillægget er signeret. Stk. 5. For medarbejdere, der delvist er tilknyttet flere projekter, og hvor medarbejderen anvender en fast procentdel af sin arbejdstid på projektet, kan dokumentation for den anvendte tid på projektet ske i form af en skriftlig ansættelsesaftale eller et tillæg til en eksisterende ansættelsesaftale. I aftalen eller tillægget skal arbejdsopgaver, tidsforbrug og løn være angivet. Aftalen eller tillægget skal være dateret og underskrevet af arbejdsgiveren og medarbejderen. Lønudgifterne kan først medtages i projektregnskabet fra den dato, hvor aftalen eller tillægget er signeret. Stk. 6. For iværksættere og virksomhedsejere, der ikke udtager løn til sig selv, kan der i stedet for faktisk løn, jf. stk. 1, anvendes en standardsats, som fastsættes af sekretariatet. De tilskudsberettigede udgifter beregnes som det antal timer, der anvendes på projektet ganget med standardsatsen. Reglerne om dokumentation i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse i disse tilfælde.

4 Stk. 7. Tilsagnsmodtager og partnere kan i stedet for faktisk løn, jf. stk. 1, anvende en standardsats, som fastsættes af sekretariatet. De tilskudsberettigede udgifter beregnes som det antal timer, der anvendes på projektet ganget med standardsatsen. Reglerne om dokumentation i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse i disse tilfælde. Stk. 8. Timer, der ikke er projektrelevante og ikke er erlagt i projektet, kan ikke medtages. 16. Tilsagnsmodtager og partnere skal overholde reglerne i udbudsloven 1 og tilbudsloven 2. Stk. 2. Tilsagnsmodtager og partnere skal overholde principperne om sund finansforvaltning og sparsommelighed. Stk. 3. Tilsagnsmodtager og partnere skal kunne dokumentere, at indkøb af varer, tjenesteydelser, anlæg og andre anskaffelser er foretaget på markedsmæssige vilkår. 17. Prisen for en given ydelse må ikke være bestemt af fx sammenfald af interesser mellem sælger og køber. Stk. 2. Afregning af udgifter mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, skal ske til kostpris. Ved kostpris forstås, at sælger ikke må beregne sig en fortjeneste på den leverede vare eller tjenesteydelse. 18. Udgifter til materiel mv., herunder udstyr og materialer samt licenser mv., kan være tilskudsberettigede, hvis de er nødvendige for at gennemføre de planlagte aktiviteter i projektet. Hvor særlige forhold taler herfor, kan tilsagnsgiver ved tilrettelæggelsen af en ansøgningsrunde fastsætte en nærmere afgrænsning af tilskudsberettiget materiel mv. Stk. 2. For materiel mv., jf. stk. 1, der kun anvendes i en del af anlægget og anskaffelsens livscyklus, kan alene afskrivningsudgifter i projektperioden medtages i budgettet. Den regnskabsmæssige afskrivning skal opgøres og indregnes efter almindelig god regnskabspraksis som fx fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning og årsregnskabsloven 3. Stk. 3. For materiel mv., jf. stk. 1, hvor tilskuddet gives til finansiering af hele anskaffelsesudgiften, og der med tilskuddet foretages fuld og endelig afregning af anskaffelsen, er der ikke krav om tilbagebetaling ved projektafslutning, hvis det samlede anskaffelsesbeløb for projektets indkøbte tilskudsstøttede materiel mv. er mindre end kr. Stk. 4. For materiel mv., jf. stk. 1, hvor tilskuddet gives til finansiering af hele anskaffelsesudgiften, og tilskuddet udelukkende har til formål at dække anlægsudgiften i projektperioden, skal den regnskabsmæssigt nedskrevne værdi ved projektperiodens slutning opgøres. Tilskudsmyndigheden kan modregne i eventuelle tilbageholdte tilskudsmidler med et beløb svarende til den nedskrevne værdi, eller myndigheden kan kræve hel eller delvis tilbagebetaling af det modtagne tilskud med et beløb svarende til den nedskrevne værdi. Dette gælder dog ikke for indkøbte tilskudsstøttede materiel mv., der er omfattet af stk. 3. Stk. 5. Afskrivningsudgifter på finansielle aktiver samt på jord, bygninger og eksisterende udstyr er ikke tilskudsberettigede. 19. Udgiftstypen overhead er et udokumenteret tillæg, som udregnes på baggrund af en procentsats af de direkte lønudgifter. De nærmere krav til medtagelsen af udgiftstypen overhead og procentsatsen fastsættes af sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Stk. 2. Følgende udgifter skal dækkes af det udokumenterede overhead: 1) Husleje, el, vand, varme 2) Kontorartikler og porto 3) Telefon og internet 4) Rengøring og pedel/vicevært 5) Reception 6) Reparation og vedligeholdelse 7) IT-service, IT-support og IT-licenser 8) Annoncering 9) Rejser, kost og logi 10) Fortæring 11) Leje/leasing 12) Kontorinventar og forbrugsartikler 13) Ikke-refundérbar moms 14) Bankudgifter og forsikringer 15) Taxameter Kapitel 8 Revision 20. Perioderegnskaber og slutregnskab med anmodning om udbetaling af kr. eller derover skal revideres og attesteres af en godkendt revisor efter den revisionsinstruks, der er vedlagt tilsagnet. Det gælder også ved anmodninger om mindre udbetalinger på baggrund af afholdte og betalte udgifter, når disse akkumuleret overstiger kr. Projekter med tilsagn under kr. skal ved afslutning indsende en ledelseserklæring. Stk. 2. Ved anmodning om udbetalinger, der akkumuleret overstiger kr., skal det reviderede regnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå at regnskabet er revideret i overensstemmelse med den revisionsinstruks, der er vedlagt tilsagnet. Revisor skal give en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. 1 jf. lov nr af 15. december 2015 af udbudsloven med senere ændringer 2 jf. lov nr af 7. december 2007 af tilbudsloven med senere ændringer 3 jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019 af årsregnskabsloven med senere ændringer.

5 21. For statsinstitutioner underlagt Rigsrevisionens revisionskompetence skal perioderegnskaber og slutregnskab alene vedlægges en erklæring fra tilsagnsmodtagers ledelse. Der skal anvendes den ledelseserklæringsskabelon, som er vedlagt tilsagnet. 22. Efter markedsafsøgning vælger tilsagnsmodtager selv sin revisor, jf. 16, stk. 3. Skifter projektet revisor i projektperioden, har tilsagnsmodtager pligt til straks at underrette sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Afrapporteringer og perioderegnskaber 23. Tilsagnsmodtager skal som minimum indsende statusrapport og perioderegnskab en gang årligt i hele projektets levetid. Tilsagnsmodtager kan efter aftale med sekretariatet indsende statusrapport og perioderegnskab mere end en gang årligt. Afrapporteringen skal ske efter nærmere anvisning fra sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Statusrapport og perioderegnskab skal fremsendes på det anviste tidspunkt. Statusrapporten skal bl.a. indeholde: 1) en beskrivelse af, hvordan projektet er gennemført i den pågældende periode i henhold til ansøgningen, det godkendte projektbudget og det accepterede tilsagn 2) en opgørelse af projektets realiserede output samt realiserede/forventede effekter 3) en oversigt over projektpartnere og deltagende virksomheder/personer 4) et regnskab for perioden Stk. 2. Hvis der er væsentlige ændringer i forhold til det godkendte budget, fremsendes desuden et revideret budget. Stk. 3. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan pålægge tilsagnsmodtager at indsende afrapportering hyppigere end angivet i stk. 1, og i tilsagnet, såfremt der ikke er tilstrækkelig fremdrift i projektet. 24. Regnskabet skal opdeles på samme udgifts- og finansieringsposter, som det budget, der ligger til grund for tilsagnet med eventuelle senere ændringer godkendt af sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 25. Indtægter og udgifter skal opgøres på separate kontolinjer. Hvis der er indtægter i projektet, skal disse fratrækkes de tilskudsberettigede udgifter i regnskabet. 26. Regnskaber fra projektets partnere skal overholde relevante bestemmelser i og attesteres af partnerens projekt- og regnskabsansvarlige ved fremsendelse til tilsagnsmodtager, som er ansvarlig for at udarbejde et fælles konsolideret regnskab, hvor alle projektets tilskudsberettigede udgifter er medtaget. 27. Regnskaber skal attesteres af tilsagnsmodtagers projekt- og regnskabsansvarlige. Hvis der er stillet krav om revisorpåtegning i tilsagnet, skal slutregnskabet endvidere attesteres og revideres af revisor, og revisorpåtegning udfærdiges i henhold til den revisionsinstruks, der er vedlagt tilsagnet. Slutafrapportering 28. Tilsagnsmodtager skal senest to måneder efter afslutningen af projektet indsende en underskrevet slutrapport samt et revisorpåtegnet slutregnskab til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Slutafrapporteringen skal ske efter nærmere anvisning fra sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Slutrapporten skal bl.a. indeholde: 1) en beskrivelse af forløbet i projektet sammenholdt med projektets oprindelige formål og hovedaktiviteter 2) en beskrivelse af de realiserede output samt realiserede/forventede effekter sammenholdt med projektets godkendte måltal 3) en oversigt over projektpartnere og deltagende virksomheder/personer 4) et samlet afsluttende regnskab for projektet Stk. 2. Er det samlede tilsagn på tilskud under kr., skal der alene indsendes slutrapport, jf. stk. 1, samt ledelseserklæring. Kapitel 9 Udbetaling 29. Udbetaling af tilskud sker i overensstemmelse med tilsagn og tilsagnsvilkår. Stk. 2. Med mindre andet fremgår af tilsagnet, udbetales tilskudsbeløbene, når sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har taget stilling til og godkendt perioderegnskaber og afrapporteringer eller det endelige projektregnskab og slutrapport samt revisors erklæringer, og har konstateret, at tilsagnsvilkårene er opfyldt. Sekretariatet kan beslutte at udbetale tidligere, end fastsat i tilsagnet. Kapitel 10 Information, evaluering og effektmåling 30. Tilsagnsmodtager og partnere skal bl.a. ved brug af logoet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse informere offentligheden om, at projektet er iværksat med tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Stk. 2. Tilsagnsmodtager og partnere skal informere offentligheden om projektets indhold og resultater. 31. Erhvervsstyrelsen fører den fællesoffentlige digitale platform Virksomhedsguiden, der har til formål at gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængeligt for virksomheder. Stk. 2. Tilsagnsmodtager og partnere er forpligtede til at annoncere erhvervsrettede tilbud på Virksomhedsguiden i overensstemmelse med reglerne herom.

6 32. Til brug for en vurdering af projekternes aktiviteter, output og effekter, jf. 11, stk. 1, samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger, skal tilsagnsmodtager og partnere under gennemførelsen og efter afslutningen afgive evaluerings- og effektoplysninger om forløbet, resultaterne m.v. af projektet sammenholdt med de oprindelige målsætninger og forudsatte effekter. Oplysningerne afgives til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Sekretariatet kan forlange, at materialet skal overføres digitalt, jf. 8. Stk. 2. Til brug for en vurdering af projekternes effekter, jf. 11, stk. 1, samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger skal tilsagnsmodtager og partnere under gennemførelsen af projektet oplyse CVRnummer og P-nummer for projektets økonomiske partnere, statsstøttemodtagere og øvrige virksomheder, som projektet kan have en effekt på. 33. Alle projekter, som modtager kr. eller mere i tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, skal evalueres af en ekstern evaluator, medmindre bestyrelsen beslutter andet. Den eksterne evaluator udpeges af sekretariatet. Stk. 2. Er projektperioden mere end to år, skal projektet både midtvejs- og slutevalueres. Kapitel 11 Bilagsopbevaring, kontrol og tilsyn med projekter 34. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med henblik på revision, kontrol og evaluering ret til at indhente og gennemgå alle relevante oplysninger (inkl. regnskabsbilag, timeregistreringsskemaer, mv.) om projektet. 35. For projekter, hvori der ikke indgår statsstøtte, skal alle rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. opbevares i fem år efter den dato, hvor der er foretaget slutafregning over for projektet på baggrund af det endelige projektregnskab, jf. bogføringslovens Stk. 2. For projekter, hvori der indgår statsstøtte, skal alle rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. opbevares i 10 regnskabsår regnet fra det tidspunkt, hvor der sidst blev ydet individuel støtte i henhold til det enkelte finanslovsår. 36. Sekretariatet, eller den, som sekretariatet bemyndiger hertil, kan på stedet kontrollere de projekter, der har opnået tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Stk. 2. Udover de i stk. 1 nævnte myndigheders kontrol af projekterne kan repræsentanter fra Rigsrevisionen kontrollere projekterne. Stk. 3. Til brug for kontrol kan sekretariatet indhente de fornødne oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder. 37. Tilsagnsmodtager og partnere skal efter anmodning stille alle relevante rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. til rådighed for kontrol og revision. Stk. 2. Kontrol kan finde sted så længe som projektets rapporter og regnskabsmateriale m.v. skal opbevares, jf. 35. Kapitel 12 Ikrafttræden 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den XX. XX Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på igangværende projekter og ansøgninger indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden. Erhvervsstyrelsen, den XX. XX 2021 Niels May Vibholt / Pernille von Lillienskjold 4 Jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 af bogføringsloven med senere ændringer

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Standardvilkår For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 1. Tilsagnsgrundlag 1.1. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at gennemføre projektet i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Standardvilkår. For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Standardvilkår For modtagere af tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 1. Tilsagnsgrundlag 1.1. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at gennemføre projektet i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje A. Indledning 1. Projektmidler fra uddannelsespuljen ydes med hjemmel i Lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Vejledning til projektbudget For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGET... 3 2.A.

Læs mere

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Vejledning til projektbudget. For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler Vejledning til projektbudget For ansøgere til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF BUDGET... 3 2.A.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai I medfør af 3, stk. 1 og 2, samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28.

Læs mere

VEJLEDNING TIL PROJEKTBUDGET. For ansøgere til og modtagere af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

VEJLEDNING TIL PROJEKTBUDGET. For ansøgere til og modtagere af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler VEJLEDNING TIL PROJEKTBUDGET For ansøgere til og modtagere af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion

Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Tilsagnsvilkår for tilskud til projekter under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion 2/6 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Tilskuddets anvendelse... 3 C. Tilskud fra anden side... 3 D.

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen

Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen Trafik-,

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje I medfør af 2, 3 og 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme fastsættes: Kapitel 1 Formål og tilskudsberettigede projekter

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 1 Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Tilskuddets anvendelse... 2 3. Udbetaling af tilskud... 2 Indberetning til SKAT... 2 De minimis...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede.

Renter Renteomkostninger kan ikke indgå i projektregnskabet og er således ikke tilskudsberettigede. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 25.12 2017 Instruks for regnskab vedr. puljen Job- og Uddannelsesgaranti i udsatte boligområder Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er betinget af, at Tilskudsmodtager overholder den af Tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 16. marts 2017 Instruks for regnskab vedr. tilskud til fremme af veterantogskørsel Denne instruks for

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv

Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon: 72 21 88 00 Fax: 33 69 05 48 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Dato 01. sep. 2017 Denne

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.56.04.10 til 28 på finanslov for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Formål

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål I medfør af 22, stk. 3, i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDBETALING, PROJEKTREGSKAB OG SLUTRAPPORT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDBETALING, PROJEKTREGSKAB OG SLUTRAPPORT AN S Ø G NI NGSVEJLE DNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDBETALING, PROJEKTREGSKAB OG SLUTRAPPORT Tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Version 2.0 af maj 2018 Side

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer BEK nr 893 af 17/07/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-32640-000012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår

Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. december 2009 CP09/09 Henrik Nejst Jensen hne@vd.dk 7244 3142 Pulje til mere cykeltrafik, tilskudsvilkår Regelgrundlag 1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud BEK nr 1043 af 09/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. august 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-6542 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre BEK nr 97 af 07/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-11862 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden, herefter kaldet Fonden.

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden, herefter kaldet Fonden. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars, ECSEL/ARTEMIS og AAL-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

BRK Administration Ullasvej Rønne. CVR nr Att. Vivi Granby

BRK Administration Ullasvej Rønne. CVR nr Att. Vivi Granby BRK Administration Ullasvej 23 3700 Rønne CVR nr. 26696348 Att. Vivi Granby Email: vivi.granby@brk.dk Betinget tilsagn om tilskud til Laboratorium for bæredygtig udvikling af lokalsamfundet økonomisk,

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 5. juli Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Lovtidende A Udgivet den 5. juli Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Lovtidende A 2017 Udgivet den 5. juli 2017 4. juli 2017. Nr. 936. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.21.

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp BEK nr 951 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål BEK nr 628 af 20/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2019-2615 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende minister for ligestillings puljemidler m.v. BEK nr 407 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., Ligestillingsafdelingen, j.nr. 2017-18140. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling Udkast Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling I medfør af tekstanmærkning nr. 121 til 28.21.23 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Reglerne i denne

Læs mere

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 1701 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-12-2010 Kulturministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 8 af 04/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-805 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn BEK nr 593 af 13/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyelsen, j.nr. 2019-4020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere