Ny Carlsberg Glyptotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Carlsberg Glyptotek"

Transkript

1 Ny Carlsberg Glyptotek beelser: 73 Foto: Nationalmuseet DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 9

2 INDLEDNING Kære Ny Carlsberg Glyptotek Denne rapport præsenterer årsresultaterne for den nationale brugerundersøgelse 9 på Ny Carlsberg Glyptotek. Den nationale brugerundersøgelse sætter fokus på, hvordan museumsbrugerne oplever museet og museets forskellige tilbud. Desuden afdækker undersøgelsen hvilke typer af brugere, der besøger museet, hvad der motiverer deres besøg og hvilke af museets aktiviteter, de har deltaget i. Resultaterne fra undersøgelsen giver indsigt i, hvad der fungerer godt på museet, og hvor der er potentiale for udvikling. Nogle af elementerne i rapporten indeholder sammenligninger til resultaterne for alle museer eller alle museer i samme museumskategori - enten kulturhistorisk, naturhistorisk eller kunst. Det er således muligt at sammenligne det enkelte museum med alle eller lignende museer for at se, om der er særlige områder, hvor museet kan styrke formidlingen. Med henblik på at kunne følge udviklingen i museets resultater over tid sammenlignes der ligeledes til museets resultater fra den nationale brugerundersøgelse i 8. Undersøgelsen kan tjene som et redskab til at målrette kommunikation og formidling på museet, og er relevant i forbindelse med den strategiske planlægning af aktiviteter og arrangementer. Derudover kan resultaterne anvendes i forbindelse med udformningen af tiltag, der har til formål at tiltrække nye brugergrupper. Yderligere oplysninger om den nationale brugerundersøgelse kan findes på museets projektportal, som kan tilgås fra På forsiden af portalen findes der en nyhedsstrøm, hvor man let kan holde sig opdateret på relevante informationer. På projektportalen kan museets individuelle analyseværktøj ligeledes tilgås. Analyseværktøjet er en løsning, der er udviklet til museet med henblik på, at museet kan foretage løbende analyser og afprøve hypoteser om, hvorfor udviklingen er som den er. God læselyst!

3 RAPPORTENS INDHOLD Del : Læsevejledning Guide der beskriver, hvordan figurerne i rapporten skal læses. Del : Museumsoverblik Overblik over museets brugeres karakteristika og samlede vurdering af museet. Del 3: Overordnede resultater Resultater fra den samlede vurdering af museet og museets forskellige tilbud. Del 4: Anbefalingsvillighed Resultater der beskriver anbefalingsvilligheden for museets brugere. Del : Aktiviteter Oversigt over hvilke aktiviteter museets brugere har deltaget i. Del 6: Motivation for besøget Inddeling af brugerne i motivationstyper på baggrund af, hvad der motiverer deres besøg. Del 7: Museets brugere Baggrundsoplysninger om museets brugere. Del 8: Kontekst for besøget Kontekstoplysninger om museets brugere. Del 9: Detaljerede resultater Tabeller med detaljerede visninger af undersøgelsens resultater. Del : Valgfrie spørgsmål Resultater fra museets valgfrie spørgsmål. 3

4 LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES FIGUREN - GENNEMSNIT Figurerne viser gennemsnittet på de enkelte udsagn på en skala fra (Meget dårlig) til (Meget god). I øverste udsagn i eksemplet er gennemsnittet 6,4, hvilket fremgår af den blå søjle. Brugernes Ved ikke beelser indgår ikke i resultat-beregningen. Muligheden for at deltage aktivt 6,4 -,9 -,8, Muligheden for at være et rart sted 9,,4,4, Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed 9,4,,, Kulturhistoriske museer 8 Yderst til højre sammenlignes resultatet med resultatet for museer i samme museumskategori, for alle museer i den nationale brugerundersøgelse og for museets resultater for 8, såfremt museet havde indsamlet nok beelser til at få en rapport i 8. For det øverste udsagn i eksemplet ligger museets resultat hhv.,9 lavere end resultatet for museer i samme museumskategori (her: kulturhistoriske museer),,8 lavere end resultatet for alle museer samt, over resultatet for 8. Det betyder, at alle kulturhistoriske museer giver muligheden for at deltage aktivt en score på 7,3, som altså er,9 over det museum vi kigger på. SÅDAN LÆSES FIGUREN - FREKVENS Figuren viser en fordeling af på et givent spørgsmål i procent. I eksemplet neden for er der 4% af museets brugere, der er mellem 4 og 9 år. Til højre for resultatet vises antallet af for hver enkelt kategori. Alder % % 6% 7% % % % 7% % Yderst til højre sammenlignes resultatet med resultatet for museer i samme museumskategori (her: ), resultatet for alle museer i den nationale brugerundersøgelse samt det enkelte museums resultat for 8, såfremt museet indsamlede nok beelser til at få en rapport i 8. I eksemplet er der 3 procentpoint flere besøgende i aldersgruppen 4-9 år på museet sammenlignet med alle deltagende museer. I forhold til museer i samme museumskategori har museet procentpoint flere besøgende i aldersgruppen 4-9 år, mens museet har procentpoint flere besøgende i aldersgruppen 4-9 år i forhold til 8. Det betyder, at for alle kunstmuseer er der 3 % af brugerne, der er mellem 4 og 9 år, hvilket altså er procentpoint lavere end det museum, vi kigger på. 4

5 LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES FIGUREN TABEL MED DETALJEREDE RESULTATER Tabellerne med detaljerede resultater sidst i rapporten viser brugernes gennemsnitlige vurdering af museet og vurderingen af museets tilbud opdelt på baggrundsspørgsmål. I eksemplet er den samlede vurdering og vurderingen af de otte forskellige tilbud opdelt på baggrund af hvor ofte museet besøges. I figuren er gennemsnittet på Mulighed for at lære noget 7,4 for gruppen, der besøger museet Mindst en gang hvert år. Opdelingen vises kun såfremt der indgår min. beelser i de enkelte kategorier. Tabellerne giver et detaljeret indblik i hvilke brugergrupper, der er særligt tilfredse eller utilfredse. I eksemplet ses det for eksempel at brugere, der besøger museet sjældnere end én gang om året generelt vurderer Muligheden for at deltage aktivt lavere end de andre grupper. Det er Mindst en Mindst en Mindst en Mindst en forste BESOGSFREKVENS gang hver gang hver gang hvert gang hvert SJældnere gang. Jeg Total uge måned halve år år besoger muse-et Samlet vurdering Udstillingerne Atmosræren ' Mulighed ror at lære ooget,. Formidling via brug ar digitale medier !' Brugeroplevelsen for børn Muligheden for at deltage aktivt Muligheden for at være et rart sted Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed ~ == <6, <, <S. <9,?:9, Farveskalaen kan benyttes til at illustrere høje og lave scores. Det gør det nemmere for museet at danne sig et overblik over eventuelle forbedrings- og fastholdelsesområder.

6 MUSEUMSOVERBLIK Tabellen giver et overordnet overblik over en række karakteristika for museumbrugere, der har deltaget i undersøgelsen på Ny Carlsberg Glyptotek. 9 8 Beelser i alt beelser i Centrale indikatorer Anbefaling fra familie og venner 4% 3% 7% Det er første gang, jeg besøger museet 9% 33% 8% Vurderingen af museumsoplevelsen 8,6 8,6 7,9 Anbefalingsvillighed 64 7 Hvem er du her sammen med i dag Det har været muligt at afgive flere Familie med børn i alderen år % 8% 8% Familie med flere generationer 7% % % Min partner/ægtefælle 8% 3% 3% Venner % 4% % Kollegaer fra mit arbejde 3% 4% 3% Personer fra min uddannelsesinstitution % 3% % Jeg er her alene 4% 8% 6% Køn Kvinde 64% 9% % Mand 8% 38% 4% Andet % % % Vil ikke oplyse 8% % 8% Alder 4-9 år 47% % 47% 39 år 7% 8% 3% -69 år 7% 37% % 7+ 9% % 8% Geografi Danmark % 76% 46% Region Hovedstaden 64% 34% 7% Region Sjælland % % 6% Region Syddanmark 9% % % Region Midjylland 7% 4% 4% Region Nordjylland % 9% 4% Ikke fra Danmark % 4% 4% 6

7 OVERORDNEDE RESULTATER Figurerne neden for viser, hvordan museets brugere vurderer museet og dets tilbud. Til højre sammenlignes museets resultat med resultatet for museer af samme type, det samlede resultat for alle museer i den nationale brugerundersøgelse, samt med museets resultat for 8. Samlet vurdering Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 8,6,,, Vurdering af museets tilbud Udstillingerne 8, -, -,,7 Atmosfæren Mulighed for at lære noget Formidling via brug af digitale medier Brugeroplevelsen for børn Muligheden for at deltage aktivt Muligheden for at være et rart sted Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed,6 6,6 6,6 8, 8,7 9, 9, ,3 -,3 -,8 -,,,4 -,6,3 -,,,,6, -,7 ~,9,4,,8,,9,6 8 7

8 ANBEFALINGSVILLIGHED Anbefalingsvilligheden* afspejler i hvilken grad, museets brugere vil anbefale stedet til familie og venner. Begrebet anvendes som et mål for kunde- eller brugertilfredshed, og det kan bruges til at følge med i udviklingen af brugertilfredsheden på jeres museum over tid. På baggrund af en kategorisering af brugernes villighed til at anbefale museet på en skala fra til, udregnes der et samlet mål for anbefalingsvilligheden. Brugere, der angiver en værdi i intervallet -6, kategoriseres som kritikere de er de mindst sandsynlige ambassadører. Brugere i intervallet 7-8 er såkaldte neutrale. Brugere, der angiver værdierne 9 og, er ambassadører. En høj anbefalingsvillighed er et udtryk for, at størstedelen af museets gæster vil anbefale Ny Carlsberg Glyptotek til venner og familie. Anbefalingsvilligheden kan benyttes til at sige noget om, hvorvidt jeres brugere i lavere eller højere grad vil anbefale jeres museum til venner og familie sammenlignet med alle statslige og statsanerkendte museer og museer i samme museumskategori. En anbefalingsvillighed over gennemsnittet er således at betragte som god, mens man med fordel kan benytte en anbefalingsvillighed under gennemsnittet til at reflektere over, hvordan man som museum kan give brugerne en oplevelse, de i højere grad vil anbefale til venner og familie. I forbindelse med fortolkning af sammenligningen til alle museer og museer indenfor samme faglighed henvises der til læsevejledningen øverst i rapporten. Kategorisering af brugertyper Ambassadører Neutrale Kritikere 7% % 8% % % % 7% % Den samlede anbefalingsvillighed for museets brugere udregnes ved at fratrække procentandelen af kritikere fra andelen af ambassadører. Anbefalingsvilligheden kan antage en værdi i intervallet til, hvor en anbefalingsvillighed på angiver, at alle museets brugere er kritikere, mens en anbefalingsvillighed på angiver, at alle museets brugere er ambassadører. Anbefalingsvilligheden for brugere af Ny Carlsberg Glyptotek Figuren vises anbefalingsvilligheden for Ny Carlsberg Glyptotek sammenlignet med anbefalingsvilligheden for museer i samme museumskategori og alle museer. Anbefalingsvillighed * Anbefalingsvilligheden kendes også som Net Promotor Score (NPS). 8

9 AKTIVITETER Hvad har du foretaget dig på museet i dag? Det har været muligt at afgive mere end ét. Læst korte tekster i udstillingerne 86% 49 6 Læst brochurer eller foldere 7% Læst længere tekster 7% Læst tekster via bærbar enhed % 7 4 Set film og andre visualiseringer % Hørt information via bærbar enhed 3% Deltaget i foredrag % Deltaget i workshops 3% - Deltaget i debat eller seminar % 4 Deltaget i rundvisning % Talt med museets medarbejdere om udstillingen % 3-3 Talt med andre brugere om udstillingen 3% 39-3 Ingen af ovenstående 9% 4 - % % % 7% % 8 9

10 MOTIVATION FOR BESØGET Det følgende afsnit kortlægger motivationen for brugerens besøg på Ny Carlsberg Glyptotek. Afsnittet tager udgangspunkt i John Falks og Lynn Dierkings motivationstyper, der også er anvendt i forbindelse med tidligere runder af Den Nationale Brugerundersøgelse. Herunder beskrives de enkelte motivationstyper: Oplader Jeg er her for at slappe af og få ny energi. Fagligt interesseret Jeg er her på grund af en specifik faglig interesse. Oplevelsesjæger Jeg er her for at opleve noget og koncentrere mig om det mest iøjnefaldende. Vært Jeg er her for at skabe en god oplevelse for dem, jeg er sammen med. Videbegærlig Jeg er på museet, fordi jeg er nysgerrig og for at lære noget nyt. Vedhæng Jeg er her, fordi jeg følges med andre. Fordeling på motivationstyper Det har været muligt at afgive mere end ét. Oplader Fagligt interesseret Oplevelsesjæger Vært Videbegærlig Vedhæng 6% 7% 3% 4% % 49% ~ 6 4 % % % 7% % 8

11 MOTIVATION FOR BESØGET Herunder vises de enkelte motivationstypers samlede vurdering af besøget på Ny Carlsberg Glyptotek. Den samlede vurdering for alle motivationstyper er ligeledes vist i figuren. Det har været muligt at afgive mere end ét. SAMLET VURDERING Oplader Fagligt interesseret Oplevelsesjæger Vært Videbegærlig Vedhæng ,6 8,4 8,9 8,6 8,6 8, 8,3,, -,4 -, -, -, -,,,7,, -,4 -, -,,3 -,,4 -, -, -,3, Herunder vises de enkelte motivationstypers samlede vurdering af besøget på Ny Carlsberg Glyptotek. MOTIVATIONSTYPER Oplader Fagligt interesser et Oplevelse sjæger Vært Videbegæ rlig Vedhæng Total Udstillingerne 8,6 8,7 8, 8, 8, 7,9 8, Atmosfæren 9,4 9, 9, 9,4 9, 9, 9, Mulighed for at lære noget 8,4 8,8 7,8 7,9 8, 7, 8, Formidling via brug af digitale medier 7, 6,3 6,4,8 6,7 4, 6,6 Brugeroplevelsen for børn 7, 6, 6,7 6, 7,3, 6,6 Muligheden for at deltage aktivt 6,,3,3 4,8, 4,,6 Muligheden for at være et rart sted 9, 9, 9,4 9,3 9, 8,8 9,3 Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed 8,9 8, 9, 8, 8,7 8,6 8,7 <6, <7, <8, <9, 9,

12 MUSEETS BRUGERE På de følgende sider vises sammensætningen af museets brugere på baggrund af en række forskellige parametre. Procentsatserne sammenlignes med procentsatserne for museer af samme type, for alle museer i den nationale brugerundersøgelse, samt med procentsatserne for 8. Hvor bor du? - på landsplan Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 64% % 9% 7% % % % % 7% % Hvor bor du? - på verdensplan Danmark % Sverige 3% -3 Norge 4% Europa 3% 6-6 Nordamerika 9% 6 3 Mellemøsten % Asien % Andre % 4 % % % 7% % 8

13 MUSEETS BRUGERE Alder % 7% 7% 9% % % % 7% % Køn Mand Kvinde Andet Vil ikke oplyse % 8% 8% 64% % % % 7% % 8 Uddannelse Folkeskole % 9 - Gymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 år Mellemlang videregående uddannelse, 3 år Lang videregående uddannelse, over 4 år % 8% % 4% 47% % % % 7% % ~

14 KONTEKST FOR BESØGET På de følgende sider vises oplysninger om konteksten for brugerens besøg. Hvem er du på museet med i dag? Det har været muligt at afgive mere end ét. Familie med børn i alderen år % Familie med flere generationer 7% 9-6 Min partner/ægtefælle 8% Venner % Kollegaer fra mit arbejde 3% Personer fra min uddannelsesinstitution % 4 Jeg er her alene 4% Andet % 9 - % % % 7% % 8 Hvor mange personer er der i den gruppe, som du besøgte museet med? -8 9 eller flere % 9% 8% % % % 7% % 8 4

15 KONTEKST FOR BESØGET Hvor lang tid varede dit besøg i dag? Under time % - timer 6% -3 timer 3% 3 timer eller mere 4% % % % 7% % Hvor ofte besøger du museet? Mindst en gang hver uge 4% Mindst en gang hver måned Mindst en gang hvert halve år Mindst en gang hvert år Sjældnere Det er første gang, jeg besøger museet 7% 6% % % 9% ~ It.. ~.. It ~ It It It It.. ~ ~ It ~ It It ~ ~.... It 8 % % % 7% % 8

16 KONTEKST FOR BESØGET Varighed af besøg baseret på hvor ofte museet besøges Mindst en gang hver uge Mindst en gang hver måned Mindst en gang hvert halve år Mindst en gang hvert år 79 9 Sjældnere 6 3 Det er første gang, jeg besøger museet % % % 7% % Under time - timer -3 timer 3 timer eller mere 6

17 KONTEKST FOR BESØGET Hvordan blev du opmærksom på at besøge museet i dag? Det har været muligt at afgive mere end ét. Jeg kom tilfældigt forbi 8% 3-6 Fra tidligere besøg 6% 44-9 Fra skole, uddannelse eller arbejde 6% Anbefaling fra familie og venner 4% Fra aviser 7% - - Fra turistinformation web, kataloger 4% 4 7 Fra museets informationsmateriale 4% Fra museets hjemmeside % 8 - Fra hjemmesider om kulturtilbud 4% 7 Sociale medier 9% Andre steder 3% -3 % % % 7% % 8 7

18 KONTEKST FOR BESØGET Hvordan blev du opmærksom på at besøge museet i dag? - for førstegangsbesøgende Det har været muligt at afgive mere end ét. Jeg kom tilfældigt forbi 3% Fra tidligere besøg 4% 3 Fra skole, uddannelse eller arbejde 9% 4 6 Anbefaling fra familie og venner 8% 3-8 Fra aviser % -6 - Fra turistinformation web, kataloger 37% 7 Fra museets informationsmateriale (f. eks. nyhedsbrev, plakat, flyers, skilte) % Fra museets hjemmeside % - 9 Fra hjemmesider om kulturtilbud (f.eks. AOK, visitnordjylland.dk, KulturKlik) 4% Sociale medier (f.eks. facebook) 4% - - Andre steder % - - % % % 7% % 8 8

19 DETALJEREDE RESULTATER På de følgende sider vises detaljerede resultater, hvor resultaterne for den samlede vurdering samt vurderingen af museets tilbud krydses med andre spørgsmål. KØN Mand Kvinde Total Samlet vurdering 8, 8,7 8,6 Udstillingerne 8, 8,7 8, Atmosfæren 9, 9,4 9, Mulighed for at lære noget 8, 8,3 8, Formidling via brug af digitale medier 6, 6,7 6,6 Brugeroplevelsen for børn 6,8 6,8 6,6 Muligheden for at deltage aktivt,9,7,6 Muligheden for at være et rart sted 9, 9, 9,3 Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed 8, 8,8 8,7 <6, <7, <8, <9, 9, ALDERSGRUPPER Total Samlet vurdering 8,7 8,8 8, 8, 8,6 Udstillingerne 8,4 8, 9, 8,3 8, Atmosfæren 9,4 9,3 9, 8,6 9, Mulighed for at lære noget 8, 8, 8,7 8, 8, Formidling via brug af digitale medier 6,3,8 7, 7,3 6,6 Brugeroplevelsen for børn 6,, 8,3 7, 6,6 Muligheden for at deltage aktivt,7 4, 6,,,6 Muligheden for at være et rart sted 9,4 9,4 9,3 9, 9,3 Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed 8,8 8,4 8,7 8,9 8,7 <6, <7, <8, <9, 9, 9

20 DETALJEREDE RESULTATER BESØGSFREKVENS Mindst en gang hver måned Mindst en gang hvert halve år Mindst en gang hvert år --- -~====; ~ ~ Det er første gang, jeg besøger museet Øvrige Samlet vurdering 8,8 8,8 8, 8, 8, 8,6 Udstillingerne 8, 8,7 8, 8,4 8,6 8, Atmosfæren 9, 9,7 8,8 8,9 9, 9, Mulighed for at lære noget 8, 8,4 7,6 7,7 8,4 8, Formidling via brug af digitale medier,9 6, 6, 7, 6,6 6,6 Brugeroplevelsen for børn 6,7 7,7 6,,7 7, 6,6 Muligheden for at deltage aktivt 6,,4,,6 6,,6 Muligheden for at være et rart sted 9,4 9,3 8,8 9,3 9,7 9,3 Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed 8,7 9,3 8, 8,7 8, 8,7 <6, <7, <8, <9, 9, Total LAND DK NO EU NA Øvrige Total Samlet vurdering 8, 7, 8,7 8,6 9, 8,6 Udstillingerne 8, 8,7 8,3 9,4 7,9 8, Atmosfæren 9, 9,3 9, 9, 9,3 9, Mulighed for at lære noget 8, 8, 8, 8, 8, 8, Formidling via brug af digitale medier 6,, 6,6 8,3 7,8 6,6 Brugeroplevelsen for børn 6, 7, 7,4,3 6, 6,6 Muligheden for at deltage aktivt,3 4,3 6, 6,9,6,6 Muligheden for at være et rart sted 9,3 8,3 9, 9, 9, 9,3 Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed 8,6 7,4 8,9 8,7 8,7 8,7 DK: Danmark SE: Sverige NO: Norge EU: Europa NA: Nordamerika MØ: Mellemøsten AS: Asien <6, <7, <8, <9, 9,

21 DETALJEREDE RESULTATER UDDANNELSE FS GEG EFU KVU MVU LVU Total Samlet vurdering 8,8 8, 7,8 8,4 8,8 8,6 8,6 Udstillingerne 7,8 8,6 7,6 8, 8,7 8,6 8, Atmosfæren 9, 9, 9, 8,7 9, 9,3 9, Mulighed for at lære noget 7,7 8, 8, 7, 8,3 8,4 8, Formidling via brug af digitale medier 8, 7, 4, 4,8 6,8 6,7 6,6 Brugeroplevelsen for børn 6, 6, 6, 6, 7, 7, 6,6 Muligheden for at deltage aktivt 6, 7,4, 3,8,8,,6 Muligheden for at være et rart sted 9,9 9,3 9,4 8,7 9,6 9,3 9,3 Medarbejdernes venlighed og imødekommenhed 9,3 9, 7,7 7, 8,8 8,8 8,7 <6, <7, <8, <9, 9, FS: folkeskole GEG: Gymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse EFU: Erhvervsfaglig uddannelse KVU: Kort videregående uddannelse, under 3 år MVU: Mellemlang videregående uddannelse, 3 år LVU: Lang videregående uddannelse, over 4 år

22 Valgfrie spørgsmål Gns. Sml. Jeg får nyt om udstillinger og arrangementer på museet via sociale medier ,7 Jeg får lyst til at besøge museet, når jeg ser på sociale medier, hvad der sker ,4 % % % 7% % Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 8

23 Valgfrie spørgsmål Gns. Sml. Jeg følte mig velkommen på museet ,3 Museets butik har varer, der passer godt til museets profil , Caféen/restauranten serverer mad, der passer godt til det besøg, jeg ønsker ,9 Jeg følte mig godt modtaget af museets personale , % % % 7% % Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 8 3

24 Valgfrie spørgsmål Gns. Sml. Museet laver udstillinger, der er aktuelle og vedkommende for mig , % % % 7% % Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig 8 4

25 Valgfrie spørgsmål Jeg følger museet på de sociale medier (fx facebook, Instagram) Ja 9 8 % % % 7% % Nej 73

26 Valgfrie spørgsmål Gns. Sml. Jeg var på museet pga. et særarrangement ,4 -, % % % 7% % Enig Helt enig Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig 8 6

27 Valgfrie spørgsmål Hvor ofte besøger du følgende? Museer/Kunsthaller? % % % 7% % Mindst en gang hver måned Aldrig Mindst en gang hvert år Mindst en gang hvert halve år Mindst en gang hver uge 7

28 RAMB LL - MINISTERIET l - m \.--'< V +-V't 8

Den Gamle By. Antal besvarelser: 451

Den Gamle By. Antal besvarelser: 451 Den Gamle By beelser: 5 INDLEDNING Kære Den Gamle By Denne rapport præsenterer årsresultaterne for den nationale brugerundersøgelse 8 på Den Gamle By. Den nationale brugerundersøgelse sætter fokus på,

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst beelser: 83 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 7 INDLEDNING Kære Statens Museum for Kunst Denne rapport præsenterer årsresultaterne for den nationale brugerundersøgelse 7 på Statens

Læs mere

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune De Museer i Holstebro Kommune beelser: 76 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 7 INDLEDNING Kære De Museer i Holstebro Kommune Denne rapport præsenterer årsresultaterne for den nationale brugerundersøgelse

Læs mere

Kvindemuseet. Antal besvarelser: 207 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2017

Kvindemuseet. Antal besvarelser: 207 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2017 Kvindemuseet beelser: 7 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 17 INDLEDNING Kære Kvindemuseet Denne rapport præsenterer årsresultaterne for den nationale brugerundersøgelse 17 på Kvindemuseet. Den nationale

Læs mere

Museet på Koldinghus. Antal besvarelser: 621 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2017

Museet på Koldinghus. Antal besvarelser: 621 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2017 Museet på Koldinghus beelser: 6 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 7 INDLEDNING Kære Museet på Koldinghus Denne rapport præsenterer årsresultaterne for den nationale brugerundersøgelse 7 på Museet på Koldinghus.

Læs mere

Kunstmuseet i Tønder, Museum Sønderjylland

Kunstmuseet i Tønder, Museum Sønderjylland Kunstmuseet i Tønder, Museum Sønderjylland beelser: 86 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 7 INDLEDNING Kære Kunstmuseet i Tønder Denne rapport præsenterer årsresultaterne for den nationale brugerundersøgelse

Læs mere

ARKEN. Antal besvarelser: 630 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2017

ARKEN. Antal besvarelser: 630 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2017 ARKEN beelser: 63 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 27 INDLEDNING Kære ARKEN Denne rapport præsenterer årsresultaterne for den nationale brugerundersøgelse 27 på ARKEN. Den nationale brugerundersøgelse

Læs mere

Nationalmuseet (Prinsens Palæ)

Nationalmuseet (Prinsens Palæ) Nationalmuseet (Prinsens Palæ) beelser:.645 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 27 INDLEDNING Kære Nationalmuseet (Prinsens Palæ) Denne rapport præsenterer årsresultaterne for den nationale brugerundersøgelse

Læs mere

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds)

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds) BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 DÅRLIG GOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Museum Sønderjylland, Cathrinesminde Teglværk, Broager Antal besvarelser: 223 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2013 Industrimuseet, museet for arbejder, håndværkerog industrikultur Antal besvarelser: 223 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Kronborg Antal besvarelser: 179 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet s. 7 3. Udstillingsstedets

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Christiansborg, Christiansborg, Repræsentationslokaler Antal besvarelser: 458 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Museet for Varde By og Omegn, Tirpitz Stillingen, Blåvand Antal besvarelser: 555 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Odense Bys Museer, Bymuseet, Møntergården, Odense Antal besvarelser: 488 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Frilandsmuseet, Lyngby Antal besvarelser: 529 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2010, Brede Værk, Kgs. Lyngby Antal besvarelser: 319 1 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

MAJ 2019 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE ÅRSRAPPORT 2018 FOTO: NATURHISTORISK MUSEEUM, AARHUS.

MAJ 2019 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE   DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE ÅRSRAPPORT 2018 FOTO: NATURHISTORISK MUSEEUM, AARHUS. MAJ 2019 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE WWW.SLKS.DK DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE ÅRSRAPPORT 2018 FOTO: NATURHISTORISK MUSEEUM, AARHUS. INDHOLD FORORD DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE FOR MUSEER REFLEKSIONER...56

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2010, Frilandsmuseet, Lyngby Antal besvarelser: 677 1 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2010, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 295 1 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2010, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 1391 1 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Frihedsmuseet, København Antal besvarelser: 396 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 973 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2009 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2009 UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer 2009-2011 Rapport for 2009

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer 2009-2011 Rapport for 2009 National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer 2009-2011 Rapport for 2009 Nationalmuseet, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 156 1 Indhold 1. Indledning s. 3 2. Onlineportal

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer Rapport for 2009

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer Rapport for 2009 National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer 2009-2011 Rapport for 2009 Nationalmuseet, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 819 1 Indhold 1. Indledning s. 3 2. Onlineportal

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kongernes Jelling, Vejle Antal besvarelser: 183 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE ÅRSRAPPORT 2017 OKTOBER 2018 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE

DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE ÅRSRAPPORT 2017 OKTOBER 2018 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2018 DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE WWW.SLKS.DK DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE ÅRSRAPPORT 2017 FOTO: M/S MUSEET FOR SØFART, FOTOGRAF THIJS WOLZAK DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2 INDHOLD

Læs mere

National brugerundersøgelse 2011 NATIONAL BRUGERUNDERSØGELSE 2011 107

National brugerundersøgelse 2011 NATIONAL BRUGERUNDERSØGELSE 2011 107 National brugerundersøgelse 2011 NATIONAL BRUGERUNDERSØGELSE 2011 107 TITEL National brugerundersøgelse 2011 UDGIVER Kulturstyrelsen (2012) FOTO Forside, Jens Bach, Struer Museum Side 4, Niels Nyholm,

Læs mere

KUNDECENTER

KUNDECENTER KUNDECENTER 2012-2013 Midttrafik Kundetilfredshed Årsrapport Baggrund Kundernes køn, alder og kommune Kendskab til kontaktkanaler Tilfredshedspunkter og samlet tilfredshed Net Promoter Score 3 5 9 13 20

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% Aarhus Kommune beelser: 103 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 UDGIVER: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,7% Aarhus Kommune beelser: 60 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 41,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,1% Aarhus Kommune beelser: 87 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,7% Aarhus Kommune beelser: 64 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 57,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,9% Aarhus Kommune beelser: 74 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,3% Aarhus Kommune beelser: 38 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69% Aarhus Kommune beelser: 60 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4% Aarhus Kommune beelser: 124 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 56,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% Aarhus Kommune beelser: 155 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 2. version Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens klogeste kunder 1 Formål med undersøgelsen... 2 2 Metode og gennemførelse... 2 2.1

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o r n b æ k S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport - Sammenligning over tid Modtagere af Hjemmepleje beelser: 1.699 Svarprocent: 55,07% Hele Landet Side 1 ud af 10 sider Introduktion Tilfredshedsportalen har

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Antal beelser: 2.630 Svarprocent: 50,4% Hillerød Sammenligning af

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen FORÆLDRETILFREDSHED 20 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: Solen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Lokal rapport Janderup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Janderup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Nordenskov Skole - Forældre til elever i klasse. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Nordenskov Skole - Forældre til elever i klasse. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Lokal rapport Sct. Jacobi Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Sct. Jacobi Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Lunde/Kvong afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Lunde/Kvong afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Alslev Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Alslev Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

MTU 2014 Svarprocent: 71%

MTU 2014 Svarprocent: 71% Antal besvarelser: 1.829 Svarprocent: 71% FORORD 01 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Lokal rapport Thorstup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Thorstup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F i r k l ø v e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 1. udkast Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 82% Antal besvarelser: 71 Møllehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 82% Antal besvarelser: 71 Møllehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 82% Antal besvarelser: Møllehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 6% Antal besvarelser: 154 Galaksen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: Grangaard LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K o r s h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere