Militær Akademiuddannelse (MAU) ved FAK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Militær Akademiuddannelse (MAU) ved FAK"

Transkript

1 Bilag til Studieordning for Militær Akademiuddannelse Gældende fra 29 JUN kun til FAK intern brug EKSAMENSKATALOG Prøveformer og bedømmelsesgrundlag på Militær Akademiuddannelse (MAU) ved FAK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Om prøver og bedømmelse... 3 Formelle krav til opgaver med skriftligt udgangspunkt... 4 Forsiden... 4 Aflevering af skriftlige opgaver... 4 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag... 4 Mundtlig eksamen med forberedelsestid... 5 Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis... 5 Mundtlig eksamen på baggrund af en case... 6 Mundtlig eksamen med udgangspunkt i refleksionsnotat... 7 Mundtlig eksamen på baggrund af et kort individuelt projekt... 8 Mundtlig eksamen på baggrund af et kort gruppeprojekt... 9 Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af et kort gruppeprojekt Mundtlig eksamen på baggrund af et langt individuelt projekt Mundtlig eksamen på baggrund af et langt gruppeprojekt Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af et langt gruppeprojekt Mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave Mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en disposition Skriftlig eksamen timers skriftlig prøve Afgangsprojekt med mundtligt forsvar

3 Indledning Dette eksamenskatalog indeholder en beskrivelse af bedømmelsesgrundlaget og de forskellige prøveformer, der anvendes i de enkelte fagmoduler på FAK militære akademiuddannelser (MAU). Dette eksamenskatalog er en uddybning af de eksamensformer, der beskrives i studieordningen for den militære akademiuddannelse (MAU). Formålet med kataloget er at skabe et ensartet grundlag for gennemførelse af prøver og eksamener på akademiuddannelsen. Dermed fremmes gennemsigtighed og ensartethed på tværs af fag, værn og skoler, samt sikring af retfærdighed for de studerende i bedømmelsen. Eksamenskataloget er et dynamisk dokument, hvor eksisterende prøveformer kan blive revideret, og hvor nye prøveformer kan komme til og andre forsvinde. Ændringer til kataloget sker på initiativ af sergentskolerne via studiechefen eller af stab FAK i samarbejde med studiechefen. Ændrede eller justerede prøveformer er kun gældende for ikke påbegyndte moduler. Uddannelsesstrategisektionen ved FAK varetager den koordinerende funktion i forbindelse med foreslåede ændringer. Det til enhver tid gældende eksamenskatalog kan findes på FAK hjemmesider (FIIN og internet). Om prøver og bedømmelse Hvert fagmodul på en akademiuddannelse afsluttes med en eksamen med individuel bedømmelse, jf. bekendtgørelsen om Den militære akademiuddannelse. Den militære akademiuddannelse administreres af Studiechefen i spidsen for et fagligt fællesudvalg, der varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Udvalget er ansvarligt for, at de til uddannelsen tilknyttede prøveformer er pædagogisk hensigtsmæssige og overholder eksisterende lovkrav. Det vil af fagets modulbeskrivelse i studieordningen fremgå, om der er der er ekstern eller intern censur. Ligeledes vil det fremgå af studieordningen om, der er mulighed for gruppeeksamen i fagmodulet. Eksamenskatalogets prøveformer kan anvendes uafhængigt af, om prøven er med ekstern eller intern censur. Minimum 20 af den militære akademiuddannelses ECTS point skal være med ekstern censur. Afgangsprojektet er altid med ekstern censur. Et afgangsprojekt fra én videregående uddannelse, f.eks. et bachelorprojekt eller et kandidatspeciale, kan ikke meritoverføres til en akademiuddannelse jf. bekendtgørelsen om militær akademiuddannelse. 3

4 Formelle krav til opgaver med skriftligt udgangspunkt Studiechefen fastlægger selv inden for de givne rammer de formelle krav i forbindelse med prøveformer, der indebærer et skriftligt afleveringsprodukt fra den studerende. Opgaver skal have en læsevenlig struktur og være skrevet på korrekt dansk. Det afsluttende Afgangsprojekt for den militære Akademiuddannelse skal indeholde en standardiseret forside med metadata til administrativt brug, se nedenfor. Forsiden Opgavers forside skal indeholde følgende oplysninger: 1. Uddannelsens navn og fagets navn 2. Titel og evt. undertitel 3. Den studerendes fulde navn 4. Vejleders/undervisers navn 5. Uddannelsesinstitutionens navn 6. Måned og år 7. Påtegning hvis materialet skal håndteres med begrænset læseadgang eller særlig mærkning i arkivsystemet. 8. Antal tegn inklusivt mellemrum (figurer tæller for ét tegn). Aflevering af skriftlige opgaver Opgaver afleveres efter sergentskolens retningslinjer. Prøveformer og bedømmelsesgrundlag De efterfølgende prøveformer i kataloget skal anvendes til eksamener på den militære akademiuddannelse og være beskrevet i studieordningen eller Flex-modulets modulplan. Bedømmelsesgrundlaget fremgår af beskrivelsen under hver enkelt prøveform. 4

5 Mundtlig eksamen med forberedelsestid Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af et eller flere eksamensspørgsmål. Den mundtlige eksamen er kendetegnet ved: At den studerende ved tilfældig udvælgelse på skrift får stillet en opgave eller spørgsmål, der giver den studerende mulighed for at demonstrere opfyldelse af læringsmålene for faget. At den studerende i umiddelbar fortsættelse heraf har 30 minutter til at forberede en mundtlig besvarelse af de(t) stillede spørgsmål. At den studerende derefter får lejlighed til at besvare de(t) stillede spørgsmål. Bedømmelsesgrundlaget er en vurdering af den mundtlige præstation. Der gives en karakter efter 7- trins skalaen. Den mundtlige eksamen har en samlet varighed på i alt 60 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: 3/6 til forberedelsestid til den studerende. 2/6 til den studerendes besvarelse af de(t) stillede spørgsmål samt besvarelse af supplerende og uddybende spørgsmål. 1/6 til votering og tilbagemelding til den studerende. Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination. Prøveformen adskiller sig fra den traditionelle mundtlige prøve ved: at den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet gennem sin problemformulering eller hypotese, som godkendes af vejleder. at den studerende selv vælger metodemæssige overvejelser, herunder både teori- og datagrundlaget for eksaminationen og præsenterer eksaminator og censor for det i en synopsis. Synopsen skal indeholde følgende elementer: Indledning, problemstilling, problemformulering samt evt. afgrænsning Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde forandring i praksis Hvilke empiriske data skal indsamles og hvordan Hvordan skal de analyseres og hvilke kritiske overvejelser bør indgå Litteraturliste Fremgangsmåden i forbindelse med en synopsis kan skitseres ud fra følgende spørgsmål: 1. Det er et problem at (udgangspunktet, undren ) 2. Det er især et problem for (hvem angår det?) 3. Det skal kunne bruges af.. til at.. (hvem skal kunne bruge det til hvad i hvilke situationer) 4. Problemet skyldes (mulige årsager) 5. Jeg vil derfor.. (jeres hensigt, forklaring på, fortolke, analysere, anvende, diskutere og så videre) 6. Jeg vil undersøge problemet på denne måde (metode) 7. Jeg har tænkt mig at forstå problemet ud fra... (teorier) 8. Nogle vigtige ord og begreber er (begrebsdefinitioner) 9. Jeg vil kun beskæftige mig med fordi (afgrænsning) 10. Foreløbig forestiller jeg mig disse afsnit i denne rækkefølge (indhold og disposition) 5

6 Disse spørgsmål kan endvidere danne grundlag for en diskussion og fortolkning til eksamen, samt hvilken læring det har givet. Synopsen må maksimalt have et omfang af 4 normalsider svarende til 4 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Synopsen skal forholde sig kritisk og refleksivt til genstandsfelt samt metode og teori. Synopsen er problematiserende og perspektiverende, således at synopsen lægger op til at diskutere, hvorfor det er relevant / fornuftigt at stille netop de spørgsmål synopsen stiller inden for den givne afgrænsning. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Der er gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 30 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: Mundtlig eksamen på baggrund af en case Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af et afleveret case-oplæg er udgangspunkt for prøven. En case er kendetegnet ved: At den studerende afleverer et caseoplæg, hvori der skitseres et virkelighedsnært scenarie eller en problemstilling i form af en konkret, personlig jobrelateret udfordring. At den studerende med udgangspunkt i sit caseoplæg viser sin evne til gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser at analysere praksis og pege på begrundede handlemuligheder. At caseoplægget således præsenterer en problemformulering og en fremgangsmåde, mens selve analysen og den deraf følgende konklusion først udfoldes i forbindelse med den mundtlige prøve. Det afleverede caseoplæg skal indeholde: Problemstilling og problemformulering eller hypotese, som godkendes af vejleder. Metodeovervejelser og metodevalg, dvs. en begrundet redegørelse for, hvilke relevante teorier og modeller og hvilken empiri, den studerende vil gøre brug af i sin efterfølgende analyse Det afleverede caseoplæg kan være en skriftlig fremstilling på maksimalt 2 normalsider svarende til 2 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, evt. indholdsfortegnelse og evt. bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det afleverede caseoplæg kan også antage andre former, eksempelvis et kort videooplæg eller lignende, der skildrer en relevant, virkelighedsnær situation fra egen praksis. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Der er gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 30 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: 6

7 Mundtlig eksamen med udgangspunkt i refleksionsnotat Prøveformen er en individuel mundtlig eksamen på baggrund af eksaminandens refleksionsnotat over videooptagelse af egen praktisk opgaveløsning. Opgaveløsningen skal være et afgrænset praktisk arbejde i en given militær kontekst, fx skib, hangar, terræn, værksted eller lignende. Prøveformen er kendetegnet ved: Der opstilles et relevant scenarie, som godkendes af vejleder. Den studerende handler på baggrund af scenariet og en række udefra kommende faktorer. Handleprøven har en varighed på op til 30 min og videooptages med lyd og billeder i et format og af en kvalitet understøtter løsning af den stillede opgave. Den studerende har en afgrænset tidsperiode op til 24 timer til at reflektere over egen indsats og koble til relevant teori i et kort refleksionsnotat. Det korte refleksionsnotat har et omfang på 2-4 normalsider efter vejleders retningslinjer, svarende til maksimalt 4 x 2400 tegn inkl. mellemrum. At refleksionsnotatet, der medbringes til den mundtlige prøve, dokumenterer den studerendes praktiske arbejde og resultatet heraf. Dokumentationen kan være henvisninger til hændelser i videoen. At den studerendes ved den mundtlige eksamen anvender refleksionsnotatet til at vise sin evne til at tolke data i forhold til teori og vurdere resultatet af det praktiske arbejde under handleprøven. Bedømmelsesgrundlaget er handleprøven og den mundtlige præstation ved eksamen. Der gives en karakter efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 30 minutter med følgende omtrentlige fordeling: 7

8 Mundtlig eksamen på baggrund af et kort individuelt projekt Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af et kort skriftligt projekt. Et kort projekt er kendetegnet ved: At den studerende selv udarbejder en problemformulering eller hypotese, som godkendes af vejleder. At den studerende selv vælger det teoretiske og empiriske grundlag for det korte projekt. At det skriftlige materiale præsenterer anvendt teori og empiri, der demonstrerer den studerendes evne til teoretisk og empirisk belysning af problemformuleringen. Det korte projekt skal indeholde følgende elementer: Problemstilling Problemformulering, evt. i hypoteseform Metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel. Analyse Konklusion Det korte projekt har et omfang på maksimum 8 normalsider svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det korte projekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links med videre. Flere studerende kan dog, efter godkendelse af vejleder, vælge at lave en gruppebesvarelse. Projektopgavens maksimale omfang vil i så fald øges med 4 normalsider pr. studerende i gruppen. Dvs. at: for 2 studerende er omfanget maksimalt 12 normalsider, for 3 studerende er omfanget maksimalt 16 normalsider og for 4 studerende er omfanget maksimalt 20 normalsider Ved evt. gruppeprojekt skal det fremgå tydeligt af opgaven, hvilke studerende der har haft ansvar for de enkelte opgaveelementer. Ved evt. gruppeprojekt gennemføres eksamen individuelt, med individuel karaktergivning, og øvrige studerende i gruppen må ikke overvære den studerendes eksamen. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 30 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: 8

9 Mundtlig eksamen på baggrund af et kort gruppeprojekt Prøveformen er en individuel mundtlig eksamen på baggrund af et kort skriftligt gruppeprojekt. Den studerende kan dog, efter godkendelse af vejleder, vælge at lave en individuel besvarelse. Et kort projekt er kendetegnet ved: At de studerende selv udarbejder en problemformulering eller hypotese, som godkendes af vejleder. At de studerende selv vælger det teoretiske og empiriske grundlag for det korte projekt. At det skriftlige materiale præsenterer anvendt teori og empiri, der demonstrerer de studerendes evne til teoretisk og empirisk belysning af problemformuleringen. Det korte projekt skal indeholde følgende elementer: Problemstilling Problemformulering, evt. i hypoteseform Metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel. Analyse Konklusion Det er muligt at udarbejde det korte skriftlige projekt i grupper på op til maksimalt 4 studerende. Det korte gruppeprojekt har som udgangspunkt et omfang på maksimum 8 normalsider svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Projektopgavens maksimale omfang øges med 4 normalsider pr. studerende i gruppen. Dvs. at: for 2 studerende er omfanget maksimalt 12 normalsider, for 3 studerende er omfanget maksimalt 16 normalsider og for 4 studerende er omfanget maksimalt 20 normalsider Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det korte gruppeprojekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links med videre. I det skriftlige projekt skal det fremgå tydeligt, hvilke dele den enkelte studerende har været ansvarlig for. Eksaminationen er med individuel bedømmelse. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af den fælles skriftlige opgave og den individuelle mundtlige præstation. Den samlede karakter gives individuelt efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen af hvert enkelt gruppemedlem har en varighed på i alt 30 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: Under gennemførelse af prøven må øvrige studerende i gruppen ikke overvære den studerendes eksamen. 9

10 Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af et kort gruppeprojekt Prøveformen er en mundtlig gruppeeksamen på baggrund af et kort skriftligt gruppeprojekt.. Den studerende kan dog i særlige tilfælde, efter godkendelse af vejleder, vælge at lave en individuel besvarelse med individuel mundtlig eksamen. Et kort projekt er kendetegnet ved: At de studerende selv udarbejder en problemformulering eller hypotese, som godkendes af vejleder. At de studerende selv vælger det teoretiske og empiriske grundlag for det korte projekt. At det skriftlige materiale præsenterer anvendt teori og empiri, der demonstrerer de studerendes evne til teoretisk og empirisk belysning af problemformuleringen. Det korte projekt skal indeholde følgende elementer: Problemstilling Problemformulering, evt. i hypoteseform Metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel. Analyse Konklusion Det korte gruppeprojekt har som udgangspunkt et omfang på maksimum 8 normalsider svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Det er muligt at udarbejde det korte skriftlige projekt i grupper på op til maksimalt 4 studerende. Projektopgavens maksimale omfang øges i den forbindelse med 4 normalsider pr. studerende i gruppen. Dvs. at: for 2 studerende er omfanget maksimalt 12 normalsider, for 3 studerende er omfanget maksimalt 16 normalsider og for 4 studerende er omfanget maksimalt 20 normalsider Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det korte gruppeprojekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links med videre. I det skriftlige projekt skal det fremgå tydeligt, hvilke dele den enkelte studerende har været ansvarlig for. Eksaminationen er med individuel bedømmelse. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af den fælles skriftlige opgave og den individuelle mundtlige præstation. Den samlede karakter gives individuelt efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen har som udgangspunkt en varighed på 30 minutter. Varigheden forlænges forholdsmæssigt med 10 min for hver ekstra studerende, så maksimum er 60 min eksamination for en firmandsgruppe. Eksamen gennemføres efter følgende omtrentlige fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg fra gruppen samlet. 2/4 til eksaminationssamtale med gruppen samlet. 1/4 til votering og tilbagemelding til de studerende. 10

11 Mundtlig eksamen på baggrund af et langt individuelt projekt Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af et langt skriftligt projekt. Et langt projekt er kendetegnet ved: At den studerende selv udarbejder en problemformulering eller hypotese, som godkendes af vejleder. At den studerende selv vælger det teoretiske og empiriske grundlag for projektet. At det skriftlige materiale præsenterer og anvender teori og empiri, der demonstrerer den studerendes evne til teoretisk og empirisk belysning af problemformuleringen. Et langt projekt skal indeholde følgende elementer: Præsentation af problemstilling, der tydeliggør relevansen af problemformuleringen Problemformulering, evt. i hypoteseform samt evt. relevant afgrænsning Metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel. Analyse indeholdende evt. mulige handlerum Konklusion Perspektivering Et langt projekt har et omfang på maksimum 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det lange projekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links med videre. Flere studerende kan dog, efter godkendelse af vejleder, vælge at lave en gruppebesvarelse. Projektopgavens maksimale omfang vil i så fald øges med 8 normalsider pr. studerende i gruppen. Dvs. at: for 2 studerende er omfanget maksimalt 23 normalsider, for 3 studerende er omfanget maksimalt 31 normalsider og for 4 studerende er omfanget maksimalt 39 normalsider Ved evt. gruppeprojekt skal det fremgå tydeligt af opgaven hvilke studerende der har haft ansvar for de enkelte opgaveelementer. Ved evt. gruppeprojekt gennemføres eksamen individuelt, med individuel karaktergivning, og øvrige studerende i gruppen må ikke overvære den studerendes eksamen. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 30 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: 11

12 Mundtlig eksamen på baggrund af et langt gruppeprojekt Prøveformen er en individuel mundtlig eksamen på baggrund af et langt skriftligt gruppeprojekt. Den studerende kan dog, efter godkendelse af vejleder, vælge at lave en individuel besvarelse. Et langt projekt er kendetegnet ved: At de studerende selv udarbejder en problemformulering eller hypotese, som godkendes af vejleder. At de studerende selv vælger det teoretiske og empiriske grundlag for projektet. At det skriftlige materiale præsenterer og anvender teori og empiri, der demonstrerer den studerendes evne til teoretisk og empirisk belysning af problemformuleringen. Et langt projekt skal indeholde følgende elementer: Præsentation af problemstilling, der tydeliggør relevansen af problemformuleringen Problemformulering, evt. i hypoteseform samt evt. relevant afgrænsning Metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel. Analyse indeholdende evt. mulige handlerum Konklusion Perspektivering Et langt projekt har som udgangspunkt et omfang på maksimum 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det lange gruppeprojekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links med videre. Det er muligt at udarbejde det skriftlige lange projekt i grupper på op til maksimalt 4 studerende. Projektopgavens maksimale omfang øges i den forbindelse med 8 normalsider pr. studerende. Dvs. at: for 2 studerende er omfanget maksimalt 23 normalsider, for 3 studerende maksimalt 31 normalsider og for 4 studerende maksimalt 39 normalsider. Eksaminationen er med individuel bedømmelse. Det skal derfor være muligt at identificere den enkelte studerendes bidrag til projektopgaven. Det skal specifikt, af det skriftlige projekt fremgå, hvilke dele af projektet den enkelte studerende har udarbejdet. Der gives ikke en selvstændig karakter eller anden bedømmelse for den skriftlige projektopgave, som er udarbejdet af flere studerende, derfor kan projektopgaven indgå i bedømmelsen som en helhed ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen af hvert enkelt gruppemedlem har en varighed på i alt 30 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: 12

13 Under gennemførelse af prøven må øvrige studerende i gruppen ikke overvære den studerendes eksamen. 13

14 Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af et langt gruppeprojekt Prøveformen er en mundtlig gruppeeksamen på baggrund af et langt skriftligt projekt. Den studerende kan dog i særlige tilfælde, efter godkendelse af vejleder, vælge at lave en individuel besvarelse med individuel mundtlig eksamen. Et langt projekt er kendetegnet ved: At de studerende selv udarbejder en problemformulering eller hypotese, som godkendes af vejleder. At de studerende selv vælger det teoretiske og empiriske grundlag for projektet. At det skriftlige materiale præsenterer og anvender teori og empiri, der demonstrerer den studerendes evne til teoretisk og empirisk belysning af problemformuleringen. Et langt projekt skal indeholde følgende elementer: Præsentation af problemstilling, der tydeliggør relevansen af problemformuleringen Problemformulering, evt. i hypoteseform samt evt. relevant afgrænsning Metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel. Analyse indeholdende evt. mulige handlerum Konklusion Perspektivering Det lange gruppeprojekt har som udgangspunkt et omfang på maksimum 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det lange gruppeprojekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links med videre. Det er muligt at udarbejde det lange skriftlige projekt i grupper på op til maksimalt 4 studerende. Projektopgavens maksimale omfang øges i den forbindelse med 8 normalsider pr. studerende i gruppen. Dvs. at: for 2 studerende er omfanget maksimalt 23 normalsider, for 3 studerende maksimalt 31 normalsider og for 4 studerende maksimalt 39 normalsider. Eksaminationen er med individuel bedømmelse. Det skal derfor være muligt at identificere den enkelte studerendes bidrag til projektopgaven. Det skal specifikt, af det skriftlige projekt fremgå, hvilke dele af projektet den enkelte studerende har udarbejdet. Der gives ikke en selvstændig karakter eller anden bedømmelse for den skriftlige projektopgave, som er udarbejdet af flere studerende, derfor kan projektopgaven indgå i bedømmelsen som en helhed ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen har som udgangspunkt en varighed på 30 minutter. Varigheden forlænges forholdsmæssigt med 10 min for hver ekstra studerende, så maksimum er 60 min eksamination for en firmandsgruppe. Eksamen gennemføres efter følgende omtrentlige fordeling: 14

15 15

16 Mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave Prøveformen er en mundtlig eksamen baseret på et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Det praktiske produkt er kendetegnet ved: At den studerende ved fremstilling af det praktiske produkt viser sine evner til at bruge fagets teori og/eller værktøjer til at nå frem til et praktisk produkt eller løsning af en praksisrettet problemstilling. At den studerende præsenterer sin løsning, som f.eks. kan være resultatet af en en praktisk øvelse, en videopræsentation eller lignen- de. At det sammen med den skriftlige opgave danner grundlag for den mundtlige eksamination. Den skriftlige opgave er kendetegnet ved: At den studerende redegør for sine overvejelser omkring de valgte dele af fagets teori og/eller værktøjer, herunder for hvorledes de er anvendt. At den studerende redegør for sine refleksioner over processens forløb. At den har et omfang på maksimum 6 normalsider svarende til 6 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. At den sammen med det praktiske produkt danner grundlag for den mundtlige eksamination. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det praktiske produkt, den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 30 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: Mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en disposition Prøveformen er en mundtlig eksamen baseret på et praktisk produkt og en disposition. Et praktisk produkt er kendetegnet ved: At den studerende gennem det praktiske produkt viser sine evner til at omsætte teori til et praktisk produkt. At den studerende præsenterer sin løsning, som f.eks. kan en praktisk øvelse, resultatet af en opgaveløsning, en videopræsentation eller lignende. At det sammen med dispositionen danner grundlag for den mundtlige eksamination. En disposition er kendetegnet ved: At den har et omfang på maksimum én A4-side og desuden er vedhæftet en litteraturliste. At den i stikordsform angiver det teoretiske grundlag for det praktiske produkt. At den sammen med det praktiske produkt danner grundlag for den mundtlige eksamination. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det praktiske produkt, dispositionen og den mundtlige præstation. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. 16

17 Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 30 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: Skriftlig eksamen Prøveformen er en skriftlig, individuel eksamen med en central stillet opgave. Prøven udarbejdes af underviser/vejleder efter Studiechefens retningslinjer Den skriftlige eksamen er kendetegnet ved, at der stilles opgaver, spørgsmål, problemstillinger og lignende, som den studerende skriftligt skal besvare og/eller forholde sig til. Bedømmelsesgrundlaget er den studerendes skriftlige besvarelse. Der gives en karakter efter 7-trins skalaen. Den skriftlige eksamen afholdes under opsyn. Regler for brug af tilladte hjælpemidler fremgår at de respektive fagmodulbeskrivelser. 48 timers skriftlig prøve Prøveformen er en skriftlig, individuel prøve, hvor den studerende har et tidsrum på sammenhængende 48 timer til rådighed fra prøven udleveres og indtil besvarelsen afleveres. Den skriftlige eksamen er kendetegnet ved, at der stilles opgaver, spørgsmål, problemstillinger og lignende, som den studerende skriftligt skal besvare og/eller forholde sig til. Opgaven stilles af underviseren efter studiechefens retningslinjer. Besvarelsen har et omfang på maksimum 8 normalsider svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Bedømmelsesgrundlaget er den studerendes skriftlige besvarelse. Der gives en karakter efter 7-trins skalaen. Afgangsprojekt med mundtligt forsvar Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt. Afgangsprojektet er kendetegnet ved: At være uddannelsens afsluttende prøve, hvor den studerende gennem det skriftlige projekt og et mundtlig forsvar skal demonstrere opnåelse af at uddannelsens mål for læringsudbytte. At den studerende således skal dokumentere sine evner til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. At emnet for afgangsprojektet formuleres inden for centrale dele af uddannelsens faglige område, således at uddannelsens obligatoriske og valgfrie moduler inddrages i det omfang det giver mening. Det skriftlige afgangsprojekt skal indeholde følgende elementer: Indledning Præsentation af en fagligt væsentlig problemstilling En problemformulering, som er godkendt af vejleder, i relation til problemstillingen 17

18 Redegørelse for eventuelle relevante afgrænsninger Begrundede metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel Analyse, hvor teori og praksis anskues i et dynamisk samspil, som kan danne grundlag for ny indsigt Konklusion og perspektivering, herunder konkrete refleksioner og overvejelser om det lærte og om de fremadrettede handlemuligheder, som analysen har afdækket Det skriftlige afgangsprojekt har for den enkelte studerende et omfang på maksimum 25 normalsider svarende til 25 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det skriftlige afgangsprojekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links med videre. Det er muligt at udarbejde det skriftlige afgangsprojekt i grupper på op til maksimalt 4 studerende. Projektopgavens maksimale omfang øges i den forbindelse med 10 normalsider pr. studerende. Det indebærer, at projektopgaven: for 2 studerende maksimalt må fylde 35 normalsider, for 3 studerende maksimalt må fylde 45 normalsider, og for 4 studerende maksimalt må fylde 55 normalsider. Eksaminationen er med individuel bedømmelse, og projektet skal disponeres, så det er muligt at foretage en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Derfor skal det i et skriftligt gruppeprojekt tydeligt fremgå, hvilke specifikke dele af projektet, den enkelte studerende har udarbejdet selvstændigt. I bedømmelsesgrundlaget indgår det skriftlige afgangsprojekt med 2/3 vægt og den mundtlige præstation med 1/3 vægt. I forbindelse med bedømmelsen af det skriftlige projekt lægges der ud over det faglige indhold også vægt på den studerendes formulerings- og staveevne. Prøveaflæggelse på afgangsprojektet forudsætter, at alle andre prøver på uddannelsen er bestået. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. Den mundtlige eksamen er individuel og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i det skriftlige projekt. Den studerende skal have lejlighed til at præsentere sine hovedbudskaber, herunder projektets perspektivering og sin egen læring. Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 40 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: Under gennemførelse af afgangsprojekt i gruppe udføres eksamen stadig individuelt og øvrige studerende i gruppen må ikke overvære den studerendes eksamen. 18

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 vers.4 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om prøver og bedømmelse...

Læs mere

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Inspirationskatalog til prøve/eksamen AKADEMI-UDDANNELSERNE Gældende fra 1. januar 2017 Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag OBS: Kun til uddannelsesinstitutionernes interne brug Side

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling 01-01-2018 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.august 2017 Studieordningen er gældende fra 1. januar 2018 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 4 3 Uddannelses

Læs mere

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse Dato d. 28. juni 2018 Rettelsesblad til Studieordning institutionsdel for Finansøkonom 2017-2019 3. interne Sektoreksamen 4. interne brancheretning Beskrivelsen af 3. interne Sektoreksamen ændres til:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at give studerende,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling [udarbejdet 01.08.2018] 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 4 4. Beskrivelser af

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra den 1. april 2018 1 1 INDLEDNING... 3 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 3 3 VIDEREUDDANNELSE... 4 3.1 ADGANG TIL

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra den 2. september 2019 1 1 INDLEDNING... 3 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 3 3 VIDEREUDDANNELSE... 4 3.1 ADGANG

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1008 af 29/06/2016, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/01/2017

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2014 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Generelle eksamensbestemmelser... 3 Overblik over eksamensformer

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2019 1 Eksamensprojekt 2018-2019 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt)

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Udfold dit talent VIA University College Dato: 14. januar 2017 Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1012 af 02/07/2018, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/01/2018

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart Efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf: 70105800

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i HR (AU) Revideret 01. august 2017

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i HR (AU) Revideret 01. august 2017 for Akademiuddannelsen i HR (AU) Revideret 01. august 2017 Studieordningen er gældende fra 01. august 2017 Akademiuddannelse i HR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Udarbejdet 06.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018

Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018 Faglig udvikling i praksis (FIP) Psykologi Februar 2018 Eksamen og eksamensspørgsmål Jette Hannibal, fagkonsulent Side 1 Eksamen generelt Undervisningsbeskrivelsen dokumenterer eksaminationsgrundlaget!

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Revideret januar Rammer og kriterier for modulprøver på DIL

Revideret januar Rammer og kriterier for modulprøver på DIL Revideret januar 2019 Rammer og kriterier for modulprøver på DIL Gældende fra januar 2019 Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1012 af 02/07/2018, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/08/2018

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 7. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Er du nysgerrig? vil du vide mere? Så læs videre på næste side Se mere på

Er du nysgerrig? vil du vide mere? Så læs videre på næste side Se mere på VELKOMMEN TIL JOBVEJEN ET LÆRINGSLABORATORIUM FOR MENNESKER VI ARBEJDER MED MENNESKER HOS OS FINDER DU SMILET FREM VIL DU MED PÅ EN SPÆNDENDE REJSE VIL DU MED UD OG TRÆNE TAG DIN VIRKSOMHEDS OG DIT EGET

Læs mere

Vejledning i projektskrivelse ved faget Salgsteknik

Vejledning i projektskrivelse ved faget Salgsteknik Vejledning i projektskrivelse ved faget baseret på Nøglen til det gode salg Formål Efter kurset skal du kunne beskrive og bruge teorien fra Nøglen til det gode salg og kunne anvende det i dit arbejde.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere