Vedtægter som godkendt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 26. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter som godkendt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 26. juni 2013"

Transkript

1 Vedtægter som godkendt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 26. juni 2013 V E D T Æ G T E R FOR SANKT PETRI SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er "Sankt Petri Skole". Skolen er oprettet i år 1575 af Frederik II. Stk. 2. Skolens hjemsted er Københavns kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Larslejsstræde 5 og Nørregade 31, 1451 København K. Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr Stk. 4. Skolen er med udgangspunkt i sine kongelige privilegier nært forbundet med den tysksprogede Sankt Petri Menighed i København og har fælles med denne en kongeligt udnævnt patron. Skolen har en lang tradition som dansktysk skole og modtager offentlig støtte fra Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland. II. SKOLENS FO RMÅL 2. Stk. 1. Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. samt privat gymnasieskole efter de til enhver tid gældende regler for private gymnasieskoler mv. Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og gymnasieskolen. Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøve samt Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP). Skolen ønsker at muliggøre en gnidningsløs overgang mellem skolesystemerne i Danmark og Tyskland, bl.a. gennem ligestilling med tyske adgangsprøver. Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Stk. 4. Skolen er en dansk-tysk skole med ligeberettiget formidling af begge sprog og kulturer, har et internationalt perspektiv på dansk-tysk grundlag, har med sit hjemsted i København en særlig geografisk, kulturel og historisk baggrund, hviler på humanistiske og kristne traditioner, og har særlige forbindelser til Sankt Petri Kirke. Stk. 5. Som udfyldende bestemmelser til skolens formål findes en målsætning. 1

2 111. SKOLENS BESTYR ELSE 3. Stk. 1. Skolens bestyrelse (Sankt Petri Skolekommission) er skolens øverste organ. Skolekommissionen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private i:rundskoler samt private gymnasieskoler. Skolekommissionen har ansvaret for skolens vedtægter, og at vedtægterne til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen. Vedtægterne må ikke stride mod lovgivningen, herunder lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vedtægterne og lovgivningen skal skolen følge lovgivningen. Stk. 2. Skolekommissionen består af 7 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af Sankt Petri Kirkes Menighedsråd, 1 medlem udpeges af Foreningen Sankt Petri Kulturcentrum, og 3 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) efter reglerne i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. Stk. 3. Skolekommissionsmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år udpeges 1 medlem af Sankt Petri Menighedsråd og 1 medlem vælges af forældrekredsen. l ulige år udpeges 2 medlemmer af Sankt Petri Menighedsråd og 2 medlemmer vælges af forældrekredsen. l ulige år udpeges endvidere 1 medlem af Foreningen Sankt Petri Kulturcentrum. Hvert år vælges tillige en suppleant for det af forældrekredsen valgte medlem af Skolekommissionen. Stk. 4. Vælges eller udpeges til Skolekommissionen forældre, der fungerer som klasserepræsentanter eller medlemmer af forældrerepræsentationens ledelse, nedlægger de pågældende disse poster. Stk. 5. Skolelederen / rektor, skolelederens /rektors stedfortræder(e), formanden for lærerrådet og dennes stedfortræder, en elevrepræsentant udpeget af elevrådet for den gymnasiale overbygning, formanden for forældrerepræsentationen, Forbundsrepublikkens Ambassadør eller en af ham udpeget repræsentant og sognepræsten ved Sankt Petri Menighed deltager uden stemmeret i Skolekommissionens møder med rådgivende funktion. Skolens afdelingsledere og koordinatorer deltager ved behandlingen af spørgsmål, som vedrører deres ansvarsområde. Derudover kan Skolekom- missionen beslutte at indkalde andre personer til enkelte dagsordenspunkter. Skolekommissionen kan efter ønske fra et medlem beslutte at udelukke de ikke stemmeberettigede medlemmer fra at deltage i bestemte dagsordenspunkter. Stk. 6. Ved beslutninger, som har indflydelse på de tyske skolemyndigheders økonomiske støttes art og omfang har Forbundsrepublikkens ambassadør henholdsvis en af denne udpeget befuldmægtiget ret til at afgive en skriftlig udtalelse, inden beslutningen sættes i kraft. Denne udtalelse skal foreligge senest en måned efter beslutningen. Stk. 7. Et medlem af Skolekommissionen skal ikke udtræde af Skolekommissionen, hvis pågældendes barn/børn i valgperioden mod forældrenes ønsker udskrives af skolen. Stk. 8. Skolekommissionen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Stk. 9. Skolens ledere, lærere og skolens ansatte i øvrigt kan ikke være medlem af Skolekommissionen og kan kun deltage i valg til Skolekommissionen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen / rektor, stedfortrædende skoleleder, koordinatorer eller enkelte ansatte, kan Skolekommissionen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende. 2

3 Stk. 10. Medlemmer af Skolekommissionen er ikke ved udøvelsen af skolekommissionshvervet undergivet beslutninger af det organ, som har udpeget pågældende. Stk. 11. Skolekommissionen konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald. Stk. 12. Medlemmer af Skolekommissionen skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Stk. 13. Medlemmer af Skolekommissionen hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Stk. 14. Medlemmer af Skolekommissionen kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som medlem af Skolekommissionen. Skolen kan udbetale kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer efter reglerne i tjenesterejseaftalen. Stk. 15. Et medlem af Skolekommissionen udtræder øjeblikkeligt af Skolekommissionen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af Skolekommissionen jfr. 5, stk. 8 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. hhv. 4, stk. 3 i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. Stk. 16. I tilfælde af et skolekommissionsmedlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Hvis der er tale om et medlem af Skolekommissionen udpeget af Sankt Petri Menighedsråd eller Sankt Petri Kulturcentrum, skal det respektive organ udpege et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Stk. 17. For Skolekommissionen, skoleledelsen, andre ansatte ved skolen og øvrige deltagere i skolekommissionsmøder gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 18. Skolekommissionens møder indkaldes af formanden, så ofte det findes nødvendigt, som hovedregel månedligt. 2 medlemmer eller skolelederen kan forlange Skolekommissionen indkaldt til møde. Stk. 19. Skolekommissionens formand leder møderne. Skolekommissionen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er mødt personligt. Skolekommissionen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 24 angivne beslutninger. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende. Stk. 20. Skolekommissionens arbejdssprog er fortrinsvis tysk. Stk. 21. Skolekommissionen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert Skolekommissionsmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen. Stk. 22. Skolekommissionen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til skolekommissionsmøder skal ske. Stk. 23. Skolekommissionen ansætter og afskediger skolens leder / rektor, som dog skal godkendes af undervisningsministeren. Skolekommissionen ansætter og afskediger skolens øvrige personale efter indstilling fra skolelederen. Stk. 24. Skolekommissionen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til vedtagelse af en sådan beslutning kræves, at mindst 5 af medlemmerne stemmer for. 3

4 Stk. 25. Skolekommissionen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Skolekommissionen træffer endvidere beslutning om nedsættelse af skolepenge for enkelte forældre eller forældregrupper efter indstilling fra skolelederen. Stk. 26. Skolekommission træffer beslutning om skolens formål og opbygning. Endelig træffer Skolekommissionen beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som Skolekommissionen selv ønsker at træffe beslutning om. Stk. 27. Skolekommissionen kan nedsætte arbejdsudvalg, i hvilke også personer uden for skolen kan deltage. IV. SKOLENS LEDELSE 4. Stk. I. Skolens leder / rektor varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen med ansvar over for det danske undervisningsministerium og Skolekommissionen. Skolens leder / rektor varetager den løbende kontakt med de tyske skolemyndigheder. Skolens leder / rektor har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår og i overensstemmelse med de af Skolekommissionen trufne beslutninger og anvisninger. Stk. 2. Skolelederens rettigheder og pligter fastlægges i en ansættelseskontrakt og tjenesteforskrifter. V. FORÆLDREREPRÆSENTATION 5. Stk. 1. Skolen har en forældrerepræsentation, hvor de enkelte klasser er repræsenteret ved valgte klasserepræsentanter. Forældrerepræsentationen udformer selv sine vedtægter, der skal godkendes af Skolekommissionen. VI. ÅRSRAPPORT M.V. 6. Stk. I. Skolens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Skolekommissionen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et budget og en retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler. Stk. 3. Senest på det sidste Skolekommissionsmøde i et kalenderår fremlægger kassereren et budget for det kommende regnskabsår. Kassereren foranlediger, at årsrapport og status udarbejdes i rette tid før den af Undervisningsministeriet fastlagte frist, således at disse kan behandles af Skolekommissionen. Stk. 4. Skolekommissionen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler. Stk. 5. Skolekommissionen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport sendes til 4

5 5 Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle medlemmer af Skolekommissionen skal underskrive årsrapporten og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Stk. 6. Skolekommissionen vælger skolens revisor. Stk. 7. Forældre til elever, elever, der er myndig e, og fastansatte ved skolen har altid ret til at få indblik i revisionsprotokollerne, budgetter og regnskaber, som er godkendt af Skolekornmissionen. Skolekommissionen kan udvide denne ret til andre. Skolekommissionen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. VII. GENERALFORSAMLING, FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. OG FORÆLDREKREDSMØDE 7. Stk. 1. Generalforsamlingen består af forældrekredsen (forældre til børn på skolen) samt skolens medarbejdere. Medarbejdere på skolen har ikke stemmeret til skolens generalforsamling, jf dog 3, stk 9. Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m. v. samt lov om private gymnasieskoler mv. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven og skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som hører til forældrekredsen. Forældremyndighedsindehaverne har dog altid ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de står på en liste. 8. Stk. 1. Skolekommissionen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor forældrekredsen alene skal vælge en eller flere personer til at føre tilsyn med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Stk. 2. Skolekommissionen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring. 9. Stk. 1. Ordinær generalforsamling med efterfølgende forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen inden udgangen af oktober måned. Mødet indkaldes af Skolekommissionen ved almindeligt brev, eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Den ordinære generalforsamling har følgende opgaver:

6 Forelæggelse og drøftelse af Skolekommissionens beretning. Forelæggelse og drøftelse af den reviderede og godkendte årsrapport og budget til orientering. Drøftelse af forslag stillet af Skolekommissionen. Ordlyden skal være udsendt sammen med dagsordenen Drøftelse af forslag stillet af forældre, der skal være Skolekommission i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Godkendelse af ændringer i skolens vedtægter efter forslag fra Skolekommissionen. Stk. 2. Forældrekredsmødet vælger den tilsynsførende, jfr. 8 stk.1, samt 3 medlemmer af Skolekommissionen. Forældrekredsmødet har følgende dagsorden: Valg af tilsynsførende. Valg af medlemmer af Skolekommissionen og én suppleant, jfr. 3, stk. 2, på grundlag af forslag, der er tilgået Skolekommissionen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Valgbare er kun forældre til elever på skolen. Lærere og andre ansatte på skolen er ikke valgbare. Det er Skolekommissionens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der afgiver stemme på forældrekredsmødet. Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Skolekommissionen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4. På generalforsamlingen og forældrekredsmødet har hver forælder én stemme. Ved valg af tilsynsførende og valg af de skolekommissionsmedlemmer, der skal vælges af og blandt forældrekredsen har hvert medlem af forældrekredsen én stemme. Stk. 5. Stemmeretten kan ikke udøves ved fuldmagt. Dog kan der gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen. Stk. 6. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i Forældrekredsmøder uden stemmeret. Stk. 7. Skolens ansatte samt kandidater til Skolekommissionen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder. Stk. 8. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen og forældrekredsmødet vedtagne. Protokollen underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres inden for en måned efter mødet. Er der ikke inden en yderligere måned indkommet indvendinger mod referatet, betragtes dette som godkendt. Stk. 9. Valghandlinger skal være hemmelige hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det. Stk. 10. Ved valg af Skolekommissions-medlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan der afgives stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til Skolekommissionen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende. Skoleleder, lærere og andet ansat personale på skolen kan kun deltage i valg til Skolekommissionen, når de samtidig er forældre til børn på skolen. Stk. 11. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 12. Genvalg af Skolekommissions-medlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted. De pågældende kan ikke afsættes i deres funktionsperiode. Stk. 13. Ekstraordinær generalforsamling eller forældrekredsmøde afholdes, når Skolekommissionen beslutter det. Ekstraordinært møde skal i øvrigt indkaldes af Skolekommissionen, når mindst en ottendedel af skolens forældrekreds eller mindst 3 medlemmer af Skolekommissionen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinært 6

7 forældrekredsmøde. Stk. 14. Yderligere bestemmelser for generalforsamlingen fastsættes i en forretningsorden. VII. SKOL ENS DRIFT 10. Stk.l. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordningen efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre. Skolen modtager endvidere støtte fra Forbundsrepublikken Tyskland. Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelsen af kommende eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen. Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Stk. 5. Skolekommissionen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. VIII. TEGNINGSR ET 11. Stk. 1. Skolen tegnes enten af Skolekommissions formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med Skolekommissions næstformand. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 5 af Skolekommissionens medlemmer. Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. IX.. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT OG MÅLSÆTNI NG 12. Stk. 1. Ændringer i Skolens vedtægter og målsætning kræver tilslutning fra mindst 5 af Skolekommissionens medlemmer. Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver herudover tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages afstand. Stk. 3. Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør eller en af ham udpeget repræsentant har ret til en skriftlig udtalelse, som skal fremkomme inden for en måned efter Skolekommissionens vedtagelse af ændringen. Stk. 4. Den kongeligt udnævnte patron for Sankt Petri Menighed og Skole skal godkende vedtægtsændringer for så vidt 7

8 angår vedtægtens bestemmelser om skolens formål ( 2), Skolekommissionens sammensætning ( 3, stk. 2) og skolens nedlæggelse ( 13). Stk. 5. Sankt Petri Menighedsråd har ret til en skriftlig udtalelse forud for endelig vedtagelse af ændringer i målsætningen. Stk. 6. Vedtægtsændringer gælder ikke, medmindre de 1) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen, 2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, 3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og 4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen eller, hvis dette er et krav ifølge vedtægterne, af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening. Stk.7. Ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne for at være gyldige godkendes af børne- og undervisningsministeren. I disse tilfælde godkender børne- og undervisningsministeren skolens vedtægtsbestemmelser om styrelse og om fremgangsmåden ved nedlæggelse. Stk.8. Det er en betingelse for børne- og undervisningsministerens godkendelse af de i stk.. 7 nævnte vedtægter, at vedtægterne 1) er indsendt i original til Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen, 3) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og 4) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift. Stk.9. Vedtægter og vedtægtsændringer træder tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Det skal af offentliggørelsen på skolens hjemmeside fremgå, hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, og hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne. Er børne- og undervisningsministerens godkendelse påkrævet, jf. stk. 7, skal tidspunktet for børne- og undervisningsministerens godkendelse tillige fremgå. X. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN 13. Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes af Skolekommissionen. Mindst 5 af Skolekommissionens medlemmer skal stemme for beslutningen. Stk. 2. Forud for beslutning om lukning bør generalforsamlingen høres. Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i henhold til loven, skal den nedlægges. Stk. 4. Det påhviler Skolekommissionen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om 9

9 grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet Stk. 5. Det påhviler Skolekommissionen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Stk. 6. Det påhviler Skolekommissionen omgående at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, al skolens virksomhed må indstilles. Stk. 7. Skolekommissionen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Først og fremmest skal midlerne søges anvendt til ny oprettelse af en dansk-tysk skole. Den kongeligt udnævnte patron kan afgive en vejledende udtalelse om, hvad de overskydende midler skal anvendes til. Stk. 9. Det påhviler Skolekommissionen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. X. AFGØRENDE TEKST 14 Stk. 1. Disse vedtægter foreligger i en tysk og dansk udgave. I tilfælde af fortolkningstvivl er den danske udgave afgørende. Vedtaget af Skolekommissionen den 26. September

10

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORÆLDRESKOLEN I ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORÆLDRESKOLEN I ÅRHUS Marselis Boulevard 17 8000 C VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORÆLDRESKOLEN I ÅRHUS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Århus. Skolen er

Læs mere

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status:

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Vedtægter for Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV ---oo0oo--- 1. Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Skolens navn er Den Selvejende Institution Privatskolen Nakskov. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole

Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole Norgesvej 14, 4200 Slagelse - www.slps.dk - info@slps.dk - +45 60 73 10 10 / +45 60 73 10 11 I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Side 1 af 7 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er "Roskilde private Realskole". Stk. 2. Skolens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sigerslevøster Privatskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sigerslevøster Privatskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sigerslevøster Privatskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sigerslevøster

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende institution Galten Friskole.

Vedtægter. For den selvejende institution Galten Friskole. Vedtægter For den selvejende institution Galten Friskole. 1 Hjemsted og formål. Stk.1.. Galten Friskole, oprettet i 1971, er en selvejende institution som i sit virke er uafhængig med hjemsted i Skanderborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N OTTERUP REALSKOLE

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N OTTERUP REALSKOLE V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N OTTERUP REALSKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Otterup Realskole. Skolen er oprettet den 23. oktober

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871.

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. 1. Stk. 2. Skolens hjemsted er Aalborg kommune. Skolen driver virksomhed

Læs mere

Haahrs Skole Vedtægter

Haahrs Skole Vedtægter for På den ordinære generalforsamling 23. marts 2006 blev nedenstående forslag fra s bestyrelse til nye vedtægter for enstemmigt godkendt. Undervisningsministeriet har efterfølgende godkendt s vedtægter.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Knuds Skole. Den første katolske skole i Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Odense Friskole

Vedtægter for Odense Friskole Vedtægter for Odense Friskole 1. Hjemsted og formål. stk. 1 Odense Friskole, CVR nr. 62354615, Hjallesevej 2, 5000 Odense C, der er oprettet i 1863, er en selvejende uafhængig institution med hjemsted

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole.

Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole. Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole. I. Hjemsted 1 Stk. 1. Høng Privatskole er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR nr. 57157313 Skolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOLHVERV PRIVATSKOLE OG BØRNEHAVE. Hjemsted og formål

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOLHVERV PRIVATSKOLE OG BØRNEHAVE. Hjemsted og formål VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOLHVERV PRIVATSKOLE OG BØRNEHAVE. 1 Hjemsted og formål SOLHVERV PRIVATSKOLE, der er beliggende på Ndr. Truevej 13, Hobro, i Vebbestrup by i Arden kommune - pr.

Læs mere

Stk. 2: Skolens hjemsted er Ringsted Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Næstvedvej 349 B, 4100 Ringsted.

Stk. 2: Skolens hjemsted er Ringsted Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Næstvedvej 349 B, 4100 Ringsted. Vedtægter for den selvejende institution, Ringsted Lilleskole. 1. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Ringsted Lilleskole. Oprettelsesdatoen for den private grundskole er den 1/8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Hulvej Skole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ny Horsens kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Esbjerg International School. Esbjerg

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD PRIVATSKOLE

VEDTÆGTER FOR ALLERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER FOR ALLERØD PRIVATSKOLE Indholdsfortegnelse I. SKOLENS NAVN, ADRESSE OG OPRETTELSESÅR... 3 II. SKOLENS ORGANISERING OG DRIFT... 3 III. SKOLENS FORMÅL... 4 IV. SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG... 4 V. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby.

Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. 1 Skolens navn er Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. Skolen er oprettet i år 1902. Stk. 2 Skolens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Balletskolen

Vedtægter for den selvejende institution. Balletskolen www.balletskolenholstebro.dk Vedtægter for den selvejende institution Balletskolen Hjemsted 1 Balletskolen er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution beliggende Den Røde Plads 4, 7500 Holstebro,

Læs mere

Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Nikolaj Skole. Skolen er oprettet i år 1905.

Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Nikolaj Skole. Skolen er oprettet i år 1905. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sankt Nikolaj Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Nikolaj Skole. Skolen er oprettet i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS. 1 Skolens navn er Den selvejende institution Privatskolen Als. Skolen er oprettet i 1988. Stk.2.

Læs mere

Skolens navn er Den selvejende institution Mariagerfjord Idrætsskole. Skolen er oprettet den 23. november 2011.

Skolens navn er Den selvejende institution Mariagerfjord Idrætsskole. Skolen er oprettet den 23. november 2011. Vedtægter for Den selvejende institution Mariagerfjord Idrætsskole Vedtaget den 24/1 2012. Offentliggjort på skolens hjemmeside i marts 2012. Vedtagelse af ændring af 7 stk. 9 på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE 1 I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er: Den selvejende uddannelsesinstitution FREDERIK BARFODS SKOLE. Skolen er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Norberts skole. Skolen er oprettet i 1905 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Det frie

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole 1 Hjemsted Ølgod Kristne Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution som har hjemsted i Varde Kommune. Adresse: Skolen er startet af en gruppe kristne

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ballerup Ny Skole

Vedtægter for den selvejende institution Ballerup Ny Skole Ballerup Ny Skole 1 Hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Ballerup Ny Skole Stk. 1. Ballerup Ny Skole, CVR nummer: 45 79 75 11, oprettet 1. marts 1973, er en selvejende uddannelsesinstitution,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejede Institution Mariagerfjord Idrætsskole

Vedtægter for Den selvejede Institution Mariagerfjord Idrætsskole Vedtægter for Den selvejede Institution Mariagerfjord Idrætsskole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Mariagerfjord Idrætsskole. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LILLESKOLEN ODENSE

VEDTÆGTER FOR LILLESKOLEN ODENSE VEDTÆGTER FOR LILLESKOLEN ODENSE Skolens navn, adresse og oprettelsesår 1 Lilleskolen Odense er beliggende i Odense kommune på adressen: Blåbærvej 43-45, 5260 Odense S. Skolen er oprettet i 1974 Skolens

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INTERSKOLEN

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INTERSKOLEN VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INTERSKOLEN I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Interskolen. Skolen er oprettet den 15. april 1977. Stk. 2. Skolens hjemsted er Århus

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE 1 Skolens navn, adresse, hjemsted og status. Stk. 1 Skolens navn er Gladsaxe Privatskole, oprettet d. 15.08.1956, med status som selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé Taastrup Tlf Fax

Taastrup Realskole Elme Allé Taastrup Tlf Fax Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 Offentliggjort på skolens hjemmeside den 16.09.15 Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn,

Læs mere

Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE

Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE 1 Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE 1. Hjemsted og oprettelse. Den alternative Skole er en selvejende og uafhængig grundskole i henhold til lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N S A N K T A N S G A R S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS - 2 - Skolens navn er Den selvejende institution Sankt

Læs mere

Vedtægt for Horslunde Realskole

Vedtægt for Horslunde Realskole Vedtægt for Horslunde Realskole INDHOLD 1) Hjemsted og navn 2) Formål 3) Bestyrelse og leder 4) Årsrapport 5) Forældrekreds, Tilsyn, og Generalforsamling 6) Skolens drift 7) Tegningsret 8) Ændring af vedtægt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er "Den selvejende institution Sct. Joseph Skole". Skolen er oprettet den 1. september

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Mariæ Skole. Skolen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

VEDTÆGT FOR HPR VEDTÆGT HJØRRING PRIVATE REALSKOLE

VEDTÆGT FOR HPR VEDTÆGT HJØRRING PRIVATE REALSKOLE VEDTÆGT FOR HPR VEDTÆGT HJØRRING PRIVATE REALSKOLE 1 Skolens navn er Hjørring Private Realskole. Skolen er oprettet den 1. maj 1875 og har været drevet som selvejende institution siden 1963. Stk.2. Skolens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS)

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS) V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS) I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Sønderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Tybjerg Privatskole

VEDTÆGTER FOR. Tybjerg Privatskole VEDTÆGTER FOR Tybjerg Privatskole Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 14.04.2011 Godkendt af Undervisningsministeriet 06.06.2011 Ændret på ordinær generalforsamling 16.03.2016 I. SKOLENS NAVN,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE. Cvr.nr

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE. Cvr.nr j.nr. 48719/JS/LM VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE Cvr.nr. 37 36 23 87 1.0 Skolens navn, adresse og oprettelsesår. ADVODAN Thisted, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf.nr. 97 92

Læs mere

Vedtægter for Skærbæk Realskole

Vedtægter for Skærbæk Realskole Side 1 af 9 Vedtægter for Skærbæk Realskole Skolens navn, adresse, hjemsted og status 1 Skolens navn er Skærbæk Realskole. Skolen er oprettet 1919. Stk.2. Skolens hjemsted er indtil den 31. december 2006

Læs mere

Vedtægter Park Allé Privatskoles vedtægter: Skolens navn, adresse, hjemsted og status:

Vedtægter Park Allé Privatskoles vedtægter: Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Vedtægter 2015 Park Allé Privatskoles vedtægter: I Skolens navn, adresse, hjemsted og status: 1 Park Allé Privatskole, oprettet i 2014, er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Sankt Knud Lavard Skole

Vedtægter for den selvejende institution. Sankt Knud Lavard Skole Vedtægter for den selvejende institution Sankt Knud Lavard Skole I: SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Knud Lavard Skole. Skolen er oprettet i

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN Vedtægter for - 2 - VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Brovandeskolen Lilleskolen i Skagen.

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER for BRØRUPHUS EFTERSKOLE REVIDERET 08. MAJ 2018

VEDTÆGTER for BRØRUPHUS EFTERSKOLE REVIDERET 08. MAJ 2018 VEDTÆGTER for BRØRUPHUS EFTERSKOLE REVIDERET 08. MAJ 2018 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Brøruphus Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE.

V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE. V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE. 1. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Nørre Aaby Realskole. Skolen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Humlebæk Lille Skole, som endeligt vedtaget ved generalforsamlingen den 10. april 2013

Vedtægt for Humlebæk Lille Skole, som endeligt vedtaget ved generalforsamlingen den 10. april 2013 Vedtægt for Humlebæk Lille Skole, som endeligt vedtaget ved generalforsamlingen den 10. april 2013 Hjemsted og formål 1.1. Humlebæk Lille Skole er en selvejende uafhængig institution med hjemsted i Fredensborg

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Privatskolen i Sæby

Vedtægter for den selvejende institution Privatskolen i Sæby Vedtægter for Privatskolen i Sæby er vedtaget på skolens ekstraordinære generalforsamling den 21. november 2006, samt revideret den 30. januar, 12. juni 2007 og 14. maj 2018. Godkendt af undervisningsministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNESKOLEN BIFROST

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNESKOLEN BIFROST VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BØRNESKOLEN BIFROST I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Børneskolen Bifrost. Skolen er oprettet den 19. februar 1987. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution. Mentiqa Nordjylland. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for den selvejende institution. Mentiqa Nordjylland. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for den selvejende institution Skolen for børn med særlige forudsætninger Mentiqa Nordjylland Navn og hjemsted 1. Mentiqa Nordjylland er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INSTITUT SANKT JOSEPH

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INSTITUT SANKT JOSEPH VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INSTITUT SANKT JOSEPH I. SKOLENS NAVN, ADRESSE. HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Institut Sankt Joseph. Skolen er oprettet i år 1858

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brenderup og Omegns Realskole

Vedtægter for den selvejende institution Brenderup og Omegns Realskole Vedtægter for den selvejende institution Brenderup og Omegns Realskole Hjemsted og formål 1 Stk 1: Brenderup og Omegns Realskole, Skolevej 26, 5464 Brenderup, er en selvejende uafhængig institution med

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Agersted Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Agersted Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Agersted Friskole Hjemsted og formål 1 Agersted Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Brønderslev Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution SVENSTRUP FRISKOLE Hjemsted og formål 1 SVENSTRUP FRISKOLE er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i SØNDERBORG kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLDING REALSKOLE

VEDTÆGTER FOR KOLDING REALSKOLE J.nr. 241862-SRA VEDTÆGTER FOR KOLDING REALSKOLE CVR-nr. 82 96 81 13 Hjemsted og formål l Kolding Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Kolding kommune, grundlagt i 1890. Skolen har adresse

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Busses Skole,

Vedtægt for den selvejende institution Busses Skole, Vedtægt for den selvejende institution Busses Skole, 157015 Hjemsted, formål og virkegrundlag 1 Busses Skole er en selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Gentofte Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Roser Skolen Sidste ændring af vedtægterne er godkendt ved ekstraordinær generalforsamling

Vedtægter for Roser Skolen Sidste ændring af vedtægterne er godkendt ved ekstraordinær generalforsamling Vedtægter for Roser Skolen Sidste ændring af vedtægterne er godkendt ved ekstraordinær generalforsamling 29.01.2018 1 Hjemsted og formål Roser Skolen er oprettet af Familie Fonden. Roser Skolen er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdiggrundlag Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Bernstorffsminde Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Bernstorffsminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Bernstorffsminde Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Bernstorffsminde Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Frederikssund Private Realskole.

Frederikssund Private Realskole. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS l. Stk. l. Skolens navn er "Den selvejende institution Frederikssund Private Realskole".

Læs mere

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Guldbæk Friskole. Hjemsted og formål 1 Guldbæk Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Rebild Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen )

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen ) 24. april 2015 58649-012 FD//bkn VEDTÆGTER for den selvejende institution Aarhus Academy for Global Education CVR-nr. 33 63 38 58 ( Skolen ) Advokat Flemming Dahl Sønder Allé 9, DK-8000 Århus C, Tlf. +45

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen )

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen ) 58649-002 MIR/SFO ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for den selvejende institution Aarhus Academy for Global Education CVR-nr. 33 63 38 58 ( Skolen ) Advokat Michael Rehling Sønder Allé 9, DK-8000 Århus

Læs mere

Vedtægter for Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg (oktober 2008) Side 1 af 5

Vedtægter for Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg (oktober 2008) Side 1 af 5 Vedtægter for den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg. 1. Skolens navn, hjemsted og status 1. Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg, Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890 Hjemsted og formål 1.Mammen Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS Februar 2011/ved bestyrelsen. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Institutionens navn er ELISE SMITHS SKOLE. Skolen er en selvejende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Nr. Lyndelse Friskole, Kirkestien 2-4, 5792 Årslev

Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Nr. Lyndelse Friskole, Kirkestien 2-4, 5792 Årslev Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Nr. Lyndelse Friskole, Kirkestien 2-4, 5792 Årslev Hjemsted og formål 1 Nr. Lyndelse Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Bøgballe Friskole, Fælledvej 24, 7171 Uldum

Vedtægter for den selvejende institution Bøgballe Friskole, Fælledvej 24, 7171 Uldum Vedtægter for den selvejende institution Bøgballe Friskole, Fælledvej 24, 7171 Uldum Hjemsted og formål 1 Bøgballe Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Hedensted

Læs mere

Hjemsted og formål. Skolens drift. Forældrekreds og skolekreds

Hjemsted og formål. Skolens drift. Forældrekreds og skolekreds Hjemsted og formål 1 Studsgård Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Herning kommune. Skolen er oprettet den 22. maj 2000. Skolens adresse er Momhøjvej 36 c, 7400

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED HJEMSTED OG FORMÅL 1 Thisted Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Thisted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Steiner Skolen Møn

Vedtægter for den selvejende institution Steiner Skolen Møn Vedtægter for den selvejende institution Steiner Skolen Møn 1. Hjemsted 1. Steiner Skolen Møn, Rudolf Steiner Skolen på Møn, er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i henhold til loven om friskoler

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Sværdborg Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Sværdborg Friskole Vedtægter for den selvejende institution Sværdborg Friskole Hjemsted og formål 1 Sværdborg Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Vordingborg kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole Hjemsted og formål 1 Vestermose Natur- og idrætsfriskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914

Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914 Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914 Hjemsted og formål 1 Landsgrav Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004 Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for den selvejende institution Sahl Friskole Hjemsted og formål 1 Sahl Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Sahl by i Bjerringbro

Læs mere

Vedtægter for Vokslev Friskole Godkendt af Undervisningsministeriet den 10. september 1996

Vedtægter for Vokslev Friskole Godkendt af Undervisningsministeriet den 10. september 1996 Vedtægter for Vokslev Friskole Godkendt af Undervisningsministeriet den 10. september 1996 Hjemsted og formål 1. Vokslev Friskole er en selvejende institution med hjemsted i Nibe Kommune, Nordjyllands

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs. CVR-nummer

Vedtægter for den selvejende institution Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs. CVR-nummer Vedtægter for den selvejende institution Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs. CVR-nummer 32 83 88 12. Hjemsted og formål 1 Høve Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for den selvejende institution. Haderslev Realskole 1

Vedtægter. Vedtægter for den selvejende institution. Haderslev Realskole 1 Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Haderslev Realskole 1 Haderslev Realskole, der begyndte sin virksomhed i 1944, er fra d. 1. januar 1991 en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution,

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Den fri Hestehaveskole

Vedtægter. for den selvejende institution Den fri Hestehaveskole Vedtægter for den selvejende institution Den fri Hestehaveskole Godkendt d. 16. januar 2007 Vedtægter for den selvejende institution Den fri Hestehaveskole Langelinie 40, Sjelle-Skjørring, 8464 Galten

Læs mere