Pædagogisk læreplan for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk læreplan for"

Transkript

1 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Fælleden 2021 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

2 Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at 2

3 udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante inspirationsmaterialer. 3

4 Hvem er vi? Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. Børnehuset Fælleden har til huse på Artillerivej 69K, 2300 Kbh. S. Tlf Vi er en daginstitution års området, som åbnede dørene op i august Vi har plads til 10 grupper, 6 vuggestuegrupper i stueplan og 4 børnehavegrupper på 1. sal. I Børnehuset Fælleden anser vi naturen som verdens bedste lege- og læringsmiljø. For os betyder dette, at vi benytter naturen i lokalområdet som fx Amager fælled, Amager strand, Vestamager Naturcenter og andre små naturoaser. Vi benytter bl.a. vores el-ladcykler som gør det muligt for os at komme på længere ture. Vi prioriterer desuden at komme ud stort set hver dag, og vi lader os ikke begrænse af vejret. Vi går på opdagelse i naturens livscyklus. Vi studerer sommerfuglelarver, haletudser og planter der vokser op, lever og visner hen. Vi tager forstørrelsesglas med ud i naturen. Indsamler krible- krabledyr i terrarier. Vi studerer dyrene, kigger i bøger, hører historier og synge sange om de små kryb. Vi bruger ofte naturen som vores legeplads. Vi går bl.a. ture på Fælleden, hvor vi balancerer på væltede træer, løber på bakker og bygger huler. Derudover er vi nysgerrige på, hvad naturen byder os af muligheder for oplevelser med sand, vand, vind og jord samt forskellige naturfænomener. For at skabe sammenhæng imellem ude og inde, planter vi f.eks. solsikkeblomster, tomatplanter og karse. Vi laver kreative projekter, med blade, pinde, sten, kastanjer og andet vi finder i naturen. Ovenstående tager udgangspunkt i børnenes alder, behov og formåen og herfra udvides horisonten for den enkelte og gruppen. Igennem naturen har vi for øje at inddrage og komme omkring de nye styrkede læreplaner. Børnehusets stuer er opkaldt efter truede dyre- og plantearter, som vokser og lever på Amagerfælled, og der er ophængt små beskrivelser af navnene ved hver stue. 4

5 Pædagogisk grundlag Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag. Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. De centrale elementer er: Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. Dannelse og børneperspektiv. Alle børn ligegyldig alder skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som både børnene selv og det pædagogiske personale sætter rammerne for. Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring. Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets udvikling, trivsel, dannelse og læring. Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. Samtidig skal de inddrages i del af fællesskabet trods forskelligheder og behov. Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv. Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud. Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre. 5

6 Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? Hos os i Børnehuset Fælleden bygger vi vores værdigrundlag på, at det at være barn har værdi i sig selv. Alle børn har krav på at opleve nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerkendelse. Det er vores ansvar, som rollemodeller, at skabe de bedste rammer og læringsmiljøer, så børnene har mulighed for at udfolde deres nysgerrighed, tage initiativer og være medskabende og aktivt deltagende. Det er legen og det legende, som er udgangspunktet for de processer og demokratiske sammenhænge, som barnet indgår i. Det er ligeledes de voksnes opgave at skabe rum for at børnene kan etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur, samt at give dem en følelse af at være en del af børnefælleskabet. I Børnehuset Fælleden kommer dette til udtryk, ved at alle børn mødes med positive forventninger fra alle. Vi værner om barnets følelsesmæssige og fantasifulde univers. Vi laver grupper af mindre fællesskaber, som tilgodeser børnenes forskellighed, behov, læringsstile og zone for nærmeste udvikling. Vi benytter os af materialet Fri for mobberi i hele huset. Fri for mobberi er et redskab, som hjælper børnene, med at forstå social adfærd. Vi kan ved hjælp af materialet, øve børnene i at aflæse mimik og udtrykke følelser. Billede materialet giver os mulighed for at tale om konflikt håndtering og inklusion. 6

7 Pædagogisk læringsmiljø Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes? Vi arbejder målrettet med tydelige og genkendelige strukturer i løbet af dagen, ugen og året, hvor vi veksler mellem spontane og planlagte aktiviteter. Vi følger børnenes spor og deres initiativer, og vi prøver at forstå opstået situationer ud fra barnets perspektiv. Vi mener at leg er en bærende del og bliver højt prioriteret, fordi det danner basis for læring, relationer og udvikling. I rutiner og genkendelige processer arbejder vi målrettet med selvhjulpenhed og børnenes deltagelsesmuligheder gennem hele dagen og via forskellige aktiviteter. Vi er bevidste, om at understøtte børnenes læring ved at være bagved og hjælpe til, ved at være ved siden af og vejlede, følge, opmuntre, og ikke mindst ved at være foran og støtte og vejlede som rollemodeller hen mod egen mestring. Børnenes selvhjulpenhed og medbestemmelse giver dem aktiv indflydelse på dagligdagen, de udvikler nye kompetencer, der igen og igen fører til nye læreprocesser. Og vi betragter læring som en dynamisk proces, hvor børnene tilegner sig viden, erfaringer og færdigheder indenfor samtlige lærerplanstemaer. I samværet med børnene, er det vores opgave at give dem en følelse af at blive set og hørt. Vores pædagogiske grundsyn er at skabe udvikling og læring, der kan vise børnene verden og mulige nye veje mod næste udviklingstrin. 7

8 Samarbejde med forældre om børns læring Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? Daglig kommunikation I børnehuset fælleden modtages alle med smil og glæde. Vi gør, hvad vi kan for at skabe gode relationer til børn og forældre, ved at vi ser og lytter til dem og deres behov. Vi fortæller desuden, oftest dagligt, praksishistorier fra dagligdagen til forældrene. Dette gør vi, hvis muligt ved aflevering og afhentning eller på KBH-barn i form af dagbogsbeskrivelser og billeder. Dermed opretholdes en god dialog med forældrene samt at videregive vigtig information. Forældrene har et ansvar for at holde sig opdateret på KBHbarn, samt et ansvar for at alle stamdata omkring barnet/børnene og forældre er opdateret. Vi forsøger, i vores møde med forældrene i det daglige, at have en god dialog om barnet, fordi vi ønsker at være bevidste om deres liv udenfor institutionen, så vi kan skabe den bedste hverdag for barnet som muligt. Vi lægger stor vægt på, at det er et fælles ansvar for personale og forældre imellem, at deres barn lærer, trives og udvikles. Vi inviterer forældrene til en forældresamtale en gang om året. Her taler vi om barnets trivsel og udvikling både fra vores og forældrenes synspunkt. Vi vil bl.a. drøfte barnets (og forældrenes) oplevelse af indkøringen og opstarten i Børnehuset Fælleden. Vi taler også om, hvad næste trin i barnets udvikling kan være, og hvordan vi, i fællesskab, kan arbejde os hen imod dette. F.eks. i forhold til barnets selvhjulpenhed, sproglige og- eller sociale udvikling. Hvis vi i samarbejde med forældrene vurderer, at der kræves en længere samtale, finder vi en dato for dette. Der vil altid kunne findes tid til en samtale med forældrene, hvis der skulle opstå bekymring eller undren. 8

9 Vi holder et fælles forældremøde hvert efterår med general info og valg til forældrebestyrelsen. Vi ønsker, at der er gensidig åbenhed og respekt for hinanden. Både imellem personale og forældre, men også personalet imellem. Vi gør brug af hinandens kompetencer og viden, og vi videndeler personalet og forældre imellem. Dette gør vi, for at engagere og involvere forældrene i vores arbejde med børnene. Børn i udsatte positioner Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? Det er vigtigt for os, at alle børn får en følelse af at høre til og være en del af gruppen/ fællesskabet uanset forudsætninger. Derfor arbejder vi, som personale, ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi ser barnet, som det er, uanset hvilke udfordringer der måtte være. Vi finder barnets styrker/ kompetencer og arbejder ud fra disse, så vi kan skabe deltagelsesmuligheder for barnet. Ud fra barnets forudsætninger hjælper vi barnet med at skabe relationer til både andre børn og voksne og giver dem mulighed for at deltage i aktiviteterne på lige fod med andre. Vi arbejder ud fra et inkluderende synspunkt og mener at der skal være plads til alle. Vi hjælper børnene med at skabe gode relationer og lære dem de sociale spilleregler gennem leg. At etablere et pædagogisk læringsmiljø for børn i udsatte positioner handler for os, om at inkludere det enkelte barn i det almene børnefælleskab. Dette gør vi ved at lave en særligt tilrettelagt aktivitet med en gruppe børn, hvor det specifikke barn bliver inkluderet. Det handler som udgangspunkt om, at børn i udsatte positioner skal inkluderes og udfordres i hverdagen, så de oplever mestring i forbindelse med blandt andet børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. Nogle gange kan det være en fordel at give et udsat barn plads og rum til at være i en mindre gruppesammenhæng, hvor den voksne i højere grad, har mulighed for at arbejde målrettet med barnets specifikke udfordringer, dette kan være sociale-, motoriske- og sproglige udfordringer eller andet. 9

10 Sammenhæng til børnehaveklassen Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i den relevante aldersgruppe.) Når børnene starter i børnehave fra vuggestue, forsætter vi arbejdet med barnets udvikling. Vi laver læringsmiljøer så barnet kan udvikle selvhjulpenhed, selvstændighed, lære at indgå i nye relationer, samt at være en del af et fællesskab. Når barnet nærmere sig skolealderen vil barnet være en del af en storgruppe, hvor vi har fokus på at barnet bliver klædt på til at starte i skole. I storgruppen skaber vi et læringsmiljø, der sætter fokus på de krav der stilles af skolen. Børnene skal øve sig i at holde fokus, tage imod og forstå beskeder, være selvhjulpen, øve sig i at vente på tur, behovsudsætte med mere. Det pædagogiske personale tilrettelægger en plan for hvad de skal lærer, udfra de forventninger der er til børnenes kunnen ved skolestart. Det handler derudover også om at støtte barnet i at komme til udtryk individuelt og i fællesskabet. De skal turde at møde nye udfordringer, fordybe sig, være vedholdende, kunne indgå i børnefællesskaber og tage initiativ til at indgå i relationer. Den personlige og sociale udvikling handler blandt andet om, at gøre børnene så selvhjulpen og selvstændige som muligt, så de i højere grad kan agere uden konstant støtte fra voksne. I samarbejde med skolen arbejder vi på at skabe en god brobygning fra børnehave til skole. Vi, som personale, kommer bl.a. til informationsmøde hvor vi bliver informeret om skolens forventninger, til hvad et barn skal kunne når det starter i skole. Derudover besøger vi Islands brygge skole sammen med de børn der er i storgruppen. Der får de mulighed for at se hvordan et klasselokale ser ud, og få et indtryk af hvad skole er. 10

11 Igennem KBH-overgang udfylder vi et overdragelsesdokument, i samarbejde med forældrene. I dette dokument skal der bl.a. svares på hvordan barnets sociale kompetencer er, personlig udvikling, sprog samt hvordan barnet er motorisk. Når begge parter har udfyldt deres del af overdragelsesdokumentet, vil vi holde et møde hvor vi taler om, det vi har udfyldt og hvad der evt. skal arbejdes med, både i hjemmet og i børnehaven indtil barnet, starter i skole. Derefter vil dokumentet blive sendt til skolen digitalt. Derudover bliver der afholdt et overleveringsmøde i skolen, hvor vi fortæller lidt om børnene, deres sociale relationer og evt. udfordringer. Overgang fra vuggestue til børnehave. Herunder beskrives hvordan overgangen fra vuggestue til børnehave kommer til at foregå rent praktisk. Senest en måned, gerne tidligere, inden børnehavestart vil en af barnets faste voksen gå i børnehaven et par gange om ugen med den gruppe børn, der skal starte i børnehave. Er der mange børn der skal starte samme tid, deles de op i mindre grupper og besøger børnehaven på forskellige dage eller tidspunkter. Dette koordineres mellem børnehaven og vuggestuen. Her oplever børnene børnehavens rutiner, møder de andre børn, og ikke mindst får hilst på deres nye voksne. Et par uger før opstarten i børnehaven holdes en overgangssamtale med forældrene. På mødet deltager personale fra både vuggestuen og børnehaven. Er der flere der starter på samme tid, kan der holdes et fælles møde med forældrene. Herunder ses de punkter der vil være på dagsordenen. Hvordan er det at starte børnehave dagens gang. Forskel på vuggestue og børnehave. Hvad forventes af jer forældre? Hvad forventer I af os? Personalet i vuggestuen sørger for overlevering af information og dokumentation ud fra blomsten og dens læreplanstemaer. Det er personalet i børnehaven der flytter barnet fra vuggestue til børnehave i KBH-barn på barnets sidste dag i vuggestuen. Det er personalet i børnehaven, der sørger for at de nye børnehavebørn har en garderobeplads og en skuffe. 11

12 Det overvejes om de nye børnehavebørn skal have en opstartsven blandt erfarne børnehavebørn, til at lære dem de nye rutiner at kende og skabe nye relationer. 12

13 Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan Inddragelse af lokalsamfundet Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn? I Børnehuset Fælleden gør vi brug af alt, hvad lokalområdet har at byde på. Vi benytter de mange gode og for børnene, udfordrende legepladser. Vi tager på biblioteket eller deltager i de mange fantastiske arrangementer, der udbydes i lokalområdet og som vil give mening for vores børnegrupper alt efter alder og udvikling. Vores lokalområde byder på uvurderlig natur og vi gør brug af Amager Fælled, samt alt hvad den har at tilbyde. Dette lige fra en gåtur med snak om Krible/Krable dyr til fugle og vildt. Der er højt til loftet, når vi er ude og vi kan klatre, vende træstubbe eller ligge og kikke op i skyerne, der har forskellige former eller som stille driver hen over himlen. I Børnehuset Fælleden ønsker vi også på sigt at skabe et samarbejde med det kommende plejecenter, som vi skal være naboer til. Vi vil om muligt skiftes til at besøge hinanden og lave forskellige aktiviteter sammen som fx jule- og påskeklip, bage, male, håndarbejde ol. Dette bliver vi klogere på, når de ældre flytter ind i de kommende lokaler. Der etableres også på sigt en skolehave ved siden af Børnehuset, som vi tiltænker at benytte som en del af børnenes læring om naturen. Hvis muligt vil vi dyrke grøntsager, se og lære om dyr og planters livscyklus og naturens gang gennem oplevelserne i skolehaven og årstidernes skifte. 13

14 Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø? Det fysiske børnemiljø For at mindske støjniveauet er der på alle stuer hængt støjdæmpende plader op. Vi har indrettet rummene i mindre legezoner, hvilket også hjælper med at dæmpe støjniveauet. På gulvet i vuggestuen er der tynde stabile madrasser, der er lette at rengøre, samt mindsker støj fra legetøj på gulvet. Indretningen er tænkt med plads til fysisk udfoldelse og stille aktiviteter. Vores møbler er fleksible i den forstand, at de hurtigt kan pakkes sammen og rulles væk, så der bliver plads på stuen. Der er ligeledes monteret en Air master, der regulerer og udskifter luften på stuerne. Når børnene kommer og går, vaskes deres hænder for at reducere sygdom. Ligeledes vasker vi hænder med børnene før hvert måltid og ved bleskift. Legepladserne er indrettet så børnene bliver udfordret bredt motorisk og sanseligt. Det psykiske børnemiljø Vi som voksne går forrest og viser børnene vejen i forhold til, hvordan vi behandler- og taler til hinanden. Ved at være rollemodeller inspirerer vi børnene til at gøre det samme og på den måde lærer de at respektere, acceptere og tolerere hinandens forskelligheder. Forskelligheder vi ser som værende en ressource i dagligdagen. Det æstetiske børnemiljø Vi har på stuerne valgt at dekorere med forskellige udsmykninger alt efter årstid og samtidig give plads til børnenes kreationer. Vi udstiller ting, som er inspireret af det, vi er optaget af pædagogisk. Vi tager udgangspunkt i det, som børnene er optaget af og giver rum til fordybelse. 14

15 De seks læreplanstemaer Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer. Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse. Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling? Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 15

16 Vi ønsker at børnene lærer sig selv og deres følelser at kende, får en fornemmelse af sig selv, lære at håndterer egne følelser og samtidig aflæse andre og navigere i børnegruppen. Børnene skal føle de har medbestemmelse og er betydningsfulde. Vi øver børnene i at holde en ven i hånden, når vi går tur. Dette gør vi for at lære børnene at vise hensyn, empati og respekt for hinanden. Når børnene får lov at slippe hænderne og løbe frit, er de med til at bestemme, hvilken vej vi skal gå, hvor der skal klatres i træer og hvilken sti vi skal dreje ned af. De voksne følger ofte børnenes spor og griber deres fantasi. Eksempel vuggestuen I garderoben gør vi det nemt for børnene ved at lægge deres tøj klar, så de kan tage det hele på selv. De voksne sætter sig ned på gulvet og er tilgængelige til at hjælpe, dem som har brug for det. De største børn er ofte hurtigere og mere selvhjulpende end de mindste og de opfordres derfor til at hjælpe de mindre børn. Vi taler med børnene om vejret og hvad der vil være godt at tage på af tøj. Eksempel børnehaven I børnehaven har vi ligeledes fokus på selvhjulpenhed i garderoben. Børnene øver sig i at hænge deres overtøj og taske op på knagen i garderoben. Det kan være svært om vinteren, med stor flyverdragt og støvler og det kræver balance og koncentration at nå op til knagen. Børnene øver sig i at lukke lynlåsen, spænde velcroen på sko og støvler samt selv at kunne tage overtøjet af, når de skal ind igen. 16

17 Social udvikling Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed. Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m. Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. Børnene for mulighed for at deltage i et socialt fællesskab, hvor de oplever at høre til, føle sig betydnings og værdifulde i samværet med både børn og voksne. Fælles for både vuggestue og børnehave er, at vi holder morgensamling hver dag kl her har vi rig mulighed for at tale med børnene om, hvad der sker i naturen/ årstiden samt hvad der rører sig i børnegruppen. 17

18 Eksempel vuggestuen Vi bruger morgensamlingen til at samle børnene om et fælles tredje. Vi synger sange med fagter, som aktiverer børnene. Vi lader børnene være med til at bestemme, hvilke sange vi skal synge. Vi snakker om hvem der er kommet og om hvad dagen byder på amt hvad børnene ellers kommer med af input. Eksempel børnehave Morgensamling i børnehaven: vi deler børnene i mindre grupper, så alle børn har større mulighed for at føle sig lyttet til. Vi arbejder med Fri for mobberi, hvor vi har fokus på følelser, og på hvordan man aflæser disse hos hinanden 18

19 Kommunikation og sprog Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn. Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. Børn skal have mulighed for at udvikle kommunikative kompetencer, så de har nemmere ved at udtrykke sig og kommunikere med andre gennem det talte sprog, kropssprog mimik og gestik. Vi mener at den sproglige udvikling hos børnene foregår over hele dagen i alle situationer og aktiviteter. 19

20 Eksempel vuggestue Vi har dagligt dialogisk læsning med børnene. Vi sidder gerne i mindre grupper og læser i bøger, hvor vi kan inddrage børnene. Vi stiller spørgsmål og lader børnene fortælle, hvad de tænker, når vi læser. Vi har til tider også rekvisitter med, når vi læser for at underbygge fortællingerne og for at gøre historien mere levende. Eksempel børnehave I børnehaven har vi ligeledes dialogisk læsning dagligt. Vi har en gruppe tosprogede børn, som har glæde og gavn af den dialogiske læsning. Børnene er glade for læsningen hvor de er i sproglig interaktion med den voksne. Børnene spørger selv efter bøgerne flere gange om dagen. 20

21 Krop, sanser og bevægelse Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen gennem ro og bevægelse lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen. Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse? Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. Børn skal støttes i at udforske- og eksperimentere med kroppens muligheder for bevægelse. Dette giver børnene erfaring og viden om kroppens muligheder og formåen. Børn oplever- og får erfaringer med verden gennem handlinger og ved at der sættes ord på deres handlinger. Derfor bestræber vi os på at udfordre børnene kropsligt og sanseligt samt deres muligheder for bevægelse, ved at tænke bevægelse ind i alle daglige aktiviteter. 21

22 Eksempel vuggestuen Vi bruger naturen som legeplads, fordi vi her kan bruge og udfordre grovmotorikken. Vi går på ture, og de børn som kan gå, går selv. De holder en ven eller voksen i hånden eller holder ved klapvognen. På vores ture udforsker vi både naturen og de muligheder den indeholder. Vi går på ujævne eller glatte overflader, kravler på træstammer og grene og hvad vi ellers møder af motoriske udfordringer. Eksempel børnehaven I børnehaven danser vi meget hver dag. Vi bevæger os og laver sanglege til guitarspil og/ eller rytmisk musik fra højtaler. Børnene klæder sig ud, danser og bevæger sig, som de figurer de leger de er. Hver eftermiddag har vi en stund med mindfulness, hvor børnene bliver ført helt ned i tempo. Alle ligger på tæpper eller madrasser på gulvet, lyset slukkes og der spilles beroligende musik. En voksen guider børnene til at lytte til egen vejrtrækning. 22

23 Natur, udeliv og science Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science? Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. Vi vil skabe et læringsmiljø, hvor vi fremmer børnenes kendskab og forståelse for naturen. Vi vil give børnene erfaringer med naturen, som kan udvikle deres nysgerrighed og lyst til at udforske den. Både ude og inde vil vi eksperimentere med forskellige science aktiviteter f.eks. med tyngdekraft og vandlege. 23

24 Eksempel vuggestue Vi følger årstidernes skifte meget tæt, og er sammen med børnene meget opmærksomme på, hvad der sker, især med træernes forandringer ved årstidsskifte. Vi samler blade og krammer træer. Lytter efter om vi kan høre blade og kastanjer der falder af træerne. Vi er ude i alt slags vejr, hopper i vandpytter, graver i mudder, føler og dufter.vi tager naturen med indenfor og laver kreative projekter med materialer hentet ind fra naturen. Eksempel børnehave Vi fanger edderkoppespind. Vi fanger spindene ind om morgenen, hvor de er smukke og tydelige med dug på. Griber dem med et stykke farvet karton, drysser glimmer på og sprayer til sidst hårspray på så det holder. Det er sjovt at se, hvordan edderkoppespind kan forvandles og hvordan de kan bevares og pynte indenfor på stuerne. 24

25 Kultur, æstetik og fællesskab Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden. Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab? Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. Børnene får forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og som aktivt deltagende. Børnenes engagement, nysgerrighed og kreativitet stimuleres, og børnene får erfaring med forskellige materialer. 25

26 Eksempel vuggestue På stuen benytter vi materialer fra naturen, som vi bruger til at udstille og pynte med. Vi laver kastanjedyr, bruger blade til tryk eller kranse. Vi laver vores eget træ med bark, vi har fundet udenfor, og sætter børnenes malede håndtryk på som træets blade. Eksempel børnehave På alle børnehavestuerne har vi børn fra andre lande og kulturer. F.eks. Rusland, Italien, Afrika, Cuba og Afghanistan. Vi bruger meget tid på at tale om, hvilke dyr, der lever i de forskellige lande, hvad der spises og vi øver os i at sige ord på de forskellige sprog. 26

27 Evalueringskultur Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Evalueringen skal offentliggøres. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen. Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø? Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål? Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. Dokumentation: Alle stuer har mulighed for dagligt at dokumentere på KbhBarn i form af små fortællinger om dagens aktiviteter eller billeder og videoer. 27

28 Til dokumentation af læreplanstemaer bruger vi SMTTE-modellen, der sikrer den faglige planlægning, refleksion, opfølgning og evaluering. Der laves SMTTE over årstidstemaer; forår, sommer, efterår og vinter. Her beskrives det, hvordan vi vil arbejde med de 6 læreplanstemaer og hvilke mål vi vil opnå. Det er muligt at lave flere SMTTE-skemaer for at få helt konkrete mål, således at det er nemmere at se om børnene opnår de færdigheder der er beskrevet i den styrkede læreplan. Evaluering: Cirka en gang om måneden afholder vi pædagogisk tid. Her følger vi et årshjul, så vi sikrer der bliver evalueret på alle læreplanstemaerne løbende. En gang om måneden i forbindelse med personalemøde bliver der sat tid af til teammøder. Her er der mulighed for både at planlægge kommende aktiviteter, og at evaluere på de aktiviteter der er i gang, eller er udført. Der kan på den måde justeres på tilgangen beskrevet i SMTTE, for at sikre vi når de ønskede mål. I vuggestuen holdes der stuemøde en gang om ugen. I børnehaven er det en gang hver anden uge. Her er der ydermere mulighed for at evaluere på indsatserne, og justere hvis det er nødvendigt. Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år? Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i hverdagen. Vi har løbende evaluering og faglige snakke om arbejdet med den pædagogiske læreplan på pædagogisk tid (for pædagogerne) samt på faste personalemøder i vores årshjul. Her drøftes læreplanen og sikre at vi fortsat arbejder ud fra den ramme vi har beskrevet og sikre bevidstgørelsen af vores virke i dagligdagen, med det indhold vi har foreskrevet i læreplanen. Justeringer vil blive set på årligt, da vi er en ny institution og i takt med vores udvikling, vil læreplanen også blive justeret undervejs. Vi er bevidste om hvor vi er i processen nu og også hvor vi gerne vil hen, når vi er kommet mere på plads og alle grupper er fyldt op. 28

29 Her kan I finde yderligere inspiration til arbejdet med den pædagogiske læreplan Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer nuværende og kommende kan findes på Redskab til selvevaluering er en ramme til systematisk at analysere jeres praksis inden for centrale områder i den styrkede Redskab til forankringsproc es indeholder fem tilgange til, hvordan I kan arbejde med forandring og forankring af et Film introducerer indholdet i og illustrerer hovedpointer fra publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan. Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere. Der offentliggøres løbende nye temaer. Alle materialer kan findes på Pædagogisk læreplan 2019 Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Socialministeriet Citat med kildeangivelse er tilladt Design: BGRAPHIC 29

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Daginstitutionen Solstrålen Nord Daginstitutionen Solstrålen Syd 1 Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Børnesynet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019

Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019 Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2018

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2018 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2018 Udarbejdet juli 2018 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid, empati,

Læs mere

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG...

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... Indhold INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... 3 - BARNESYNET... 3 - DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV... 3 - LEGEN... 3 - LÆRING... 4 - BØRNEFÆLLESSKABER... 4 - PÆDAGOGISK

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Ellesletten 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Ellesletten 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Ellesletten 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Holstebro Kommune. Skovbørnehaven Myretuen DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Holstebro Kommune. Skovbørnehaven Myretuen DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Holstebro Kommune DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Dagtilbuddets beskrivelse til læreplanen 4 2 DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG 5 2.1 Et pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld Pædagogiske læringsmiljøer, der skaber en meningsfuld evalueringskultur Peter Rod, partner, Blichfeldt & Rod og Charlotte Wiitanen, dagtilbudsleder, Lyngby-Taarbæk Kommune Evalueringskultur Loven siger:

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Æblegården

Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Æblegården Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Æblegården Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være

Læs mere

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Kastaniegården

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Kastaniegården LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Dagtilbuddets navn: Kastaniegården 1 2 ET PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ HELE DAGEN Dagtilbud skal etablere et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis ud fra

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Tudsen 2019

Pædagogisk læreplan for Tudsen 2019 Pædagogisk læreplan for Tudsen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis inden

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019

Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019 Pædagogisk læreplan for TROLDEHØJ 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse med den

Læs mere

Gentofte Hospitals Vuggestue

Gentofte Hospitals Vuggestue Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Gentofte Hospitals Vuggestue Det pædagogiske grundlag for den styrkede pædagogiske læreplan Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Den pædagogiske læreplan Kvalitet i Dagplejen. Landskonference 2017

Den pædagogiske læreplan Kvalitet i Dagplejen. Landskonference 2017 Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Kvalitet i Dagplejen. Landskonference 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 21-06-2017 2 Den pædagogisk læreplan Successer - Mere systematisk

Læs mere

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Villa Berthe

LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Dagtilbuddets navn: Villa Berthe LÆREPLAN MED AFSÆT I DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Dagtilbuddets navn: Villa Berthe Udfærdiget (måned og år): Læreplanerne bliver revurderet i perioden december 2018 maj 2019 1 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud arbejde med pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner skal beskrive institutionens praksis og mål for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.:

Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i Den foreskriver bl.a.: Pædagogiske læreplaner for Rødkilde Børnehus Loven om de pædagogiske læreplaner blev vedtaget i Folketinget i 2004. Den foreskriver bl.a.: Børn i dagtilbud skal have et børnemiljø, som fremmer trivsel,

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Krop og bevægelse. Jeg er min krop

Krop og bevægelse. Jeg er min krop Krop og bevægelse Jeg er min krop For at være selvhjulpen i hverdagen Vi øver med børnene, så de kan gå fra at være deltagende i hverdagsrutiner til selv at kunne mestre at tage tøj på, spise, gå på toilettet,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge deltager i fælles vokseninitierede aktiviteter veksler mellem at være iagttagende

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige

Læs mere

Kompassets reviderede læreplaner

Kompassets reviderede læreplaner Kompassets reviderede læreplaner 2016-2018 Barnets alsidige personlige udvikling: Delmål for enheden. vores de voksne skal lykkes med målet når. dokumentation Alle børn skal føle sig set og hørt. Alle

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Den nye styrkede læreplan i Kløvedalen

Den nye styrkede læreplan i Kløvedalen Den nye styrkede læreplan i I sommeren 2018 blev Den nye styrkede læreplan vedtaget. Læreplansblomsten illustrerer, hvordan læreplanen er bygget op. Den blå blomst illusterer det generelle pædagogiske

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Mål for Forårs-SFO på Tarup Skole Børn og forældre skal opleve Forårs-SFO en som en glidende overgang fra børnehus til skole.

Mål for Forårs-SFO på Tarup Skole Børn og forældre skal opleve Forårs-SFO en som en glidende overgang fra børnehus til skole. Mål for Forårs-SFO på Tarup Skole Børn og forældre skal opleve Forårs-SFO en som en glidende overgang fra børnehus til skole. Alsidig personlig udvikling Børnene skal være trygge ved stedet, hinanden og

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Sct. Georgs Gårdens Vuggestue 2019

Pædagogisk læreplan for Sct. Georgs Gårdens Vuggestue 2019 Pædagogisk læreplan for Sct. Georgs Gårdens Vuggestue 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end sig veksler

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

En styrket pædagogisk læreplan

En styrket pædagogisk læreplan En styrket pædagogisk læreplan Hvad er det nye? Oplæg af Joan Lindskov Landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2018 Hjælp fra FOA Hvad er en pædagogisk læreplan? Loven beskriver, hvad der skal arbejdes med

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER.

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. SOLRØD KOMMUNE Årsplan 2018 MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. DE SMÅ BØRNEHAVER, HVOR ALLE KENDE ALLE 1. Indledning - Mosebo og Pilebo er to små 40 børns børnehaver der beliggende tæt ved Solrød station (Mosevej

Læs mere

Hvis barnet skal have opfattelsen af at det er legalt at give udtryk for egne ønsker, kræver det at vi respektere disse udtryk!

Hvis barnet skal have opfattelsen af at det er legalt at give udtryk for egne ønsker, kræver det at vi respektere disse udtryk! LÆREPLAN LÆRINGSBEGREBET Vuggestuen Vestervangs Pædagogiske grundholdninger er: ANERKENDELSE Vi anerkender barnets ret til at give udtryk for egne ønsker og behov, til at vise følelser og til at have indflydelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere