Vejledning til kompetencemålsprøve i praktik - For eksaminatorer, praktiklærere og UC-undervisere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kompetencemålsprøve i praktik - For eksaminatorer, praktiklærere og UC-undervisere"

Transkript

1 Vejledning til kompetencemålsprøve i praktik - For eksaminatorer, praktiklærere og UC-undervisere Indhold Forord... 1 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen... 2 Kompetencemålsprøve i faget praktik... 3 Formålet med prøven i praktik... 3 Praktikopgaven og medbragt materiale til kompetencemålsprøven... 3 Bedømmelse ved kompetencemålsprøven... 4 Sammenhæng mellem praktikmodulet og prøven... 5 Forholdet mellem de studerendes praksis i praktikken og refleksionerne til prøven... 5 Eksaminatorernes rolle til prøven... 5 Votering, karaktergivning og tilbagemelding til de studerende... 6 Bilag... 7 Forord Denne vejledning er skrevet som en vejledning til de eksaminatorer (og censorer), der forestår prøverne i læreruddannelsens praktik. Den er skrevet, fordi det stadig er nyt, at et praktikforløb afsluttes med en prøve, hvor der skal gives karakterer for den studerendes præstation. Der er alene tale om en vejledning til prøven i praktik og ikke en vejledning vedrørende hele praktikken. Hvis man har brug for at vide noget om selve praktikkens afvikling og øvrige indhold, kan man orientere sig i den enkelte læreruddannelses studieordning og i beskrivelser af den lokale udmøntning af praktikken. Vejledningen består først af en generel beskrivelse af praktikken og kompetencemålsprøven i læreruddannelsen. Dette afsnit er særlig henvendt til praktiklærere, som ikke har et indgående kendskab til læreruddannelsens struktur og tilrettelæggelse. Men også UC-undervisere kan med fordel orientere sig i dette afsnit. Herefter følger en beskrivelse af rammerne og vilkårene for kompetencemålsprøverne i praktik. Dette afsnit giver overblik over de formelle vilkår for prøven. Efter denne formelle gennemgang følger en beskrivelse af, hvad der er grundlag for bedømmelsen til prøven, og hvad der er genstand for bedømmelsen, herunder også hvad der ikke kan inddrages til prøven.

2 Vejledning til kompetencemålsprøven i praktik Den nationale faggruppe Forår 2021 Vejledningen beskriver, hvordan sammenhængen mellem selve praktikken på praktikskolen og prøven kan tænkes. Altså hvordan der skabes en sammenhæng, men også hvordan de samtidig er afkoblet hinanden og skal ses som to selvstændige størrelser. Endelig gives der til sidst en beskrivelse af, hvordan de to eksaminatorers (praktiklærer og UC-underviser) roller til prøven bidrager med væsentlige elementer til prøven fra hver deres ståsted på henholdsvis praktikskolen og professionshøjskolen. Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen Læreruddannelsen fra 2013 er ændret radikalt i forhold til tidligere. Hvor fagene før var styret af centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF), er de nu styret af kompetencemål, som består af færdigheds- og vidensmål. Sådan er det også i faget praktik. Alle fag består af et antal moduler uden progression. Det giver uddannelsen fleksibilitet, fordi modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, og fordi de kan give valgmuligheder. Sådan er det imidlertid ikke i faget praktik. Praktikperioderne i uddannelsesforløbet kan betragtes som obligatoriske moduler med en indbygget progression - tilrettelagt som 3 niveauer, der er beskrevet via udviklingen i beskrivelsen af fagets færdigheds- og vidensmål. Praktikken i læreruddannelsen består af samlet 30 ECTS-point. Hvert praktikniveau er på 10 ECTSpoint og afsluttes med en kompetencemålsprøve. To af prøverne er eksterne og bedømmes af en praktiklærer, en underviser udpeget af professionshøjskolen og en ekstern censor. En af prøverne er intern og bedømmes af en praktiklærer og en underviser udpeget af professionshøjskolen. Det er den enkelte læreruddannelse, der i studieordningen fastsætter, hvilket praktikniveau der bedømmes ved intern prøve og hvilke niveauer, der bedømmes ved ekstern prøve. For at den studerende kan deltage i kompetencemålsprøverne i praktik, skal den studerende have fået godkendt det tilhørende praktikmodul. Den enkelte læreruddannelse fastsætter i den lokale studieordning, hvordan denne godkendelse finder sted. Kompetencemålsprøverne i praktik tager afsæt i en praktikopgave, der sammen med det medbragte materiale, (eller som en praktisk demonstration) illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte og færdigheds- og vidensmål inden for praktikkens kompetencemål. Praktikopgaven skal have et omfang på 5 sider pr. studerende, og den mundtlige del varer 30 minutter pr. studerende. Opgavens omfang/sidetal og eksaminationstiden varierer efter gruppestørrelse. Til kompetencemålsprøven i praktik er det udelukkende den studerendes skriftlige opgave og præstationen til den mundtlige prøve, der er genstand for bedømmelsen. Den studerendes præstation og ageren i praktikken på praktikskolen kan ikke inddrages i bedømmelsen. 2

3 Kompetencemålsprøve i faget praktik Vejledning til kompetencemålsprøven i praktik Den nationale faggruppe Forår 2021 Formålet med prøven i praktik Formålet med prøven i praktik er at prøve de studerendes kompetencer i forhold til kompetencemålene konkretiseret i færdigheds- og vidensmålene for det givne praktikniveau. Prøven skal vurdere de studerendes læringsudbytte af deres praktikforløb, hvor de har arbejdet med viften af en lærers samlede arbejdsopgaver. Det kan være i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning samt ledelse af aktiviteter i en klasse, eller det kan være i forhold til lærerens kommunikation med elever og forældre. Det særlige ved kompetencemålsprøven i praktik er, at der er et specifikt fokus på de studerendes ageren i praksis og de studerendes efterfølgende analyse og refleksion over den praksis, de har gennemført i praktikken. I en bedømmelse af denne præstation skal indgå en vurdering af den studerendes kunnen og viden inden for hele det aktuelle praktikniveaus felt, som det er beskrevet i niveauets færdigheds- og vidensmål. Praktikopgaven og medbragt materiale til kompetencemålsprøven De studerende skal til kompetencemålsprøven demonstrere deres kunnen og viden i forhold til virkelige praksissituationer. De skal forud for prøven aflevere en praktikopgave, og de skal medbringe materiale til prøven. Praktikopgaven skal illustrere de studerendes arbejde i praktikken med udvalgte færdigheds- og vidensmål. Dette betyder, at de studerende ikke behøver inddrage alle færdigheds- og vidensmål i den skriftlige opgave, men at disse kan komme i spil til den mundtlige del af prøven. Det kan både være de studerende selv eller de to eksaminatorer eller censor, der stiller spørgsmål, så alle relevante mål evt. inddrages i eksaminationen. Det medbragte materiale skal understøtte fokus på praksissituationer, som de studerende har deltaget i på praktikskolen. Materialet kan have mange former og udtryk fx undervisningsplan, elevtekster, oversigt over bordopsætning i sammenhæng med forskellige undervisningsaktiviteter, hjemmeside, selvproducerede materialer, videoklip, lydoptagelser og meget andet. Der kan være bestemmelser i de lokale studieordninger, der giver yderligere retningslinjer for, om der er bestemte materialer, der skal medbringes. Materialet kan hjælpe de studerende til at strukturere og rammesætte analysen af den praksis, som de har været ude i, og giver eksaminatorer og censor mulighed for at få et dybere indblik i den praksis, som de studerende har erfaringer fra. Det medbragte materiale indgår ikke i bedømmelsen. 3

4 Bedømmelse ved kompetencemålsprøven Vejledning til kompetencemålsprøven i praktik Den nationale faggruppe Forår 2021 Bedømmelsen tager på alle tre niveauer udgangspunkt i de tre overordnede kompetencemål inden for de tre områder: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Da kompetencemålene går igen på de tre praktikniveauer, skal man finde tegn på de studerendes opfyldelse af målene i beskrivelsen af det konkrete praktikniveaus færdigheds- og vidensmål og i lyset heraf efterprøve, i hvilken grad de studerende har opnået de krav, der er gældende for det givne praktikniveau. Der ligger en indbygget progression i formuleringerne af praktikniveauernes færdigheds- og vidensmål, der betyder, at vurderingen af de studerende må følge denne progression. Fx består en del af progressionen i, at den studerende på praktikniveau I beskæftiger sig med en undervisningssekvens, hvorimod der på praktikniveau III er tale om et længere undervisningsforløb med relation til årsplan og elevplaner. Det betyder, at man ved prøven på niveau III kan forvente en mere dybdegående analyse og refleksion og dermed en større grad af kompleksitet i argumentationen, end tilfældet er på niveau I og II. Til vurderingen er der opstillet tre kravniveauer, der følger 7-trinsskalaens begrundelser. I 21 i Bekendtgørelsen om Læreruddannelsen er de tre kravniveauer præciseret. (Her er desuden tilføjet en beskrivelse af den ikke tilstrækkelige præstation). 0) Utilstrækkeligt: hvis ingen af kravniveauerne mestres, svarer det til karaktererne 00 eller -3. 1) Tilstrækkeligt: kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer. Det er den præstation der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål der svarer til karakteren 2 2) Godt: kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis. Det er den gode præstation, med en del mangler og den jævne demonstration med en mindre grad af opfyldelse af fagets mål der svarer til karaktererne 7 og 4 3) Udmærket: kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis. Det er den fremragende og den fortrinlige præstation, der svarer til karaktererne 12 og 10. Kravniveauerne udgør et taksonomisk hierarki, hvor et højere kravniveau forudsætter et lavere kravniveau. Det vil sige, at mestring på kravniveau udmærket forudsætter mestring på kravniveauerne godt og tilstrækkeligt; og mestring på kravniveau godt forudsætter mestring på kravniveau tilstrækkeligt. 4

5 Vejledning til kompetencemålsprøven i praktik Den nationale faggruppe Forår 2021 Sammenhæng mellem praktikmodulet og prøven Forholdet mellem de studerendes praksis i praktikken og refleksionerne til prøven Praktikfaget rummer to dimensioner: De studerende skal dels øve sig i at agere som lærer i en praktisk-pædagogisk praksis, og de skal dels lære at forholde sig analytisk til egen og andres praksis. Det, der foregår til prøven, skal have tæt relation til både øvelsen i at være lærer og til de analyser og refleksioner, der ligger i forlængelse heraf. De studerende tager både til forberedelse og gennemførelse af prøven udgangspunkt i de erfaringer, de har gjort og i det materiale, de har indsamlet og udarbejdet under praktikforløbet og har fastholdt i forskellige former for produkter, artefakter, portfolio eller lignende. Dette ligger til grund for deres udarbejdelse af praktikopgaven. Praktikfaget skal forberedes, gennemføres og efterbehandles i et samarbejde mellem undervisningsfagene og i modulerne bag lærerens grundfaglighed. I de studerendes analyser og vurderinger af praksis indgår der derfor også teoretisk viden fra arbejdet med disse fag. De studerende har i praktikken fokus på et undervisningsfag, men flere og andre fag kan også være en del af praktikken. Det er imidlertid vigtigt at være bevidst om, at de studerende i prøven i praktikfaget vurderes efter praktikfagets kompetenceområder og -mål og ikke i de øvrige fags kompetencemål. De studerendes ageren i selve praktikken på praktikskolen inddrages ikke i selve vurderingen til prøven. Denne vurderes forud for prøven ved modulgodkendelsen, der fungerer som indstilling til, at de studerende kan gå til kompetencemålsprøven. Bedømmelsen med karaktergivning tager derfor alene udgangspunkt i de studerendes præstation til selve prøven og praktikopgaven, ligesom det gælder ved andre prøver. Der gives en samlet vurdering af præstationen og praktikopgaven. Eksaminatorernes rolle til prøven Til kompetencemålsprøven deltager altid to eksaminatorer. Den ene eksaminator er en praktiklærer, og den anden er en underviser fra læreruddannelsen (UC-underviser). Ved to af prøverne deltager desuden en ekstern censor. Til kompetencemålsprøven i praktik deltager netop to eksaminatorer, da dette er en prøve, der befinder sig i spændingsfeltet mellem praksis og viden i grundskolen og praksis og viden på professionshøjskolen - en kobling som tilegnes under uddannelsen, og som den professionelle lærer har med sig for hele tiden at kunne udvikle sin praksis. Begge eksaminatorer er ligeværdige deltagere i prøven med forståelse og respekt for hinandens roller i samarbejdet om opgaven. Den fælles opgave er at få de studerendes teoretiske viden, erfaringsviden og praksisviden i spil i forhold til de studerendes valgte fokus fra praktikken. 5

6 Vejledning til kompetencemålsprøven i praktik Den nationale faggruppe Forår 2021 Praktiklæreren og UC-underviseren supplerer derfor hinanden i forhold til i eksaminationen at få bragt de studerendes praksisviden i spil. De to eksaminatorer henter selv deres praksisviden fra to forskellige undervisningsarenaer og disse danner baggrund for deres forskellige tilgang til prøven og de spørgsmål, de stiller til de studerende undervejs til prøven. Det er derfor vigtigt, at samtalen til prøven bygger på forskellige former for spørgsmål for at støtte de studerende i at forholde sig undersøgende og reflekterende, herunder også at spørgsmålene sikrer, at de studerende får mulighed for at bevæge sig på alle tre kravniveauer, som er beskrevet ovenfor, jf. BEK 21. Spørgsmålene kan have forskellig karakter: Der kan stilles spørgsmål til selve opgaven, fx afklarende og undersøgende Der kan stilles spørgsmål til erfaringer, de studerende har gjort sig i praktikken Der kan stilles spørgsmål til begrundelser for de valg i praksis, de studerende har gjort sig Der kan stilles spørgsmål til begrundelser for de teoretiske overvejelser, de studerende har gjort sig Der kan stilles spørgsmål til de studerendes medbragte materiale Der kan stilles spørgsmål til, hvorvidt de studerende ville handle, agere, planlægge etc. anderledes en anden gang Praktiklærere har viden om praksis, og de kan i særlig grad være med til, at den praksis, som den studerende refererer til, kommer i fokus til prøven. Praktiklæreren kan med fordel inddrage det materiale fra en fælles grundskolekontekst, som den studerende medbringer til prøven og gøre det til en aktiv del af samtalen ved den mundtlige prøve. UC-underviseren har med sin erfaring fra den fælles uddannelsespraksis også til eksaminationen til opgave at understøtte de studerendes anvendelse af teoretisk viden i analyse og refleksion over praksis. Votering, karaktergivning og tilbagemelding til de studerende Voteringen styres af Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved Uddannelses- og Forskningsministeriets område: (BEK nr 114 af 03/02/2015) og deri Medvirker flere eksaminatorer eller flere censorer ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem. Stk. 2. Er eksaminatorerne og censorerne ikke enige om karakteren, giver eksaminatorgruppen og censorgruppen hver en karakter. Hvis der ikke er enighed inden for eksaminatorgruppen eller censorgruppen om karakteren, giver hver eksaminator eller censor en karakter. Hver gruppes karakter 6

7 Vejledning til kompetencemålsprøven i praktik Den nationale faggruppe Forår 2021 er gennemsnittet af de afgivne karakterer inden for gruppen afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af eksaminatorgruppens og censorgruppens karakterer. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censorgruppen har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter. Stk. 3. Er eksaminatorerne og censorerne ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til»bestået«eller»ikke bestået«, er bedømmelsen»bestået«, hvis mindst halvdelen af bedømmerne, heraf mindst en censor, giver denne bedømmelse. Bilag A: Kompetencemål for Praktik B: Studieordningens fællesdel C: 7-trinsskalaen D: Oversigt over centrale bidrag til videngrundlaget for faget praktik 7

8

9 Indhold 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen Prøver i læreruddannelsen Regelgrundlag Oversigt over bedømmelser i uddannelsen Prøveformer i studieordningens fællesdel Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse Individuel bedømmelse, individuel prøve eller gruppeprøve Ikke selvstændig bedømmelse af skriftlige prøveprodukter Eksamenssprog Hjælpemidler Særlig tilrettelæggelse af prøver Særlige prøvevilkår Konsekvenser af manglende overholdelse af forudsætningskrav og adgangen til kompetencemålsprøve Tilmelding til prøver Særlige forhold i forbindelse med syge- og omprøve Kompetencemålsprøver Kompetencemål Delprøver, indbyrdes sammenhæng og vurdering Placering af prøverne i uddannelsesforløbet Gruppestørrelse, eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver Definition af en normalside Aflevering af skriftlige arbejder Prøverne i Lærerens grundfaglighed Prøven i Almen dannelse Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed /44

10 8. Prøven i undervisningsfaget Billedkunst Prøven i undervisningsfaget Biologi Prøven i undervisningsfaget Dansk klassetrin Prøven i undervisningsfaget Dansk klassetrin Prøven i undervisningsfaget Engelsk klassetrin Prøven i undervisningsfaget Engelsk klassetrin Prøven i undervisningsfaget Fransk Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi Prøven i undervisningsfaget Geografi Prøven i undervisningsfaget Historie Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design Prøven i undervisningsfaget Idræt klassetrin Prøven i undervisningsfaget Idræt klassetrin Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion Prøven i undervisningsfaget Madkundskab Prøven i undervisningsfaget Matematik klassetrin Prøven i undervisningsfaget Matematik klassetrin Prøven i undervisningsfaget Musik Prøven i undervisningsfaget Natur/teknologi Prøven i undervisningsfaget Samfundsfag Prøven i undervisningsfaget Tysk Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III Krav til udformning af professionsbachelorprojektet Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet Prøven i professionsbachelorprojektet Dispensation Ikrafttrædelse /44

11 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen Studieordningen for læreruddannelsen består af to dele: 1. Studieordningens fællesdel udarbejdet i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde Læreruddannelsen, og som indeholder regler om følgende: Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse, herunder prøveform og tilrettelæggelse. Særlig tilrettelæggelse af prøver for studerende, der har opnået merit for moduler, der kvalificerer til den afsluttende prøve. Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III. Krav til udformning af professionsbachelorprojektet. 2. Studieordningens institutionsdel udarbejdet af den enkelte professionshøjskole, og som indeholder regler om læreruddannelsen lokalt. Dette dokument udgør studieordningens fællesdel. Administrative ikke fagrelaterede forhold angående prøver vedrørende: Afmelding fra prøver. Afholdelse af syge- og omprøve. Brug af egne og andres arbejder. Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen. Eksamensklager. findes i professionshøjskolernes lokale regelgrundlag. 2. Prøver i læreruddannelsen 2.1 Regelgrundlag Prøverne i læreruddannelsen afholdes i overensstemmelse med: BEK nr af 08/09/2015, om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Uddannelsesbekendtgørelsen, se BEK nr. 18 af 09/01/2020, om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen, se BEK nr. 114 af 03/02/2015 om karakterskala og anden bedømmelse Karakterbekendtgørelsen, se 4/44

12 BEK nr. 15 af 09/01/2020 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser LEP-bekendtgørelsen, se BEK nr. 152 af 26/02/2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-uddannelser Adgangsbekendtgørelsen, Uddannelses- og forskningsministeriet: Om prøver i læreruddannelsen (LU13). Brev til Danske professionshøjskoler af 1. september Oversigt over bedømmelser i uddannelsen Ved afslutningen af hvert modul eller flerhed af moduler evalueres den studerendes udbytte af modulet eller modulerne. Evalueringsformen fremgår i den institutionelle del af studieordningen. Når evalueringen sker i form af en prøve, kan denne være ekstern eller intern. Eksterne prøver bedømmes af en underviser og en censor, hvor censorer er beskikket af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Ved de eksterne prøver i praktik medvirker en underviser, en praktiklærer og en ekstern censor. Interne prøver i praktik bedømmes af en eller to undervisere fra uddannelsesinstitutionen og en eller to praktiklærere. 2.3 Prøveformer i studieordningens fællesdel Prøverne, som afslutter Lærerens grundfaglighed. Undervisningsfagene. Praktik. Professionsbachelorprojektet. er med ekstern censur, dog er en af prøverne i praktikken og en prøve i Lærerens grundfaglighed i hovedområdet pædagogik og lærerfaglighed med intern bedømmelse. Prøveformerne er nærmere beskrevet i kap Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse Individuel bedømmelse, individuel prøve eller gruppeprøve En individuel bedømmelse er en bedømmelse af en enkelt eksaminands præstation ved alle prøver skal der altid foretages individuel bedømmelse. En prøve tilrettelægges enten som en individuel prøve eller som en gruppeprøve. Fastlæggelse af prøveform fremgår af beskrivelsen af den enkelte prøve i denne studieordning. 5/44

13 Ved en individuel prøve forstås eksamination af en enkelt eksaminand den studerende går alene til eksamensbordet med efterfølgende bedømmelse/karaktergivning. Ved en individuel mundtlig prøve, hvor den studerende eksamineres på grundlag af en gruppefremstillet opgave, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamineres. Ved en gruppeprøve forstås en eksamination af hele gruppen på samme tid alle gruppens medlemmer går sammen til eksamensbordet med efterfølgende bedømmelse/karaktergivning. Ved en mundtlig gruppeprøve vil den enkelte studerende blive eksamineret på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation Ikke selvstændig bedømmelse af skriftlige prøveprodukter Ikke selvstændig bedømmelse er en samlet bedømmelse af fx mundtlige og skriftlige delprøver/én samlet karakter. Når der i en prøve indgår et skriftligt arbejde, hvilket kan være tilfældet, både når der er tale om en individuel prøve og en gruppeprøve, fremgår det af beskrivelsen af den enkelte prøve i denne studieordning, at der skal foretages en ikke selvstændig bedømmelse af den skriftlige præstation. Hvis det for en gruppeprøve er bestemt, at der ikke skal gives en selvstændig karakter, men en samlet karakter, skal der ikke ske individualisering af den skriftlige opgave. Det betyder, at der ikke i læreruddannelsen skal ske individualisering af de skriftlige gruppeprøveprodukter, dog med undtagelse af den interne prøve i pædagogik og lærerfaglighed. 2.5 Eksamenssprog Prøverne skal aflægges på dansk, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere færdigheder i fremmedsprog. Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk. Der kan dog for de enkelte prøver være angivet et andet sprog. Studerende, med andet modersmål end dansk, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet, samt de prøver, hvor det af studieordningen fremgår, at de nævnte kompetencer indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til egen institution senest 4 uger før prøvens afvikling. Normalt vil der ikke kunne gives dispensation i dansk. Studerende med et andet modersmål end dansk kan søge om at medbringe ordbøger til prøver, når hjælpemidler ikke må anvendes til prøven. Ansøgningen sendes til egen institution senest 4 uger før prøvens afvikling. Uddannelsen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra den fastsatte tidsfrist. Ansøgning om dispensation skal indgives til egen institution. 6/44

14 2.6 Hjælpemidler Hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladt ved prøver og i forberedelse, med mindre andet er særskilt anført for den enkelte prøve. 2.7 Særlig tilrettelæggelse af prøver Særlig tilrettelæggelse af prøver finder sted på uddannelsesstedet for studerende, der har opnået merit for moduler, der kvalificerer til den afsluttende prøve. I disse tilfælde reduceres det minimumsomfang, angivet i ECTS, der er beskrevet i studieordningens institutionsdel for adgang til hver af de afsluttende prøver. Prøvernes indhold og form er beskrevet i kap Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til prøver søge om tilladelse til at anvende hjælpemidler af relevant karakter. Ansøgningen skal indgives til egen institution senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra f.eks. tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. 3. Konsekvenser af manglende overholdelse af forudsætningskrav og adgangen til kompetencemålsprøve Forudsætningskrav til prøverne fremgår af denne fælles del af studieordningen. Manglende opfyldelse af forudsætningskrav: Fx manglende opfyldelse af: afleveringsfrist afleveringsform formkrav til skriftlig opgave, projekt, læringsportfolio el. lign. vil ligestilles med udeblivelse fra prøven, og den studerende har brugt et (1) prøveforsøg. Manglende opfyldelse af formkrav til indholdet: Hvis en skriftlig opgave ikke er udarbejdet med et redeligt indhold, eller hvis den indeholder f.eks. tekst, figurer, tabeller, skabeloner, som andre har ophavsret til (plagiat), uden der er henvisning hertil, kan opgaven blive afvist. Hvis indholdskravet er forudsætningskrav til prøven, og opgaven afvises, ligestilles det med udeblivelse fra prøven, og den studerende har brugt én (1) prøvegang. 7/44

15 4. Tilmelding til prøver I Læreruddannelsen er moduler og kompetencemålsprøver strukturelt afkoblede. Med andre ord er der ikke knyttet bestemte moduler til bestemte prøver i kompetencemål, og bestemte prøver i kompetencemål påkræver ikke et bestemt modulindhold eller omfang eller en bestemt rækkefølge. På nogle professionshøjskoler er der automatisk tilmelding til prøver, på andre professionshøjskoler er der ikke automatisk tilmelding. Er der ikke automatisk tilmelding til prøver, skal den studerende aktivt tilmelde sig kompetencemålsprøverne. Procedure herfor udmeldes på den enkelte professionshøjskole. Hvis der er automatisk tilmelding til prøver, er begyndelse på et modul samtidig automatisk tilmelding til de tilhørende prøver. Hvad angår prøverne i lærerens grundfaglighed, undervisningsfag, praktik og i professionsbachelorprojektet foretages den automatiske tilmelding, når studieordningens bestemmelser om ECTS-minimumsomfang er opfyldt. Ønsker den studerende at supplere ECTS-minimumsomfanget for prøven, er den studerende automatisk tilmeldt prøven ved påbegyndelsen af det afsluttende modul for faget. 5. Særlige forhold i forbindelse med syge- og omprøve Delprøver udgør ét integreret bedømmelsesgrundlag, og den studerendes præstation på tværs af delprøverne udgør én samlet præstation. Om der er behov for en faktisk omprøvning af alle dele (eller kun fx den mundtlige del), hvis en studerende fx pga. sygdom er forhindret i deltagelse i en delprøve, må bero på de anvendte prøveformer, herunder det forhold, at samme censor og eksaminator skal bedømme delprøverne på baggrund af den samlede præstation på tværs af delprøverne med henblik på at give én samlet karakter. Lederen af uddannelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde omfanget af omprøvningen. I forbindelse med en omprøve, hvor den studerende ikke bestod prøven, fordi præstationen blev vurderet til 00, - 3/ikke bestået, og hvor der indgår skriftligt materiale, kan den studerende efter godkendelse fra uddannelsen korrigere det afleverede skriftlige materiale med henblik på en ny bedømmelse heraf. Det skal efterfølgende af det afleverede materiale fremgå, at der er anvendt tidligere bedømt arbejde, der nu er korrigeret. Det indleverede vil i denne situation ikke blive betragtet som plagiat. 6. Kompetencemålsprøver 6.1 Kompetencemål Der henvises til de enkelte prøvers kompetencemål: BEK nr af 08/09/2015, om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, bilag 1-4 se 8/44

16 Indholdsmæssigt er kompetencemålsprøvernes formål at dokumentere, i hvilken grad den studerende 1) kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer, 2) kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis og 3) kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis, jf. bekendtgørelsens 21, stk. 1 og 2. For prøver i undervisningsfagenes kompetencemål gælder det endvidere, at formålet er at sikre, at den studerende kan demonstrere kompetence til at varetage undervisningen i det pågældende fag i folkeskolen, jf. bekendtgørelsens 21, stk Delprøver, indbyrdes sammenhæng og vurdering I henhold til bekendtgørelsen skal kompetencemålsprøverne i undervisningsfagene bestå af flere delprøver, og kompetencemålsprøverne i lærerens grundfaglighed kan bestå af flere delprøver. En given prøvning af en studerende skal ikke teste den studerende i samtlige færdighedsog vidensmål under det relevante kompetencemål. Delprøverne er en del af samme bedømmelsesgrundlag, og de enkelte delprøver må gerne adressere samme færdigheds- og vidensmål flere gange og på tværs af delprøverne. En kompetencemålsprøve udgør ét integreret bedømmelsesgrundlag, og den studerendes præstation på tværs af delprøverne udgør én samlet præstation. En delprøve udgør ikke i sig selv et selvstændigt bedømmelsesgrundlag. 6.3 Placering af prøverne i uddannelsesforløbet Der henvises til den institutionelle del af studieordningen. 6.4 Gruppestørrelse, eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver Eksaminationstider og sideantal for synopser og skriftlige opgaver angivet i kap. 9-32, er overalt angivet for individuelle prøver. I tilfælde af gruppeprøver gælder nedenstående eksaminationstider og sidetal, som er fastsat i henhold til Eksamensbekendtgørelsen 11, stk. 2. En gruppe består af 2-4 studerende med mindre andet er nævnt. Dog kan en gruppe til prøven i professionsbachelorprojektet kun bestå af 2 studerende. 9/44

17 Der fastsættes følgende normer for eksaminationstider ved mundtlige gruppeprøver: Antal studerende Eksaminationstid i minutter Votering og efterfølgende bedømmelse/karaktergivning er indeholdt i ovenstående eksaminationstider. Enkelte prøvers eksaminationstider kan afvige fra ovenstående normer, dette fremgår da under det enkelte fag. På tilsvarende vis reduceres det maksimale sidetal i skriftlige arbejder, som er udarbejdet af flere studerende, efter følgende tabel: Antal studerende Maksimalt antal normalsider i skriftlige arbejder Bachelorprojektet normalsider normalsider Definitioner på normalsidebegrebet og regler for bilag fremgår i afsnit 6.5. Regler for bedømmelse af skriftlige arbejder udarbejdet af flere studerende fremgår af afsnit Definition af en normalside I alle skriftlige præstationer, som indgår i prøver i denne fælles del af studieordningen, defineres en normalside som anslag inkl. tegn, mellemrum, illustrationer, tabeller, fodnoter mm. Illustrationer i form af billeder og modeller fylder anslagsmæssigt det antal anslag, som normal tekst ville udgøre på samme areal, som illustrationen fylder. Forside, indholdsfortegnelse samt litteraturliste er ikke medregnet heri. Antallet af bilag skal reduceres til et minimum. Den studerende kan ikke forvente, at hverken underviseren/praktiklæreren eller censor læser bilag. Bilag kan aldrig udgøre et bedømmelsesgrundlag. 10/44

18 6.6 Aflevering af skriftlige arbejder Tid og sted for aflevering af skriftlige arbejder fremgår af retningslinjer på den enkelte uddannelsesinstitution. 11/44

19 29. Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III Der er i praktik en intern prøve og to eksterne prøver, og de bedømmes hver med en karakter efter 7-trinsskalaen. Den enkelte professionshøjskole kan selv afgøre, hvilket praktikniveau der prøves ved intern prøve, og hvilke der prøves ved ekstern prøve. Prøven afholdes i forlængelse af praktikken i henhold til den enkelte professionshøjskoles tilrettelæggelse. Ved prøverne på alle tre praktikniveauer bedømmes det, i hvilken grad kompetencemålene er opfyldt i forhold til de tre kravniveauer, der overordnet gælder for læreruddannelsen (jf. bekendtgørelsens 21). Bedømmelsen bygger udelukkende på præstationen ifm. prøven inkl. praktikopgaven. Der er krav om, at den studerende i løbet af praktikperioderne arbejder med forskellige digitale medier og forskellige former for produkter, artefakter, portfolio eller lignende, der dokumenterer egen og andres undervisningspraksis. Prøverne i praktik tager afsæt i en praktikopgave, der sammen med det medbragte materiale (eller som en praktisk demonstration) illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte færdigheds- og vidensmål inden for praktikkens kompetencemål. Praktikopgaven indgår i bedømmelsen, men det medbragte materiale er alene grundlag for prøven og indgår ikke i bedømmelsen. Prøverne afvikles enten på praktikskolen eller på professionshøjskolen Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve. Omfanget af praktikopgave på niveau I, II og III er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: Aflevering af praktikopgave i angivet form og indhold til rette tid og sted 41/44

20 31. Dispensation Uddannelsesinstitutionen kan fravige, hvad institutionen eller institutionerne selv har fastsat i studieordningen, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 32. Ikrafttrædelse Fællesdelen af studieordningen træder i kraft den 1. august 2020 og har virkning for prøver påbegyndt 1. september 2020 eller senere. For studerende påbegyndt uddannelsen før vil beskrivelserne af kompetencemålsprøverne i Studieordningens fællesdel 2018 efter den enkeltes institutions bestemmelse være gældende. Fællesdelen af studieordningen med ikrafttrædelse den 1. august 2019 ophæves med overgang til nærværende studieordning. 44/44

21 7-trinsskalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

22 Oversigt over centrale bidrag til videngrundlaget for faget praktik. Faglige udvælgelseskriterier Praktikkens mål er at udvikle de studerendes praktisk pædagogiske og analytiske kompetence til at undersøge og udvikle sin egen og andres praksis. I det første skema er praktikkens indhold beskrevet i kompetenceområder og kompetencemål med underliggende færdigheds- og vidensmål med en indbygget progression. Læreruddannelsens forskellige fag/moduler arbejder med didaktik, klasseledelse og relationsarbejde i en faglig sammenhæng. I praktikken reaktualiseres denne viden. Litteraturen her er eksempler på, hvad der kunne være relevant litteratur i denne progression. I det efterfølgende skema har vi tematisk udvalgt litteratur, som kan kvalificere de studerendes dannelse og kompetenceudvikling i forhold til at agere i praksis, analysere og udvikle sig som en professionel lærer. Praktikfaget Nøgleord Niveau I: Niveau II Niveau III DIDAKTIK Målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Canger, T. og Kaas, L. Aa. (2016): Praktikbogen. Hans Reitzel, p p Jensen, Elsebeth, red. (2015) Didaktik. (Praktikbog 1) Akademisk forlag Brodersen, P. (red.) (2015): Effektiv undervisning. Hans Reitzel. Helmke, A. (2013): Undervisningskvalitet og lærer-professionalitet. Dafolo KLASSELEDELSE Lede undervisning. Organisere og udvikle det faglige og sociale læringsmiljø. Canger, T. og Kaas, L. Aa. (2016): Praktikbogen. Hans Reitzel, p Løw, Ole red. (2015) Klasseledelse. (Praktikbog 2) Akademisk forlag Søndergaard, Dorte Marie mfl. (2014): Ro og Klasseledelse i folkeskolen Rapport fra ekspertgruppen om ro og klasseledelse. Undervisningsministeriet RELATIONSARBEJDE Indgå i og udvikle kontakt og relationer. Samarbejde med elever, forældre og andre ressourcepersoner Canger, T. og Kaas, L. Aa. (2016): Praktikbogen. Hans Reitzel P Skibsted, Else, red.(2015) Relationsarbejde. (Praktikbog 3) Akademisk forlag Haslebo, G. og Lund, G. E. (2015): Relationsudvikling i skolen. Dansk psykologisk Forlag Petersen, K. B. (2015): Perspektiver på inklusion. DPU, CURSIV Nr. 17

23 Litteratur om områder med relevans for de studerendes dannelsesproces i netop praktikfaget. I selve praktikperioden arbejder de studerende både med deres egen og elevers lærings- og dannelsesproces. Praktikfaget er kendetegnet ved, at de studerende både agerer i et praksisfelt og i et uddannelsesrum, hvor følgende elementer er centrale: At handle For at kunne agere i en kompleks praksis - at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i konkrete og specifikke fag og på tværs må man handle som en professionel lærer. Dale, Erling Lars (2003): Pædagogik og professionalitet. Forlaget KLIM Kristiansen, Marianne: Professionelt nærvær om underviseres ubevidste kommunikation. I: Carsten Nejst Jensen (red.): Om voksenundervisning. Billesø & Baltzer, At kommunikere At samarbejde At iagttage For at kunne samarbejde dialogisk med elever og andre aktører i og omkring praktik/praksis herunder også forældre må man have en professionel kommunikation. For at kunne fungere i praktikgruppen, med kolleger i team og ledelse i professionelle læringsfællesskaber må man kunne samarbejde professionelt. For at udvikle dømmekraft må man kunne iagttage professionelt med henblik på at forstå, hvordan erfaring, erfaringsviden og praksisteori udvikles. Hermansen, Løw og Petersen (2013): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Akademisk Forlag Knudsen, Hanne (2010): Har vi en aftale? Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie. Nyt fra samfundsvidenskaberne Albrechtsen, Thomas (2013): Professionelle læringsfællesskaber, teamsamarbejde og undervisningsudvikling. Dafolo. Lauvås, P. og Handal, G. (2015): Vejledning og Praksisteori. Forlaget Klim Løw, O: (2009): Pædagogisk vejledning. Akademisk Forlag Bjørndal, C. (2013): Det vurderende øje. 2. udgave. Forlaget Klim. Dewey, John (1934/2008): Erfaring og opdragelse. Hans Reitzels Forlag Holm, Kruse og Rasmussen (2007): Viden om uddannelse. Hans Reitzels Forlag Nilssen, V. & Solheim, R. (2012). Å forstå kva elevane forstår. Om skriving som bru mellom teori og praksis i lærarutdanninga. I S. Matre og G. Melbye (red.). Å skrive seg inn i læreryrket (s ). Trondheim: Akademika. Skafte-Holm, Charlotte (2009): At skrive i og om praksis. Dansklærerforeningen

24 At reflektere For at kunne se sammenhænge mellem praktisk handling (undervisning) og teoretisk kundskab fra uddannelsen, må man kunne reflektere over sammenhænge. Kunne tænke efter og tænke over egen og andres undervisning og praksisteori. Handal og Lauvås (2002): På egne vilkår. Forlaget Klim Mogensen, Arne (2015) Lektionsstudier i skolen. Kollegial sparring gennem fælles studier. Dafolo. Schön, Donald (2013): Uddannelse af den reflekterende praktiker. Forlaget Klim Tiller, Tom: At forske i skolens hverdag I Brekke, Mary & Tiller, Tom (red.) (2014): Læreren som forsker, Indføring i forskningsarbejde i skolen. Forlaget Klim At forandre For at være en aktiv medspiller i forandringerne i skolen, må man kunne undre sig, udforske og samtidig have mod og kunne intervenere med henblik på nye handlinger. Bayer, Plauborg og Vinter Andersen, (2007): Aktionslæring, læring i og af praksis. Hans Reitzels Forlag Furu; E. M. (2014): Den lærerstuderende som aktionslærer i klasseværelset I M. Brekke og T. Tiller (red.) (2014): Læreren som forsker, Indføring i forskningsarbejde i skolen. Forlaget Klim Litteratur om tværgående indsatsområder (It og medier, Innovation og entreprenørskab, Faglig læsning og Inklusion og differentieret undervisning) er indarbejdet ovenfor, så de indgår der hvor de hænger sammen med praktikfagets områder og indhold. Øvrige vidensressourcer (her angives øvrige vidensressourcer, som kan understøtte den løbende studieproces videncentre, relevante tidsskrifter, webantologier etc) Hattie, J. (2013): Synlig læring for lærere. Dafolo Meyer, H. (2005): Hvad er god undervisning. Gyldendal Nordenbo m.fl. (2008): Nordenbo, S.E., Larsen, M.S., Tiftikci, N., Wendt, R.E. & Østergaard, S. (2008): Lærerkompetanser og elevers læring i barnehage og skole - Et systematisk review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Vejledning til kompetencemålsprøve i praktik (foreløbig udgave) - For eksaminatorer, praktiklærere og uc-undervisere

Vejledning til kompetencemålsprøve i praktik (foreløbig udgave) - For eksaminatorer, praktiklærere og uc-undervisere Vejledning til kompetencemålsprøve i praktik (foreløbig udgave) - For eksaminatorer, praktiklærere og uc-undervisere Indhold Forord... 1 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen... 2 Kompetencemålsprøve

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Praktikniveau III... 4 Videoklip... 4 Praktikopgave... 4 Litteratur... 5

Praktikniveau III... 4 Videoklip... 4 Praktikopgave... 4 Litteratur... 5 1 Modulrammeplan for praktikfaget og dets progression på læreruddannelsen, august 2016 Indhold Konkretisering af modulbeskrivelsen... 1 Undervisningen på læreruddannelsen indeholder - for at sikre progression

Læs mere

Praktikniveau III... 4 Videoklip... 4 Praktikopgave... 4 Litteratur... 5

Praktikniveau III... 4 Videoklip... 4 Praktikopgave... 4 Litteratur... 5 1 Modulrammeplan for praktikfaget og dets progression på læreruddannelsen, juni 2019 Indhold Konkretisering af modulbeskrivelsen... 1 Undervisningen på læreruddannelsen indeholder - for at sikre progression

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Skive Indhold Modul 1: Praktik... 1 Modul 2: Praktik... 3 Modul 3: Praktik... 4 Prøver i praktik... 6 Praktik BEK, 11. Praktikken har, ligesom fagene og professionsbachelorprojektet, til formål at skabe kobling

Læs mere

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning Den samlede studieordning består af to dele: Almen studieordning, som omfatter de generelle regler for den samlede uddannelse Fag, moduler og

Læs mere

PRAKTIK. L æ r e r u d d a n n e l s e n i N ø r r e N i s s u m

PRAKTIK. L æ r e r u d d a n n e l s e n i N ø r r e N i s s u m Indhold PRAKTIK... 1 Praktik modul 1... 2 Evalueringskriterier i modul 1... 3 Praktik modul 2... 4 Evalueringskriterier i modul 2... 5 Praktik modul 3... 5 Evalueringskriterier i modul 3... 7 Prøver i

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Usædvanlige forhold... 3 2.3. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen...

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Kompetencemålsprøve i praktikmoduler

Kompetencemålsprøve i praktikmoduler RETNINGSLINJER til eksaminator og censor 2018-2019 Kompetencemålsprøve i praktikmoduler Forord Faget praktik består i læreruddannelsen på CC af 3 moduler, der er placeret på 2., 3. og 4. studieår. I hvert

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Praktik. Kompetenceområder: Kompetenceområde 1: Didaktik Kompetenceområde 2: Klasseledelse Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

Praktik. Kompetenceområder: Kompetenceområde 1: Didaktik Kompetenceområde 2: Klasseledelse Kompetenceområde 3: Relationsarbejde Praktik Praktik omhandler den (1) praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis.

Læs mere

Kompetencemålsprøve i praktikmoduler

Kompetencemålsprøve i praktikmoduler RETNINGSLINJER til eksaminator og censor Red. februar 2018 Kompetencemålsprøve i praktikmoduler Forord Faget praktik består i læreruddannelsen på UCC af 3 moduler, der er placeret på 2., 3. og 4. studieår.

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og underviser

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøven for studerende 2018/2019

Vejledning til kompetencemålsprøven for studerende 2018/2019 Københavns Professionshøjskole Vejledning til kompetencemålsprøven for studerende 2018/2019 Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern

Læs mere

Studieår 2018/19 Praktikniveau 1,2, og 3 Ordinære studerende (årgang 2015, 2016s, 2017v, 2017s, 2018v og meritstuderende)

Studieår 2018/19 Praktikniveau 1,2, og 3 Ordinære studerende (årgang 2015, 2016s, 2017v, 2017s, 2018v og meritstuderende) Praktikhåndbog, Læreruddannelsen i Jelling Praktikhåndbog Læreruddannelsen i Jelling Studieår 2018/19 Praktikniveau 1,2, og 3 Ordinære studerende (årgang 2015, 2016s, 2017v, 2017s, 2018v og meritstuderende)

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - for eksaminatorer

Vejledning til kompetencemålsprøve. - for eksaminatorer Vejledning til kompetencemålsprøve i praktik - for eksaminatorer Læreruddannelsen Indhold Kompetencemålsprøver i uddannelsen... 1 Kompetencemålsprøve praktikniveau 1... 2 Kompetencemålsprøven praktikniveau

Læs mere

Studieår 2018/19 Praktikniveau 1,2, og 3 Ordinære studerende (årgang 2015, 2016s, 2017v, 2017s, 2018v og meritstuderende)

Studieår 2018/19 Praktikniveau 1,2, og 3 Ordinære studerende (årgang 2015, 2016s, 2017v, 2017s, 2018v og meritstuderende) Praktikhåndbog, Læreruddannelsen i Jelling Praktikhåndbog Læreruddannelsen i Jelling Studieår 2018/19 Praktikniveau 1,2, og 3 Ordinære studerende (årgang 2015, 2016s, 2017v, 2017s, 2018v og meritstuderende)

Læs mere

Om prøver i læreruddannelsen (LU13)

Om prøver i læreruddannelsen (LU13) Om prøver i læreruddannelsen (LU13) Dette dokument redegør for s gældende fortolkning af prøveregler i læreruddannelsen fra 2013. Prøvereglerne er beskrevet i 18-22 i læreruddannelsesbekendtgørelsen, BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014 Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU II... 5 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING

Læs mere

Vejledning om dataindsamlingsmetoder. praktikken. Læreruddannelsen

Vejledning om dataindsamlingsmetoder. praktikken. Læreruddannelsen Vejledning om dataindsamlingsmetoder i praktikken Læreruddannelsen 0 Professionshøjskolen Absalon / Vejledning om dataindsamlings-metoder i praktikken / Læreruddannelsen 2 / 8 Progression i praktikkens

Læs mere

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 1 LU13 Læreruddannelsen Roskilde

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 1 LU13 Læreruddannelsen Roskilde www.phabsalon.dk Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 1 LU13 Læreruddannelsen Roskilde Praktikniveau 1 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Studieår 2017/18 Praktikniveau 1,2, og 3 (årgang 2014, 2015, 2016s, 2017v og meritstuderende)

Studieår 2017/18 Praktikniveau 1,2, og 3 (årgang 2014, 2015, 2016s, 2017v og meritstuderende) Praktikhåndbog, Læreruddannelsen i Jelling Praktikhåndbog Læreruddannelsen i Jelling Studieår 2017/18 Praktikniveau 1,2, og 3 (årgang 2014, 2015, 2016s, 2017v og meritstuderende) side 1/22 Praktikhåndbog

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, mellem læreruddannelsen Metropol og xx skole

Samarbejdsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, mellem læreruddannelsen Metropol og xx skole :\Users\riju\Dropbox\Partnerskabsaftaler\Samarbejdsaftale mellem læreruddannelsen Metropol og en fri skole 2016-2017.docx Samarbejdsaftale vedrørende praktikvirksomhed i læreruddannelsen, 2016-2021 mellem

Læs mere

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 3 LU13 Læreruddannelsen Roskilde

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 3 LU13 Læreruddannelsen Roskilde www.phabsalon.dk Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 3 LU13 Læreruddannelsen Roskilde Praktikniveau 3 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 4 2.3. Prøveformer i studieordningens

Læs mere

VIA Læreruddannelse Studieordning

VIA Læreruddannelse Studieordning VIA Læreruddannelse Studieordning VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen Silkeborg Del 2: Fællesdelen Denne studieordning består af en institutionsdel, en fællesdel og en del med modulbeskrivelser Den institutionelle

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Læreruddannelsen Studieordningens fællesdel

Læreruddannelsen Studieordningens fællesdel Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 4 2. Prøver i læreruddannelsen... 4 2.1. Regelgrundlag... 4 2.2. Usædvanlige forhold... 4 2.3. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen...

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 4 2. Prøver i læreruddannelsen... 4 2.1. Regelgrundlag... 4 2.2. Usædvanlige forhold... 4 2.3. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Skive Indhold Professionsbachelorprojektet... 1 Modul 1... 1 Modul 2... 3 Krav til udformning af professionsbachelorprojektet... 4 Prøven i professionsbachelorprojektet... 5 Professionsbachelorprojektet BEK,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Læreruddannelsen Fællesdel

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Læreruddannelsen Fællesdel UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Læreruddannelsen Fællesdel Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 5 2. Prøver i læreruddannelsen... 5 2.1 Regelgrundlag...

Læs mere

STUDIE- ORDNING Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Generelle nationale bestemmelser (fællesdel), del 1

STUDIE- ORDNING Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Generelle nationale bestemmelser (fællesdel), del 1 STUDIE- ORDNING 2019-2020 Generelle nationale bestemmelser (fællesdel), del 1 Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole 1 Studieordningens opbygning Denne studieordning består af tre dele: Del

Læs mere

VIA Læreruddannelse Studieordning

VIA Læreruddannelse Studieordning Find vejen frem VIA University College 1. august 2017 VIA Læreruddannelse Studieordning VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen Aarhus Del 2: Fællesdel (national) Denne studieordning består af en institutionsdel,

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 3 2.3. Prøveformer i studieordningens

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Vejledning til kommuner, praktikskoler, undervisere på læreruddannelsen. Praktik 2., 3. og 4. årgang, merituddannelsen studieår 2016/17

Vejledning til kommuner, praktikskoler, undervisere på læreruddannelsen. Praktik 2., 3. og 4. årgang, merituddannelsen studieår 2016/17 Vejledning til kommuner, praktikskoler, undervisere på læreruddannelsen. Praktik 2., 3. og 4. årgang, merituddannelsen studieår 2016/17 Udgave 2016-09-24 Indhold Læsevejledning:... 3 Ny Praktikportal for

Læs mere

Eksterne prøver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Eksterne prøver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Eksterne prøver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen 1 Indhold: Kompetencemål... 3 Placering af prøverne uddannelsesforløbet... 3 Tilpasning af eksaminationstider og sideantal

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 2 LU13 Læreruddannelsen Roskilde

Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 2 LU13 Læreruddannelsen Roskilde www.phabsalon.dk Praktikhæfte 2018/2019 Center for Skole og Læring Praktikniveau 2 LU13 Læreruddannelsen Roskilde Praktikniveau 2 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 4 2.3. Prøveformer i studieordningens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL

Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL 1.0 Indledning I forbindelse med reform af læreruddannelsen (LU13) er det et erklæret mål at få mere folkeskole i læreruddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 Den samlede studieordning består af to dele: Almen studieordning, som omfatter de generelle regler for den samlede uddannelse Fag, moduler

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 1 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 2. årgang, praktikniveau I - Disse Powerpoint sendes efterfølgende/placeres på portalen/fronter Tidsmæssigt begivenheder jeres opgaver/ansvar Praktikhæftet og om praktikforløbet,

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af bachelorprojektet i læreruddannelsen

Vejledning i bedømmelse af bachelorprojektet i læreruddannelsen 13/11/15 Vejledning i bedømmelse af bachelorprojektet i læreruddannelsen Professionsbachelorprojektet afsluttes på 4. studieår. Den studerende skal udarbejde et skriftligt professionsbachelorprojekt med

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

UDDANNELSESPLAN Peder Lykke Skolen. Skoleåret 2016/17

UDDANNELSESPLAN Peder Lykke Skolen. Skoleåret 2016/17 UDDANNELSESPLAN Peder Lykke Skolen Skoleåret 2016/17 Uddannelsesplaner for praktiksamarbejde Praktiske oplysninger Praktikansvarlig: Ole Mørk Olmoer@buf.kk.dk Praktikkoordinator: Pia Linder Petersen ppbella07@yahoo.dk

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 3. årgang, praktikniveau 2 Disse Powerpointsendes efterfølgende/placeres på portalen Hovedtemaer: Tidsmæssigt begivenheder Undersøgelse, problemstilling, opgave, prøve - forløb

Læs mere

Professionsbachelorprojektet

Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet Indhold Kompetenceområde:... 1 Professionsbachelorprojektet modul 1 (BA Modul 1)... 1 Det tvæprofessionelle element (TPE)... 3 Professionsbachelorprojektet modul 2 (BA modul

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 3 2.3. Prøveformer i studieordningens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Progression i målformuleringer med udgangspunkt i målene for praktikniveauerne. Oplæg på praktikdag på Læreruddannelsen, 2017 Karsten Agergaard

Progression i målformuleringer med udgangspunkt i målene for praktikniveauerne. Oplæg på praktikdag på Læreruddannelsen, 2017 Karsten Agergaard Progression i målformuleringer med udgangspunkt i målene for praktikniveauerne Oplæg på praktikdag på Læreruddannelsen, 2017 Karsten Agergaard 2 Hvad skal de studerende lære og kunne i praktik? Hvordan

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Vejledning til kommuner, praktikskoler, undervisere på læreruddannelsen. Udgave

Vejledning til kommuner, praktikskoler, undervisere på læreruddannelsen. Udgave Vejledning til kommuner, praktikskoler, undervisere på læreruddannelsen. Praktik 2., 3. og 4. årgang, merituddannelsen studieår 2016/17 Udgave 2016-09-24 Indhold Læsevejledning:... 3 Ny Praktikportal for

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 2 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 3 Krav til udformning af professionsbachelorprojektet...

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. februar 2015 3. februar 2015. Nr. 114. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1601 af 17/12/2014 Gældende (Karakterbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 09-01-2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere