Referat for. Socialudvalget. Mandag den , kl. 16:00. i Vituelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for. Socialudvalget. Mandag den , kl. 16:00. i Vituelt"

Transkript

1 Referat for Socialudvalget Mandag den , kl. 16:00 i Vituelt Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet:

2 Socialudvalget består af: Parti: A - Socialdemokratiet B - Det Radikale Venstre F - Socialistisk Folkeparti V - Venstre Medlemmer: Derya Tamer, Christina Hvass Hansen Solvej Pedersen Bente Juul Røttig Rasmus Brandstrup Larsen AFBUD: Bente Juul Røttig (F)

3 Socialudvalget, INDHOLDSFORTEGNELSE 14. Åbent punkt - Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. februar Sag nr Åbent punkt - Status på arbejdet i kommunalbestyrelsesperioden - Sag nr. 20/ Åbent punkt - Orientering om implementering af budget Sag nr. 20/ Åbent punkt - Beslutning om Budgetrevision Sag nr. 20/ Åbent punkt - Beslutning om borgerpanelundersøgelse Sag nr. 21/ Åbent punkt - Orientering om projekt 'Fælles afsæt for arbejdet med handlingsplaner, kontrakter, opfølgning og prisforhandling' under programmet Nye Veje - Sag nr. 20/ Åbent punkt - Orientering om kommunalt tilbud om socialtandpleje - Sag nr. 21/ Åbent punkt - Beslutning om indsatsen for sårbare børn og unge under Covid-19 - Sag nr. 21/ Åbent punkt - Godkendelse af kvalitetsstandarder for servicelovens Kontanttilskud ( 95), Dækning af merudgifter ( 100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter ( 102) - Sag nr Åbent punkt - Orientering om status på 18 puljen til støtte for frivilligt socialt arbejde i Sag nr. 21/ Åbent punkt - Orienteringer - Sag nr Åbent punkt - Underskriftsark - Sag nr Side

4 Socialudvalget, Side nr Åbent punkt - Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. februar Sag nr. Sagsgang og sagstype Socialudvalget Beslutningssag Indstilling Administrationen indstiller, at: Bilag 1. dagsorden til mødet den 1. februar bliver godkendt Tidsplan SOU Beslutning i Socialudvalget den 1. februar 2021 Godkendt 15. Åbent punkt - Status på arbejdet i kommunalbestyrelsesperioden - Sag nr. 20/31074 Sagsgang og sagstype Socialudvalget Drøftelsessag Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. udvalget drøfter hvilke politiske sager, der var de vigtigste i valgperioden , og hvilke sager, der kan sættes fokus på i næste kommunalbestyrelsesperiode i udvalget 2. udvalget drøfter anbefalinger til det kommende udvalg Beskrivelse af sagen Den 1. januar 2022 tiltræder en ny kommunalbestyrelse. For at give den kommende kommunalbestyrelse et overblik giver den aftrædende kommunalbestyrelse en status over de vigtigste politiske sager i den nuværende valgperiode, som vil sætte retning for arbejdet i valgperioden Sager er her initiativer, politikker, strategier, projekter, tiltag mv. På opfølgningsmødet den 19. maj 2021 skal de stående udvalg og Økonomiudvalget efter hensigten drøfte en status over de vigtigste vedtagne initiativer i valgperioden Denne status vil blive samlet med anbefalinger fra Kommunalbestyrelsen og de tre projektudvalg og vil blive videregivet til den kommende kommunalbestyrelse.

5 Socialudvalget, Side nr. 2 Oplæg til drøftelse Som forberedelse til udvalgets drøftelse, har administrationen udarbejdet en kort status med forslag til de vigtigste sager i udvalget. Dette inden for tre overskrifter: De fem sager, der fyldte mest, De tre sager, der sætter retning for fremtiden og Boblere til det kommende udvalg i den næste kommunalbestyrelsesperiode. Status er vedlagt i bilag 1. Udvalget bedes drøfte, hvilke politiske sager, der var de vigtigste i valgperioden på baggrund af den vedlagte status fra administrationen. I bilag 2 er en opgørelse over antallet af sager, udvalget har behandlet de sidste tre år. Status justeres efter drøftelsen og udvalget får en endelig status til godkendelse i marts. Anbefalinger til det kommende udvalg Derudover bedes udvalget drøfte eventuelle anbefalinger eller pointer til kommende udvalg, fx med fokus på følgende: hvordan får det kommende udvalg bedst mulighed for at bygge videre på det fundament og arbejde, som det nuværende udvalg har lagt? hvor vil det kommende udvalg have særlig god mulighed for at sætte ny retning? hvordan skaber det kommende udvalg et godt samarbejde og resultater med øvrige udvalg og administrationen? hvordan skabes der et godt samarbejde og resultater i udvalget? Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Miljø- og klimamæssige konsekvenser Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Bilag Bilag 1 Socialudvalget - Status og overlevering Bilag 2_Opgørelse over antalt sager Beslutning i Socialudvalget den 1. februar drøftet 2. drøftet 16. Åbent punkt - Orientering om implementering af budget Sag nr. 20/37496

6 Socialudvalget, Side nr. 3 Sagsgang og sagstype Socialudvalget Orienteringssag Indstilling Administrationen indstiller: 1. at orientering om budget 2021 tages til efterretning. Beskrivelse af sagen På mødet orienteres om udvalgets budget for Der vil være fokus på ændringer i forhold til budgettet for Både ændringer som skyldes budgetaftalen, og ændringer som skyldes: nye aktiviteter ny lovgivning effektiviseringer Orienteringen vil omhandle både selve ændringerne og de initiativer, som iværksættes som følge af ændringerne. Hensigten med orienteringen er at give udvalget et godt kendskab til og forståelse for budgettet, hvorved styring af forbruget i indeværende år forbedres. Herudover fungerer orienteringen også som forberedelse til arbejdet med budget Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Miljø- og klimamæssige konsekvenser Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Beslutning i Socialudvalget den Udsættes til 1. februar Beslutning i Socialudvalget den 1. februar 2021 Orientering taget til efterretning. 17. Åbent punkt - Beslutning om Budgetrevision Sag nr. 20/2842 Sagsgang og sagstype Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Beslutningssag Indstilling Administrationen indstiller, at

7 Socialudvalget, Side nr budgetrevision 1 godkendes 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes 3. rådighedsbeløbet på 5,7 mio. kr. til Vintermateriel under Udvalget for Klima og Miljø annulleres og tilføres kassen 4. der der oprettes rådighedsbeløb under Økonomiudvalget og frigives anlægstillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Pulje til lokaludvikling finansieret af driftsmidler til pulje til lokaludvikling på politikområde Administration på Økonomiudvalget Beskrivelse af sagen Budgetrevision 1 (BR1) er den første af fire budgetrevisioner i BR1 anvendes til omplaceringer, der ikke nåede at komme på plads, ved udarbejdelsen af budget 2021 samt til indarbejdelse af beslutninger i forhold til budget 2021, som er truffet efter budgetvedtagelsen for Der udarbejdes ikke et fuldt estimat for det forventede forbrug, men indvirkningen af forbruget i 2020 på budget 2021 vurderes. BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet. BR2 anvendes desuden som grundlag for en række forudsætninger i budget Ved BR3 tilpasses budget 2021, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen. I BR4 vil der i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. Ligeledes vil der, i det omfang det måtte vise sig nødvendigt, blive foretaget bevillingsberigtigelser. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned. Covid-19 s indflydelse på BR1 Ligesom i 2020 forventes Covid-19 at have stor indflydelse på økonomien i Ved denne budgetrevision er konsekvenserne af Covid-19 ikke medtaget. Det er derfor i udgangspunktet alene strukturelt betingede udfordringer, der bliver beskrevet i såvel afsnittet om forventet regnskab for 2020 som i afsnittet om indvirkning af forbrug i 2020 på budget I lighed med sidste år vil der ved BR2-4 blive opgjort udgifter, som relaterer sig til Covid- 19 således, at der kan opgøres et resultat både inklusive og eksklusive Covid-19 udgifter. Forventet regnskab 2020 På nuværende tidspunkt er der ikke tegn på, at det forventede regnskab for 2020 samlet set vil give anledning til yderligere handlinger i Der er dog på enkelte udvalg en udvikling i udgifterne i løbet af året, der kan give anledning til handling. Dette er beskrevet nærmere indvirkning af forbrug i 2020 på budget 2021 Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1 Nedenfor er de foreslåede omplaceringer og tillægsbevillinger kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområderne samt en uddybende forklaring.

8 Socialudvalget, Side nr. 5 Omplaceringerne vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2020, som ikke nåede med i oprindeligt budget for Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetbeløb er placeret på forkerte politikområder. Det foreslås blandt andet, at der omplaceres 5,6 mio. kr. til politikområde Ældre fra politikområde Administration for at sikre en retvisende kontering af de administrative udgifter i forhold til hjemmepleje mv. Der lægges også op til at flytte 2,5 mio. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget til ansættelse af medarbejdere, der skal bidrage til udmøntningen af projektet Nye Veje. Af rådighedsbeløbet på 6,2 mio.kr. til vintermateriel skal de 5,7 mio.kr. her ved BR1 tilføres kassen, idet dette beløb allerede i 2020 blev frigivet som anlægsbevillinger. Den besluttede KB at give en anlægsbevilling til vintermateriel på 5,5 mio. kr. allerede i 2020, selvom rådighedsbeløbet først var afsat i budget Den besluttede KB at give en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2020 til Holbæks grønne lunge. KB besluttede samtidig at denne bevilling skulle finansieres af rådighedsbeløbet til vintermateriel, afsat i budget Den besluttede KB at give en tillægsbevilling til delvis finansiering af stiføring fra Rosenvænget til tilslutningen under L. C. Worsøesvej. Hermed er det samlede rådighedsbeløb udmøntet som anlægsbevillinger En enkelt af omplaceringerne betyder flytning af budgetter fra forsørgelse til serviceudgifter. Dette medfører en belastning af budgettet til serviceudgifter på kroner. Der er tale om en teknisk omplacering af budgetter på børnespecialområdet. Indvirkning af forbrug i 2020 på budget 2021 Siden budgetvedtagelsen for 2021 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til, om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme. Der har været en stigning på specialundervisningsområdet på cirka 10% fra 2019 til 2020, hvilket primært skyldes en stigning i antallet af årspersoner. Stigningen er ikke medtaget i budget idet en stor del af væksten har ligget fra august til december 2020 (skoleåret 20/21) og dermed efter budgetvedtagelsen. Stigningen forventes at fortsætte i 2021 og administrationen forventer på baggrund heraf et merforbrug på specialundervisning. Der arbejdes i øjeblikket med handleplaner på skolerne for at løse problemet og området følges tæt Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i På Børnespecialområdet er der kommet en række nye sager, som presser økonomien. Der er tale om yderligere anbringelser og stigende udgifter til hjemmeaflastningssager. Der arbejdes derfor med handleplaner på området. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes, for at budgettet for 2021 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. Den økonomiske udvikling følges tæt, og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne Der er stor usikkerhed i 2021 på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse grundet Covid-19 situationen. Udgifterne til ydelser i 1. kvartal kan forventes at stige, hvorimod udgifter til beskæftigelsesindsatser til gengæld må forventes at være lavere grundet nedlukningen i samfundet På ældreområdet har der i 2020 været et mindreforbrug. Budgettet er samtidig øget til 2021, hvilket som udgangspunkt må forventes at give en lav indflyvning til budget Dette undersøges i øjeblikket nærmere

9 Socialudvalget, Side nr. 6 Indvirkning på den samlede ramme Det samlede budget risikerer at blive presset grundet de ovenfor beskrevne udfordringer på specialundervisning og Socialudvalget. Det faktiske niveau er endnu usikkert, men der bliver frem mod BR2 arbejdet på at få et nærmere overblik over de samlede udfordringer. Det oprindelige budget for 2021 har en kassestyrkelse på knap 42 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 17 mio. kr. Serviceudgifter Udgifterne på såvel specialundervisning som på Socialudvalget er serviceudgifter. Dermed kan budgettet til serviceudgifter blive udsat for et pres. Herudover betyder omplaceringerne et pres på serviceudgifterne på kr. Implementering af budget 2021 I forbindelse med implementeringen af budget 2021 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 2 og vil ligeledes blive opdateret ved de resterende budgetrevisioner i Økonomiske konsekvenser Sagen har ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der er nævnt i sagen Miljø- og klimamæssige konsekvenser Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen Sagshistorik, henvisninger Kommunalbestyrelsen 20. januar punkt 23: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af sti til sikker krydsning under L.C. Worsøesvej Kommunalbestyrelsen 16. december 2020 punkt 330: Beslutning om frigivelse af midler til vintermateriel Kommunalbestyrelsen 18. november 2020 punkt 281: Beslutning om etablering og medfinansiering af dyrehave ved Holbæks Grønne Lunge Bilag Bilag 1 - forklaring omplaceringer.pdf Bilag 2 - implementeringsskema budget 2021 Beslutning i Socialudvalget den 1. februar 2021 Pkt. 1-4 indstilles godkendt. 18. Åbent punkt - Beslutning om borgerpanelundersøgelse Sag nr. 21/454 Sagsgang og sagstype Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget Beslutningssag

10 Socialudvalget, Side nr. 7 Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. der i 2021 gennemføres en borgerpanelundersøgelse af Frivillighed og civilsamfund. Beskrivelse af sagen Holbæk Kommune har siden 2015 haft et elektronisk borgerpanel. Økonomiudvalget har ansvar for at koordinere indkomne forslag til undersøgelser i borgerpanelet fra fagudvalg, projektudvalg og kommunalbestyrelse. For at kunne foretage denne koordinering, anmoder ØKU alle udvalg at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år. Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle kommunalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.: kommunens kommunikation det lokale demokrati kollektive trafik unges muligheder kultur, fritid og kunst frivillighed og handicap På kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses. Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse, og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i fht. indsatser, planer eller strategier Forslag til undersøgelser på udvalgets område Administrationen foreslår, at der på tværs af Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed gennemføres en borgerpanelundersøgelse om Frivillighed og civilsamfund. Undersøgelsen skal bl.a. bidrage med input ift: Hvad oplever borgerne er et gode pårørendesamarbejde? Hvordan kan man som kommune blive bedre til at inddrage frivillige og bruge de gode ressourcer? Hvor borgerne se sig inddraget og hvordan? Hvilke muligheder ser borgerne for, hvor der kunne bidrages med frivillige ressourcer og hvillke frivillige fællesskaber kunne der skabes? Undersøgelsen skal bidrage med viden om borgernes oplevelser og ønsker på områderne, som bl.a. kan tænkes ind ift. værdighedspolitik, demensstrategi, sundhedspolitik, politik for borgere med psykisk, fysisk og mentale støttebehov, samspil med lokalområdet ift. det nye plejehjem m.v. Miniundersøgelser Der kan også laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål, kan for eksempel bruges til at give en pejling på hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag den

11 Socialudvalget, Side nr. 8 politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen. Hvis Økonomiudvalget beslutter at gennemføre en borgerpanelundersøgelse om frivillighed og civilsamfund, vil administrationen igangsætte en proces, der sikrer udvalgets involvering. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Miljø- og klimamæssige konsekvenser Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Beslutning i Socialudvalget den 1. februar 2021 Godkendt men undersøgelsen skal kun omhandle borgerinddragelse og pårørendesamarbejde. 19. Åbent punkt - Orientering om projekt 'Fælles afsæt for arbejdet med handlingsplaner, kontrakter, opfølgning og prisforhandling' under programmet Nye Veje - Sag nr. 20/14518 Sagsgang og sagstype Socialudvalget Orienteringssag Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. Orientering om projekt Fælles afsæt for arbejdet med handlingsplaner, kontrakter, opfølgning og prisforhandling under programmet Nye Veje tages til efterretning. Beskrivelse af sagen Projektet indgår som ét ud af syv projekter under programmet Nye Veje på Socialområdet. I programmet er der tre fokusområder, som projekter og løsningsmuligheder i programmet skal forholdes til: Økonomi Kvalitet og faglighed Medarbejdertilfredshed På dette møde bliver udvalget præsenteret for et indblik i progressionen for projektet. Projektet Fælles afsæt for arbejdet med handlingsplaner, kontrakter, opfølgning og prisforhandling er igangsat og konkret arbejdes ud fra fire målsætninger: Forpligtige sagsbehandlere og ledere på alle kerneområder til at anvende Holbæk Kommunes standardkontrakter både for at skabe bedre overblik for sagsbehandlere, og for at stille leverandører over for enslydende krav. Forpligtige sagsbehandlere og ledere på alle kerneområder til at arbejde ud fra fyldestgørende handlingsplaner

12 Socialudvalget, Side nr. 9 Forpligtige sagsbehandlere og ledere på at følge kontinuerligt op på målene fra handlingsplanen. Indgå i prisforhandlinger, så der hele tiden opnås den bedste indsats for den rigtige pris i forhold til borgerens behov og vores kvalitetsstandarder inden for rammerne af de udarbejdede Retningslinjer for kontraktindgåelse på det sociale område Sideløbende med arbejdet med ovenstående målsætninger, løber et spor, hvor fokus er på datakvalitet. Der ses her på, om kerneområderne via egne støttesystemer for eksempel fagsystemer har adgang til valide data til understøttelse af projektets målsætninger. Vi forventer, at den samlede indsats dels vil kunne reducere udgifterne og dels gør det tydeligere for alle; borger, leverandør og myndighed, hvilke mål der skal arbejdes efter. Det vil blive lettere at følge borgernes progression og justere indsatserne, hvis ikke indsatserne skaber udvikling. På områder hvor der grundet borgerens funktionsniveau ikke kan opnås progression, forventes effekterne fortrinsvist at vise sig i forbindelse med mere præcise forhandlinger og dialog om, hvad der leveres for ydelsen set i forhold til borgerens behov og indsatsmål. Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge varetager projektledelsen, mens Læring og Trivsel og Aktiv Hele Livet stiller nøglemedarbejdere til rådighed for projektgruppen. Til projektgruppen er der tilknyttet en økonomikonsulent, som bistår med økonomiske beregninger, herunder udarbejdelse af businesscase. Foreløbige tiltag Projektgruppen er opstartet 25. november 2020, og projektet er præsenteret på et møde med alle relevante leder fra de tre områder den 14. december 2020, som gav tværfaglige inputs. Projektets foreløbige tidsplan og faseinddeling ser således ud: Første fase: Afdækning og afklaring Januar april 2021: Temamøder med relevante deltagere fra områderne om handleplaner, standardkontrakter, opfølgning og dokumentation samt prisforhandling. Projektgruppen afholder møde den 25.januar, hvor fokus er på handleplaner. Forud for dette møde indhentes relevante data om emnet. Eksempelvis en begrebsdefinition af hvad en god handleplan er, om denne bruges i forbindelse med kontraktindgåelse med leverandører og ved opfølgning på indsatsen. Endvidere afdækkes det hvorvidt et perspektiv om det sammenhængende livsforløb og bedre overgange fra en organisatorisk enhed til en anden, kan indtænkes i arbejdet med handleplanen. Forud for hvert tema indsamles information fra kerneområderne til at belyse temaet. Den indsamlede viden danner afsæt for anden fase i projektet, hvor nye tiltag igangsættes. Anden fase: Igangsætning af nye tiltag til forandringer Maj - august 2021: Idéer, løsninger og samarbejder igangsættes/afprøves Tredje fase: Opfølgning af effekter på nye forandringer September - november 2021: Evaluering og videreudvikling af ideer og løsninger Det skal bemærkes, at opdelingen af projektets faser muligvis erstattes af en tilgang, hvor der iværksættes nye tiltag umiddelbart i forlængelse af temamøderne i foråret. Økonomiske konsekvenser

13 Socialudvalget, Side nr. 10 Der er ingen økonomiske konsekvenser. Miljø- og klimamæssige konsekvenser Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Beslutning i Socialudvalget den 1. februar 2021 Orientering taget til efterretning. 20. Åbent punkt - Orientering om kommunalt tilbud om socialtandpleje - Sag nr. 21/1368 Sagsgang og sagstype Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole Orienteringssag Indstilling Administrationen indstiller, at 1. orientering om opstart af kommunalt tilbud om socialtandpleje tages til efterretning Beskrivelse af sagen I sagen orienteres om opstarten af et kommunalt tilbud om socialtandpleje. De erfaringer om omfang og effekt af tilbuddet kommunen får i opstartsfasen, skal medvirke til beskrive en fremtidig model for socialtandpleje i Holbæk Kommune, som vil blive forelagt til politisk beslutning. Formål med tilbud om socialtandpleje Lov om Socialtandpleje, som er trådt i kraft den 1. juli 2020, er rettet mod de socialt mest udsatte borgere. Målgruppen er gadehjemløse eller borgere, der benytter herberger, varmestuer eller væresteder på grund af hjemløshed. Herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig og som jf. Sevicelovens 104 og 110 skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud eller midlertidige opholdsmuligheder. Formålet med loven er at øge livskvalitet og tandsundhed hos gruppen af de socialt set mest udsatte borgere. Indsatsen har dermed også sigte mod at begrænse yderligere marginalisering og ulighed i sundhed. Socialtandplejen skal yde vederlagsfri, akut smetelindrende og funktionsopbyggende behandling samt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Afgrænsning til andre områder af Sundhedsloven Tilbuddet om socialtandpleje er et supplement til øvrige særlige tilrettelagte tandplejetilbud til voksne, idet målgruppen som udgangspunkt ikke er i stand til at benytte de allerede etablerede ordninger. Det drejer sig fx om særligt tilrettelagte tandplejetilbud i form af omsorgs- og specialtandpleje. Opstart af kommunalt tilbud om socialtandpleje Loven sigter mod tilrettelæggelse af et meget rummeligt og fleksibelt tilbud og at tilbuddet så vidt muligt placeres i nærheden af steder, hvor målgruppen i forvejen opholder sig og at der tages hensyn til målgruppens særlige behov for tilgængelighed, tryghed og fleksibilitet. Det er den enkelte kommune som beslutter, hvordan tilbuddet om socialtandpleje skal organiseres.

14 Socialudvalget, Side nr. 11 Som led i opstart af tilbuddet har Tandplejen og Aktiv hele livet koordineret en fælles indsats som skal sikre, at det bliver muligt for borgere i målgruppen at benytte tilbuddet. Tilbuddet tilrettelægges ud fra følgende hovedområder i loven med opstart primo 2021: Sundhedsfremme og forebyggelse Tandplejetilbuddet skal have en sundhedsfremmende indsats, hvor kontakt til borgeren typisk sker, der hvor borgeren er. Fra tandplejens arbejde i de boligsociale helhedsplaner er erfaringen, at kontakt og relation er den vigtigste forudsætning for, at der kan skabes tillid og tryghed, som gør det muligt at lave aftaler og at aftalerne overholdes. Derfor deltager tandplejen fremadrettet i det tværfaglige opsøgende arbejde. Behandling Den behandlende indsats skal foregå på en fuldt udstyret klinik. Behandlinger vil foregå på den nyrenoverede klinik i Jyderup og klinikken i Tølløse. Transport til behandlinger tilrettelægges i samarbejde med medarbejdere fra Aktiv hele livet, som i forvejen støtter denne gruppe af borgere i forbindelse med eksempelvis læge- og hospitalsbesøg. Det må forventes, at der vil opstå ventetid til behandlinger. Hvor meget og hvor længe er ikke muligt at sige på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at give et endeligt tal på, hvor mange borgere, der er omfattet af tilbud om socialtandpleje. Akut behov for tandlægehjælp vil blive løst som for tandplejens øvrige brugere, det vil sige, at der tilbydes tid på den klinik, hvor det er muligt. Det kan i sådanne situationer ikke forventes, at det er socialtandplejeteamet, der tager sig af opgaven. Den kommunale tandpleje har aftale med den regionale tandlægevagt i weekender og på helligdage, hvor den kommunale tandpleje er lukket, hvilket målgruppen for socialtandpleje også er omfattet Tværfagligt samarbejde Målgruppen for socialtandplejen er typisk i kontakt med flere forvaltningsområder i kommunen. Socialtandplejens personale vil derfor fremadrettet være medinddraget i den samlede indsats, der skal opretholde eller højne borgerens helbred og livskvalitet. Antal borgere omfattet af tilbuddet Det vurderes af myndighed i Aktiv hele Livet, at der vil være omkring 40 borgere, på de kommunale bo- og opholdssteder for socialt udsatte, som vil høre under loven om socialtandpleje. Herudover vil der være en gruppe af borgere, som ikke er kendte på opholdsstederne, men som har kontakt med blandt andet gadesygeplejersken. Først når ordningen med socialtandpleje har fungeret i en længere periode vil det være muligt at vurdere omfanget af tilbuddet. Den videre udvikling af tilbuddet De erfaringer der indhøstes i opstartsfasen, skal medvirke til beskrive en model for socialtandplejen i Holbæk Kommune, hvor omfang, opgave og endelig organisering/samarbejde fastlægges og beskrives. Administrationen nedsætter en tværfaglig arbejdsgruppe, som udarbejder kriterier for: Hvordan der sikres identifikation af alle borgere, som er omfattet af loven Hvordan der tilrettelægges smidige og hurtige visitationsprocedurer som anført i loven Hvordan der sikres kendskab tandplejetilbuddet, herunder oplysning om tilrettelæggelse og indhold blandt målgruppen Hvordan der sikres etablering af gode og stabile tværfaglige samarbejdsrelationer som foreskrevet i loven Det undersøges om det er muligt/konstruktivt at indgå samarbejde med andre aktører på området om løsning af opgaven

15 Socialudvalget, Side nr. 12 Udviklingen af og mulighederne i socialtandplejen skal tillige ses i sammenhæng med projektering og etablering af den nye byklinik Holbæk by, som vil give større behandlingskapacitet i den kommunale tandpleje. Økonomiske konsekvenser Der er i forbindelse med loven givet midler til udmøntningen i kommunerne. For Holbæk kommune udgør beløbet kr. i budget Administrationen vurderer at de årlige lønudgifter vil udgøre kr., som indeholder personaleressourcer til behandling samt opsøgende og forebyggende indsatser. Der vil derudover være udgifter til materialer, behandlinger i fuld narkose, teknikudgifter mv. Miljø- og klimamæssige konsekvenser Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser. Beslutning i Socialudvalget den 1. februar 2021 Orientering taget til efterretning. 21. Åbent punkt - Beslutning om indsatsen for sårbare børn og unge under Covid-19 - Sag nr. 21/2013 Sagsgang og sagstype Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget Beslutningssag Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. indsatsen for sårbare eller udsatte børn og unge under Covid-19 godkendes Beskrivelse af sagen Nedlukningen af Danmark under Covid-19 betyder, at mange børn og unge igen er henvist til en anderledes og mere isoleret hverdag. Samtidigt er mange familier blevet (mere) sårbare og udsatte f.eks. fordi, forældrene har mistet deres job, eller fordi vold og misbrug er steget som følge af krisen. Derfor har det ført til øget mistrivsel for nogle af de børn og unge der i forvejen var i sårbare eller udsatte positioner, hvor dagtilbud, skole, uddannelse og fritidsaktiviteter normalt er et frirum og en vigtig beskyttende faktor i deres liv. For mange unge på kanten af mistrivsel, er nedlukningen et skub i den forkerte retning, og selv for børn og unge som under normale forhold trives fint, er det en stor udfordring at miste det daglige fællesskab og nærhed med venner og voksne i dagtilbud, skole og på uddannelse. Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, har sendt et brev til alle kommuner, hvori ministeren understreger vigtigheden af, at børn og unge i sårbare og udsatte positioner eller med specifikke vanskeligheder har adgang til så normal undervisning som overhovedet muligt. Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, har ligeledes sendt et brev, med en opfordring bl.a. til at kommunerne samarbejder med civilsamfundet om at understøtte børn og unge, der har det svært, i denne tid. I det følgende gives en kort status for, hvordan der i hhv. Læring og Trivsel og Uddannelse til Alle Unge i Holbæk Kommune arbejdes for at støtte børn og unge i udsatte og sårbare

16 Socialudvalget, Side nr. 13 positioner mest mulig for at øge trivsel, læring, stabilitet og tryghed i hverdagen under Covid-19. Læring og Trivsel Dagtilbud I årets første to uger (2021) har ca. 60% af børnene været fremmødt i kommunens dagtilbud i uge 3 lidt flere. Der er fra dagtilbuddenes side en særlig opmærksomhed på børn i sårbare og udsatte positioner, og på at de børn der trives bedst med at komme i dagtilbud, møder op. Er der børn, der holdes hjemme i en længere periode, holder dagtilbuddet telefonisk kontakt til forældrene og opfordrer til at børnene kommer i dagtilbud. Det kan være en udfordring, at familier i udsatte positioner ofte er i øget sundhedsmæssig risiko. Der er tilfælde, hvor der ikke kan etableres kontakt med forældrene, hvilket er problematisk. I nogle af disse tilfælde samarbejder børnehusene med Børneindsatsen. Skoler Elever i specialtilbud møder som udgangspunkt fysisk i skole. I årets første to uger, har ca. 10% af eleverne i i almenklasserne været i nødpasning. Der ser ud til at være en tendens til, at flere og flere elever møder op til nødpasning. Dette gælder også de ældre klasser. Mht. til eleverne der modtager fjernundervisning, så er skolerne løbende i dialog med eleverne i undervisningen. En del af skolerne holder jævnlige trivselsmøder med eleverne, og på alle skoler har lærerne et ekstra øje på de elever der har (eller kan få) det svært. Samtidigt holdes der tæt kontakt til forældrene, og skole og forældre vurderer løbende sammen, om eleven ville have gavn af at møde fysisk på skolen. Hvis det opleves, at elever trives dårligt, iværksættes forskellige tiltag f.eks. gåture med lærere eller kammerater, gruppeopgaver eller reduceret skema. Der er også elever, der har øget trivsel og dermed umiddelbart profiterer af hvad Covid-19 har bragt med sig af mindre social kontakt og forventninger. En udfordring for skolerne er, at der opleves tilfælde hvor det er svært at hjælpe eleven, fordi skolen ikke kan få kontakt til forældrene eller hvor forældrene ikke er enige i at det er bedre for eleven at møde fysisk. I disse tilfælde intensiverer skolen det opsøgende arbejde, f.eks. tager lærere ud og besøger familien eller skoleleder overtager kontakten til forældrene. Herudover samarbejder skolerne med Børneindsatsen. Børnespecialcentret Børn og elever på Hjortholmskolen, Ladegårdsskolen og i Spiretårnet er generelt undtaget fra hjemsendelse og nødundervisning, så hverdagen er stort set opretholdt. Der er fokus på, at for børn med skolevægring, kan Covid-19 fører til yderligere fravær. Nogle børn og elever har gavn af at der bliver arbejdet indenfor teamet fremfor på tværs. Børneindsatsen I Børneindsatsen er der stort set normal drift, og hvis en familie har en sag, holder Myndighed kontakt til familien. Desuden kan børn, unge og forældre i mistrivsel hente råd og vejledning hos Fælles Indgang, skoler og dagtilbud kan få råd og vejledning hos PPR, Sundhedsplejen ser småbørnene og Tandplejen ser alle børn. Børneindsatsen har en særlig bekymring og opmærksomhed på børn, som ikke kommer i skole/dagtilbud, og samarbejder med almenområdet om dette. Børneindsatsen samarbejder med flere frivillige civilsamfundsorganisationer om indsatser med fokus på fællesskaber og relationer, herunder Home-Start Familiekontakt og Red Barnet, som ikke er lukket ned pga. Covid-19. Børneindsatsen søger i dialogen med

17 Socialudvalget, Side nr. 14 familier og via Opslagstavlen på kommunens hjemmeside at udbrede kendskabet til disse organisationer og deres mange tilbud. På opslagstavlen.holbaek.dk giver Børneindsatsen et overblik over både kommunens og civilsamfundets gratis tilbud til børn og familier i udsatte positioner. Siden er dels målrettet familierne, men er også et arbejdsredskab til kommunens lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. Uddannelse til alle unge Center for Specialundervisning CSU Også her er eleverne fritaget fra hjemsendelse. Der er dog unge som ikke fremmøder, og her er der individuelle aftaler om hjemmeundervisningen, ligesom personalet har fokus på den unges trivsel. Indtil nu har CSU ikke oplevet særlige udfordringer eller tiltag som kræver at andre ressourcepersoner inddrages. Ungeindsatsen Størstedelen af Ungeindsatsens indsatser/tilbud er stadig åbne, og der foregår også fysiske møder og fællesaktiviteter, hvor det vurderes bedst. Det opleves, at en del af de sårbare og udsatte unge har ringe netværk og hurtigt bliver isolerede og ensomme, hvorfor de har stort behov for fysiske møder med medarbejdere i Ungeindsatsen samt andre unge. Dette gælder fx Ungeboligerne, unge der er bevilget støtte efter lov om social service, og de unge på 10. kl. Centeret, der modtager forebyggende støtte. På ungesocialområdet år arbejdes der stadig med visitering og behandling af ansøgninger jf. Servicelovens voksenbestemmelser. Der holdes tæt kontakt til de unge, forældrene samt de udførere der leverer støtten. Kontaktpersoner og støttepersoner arbejder mere opsøgende end før. Der opleves også her, at nogle unge er i god trivsel. Det gælder især unge med angstproblematikker der trives godt med færre krav, f.eks. til fremmøde i skole. Der er bekymring omkring de tilbud der er lukkede. Det gælder blandt andet gruppetilbuddet Pitstop for unge under 18 år, som rummer nogle unge som ikke blot kan tilgå almindelige klubtilbud. Det formodes, at der venter et stort genopbygningsarbejde, når samfundet åbnes op igen. Endnu en bekymring er, at der har været færre underretninger i 2020 end 2019, og ligeledes et fald i antallet af underretninger fra lærere, pædagoger og familie. Dette giver en bekymring for, at mange udfordringer i hjemmene ikke kommer for dagens lys, når børnene ikke kommer i skole/uddannelsestilbud, hvor lærere eller andet netværk er opmærksomme og fremsender en underretning med bekymring. Uddannelsesvejledningen Langt de fleste vejledningssamtaler foregår virtuelt, på telefon/sms, eller mail. Men i hver enkelt tilfælde, vurderes en evt. skadevirkning, og der holdes fysiske vejledningsmøder og samtaler, når det vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den unge. Kommunikationscentret Kommunikationscentret er undtaget fra nedlukning og underviser derfor fortsat fysisk på små hold for psykisk sårbare. Oplevelsen er, at centret udgør en vigtig del af de unges generelle netværk, fordi unge med angst og andre psykiske lidelser ikke i samme grad deltager som andre unge deltager i almindeligt ungdomsliv. Kursisterne ønsker i høj grad stadig at deltage fysisk i undervisningen. Holbæk 10. klassecenter, 10plus, UM10 og Ungdomsklassen Kontaktlærerne i 10. klasse mødes med deres kontaktelever til virtuelt tjek-ind om morgenen før dagens virtuelle undervisning. Kontaktlæreren sikrer, at alle er mødt ind i

18 Socialudvalget, Side nr. 15 det virtuelle klasserum og at de unge er i trivsel. Kontaktlæreren følger ligeledes op, hvis elever har været fraværende til de virtuelle timer. I 10plus, UM10 og i Ungdomsklassen møder elever og lærere fysisk op. Fremmødet er stabilt, men enkelte forældre holder deres børn hjemme, da de er bekymrede for smitte. Kontaktlærere og ledelse er i dialog med forældrene. Der er et tæt samarbejde med Børne- og Ungeindsatsen, SSP, støttekontaktpersoner og andre samarbejdspartnere. UngHolbæk/Fritid og Forebyggelse Fritid og Forebyggelse har under nedlukningen intensiveret chat via hvor medarbejdere fra ungdomsskolen, ungdomsklubber, Cirkus Kæphøj og SSP chatter med de unge der har behov. På I klemme -holdet, der retter sig mod sårbare unge, har underviseren haft løbende telefonisk og sms-kontakt til eleverne, og efter jul er der åbnet op for at de igen fysisk kan mødes. Også Cirkus Kæphøj er lukket ned, men holder kontakt til de unge via snapchat, sms, mail og telefon. Derudover har Cirkus Kæphøj udrullet TAC-konceptet (Take-Away-Cirkus), hvor de unge kan bestille rekvisitter hjem, så de kan øve og holde cirkusformen vedlige. Også Get2sport er lukket ned for fysisk fremmøde, men der holdes kontakt med en gruppe på 20 piger piger via snapchat og chat. Træneren filmer øvelser løbende, hvorefter pigerne filmer øvelserne hjemme/ude. SSP-teamet arbejder med enkelte unge og indgår i diverse nødvendige netværksmøde, 115-møder med Politiet, laver opfølgende arbejde og går på gaden i Gadeteams m.v. Under nedlukningen er samarbejdet med UU omkring, hjemmebesøg, bekymringssamtaler og det opsøgende arbejde intensiveret. Beskrivelse af alternativ indstilling Der er ingen økonomiske konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø og klimamæssige konsekvenser. Beslutning i Socialudvalget den 1. februar 2021 Indstilles godkendt. 22. Åbent punkt - Godkendelse af kvalitetsstandarder for servicelovens Kontanttilskud ( 95), Dækning af merudgifter ( 100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter ( 102) - Sag nr. Sagsgang og sagstype Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Beslutningssag Indstilling

19 Socialudvalget, Side nr. 16 Administrationen indstiller, at: 1. Kvalitetsstandard for Kontanttilskud 95 (BPA) godkendes 2. Kvalitetsstandard for Dækning af merudgift af 100 godkendes 3. Kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 godkendes Beskrivelse af sagen Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2018, at kvalitetsstandarderne skal godkendes årligt. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen. Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgernes behov nødvendiggør det. På den baggrund fremlægges kvalitetsstandarder vedrørende Kontanttilskud ( 95), Dækning af merudgifter ( 100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter ( 102) Kvalitetsstanderne er senest godkendt 2. marts Der er for 2021 ikke nogen ændringer i forhold til indholdet i kvalitetsstandarderne. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Miljø- og klimamæssige konsekvenser Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Høring Kvalitetsstandarderne har ikke været i høring i Handicaprådet, da der ikke er ændringer. Sagshistorik, henvisninger Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018: pkt. 225 Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance ( 96). Dækning af merudgifter ( 100) og tilbud af behandlingsmæssig karakter ( 102) Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018: pkt. 226 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende kontakt tilskud, servicelovens 95 Bilag kvalitetsstandard-for-servicelovens-95-kontanttilskud.pdf kvalitetsstandard-for-servicelovens-100-daekning-af-merudgifter.pdf Kvalitetsstandard-for-servicelovens-102-tilbud-af-behandlingsmaessig-karakter.pdf Beslutning i Socialudvalget den 1. februar 2021 Pkt. 1-3 indstilles godkendt.

20 Socialudvalget, Side nr Åbent punkt - Orientering om status på 18 puljen til støtte for frivilligt socialt arbejde i Sag nr. 21/1067 Sagsgang og sagstype Socialudvalget Orienteringssag Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. orientering om status på uddeling af 18 puljen til støtte for frivilligt socialt arbejde i 2020 tages til efterretning. Beskrivelse af sagen To gange årligt uddeler 18 Forum økonomisk støtte til frivillige foreninger og ansøgere, der udfører frivilligt socialt arbejde for udsatte borgere i Holbæk Kommune. Pengene uddeles via 18 puljen. I denne sag gives en status over 18 puljen for budgetåret Redegørelse for budgetåret 2020 Budgettet for 18 puljen var i 2020 på kr. inkl. overførsler fra Status for de to ansøgningsrunder til bugdetåret 2020 er: BEVILLINGER FRA 18 PULJEN TIL BUDGETÅRET 2020 NOVEMBER 2019 (59 ansøgninger for kr.) Bevillinger til ansøgere på ældreområdet Bevillinger til ansøgere på socialområdet I ALT MAJ 2020 (16 ansøgninger for kr.) Bevillinger til ansøgere på ældreområdet Bevillinger til ansøgere på socialområdet I ALT SAMLEDE BEVILLINGER FOR kr kr kr kr kr kr kr. For en oversigt over de enkelte tilskudsmodtagere henvises til vedlagte bilag: Oversigt over 18 bevillinger fra ældreområdet Oversigt over 18 bevillinger fra socialområdet Øvrige bemærkninger Efterfølgende er kr. bortfaldet som bevilling, da ansøgerne alligevel ikke har ønsket at få pengene udbetalt.

21 Socialudvalget, Side nr. 18 Der er i 2020 afholdt udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler med Medusa ( ), Kirkens Korshær ( ) og TUBA Danmark ( ) på henholdsvis kr., kr. og kr. I alt kr. De samlede udgifter under puljen udgør kr. i 2020 (heri er indregnet et mindre momsfradrag i forbindelse med kommunens udbetaling af tilskud). I forhold til budgettet for 2020 er der således et mindreforbrug af puljen på kr. En evt. overførsel af disse midler skal behandles politisk. Den samlede overførselssag behandles først i Økonomiudvalget den 10. marts, hvorefter sagen skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen den 17. marts. En evt. overførsel skal lægges sammen med puljens vedtagne budget på kr. i Særligt for budgetåret 2020 Grundet corona-situationen havde en del foreninger en udfordring med at bruge deres tilskud til de ansøgte formål inden for budgetåret Derfor blev der undtagelsesvis givet mulighed for at ansøge om overførsel af de udbetalte midler til samme formål i Dermed undgik ansøgerne at skulle tilbagebetale tilskuddet og derefter søge til det samme formål igen. Tilskudsmodtagere blev oplyst om denne mulighed ved en skriftlig henvendelse. I det vedlagte bilag ses en oversigt over foreninger, som fik bevilget overførsel af overskydende midler i 2020 for samlet kr. Foreløbig orientering om budgetår 2021 Ved ansøgningsrunden i november 2020 modtog 18 Forum 38 ansøgninger for kr. og der blev bevilget for kr. til budgetåret 2021 (fordelt på kr. til ældreområdet og kr. socialområdet). Næste (og sidste) ansøgningsrunde for budgetåret 2021 er den 1. maj. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Miljø- og klimamæssige konsekvenser Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Sagshistorik, henvisninger Socialudvalget d. 27. november 2018: Pkt. 81 Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for 18 puljen Bilag Oversigt over overførsel af udbetalte 18 midler til budgetår 2021 Oversigt over 18 bevillinger på ældreområdet Oversigt over 18 bevillinger på socialområdet Beslutning i Socialudvalget den 1. februar 2021 Orientering taget til efterretning.

22 Socialudvalget, Side nr Åbent punkt - Orienteringer - Sag nr. Sagsgang og sagstype Socialudvalget Orienteringssag Beskrivelse af sagen Eventuelle orienteringer fra formanden Eventuelle orienteringer fra medlemmerne Eventuelle orienteringer fra direktionen Mødet den 1. marts Orientering om udgiftsdrivere Budgetforslag Effektiviseringer Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på Social- og beskæftigelsesområdet 2021 Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på Social- og beskæftigelsesområdet Nye veje Politik med borgere med fysiske, psykiske eller sociale hjælpebehov Status og overlevering fra de stående udvalg og økonomiudvalget til den kommende kommunalbestyrelse Orientering om håndtering af tilsyn på Hybenvang og de tilhørende handleplaner Orientering om hjemtagning af gangtest ved ansøgning om handicapbil Mødet den 8. april Orientering om udgiftsdrivere Budget Effektiviseringer Nye veje Politik for borgere med fysiske, psykiske eller sociale hjælpebehov Orientering om ny lovbestemmelse i SEL om forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med handicap Mødet den 3. maj Orientering om udgiftsdrivere Drøftelse af budget Beslutning om budgetrevision 2 Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterådet Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet Nye veje Politik for borgere med fysiske, psykiske eller sociale hjælpebehov Orientering om status på fraværsindsatsen på børneområdet Status på børneindsatsens handleplaner 25. Åbent punkt - Underskriftsark - Sag nr.

23 Socialudvalget, Således passeret Mødet afsluttet kl. Således tiltrådt: Bente Juul Røttig Rasmus Brandstrup Larsen Derya Tamer Christina Hvass Hansen Solvej Pedersen

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Forebyggende initiativer - Børneområdet (Læring og Trivsel)

Forebyggende initiativer - Børneområdet (Læring og Trivsel) Input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020, d. 14.3.2019 - Forebyggelse på Børneområdet (Læring og Trivsel) og det specialiserede voksenområde (Aktiv hele livet) Forebyggende initiativer - Børneområdet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 Investeringsbehov UAUN 1 Forhandling af priser, vurdering af målopfyldelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Berit Torm (Venstre) Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Fælles Indsats status maj 2019

Fælles Indsats status maj 2019 Fælles Indsats status maj 2019 Baseret på projektets baseline marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til projekt Fælles Indsats...3 Fælles indsats indgår i kontraktmål for

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Torvet 3 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 25. august 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Merete Holck Tinne Christiansen Tine Klausen

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune

Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune 12. juli 2019 Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune Ifølge lov om kommunal indsats for unge har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der sker en koordinering af Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 104 Udarbejdelse November 2017 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og Godkendelse Revidering Acadre dokument nr. 174406-17 myndighed

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Notat: Ny støttemodel på socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte og åben råd og vejledningsforløb til borgere i eget hjem.

Notat: Ny støttemodel på socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte og åben råd og vejledningsforløb til borgere i eget hjem. 24. januar 2017 Høringssvar fra Myndighed, Center for særlig social indsats Notat: Ny støttemodel på socialområdet 2016. Kvalitetsstandard for bostøtte og åben råd og vejledningsforløb til borgere i eget

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Socialudvalget... 2 1.1. Mere sundhed for pengene:... 2 1.2. Unge med misbrug:... 2 1.3. Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. i ESDH: 18/16728 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalget for beskæftigelse og

Læs mere

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Baggrundsnotat om tema 2 Overgange i borgenes liv og parallelitet i ydelser Temaet tager udgangspunkt i det skifte

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Udmøntning af den nye integrationspulje

Udmøntning af den nye integrationspulje Stab og Udvikling Dato: 27. september 2016 Tlf. dir.: 4477 6594 E-mail: nins@balk.dk Kontakt: Nina Birthe Sørensen Udmøntning af den nye integrationspulje Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den

Læs mere

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud 7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Hvordan læser jeg

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte-kontaktpersonsordningen. jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støtte-kontaktpersonsordningen. jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støtte-kontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 5 Revideret: Januar

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere