besætningsrådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "besætningsrådgivning"

Transkript

1 Xxxxxxxx Læring Tværfaglig besætningsrådgivning Kompleksiteten i fødevareproduktionen stiger på danske bedrifter, og dermed øges behovet for, at produktionsdyrsdyrlæger formår at samarbejde tværfagligt. En kvalitativ analyse af samarbejdsmetoder på tværs af 2 x 10 tværfaglige rådgivergrupper har identificeret væsentlige forudsætninger for at skabe en robust og resultatskabende ramme omkring tværfaglig rådgivning. TEKST WENDY HOLM 1 OG LINE FRUERGAARD ROED 2 (Delt førsteforfatterskab) 1 Kursusleder, kvægfagdyrlæge og specialdyr læge in spe 2 Kursusleder og kvægfagdyrlæge Mange problemstillinger i landbruget kræver en kombination af forskellige typer af faglighed for at kunne løses. Der er den strikte fag-faglighed, fx landmandens, kvægrådgiverens og dyrlægens. Dét at drive og understøtte et samarbejde mellem forskellige fagligheder er i sig selv også en faglig kompetence, og denne kompetence har stor betydning for at få mest mulig værdi ud af rådgivningen. Vigtigheden af tværfaglighed i kvægrådgivningen blev beskrevet af Statens Husdyrbrugsforsøg helt tilbage til 1991 [1]. Nu, knap 30 år senere, er det fortsat ikke lykkedes at skabe en struktureret ramme for tværfaglig rådgivning på malkekvægsbedrifter, på trods af at øget besætningsstørrelse med deraf følgende større kompleksitet på alle måder har forstærket behovet for et tæt og velfungerende tværfagligt rådgiversamarbejde. Dyrlægers faglige fokus er naturligt nok rettet mod de veterinære kundskaber. For at lykkes med tværfaglig rådgivning er det en afgørende opgave at få de forskellige fagpersoner til at arbejde konstruktivt sammen i en målstyret og vedholdende rådgivningspro- ces. Her hjælper selvindsigt og kendskab til vores samarbejdspartnere til at forstå og anerkende andres bidrag som potentielt værdifulde, selvom bidragene bygger på et andet værdisæt end vores eget [2]. Erfaring med motivationsproces, samarbejdsdynamikker, og landmandens personlighed har også betydning, når rådgivergruppen skal motivere landmanden (og det øvrige personale på bedrifter) til at implementere ændringer, yde støtte hen over en langvarig forandringsproces, håndtere de konflikter, der måtte opstå i processen, samt løbende evaluere og justere tiltag og målsætning. For at imødekomme behovet for sådanne paraveterinære kompetencer udbød Den Danske Dyrlægeforening med opstart i efteråret 2017 et integreret kvægfagdyrlæge- og kvægfagkonsulentforløb kaldet [3]. Udover det veterinær- og produktionsfaglige indhold skulle kursisterne tilegne sig viden om motivationsproces/rådgivningsmetode, teamsamarbejde og tværfaglighed. Uddannelsen forløb over 2,5 år og tog afsæt i konkrete besætningsanalyser i tilknyttede projektbesætninger med tæt tværfagligt samarbejde. Væsentlige læringsaspekter om tværfaglighed Det tværfaglige samarbejde mellem rådgivere og land- Rådgivningsmetode og personprofiler som redskaber i kvægrådgivningen For at kunne udfordre og ændre en eksisterende management-procedure på en bedrift er dyrlægen (og andre rådgivere) nødt til at opøve kompetencer i at motivere landmanden til rent faktisk at kunne ændre sin procedure [4]. Motivational Interviewing (på dansk: Den motiverende samtale) er en veldokumenteret rådgivningsmetode, der anvendes med stor succes i sundhedsvæsenet til at motivere personer med livsstilsproblemer til at ændre adfærd [5]. International forskning har dokumenteret, at kvægdyrlæger også kan drage nytte af denne rådgivningsmetode, idet uddannelse i den motiverende samtale forbedrede dyrlægens kommunikative evner i konkrete rådgivningssituationer [6]. Fokus bør være på landmandens behov, prioriteringer og målsætninger, idet netop landmandens egne prioriteringer og behov (sammen med hans tillid til dyrlægen og egne forventninger til tiltagenes effekt og gennemførlighed) er væsentlige elementer i landmandens motivation til at følge dyrlægens rådgivning [7]. Dyrlæger og kvægbrugskonsulenter (herefter kaldet rådgivere) læste ved kursusforløbets start lærebogen Den motiverende samtale i teori og praksis [8]. Herefter deltog rådgiverne i et intensivt to-dages-kursus for i trygge ram- 32 DVT

2 Et spændende besætningsbesøg under studieturen til Israel, hvor holdet fordybede sig i datafunderet kvægrådgivning for at kortlægge biologiske sammenhænge og i alternative fodermidler. mænd på kursusforløbet var overordnet en stor succes, og alle involverede besætningsejere har efterfølgende fortalt, hvordan de har fået værdifuld viden ud af forløbet. Her vil vi primært fokusere på de vanskelige og frustrerende situationer, der opstod gennem forløbet. De»vanskelige«situa tioner er lærerige, fordi de tydeligt illustrerer barriererne for tværfagligt samarbejde. Heldigvis kan de fleste barrierer afhjælpes ved at betragte den tværfaglige metodik som en særskilt faglig disciplin og ved at acceptere, at det kræver klassiske veterinære kompetencer, paraveterinære kompetencer (fx gruppedynamik, konfliktløsning, rådgivningsmetode) samt praktisk erfaring med tværfaglighed at opnå succes med tværfaglig rådgivning. I vores rolle som kursusledere har vi haft mulighed for at følge alle rådgivergrupper og forløb tæt. Når vi sammenholder de tværfaglige rådgivergruppers samarbejdsmetoder på tværs af grupperne, træder fem fundamentale grundvilkår for et succesfuldt samarbejde meget klart frem. lem rådgiverne ikke blev overholdt. Mistillid gav ophav til frustrationer og reducerede motivationen til at blive i samarbejdet eller investere i samarbejdet ved at yde sit bedste. I uddannelsesforløbet var der ikke mulighed for løbende at ændre på gruppesammensætningerne, som det naturligt ville ske i»virkelighedens rådgivningssituationer«.»when dealing with people, let us remember we are not dealing with creatures of logic. We are dealing with creatures of emotion, creatures bristling with prejudices and motivated by pride and vanity«[11]. Tillid til samarbejdspartne- rens menneskelige kompetencer er afgørende for at skabe en konstruktiv og ligeværdig samarbejdsatmosfære, hvor deltagerne ikke udfordres på deres stolthed og forfængelighed. Denne tillid, eller»kemi«, er et produkt af gensidig respekt. I de grupper, hvor tilliden var god, var samarbejdet konstruktivt og uden større frustrationer. Rådgiverne kunne trygt udfordre hinandens synspunkter og faglighed og derigennem bringe nye perspektiver ind i besætningsanalyserne. Den tillidsfulde atmosfære betød, at det var trygt at være fagligt uenige. Mistillid kunne derimod opstå, hvis rådgiverne ikke»gav plads«og anerkendelse til hinanden, og når aftaler mel- mer at kunne opøve de mest basale kompetencer i at anvende rådgivningsmetoden [9]. Med afsæt i denne metodik opnåede rådgiverne at få landmanden til at italesætte egne værdier og målsætninger, således at handlingsplanerne kunne baseres på en kombination af data (den lokale besætningsevidens) og landmandens egne prioriteter. Kendskab til egen og andres personlighed er et væsentligt element i samarbejdssituationer, idet vores personlighed påvirker både vores adfærd og vores opfattelse af verdenen omkring os [10]. For at øge forståelsen for samarbejdsprocesser og personlige præferencer fik alle rådgivere og involverede landmænd ved kursets start udarbejdet en Strength Deployment Inventory (SDI) personprofil [2]. Vores valg af profil-metode faldt på SDI, idet profilen strækker sig længere end»blot en analyse af vores adfærd«. SDI tager nemlig afsæt i, hvad vi (i dette tilfælde både rådgivere og landmænd) motiveres af, samt i de grundværdier, der ligger til grund for vores udtrykte adfærd [10]. Med afsæt i SDI-profilerne opnåede rådgiverne indsigt i egne og samarbejdspartnernes reaktionsmønstre og motivationsfaktorer, både når samarbejdet var velfun- gerende, og når det var konfliktfyldt. For at sikre vedvarende anvendelse af Den Motiverende Samtale og SDI-personprofilerne i rådgivningsbesøgene skulle rådgiverne efter hvert besætningsbesøg diskutere og reflektere over deres læring; hvad var gået godt, og hvor kunne de med fordel have grebet situationen anderledes an? 1) Gensidig tillid 2) Forståelse for gruppedynamik Forståelsen af gruppedynamikker og teorien bag SDI-profiler bidrog væsentligt til erkendelsen af, hvorfor nogle samarbejdsgrupper på fungerede gnidningsløst, mens andre skulle kæm- DVT >

3 Læring pe for at holde»kemien«på plads. Eksempelvis blev der hurtigt etableret et ukompliceret tværfagligt samarbejde i grupper, hvor rådgiverne havde samme profiltype og ambitionsniveau. Disse grupper var velfungerende fra start til slut, og uoverensstemmelser i grupperne hørte til sjældenhederne. At være en del af en sådan rådgivergruppe var let og motiverende for alle involverede parter. Bestod en gruppe derimod af metodisk orienterede rådgivere og en resultatorienteret landmand, var det vigtigt, at rådgiverne kunne modulere deres rådgivningsarbejde i retning af landmanden for at fastholde den positive relation. Bevidstheden om disse dynamikker var særligt væsentlig, fordi grupperne var sammensat uden hensyntagen til deltagernes forskellige profiler, netop for at afspejle dagligdagens tilfældige samarbejdskonstellationer. Nogle grupper var udfordret af at mangle en vigtig gruppefunktion, fx det resultatorienterede fokus. I disse grupper måtte et af medlemmerne derfor påtage sig denne funktion for at arbejdet kunne forløbe konstruktivt, eller man måtte skiftes til at påtage sig rollen. Det krævede en stor bevidsthed blandt gruppemedlemmerne at få samspillet til at fungere gennem det lange samarbejdsforløb i grupperne og i særdeleshed i samspillet med besætningsejeren og besætningens daglige rådgivere. De tværfaglige grupper i skulle samarbejde i 1,5 år, uanset om samarbejdet var velfungerende eller konfliktfyldt. Trods undervisning i gruppedynamikker kunne de mest udfordrede grupper ikke selv reflektere og mediere sig frem til et forbedret samarbejde. Det viser med al tydelighed, at»teoretisk«indsigt i gruppedynamikker og konflikthåndtering ikke er tilstrækkeligt til at løse samarbejdsproblemer, når man selv er en del af konflikten. I dagligdagen foregår tværfagligt samarbejde oftest mellem besætningens daglige rådgivere. Da kemi og samarbejde ofte fungerer mest gnidningsfrit imellem personer med samme profiltype (eksempelvis resultatorienteret eller analytisk arbejdsmetode), er der en vis sandsynlighed for, at landmanden har valgt sine daglige rådgivere ud fra, hvem der ligner ham selv. Som nævnt ovenfor kræver det viden om gruppedynamikker og profiltyper at kunne kompensere for de mangler, der opstår i en gruppe med»identiske«profiltyper. Alle profilfiltyper er væsentlige, og ingen profiltype kan stå alene, hvis både fremdrift, kvalitet og samarbejdsrelationer fremadrettet skal sikres, fordi: Hvem skal sikre fremdrift i grupper, der alene består af analytiske profiler? Det tværfaglige samarbejde mellem rådgivere og landmænd på kursusforløbet var overordnet en stor succes. Hvem skal forebygge uigennemtænkte eller for risikofyldte løsninger i tempofyldte resultatorienterede grupper? Hvem skal sikre, at de bedste løsninger ikke overses i grupper, hvor faglige diskussioner ikke tages, fordi alle gruppemedlemmer søger harmoni og enighed? 3) Når gode intentioner og tidsmangel kolliderer På den første kursussamling var det tydeligt, at samtlige kursister tilgik uddannelsesforløbet med en oprigtig ambition om at ville prioritere uddannelsen højt. Medlemmerne af hver samarbejdsgruppe fik overdraget et fælles projektansvar og fik i en styret proces mulighed for at forventningsafstemme deres ambitionsniveau og tidsramme. Grupperne fik også en klar opfordring til løbende at forventningsafstemme, hvis vilkårene for samarbejdet skulle ændre sig hen over forløbet. I så langt et efteruddannelsesforløb opstår der selvsagt situationer, som kan påvirke en rådgivers tidsmæssige eller mentale overskud (sygdom, jobskifte, familieanliggender etc.). Derfor bristede de gode intentioner desværre (men også forventeligt) for enkelte kursister, der i hele eller dele af forløbet manglede det tidsmæssige overskud til at yde den ønskede og påkrævede indsats for at bidrage til et ligeværdigt og udbytterigt tværfagligt samarbejde. Vi observerede under kursusforløbet, at hvis et gruppemedlem i en velfungerende gruppe i en periode blev tidspresset, tog et andet gruppemedlem helt uproblematisk ansvaret for at drive processen i denne periode. Det kunne ske med baggrund i enten en ny forventningsafstemning eller en almindelig god samarbejdsånd. Hvis samarbejde og tillid i gruppen derimod ikke var etableret tilstrækkeligt på det pågældende tidspunkt, eller den manglende indsats blev langvarig grundet et konstant udefrakommende tidspres, var det ødelæggende for både det faglige samarbejde og samarbejdsånden i gruppen. En enkelt person i gruppen kunne blive nødsaget til at agere full-time projektleder, og efter en periode blev det bare lettere at lave arbejdet selv end at involvere de øvrige gruppemedlemmer. Samarbejdet i en enkelt gruppe, hvor engagement eller tidsoverskud var meget ulige fordelt, endte med at rådgiverne hver især ydede den indsats, som var nødvendig indenfor egen faglighed, men den tværfaglige synergi gik tabt. I virkelighedens verden arbejder vi med to forskellige former for tværfaglig rådgivning: 1) Forløb af kort varighed, eksempelvis et enkelt rådgivningsbesøg for at identificere indsatsområder til at forebygge varmestress eller for at løse et akut opstået dødelighedsproblem og 2) længerevarende rådgivningsforløb med henblik på at optimere mælkeydelsen, reproduktionen og/ eller dækningsbidraget. I de kortvarige forløb arbejder alle deltagere målrettet, deadlines overholdes, kommunikationen er kontant, og man kan bære over med mange ting, netop fordi samarbejdet er kortvarigt. I sådanne kortvarige rådgivningsforløb mødes rådgiverne i besætningen, måske sparrer de endda med hinanden før eller efter besøget, men rådgiverne har ikke til opgave at udvikle og drive et egentligt tværfagligt samarbejde, før landmanden igen indkalder til tværfaglig rådgivning. Trods den korte varighed er et væsentligt fundament for at få et godt udbytte dog fortsat, at rådgiverne er trygge ved egne»kompetencer og mangler«. Rådgiverne bør desuden være åbne overfor, hvad kollegaen bringer ind af værdi, i stedet for at fokusere på forskellighederne. Herved kan der skabes et»tillidsfuldt rum«, hvor synspunkter og nye løsninger kan diskuteres konstruktivt til gavn for landmanden. 34 DVT

4 Samarbejdskompetencer blev trænet på flere måder. Første skridt blev taget i undervisningslokalet, hvor kursisterne i en styret proces skabte grundlaget for deres fremtidige tværfaglige samarbejde i projektbesætningerne. I længerevarende tværfaglige forløb synliggøres udfordringerne med tværfagligt samarbejde sig på en helt anden måde. Grupperne i kursusforløbet blev ramt af»trykket fra hverdagen«, nøjagtig som vi kender det fra den virkelige verden. Akutte opgaver fjernede fokus fra de løbende opgaver, dvs. det tværfaglige samarbejde, så eksempelvis en fællesmail med observationer eller opfølgning på aftaler mellem møderne blev udskudt eller tilsidesat. Det fælles ansvar for processen blev pludselig til ingens ansvar. Udfordringen kan afhjælpes ved, at en tværfaglig gruppe formelt beslutter, hvem der har procesansvaret eller tovholderfunktionen. Det kræver en forståelse og accept af, at tovholderrollen er en særskilt funktion i gruppen, som kommer ud over den faglige, og i enkelte tilfælde kan det måske være gavnligt at udpege en mini-projektleder uden en faglig funktion. Tovholderens opgave bør defineres klart ved samarbejdets start, eksempelvis mødeindkaldelse, opfølgning på aftaler, deadlines osv. Missede deadlines kom til at fylde meget for enkelte grupper på»fremtidens kvægrådgivning«og uden en tovholder/ procesansvarlig til at håndhæve deadlines, blev det en væsentlig kilde til frustration, præcis som vi kan opleve det i dagligdagens samarbejde. 4) Faglig tillid og ligeværdighed En professor fra KU udtalte ved opstartsmødet af dette kursusforløb, at»høj faglighed er en forudsætning for tværfaglighed. Ingen vil være tværfaglig med én, der ikke besidder tilstrækkelig faglighed«uddannelsen var i sig selv en øvelse i samarbejde mellem mennesker med forskellige fagligheder, uddannelsesniveauer og erfaringsniveauer. På den måde afspejlede sammensætningen af deltagerne den situation, vi arbejder i til dagligt i tværfaglige fællesskaber. Samarbejdet i de tværfaglige grupper var overordnet set præget af en faglig ligeværdighed og tillid til, at man hver især kunne bibringe værdi til den samlede proces. Når først ligeværdigheden var erkendt og accepteret, var det let at indgå i lærerige faglige diskussioner. Til gengæld var accepten af ligeværdigheden af forskellige typer af faglighed og kompetence ikke lige naturlig for alle rådgiverne. Enkelte rådgivere anerkendte primært egne kompetencer (eksempelvis en detaljeorienteret tilgang til rådgivning eller evnen til at sikre fremdrift i samarbejdet), hvad der kunne gøre det vanskeligt for andre rådgivere i gruppen at bringe deres kompetencer i spil (eksempelvis økonomisk forståelse, bred praktisk erfaring til at komplementere litteraturstudierne, kompetencer i at spørge ind til landmandens værdier og mål, eller motivationsskabende rådgivningsmetode). Hvis ligeværdigheden og dermed respekten omkring forskellige fagligheder og kompetencer manglede i en gruppe, blev samarbejdet dels dysfunktionelt med ukonstruktive diskussioner, dels gik viden og nye vinkler ganske enkelt tabt, hvilket åbenlyst fik betydning for landmandens samlede udbytte af det tværfaglige samarbejde. Den moderne landmand søger faglig viden forskellige steder ud over hos sin dyrlæge og kvægkonsulent. Sælgere fra forskellige firmaer, udenlandske fagblade, og Facebook-grupper kan give bud på løsninger, som fagpersoner omkring bedriften er nødt til at forholde sig til. Det er selvfølgelig altid landmandens valg, hvem der inviteres ind på bedriften og ind i det tværfaglige samarbejde, og derfor er man som rådgiver nødt til at kunne arbejde med varierende grader af faglig ulighed og tillid. De fleste rådgiveres faglige stolthed er dog (heldigvis) så stærk, at de ikke vil gå på kompromis med deres professionelle integritet. For at sikre kvaliteten i rådgivningen kan dygtige rådgivere derfor let komme til at udfordre den»svageste rådgiver«, enten ved at de dominerer samarbejdet, så den tværfaglige synergi går tabt, eller ved at stille kritiske spørgsmål, som let kan udstille de manglende faglige kompetencer. Herved kan der opstå mistillid i gruppen. Når rådgivergruppen til et punkt med decideret mistillid eller uligeværdighed, er der ikke længere værdi i det tværfaglige samarbejde, og samarbejdet må ophøre. Lige børn leger bedst. Vi oplevede på kursusforløbet, at konsekvensen af manglende tillid var den samme, uanset om mistilliden byggede på manglende tillid til gruppemedlemmets faglighed, engagement, eller tidsoverskud til at byde ind i samarbejdet. Trods ubehaget ved disse konflikter og det manglende tværfaglige udbytte var der i kursusforløbet en værdifuld læring forbundet med at finde sig til rette i en vanskelig samarbejdssituation og formå at tilgå og drive processen, så målet blev indfriet trods udfordringerne. En kursist udtalte: Det var ubehageligt at være i en gruppekonflikt, men min egen personlige læring om samarbejde har været desto større. Når man skal samarbejde med en ny samarbejdspartner, skal tilliden til»den ligeværdige faglighed«opbygges. Som udgangspunkt tilgår man hverken en ukendt samarbejdspartner med fuld tillid eller fuld mistillid. Den intuitive faglige tillid baseres blandt andet på rådgiverens erfaringsniveau. Typisk vil det være vanskeligt for en nyuddannet fagperson at blive opfattet som en fagligt ligeværdig tværfaglig samarbejdspartner til en erfaren rådgiver. Derudover er»kemien«i det første møde væsentlig, og her spiller individernes personprofiltyper og empatiske evner ind. Den resultatorienterede rådgiver risikerer at virke intimiderende på en rådgiver, der fokuserer på de menneskelige relationer. Og en detaljeorienteret/analyserende rådgiver kan virke langsom og uengageret på den resultatorienterede rådgiver. Når tilliden først er opbygget, er det bl.a. de forskellige personlige kompetencer, der bringer værdi i samarbejdet, men i det første møde kan forskellene påvirke tilliden imellem rådgiverne og medvirke til ukonstruktive konflikter i samarbejdet. For at sikre det bedste resultat af rådgivningen er det værdifuldt at have mindst en rådgiver i gruppen med erfaring i at dri- > DVT

5 Læring ve et tværfagligt samarbejde, således at de forskelligartede kompetencer bringes konstruktivt i anvendelse. 5) Erfaring med tværfagligt samarbejde er en væsentlig forudsætning for tværfaglig succes I kursusforløbets første, længerevarende gruppesamarbejde opstod i flere grupper samarbejdskonflikter i forbindelse med udarbejdelse af besætningsanalyser med fælles opgaveskrivning. At skulle samarbejde så tæt over lang tid var nyt for de fleste rådgivere. Fokus blev hurtigt rettet mod»fejl og mangler hos de andre«i stedet for på mulighederne for læring af forskellighederne. Senere i gruppeprocessen lå en væsentlig læring om begrænsningerne i egne kompetencer, om at være afhængig af hinanden, om at respektere fælles deadlines i en altid travl hverdag og om at opnå en fælles forståelse for ambitionsniveau og opgavefordeling. Den læring har vist sig at være værdifuld i forhold til de efterfølgende samarbejdsmuligheder. Sidst i uddannelsesforløbet var den opøvede erfaring med tværfagligt samarbejde medvirkende til, at alle 10 eksamensgrupper fungerede godt trods et hårdt tidspres. Eksamensopgaven var et uge-forløb, hvor rådgiverne skulle udarbejde en individuel opgave baseret på dataanalyse samt et til to fælles besætningsbesøg. Analysen skulle inkludere både veterinærfaglige og fodringsmæssige analyser, hvilket gjorde sparring fra eksamenspartneren temmelig centralt. Flere rådgivere udtalte efter eksamen, at»eksamensprocessen med en ny gruppesammensætning havde bragt ny værdi og læring i samarbejdet«. Ved at få en ny samarbejdspartner blev det tydeligt for alle involverede, at det er en kompetence i sig selv at lære at arbejde sammen med en ny rådgiverkollega. På tværs af alle grupper viste det sig, at når en rådgiver havde opnået erfaring med tværfagligt samarbejde og fundet tryghed i sine egne»kompetencer og Lige børn leger bedst. Faglig ligeværdighed er nødvendig, hvis potentialet i tværfagligt samarbejde skal forløses. svage sider«, så var det lettere at få samarbejdet til at fungere i en ny sammenhæng. Desuden dannede rådgiverne (med afsæt i erfaringer fra det første gruppesamarbejde samt deres kursuskendskab til den nye samarbejdspartner) sig hurtigt et indtryk af, hvem der skulle være katalysator og drivkraften i samarbejdet med landmanden. Denne for-forståelse af rollefordelingen bidrog positivt til samarbejdet. Hvad har vi lært? Arbejdet med tværfaglighed i har tydeliggjort en række indbyggede menneskelige og faglige problematikker, der udfordrer det konstruktive tværfaglige samarbejde. Konklusionen er, at tværfaglighed er svært og er en selvstændig disciplin, der kræver faglig respekt. Baseret på vores observationer og analyser på tværs af 2 x 10 tværfaglige samarbejdsgrupper i»fremtidens kvægrådgivning«, har vi identificeret syv væsentlige forudsætninger for at skabe en robust og resultatskabende ramme omkring tværfaglig rådgivning: 1) Grundlæggende menneskelig respekt mellem alle gruppemedlemmer og en passende ydmyg tilgang til deltagelse i fællesskabet, så der gives plads og anerkendelse til alle deltagere. 2)»Lige børn leger bedst«. Faglig ligeværdighed er nødvendig, hvis potentialet i tværfagligt samarbejde skal forløses. En grad af faglig ulighed kan dog sagtens fungere, hvis der er tillid mellem gruppemedlemmerne. Jo større faglig forskel, jo større krav stiller det til gruppedeltagernes relation og til deres forståelse af gruppedynamikker. 3) Tilliden i den tværfaglige gruppe skal være så stærk, at der er plads til faglig uenighed. For det er blandt andet i de faglige diskussioner, at nye og bedre løsninger kan opstå. 4) Trykket fra hverdagen vil altid ramme det tværfaglige samarbejde. Derfor er det nødvendigt med en procesansvarlig tovholder for at holde samarbejdet kørende over en længere periode. Tovholderens rolle og ansvar skal være veldefineret fra samarbejdets start. 5) Alle profilfiltyper bør optimalt set være repræsenteret i en tværfaglig gruppe. Alle typer er lige afgørende og nødvendige for gruppens fremdrift og kvaliteten af arbejdet. Indgående kendskab til gruppedynamik er nødvendigt for at kunne balancere gruppen både i opstartsfasen, og særligt hvis en profiltype mangler i gruppen. 6) For at sikre en god opstart, udvikling, og implementering af den tværfaglige rådgivning er det værdifuldt, måske endda nødvendigt, at involvere en rådgiver med erfaring i at etablere et tværfagligt samarbejde med respekt for de mange kompetencer, som indgår i moderne besætningsrådgivning 7) Anerkendelse af paraveterinære kompetencer (som fx den motiverende samtale og SDI-profiler) er væsentligt for at målrette rådgivningen til den enkelte landmand og understøtte implementering af de aftalte tiltag. Referencer [1] Henneberg, U. Østergaard, V, Hedetoft, A. Skærlund, J. Christensen, J. (1991). Kvægbedriftens harmonisering fremgangsmåde, resultater og perspektiver for ledelse og rådgivning. Beretning 691 fra Statens Husdyrbrugsforsøg [2] om-sdi/ [3] efter-og-videreuddannelse/fagdyrlaege/fagdyrlaege-i-kvaegproduktion-og-kvaegsygdomme/ [4] Bard, A.M. Main, D. Roe, E. Haase, A. Whay, H.R. Reyher, K.K. (2019): To change or not to change? Veterinarian and farmer perceptions of relational factors influencing the enactment of veterinary advice on dairy farms in the United Kingdom, Journal of Dairy Science 2019, Vol : , doi.org/ / jds [5] Rubak, S. Sandbæk, A. Lauritzen, T. Christensen, B, (2005): Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, April 2005 [6] Svensson, C. Wickström, H. Emanuelson, U. Bard, A.M. Reyher, R.K. Forsberg, L. (2020): Training in motivational interviewing improves cattle veterinarians communication skills for herd health management, Veterinary Record: first published as /vr on 17 April [7] Svensson, C. Lind, N. Reyher, K.K. Bard, A.M. and Emanuelson, U. (2019). Trust, feasibility, and priorities influence Swedish dairy farmers adherence and nonadherence to veterinary advice. Journal of Dairy Science, 2019, vol. 102: [8] Rosdahl, G. (2013): Den motiver- ende samtale i teori og praksis, 1. udgave, Munksgaard. ISBN [9] [10] Guo, G (2018). Research on Relationship Awareness and Motivational Value System Based on Strengths Deployment Inventory (SDI). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 151, Atlantic Press [11] Carnegie, D (1936). How to Win Friends and Influence People, Genudgivelse, Gallery books. ISBN DVT

Ny fagdyrlægeuddannelse for kvægdyrlæger en uddannelse med nye mål, rammer, struktur og ledelse

Ny fagdyrlægeuddannelse for kvægdyrlæger en uddannelse med nye mål, rammer, struktur og ledelse Ny fagdyrlægeuddannelse for kvægdyrlæger en uddannelse med nye mål, rammer, struktur og ledelse Fremtiden som kvægrådgiver... 1 Hvordan adskiller den nye kvægfagdyrlægeuddannelse sig fra tidligere forløb?...

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Nyt fælles efteruddannelsestilbud for fremtidens kvægrådgivere: KVÆGFAGDYRLÆGE OG FAGKONSULENT, MÆLKEPRODUKTION

Nyt fælles efteruddannelsestilbud for fremtidens kvægrådgivere: KVÆGFAGDYRLÆGE OG FAGKONSULENT, MÆLKEPRODUKTION Nyt fælles efteruddannelsestilbud for fremtidens kvægrådgivere: KVÆGFAGDYRLÆGE OG FAGKONSULENT, MÆLKEPRODUKTION» 1 Fælles efteruddannelsestilbud for fremtidens kvægrådgivere: KVÆGFAGDYRLÆGE OG FAGKONSULENT,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Korsvejens Skoles Vision

Korsvejens Skoles Vision Korsvejens Skoles Vision Det er Korsvejens skole ønsker at tænke som en samlet institution anerkende og respekterer medarbejderes opgaver og kompetencer ligeværdigt alle skolens børn udvikler deres faglige,

Læs mere

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil Enneagrammet Enneagrammet Øget selvindsigt, bedre relationer og forbedret samarbejde Bedre kommunikation og stærkere relationer Med Enneagrammet kan du opnå større indsigt i dine egne og andres måder at

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

LØFT TEAMET TIL NÆSTE NIVEAU Styrk jeres trivsel, engagement og produktivitet

LØFT TEAMET TIL NÆSTE NIVEAU Styrk jeres trivsel, engagement og produktivitet LØFT TEAMET TIL NÆSTE NIVEAU Styrk jeres trivsel, engagement og produktivitet Får I fuldt udbytte af teamets potentiale? Skal I genfinde retning og drivkraft efter omstruktureringer? Har I brug for at

Læs mere

Professionel borgerkontakt - MBK A/S

Professionel borgerkontakt - MBK A/S Er du i kontakt med mennesker i og uden for organisationen? Vil du være bedre til at få dine budskaber igennem på en god og ordentlig måde? Blive hørt, forstået og respekteret? Kunne styre samtaler bedre?

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Lundehusskolens Værdigrundlag

Lundehusskolens Værdigrundlag Lundehusskolens Værdigrundlag Stærk Faglighed Trivsel for Alle Den Åbne og Mangfoldige Skole Det Forpligtende Fællesskab Anerkendende Børnesyn Stærk faglighed På Lundehusskolen lægger vi vægt på en stærk

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Pædagogisk ledelse i EUD

Pædagogisk ledelse i EUD Pædagogisk ledelse i EUD Pædagogisk ledelse er for mange både ledere og lærere et nyt begreb og en ny måde at forstå og praktisere ledelse på. Der hersker derfor mange forskellige opfattelser af og holdninger

Læs mere

LÆR AT IMPLEMENTERE DIN STRATEGI

LÆR AT IMPLEMENTERE DIN STRATEGI LÆR AT IMPLEMENTERE DIN STRATEGI Side1 1 LÆSETID: 10 MINUTTER LÆR AT IMPLEMENTERE DIN STRATEGI 70% af alle planer bliver aldrig implementeret. At knække implementeringskurven er en udfordring ingen synes

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting Specialpædagogisk støtte og inklusion på ungdomsuddannelserne for personer med psykiske funktionsnedsættelser et indblik i resultaterne fra et systematisk litteraturstudie Camilla Brørup Dyssegaard, Ren

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014)

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014) Performance : 4,10 (4,12) Importance : 4,25 (4,28) Respondenter : 91 (93) Organisation 3,87 (3,94) 5.0 Økonomi 4,06 (4,10) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,34 (4,18) 3.0 Interessenter 3,94 (3,97) Afdeling/enhed 4,39

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Mentor ordning elev til elev

Mentor ordning elev til elev Mentor ordning elev til elev Hvad er en mentor og en mentee? Mentor er en elev på 2. og 3. år Mentor betyder sparringspartner. En elev, som gerne vil vejlede, dele sin viden og give gode råd til en medelev/mentee.

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Herning 29. februar 2016 Ulrik Toftegaard Jensen, SEGES Kvæg Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Kvæg RÅDGIVNING I ET NYT PERSPEKTIV

Herning 29. februar 2016 Ulrik Toftegaard Jensen, SEGES Kvæg Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Kvæg RÅDGIVNING I ET NYT PERSPEKTIV Herning 29. februar 2016 Ulrik Toftegaard Jensen, SEGES Kvæg Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Kvæg RÅDGIVNING I ET NYT PERSPEKTIV KVÆGKONGRES 2016 RÅDGIVERENS ROLLE I DAG (INTERVIEW KVÆGCHEFER) Vores nye

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Antimobbestrategi Gedved Skole

Antimobbestrategi Gedved Skole Antimobbestrategi Gedved Skole Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at vedblive et miljø, hvor man kan udvikle sig, som er præget af tryghed, respekt, omsorg tolerance. Vores antimobbestrategi

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om den vanskelige samtale

RÅDGIVNING. Gode råd om den vanskelige samtale RÅDGIVNING Gode råd om den vanskelige samtale Indhold Hvad er en vanskelig samtale? 3 Hvorfor afholde den vanskelige samtale? 4 Hvorfor bliver samtalen vanskelig? 4 Forberedelse af den vanskelige samtale

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Kursus for Afdelingsformænd K U R S U S

Kursus for Afdelingsformænd K U R S U S Kursus for Afdelingsformænd Afdelingsformandens ansvarsområder Motivation og socialt samspil med de frivillige Det skal være attraktivt at være frivillig i afdelingen, overvej hvordan du kan fremme fællesskab

Læs mere

Gedebjerg Skoles værdigrundlag

Gedebjerg Skoles værdigrundlag Gedebjerg Skoles værdigrundlag November 2013 1 Indhold Indhold... 2 De fire kerneværdier... 3 1. Faglighed... 4 2. Ansvar... 7 3. Åbenhed... 9 4. Fleksibilitet... 11 2 De fire kerneværdier Skolens overordnede

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg Dagtilbuddet Christiansbjerg Indholdsfortegnelse Fælles indsatsområder... 2 Samskabelse forældre som ressource:... 2 Kommunikation:... 4 Kreativitet:... 4 Sprog:... 5 1 Fælles indsatsområder I dagtilbuddet

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Samarbejdsprofilen. udslag på seks personfaktorer, der viser relevante sider af fokuspersonens samarbejdsadfærd.

Samarbejdsprofilen. udslag på seks personfaktorer, der viser relevante sider af fokuspersonens samarbejdsadfærd. en PeopleTools samarbejdsprofilen Samarbejdsprofilen er et profilværktøj, der understøtter en gruppe i at opnå fælles resultater samt øger synergien ved at være et hold. Formålet med Samarbejdsprofilen

Læs mere

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde For at få et redskab til at styrke kvaliteten i det tværfaglige samarbejde, er der i dette inspirationsmateriale samlet diverse

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Relations- og ressourceorienteret. Pædagogik i ældreplejen. - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013

Relations- og ressourceorienteret. Pædagogik i ældreplejen. - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013 Relations- og ressourceorienteret Pædagogik i ældreplejen - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Katrine Copmann Abildgaard Center for evaluering i praksis,

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering. Tegn for dagtilbud Dybbøl/ Sundeved som medarbejderne handler på: Hurtig indsats til børn med særlige behov

Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering. Tegn for dagtilbud Dybbøl/ Sundeved som medarbejderne handler på: Hurtig indsats til børn med særlige behov SMTTE på Inklusion Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Politisk baggrund: I Sønderborg kommune inkluderes det enkelte barn i fællesskabet. Hvorfor: Vi vil inkludere børn i Sønderborg kommune så de får

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE PÅ AU

UDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE PÅ AU AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø 2019 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb, målrettet forskningsledere på AU. Der oprettes løbende hold,

Læs mere

Team Succes. Statusrapport 2011-2012. Vejle. Udarbejde af næsteformand Hanja Haujir

Team Succes. Statusrapport 2011-2012. Vejle. Udarbejde af næsteformand Hanja Haujir Team Succes Statusrapport 2011-2012 Vejle Udarbejde af næsteformand Hanja Haujir E n g r a m h a n d l i n g v e j e r m e r e e n d t i t o n s s n a k Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Resultater...

Læs mere

Dette er bragt til dig af EKL Klik her for print. Tilbage til modul

Dette er bragt til dig af EKL   Klik her for print. Tilbage til modul Page 1 of 5 Dette er bragt til dig af EKL http://ekl.probana.com Klik her for print Tilbage til modul 2.9 Opsamling Oversigt Indledning 2.9.1 Effektiv kommunikation 2.9.2 Kommunikationsteorier og -modeller

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

Modul 2: Systemisk tilgang til ledelse af den indre balance og mentale sundhed

Modul 2: Systemisk tilgang til ledelse af den indre balance og mentale sundhed Modul 2: Systemisk tilgang til ledelse af den indre balance og mentale sundhed Gør det komplicerede enkelt og operationelt I Modul 2 får du en grundig og praktisk indføring i systemisk ledelse. Du lærer

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Mette Busk Jensen PVU Fælles 2. modul Opg. 2 Studienr.:K06120 Vejleder: Henrik Svendsen

Mette Busk Jensen PVU Fælles 2. modul Opg. 2 Studienr.:K06120 Vejleder: Henrik Svendsen Mette Busk Jensen PVU Fælles 2. modul Opg. 2 Studienr.:K06120 Vejleder: Henrik Svendsen INDLEDNING Jeg har valgt at gøre brug af anerkendende relationer, da jeg mener at mennesker altid udvikler sig i

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse WOLFWAY v. Preben Werther PRÆSENTERER FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

PBL på Socialrådgiveruddannelsen

PBL på Socialrådgiveruddannelsen 25-10-2018, AAU/MAN PBL på Dette papir beskriver guidelines for Problembaseret Læring på. Papiret er udarbejdet og godkendt af studienævnet d. 24. oktober 2018 og er gældende, men tages løbende op til

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Værdigrundlag for Galten / Låsby Dagtilbud Med Udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier

Værdigrundlag for Galten / Låsby Dagtilbud Med Udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier Værdigrundlag for Galten / Låsby Dagtilbud Med Udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier Værdi: I forhold til børnene: I forhold til forældrene: I forhold til kollegerne: Åbenhed Vi lytter til hvad børnene

Læs mere

Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019

Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019 Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune har et stort fokus på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Emotionel intelligensanalyse

Emotionel intelligensanalyse Emotionel intelligensanalyse Denne analyse er designet til at hjælpe dig med at få en større indsigt i de evner og færdigheder, du har indenfor Daniel Colemans definitioner af de 5 områder af emotionel

Læs mere