FORRETNINGSBETINGELSER SKOV ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB. Marts 2020 version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER SKOV ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB. Marts 2020 version"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER SKOV ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB Marts 2020 version

2 SKOV Advokater er et advokataktieselskab registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nr SKOV Advokater er medlem af Det Danske Advokatsamfund ( og underlagt advokatsamfundets tilsyn og øvrige fastsatte regler for at drive advokatvirksomhed samt medlem af brancheorganisationen Danske Advokater ( Alle advokater hos SKOV Advokater er beskikket som advokater af Justitsministeriet og er medlemmer er Advokatsamfundet. Disse forretningsbetingelser for SKOV Advokater er gældende pr. 1. december 2018 for samtlige de sager og øvrige opgaver, som en kunde anmoder SKOV Advokater om at udføre, og forretningsbetingelserne kan alene fraviges skriftligt. 1 MODTAGELSE AF SAGER 1.1 SKOV Advokater anerkender hurtigst muligt modtagelsen af en sag. Skønnes det nødvendigt, eller fremsætter kunden ønske herom, vil der blive udfærdiget et aftalebrev, der nærmere præciserer opgavens omfang og de individuelle vilkår, hvorefter opgaven skal udføres. 1.2 Ved SKOV Advokaters oprettelse af en sag foretager SKOV Advokater en undersøgelse af, at der ikke består en interessekonflikt eller foreligger inhabilitet i forhold til SKOV Advokaters øvrige kunder i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og de interne procedurer, som SKOV Advokater i denne forbindelse anvender. 1.3 SKOV Advokater er som alle andre advokatvirksomheder forpligtiget til at iagttage reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger imod hvidvaskning af penge. SKOV Advokater har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger for enhver kunde i henhold til de krav, der følger af denne lovgivning. 2 UDFØRELSE AF SAGER 2.1 SKOV Advokater og firmaets advokater udøver deres virksomhed efter retsplejelovens regler om god advokatskik i henhold til retsplejelovens 126 og de regler, som Advokatsamfundet har udstedt med hjemmel i retsplejelovens 127 om betroede midler (kundekonti) samt Advokatsamfundets advokatetiske regler. 3 HONORAR, UDLÆG OG DEPOSITUM 3.1 SKOV Advokater fastsætter sit honorar med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder den tid, der er medgået til at løse opgaven. Udover den tid, der anvendes på den enkelte sag, indgår der også en række andre forhold, herunder omfanget af den enkelte advokats anciennitet Side 2 af 6

3 og specialistviden, der har været nødvendig for sagens løsning, sagens værdi, sagens betydning for kunden, sagens kompleksitet og herunder de forhold, hvorunder opgaven har været løst samt det opnåede resultat og det ansvar, der har været forbundet med behandlingen og løsningen af sagen. 3.2 Omkostninger og udlæg, der omfatter opgavens løsning, herunder gebyrer, rets- og registreringsafgifter, rimelige kørsels-, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af kunden udover honoraret. Der kan blive fremsat anmodning om forudbetaling ved afholdelse af de nævnte udlæg. 3.3 Såfremt opgaven omfatter deponering eller overførsel af beløb til konti oprettet af eller tilhørende SKOV Advokater, vil negative renter og øvrige omkostninger forbundet hermed blive viderefaktureret til kunden. Der kan blive fremsat anmodning om forudbetaling ved afholdelse af de nævnte udlæg. 3.4 Afhængig af sagens karakter opkræves der et depositum ved sagers påbegyndelse. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangskunder samt kunder uden fast forretningsadresse i Danmark. 4 BETALINGSBETINGELSER 4.1 Fakturering sker normalt månedligt/kvartalsvis bagud (a conto) samt ved opgavens afslutning. Eventuelle udlæg faktureres særskilt og opkræves løbende i forbindelse med det afholdte udlæg evt. som forudbetaling. 4.2 Der tillægges SKOV Advokaters salær moms efter de herfor gældende regler. 4.3 Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. 4.4 Ved forsinket betaling er SKOV Advokater berettiget til at opkræve renter i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler. 5 KUNDEMIDLER 5.1 Alle beløb, der indbetales til SKOV Advokater, forvaltes og forrentes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på kundekonti. 6 FORTROLIGHED OG INSIDERHANDEL 6.1 SKOV Advokater er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om kunden fortroligt i det omfang, der ikke er tale om offentligt tilgængelige oplysninger. Alle medarbejdere hos SKOV Advokater er pålagt tavshedspligt vedrørende vore kunders sager og øvrige forhold. Side 3 af 6

4 6.2 Alle medarbejdere hos SKOV Advokater er omfattet af den gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og gældende restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. 7 KOMMUNIKATION 7.1 Kommunikation mellem SKOV Advokater og kunden kan finde sted pr. brevpost, , sms, fastnet- og mobiltelefon. Såfremt der ikke med kunden positivt er aftalt anvendelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende den kommunikationsform, der anvendes, vil fremsendelse af mailkorrespondance finde sted uden kryptering eller pdf-konvertering eller lignende sikkerhedsforanstaltninger. 7.2 SKOV Advokater går endvidere ud fra, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt, at alle forsendelser kan sendes til kundens sædvanlige postadresse, adresse eller mobilnummer uden særlige anførsler om fortrolighed, attention person eller lignende, således at kunden selv træffer eventuelle nødvendige diskretionsforanstaltninger. 7.3 SKOV Advokater garanterer ikke, at s og anden elektronisk kommunikation er fri for virus m.v., men har selv truffet sædvanlige foranstaltninger til at imødegå dette og går ud fra, at kunden gør det samme. 8 OPBEVARING OG BEHANDLING AF INFORMATION, BILAG M.V. 8.1 SKOV Advokater opbevarer og behandler alle informationer, dokumenter m.v. i overensstemmelse med gældende regler, herunder advokatetiske regler og hvidvaskloven. 8.2 Som led i sagsbehandlingen vil SKOV Advokater modtage personoplysninger fra kunden eller repræsentanter for kunden. SKOV Advokater behandler sådanne personoplysninger efter aftale med kunden og i overensstemmelse med sagens formål. Hvis SKOV Advokater anvender underleverandører, vil disse alene behandle persondata modtaget fra SKOV Advokater i overensstemmelse med given instruks og med henblik på opfyldelse af aftalen med SKOV Advokater. Læs mere om behandlingen af personoplysninger hos SKOV Advokater på Originale dokumenter udleveres til kunden ved sagens afslutning. Hvis kunden efter sagens afslutning udbeder sig kopier af materialet fra den arkiverede sag, vil der alt efter anmodningens omfang og arbejdet hermed, kunne kræves et honorar for fremskaffelse og kopiering af materialet. Side 4 af 6

5 9 OPHAVSRET 9.1 Ophavsretten til de dokumenter og det øvrige materiale, som SKOV Advokater har udarbejdet og leveret i forbindelse med sagen, tilhører SKOV Advokater, med mindre andet er skriftligt aftalt. 9.2 Kunden må derfor ikke modificere dokumenter eller andre tekster udfærdiget af SKOV Advokater, eller anvende dokumenter til brug for andet end, hvad der vedrører den pågældende sag. 10 ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING 10.1 SKOV Advokater er ansvarlig for den bistand, som leveres til kunden i henhold til dansk rets almindelige regler Uanset pkt er SKOV Advokaters ansvar dog beløbsmæssigt begrænset til det mindste beløb af 1) det samlede betalte advokatsalær i den pågældende sag (ekskl. moms) x 5, og 2) den forsikringsdækning, som betales af advokatfirmaets ansvarsforsikring pr. 1. december 2018, udgørende maksimalt kr ,00 pr. år SKOV Advokaters ansvar omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, skade på goodwill og image eller andre former for indirekte tab SKOV Advokater hæfter endvidere ikke for evt. fejl begået af rådgivere, som SKOV Advokater har henvist kunden til, ligesom SKOV Advokater ikke hæfter for evt. fejl begået af underleverandører, som SKOV Advokater efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til Krav kan alene rejses mod SKOV Advokater og således ikke mod de enkelte partnere eller andre medarbejdere SKOV Advokater er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos Tryg Forsikring A/S, og dette selskab har samtidig stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom. 11 KLAGEMULIGHEDER 11.1 En eventuel klage over sagsbehandlingen, honorarberegningen eller andet skal rettes til den sagsansvarlige partner hos SKOV Advokater eller til SKOV Advokaters administrerende partner, som er angivet på SKOV Advokaters hjemmeside ( Side 5 af 6

6 11.2 Afviser SKOV Advokater en klage, kan kunden indbringe tvisten for Advokatnævnet efter de herom gældende regler Eventuelle klager sendes til Advokatnævnets Sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Nærmere regler for indgivelse af en klage kan hentes fra Advokatsamfundets hjemmeside hvorfra der også kan downloades et klageskema. 12 LOVVALG OG VÆRNETING 12.1 Eventuelle tvister mellem SKOV Advokater og en kunde afgøres i henhold til dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole ved SKOV Advokaters hjemting i første instans. Side 6 af 6

FORRETNINGSBETINGELSER SKOV ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB. Version af 20. juni 2018 SKOV ADVOKATER

FORRETNINGSBETINGELSER SKOV ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB. Version af 20. juni 2018 SKOV ADVOKATER FORRETNINGSBETINGELSER SKOV ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB J.nr.: TBA37432HAW /JH Version af 20. juni 2018 SKOV ADVOKATER Advokataktieselskab Havneparken 4 DK-7100 Vejle Telefon: +45 76 40 70 00 Telefax:

Læs mere

Alle advokater hos Nyborg & Rørdam er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Nyborg & Rørdam er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. NYBORG & RØRDAM ADVOKATFIRMA P/S FORRETNINGSBETINGELSER Medmindre andet aftales skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for opgaver, som klienten anmoder Nyborg & Rørdam Advokatfirma P/S (

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Grønnegade 2, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf: 75 75 25 25 Mail: post@hindkjaerlaw.com CVR DK 36 13 25 07 Bank: 2316 6278837856 www.hindkjaerlaw.com Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Disse forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Grønnegade 2, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf: 75 75 25 25 Mail: post@hindkjaerlaw.com CVR DK 36 13 25 07 Bank: 2316 6278837856 www.hindkjaerlaw.com Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Disse forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R F O R A D V O K A T F I R M A E T B O H A N S E N & M O R T E N H A R T E L I U S

F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R F O R A D V O K A T F I R M A E T B O H A N S E N & M O R T E N H A R T E L I U S ADVOKATFIRMAET BO HANSEN & MORTEN HARTELIUS BO HANSEN Advokat Møderet for Højesteret MORTEN HARTELIUS Advokat Møderet for Landsret Aut. bobebehandler F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R F O R A

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG 1. GENERELT 1.1. Medmindre andet konkret er aftalt, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver rådgivningsydelse (opdraget),

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER Advokatfirmaet Drachmann Advokatpartnerselskab CVR-nr. 36 89 79 61 Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Nygade 1A 4900 Nakskov Telefon 54 84 50 50 www.drachmann.com FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne

Læs mere

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M.

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M. DENLAW Advokater Julian Jensen Advokat, LL.M. Østergade 55 1100 København K T: +45 33 13 15 11 M: +45 27 28 01 51 E: jj@denlaw.dk H: www.denlaw.dk CVR-nr.: 33443129 FORRETNINGSBETINGELSER Advokatfirmaet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave ( Neugarden ) udfører, med mindre andet er aftalt. 1. NEUGARDEN ADVOKATER Når Neugarden påtager sig en opgave indgår kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave Neugarden Advokatpartnerselskab ( Neugarden ) udfører, med mindre andet er aftalt. 1. NEUGARDEN ADVOKATER Når Neugarden påtager

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning Almindelige forretningsbetingelser for erhvervsklienter, herunder hvidvaskning Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som en erhvervsklient beder Trade Institute Scandinavia (vi) om at

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

1. Advokatopdragets omfang og indhold

1. Advokatopdragets omfang og indhold DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com FORRETNINGSBETINGELS ER FOR DLA PIPER

Læs mere

indebære risiko for interessekonflikter mellem klienter og Advokatfirmaet.

indebære risiko for interessekonflikter mellem klienter og Advokatfirmaet. FORRETNINGSBETINGELSER Smith Knudsen Advokatfirma Smith Knudsen er et advokataktieselskab jfr. Retsplejelovens 124 (Smith Knudsen Advokataktieselskab CVR nr. 26773709), der ejes af advokaterne Kristian

Læs mere

Forretningsbetingelser for Patriotisk Selskab

Forretningsbetingelser for Patriotisk Selskab Forretningsbetingelser for Patriotisk Selskab 1. Anvendelse og gyldighed A. Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse fra Patriotisk Selskab, medmindre betingelserne er fraveget ved

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

Bachmann/Partners opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Bachmann/Partners opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. CVR-nr. 39 55 25 90 FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 18. OKTOBER 2018 Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab kan kontaktes på følgende adresser: Aarhus: København: Europahuset Brønnums Hus Europaplads

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelser 1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. 2. Kontorets pligter Ved behandlingen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DLA PIPER DEN- MARK ADVOKATPARTNERSELSKAB

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DLA PIPER DEN- MARK ADVOKATPARTNERSELSKAB DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com FORRETNINGSBETINGELSER FOR DLA PIPER

Læs mere

Penta Advokater Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2016

Penta Advokater Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2016 Penta Advokater Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2016 1. Aftalen og Parterne 1.1. De i ordrebekræftelsen angivne vilkår, og eventuelle senere skriftlige ændringer hertil, samt nærværende forretningsbetingelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Ødegård ApS. 1. Aftale og aftaleparter. 2. Ødegård ApS ydelser. 3. Bemanding og underleverandører

Forretningsbetingelser for Ødegård ApS. 1. Aftale og aftaleparter. 2. Ødegård ApS ydelser. 3. Bemanding og underleverandører 1. Aftale og aftaleparter 1.1 Disse forretningsbetingelser gælder for de bogførings-, rådgivnings-, og regnskabsmæssige assistanceydelser, som Ødegård ApS leverer til Kunden. 1.2 Kundeaftalen mellem Kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser for levering af ydelser pr

Forretningsbetingelser for levering af ydelser pr INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Nøgle til reglerne om oplysningspligt i de advokatetiske regler hvor findes baggrunden for de enkelte bestemmelser?

Nøgle til reglerne om oplysningspligt i de advokatetiske regler hvor findes baggrunden for de enkelte bestemmelser? Nøgle til reglerne om oplysningspligt i de advokatetiske regler hvor findes baggrunden for de enkelte bestemmelser? Regel i AER ikke bindende 3.3.1. Advokaten skal af egen drift oplyse klienten om følgende:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1.1 Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Corpitals Forretningsbetingelser # ( )

Corpitals Forretningsbetingelser # ( ) Corpitals Forretningsbetingelser #00014207 (2019-01-15) 1. Generelt 1.1. Corpitals Forretningsbetingelser udgør en integreret del af det samlede aftalegrundlag mellem Corpital og Kunden, og er således

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden)

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 1 BAGGRUND 1.1 Den 25. maj 2018 er EU s persondataforordning trådt i kraft og udgør sammen med Databeskyttelsesloven en regulering af behandling af personlige oplysninger.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende dokument anfører DANDERS & MORE Advokatpartnerselskabs standardbetingelser og vilkår. Enhver af disse betingelser kan varieres eller fraviges i form af en udtrykkelig

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 Udarbejdet af: Jansson Gruppen A/S på vegne af: Jansson EL A/S, CVR nr.: 73 28 93 19 Jansson Alarm A/S, CVR nr.: 74 78

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. indgået mellem. [Kunde] (den Dataansvarlige ) Sandgrav Solutions ApS CVR: Granbakken 53.

DATABEHANDLERAFTALE. indgået mellem. [Kunde] (den Dataansvarlige ) Sandgrav Solutions ApS CVR: Granbakken 53. DATABEHANDLERAFTALE indgået mellem [Kunde] (den Dataansvarlige ) og Sandgrav Solutions ApS CVR: 30 81 47 46 Granbakken 53 3400 Hillerød ( Databehandleren ) Den Dataansvarlige og Databehandleren kaldes

Læs mere

Aftale. Aftale om konsulentbistand Til analysefasen for Hydrologisk Informations- og Prognoseystem

Aftale. Aftale om konsulentbistand Til analysefasen for Hydrologisk Informations- og Prognoseystem Aftale Aftale om konsulentbistand Til analysefasen for Hydrologisk Informations- og Prognoseystem xxxxxx og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering J.nr. 7030-0045 Side 1 af 6 Dato: dato-mnd-år

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn.

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. GODT TILSYN Kære kollega Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. Advokatrådet skal, efter hvidvaskloven og Folketingets ønske, føre et skærpet tilsyn med, at alle

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser THORVALD REIN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aftale og aftaleparter Disse forretningsbetingelser gælder for de erklærings-, rådgivnings-, og assistanceopgaver, som THORVALD

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder følgende forretningsbetingelser for ethvert arbejde og enhver opgave, der udføres af Smith Knudsen Advokatfirma: 1.0 Juridisk identitet og regulering FORRETNINGSBETINGELSER

Læs mere

Bilag B Databehandleraftale pr

Bilag B Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (s kunde) indgåelse af aftale om levering af ydelser, som beskrevet i Aftalen, foretager Databehandleren () behandling af personoplysninger,

Læs mere

PARSEPORT DATABEHANDLERAFTALE

PARSEPORT DATABEHANDLERAFTALE 2018 PARSEPORT DATABEHANDLERAFTALE PARSEPORT; Databehandleraftale V. 2.0 28/08/2018 1 DATABEHANDLERAFTALE indgået mellem Indtast virksomhed CVR-nr.: Indtast CVR-nr Indtast adresse Indtast postnummer og

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indga ede samtykke mellem kunden (Dataansvarlig) og GSGroup Esbjerg (Databehandler)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS DATABEHANDLERAFTALE General aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: ZISPA ApS Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er ZISPA s generelle databehandler aftale til den indgåede samhandelsaftale

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Aftale omkring behandling af persondata.

Aftale omkring behandling af persondata. Databehandleraftale Aftale omkring behandling af persondata. Aftalen Denne databehandleraftale er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig) og ApS (Databehandler), og er gældende

Læs mere

Bilag A Databehandleraftale pr

Bilag A Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (Beierholms kunde) indgåelse af aftale om levering af finansielle ydelser, som beskrevet i samarbejdsaftale, foretager Databehandleren (Beierholm)

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Vedtægter Danske Malermestres garantiordning

Vedtægter Danske Malermestres garantiordning Vedtægter Danske Malermestres garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at bevare og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og malervirksomheder, der er medlem af Danske Malermestre

Læs mere

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1 GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING September 1992 Side 1 Generelle Bestemmelser for Rådgivning, GBR 92 Forord Generelle Bestemmelser for Rådgivning ( GBR 92) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende

Læs mere

ABR-13. Almindelige bestemmelser for rådgivning

ABR-13. Almindelige bestemmelser for rådgivning ABR-13 Almindelige bestemmelser for rådgivning Ver. 01 af 01.01.2013 Forord Nærværende almindelige bestemmelser for rådgivning (ABR-13) er udarbejdet af Nielsen, Rudolph & Partners ApS, CVR Nr. 32 33 06

Læs mere

3. Retsgrundlaget for vores behandling

3. Retsgrundlaget for vores behandling 1.1 Som del af dødsboskiftet behandler vi personoplysninger om afdøde. Herudover behandler vi personoplysninger om livs- og andre arvinger/legatarer samt hvis relevant om afdødes tidligere og nuværende

Læs mere

Generelle betingelser for vurderingsydelser

Generelle betingelser for vurderingsydelser Generelle betingelser for vurderingsydelser 1. Gyldighed og aftalegrundlag Dansk Ejendomsforvaltnings vurderingydelser leveres i henhold til en særskilt aftale ( Aftalen ) og på følgende betingelser (

Læs mere

Forretningsbetingelser Vistas Revisor ApS

Forretningsbetingelser Vistas Revisor ApS Forretningsbetingelser Vistas Revisor ApS Følgende forretningsbetingelser er gældende, med mindre andet er aftalt. Indledning Vilkårene i nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev, fuldmagt,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Aftalen foreligger mellem Adresse Post nr. og By CVR. nr. xx xx xx xx (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og CC GROUP DENMARK Møllebugtvej 5 7000 Fredericia Att: CVR. nr. 27415032

Læs mere

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig )

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Steuermann ApS Flæsketorvet 68 1711 København V CVR. nr. 35809422 (i det følgende betegnet Databehandler ) (herefter samlet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Forretningsbetingelser for levering af ydelser pr

Forretningsbetingelser for levering af ydelser pr Indledning Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og ABL Regnskab, CVR nr. 35 98 71

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

PERSONDATABESKYTTELSESPOLITIK FOR ADVOKATFIRMAET KRARUP

PERSONDATABESKYTTELSESPOLITIK FOR ADVOKATFIRMAET KRARUP PERSONDATABESKYTTELSESPOLITIK FOR ADVOKATFIRMAET KRARUP 1.1 Databeskyttelse I forbindelse med udøvelse af juridisk bistand behandler Advokatfirmaet Krarup personhenførbare oplysninger (persondata) om sine

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til handelsaftale mellem Shopstart ApS (Databehandleren) og køber af webhotel tjeneste (Dataansvarlig)

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til handelsaftale mellem Shopstart ApS (Databehandleren) og køber af webhotel tjeneste (Dataansvarlig) DATABEHANDLERAFTALE Bilag til handelsaftale mellem Shopstart ApS (Databehandleren) og køber af webhotel tjeneste (Dataansvarlig) (Den Dataansvarlige og Databehandleren kaldes tilsammen Parterne og hver

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Spørgsmål nr. 200 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere materialet fra de to deputationer den 23.

Læs mere

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

Curanet A/S Databehandleraftale. Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Databehandleraftalen foreligger mellem Åstvej 10, B 7190 Billund CVR. nr. 30 56 13 17 (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Curanet A/S Højvangen 4 8660 Skanderborg CVR. nr. 29

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra januar 019 1. GENERELT Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med. CVR.nr.9838186, 3100 Hornbæk

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. [Dataansvarlig: F.eks. Hansen Håndværk ApS] [Adresse] ( Selskabet )

DATABEHANDLERAFTALE. [Dataansvarlig: F.eks. Hansen Håndværk ApS] [Adresse] ( Selskabet ) Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab DATABEHANDLERAFTALE Indgået mellem [Dataansvarlig: F.eks. Hansen Håndværk ApS] [Adresse] ( Selskabet ) og [Databehandleren: F.eks. en lønbehandler] [Adresse]

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Databehandleren skal overholde Persondataloven og Persondataforordningen, samt heraf afledt national lovgivning.

DATABEHANDLERAFTALE Databehandleren skal overholde Persondataloven og Persondataforordningen, samt heraf afledt national lovgivning. DATABEHANDLERAFTALE Opdateret 24. maj 2018 Virksomhedsnavn: Virksomhedens adresse: Postnummer og by: Virksomhedens CVR nr.: (herefter benævnt Dataansvarlig ) og SpotOn Marketing ApS Ryesgade 106A, 4. th.

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Aftale. Aftale om konsulentbistand XXXXX. xxxxxx og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering J.nr Side 1 af 7

Aftale. Aftale om konsulentbistand XXXXX. xxxxxx og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering J.nr Side 1 af 7 Aftale Aftale om konsulentbistand XXXXX xxxxxx og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering J.nr. 1502-0044 Side 1 af 7 Dato: dato-mnd-år Aftalens parter Xxxx xxxxxx XXXXXX (herefter benævnt konsulenten)

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A], for Advokatnævnet for at have tilsidesat advokatpligterne, jf. retsplejelovens 126 og 143, stk. 5.

K E N D E L S E. [advokat A], for Advokatnævnet for at have tilsidesat advokatpligterne, jf. retsplejelovens 126 og 143, stk. 5. København, den 19. december 2013 Sagsnr. 2012 2488/MLA 1. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 11. juli 2012, modtaget i Advokatnævnet den 12. juli 2012, som korrigeret ved

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Webdomain CVR (herefter "Databehandleren")

Databehandleraftale. Mellem. Webdomain CVR (herefter Databehandleren) Databehandleraftale Mellem Webdomain CVR 21548995 (herefter "Databehandleren") og CVR 39708914 flex-job.dk IVS Kundenummer 171742 (herefter den "Dataansvarlige") er der indgået nedenstående databehandleraftale

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018)

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018) PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen CVR-nr.: 34 93 22 04 (Opdateret maj 2018) Advokatfirmaet Gaarn Pedersen herefter benævnt (Gaarn Pedersen) er en del af Denlaw Advokater - et kontorfællesskab

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 13. september 2012 J.nr. 2010-03-0817/JSC/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over advokat A s salær på

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIK GÆLDENDE FRA 8. JULI 2019

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIK GÆLDENDE FRA 8. JULI 2019 FORRETNINGSBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIK GÆLDENDE FRA 8. JULI 2019 Disse forretningsbetingelser og privatlivspolitikken i pkt. 22 gælder for alle opgaver, som Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab,

Læs mere

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator REGLER FOR MEDIATION Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator 1 Begæring om mediation sendes til Mediationsinstituttet af parterne i fællesskab eller af en af parterne. Stk. 2 Begæringen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse Følgende vilkår og betingelser ( Vilkår og betingelser eller Aftale ) finder anvendelse på samtlige tilmeldinger og aftaler om træningskurser, der afholdes

Læs mere

Generel Databehandleraftale for administrationer under Naver Ejendomsadministration ApS

Generel Databehandleraftale for administrationer under Naver Ejendomsadministration ApS Generel Databehandleraftale for administrationer under Naver Ejendomsadministration ApS I forbindelse med de nationale databeskyttelsesregler for personoplysninger samt Europa- Parlamentets og Europarådets

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere