Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: Ophavsret Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig. Links Slægtsforskernes Bibliotek: Danske Slægtsforskere:

2 KIRKEHISTORISKE SAMLINGER, FEMTE RÆKKE, UDGIVNE AF SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE VED HOLGER FR. RØRDAM, DR. PHIL., SOGNEPRÆST. TREDIE BIND. KJØBENHAVN. I KOMMISSION HOS UNIV. BOGHANDLER G. E. C. GAD. H. H. THIELES BOGTRYKKERI

3 Til Oplysning om Grundtvigs Nedlæggelse af Embedet Ved Sognepræst D. Thrap, lil Udarbejdelsen af mit i Nvbr udkomne Skrift,»W. A. Wexels, et Livs- og Tidsbillede«, fik jeg ved Velvilje af Grundtvigs endnu levende Børn Tilladelse til at benytte den Samling af Breve fra Wexels til Grundtvig, som opbevares i Rigsarkivet i Kjøbenhavn. De maatte imidlertid ikke udgives. I Samlingen fandtes kun et af Grundtvigs Breve til Wexels, og det er beklageligt, at Trykningen af dette blev forbudt, da det indeholder meget af historisk Interesse. Det sees af Wexels Breve, at Grundtvig oftere har skrevet til ham, men Brevene er komne bort. Ved Læsningen af hint Brev fra Grundtvig af Dato 28. Aug blev jeg overrasket ved hans Omtale af det betydningsfulde Skridt, han faa Maaneder tidligere havde gjort ved Nedlæggelsen af sit Præste-Embede ved Frelserens Kirke paa Christianshavn. Fra min Ungdom havde det staaet for mig, som det var en Samvittighedstvang, der bragte ham til et dengang saa overraskende Skridt. Denne Tanke veg dog i Tidens Løb, da det syntes klart nok, at det var de kirkelige Forhold, der efter Kirkekampen 1825 havde gjort ham Stillingen i højeste Maade ubehagelig, for ikke at sige trykkende. At den virkelig skulde blive trykkende for en Personlighed som Grundtvig, havde jeg dog vanskeligt for at tænke mig. At her var Ubehageligheder og Pinagtigheder nok, vidste Enhver, der kjendte lidt til hine Dages Historie, men at det var Præstegjerningen

4 424 Breve fra Grundtvig. selv, Menighedstjenesten, der ved sine Hverdags-Byrder blev ham saa pinefuld, at den bragte ham til det alvorsfulde og overraskende Skridt, var mig aldeles nyt. Det har naturligvis ikke været dette alene, men at det har haft en Hoved andel i hans vigtige Beslutning, synes at fremgaa af hans her omhandlede Ytringer. Under mit Arbejde med Wexels kom jeg til at huske paa, at jeg efter den gamle Haugianer Amund Hellands Død (20. Aug. 1870), da jeg var Præst i Bergen, fik se nogle Breve til ham fra Grundtvig. Jeg skrev til gamle Hellands Sønnesøn, min Ven og Discipel Grosserer Peter Helland, og han var saa god at sende mig Brevene, der nu er afgivne til det norske Rigsarkiv, hvor de vel er det eneste fra Grundtvigs Haand. Min Overraskelse var stor, da jeg saa, at Grundtvig her i Brevet af 10. Sept i andre Udtryk fremholder det samme, medens Helland aabenbart har anset ham som en Martyr og sendt ham 20 Rdlr. til Hiælp i hans formentlige Nød. Da Hans Hauge Vinteren kom gjennem Præstegjældet Helleland ved Egersund, sluttede en Del Ungdom sig til ham. Blandt de unge Folk var Amund Helland (født 1786), der fulgte ham til Bergen, tog Hyre hos ham som Matros og for siden tilsøs, tilsidst som Skipper for egen Regning. Som saadan maa han have besøgt Grundtvig i Kjøbenhavn (før 1821), da det første af nedenstaaende Breve (fra 1823) taler om et personligt Møde, for»adskillige Aar siden«. Det er mig fortalt, at Grundtvig skal have udtalt sig til Fordel for Hans Hauge, men jeg har ikke været istand til at finde det i»verdenskrøniken«, og andensteds har jeg ikke vidst at søge. Det er jo meget rimeligt, at Grundtvig efter 1810 har ytret Sympati for den kristelige Livsrørelse, hvor den har ytret sig. Dette være nu imidlertid, som det vil, saa er det næppe nødvendigt til Forklaring af Forbindelsen mellem den unge Haugianer og den for hin Tid saa højst mærkelige Prædikant. Hvor afsides end Bergen dengang var, har den haugianske Skipper,

5 Breve fra Grundtvig. 425 der maaske flere Gange om Aaret gjæstede Kjøbenhavn, maattet kjende hans Ry som en levende kristelig Prædikant, hvem han søgte i hans Kirke og vel derefter i hans Hus, til videre Forklaring. At Helland ved Grundtvig kan have faaet Lys over et og andet, der stod dunkelt for ham, tør være muligt, og blev der end aldrig fra hans Side nogen egentlig Tilslutning til Grundtvig og hans Venner, saa har dog dette Ungdomsbekjendtskab gjort sit til, at han afholdt sig fra den haarde Dømmen over Grundtvigianerne, der siden blev saa almindelig blandt dem, der kaldte sig med Hauges Navn. Da Hauge og Haugianerne omhandles i Grundtvigs Breve til Helland, tør jeg maaske tillade mig at anføre lidt om denne i hans Egenskab af Haugianer. Han var en kraftig Karakter og blev snart efter Hauges Død den anerkjendte Patriark for Haugianerne i Bergen, der ikke var ret mange. Han var Stifter af Traktatselskabet i Bergen og ivrig Deltager i Bibelselskabet fra dets Oprettelse 1816 til faa Aar før sin Død. Som Selskabets Kasserer i Bergens Stiftskomite kom han meget ofte til mig som Komiteens Sekretær, og vi havde ofte længere Samtaler. Kun en enkelt Gang har jeg noteret noget fra en saadan, men det skede paa Stedet og staar i min Almanak (9. Novbr. 1868) saa lydende:»helland meddeler: det betænkelige ved Hauge var Fælleskassen. Om denne vilde han ikke udtale sig nærmere, kun at den var et Factum, og at Hauge her tilsigtede en Nærmelse til det i Act. 2 omtalte Samfundsliv. Kassen ejede en Tid 10,000 Rdlr. Selv havde han som fattig Gut tilskudt 5 Rdlr.«Det er noksom bekjendt fra Forhøret over Hauge, at han havde havt en Tanke om Oprettelsen af et Fællesskab efter apostolisk Mønster, men om denne Tanke nogensinde traadte ud i Livet, har man ikke været paa det rene med. Oplysningerne ved Forhørene i Finmarken1), der gav Anled- ) Norsk hist Tidsskr. III. R. 3 B

6 426 Breve fra Grundtvig. ning til Hauges Fængsling, synes klare nok, men lader Rum for Tanken om en Misforstaaelse hos de enfoldige Deponenter. Hellands Udtalelse er ogsaa klar nok, og da hans Hukommelse var meget skarp, kan man ganske vist stole paa det Factum at han havde givet sine 5 Rdlr. For Resten kan ogsaa han dengang 17 Aar gammel have været hildet i Misforstaaelse angaaende Anvendelsen af disse Penge. De kan jo være anvendte i Handelsøjemed. Tiderne var jo glimrende. Saa meget tør maaske ansees for sikkert, at Hauge ved Slutningen af 1803 har forsøgt at faa en»fælleskasse«istand, at Rygter herom er gangne Kysten langs og har naaet op til det yderste Nordland, men at han meget snart har opgivet Sagen, saa han kunde forsvare at benægte den under Forhøret, om han end vedkjendte sig Tanken. I et Stykke viste Helland sig som en ægte Haugianer. Det er bekjendt, at Hauge mente, at»de Kristne ikke burde som de kjødeligsindede Mennesker indgaa Ægteskab med hverandre ifølge gjensidig Kjærlighed, men ifølge fornuftige Grunde og andre mere Erfarnes Raad«1). Stenersen, som anfører dette, havde hørt, al Hauge havde sluttet Ægteskab mellem Mennesker, som aldrig havde kjendt hinanden. Som Ægteskabsstifter havde gamle Helland et Navn, men der hørtes aldrig Noget som dette sidste om ham. I de mange Samtaler, jeg havde med gamle Helland, mindes jeg ikke, at han nævnte sin Forbindelse med Grundtvig i sin Ungdom, og hans Breve fik jeg først se efter hans Dod. Han har maaske holdt dem vel gjemte, da han næppe kunde have Lyst til at lade Grundtvigs Dom over Hauges Virksomhed blive bekjendt, neppe heller hans besynderlige Opfatning af Uaugianernes Stilling og Væsen. At Haugianerne i Hauges sidste Aar og siden efter var gjennem-kirkelige Folk, for hvilke enhver Separations- Tendens var fremmed, ved jo Enhver, og Grundtvigs Tale ) Stenersen: H. N. Hauges Liv og Virksomhed. Kbhvn S. 136.

7 Breve fra Grundtvig. 427 om Separation i disse Breve tør vel hænge sammen med hans Sindsstemning i denne Tid og hans Tankers Kredsen om Adskillelse af forskjellige Slags efter at han selv havde skilt sig fra den kirkelige Embedsgjerning. Som hans Tanker om Haugianerne, deres Væsen, Planer o. s. v. var aldeles fejlagtige, viser det sig ogsaa, at han lidet kjender til norske Forhold i det hele paa denne Tid, naar han tror, at man i 1826 uden videre kunde gaa ud af Kirken og danne et Sekt-Samfund. Disse Bemærkninger har jeg tilladt mig ved Meddelelsen af Grundtvigs 3 Breve til Helland. Af hans Brev til Wexels af 28. Aug har jeg tilladt mig at udtage de Linjer, der omhandler hans Nedlæggelse af Embedet og hans Betragtning af Haugianerne. Det er kun en overmaade liden Del af det lange Brev, hvis Benyttelse stod mig aaben. Det maa bemærkes, at de 2 smaa Stykker er efter den Afskrift af Grundtvigs Original, jeg tog til eget Brug, og den er hvad Orthografien angaar maaske ikke diplomatisk. Dette er derimod den Afskrift af Brevene til Helland, som her meddeles. Det vil her sees, at Grundtvigs Orthografi er meget vaklende. Han skriver»maaske«og»maaskee«. Gjennemgaaende bruger han»i«, hvor vi i Almindelighed sætter»j«, men ikke konsekvent. Vi finder baade»hierte«og»hjerte«, endvidere:»maa«og»maaeintet«og»intet«,»han«og»ham«. Jeg anfører dette for at værge mig mod enhver Tanke om Unøjagtighed. Grundtvig til IF. A. Wexels. 28. Augvst 18261).... Jeg fristes ikke noget Øieblik til at ønske mig den Stilling tilbage, jeg vel kun dreven af Omstændighederne kunde udtræde af, men som dog slet ikke passede for mig, og som jeg kun af Nødvendighed anden Gang ) Brevet er først sendt med et Postscriptum, dateret 2. September.

8 428 Breve fra Grundtvig. indtraadte i, for at kunne uden Brudd paa den borgerlige Orden aflægge mit kirkelige Vidnesbyrd om Troens Kraft og Livsalighed for Venner og Fiender. Man havde spærret Kirken (Stats-Kirken) for mig netop i Hovedstaden, hvor jeg maatte tilorde, jeg havde det Haab, at naar jeg biede, vilde Herren lukke op med Kongens Nøgel, og Haabet blev ikke beskjæmmet, men deels er jeg kun skikket til Prædikant, ei til det daglige Hyrdeliv, og deels er Statskirken for Øieblikket fuld af saa megen Ureenhed, at man knap kan gaae ubesmittet igiennem den, og umulig som oplyst Christen forrette Embedet med en god Samvittighed uden at vide med sig selv, man lod det langt heller være og gjør det kun for Ordets Skyld Haugianernes Stilling er fortvivlet. De vil baade være i Kirken og udenfor den, men det er besynderligt, at Ingen af Norges Præster har Drift og Mod til at redde dem, der vil noget christeligt, ved at gaae ud til dem, som Loven jo tillader, og, eftersom Gud fører det, føre dem tilbage til den rensede Statskirke eller constituere dem til en reen christelig Menighed med en egen theologisk Høiskole, hvad maaskee vilde giøre et Underværk i Norden. Noget saadant prøvede jeg sikkert paa, om jeg var Nordmand, men nu skal jeg formodentlig, medens Marken beredes, sidde Vintersæde i Studere Kamret! Grundtvig til Helland. Chiistianshavn, 10. Nvbr Tak kiære Ven! for de kiærlige Hilsener, De baade nu og i Foraaret har sendt mig med Deres Skipper! Det var mig ret en Glæde at høre, at De efter adskillige Aars Forløb dog endnu ihukommer mig ; thi da vi kun kjende hinanden fra Samtale om Guds Ord og Hans Rige, saa er det mig et glædeligt Vidnesbyrd om, at De kommer det ihu, som vi maae aldrig glemme: det Usynlige, som er evigt. De ønsker da at vide, hvorledes jeg lever? Nu Gud være lovet! jeg har Intet at klage over, men Meget

9 Breve fra Grundtvig. 429 at takke for; thi ikke alene haver Gud skiænket mig min Nødtørft, en god Hustrue og en velsignet lille Søn; men Han haver ogsaa, trods Manges Modstand, og næsten trods Alles Forventning, opfyldt mit Ønske og Haab, og givet mig en Kirke, til frit at forkynde hans saliggjørende Ord, for hvem der vil høre og annamme det. Vistnok seer det kun maadeligt ud med sand alvorlig Christendom iblandt os, men der fattes dog ikke Tilhørere, og det skal være vort urokkelige Haab, at naar vi, under den Hellig-Aands Paakaldelse, i Jesu Navn plante og vande, vil han give Vext, saa vor Gjerning i Herren skal aldrig være forgiæves. Prædikener har jeg ikke ladet trykke siden den, De kjender; thi vel har jeg ofte havt det i Sinde, men har immer syntes, det kunde ikke nytte. Maaske har det kun været som en Fristelse, og da skal jeg, med Guds Hjelp, see til at overvinde den; men vist nok er det, at jeg daglig seer de Bøger, jeg har skrevet, læste mest kun daarligt, og kan da ikke vel tænke, det vilde gaae bedre med nye. Dog, om jeg end maaskee ikke, for det Første, udgiver flere Prædikener, lader jeg dog vel snart en Bog trykke om Christendommen, og skal da sende Dem den ved Lejlighed, thi Noget bliver der dog, med Guds Hjelp, deri, som kan oplyse og opbygge alle christelige Læsere, og derimellem regner jeg nødvendig ogsaa Dem; thi jeg har ikke glemt, hvor aaben jeg fandt Dem for Overbeviisning af Guds Ord, og jeg haaber da vist, at De bestandig holder Dem nær til dette velsignede Guds Naades Ord, som er mægtigt til at gjøre vore Sjæle salige. Ja kiære Ven! Der er ikke Salighed i nogen Anden end i Christo Jesu, vor Frelser, som døde for os, paa det vi skulde leve med Ham til at vandre i et nyt Levnet, det veed De nok er min Troes Grund, fordi jeg troer Guds Ord i Skriften og ikke noget Andet i Salighedens Sag; thi om de Ting, som intet menneskeligt Øie haver seet og intet Øre hørt, kan og maae vi kun troe Ham, som kom ned af Himmelen, talde hvad han vidste, og vidnede hvad han havde seet, kun om Ham,

10 430 Breve fra Grundtvig. som opstod fra de Døde og sidder hos Guds høire Haand, kun om Ham kan jeg troe, at Han har det evige Livs Ord, og Han har sagt, at hvem der troer paa Ham, skal have del evige Liv og leve ved Ham, ligesom Han lever ved Faderen, og jeg veed og erfarer daglig, at Han er trofast. O! gid det maa og være saa med Dem, og hør for Guds Skyld aldrig efter Nogen, som vil lægge anden Grund end den, som lagt er i Jesus Christus, thi det er den Grund, hvorpaa Herrens Apostler og alle Guds Ords troe Tjenere har bygget, det er kun i Jesu Navn Gud giver os sin Hellig-Aand, og af os selv kan vi slet intet giøre, som er ret og behageligt for Gud vor Fader, og vil vi giøre os selv retfærdige, da blive vi til Pharisæer, der ere som kalkede Grave, men ved vor Herres Jesu Christi Tro og hans Aand, kan vi overvinde Synden, og elske Ham, som har elsket os først, stride den gode Strid, fuldende Løbet og annamme Livets og Retfærdighedens Krone. Disse Ting ere visse og trofaste, og farer Nogen vild, som ærlig følger den Vej, hans Blod komme over mit Hoved, og min Sjæl være istedenfor hans! Saa vis er jeg, Gud ske Lov, i Salighedens Sag, at jeg tør sige det for den Alvidendes Aasyn; thi naar vi ret inderlig troe paa Jesum Christum og sætter alt vort Haab til ham, da vidner Gud ved sin Aand i vort Hjerte og vor Samvittighed, at det er hans Søn, og at vi ere Hans Børn i den Eenbaarne, og have det evige Liv. Alt Andet er Tant og Drømmerie og Menneske-Bnd, som forgaaer med Verden, men Guds Ord bliver evindelig. Vi sees vel næppe mere her i Verden, men har vi een Tro og eet Haab, da sees vi engang i den himmelske Faders Huus, hvor der er liflige Værelser, og hvor den eenbaarne Søn haver beredt alle sine Tjenere Plads hos sig i sin Herlighed. O! lad os da kun altid tænke: hvad er al Verdens Herlighed, der skal forgaae som en Damp, og som Blomsten henvlsner, hvad er den mod Jesu Christi, vor Frelsers, den evige himmelske Herlighed, som vi kaldtes

11 Breve fra Grundtvig. 431 til her at haabe og hist at dele! Ja gid det maa være vor daglige Bestræbelse at høre til dem, som skal glæde og fryde sig, naar Han kommer, at blive herlig i sine Hellige og forunderlig i alle dem, som troe! De vil da ogsaa altid kiærlig mindes Deres Ven Grundtvig. Christianshavn, 10. Sept Kiære Ven! Tak fordi De fremdeles kommer mig ihu! Tak ogsaa for Smaabøgerne af Hauge, De sendte mig; endeel deraf har jeg læst, og det bestyrker mig i den Tro, at han meende det ærlig og christelig med sine Med-Mennesker, skiøndt han tiltroede sig et Guds Kald og Embede i den christne Menighed, som han ikke havde og derfor heller ikke var mægtig til at forestaae; thi vor Herre Jesus Christus under os alle, som troe og vil elske ham igien, der har elsket os først, lige godt; men han haver indstiftet et Lære-Embede i sin Kirke og Menighed, som vi maae ikke forsmaae, og som han trods al Fiendens List vil sørge for, skal uden Ophør forplantes fra hans første Apostler til hans sidste Tjenere paa Jorden, og kun dem, som Lære-Embedet saaledes rettelig overantvordes, kun de annamme, naar de have Troen, den særdeles Viisdom, Kraft og Salvelse af Aanden, som hører til at kunne rettelig dele Sandheds Ord og værdelig med levende, varige Frugter forkynde det store Frelsens og Fredens Evangelium. Det giør mig derfor ondt for alle dem af Hauges Venner, som er af Sandhed, og jeg vil haabe, de er ikke faa; thi de staae med den ene Fod i en Kirke, hvor Vantro for det meste regierer, og med den anden Fod i noget, de ansee for en Kirke, skiøndt det ingen er, og varer dette længe, da skal de see, det Hele bliver til idel Verdslighed og og tomme Sædvaner. Hvor der er Liv og Sandhed i dem, maae de derfor endelig see til at faae sig virkelige, christelige Præster, og da aabenbar adskille sig fra den Lands- Kirke, der kalder sig evangelisk-christelig, men er, da de

12 432 Breve fra Grundtvig. fleste Lærere sagtens der som her fornægte Troen, kun Kirkens aabne Begravelse, hvoraf de, som vil troe, baade Lærere og Tilhørere, maa opstaae og udgaae. I Norge tillader jo Loven Saadant, og der er det vist nødvendigt, hvordan det saa vil blive her, hvor den Ting baade indvortes og udvortes har store Vanskeligheder. Tak ogsaa for de 20 rdlr., Deres Skipper gav mig fra Dem! Haardnakket turde jeg ikke vægre mig ved at tage dem, da jeg troer, De undte mig dem godt, og min Stilling for Øieblikket jo, verdslig talt, er derefter; men naturligvis tog jeg dem som en christelig Gave i Herrens Navn og ei som Betaling for Noget; thi jeg har, blandt Andet, ikke glemt, at De i tidligere Dage, da jeg dobbelt maatte glæde mig ved Deres Gavmildhed, gjorde mig til Deres Skyldner! Her seer det besynderligt ud, og Mange tænker vist, det enten er af Frygt for Troens Fiender eller af Fortvivlelse over Vantroens Magt jeg har nedlagt mit Embede; men det er, Gud ske Lov! langt fra. Som Statens Tjener, under mange Baand, jeg nødig bar, og bar kun for uden Uorden at kunne prædike Evangelium for Hovedstaden, har jeg, da min Hensigt var opnaaet, grebet en god Lejlighed til at nedlægge mit Embede; men mit egentlige Præste-Embede, som vor Herres Jesu Christi viede Tjener, hverken kan eller vil jeg nedlægge, før jeg nedlægger min Stav ved Graven, og jeg har det glade Haab, at dette mit Embed skal nu først ret begynde at være velsignet og bære Frugt. Vor Herre Jesu Christi Tro har vundet en stor og hurtig Seier iblandt os, men Verden seer det ikke endnu, og selv mange af de Troende veed det ikke, saa de frygte, hvor der er slet ingen Fare! Herren være med Dem alle Dage og skiænke Dem sin Velsignelse! venligst N. F. S. Grundtvig.

13 Breve fra Grundtvig. 433 Christianshavn, 27. Decbr Kiære Ven! Jeg har for længe siden villet skrive Dem til og takke Dem, fordi de saa kiærlig tænker paa mig; men immer er dog kommet en eller anden Forhindring, indtil nu, da Deres Skipper (som forleden leverede mig 15 rdlr. fra Dem) bliver liggende her i flere Dage, saa jeg kan gribe et beleiligt Øieblik til at ønske Dem et glædeligt og lyksaligt Nyaar! Det giør jeg gierne, thi jeg troer, De med mig ret inderlig ønsker et glædeligt og lyksaligt Nyaar i vor Herres Jesu Christi Kirke og del Guds Rige, som skal være indeni os, og det maa nødvendig røre mig dybt, at see, hvor idelig De tænker paa mig, og hvor gierne De vil lindre den udvortes Trængsel, hvori jeg er for Evangelium, imedens de, som er omkring mig, og for hvem jeg nærmest har arbejdet og forkyndt Guds Rige, synes reent at have glemt mig, eller dog slet ingen Lyst have til den Løn, som Herren lover dem, der vil lædske Hans Tjenere og vederkvæge dem! Nu Gud skee Lov! jeg kan sige med et frit Mod, jeg har ingen Leie Svend været, jeg har ikke begiært Nogens Sølv eiler Guld, men ihukommet, at vi have annammet Evangelium uforskyldt, og skal saaledes meddele det, og i Øvrigt kaste vor Sorg paa Herren, som sørger for os, og aldrig tvivle derpaa, at jo den himmelske Fader, som haver skiænket os sin elskelige Søn; vil skiænke os i Dag vort daglige Brød, og sandelig, naar jeg af menneskelig Skrøbelighed sørgede og tvivlede en liden Stund, da beskjæmmede Herren altid min Mistillid, og Han, som nu i over sexten Aar har vidunderlig født og ført og styrket mig under Evangeliets Tjeneste i disse onde Dage, Han baade kan og vil det fremdeles; men han seer det altid helst, naar hans Børns Hjerter føle sig bevægede til at komme os ihu i vor Trængsel, og komme os til Hielp efter den Formue, Gud giver, thi Kiærlighed er Fuldkommenheds Baand, og hvad han saaledes rækker os giennem vore Med-Christnes Hænder, det annamme vi med dobbelt Kirkehist. Saml. 5. R. III. 28

14 434 Breve fra Grundtvig. Glæde og Taksigelse, fordi det, som Apostelen siger, er en sød Lugt og et velbehageligt Mad Offer for Herren! Besynderligt seer det ud med Herrens Ord og med de faa Christne mellem de mangfoldige Hedninger, som under Lovtaler over Christus vil, om muligt, udrydde Troen paa Ham; men frygt ikke, du lille Hjord! siger Herren, thi det er min Fader behageligt at give Dig Riget; der var faldet en dyb Søvn paa Menigheden, saa den laae som i Døde-Dvale, og vilde nødig vaagne, derfor, da Herren kaldte, blev der stor Forvirring, Nogle gik i Drømme, og Andre halvvaagne, og Mørkets Fyrste fnøs og koglede, og endnu lukke de Fleste Øinene, for at holde paa deres bedrøvelige Natte-Ro, og de, som vil vaagne, strider med Søvnen, som hænger efter dem; men dog see vi, Gud skee Lov! daglig flere Tegn derpaa, at Natten er forgangen, og Dagen kommet nær, og Lysets Børn grebne af den Fornemmelse, at det er Tid at staae op og aflægge Mørkets Gierninger, og vandre skikkelig som om Dagen, og lade Christus lyse for sig, og det er deraf klart, at Guds Time er kommet, da han vil see til sit Folks Elendighed, og sammenføie sine Troende, som Fienden har adspredt som Faar paa alle Bjerge, og borttage de Ugudeliges Aag, saa vi skal være frimodige i Herren, ei lade os forfærde af Modstanderne, men kun bygge fast paa vor Børne- Lærdom, trøste os ved vor Daab og vise Verden, at den Aand, som er i Guds Børn, er langt større og stærkere end han, som er i Verdens og i Vantroens Børn! Dertil give Gud os alle Naade, ved sin Hellig-Aand i vor Herres Jesu Navn, Amen! Deres Ven N. F. S. Grundtvig.

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

2den Juledag den Juledag den Juledag 1846

2den Juledag den Juledag den Juledag 1846 5323 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

3die Faste-Onsdag 1846

3die Faste-Onsdag 1846 5264 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

4de Søndag efter Trinitatis 1846

4de Søndag efter Trinitatis 1846 5292 Fjerde Søndag efter Trinitatis 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

15de Trinitatis-Søndag 1846

15de Trinitatis-Søndag 1846 5306 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

17de Trinitatis Søndag 1846

17de Trinitatis Søndag 1846 5308 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Marie Bebudelses-Dag 1846

Marie Bebudelses-Dag 1846 5268 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

4de Søndag efter Paaske 1846

4de Søndag efter Paaske 1846 5279 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Fastelavns-Søndag 1846

Fastelavns-Søndag 1846 5257 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Paaske-Mandag Paske-Mandag 1846

Paaske-Mandag Paske-Mandag 1846 5273 Paaske-Mandag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001)

Læs mere

5291 Onsdagen 1ste Juli 1846 1846

5291 Onsdagen 1ste Juli 1846 1846 5291 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

LAURITS CHRISTIAN APPELS

LAURITS CHRISTIAN APPELS VED BOGHANDLER, CAND. PHIL. LAURITS CHRISTIAN APPELS JORDEFÆRD DEN 19DE SEPTEMBER 1 8 9 3. AF J. C. HOLCK, SOGNEPRÆST TIL VOR FRELSERS KIRKE. TBYKT SOM MANUSKRIPT. Trykt hos J. D. Qvist & Komp. (A. Larsen).

Læs mere

2den Advents-Søndag 1846

2den Advents-Søndag 1846 5319 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

6te Søndag efter Trinitatis 1846

6te Søndag efter Trinitatis 1846 5294 Sjette Søndag efter Trinitatis 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

8de Søndag efter Trinitatis 1846

8de Søndag efter Trinitatis 1846 5296 Ottende Søndag efter Trinitatis 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

2den Faste-Søndag 1846

2den Faste-Søndag 1846 5260 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

3die Søndag efter Paaske 1846

3die Søndag efter Paaske 1846 5277 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

9de Søndag efter Trinitatis 1846

9de Søndag efter Trinitatis 1846 5299 Niende Søndag efter Trinitatis 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

16de Trinitatis-Søndag 1846

16de Trinitatis-Søndag 1846 5307 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

3die Faste-Søndag 1846

3die Faste-Søndag 1846 5263 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Midfaste-Søndag 1846

Midfaste-Søndag 1846 5265 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

2den Søndag efter Trinitatis 1846

2den Søndag efter Trinitatis 1846 5289 Anden Søndag efter Trinitatis 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

5te Søndag efter Paaske 1846

5te Søndag efter Paaske 1846 5280 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4de Advents-Søndag 1846

4de Advents-Søndag 1846 5321 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Almindelig Bededag 1846

Almindelig Bededag 1846 5278 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Mindegudstjenesten i Askov

Mindegudstjenesten i Askov Kolding Folkeblad - Mandag den 23. December 1918 Mindegudstjenesten i Askov. ------- Det Møde, hvormed Askov Højskole plejer at indlede Juleferien, fik i Aar en dybt alvorlig og bevæget Karakter. Det blev

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Langfredag Langfredag

Langfredag Langfredag 5271 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

VE O FABRIKANT S. CHR. BRANDT" JORDEFÆRD DEN 2. JANUAR 1906 I ST. KNUDS KIRKE

VE O FABRIKANT S. CHR. BRANDT JORDEFÆRD DEN 2. JANUAR 1906 I ST. KNUDS KIRKE VE O FABRIKANT S. CHR. BRANDT" JORDEFÆRD DEN 2. JANUAR 1906 I ST. KNUDS KIRKE MILO SKE BOGTRYKKERI - ODENSE S taar paa Vejene og ser til og spørger om de gamle Stier, hvor den gode Vej mon være, og vandrer

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Søndagen m. Nyaar og Helligtkr 1846

Søndagen m. Nyaar og Helligtkr 1846 5250 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1ste Søndag efter Trinitatis 1846

1ste Søndag efter Trinitatis 1846 5288 Første Søndag efter Trinitatis 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

12te Søndag efter Trinitatis 1846

12te Søndag efter Trinitatis 1846 5302 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Grundtvigs påskesalmer

Grundtvigs påskesalmer Grundtvigs påskesalmer Jeg vil indlede med en kort beskrivelse af Grundtvigs påsketeologi og hans arbejde med oldgræske og latinske påskehymner samt om hans kærlighed (og had?) til den største påskesalme

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

13de Trinitatis-Søndag 1846

13de Trinitatis-Søndag 1846 5304 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Nyt Kirkeaar Første Advents-Søndag

Nyt Kirkeaar Første Advents-Søndag 5318 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Søndag Sexagesima 1846

Søndag Sexagesima 1846 5256 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Søndag efter Jul 1846

Søndag efter Jul 1846 5324 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Palme-Søndag Palme-Søndag 1846

Palme-Søndag Palme-Søndag 1846 5270 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

FREDERIK VILHELM HEGELS

FREDERIK VILHELM HEGELS VED UNIVERSITETSBOGHANDLER, ETATSRAAD FREDERIK VILHELM HEGELS JORDEFÆRD, AF Jakob Paulli. Tryktsom Manuskript. KJØBENHAVN. F R. B AG G E S BOGTRYKKERI. 1888. VED UNIVERSITETSBOGHANDLER, ETATSRAAD FREDERIK

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke.

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke. Prædiken til 3. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 15. dec. kl. 10.00 3. s. e. i advent 78 Blomstre som en rosengård 80 Tak og ære være Gud 89 Vi sidder i mørket 86 Hvorledes skal jeg møde 439 O, du

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Salmer til. Salmesang & Klokkeklang. Skole-kirkesamarbejdet Horsens

Salmer til. Salmesang & Klokkeklang. Skole-kirkesamarbejdet Horsens Salmer til Salmesang & Klokkeklang Skole-kirkesamarbejdet Horsens www.skshorsens.dk U bi Caritas 1 En salme fra før reformationen. Ordene er på sproget latin, som var kirkens sprog. Salmerne blev sunget

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

7de Søndag efter Trinitatis 1846

7de Søndag efter Trinitatis 1846 5295 Syvende Søndag efter Trinitatis 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

1ste Søndag i Faste 1846

1ste Søndag i Faste 1846 5258 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

1ste Helligtrekonger-Søndag 1846

1ste Helligtrekonger-Søndag 1846 5251 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere