At ikke være eller ikke at være

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At ikke være eller ikke at være"

Transkript

1 R a s m u s U g i lt At ikke være eller ikke at være - Mladen Dolars stemme Hvad er en stemme? På én gang et noget uvant filosofisk spørgsmål og samtidig helt traditionelt. Ja som vi skal se kan dette spørgsmål siges at berøre kernen for enhver form for tænkning overhovedet. Og så alligevel. Man må, når man første gang konfronteres med det, uvægerligt stå med en fornemmelse af, at her falder talen på noget perifært. Værdige spørgsmål for filosoffer må trods alt være af den slags som Kant formulerede. Hvad kan jeg vide? Hvad skal jeg gøre? Hvad tør jeg håbe? (Kant 1998: A 805/B833). Spørgsmålet om hvad stemmen er for en størrelse synes umiddelbart at komme et stykke nede på listen, der indledes med disse tre. Når Mladen Dolar i A Voice and Nothing More hæver et sådant angiveligt perifært tema til selve filosofiens kerne, så er det netop udtryk for et centralt træk ved den slovenske skole. Man tager et tema, som ikke umiddelbart synes at give mening som filosofisk emne, og viser hvordan det lige netop er igennem engagementet med dette tema, at filosofien kan føres videre. Stemme, Komedie, Film, Populærkultur, Vitser, Vold, Dumhed, Opera. Disse og andre lignende temaer er alle i de senere år blevet til filosofiske kernetemaer på linje med det sande, det gode og det skønne, takket være tænkere som Mladen Dolar, Slavoj Žižek, Alenka Zupančič. Blandt alle disse tiltag, så udgør stemmen dog alligevel et ganske særligt tema, ikke fordi det er særligt originalt, snarere fordi det ikke er det. Det er nemlig sådan, at Jacques Derrida allerede er kommet Dolar i forkøbet. 1 I Grammatologien, i Stemmen og fænomenet og i Skriften og differancen (alle tre fra 1967) satte Derrida netop stemmen op som et altafgørende, men alligevel underligt underspillet tema for filosofien. Det interessante ved, at det netop er Derrida, der tidligere har behandlet stemmens filosofiske betydning, er nu, at Derrida om nogen har været en væsentlig filosofisk modstander for de slovenske lacanianere. Dolar er ikke sen til at bemærke, at Derrida har gjort et væsentligt stykke arbejde i forhold til at sætte stemmen på den filosofiske dagsorden, han skriver endda, at det netop er det overbevisende ved Derridas filosofiske arbejde, at han er i stand til at vise hvorledes et øjensynligt perifært

2 1 3 2 R a s m u s U g i l t tema danner en gennemgående struktur i metafysikkens historie, men han gør alligevel også en stor dyd af at vise hvorledes Derrida, alt dette til trods, tager fejl (Dolar 2006: 42). På grund af denne ganske særlige status som stemmen dermed kan siges at have at den på besynderlig vis er det essentielt perifære filosofiske tema vil jeg starte ud med at holde Derrida og Dolars forskellige udlægninger op overfor hinanden. Derefter vil jeg afslutte artiklen med at vise hvorledes Dolar bruger sin særlige forståelse af stemmen til at konstruere en ganske original udlægning af filosofiens centrale spørgsmål. Det er i denne forbindelse, at spørgsmålet om at ikke være eller ikke at være bliver prægnant. Derrida Et vigtigt element af Dolars diskussion af stemmens metafysik er som nævnt opgøret med Derrida. Lad os derfor starte med en kort præsentation af Derridas pointe med stemmen. Den er i bund og grund ganske ligetil. Han holder stemmen op overfor bogstavet, talen op overfor teksten, og konstaterer, at den europæiske filosofis historie, ja endog hele den europæiske kulturhistorie, afslører en besynderlig forkærlighed for stemmen. Det talte ord, den direkte meddelelse, bliver igen og igen af filosofferne fra Platon og frem fremhævet som værende mere direkte, mere umiddelbar, mindre løgnagtig end det nedskrevne ord. Talen er slet og ret blevet anset for at være tættere på sandheden end teksten. Når Derrida i dette lys sætter sig for at skrive en Grammatologi, det vil sige en lære om bogstaver, så sker det med andre ord for at udfordre talen og for at fejre teksten. Jeg vil nævne tre eksempler, som Derrida slår ned på. I dialogen Faidros lader Platon Sokrates konkludere med myten om Theuth, der tilbyder skriften til kong Thamus af Ægypten, som dog afviser gaven med den begrundelse, at der er tale om et unødvendigt tillæg til talen, der ikke, som Theuth påstår, vil hjælpe ægypterne med at huske bedre, men derimod kun vil forringe deres sande hukommelse - den levende tanke - fordi de vil stole på tekstens døde bogstav (Platon 1999: 275B). Hos Platon finder man på denne måde grundfiguren til det, som Derrida kalder fonocentrisme. Talen er det medium, der står den levende tanke nærmest, ja den indre stemme er endda selve formen for vores egen tænkning (Derrida 1976: s. 20), hvorimod teksten er et forræderisk medium, som kræver fortolkning, som er usikkert og tilfældigt. Talen repræsenterer nærvær, hvorimod tekst altid indebærer fravær og mangel. Hvis vi springer til G.W.F. Hegel, kan vi endvidere se hvorledes S l a g m a r k t i d s s k r i f t f o r i d é h i s t o r i e

3 A t i k k e v æ r e e l l e r i k k e a t v æ r e denne valorisering af talen, også fører til en hierarkisering inden for skriftens område. Hegel siger nemlig i afsnittet om den subjektive ånd i De filosofiske videnskabers encyklopædi at Alfabetisk skrift er i sig selv og for sig selv den mest intelligente (Hegel 1969b: 459). Bemærkningen falder i en passage, hvor Hegel argumenterer imod Leibniz, der havde fattet en stor interesse for kinesisk sprog og kultur, og som mente at kunne se fordele i den kinesiske symbolskrift. Leibniz fremhæves derfor også af Derrida, som én af de få, der i vestens filosofihistorie er kommet tæt på at undgå fonocentrismen (Derrida 1976: 3, 24-5). Ifølge Derrida ligger det, som Hegel fremhæver i sin argumentation imod Leibniz, meget fint i forlængelse af Platons argument imod skriften. Skriften er den forglemmelse af selvet, den er det modsatte af inderliggørende hukommelse; en yderliggørelse af den Erinnerung, som åbner åndens historie (Derrida 1976: 24). Når Hegel fremhæver alfabetskriften, så er det altså netop fordi, den er tættere på det talte ord end symbolskriften, eller hieroglyfskriften, som Hegel kalder den. Denne hierarkisering indenfor skriftens område er, som det allerede ses antydet her, langt fra uskyldig. Den medfører en bestemt valorisering af de vestlige sprog, og dermed fører den i sidste ende til etnocentrisme. Derridas overraskende pointe er nu, at det er selve den fonocentriske tanke, der gør, at vi efterfølgende har set os berettigede til at rangordne virkeligheden efter et system, hvor autonomi, identiet og essens har forrang frem for heteronomi, andethed og accidens. Og i forlængelse deraf har vi placeret manden højere end kvinden, Vesten højere end Østen, det skabende højere end det skabte, og så videre. Jeg vil ikke gå videre ind i Derridas argumenter her, men den grundlæggende tanke skule være klar. Det er selve forestillingen om essens, der er det egentlig problem, som har ført til den etnocentriske arrogance, som vesten langsomt er ved at opdage i sin egen midte, og denne forestilling bunder i den noget besynderlige valorisering af stemmen overfor skriften, som Derrida identificerer i vestens filosofihistorie fra Platon til Hegel. Dolar imod Derrida Dolars lacanianske indvending imod Derridas narrativ er, at Derrida for hurtigt forstår stemmen som indbegrebet af selvtransparens og identitet. Lige så vel som den indre stemme kan forekomme at være det perfekte billede på noget, som er helt og aldeles selvindlysende og ubetvivleligt - den perfekte bærer af mening - så kan stemmen også forstås som det, der netop forstyrrer

4 1 3 4 R a s m u s U g i l t og forhindrer, at mening bliver meddelt. Man kunne endda hævde, at dette faktisk er stemmens mest fundamentale funktion. Denne vridning af stemmens filosofiske betydning kommer ganske præcist til udtryk i forbindelse med den vittighed, som Dolar indleder med i bogen A Voice and Nothing More: Midt i en krigszone sidder et kompagni italienske soldater i en skyttegrav. En italiensk kommandant udsteder ordrer. Soldater, til angreb! råber han højt og tydeligt således at han vil blive hørt midt i krigens tumult, men der sker ingenting, ingen bevæger sig. Dette gør kommandanten vred og han råber endnu højere Soldater, til angreb! Men der er stadig ingen, som bevæger sig. Og siden det nu engang er sådan med vittigheder, at ting skal ske tre gange, før der sker noget, så råber han endnu engang: Soldater, til angreb! med det resultat, at der kommer et svar. En lille stemme hæver sig fra skyttegravne og siger med beundring Che bella voce! Sikken smuk stemme! (Dolar 2006: 3) Det er netop ved at lytte intenst til kommandantens stemme, at soldaterne lykkes med ikke at høre hans befaling. Stemmen selv er det, der afsporer talen. Nu kunne man tro at forskellen mellem Dolar og Derrida dermed kan ses som en forskel, der er udgjort af stedet, hvor de finder det lingvistiske element, som sikrer, at vi ikke bliver fanget ind i den klassiske metafysiks undertrykkende diskurs om enhed og identitet. Men hvor Derrida går til kamp for andetheden, for det, der ikke er ensartet, og gør det ved at fejre skriften på bekostning af talen, så er det netop det, at stemmen på én gang kan fungere som identitet og differens, der gør den så attraktiv, ifølge Dolar. Derridas tænkning styrer mod differance (jf. Derrida 2002) - det vil sige den forskel, som ikke er en forskel på identitetens præmisser. Dolar derimod er noget tættere på den klassiske metafysiks forestillinger om identitet. Ja man kunne meget vel sige, at han lægger sig ganske tæt op ad klassiske hegelske formuleringer i den forbindelse. En af Hegels dialektiske kongstanker har formlen: Identitet er identiteten af identitet og differens (se e.g. Hegel 1969a: 37-9). Ofte er denne sætning blevet udlagt som et eklatant bevis på metafysikkens arrogance. En arrogance som givet fandt sit mest perfekte udtryk i Hegels filosofi. Forestillingen vil her være, at Hegel med denne sætning forsøger at vise, hvorledes enhver forskel altid allerede er omsluttet af en mere fundamental identitet. Filosofiens opgave bliver i denne variant af Hegels metafysik, at danne synteser. Over alt, hvor der måtte forekomme splittelser og differencer, er det filosofiens opgave at søge forbindelser, der bygger bro (se e.g. Hegel 1969a: 20). S l a g m a r k t i d s s k r i f t f o r i d é h i s t o r i e

5 A t i k k e v æ r e e l l e r i k k e a t v æ r e Med denne forestilling om Hegels tænkning af identitet og med Derridas tænkning af andetheden har vi de to klassiske figurer i metafysikkens historie. Det værende anses generelt for at være det ene eller af det mangeartede. Enten den ideelle uniformitet eller den reale mangfoldighed. Når det kan siges, at Dolar lægger sig ganske tæt op ad Hegel, så skyldes det dog ikke, at han ved at følge denne dualisme vælger identiteten frem for mangfoldigheden. Det betyder tværtimod, at selve valget mellem identitet og mangfoldighed afvises. Kimen til en afvisning af dette valg finder man faktisk allerede i ovenstående grundtanke. At identitet er identitet af identitet og differens kan på den ene side ganske vist læses som en påstand om, at enhver differens nødvendigvis er underordet en højere identitet, men det kan også læses som et udsagn om, hvad identitet overhovedet er for noget. Set i denne vinkel siger den dialektiske grundtanke, at enhver identitet nødvendigvis må indeholde et minimalt element af differens. Den metafysiske grundide, den evigt gyldige identitet, som selvsikkert kan kaste sit lys over alt det værende, findes ikke. Men deraf følger ikke, at alting flyder, som den heraklitiske tanke modsat vil hævde. Tværtimod er det for Hegel netop tilfældet, at identiteten altid splittes. I selve identiteten, det vil sige i selve det, at noget står i umiddelbart forhold til sig selv, er der allerede en kim til en opsplitning i noget subjektivt og noget objektivt, al den stund, at der på den ene side er det, der forholder sig (det subjektive), og på den anden side det, der forholdes til (det objektive). Begge dele er det samme - der er jo netop tale om en identitet - men det er en identitet, som alene i kraft af at være identisk også allerede indeholder en differens. Forstår man Hegel på denne måde, så er Dolar gennemført hegelianer. Dolar har i flere sammenhænge benævnt den tredje mulighed, der åbner sig for metafysikken, mellem polerne det ene og det mangfoldige, som tænkningen af de to. 2 I forhold til problematikken omkring stemmen, så kan det måske nu bedre ses, hvorfor Dolar finder den særligt interessant. Der findes nemlig en splittelse i stemmen, som ikke er helt ulig den splittelse mellem det subjektive og det objektive, vi fandt i Hegels filosofi. Hvis vi forestiller os en situation i et tog, hvor en fremmed begynder at tale til os, så er der for det første et element ved stemmen, som gør, at vi ikke kan blive fri fra at forstå, hvad den fremmede siger til os, hvis vi rent faktisk kan høre, det han siger, og vi taler samme sprog. Dette er netop stemmen som subjektivitet, som essens og som identitet; den stemme som Derrida er opmærksom på og kritisk overfor. Men samtidig er det dog også tilfældet, at vi kan blive opmærksomme på lyden af hans stemme - det kunne være at den lyder underligt, smukt, grimt eller noget syvende - og i det øjeblik træder me-

6 1 3 6 R a s m u s U g i l t ningen, med det han siger, i baggrunden. Vi kommer til at dvæle ved lyden af det, han siger, i stedet for det, han siger. Det, der fremtræder her, er stemmen som objekt, som materie, og som det, der lige præcis afsporer den monolitiske identitet, som Derrida kritiserer, men som altså er en del af stemmen selv. Det er denne splittede stemme, som har Dolars særlige interesse i A Voice and Nothing More. Her er det afgørende, at denne splittelse ikke bare ses som en splittelse ud i et subjekt og et objekt, som hver for sig står over for hinanden, som to separate identiteter. I det tilfælde ville vi være vendt tilbage til den ontologiske figur, der domineres af det ene. Såvel stemmen som subjekt og stemmen som objekt må hver for sig ses som allerede splittede størrelser. For at se, hvorledes dette hænger sammen kan det være en hjælp igen at vende tilbage til vore soldater i skyttegraven. Vi husker, at den fejl de begik, netop var at fokusere på stemmens skønhed snarere end stemmen selv. Man bør her give sig et øjeblik til at overveje, hvad stemmen selv i denne sammenhæng kunne være. Hvis skønheden ikke duer, så duer de hæslige heller ikke. Ligeledes må vi kunne afskrive det, at stemmen larmer, eller at den er meget stille, hvis den er det. Hver for sig ville disse også være måder, hvorpå man ville fjerne fokus fra stemmen selv og i stede give sig til at have et bestemt objekt som genstand for en (mere eller mindre fetichistisk) opmærksomhed: Larmen, tonen, skønheden, harmonien, fylden, dybden, det indsmigrende, det truende, det befalende osv. alle disse ting ville, hvis man troede at man havde fundet stemmen i dem, blot fungere som afledninger. Men hvad er stemmen da? Svaret er, at stemmen selv ikke rigtig er (noget). Den er et partielt objekt, for at bruge et lacaniansk udtryk, et objekt, der kun næsten er der. Der er ikke andet end det, at der er stemme, men dette i sig selv er netop ikke nok til at udgøre et fuldt og helt ontologisk objekt. I sig selv er stemmen et intet. Tomt og tavst. Dette intet, som alligevel melder sig og påkalder sig vores opmærksomhed, er netop det som Dolar med Lacan kalder objekt lille a (Dolar, 2006, 73). Når det siges, at stemmen som splittes op i et subjekt og et objekt, ikke kan ses som en splittelse ud i to elementer, der hver for sig er fuldt konstituerede enheder, så er det netop med denne tanke om det partielle objekt som baggrund. 3 Den ontologiske grundfigur, at identitet er identitet af identitet og differens medfører altså, når den tænkes igennem på stemmens område, at stemmen i sig selv forstås som tavs. Dette er en påstand, der måske kan forekomme mærkelig. Men det er netop med den, at vi kommer helt ind i kernen af det, som Dolar udfolder i sin diskussion af forholdet mellem væren og intet, som S l a g m a r k t i d s s k r i f t f o r i d é h i s t o r i e

7 A t i k k e v æ r e e l l e r i k k e a t v æ r e det kommer til udtryk i den tjekkiske forfatter Franz Kafkas forfatterskab. Det er samtidig her, vi støder på spørgsmålet om frihed. Ex nihilo nihil fit og Creatio ex nihilo Et klassisk filosofisk princip vil vide, at intet kommer af intet. Princippet er også kendt som princippet om den tilstrækkelige grund. Ganske mange filosoffer har gjort sig til tilhængere af dette princip ligesom det har sin pendant i moderne fysik i form af energiens konstans. Princippet synes endvidere at være i skærende kontrast til forestillingen om frihed. I sin mest radikale betydning er frihed netop evnen til at skabe ud af intet. Ikke desto mindre er det, Dolar forsøger at vise, ved i sidste kapitel af A Voice and Nothing More at sætte fokus på stemmens betydning i nogle af Kafkas fortællinger, at denne modsætning ikke er så nagelfast endda. Det er faktisk muligt at konstruere en syntese af forestillingerne om, at intet kommer af intet, og at skabelse sker ud af intet. Som vi skal se, er der endda flere end én måde, hvorpå denne kobling kan finde sted. Det væsentlige er således ikke blot at vise, at det kan lade sig gøre at forbinde en radikal frihedstanke med en lige så radikal tanke om den tilstrækkelige grund - det er derimod at finde den rette måde at gøre det på. Det kan i sig selv synes en provokerende tanke, at man skulle kunne løse den slags problemer ved at læse skønlitteratur - som her Kafka. Hvad kan litterære udkast flytte ved virkelighedens, fysikkens, og den menneskelige naturs grundlæggende karakteristika? Det kan vel i yderste konsekvens ikke blive til mere end nogle sproglige finurligheder? Nogle litterære kneb. Men ikke noget, som ændrer ved virkeligheden som sådan. Hertil skal vi se, at svaret både er ja og nej. Der er i en vis forstand tale om sproglige finurligheder og intet andet. Men pointen er, at disse sproglige træk selv er konstituerende for den virkelighed, som mennesker lever (i). Vi er sproglige væsener, uanset hvordan vi så end forholder os til det. Og det er netop denne virkelighed, vores sproglige virkelighed, som Dolar søger at grave frem ved at henlede vores opmærksomhed på stemmens funktion fos Kafka. I denne virkelighed kan væren og intet tænkes på en række forskellige måder, som på ingen måde kan reduceres til de måske mere gængse forestillinger som det findes, det findes ikke, det findes i en mulig verden, osv. Inden vi går til Dolars udlægning, bør der dog falde et par bemærkninger om Kafkas forfatterskab og måderne hvorpå, det er blevet læst. Særligt interessant er det forhold, som Kafkas figurer har til loven. Hos Kafka er loven

8 1 3 8 R a s m u s U g i l t næsten altid tavs. Vi, der er underlagt loven, bliver ikke undertrykte, vi bliver sjældent mishandlede. Vi kan stort set gøre, som det passer os. Loven er ikke en gammeldags despot, som kræver vores liv og lemmer, ej heller en pantelåner, som kræver et pund af vort kød. Problemet med loven er snarere, at den i sidste ende ikke rigtig interesserer sig for os. Den ultimative magt, som loven udøver, kommer meget fint til udtryk i den lille fortælling Foran loven. En mand fra landet søger loven og når dens port, men får ikke lov til at træde ind. Han sætter sig derfor og venter foran porten, hvilket han kommer til resten af sit liv. Da han ligger på det alleryderste, øjeblikket inden han dør, hvisker portens vogter ham i øret, at døren var til alene for ham (Kafka 2008a: 165-6). Det er ikke fordi, loven havde en hemmelighed, et skjult magtbegær, at manden fra landet måtte gå til grunde. Det er ikke på grund af, at retten kun er til for at holde de undertrykte klasser uden for indflydelse, som en klassisk marxistisk kritik af vores retstilstand, ville hævde. Det, som gør loven så magtfuld, er derimod, at den ikke engang vil misbruge. Det, som Kafkas fortællinger kan siges at beskrive med denne mærkværdige lov, som først og fremmest binder ved hjælp af sin passivitet, er samfundet efter transcendensens endeligt. Kafka skriver sine værker i starten af det 20. århundrede, hvor vi meget vel kan siges at bevidne den gamle verdens endelige krampetrækninger. Her blev forestillingerne om en samfundsmæssig orden, der baserede sig på traditionelle hierarkier, religion og kongemagt endeligt lagt i graven. Man kan med megen ret sige, at vi endnu ikke er helt på det rene med, hvad vi fik i stedet for, men Kafkas forfatterskab påpeger ganske givet nogle af de spørgsmål, vi står overfor. Den tomme lov, det tomme centrum for magten, er mere end noget andet en passende metafor for de endeløse bureaukratier, der omgiver vores politiske virkelighed i dag. Det, der netop kendetegner den administrerede virkelighed efter Kongens endeligt, er, at man nu ikke længere kan udpege den, som skal have skylden for, at det hele alligevel går ad helvedes til. Tilbage står en uinteresseret kølig magt, som hverken ønsker dig noget godt eller noget ondt, men som man på den anden side heller ikke kan slippe ud af eller gøre oprør imod. 4 Mange af Kafkas historier kan læses som forskellige bud på, hvorledes man kan forholde sig til en sådan magt, der intet vil og intet udsiger. Dolar tager fat på tre af dem, som set i dette lys netop præsenterer tre forskellige måder, hvorpå man kan forholde sig til magtens intet, og dermed også tre måder, hvorpå frihed forstået som skabelse ud af intet, kan tænkes sammen med det princip, at intet kommer af intet. S l a g m a r k t i d s s k r i f t f o r i d é h i s t o r i e

9 A t i k k e v æ r e e l l e r i k k e a t v æ r e Historie: Sirenernes tavshed For at beskytte sig mod sirenerne stoppede Odysseus sine ører til med voks og lod sig binde til skibets mast (Dolar 2006: 171). Således begynder Kafkas lille fortælling om sirenernes tavshed. Man kan med største lethed læse hen over den og føle sig forvisset om, at her vil den klassiske homeriske myte om Odysseus, der snyder sirenerne, blive genfortalt. Dolar bemærker dog, og det bør vi også, den lille genistreg, der ligger i denne indledende sætning, som forandrer hele mytens komposition. Hvorfor skulle Odysseus både lade sig binde til masten og stoppe ørene til med voks? Var han pludselig begyndt at gå med livrem og seler? Som historien oprindeligt går, er det roerne, som har voks i ørene, mens Odysseus lader sig binde til masten. Således giver Odysseus sig selv muligheden for at nyde sirenernes sang, uden at skulle frygte at kaste sig selv i bølgerne efter dem og sin egen fortabelse. Netop denne arbejdsdeling mellem dem, der udfører det hårde arbejde uden at kunne hverken se eller høre, og dem, der har alle muligheder for at nyde de skønne ting i livet (som dermed bliver til kunst), men som samtidig er hjælpeløst bundne til masten, var det, der gjorde Odysseus-myten til et centralt omdrejningspunkt for Theodor Adorno og Max Horkheimers Oplysningens Dialektik (se Horkheimer og Adorno 1995: 71ff.). Hver for sig udfører herskeren og de beherskede deres roller, og således opretholdes den samfundsmæssige orden. Kafkas første sætning gør imidlertid denne tolkning umulig. Her fratager Odysseus sig selv både muligheden for at nyde og muligheden for at handle. Hvorfor? Sagen er, lader Kafka os vide, at sirenernes mest frygtindgydende våben ikke er den skønsang, hvormed de får tilfældige forbipasserende til at kaste sig i bølgerne. Det mest besnærende ved sirenerne er deres tavshed. De er vidt berømte for deres sang, og de giver også indtryk af at synge - brystet løfter sig i takt, munden halvt åben mens øjnene følger tonerne længselsfuldt - blot er der ingen lyd. Sirenernes trick er her ganske enestående. For uanset hvor meget voks Odysseus propper i ørene, så er der noget, som han aldrig vil kunne holde ude: stilhed. Intet værn mod lyd kan holde fraværet af lyd ude. Denne stemmens tavshed er på ingen måde tilfældig, hvis vi følger Dolar. En vigtig pointe for ham omkring stemmen-som-objekt - den stemme, der kan afspore mening - er netop at den er lydløs, sådan som vi så det ovenfor. Det minimale element af en stemme, der lokker, og ingen stemme lokker bedre end sirenesang, er dette partielle objekt: det blotte faktum, at her er en stemme, som taler til dig. Enhver forførelse, enhver kommando, ethvert udsagn, begynder med dette helt tomme objekt - det blotte faktum, at nogen tiltaler - et objekt, som i sig selv ikke har nogen lyd. 5 At sirenerne er tavse be-

10 1 4 0 R a s m u s U g i l t tyder nu kun, at dette element ved deres stemme bliver meget stærkere accentueret. Man kan her overveje, hvad ens naturlige reaktion ville være, hvis man så nogen på den anden side af gaden, der tydeligvis var ved at sige noget til en, som man blot ikke kunne høre. Man ville givet føle sig kaldet til at gå tættere på, hvilket naturligvis ville indebære den fare, som det altid indebærer, at gå over gaden. I Odysseus situation er denne fare lig den visse død. Tricket ved at Odysseus gør, som han gør, ifølge Kafka, er, at han forhindrer denne tavshed i at påvirke ham. Han kan ikke holde sirenernes tavshed ude, men han kan slippe af sted med at ignorere den. Ved at iføre sig livrem og seler, kan han være så optaget af ikke at høre deres sang, at han undgår at høre deres tavshed. Kafka skriver fortællingen i første omgang som en lovprisning af naivitet. Pointen er her, at det egentlig er ganske naivt af Odysseus at tro, at en smule voks og et par lænker skulle kunne stoppe sirenesangen. Hvis sirenerne havde villet det, så ville deres stemmer have kunnet få selv den døve til at høre, og få den lænkede til at sprænge sine kæder (Kafka 2008b: 233). Men netop fordi deres egentlige våben er den mindre berømmede tavshed, så kan han netop ikke høre, at han ikke kan høre dem. Dog! Odysseus bliver ikke kaldt den snarrådige for ingenting, og Kafka afslutter sin lille genfortælling af fortællingen med følgende. Der er i øvrigt overleveret en tilføjelse hertil. Odysseus, siger man, var så fuld af list, var sådan en ræv, at selv Skæbnegudinden ikke kunne trænge ind i hans inderste, måske har han, selvom det ikke længere er til at begribe med menneskeforstand, virkelig lagt mærke til at sirenerne tav, og har så at sige holdt det ovennævnte skinforløb op mod dem og guderne som et skjold (Kafka 2008b: s. 233). Det, der sker i Kafkas genfortælling, er således, at to intetheder møder hinanden. Sirenerne lader som om, de synger, men de gør det ikke, og Odysseus lader som om, han ikke hører, at de ikke synger. Og hvad er resultatet? Ingenting sker. Hvis noget skal kunne afkoble den lov, som bedst kan karakteriseres ved at den ingenting siger og ingenting gør, så er det måske netop det, at kunne lade ingenting finde sted. Odysseus sejler videre på sin færd og hører ingen tavshed, alt imens sirenerne fortsætter med ikke at synge og kun kan kigge længselsfuldt efter ham. Kafkas Odysseus synes på denne måde at have fundet en strategi for hvorledes man kan undslippe det bånd, som loven fanger os i, netop fordi den ikke siger os noget. Men der er noget uvirkeligt S l a g m a r k t i d s s k r i f t f o r i d é h i s t o r i e

11 A t i k k e v æ r e e l l e r i k k e a t v æ r e over denne Odysseus. Ikke fordi det er en fortælling, der således ikke kan stå som andet end en allegori for en handling, men snarere fordi den form, som den anviser for den rette handling, selv er uvirkelig. Den er lige netop fanget i spændingsfeltet mellem en barnlig naivitet og en næsten guddommelig snuhed. Hvis vi forsøger at følge denne figur, så kommer vi uvægerligt til at sidde fast et sted i midten. Odysseus er på denne måde en ener, det er kun ham, der kan gøre, det han gør. Alligevel synes denne fortælling og Dolars analyse af den at yde nogle indsigter, som vil kunne være anvendelige for den videre diskussion. For det første opstiller den en ny forståelse af det klassiske filosofiske diktum ex nihlo nihil fit. Fortællingen er fyldt med intetheder, og der kommer en hel masse ud af dem: nemlig intet. Ved at lægge vægt på selve det, at intet kommer af intet - intet forstået som en bevægelse ud af intet - finder vi en mulighed for at forstå princippet om den tilstrækkelige grund på linje med den modsatrettede forestilling om frihed som skabelse ud af intet. Det, der skabes ud af intet, er netop intet. Historie: Josefine Den næste af Kafkas fortællinger, som Dolar tager op, er en af de sidste fra forfatterens hånd. Han skrev den i 1924 få måneder før sin død. Den hedder Sangerinden Josefine eller musefolket (Kafka 2008a: 218). Fortællingen starter med benovelse og undren. Fortælleren siger ganske enkelt, at den der ikke har hørt Josefine synge, han kender intet til sangens magt. Sangerinden Josefine synger på en måde, som kan tryllebinde et helt folk. Samtidig kan fortælleren ikke andet end at undre sig. For Josefines stemme er i grunden ikke noget særligt. Den er nærmest bare en stille piben, som egentlig ikke adskiller sig synderligt fra den piben, som alle mus udstøder (Kafka 2008a: 218-9). Et lille pift, som ethvert andet musepift. Og alligevel samles musefolket som fortryllede, hver eneste gang Josefine åbner munden. Hvilket hun gør på de mest overraskende tidspunkter, på de mindst ventede steder. Pludselig er hun der med sin lille stemme, og straks samles massen. Dolar bemærker, at der er et stærkt fællesskab mellem Josefine og Marcel Duchamp. Josefines stemme er et ready-made kunstværk. Et cykelhjul eller en pissekumme, der på den ene side er som ethvert andet hjul eller enhver anden kumme, og som på den anden side alligevel bliver ophøjet til noget helt exceptionelt og ekstraordinært. For at bruge et lacaniansk udtryk bliver disse objekter ophøjede til at være Tingen (Dolar, 2006, 176), hvilket er defi-

12 1 4 2 R a s m u s U g i l t nitionen på sublimering. Tingen er ikke på nogen måde forskellig fra enhver anden ting, men på grund af den libidinale energi, som vi investerer i den, bliver den til noget ophøjet. Som hvis jeg beslutter mig for at skrive, men ikke rigtig kan komme i gang, før jeg har fundet den helt rigtige blyant at gøre det med ikke fordi den blyant kan noget, som andre blyanter ikke kan, men fordi det simpelthen skal være den. Josefines stemme fungerer netop på den måde, at det skal være den. Det er kun den stemme, som kan være stemmen, selv om alle andre stemmer lyder lige præcis på samme måde. Det, der kendetegner denne stemme er dermed, at den skaber en hiatus. En afgrund, som imidlertid ikke er andet end den minimale forskel mellem en ting og tingen selv. Det er dette intet - det intet som adskiller Josefines stemme fra alle andre stemmer - som er hendes egentlige værk. Hendes stemme trækker dette minimum af forskel frem i lyset. Udstiller det, kæler for det, hylder det og fejrer det. Med Dolars ord, så fungerer Josefines stemme på den måde, at den afstedkommer en omvendt creatio ex nihilo. Den skaber et intet ud af noget. Der er netop et noget, en ganske simpel genstand, en stemme, der piber som alle andre, og ud af dette helt almindelige objekt skabes en forskel, som ikke er forskellen mellem to klart udpegelige egenskaber ved forskellige stemmer, men derimod den minimale forskel, som ikke er andet end forskellen som sådan. Der er intet til forskel, kunne man sige, og det er netop forskellen. Josefines stemme er således det præcise udtryk for Hegelske princip, at identitet er identiteten af identitet og differens. Det interessante er nu, hvis vi sammenligner Josefine med historien om Odysseus, at hendes værk er af en ganske anderledes karakter end Odysseus, selv om de begge producerer et intet. Hos Odysseus ser vi to intetheder, der mødes med det resultat, at ingenting sker. Hos Josefine skabes der derimod et intet ud af noget med det resultat, at alting forandres. Odysseus intet er underligt konsekvensløst, og vi ved ikke engang, om vi nogensinde skulle kunne formå at kopiere det. Josefines derimod er overlæsset med konsekvens. Hele verden drejer sig omkring det, hver gang hun frembringer det. Odysseus version af en omgang med den tavse stemme, der kalder, befaler og binder, efterlod os uden nogen egentlig løsning, og det samme gør sig gældende med Josefines. Dette følger næsten pr automatik af den fetichkarakter, som kendetegner hendes intet. Hun selv bliver endda forblændet af den. Som tiden går, forlanger hun stadig større privilegier i musenes samfund, netop fordi hun ser sig selv som noget ganske særligt. Hun ønsker ikke at arbejde, og når hun møder modstand i dette ønske, så truer hun med at S l a g m a r k t i d s s k r i f t f o r i d é h i s t o r i e

13 A t i k k e v æ r e e l l e r i k k e a t v æ r e holde op med at synge. Josefine kan på denne måde karakteriseres som det negative billede af Odysseus. Odysseus er en ener, netop fordi vi aldrig kan vide os sikre på, hvem han er. Hans unikke snuhed består lige præcis i, at vi ikke kan vide om han er naiv eller snu. Josefine er derimod som alle andre, hendes kunst er i virkeligheden ikke noget særligt, men hun insisterer på at blive behandlet som noget unikt. Resultatet er ikke overraskende, at hun i sidste ende bliver nødt til at gennemføre sin trussel om at holde op med at synge, med det resultat at der ingenting sker. Efter hun holder op med at synge, er der ikke rigtig nogen blandt musene, der for alvor savner hende. Dette er måske mere end noget andet det, der kendetegner fetichobjekters skæbne. En fetich består af den minimale forskel, det intet, som adskiller den fra alt andet, men det betyder også, at man ikke rigtig mister noget, når man mister sin fetich. Den vender så at sige tilbage til det intet, hvorfra den kom. Her er Dolar, Horkheimer og Adorno helt på linje. Forudsætningen for at noget kan blive ophøjet til at være Tingen, det vil sige forudsætningen for, at den kan blive fremhævet og fejret som Kunst, er netop, at vores forhold til den bliver absolut konsekvensløst. Kunst er noget, vi kun kan nyde, så længe vores engagement i Tingen er surret fast til masten. Og Josefines skæbne synes på mange måder at efterligne kunstens skæbne. 6 Historie: Hunden Kafkas En hunds forskning (Kafka 2008b: 308) er den sidste fortælling Dolar tager op i sin triade af Kafka-fortolkninger. Da vi udlægger ham som god dialektiker, kan vi med en vis ret forvente, at det er her løsningen kommer i hus. I En hunds forskning møder vi igen en variant af formlen af intet kommer intet. Hvor historierne om Odysseus og Josefine repræsenterer måder, hvorpå intet kommer af intet, med det resultat at intet sker, enten fordi det hele opløste sig i mysteriet om Odysseus selv, eller fordi det producerede intet blev til et fetich-objekt, så er fortællingen om hunden mærkbart anderledes. Den afgørende begivenhed i hundens liv sker, da han møder hundene, som skaber musik. Kafka beskriver det som følger. Da trådte - som om jeg havde fremmanet dem - syv hunde frem fra et eller andet mørke, mens de frembragte en frygtelig larm, som jeg aldrig før havde hørt mage til. Hvis jeg ikke tydeligt havde set, at det var hunde, og at de selv havde denne larm med sig, selvom jeg ikke kunne forstå, hvordan de lavede den - så ville jeg straks være løbet min vej, men som det var, blev jeg. Dengang vidste jeg

14 1 4 4 R a s m u s U g i l t stort set ingenting om den musikalitet, som kun hundeslægten er udstyret med. Som følge af min kun langsomt udviklende årvågenhed, havde den naturligvis undsluppet min opmærksomhed. For selvom musikken havde omgivet mig siden mine spæde år, som et helt selvfølgeligt og uundværligt element, som intet i mit øvrige liv tvang mig til at udsondre - kun i antydninger, som svarer til den barnlige forstand, var jeg blevet gjort opmærksom derpå - så var det så meget desto mere overraskende, ja sågar rystende, var de syv store musikkunstnere for mig (Kafka 2008b: 310-1). 7 Dolar bemærker, at det særlige ved hundenes musik er, at det, de skaber, stemmer helt overens med det, der skabes omkring Josefines stemme. I hundenes liv er der musik overalt (Kafka 2008b: 311). Det er den mest dagligdags ting, man kan forestille sig - ganske som piben er det for musene. Det til trods er det netop mødet med musikken, som betyder den totale omvæltning i hundens liv. Forskellen på musikken, som han kender, og musikken, som han møder, bliver aldrig beskrevet med positive termer. Der er ikke andet til forskel end det intet, der skiller musikken fra musikken. Således var det også med Josefines stemme. Dog, hvor den var det klart definerede medium, igennem hvilket hun skabte sit intet, så forholder det sig nu igen anderledes med de musikalske hunde. De talte ikke, de sang ikke, de tav i al almindelighed med stor bestemthed, men ud af det tomme rum fremtryllede de musikken. Alt var musik. Fødderne, der blev løftet og sat ned, bestemte vendinger med hovedet, deres løb og deres hvile, de stillinger som de sammen indtog i forhold til hinanden, de kædedansforbindelser som de indgik med hinanden når én for eksempel støttede sine forpoter på en andens ryg, og de alle syv gjorde det så den første bar byrden af alle de andre (Kafka 2008b: 311). 8 Her finder vi endelig den totale sammensmeltning af principperne om at intet kommer af intet og at skabelse sker ud af intet. Hundene skaber et intet. En forskel som ikke er en forskel. Og de skaber den ud af det pure intet. De trækker intet ud af den rene luft. Ex nihilo nihil fit og creatio ex nihilo på én gang. Det vil på dette sted være værd at opsummere de tre figurer for tænkning og skabelse af intet, som Dolar fremlægger gennem sine læsninger af Kafka. Hos Odysses mødes intet af intet. Der er ingen sang hos sirenerne, og Odysseus hører ingen sang. Hvis vi tager Hegels formel, at identiteten er identiteten af identitet og differens op, så ser vi tydeligt, hvad det er, der er Odysseus kneb. Det han hører, er præcist det samme som sirenerne synger, nemlig intet. Intet er mere identisk med sig selv end det rene intet. Ikke desto mindre, så er der en på én gang minimal og alligevel uendelig forskel på det intet, S l a g m a r k t i d s s k r i f t f o r i d é h i s t o r i e

15 A t i k k e v æ r e e l l e r i k k e a t v æ r e Odysseus hører, og det intet, der forlader sirenernes struber. Netop fordi han iklæder sig den største naivitet, så kan Odysseus lykkes med ikke at høre, at der ikke er andet at høre, end det intet han hører. Netop ved ikke at kunne høre noget, så kan han undgå at høre, at der ikke er noget at høre. På den måde lykkes Odysseus med at splitte intet op. Der er intet og intet, og disse to intetheder glider forbi hinanden i tavshed. Netop deri ligger også problemet for Odysseusmyten. Der finder et møde sted mellem Odysseus og Sirenerne, som aldrig rigtig kan blive til et møde. Det er friktionsløst og må forblive uforløst. Hvilket kan ses alene ved det, at Sirenernes tavshed kan fortsætte lige så ufortrødent, som Odysseus kan sejle videre. Han slipper, men loven og dens tavshed består. Hvor Odysseus således indsætter differensen midt i intet, så sætter Josefine den midt i væren. Midt i det mest naturlige blandt mus, deres pibende stemme, sætter hun en forskel, som ikke er andet end den forskel, der består mellem identitet og identitet. Men måske fordi hun trækker denne minimale afstand ud af noget værende - hendes faktiske stemme - så åbnes straks muligheden for, at dette værende kan blive gjort til genstand for fetichistisk beundring. Og fordi der ikke er noget, der udmærker hendes stemme, bliver det så meget desto mere mirakuløst, at den er så særlig. Det ender naturligvis med, at hun selv falder for sin egen fetich, hun dyrker den så meget, at hun holder den tilbage, med det resultat at hun ret hurtigt bliver glemt. Hvorledes er nu hundens løsning på problemet? Kort fortalt: Efter at være blevet overrumplet af de musikalske hunde, der skaber intet ud af intet, sætter hunden sig for at undersøge, hvor føden kommer fra. Dolar priser igen Kafka for dennes evne til at dreje historien i en overraskende retning, som på besynderlig vis ikke overrasker det mindste. Hunden bliver mødt af hundene, der skaber musik, som er præcis lige som al mulig anden musik, og som derfor ikke er andet end den minimale og afgrundsdybe forskel mellem musik og musik, en musik, som de vel at mærke skaber ved at trække den ud af det rene skære ingenting. Konfronteret med dette intrikate mysterium, sætter hunden straks sine undersøgelser i gang; den giver sig til at udforske, ikke hvor musikken kommer fra, men derimod hvor føden har sin oprindelse. Hvad hunden dermed undgår, er at gøre musikken til det fetich-objekt, som Josefine fandt i sin egen stemme. Havde hunden straks givet sig til at udforske, hvor musikken monstro kunne komme fra, ville den netop være gået fejl af det mysterium, som den bliver konfronteret med. Dette kan meget vel beskrives som vores fælles etiske brist: Vi opdager eller oplever noget genuint, noget mystisk, noget opløftende, noget ærligt,

16 1 4 6 R a s m u s U g i l t og med det samme ødelægger vi det ved at fokusere på det en hel masse. Hvis Josefine lykkedes med at skabe et intet, så blev det straks afsporet af at blive gjort til en fetich. Hundens løsning er i denne forstand selv næsten mirakuløs. Den bliver konfronteret med musikkens mysterium, men det, den tager med derfra, er ikke, at der er noget helt særegent og forunderligt ved musikken, som den bør dyrke intenst. Det, den tager med, er derimod selve det, at der findes mysterier. At musikken kan skabe intet ud af intet, betyder ikke at musikken skal gøres til genstand for nogen særlig form for dyrkelse. Den opmærksomhed på stemmens intet, som hunden lærer at kende, bliver ikke til noget, der umiddelbart fascinerer, og det, der opstår i dette møde, bliver heller ikke til noget, der samler resten af hundefolket. Det er omvendt. Det, som hunden lærer af de musikalske hunde, er at se mysteriet, hvor ingen andre ser det. Og derfor giver den sig til at undersøge det mest ligefremme den kender: mad. 9 Det næste punkt er mindst lige så væsentligt. Det, som hunden ser sig nødsaget til at opgive for at kunne begive sig ud på sine undersøgelsers vej, er barndommen. Den var førhen en lille hvalp, som ikke havde mange bekymringer i verden. Men som følge af mødet med musikkens mysterium ser den sig nødsaget til at opgive barndommen. Det gør den uden videre, uden større sorg. Der er vigtigere ting end barndommen, siger hunden, og så går den i gang med undersøgelserne (Kafka 2008b: 315). Hertil skriver Dolar: Dette er en af Kafkas største sætninger. Den burde tages alvorligt som et motto, eller som et politisk slogan (Dolar 2006: 182), og Dolar vender sin kritik imod det, han kalder en gennemgribende infantilisering af det sociale rum. Det er ikke svært at finde eksempler på denne tendens: den helt banale længsel efter at leve sit indre barn ud, forestillingen om at arbejde altid skal være spændende, udfordrende og skægt, forestillingen om at barndommen er en særligt væsentlig skat, som vi må sørge for at værne om, den omsiggribende beskyttertrang, der efterhånden gælder på alle politikområder er pædofili ikke netop den mest afskyelige forbrydelse, man kan tænke sig i dag? Hvad end det er imod international terrorisme, finanskriser eller global opvarmning, så handler stort set alle store politiske diskurser netop om at finde veje til at beskytte og værne om borgeren, der samtidig som regel anses for at være for dum til at forstå, hvad det helt præcist er, der truer. På denne måde udvikler vores politiske virkelighed sig støt men sikkert imod stadig større infantilisering. Imod denne tendens kan man med al mulig ret anføre, at der gives væsentligere ting end barndommen. Pointen er dog ikke gjort alene med denne kritik. Det særlige ved Kafkas S l a g m a r k t i d s s k r i f t f o r i d é h i s t o r i e

17 A t i k k e v æ r e e l l e r i k k e a t v æ r e hund er, at den forlader barndommen i lige netop det øjeblik, hvor den opdager mysteriet. Dette rummer en pointe, som næsten ikke kan overvurderes: At vedkende sig, at der findes mysterier, vil sige at forlade barndommen. Når hunden forlader barndommen ved at gå på jagt efter mysteriet, skal det derfor ses i kontrast til det måske væsentligste doxa i infantiliseringens ideologi: Hvis der er én ting, som vi gerne forbinder med bardommen, så er det netop mysterier. Barndommens land er angiveligt landet, hvor alt endnu er forunderligt og magisk. Følger vi Dolar kunne intet være mere forkert. Det er først, når vi bliver voksne, at vi er i stand til at forstå mysterier. Det er lige netop på dette område vi finder forskellen mellem hunden på den ene side og Odysseus og Josefine på den anden. Odysseus dækker sig ind under barnlig naivitet, og måske er han det ganske enkelt bare. Josefine derimod følger det barnlige begær hele vejen. Hun fortaber sig i sin fetich, hvilket netop er barnets måde at gå til verden på. Genstanden, moderen, tingen, legetøjet, fordboldholdet, hæves til at betyde alt. 10 Odysseus er det subjektive mysterium. Han er den helt, der besejrer alle farer - helt igennem helt. Josefine derimod har det objektive mysterium. Hun har Tingen, den magiske dims, som er et og alt - ingenting, som er alting til forskel. At have eller at være det mystiske er på denne måde lige præcis to veje til at gå fejl af mysterierne. Det er den barnligt naive 11 og den barniligt krævende tilgang. Og hvor Odysseus og Josefines handlinger, som vi har set, bliver konsekvensløse som børns, er hundens tilgang til mysteriet derimod først og fremmest alvorligt. At vedkende sig, at der findes mysterier vil ikke sige at give sig til at tro på nisser, trolde, julemænd, nationer, evigt liv eller guder. Det vil derimod sige, at man giver sig til at forske. Det betyder dog ikke, at hunden giver sig til at studere jordbrugsvidenskab Hvad det angår, så stiller jeg mig tilfreds med ekstraktet af al videnskab, den lille regel hvormed mødrene sender de små fra deres bryst ud i livet: Gør alt vådt, så meget du kan. (Kafka 2008b: 315-6). Hundens interesse er en anden. Lige så lidt som hunden giver for sentimentalitet omkring barndommen, lige så lidt gør den ud af den ellers så forkætrede voksne pragmatisme. At blive voksen vil ikke sige at give sig til at se realistisk på tingene, som det hedder. Snarere tværtimod. Hunden bliver så optaget af sine undersøgelser af fødens oprindelse, at den næsten sulter til døde. Den vandrer omkring og udspørger andre hunde om, hvor jorden får sin næring fra, og de svarer ved at tilbyde den noget at spise, hvilket den naturligvis ikke kan tage imod, fast besluttet på at løse gåden, som den er. Således går den langsomt til. Da den er lige ved at omkomme og ligger i sin egen pøl af skidt og blod,

18 1 4 8 R a s m u s U g i l t gentager historien sig for hunden. En spøgelsesagtig fremmed hund træder frem for den, og også denne hund skaber sang ud af intet. Oplevelsen er på mange måder anderledes for vores hund, men dette træk går igen. Og det går igen, at den tager oplevelsen som et kald. Den rejser sig fra sølet og genoptager sin forskning, nu med fornyet energi. I anden omgang er det dog ikke bare spørgsmålet om hvor føden kommer fra, men derimod stemmens gåde, der optager hunden. Nu spørger den også til stemmens oprindelse, men den spørger til stemmens oprindelse i samme bevægelse, som den fortsat udforsker fødens. Denne dobbelte søgen viser sig at være løsningen for hunden. Det er netop ved at spørge til stemmen, at den kan begynde at give mening til føden, og det er netop igennem føden at den kan give mening til stemmen. Hvorfor? For at give mening til denne løsning, vil det være givende at følge Kafkas sidste linjer i teksten nøje. Hunden konkluderer her, at det er sangen, der kalder føden ned (Kafka 2008b: 340). 12 Ikke noget, der umiddelbart virker plausibelt, og hunden må indrømme, at den ikke er i stand til at føre tilstrækkeligt med videnskabeligt bevis derfor. I øvrigt er dens evner ud i videnskaben alt for ringe - den er ikke nogen stærk tænker, og den er ikke i stand til at holde sig et videnskabeligt mål for øje, og den har et instinkt, som hindrer den i at føre et videnskabeligt projekt til ende. Alligevel er det netop dette instinkt, der vil føre den frem mod en ny videnskab. Kafka slutter sin fortælling på følgende måde: Det var det instinkt, der måske netop for videnskabens skyld, men en anderledes videnskab end den, der udøves i dag, en allersidste videnskab, fik mig til at sætte friheden højere end alt andet. Friheden! Ganske vist frihed sådan som den er mulig i dag, en ynkelig vækst. Men alligevel frihed, alligevel en besiddelse (Kafka 2008b: 340-1). Med denne afslutning møder vi Kafka i en myriade af forbindelser, der synes at blive etablerede, uden at det umiddelbart giver mening, og det sker i et hæsblæsende tempo, som på ingen måde er forhastet. Løsningen på gåden om maden er stemmen, og løsningen på gåden om stemmen er maden. Men beviset herfor kan ikke gives, for instinktet sætter en bremse for videnskaben. Og samtidig er det instinktet, der fører til den nye videnskab, som priser friheden. Og vel at mærke friheden med et udråbstegn. Hertil skriver Dolar Er vi ofre for en vildfarelse, burde vi nive os selv i armen, er det muligt, at Kafka virkelig ytrer dette ord? (Dolar, 2006, 188). Hvori består denne frihed, og hvordan kan vi give mening til, at den skal opstå i denne myriade af forbindelser? Det starter med forbindelsen mellem føden og stemmen. Forbindelsen S l a g m a r k t i d s s k r i f t f o r i d é h i s t o r i e

19 A t i k k e v æ r e e l l e r i k k e a t v æ r e er her faktisk ganske ligetil. Begge passerer igennem munden. Men forklaringen på deres fællesskab kan netop ikke findes ved at studere denne passage med den gældende videnskabs metode. Vi skal hverken have fat i mundens eller tændernes fysiologi (eller vagina dentata for den sags skyld) for at finde denne forbindelse. Det er igen omvendt. Det er forbindelsen som sådan, der træder frem her. Munden er stedet for skæringspunktet som sådan. Vi kan ikke både blæse og have mel i munden, men munden er alligevel skæringspunktet for blæs og mel. Eller for at tage den mere klassisk filosofiske vinkel: Stemmen, musikken, er som ren transcendens, og føden er som den materielle verdens rene immanens: men de deler en fælles grund, en fælles kilde, de har rødder i den samme kerne (Dolar, 2006, s.185). Det er ikke i et princip, eller en regel, eller, som det kunne hedde i forskellige former for etisk og politisk filosofi, i et normativt fundament, at forbindelsen finder sted. Der er derimod tale om, at det er forbindelsen som sådan, der finder sted som ren abstrakt forbindelse. Og så har denne helt tomme forbindelse alligevel et underligt overdrevet materielt sted: munden. I en filosofisk vinkel er det, der er på tale her netop det, der forbinder væren med intet. Der er intet der forbinder væren med intet, ud over forbindelsen som sådan. Og denne forbindelse er netop det, der gør det muligt at skabe ud af intet. Ja, skabelse ud af intet er intet andet end denne forbindelse. Den skaber ikke meget. Den skaber ikke andet end det intet, der er forbindelse som sådan. En ganske forkrøblet frihed, men dog en frihed, dog en skabelse. Men når vi tilsætter det næsten alt for materielle sted hvorigennem denne helt tomme forbindelse finder sin forbindelse, nemlig munden, så foretager vi en passage fra det, der plejede at blive forstået som filosofi, til noget andet: psykoanalyse (Dolar 2006: 188). Dolars psykoanalytiske filosofi finder dermed sin løsning på forbindelsen mellem principperne, at intet kommer af intet og at skabelse finder sted ud af intet i to trin. For det første er der ingen anden forbindelse mellem væren og intet, end forbindelsen selv. Der er intet, der bliver skabt ud af intet, ud over intet selv. Men der kan netop skabes intet ud af intet. For det andet er der det, at denne tomme forbindelse må finde en konkret materiel inkarnation. Den må have et helt arbitrært sted. Der er ikke tale om en inkarnation, som giver en kausal forklaring, for der kan hverken gives en kausal forklaring af grundens princip eller af frihedens. Der er ikke tale om, at man skal finde det, som Descartes ledte efter, da han pegede på koglekirtlen. Men den rene tomme forbindelse må finde et udtryk. Et objekt. Friheden er det at skabe intet ud af intet. Og dette intet finder sit sted i munden.

Tekster: 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26

Tekster: 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Tekster: 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 756 Nu gløder øst 493 Gud herren så (mel. Schultz) 884 Fordi han kom 518 På Guds nåde (Mel. Herrnhut 1740) Lihme 10.30 12 Min sæl,

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. NOVEMBER SETRIN LUTHERMESSE VESTER AABY KL. 16 Tekster: Fil. 1,6-11; Matth. 18,21-25

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. NOVEMBER SETRIN LUTHERMESSE VESTER AABY KL. 16 Tekster: Fil. 1,6-11; Matth. 18,21-25 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. NOVEMBER 2017 22.SETRIN LUTHERMESSE VESTER AABY KL. 16 Tekster: Fil. 1,6-11; Matth. 18,21-25 Kære Herre og Gud, det, som du vil give mig, vil jeg varm om hjertet tage imod og sige

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

515 B SYVENDE BOG 265. Syvende bog

515 B SYVENDE BOG 265. Syvende bog 515 B SYVENDE BOG 265 Syvende bog - Derefter, sagde jeg, må du så sammenligne vor natur - i henseende til uddannelse og mangel på uddannelse - med en tilstand af den art, som jeg nu skal beskrive. Forestil

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Maj-juni serien Episode 4

Maj-juni serien Episode 4 15-06-17 Maj-juni serien Episode 4 Velkommen til denne 4 og sidste episode af maj-juni serien hvor vi har arbejdet med hjertet og sjælen, med vores udtryk og finde vores balance i alle de forandringer

Læs mere

Kommentar til Anne-Marie

Kommentar til Anne-Marie Kommentar til Anne-Marie Eiríkur Smári Sigurðarson Jeg vil begynde med at takke Anne-Marie for hendes forsvar for Platons politiske filosofi. Det må være vores opgave at fortsætte Platons stræben på at

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Ja, påskens budskab er et ord om, hvad der aldrig sker på jord, og det et ord helt stillet blot og værgeløst mod verdens spot.

Ja, påskens budskab er et ord om, hvad der aldrig sker på jord, og det et ord helt stillet blot og værgeløst mod verdens spot. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER 2017 12. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 BRAHETROLLEBORG KL. 14 Tekster: Sl. 115,1-9; 2. Kor. 3,4-9; Mark. 7,31-37 Salmer: 28,309,443,388,10 Ja, påskens budskab

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1. Prædiken til 9.s.e.trinitatis Prædiken til 9.s.e.trinitatis 2017 Tekst: Luk.16,1-9

Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1. Prædiken til 9.s.e.trinitatis Prædiken til 9.s.e.trinitatis 2017 Tekst: Luk.16,1-9 Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 Tekst: Luk.16,1-9 Den kloge afdelingschef. Penge er godt, men venner er mere værd. Jesu brugte lignelser til at sige noget om Guds rige, ved at tage en situation eller

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt 22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt stemme til både kærlighed, kamp og glæde. Og mon ikke

Læs mere

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730.

12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. 1 12. søndag efter trinitatis, den 23. august 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Mk 7,31-37 Salmer: 751, 434, 392, 449 v.1-3, 417, 160, 466, 473, 730. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en 1 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING:

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Agnes er en jeg-fortæller, der beskriver noget der skete for 8 år siden. Agnes er en del af det der sker, men er stadig som en flue

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. januar 2017 Kirkedag: 4.s.e.H3K/A Tekst: Job 38,1-18+31-33; Rom 13,8-10; Matt 8,23-27 Salmer: SK: 36 * 18 * 150 * 52,1 * 33,1-3 LL: 36 * 18 * 696 *

Læs mere

Opstandelse i musik og poesi

Opstandelse i musik og poesi Sognepræst Anders Kjærsig Kronik i Fyens Stiftstidende: Opstandelse i musik og poesi En organist skulle engang have spurgt en præst: Kan man være kristen uden at være musikalsk? Præsten mente, at det kunne

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

2.Påskedag I dag er det 2.Påskedag, dagen efter Påskedag i vores kalender, men det er det ikke i evangeliet.

2.Påskedag I dag er det 2.Påskedag, dagen efter Påskedag i vores kalender, men det er det ikke i evangeliet. 2.Påskedag 20132. I dag er det 2.Påskedag, dagen efter Påskedag i vores kalender, men det er det ikke i evangeliet. Her møder vi to af Jesu disciple, det er stadig den første dag i ugen, søndag altså,

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Jørgen Christensen , s.e.Påske. 6/ Johs. 10, Der er noget utrolig menneskeligt og

Jørgen Christensen , s.e.Påske. 6/ Johs. 10, Der er noget utrolig menneskeligt og Jørgen Christensen 408-51-750-309 249-482 749 674,1+2+7-11 2.s.e.Påske. 6/4-08. 10.00. Johs. 10,22-30. Der er noget utrolig menneskeligt og genkendeligt over disse menneskers længsel efter vished, da de

Læs mere

FORKLAR SMERTER TIL BØRN OG SOON TO BE TEENS CA. 11 -

FORKLAR SMERTER TIL BØRN OG SOON TO BE TEENS CA. 11 - FORKLAR SMERTER TIL BØRN OG SOON TO BE TEENS CA. 11 - KÆRE DU, SOM ER FORÆLDER, BEDSTEFORÆLDER, MOSTER, FASTER, VENINDE, ONKEL ETC. Denne fortælling er skrevet ud fra en sand samtale, som jeg har haft

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 Vi rækker vore hænder frem 22 - Gådefuld er du vor Gud på Tak og ære være Gud Nadververs:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Den almægtige Gud og menneskets vilje

Den almægtige Gud og menneskets vilje Lektion 4 Den almægtige Gud og menneskets vilje Forholdet mellem den almægtige Gud og menneskets vilje Den første skabelsesberetning fortæller os om den fjerne, mægtige Gud, der har fuldstændig kontrol

Læs mere

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Salmer: Vejby 9.00 4 Giv mig Gud en salmetunge 582 At tro er at komme (Laub) 321 O Kristelighed 588 Herre Gør mit liv til bøn Lem 10.30 4 Giv mig Gud en

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

- erkendelsens begrænsning og en forenet kvanteteori for erkendelsen

- erkendelsens begrænsning og en forenet kvanteteori for erkendelsen Erkendelsesteori - erkendelsens begrænsning og en forenet kvanteteori for erkendelsen Carsten Ploug Olsen Indledning Gennem tiden har forskellige tænkere formuleret teorier om erkendelsen; Hvad er dens

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

SPØRGSMÅLSTEGN VED SPØRGSMÅL?

SPØRGSMÅLSTEGN VED SPØRGSMÅL? SPØRGSMÅLSTEGN VED SPØRGSMÅL? MÅ JEG SPØRGE OM NOGET? Sådan starter mange korte samtaler, og dette er en kort bog. Når spørgsmålet må jeg spørge om noget? sjældent fører til lange udredninger, så er det,

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

22.s.e.trin.A 2017 Matt 18,23-35 Salmer: Det er sagt så klogt: Den som ikke kan tilgive andre, brænder den bro ned, som han

22.s.e.trin.A 2017 Matt 18,23-35 Salmer: Det er sagt så klogt: Den som ikke kan tilgive andre, brænder den bro ned, som han 22.s.e.trin.A 2017 Matt 18,23-35 Salmer: 753-523-522 885-845-598 Det er sagt så klogt: Den som ikke kan tilgive andre, brænder den bro ned, som han selv skal gå over. Det er rigtigt. Vi er klart afhængige

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

2. s. i advent I

2. s. i advent I Advent er en tid, hvor vi har lejlighed til at glæde os. Glæde os til den forestående jul, glæde os over al den hygge, der er op til jul, glæde os over julelysene i børnenes øjne, glæde os til nogle fridage

Læs mere

Sandhed - del 2 To typer af sandhed

Sandhed - del 2 To typer af sandhed Sandhed - del 2 To typer af sandhed Her er nogle interessante citater fra Et Kursus i Mirakler : Frelse er genkendelsen af, at sandheden er sand, og at intet andet er sandt. Det har du måske hørt før,

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere