Sikkerhed for børn og sårbare personer DANSK 4. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed for børn og sårbare personer DANSK 4. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 DK SMÅFRUSEN NO

2 DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne håndboken for en fullstendig liste over IKEAs serviceleverandører og relevante telefonnumre i de forskjellige landene.

3 DANSK 4 NORSK 23

4 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse 11 Betjeningspanel 12 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og tips 14 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 16 Støj 19 Tekniske data 19 Oplysninger til testinstitutter 20 Miljøhensyn 20 IKEA-GARANTI 20 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Om sikkerhed Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. Sikkerhed for børn og sårbare personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn mellem 3 og 8 år må fylde og tømme apparatet, såfremt de er blevet instrueret korrekt. Dette apparat må bruges af personer med meget omfattende og komplekst handicap, såfremt de er blevet instrueret korrekt. Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de overvåges konstant. Børn må ikke lege med apparatet.

5 DANSK 5 Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet uden opsyn. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt. Generel sikkerhed Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.: Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen. Overhold følgende instruktioner for at undgå kontaminering af mad: lad ikke lågen stå åben i lange perioder; rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer; opbevar råt kød og rå fisk i velegnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andet mad. ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten. ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet. ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten. Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.

6 DANSK 6 Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Når apparatet står tomt i en lang periode, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres, og lågen skal efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i apparatet. Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Sikkerhedsanvisninger Installation ADVARSEL! Apparatet må kun installeres af en sagkyndig. Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur, pga. sikkerhed. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj. Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet. Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til strømforsyningen efter første installation eller efter at have vendt døren. Dette er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren. Inden der udføres nogen form for arbejde på apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket altid tages ud af kontakten. Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogeplader. Udsæt ikke apparatet for regn. Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys. Montér ikke apparatet på områder, der er for fugtige eller for kolde. Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset. Tilslutning, el ADVARSEL! Risiko for brand og elektrisk stød. ADVARSEL! Ved placering af apparatet skal du sørge for, at forsyningsledningen ikke sætter sig fast eller bliver beskadiget. ADVARSEL! Brug ikke adaptere med flere stik og forlængerledninger. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.

7 DANSK 7 Pas på, du ikke beskadiger de elektriske komponenter (f.eks. netstik, netledning, kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter eller en elektriker for at skifte de elektriske komponenter. Netledningen skal være under niveauet for netstikket. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen. Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. Brug ADVARSEL! Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand. Dette apparat indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder isobutan. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, medmindre det er angivet på apparatet som egnet af producenten. Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet. Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme. Indvendig belysning ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød. Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum. Vedligeholdelse og rengøring ADVARSEL! Risiko for skader på mennesker eller apparat. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en faguddannet person må udføre vedligeholdelse og opladning af enheden. Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet. Service Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele. Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en ikke-faglig, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis ugyldiggøre garantien. De følgende reservedele vil være tilgængelige i 7 år, efter produktionen af modellen er blevet standset: termostater, temperatursensorer, printplader, lyskilder, lågehåndtag, lågehængsler, bakker og kurve. Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.

8 Made in Hungary IKEA of Sweden AB SE Älmhult DANSK 8 Lågepakninger vil være tilgængelige i 10 år, efter produktionen af modellen er standset. Bortskaffelse ADVARSEL! Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den. Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet. Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige. Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt. Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren. Installation ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. ADVARSEL! Se dokumentet med installationsinstruktioner for at installere dit apparat. ADVARSEL! Fastgør apparatet i overensstemmelse med dokumentet med installationsinstruktioner for at undgå en risiko for ustabilitet af apparatet. Tjekliste til eftersyn Følg tjeklisten til eftersyn, inden du bruger apparatet. Hvis et svar er NEJ, skal du følge den relevante handling. Husk at skrive produktserienummeret og varenummeret og også vedhæfte din kvittering til denne side. Produktserienummer (Ser. No.):... Produktvarenummer (Art. No.):... Købsdato:... GROSS CAPACITY BRUTTO INHALT XXX l REFRIGERATOR NET CAPACITY KUEHLSCHRANK NUTZINHALT XXX l FREEZER NET CAPACITY GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT XX l FREEZING CAPACITY GEFRIERVERMOEGEN X kg/24h RISING TIME LAGERZEIT BEI STORUNG XX h CLASS KLASSE XX/X/XX/X TYPE-TYP XXXXXXXXXX V 50 Hz 1.0 A REFRIGERANT KAELTEMITTEL XXXXXXXXX DEFROST HEATER ABTAUWIDERSTAND XXX Inter IKEA Systems B.V XXXXXXXXX xxxxx MODEL XXXXXXXXXXXX PNC XXXXXXXXX XX SER.N. XXXXXXXX TYPE I Art. No. Ser. No. PQM xxxx Tjek dette Hvis svaret er JA Hvis svaret er NEJ Kontrollér, om fordampningsbakken under apparatet er placeret under vandafløbet (se under "Fordampningsbakke"). Ingen handling Anbring fordampningsbakken under vandafløbet under apparatet.

9 DANSK 9 Tjek dette Hvis svaret er JA Hvis svaret er NEJ Sørg for, at pakningen slutter tæt rundt om døren, når døren lukkes. Ingen handling Se monteringsvejledningen - dørjustering. Kontrollér, at der ikke er sammenstød mellem dele/møbler, når døren åbnes og lukkes. Installér apparatet i indbygningselementet. Sørg for, at apparatet ved første installation eller efter vending af døren står i lodret position i mindst 4 timer, inden det sluttes til strømforsyningen. Ingen handling Ingen handling Ingen handling Se monteringsvejledningen - dørjustering. Følg monteringsvejledningen for korrekt installation. Vent 4 timer, før apparatet sluttes til strømforsyningen. Fordampningsbakke Inden du bruger apparatet, skal du sørge for, at afløbet til afrimningsvand er sluttet til fordampningsbakken over kompressoren.

10 DANSK 10 Mål H1 D1 H2 W1 111,63 D3 D2 W3 W2 Samlede mål ¹ H1 mm 819 W1 mm 596 D1 mm 547 ¹ maskinens højde, bredde og dybde uden håndtaget og fødderne Påkrævet plads under brug ² H2 mm 820 W2 mm 596 D2 mm 550 ² maskinens højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølende luft Samlet plads påkrævet under brug ³ H2 mm 820 ³ maskinens højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølende luft, samt den nødvendige plads for at lågen som minimum kan åbnes til den vinkel, som gør det muligt at fjerne alt indvendigt udstyr Placering Med henblik på at sikre apparatets bedste funktion bør du ikke installere apparatet i nærheden af varmekilden (ovn, komfurer, radiatorer eller kogeplader) eller på et sted med direkte sollys. Sørg for, at luft kan cirkulere frit omkring bagsiden af skabet. Dette apparat bør installeres i en tør, godt ventileret indendørs position. Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved omgivende temperatur fra 10 C til 38 C. Der kan kun garanteres korrekt drift af apparatet inden for det specifikke temperaturinterval. W3 mm 777 D3 mm 1120

11 DANSK 11 Hvis du er i tvivl om, hvor du kan installere apparatet, bedes du henvende dig til sælgeren, vores kundeservice eller til det nærmeste autoriserede servicecenter. Det skal være muligt at koble apparatet fra lysnettet. Der skal derfor være let adgang til stikket efter installationen. El-forbindelse Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne. Krav til ventilation Forsigtig! Apparatet skal installeres i overensstemmelse med installationsinstruktionen for at sikre den nødvendige ventilation. Vending af dør Se særskilt dokument med vejledning om installation og vending af låge. Forsigtig! Ved hver fase af lågens vending skal gulvet beskyttes mod ridser med et holdbart materiale. Produktbeskrivelse Produktoversigt Temperaturregulator og indvendig belysning 2 Rum med låg til mejeriprodukter 3 Variabel opbevaringsboks 4 Flaskeholder 5 Opbevaringshylder 6 Skuffe til frugt og grøntsager 7 Typepladen (sidder indvendigt i apparatet) Mindst kolde zone Zone med mellemtemperatur Koldeste zone

12 DANSK 12 Betjeningspanel Aktivering 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling. Deaktivering Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O". Indstilling af temperatur Temperaturen reguleres automatisk. Du kan dog selv indstille en temperatur inden i apparatet. Vælg indstillingen, mens du husker på, at temperaturen i apparatet afhænger af: rumtemperaturen hvor ofte lågen åbnes mængden af mad hvor apparatet står. I reglen er en mellemindstilling den mest passende. Sådan betjenes apparatet: 1. Drej temperaturvælgeren med uret for at opnå en lavere temperatur inden i apparatet. 2. Drej temperaturvælgeren mod uret for at opnå en højere temperatur inden i apparatet. Før ibrugtagning Indvendig rengøring Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Forsigtig! Brug ikke vaskemidler, skurepulver, chlor eller oliebaserede rengøringsmidler, da de beskadiger finishets overflade. Daglig brug Forsigtig! Dette køleskab er ikke velegnet til at nedfryse madvarer. Kontrollampe for temperatur Tilbehør Æggebakke A B OK OK x1 Køleskabet er udstyret med temperaturindikatoren for korrekt opbevaring af mad. Symbolet på køleskabets sidevæg angiver det koldeste område i køleskabet.

13 DANSK 13 Hvis OK vises (A), skal du lægge friske madvarer i området, der indikeres af symbolet. Hvis ikke (B) skal du vente i mindst 12 timer og kontrollere, om det er OK (A). Hvis det stadig ikke er OK (B), så juster indstillingskontrollen til en koldere indstilling. Placering af dørhylder Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse. 1. Træk gradvist hylden op, til den kommer fri. 2. Flyt den til en anden placering. Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Det sikrer korrekt luftcirkulation. Grøntsagsskuffe Der er en speciel skuffe i den nederste del af apparatet, som er velegnet til opbevaring af frugt og grønt. 1. Tag skuffen ud ved at løfte i den forreste del. 1 2 Modellen er udstyret med en dørhylde med skydelåge, placeret under et rum til mejeriprodukter, som kan skubbes til side. 2. Træk hele skuffen ud sammen med lågene. Forsigtig! Man kan anbringe maks. 4 kg på hvert låg. Flytbare hylder Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.

14 DANSK 14 Råd og tips Energisparetips Den mest effektive energianvendelse sikres i konfigurationen med skufferne i den nederste del af apparatet og hylderne jævnt fordelt. Dørbeholdernes placering påvirker ikke energiforbruget. Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end nødvendigt. Stil ikke en for høj temperatur for at spare energi, med mindre det kræves af madens karakteristika. Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på lav temperatur, og apparatet er helt fyldt, kører kompressoren muligvis konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. I så fald bør du stille termostatknappen på en højere temperatur for at tillade automatisk afrimning og for at spare energi på denne måde. Sørg for en god udluftning. Dæk ikke ventilationsristerne eller hullerne. Råd om køling af friske madvarer Middeltemperaturindstillingen sikrer en god opbevaring af friske madvarer. En højere temperaturindstilling inden i apparatet kan føre til kortere holdbarhed af mad. Dæk maden med emballage for at bevare dens friskhed og aroma. Brug altid lukkede beholdere til væske og til mad for at undgå smage eller lugte i afdelingen. For at undgå krydskontaminering mellem tilberedt og rå mad bør du dække den tilberedte mad og adskille den fra den rå. Det anbefales at optø maden inden i køleskabet. Sæt ikke varm mad i apparatet. Sørg for, at den er kølet ned til stuetemperatur, inden den indsættes. For at forhindre madspild bør den nye mad altid stilles bag den gamle. Råd om køling af madvarer Friske madvarer er den, der er mærket (på typeskiltet) med. Kød (al slags) pakkes ind i passende emballage og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i højst 1-2 dage. Frugt og grøntsager: Rengør grundigt (fjern snavs) og kom dem i en særlig skuffe (grøntsagsskuffe). Det anbefales ikke at opbevare eksotisk frugt såsom bananer, mangoer, papayaer osv. i køleskabet. Grøntsager som tomater, kartofler, løg og hvidløg bør ikke opbevares i køleskabet. Smør og ost: Anbring det i en lufttæt beholder eller pak det ind i alufolie eller i en polyæthylenpose for at udelukke så meget luft som muligt. Flasker: Luk dem med en kapsel og opbevar dem i flaskehylden i lågen, eller (hvis tilgængelige) på flaskestativet. Se altid produkternes udløbsdato for at vide, hvor længe de kan opbevares. Vedligeholdelse og rengøring Indvendig rengøring Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.

15 DANSK 15 Forsigtig! Brug ikke vaskemidler, skurepulver, chlor eller oliebaserede rengøringsmidler, da de beskadiger finishets overflade. Rengøring af luftkanalerne 1. Fjern plinten (A) og derefter ventilationsristen (B). Forsigtig! Apparatets dele og tilbehør egner sig ikke til opvask i maskine. Regelmæssig rengøring Apparatet skal jævnlig rengøres: 1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe. 2. Efterse jævnlig lågepakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger. 3. Skyl og tør grundigt af. Afrimning af køleskabet Der fjernes automatisk rim fra køleafdelingens fordamper under normal brug. Vandet fra afrimning løber ud gennem en tragt ned i en særlig beholder på bagsiden af apparatet over motorkompressoren, hvor det fordamper. Afløbet til afrimningsvand er placeret under salatskufferne. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet. Til dette formål anvendes rørrenseren, der følger med apparatet. 2. Rengør ventilationsristen. 3. Træk forsigtigt luftdeflektoren ud (C)og tjek, at der ikke er vand tilbage efter afrimning. 4. Rengør den nederste del maskinen med en støvsuger. Pause i brug Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Tag al maden ud. 3. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør. 4. Lad lågen stå åben for at forebygge ubehagelig lugt. C B A

16 DANSK 16 Fejlfinding ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed. Hvad gør man, hvis... Problem Mulige årsager Løsning Maskinen virker slet ikke. Når der slukkes for maskinen. Tænd for maskinen. Maskinen virker slet ikke. Maskinen virker slet ikke. Maskinen støjer. Følgende lyde kan høres: boblen, snurren, hvislen, knasen eller kliks. Kompressoren kører konstant. Stikket er ikke sat rigtigt i stikkontakten. Der er ingen spænding i stikkontakten. Maskinen er ikke understøttet korrekt. Temperaturen er indstillet forkert. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Slut maskinen til en anden stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker. Kontrollér, om maskinen står stabilt. Det er normalt. Se kapitlet "Støj". Se kapitlet "Betjeningspanel". Kompressoren kører konstant. Der blev lagt for store mængder madvarer i på samme tid. Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen. Kompressoren kører konstant. Kompressoren kører konstant. Kompressoren kører konstant. Lågen er forkert justeret eller påvirker ventilationsristen. Lågen åbner ikke nemt. Rumtemperaturen er for høj. Varerne var for varme, da de blev lagt i maskinen. Lågen er ikke lukket korrekt. Maskinen står ikke plant. Du forsøgte at åbne lågen igen, lige efter den blev lukket. Se kapitlet "Installation". Lad varerne komme ned på stuetemperatur, før de lægges i. Se afsnittet "Lukning af lågen". Se installationsinstruktionerne. Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af lågen. Pæren virker ikke. Pæren er i standby. Luk, og åbn lågen. Pæren virker ikke. Pæren er defekt. Se afsnittet "Udskiftning af pæren".

17 DANSK 17 Problem Mulige årsager Løsning Der er for meget rim og is. Lågen er ikke lukket korrekt. Se afsnittet "Lukning af lågen". Der er for meget rim og is. Der er for meget rim og is. Der er for meget rim og is. Der er for meget rim og is. Der er for meget rim og is. Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet. Der er for meget kondenseret vand på køleskabets bageste væg. Der er for meget kondenseret vand på køleskabets bageste væg. Der er for meget kondenseret vand på køleskabets bageste væg. Der løber vand ind i køleskabet. Der løber vand ind i køleskabet. Der løber vand ned på gulvet. Der løber vand ned på gulvet. Der løber vand ned på gulvet. Lågepakningen er defekt eller snavset. Madvarer er ikke pakket rigtigt ind. Temperaturen er indstillet forkert. Maskinen er helt fuldt og står på den laveste temperatur. Temperatur indstillet i maskinen er for lav, og den omgivende temperatur er for høj. Under den automatiske afrimning smelter der rim på bagpladen. Lågen blev åbnet for hyppigt. Lågen blev ikke lukket helt. Opbevaret mad blev ikke pakket ind. Madvarer forhindrer, at vandet løber ned i vandbeholderen. Afløbet er tilstoppet. Afløbet til afrimningsvand er ikke tilsluttet til beholderen under skabet. Lågen har stået åben i længere tid. Pakningen er deform eller beskadiget. Se afsnittet "Lukning af lågen". Pak madvarerne bedre ind. Se kapitlet "Betjeningspanel". Vælg en højere temperatur. Se kapitlet "Betjeningspanel". Vælg en højere temperatur. Se kapitlet "Betjeningspanel" og afsnittet om "Placering". Det er korrekt. Åbn kun lågen, når det er nødvendigt. Sørg for, at lågen er helt lukket. Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i skabet. Sørg for, at madvarerne ikke rører bagpladen. Rens vandafløbet. Sæt afløbet til afrimningsvand fast på fordamperbakken. Åbn kun lågen, når det er nødvendigt. Kontakt det autoriserede servicecenter.

18 DANSK 18 Problem Mulige årsager Løsning Temperaturen i skabet er for lav/høj. Temperaturen er ikke indstillet korrekt. Vælg en højere/lavere temperatur. Temperaturen i skabet er for lav/høj. Temperaturen i skabet er for lav/høj. Temperaturen i skabet er for lav/høj. Temperaturen i skabet er for lav/høj. Temperaturen i skabet er for lav/høj. Lågen er ikke lukket korrekt. Madvarernes temperatur er for høj. Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid. Lågen har været åben for tit. Der er ingen cirkulation af kold luft i skabet. Se afsnittet "Lukning af lågen". Lad varerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet. Opbevar færre madvarer samtidigt. Åbn kun lågen, hvis det er nødvendigt. Kontrollér, at der cirkulerer kold luft i køleskabet. Se kapitlet "Råd og tips". Hvis rådet ikke fører til det ønskede resultat, skal du ringe til det nærmeste autoriserede servicecenter. Udskiftning af pæren Forsigtig! Apparatet er forsynet med en indvendig LED-pære med lang holdbarhed. Det anbefales kraftigt kun at bruge originale reservedele. Forsigtig! Tag stikket ud af kontakten. 1. Fjern skruen i lampedækslet ved hjælp af en skruetrækker. 2. Frakobl lampedækslet i pilenes retning. 3. Udskift pæren med en pære af lignende karakteristika og effekt. Ingen glødepærer er tilladt. Det anbefales at bruge et E14 LED-lys med maks. 1,5 watt. 4. Sæt lampedækslet på igen. 5. Stram skruen til lampedækslet. 6. Sæt stikket i kontakten. 7. Åbn døren. Se efter, at lampen lyser. Lukning af lågen 1. Rengør lågepakningerne. 2. Justér lågen, hvis den ikke slutter tæt. Se installationsinstruktionerne.

19 DANSK Udskift evt. defekte lågepakninger. Kontakt det autoriserede servicecenter. Støj SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! Tekniske data QR-koden på energimærket, der leveres med skabet, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat. Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt. Se linket for detaljerede oplysninger om energimærket.

20 DANSK 20 Oplysninger til testinstitutter Installation og klargøring af apparatet til en eventuel EcoDesign-verifikation skal være i overensstemmelse med EN Ventilationskrav, mål af fordybning og minimale afstande bagpå skal være som angivet i denne brugervejledning i kapitel 3. Kontakt producenten vedrørende andre yderligere oplysninger, herunder fyldningsplaner. Miljøhensyn Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. IKEA-GARANTI Hvor længe gælder IKEA-garantien? Denne garanti gælder i 5 år fra den oprindelige dato for købet af dit apparat i IKEA. Den originale kvittering kræves som købsbevis. Garantireparationer forlænger ikke garantiperioden for apparatet. Hvem udfører servicearbejdet? IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnere. Hvad omfatter denne garanti? Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften Hvad omfatter garantien ikke? I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA. Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet? IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret. Hvad er ikke omfattet af denne garanti? Normalt slid. Bevidst eller uagtsom skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade,

21 DANSK 21 herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet. Forbrugsdele, herunder batterier og lamper. Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring eller rensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer. Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele af kabinetter. Med mindre det kan bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl. Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele. Reparationer, der skyldes installation, der er defekt eller ikke i overensstemmelse med specifikationen. Brug af produktet uden for en almindelig husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse. Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af denne garanti. Udgifter til at udføre første installation af IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere ombytningsapparatet. Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der udføres af en uddannet specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land. Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til land. Gyldighedsområde For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelserne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis: produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes; produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger; Den særlige eftersalgsservice for IKEAapparater: Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for at: 1. at fremsætte et krav i henhold til denne garanti; 2. at bede om oplysninger om installation af IKEA-produktet i det særlige IKEAkøkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende: den generelle installation af IKEAkøkkener; tilslutning til elektricitet samt til vand og gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker. 3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEA-produktet.

22 DANSK 22 For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i denne brochure, før du kontakter os. Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du har brug for vores service Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre. For at give dig en hurtigere service anbefaler vi, at du anvender de specifikke telefonnumre, der er anført sidst i denne manual. Se altid de numre, der er anført i brochuren for netop det produkt, du har brug for assistance til. Før du ringer til os, skal du sørge for, at du er klar med IKEA-varenummeret (8-cifret kode) og serienummeret (8-cifret kode, der findes på typeskiltet) for det apparat, som du har brug for vores hjælp til. GEM KVITTERINGEN! Den er dit købsbevis og kræves for at produktet er omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen også indeholder IKEAs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de produkter, du har købt. Har du brug for ekstra hjælp? Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKEAforretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os.

23 NORSK 23 Innhold Sikkerhetsinformasjon 23 Sikkerhetsanvisninger 25 Montering 27 Produktbeskrivelse 30 Betjeningspanel 30 Første gangs bruk 31 Daglig bruk 31 Hjelp og tips 32 Pleie og rengjøring 33 Feilsøking 34 Støy 38 Tekniske data 38 Informasjon for testinstitutter 39 Beskyttelse av miljøet 39 IKEA EUROPA GARANTI 39 Med forbehold om endringer. Sikkerhetsinformasjon Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse. Sikkerhet for barn og utsatte mennesker Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å sette inn og ta ut varer i/fra produktet forutsatt at de har fått de riktige instruksjonene. Dette produktet kan brukes av personer med svært omfattende og komplekse funksjonshemminger, forutsatt at de har fått de riktige instruksjonene. Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden. Ikke la barn leke med produktet.

24 NORSK 24 Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer. Generell sikkerhet Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og lignende steder som: Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer; Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper. Følg disse instruksjonene for å unngå forurensing av mat: ikke åpne døren i lengre perioder; rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kan komme i berøring med matvarer; oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at maten ikke kommer i kontakt med, eller drypper på, annen mat. ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer. ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere. ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen. ADVARSEL: Ikke bruk elektriske produkter inne i skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av produsenten. Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet. Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

25 NORSK 25 Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode, bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes mugg i produktet. Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko. Sikkerhetsanvisninger Installering ADVARSEL! Bare en kvalifisert person må montere dette produktet. Fjern all emballasje. Ikke monter eller bruk et skadet produkt. Bruk ikke apparatet før du installerer det i en innebygget enhet med hensyn til sikkerhet. Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet. Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy. Påse at luft kan sirkulere rundt apparatet. Ved første installering eller etter reversering av døren, vent minst 4 timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Dette påser at oljen renner tilbake til kompressoren. Før du gjør noe med apparatet (for eksempel reversering av døren), fjern støpselet fra stikkontakten. Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller kokeplater. Utsett ikke apparatet for regn. Plasser ikke apparatet i direkte sollys. Installer ikke apparatet på meget fuktige eller kalde steder. Når du flytter apparatet skal du løfte det i forkant for å unngå riper på gulvet. Elektrisk tilkopling ADVARSEL! Fare for brann og elektrisk støt. ADVARSEL! Når du plasserer produktet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet. ADVARSEL! Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger. Produktet må være jordet. Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt. Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske komponenter (f. eks støpsel, nettkabel, kompressor). Ta kontakt med servicesenteret eller en elektriker for å endre de elektriske komponentene. Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

26 NORSK 26 Bruk ADVARSEL! Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann. Apparatet inneholder brennbare gasser, isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan. Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres. Legg ikke elektriske apparater (f. eks. iskremmaskin) i apparatet med mindre slik anvendelse er oppgitt av produsenten. Dersom det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Luft rommet godt. La ikke varme artikler komme i nærheten av plastdelene til apparatet. Oppbevar ikke lett antennelig gasser eller væske i apparatet. Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet. Rør ikke kompressoren eller kondensatoren. De er varme. Innvendig lys ADVARSEL! Fare for elektrisk støt. Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning. Stell og rengjøring ADVARSEL! Fare for personskade eller skade på produktet. Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold. Dette produktet inneholder hydrokarbon i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person. Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har tinet samle seg i bunnen av produktet. Service Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler. Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og gjøre garantien ugyldig. Følgende reservedeler vil være tilgjengelige i 7 år etter at modellen er avviklet: termostater, temperatursensorer, kretskort, lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller. Dørpakninger vil være tilgjengelige i 10 år etter at modellen er avviklet. Avfallsbehandling ADVARSEL! Fare for skade og kvelning. Koble produktet fra strømmen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet. Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.

27 Made in Hungary IKEA of Sweden AB SE Älmhult NORSK 27 Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte. Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren. Montering ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. ADVARSEL! Se dokumentet med installasjonsinstrukser for informasjon om hvordan du installerer produktet. ADVARSEL! Reparer produktet i henhold til dokumentet med installasjonsinstrukser for å unngå risiko for instabilitet av produktet. Sjekkliste for inspeksjon Følg kontrolllisten før du bruker apparatet. Hvis svaret er «NEI», følg gjeldende fremgangsmåte. Husk å skrive ned produktserienummeret og artikkelnummeret som nødvendig og fest kvitteringen til denne siden. Produktserienummer (Ser. No.):... Produktartikkelnummer (Art. No.):... Kjøpsdato:... GROSS CAPACITY BRUTTO INHALT XXX l REFRIGERATOR NET CAPACITY KUEHLSCHRANK NUTZINHALT XXX l FREEZER NET CAPACITY GEFRIERSCHRANK NUTZINHALT XX l FREEZING CAPACITY GEFRIERVERMOEGEN X kg/24h RISING TIME LAGERZEIT BEI STORUNG XX h CLASS KLASSE XX/X/XX/X TYPE-TYP XXXXXXXXXX V 50 Hz 1.0 A REFRIGERANT KAELTEMITTEL XXXXXXXXX DEFROST HEATER ABTAUWIDERSTAND XXX Inter IKEA Systems B.V XXXXXXXXX xxxxx MODEL XXXXXXXXXXXX PNC XXXXXXXXX XX SER.N. XXXXXXXX TYPE I Art. No. Ser. No. PQM xxxx Til inspeksjon Hvis svaret er JA Hvis svaret er NEI Kontroller at fordamperbrettet plassert under apparatet er plassert under vannuttaket (se avsnittet «Fordamperbrett»). Ingen handling Plasser fordamperbrettet under vannuttaket under apparatet. Sørg for at pakningen er tett rundt hele døren når den er lukket. Kontroller at deler/møbler ikke kolliderer med hverandre når du åpner og lukker døren. Ingen handling Slå opp monteringsanvisninger dørtilpasning. Ingen handling Slå opp monteringsanvisninger dørtilpasning. Monter apparatet i den innebygde strukturen. Ingen handling Følg monteringsanvisningen for korrekt installasjon.

28 NORSK 28 Til inspeksjon Hvis svaret er JA Hvis svaret er NEI Ved første montering, eller etter omhengsling av døren, påse at apparatet står loddrett i minst fire timer før det kobles til strømforsyningen. Fordamperbrett Ingen handling Før apparatet tas i bruk må du kontrollere at smeltevannsutløpet er koblet til fordamperbrettet under apparatet. Vent fire timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Mål H1 D1 H2 W1 111,63 D3 D2 W3 W2

29 NORSK 29 Utvendige dimensjoner ¹ H1 mm 819 W1 mm 596 D1 mm 547 ¹ høyden, bredden og dybden på produktet uten håndtak og føtter Plass som kreves ved bruk ² H2 mm 820 W2 mm 596 D2 mm 550 ² høyden, bredden og dybden på produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft Total plass som kreves ved bruk ³ H2 mm 820 W3 mm 777 D3 mm 1120 ³ høyden, bredden og dybden på produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft, pluss plassen som er nødvendig for å åpne døren til minste vinkel som gjør det mulig å fjerne alt internt utstyr Sted For å sikre at produktet fungerer optimalt, bør du ikke montere produktet i nærheten av varmekilder (stekeovn, komfyrer, radiatorer, komfyrer eller kokeplater) eller på et sted med direkte sollys. Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av kabinettet. Produktet skal monteres i en tørr, godt ventilert innendørs posisjon. Dette produktet er beregnet til bruk ved omgivelsestemperatur fra 10 C til 38 C. Korrekt bruk av produktet kan bare garanteres innenfor det angitte temperaturområdet. Hvis du er i tvil om hvor du skal montere produktet, må du kontakte leverandøren, kundeservice eller nærmeste servicesenter. Det må være mulig å kople produktet fra strømforsyningen. Støpslet skal derfor alltid være lett tilgjengelig etter montering. Elektrisk tilkopling Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt. Produktet må være jordet. Støpselet på strømledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal produktet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene. Krav til ventilasjon FORSIKTIG! Produktet må installeres i henhold til installeringsinstruksjonen for å sikre nødvendig ventilasjon. Omhengsling av døren Se det separate dokumentet med instruksjoner om montering og omhengsling. FORSIKTIG! Beskytt gulvet mot riper med et robust materiale hver gang du omhengsler døren.

30 NORSK 30 Produktbeskrivelse Produktoversikt Temperaturregulator og innvendig belysning 2 Meieridel med lokk 3 Oppbevaringsboks 4 Flaskeholder 5 Oppbevaringshyller 6 Frukt- og grønnsaksskuff 7 Typeskilt (plassert på innsiden av produktet) Varmeste sone Mellomtemperatur-sone Kaldeste sone Betjeningspanel Slik slår du på produktet 1. Sett støpselet inn i strømuttaket. 2. Vri temperaturregulatoren med klokken, til medium innstilling. Slå av Drei termostatbryteren til «O»-posisjon for å slå av produktet. Temperaturregulering Temperaturen reguleres automatisk. Imidlertid kan du stille temperaturen i produktet på egen hånd. Velger innstilling mens du husker at temperaturen inne i produktet avhenger av følgende når du velger innstilling: romtemperatur, hvor ofte døren åpnes, mengde mat som oppbevares, produktets plassering. Vanligvis er en middels innstilling best egnet. Slik bruker du produktet: 1. Drei temperaturregulatoren med urviseren for å oppnå en lavere temperatur inne i produktet. 2. Drei temperaturregulatoren mot urviseren for å oppnå en høyere temperatur inne i produktet.

31 NORSK 31 Første gangs bruk Rengjøre inne i ovnen Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye. FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, klor eller oljebasert vaskemiddel, da dette vil skade finishen. Daglig bruk Tilbehør Eggbrett FORSIKTIG! Dette kjøleproduktet er ikke egnet til å fryse matvarer. Plassering av dørhyllene Dørhyllene kan settes i forskjellige høyder for å imøtekomme matpakker i forskjellige størrelser. 1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner. 2. Flytt den etter behov. x1 Indikator for temperatur A OK B OK Modellen er utstyrt med en skyvedørshylle som er montert under en meieridel og kan skyves sidelengs. Flyttbare hyller Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke spor som gjør at hyllene kan plasseres der de trengs. For riktig oppbevaring av mat er kjøleskapet utstyrt med temperaturindikator. Symbolet på sideveggen av produktet viser det kaldeste området i kjøleskapet. Hvis OK vises (A), legg fersk inn mat i området indikert med symbol, hvis ikke (B), vent i minst 12 timer og sjekk om det er OK (A). Hvis det fremdeles ikke er OK (B), justerer du innstillingskontrollen til en kaldere innstilling.

32 NORSK 32 For å sikre riktig luftsirkulasjon bør du ikke flytte glasshyllen over grønnsakskuffen. Grønnsaksskuff Det er en spesiell skuff i den nederste delen av produktet som er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker. 1. For å fjerne skuffen, løft den fremre delen. 2. Trekk ut hele skuffen sammen med lokkene. FORSIKTIG! Lokkene tåler maksimalt 4 kg hver. 2 1 Hjelp og tips Tips for strømsparing Mest effektiv energibruk er sikret i konfigurasjonen med skuffene i den nederste delen av produktet og hyllene jevnt fordelt. Posisjonering av dørhyllene påvirker ikke energiforbruket. Døren må ikke åpnes for ofte og må ikke stå åpen lengre enn nødvendig. For å spare energi unngå å sette for høy temperatur, med mindre matens egenskaper krever det. Dersom romtemperaturen er høy, temperaturkontrollen står på lav temperatur og produktet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt. Dette fører til at det dannes rim eller is på fordamperen. I så fall må temperaturkontrollen stilles på en høyere temperatur, for å muliggjøre automatiske avriming og for å spare energi på denne måten. Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk ventilasjonsristene eller -hullene. Tips til kjøling av ferske matvarer Middels temperaturinnstilling sikrer god konservering av fersk mat. Høyere temperaturinnstilling inne i produktet kan føre til kortere holdbarhet på maten. Dekk maten med emballasje for å bevare dens friskhet og aroma. Bruk alltid lukkede beholdere til væsker til mat, for å unngå smaker eller dårlig lukt i rommet. For å unngå krysskontaminering mellom tilberedt og rå mat, dekk til tilberedt mat og skiller den fra rå mat. Det anbefales å tine maten inni kjøleskapet. Ikke sett varm mat i produktet. Forsikre deg om at den er avkjølt ved romtemperatur før du setter den inn.

33 NORSK 33 For å forhindre matsvinn bør alltid ny mat plasseres bak gammel mat. Tips til kjøling av matvarer Fersk mat er den som er merket med (på typeplaten) med. Kjøtt (alle typer): pakk i en egnet forpakning og plasser på glasshyllen over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager. Frukt og grønnsaker: vask godt (fjern jorden) og plasser i en spesiell skuff (grønnsaksskuff). Det anbefales ikke å oppbevare eksotiske frukter som bananer, mango, papaya osv. i kjøleskapet. Grønnsaker som tomater, poteter, løk og hvitløk skal ikke oppbevares i kjøleskapet. Smør og ost: plasseres i en lufttett boks eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig. Flasker: lukk dem med en kork og sett dem i flaskehyllen i døren, eller (hvis tilgjengelig) i flaskestativet. Henvis alltid til utløpsdatoen for produktene for å vite hvor lenge de skal oppbevares. Pleie og rengjøring Rengjøre inne i ovnen Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye. FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, klor eller oljebasert vaskemiddel, da dette vil skade finishen. apparatet, over motorkompressoren, der det fordamper. Det er viktig å rengjøre avløpshullet, som sitter under grønnsaksskuffene, for smeltevann med jevne mellomrom for å hindre at vannet renner over og drypper ned på maten i skapet. Bruk rørrenseren som følger med produktet. FORSIKTIG! Tilbehøret og delene til produktet er ikke egnet for vask i oppvaskmaskin. Regelmessig rengjøring Utstyret skal rengjøres regelmessig: 1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe. 2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester. 3. Skyll og tørk grundig. Rengjøre luftkanalene 1. Ta av sokkelen (A) og deretter ventilasjonsristen (B). Avriming av kjøleskapet Frost blir automatisk fjernet fra fordamperen i kjøleskaprommet under normal bruk. Avrimingsvannet dreneres ut gjennom en trakt til en spesiell beholder på baksiden av

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3 Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp IKE1660-3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 4 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 5 Råd og tip 6 Vedligeholdelse og rengøring

Læs mere

Manual de instruções. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Brugsanvisning. Frigorífico. Frigorifero. Frigorífico. Køleskab UD7140LSP

Manual de instruções. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Brugsanvisning. Frigorífico. Frigorifero. Frigorífico. Køleskab UD7140LSP Brugsanvisning Istruzioni per l uso Manual de instruções Manual de instrucciones Køleskab Frigorifero Frigorífico Frigorífico UD7140LSP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening

Læs mere

EN3201MOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 12 NO Kombiskap Bruksanvisning 22 SV Kyl-frys Bruksanvisning 32

EN3201MOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 12 NO Kombiskap Bruksanvisning 22 SV Kyl-frys Bruksanvisning 32 EN3201MOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 12 NO Kombiskap Bruksanvisning 22 SV Kyl-frys Bruksanvisning 32 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning Køleskab S44020KDW0

Brugsanvisning Køleskab S44020KDW0 DA Brugsanvisning Køleskab S44020KDW0 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENING... 6 5. DAGLIG BRUG...7 6. RÅD OG TIP...8

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening

Læs mere

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab S7129CS2P

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab S7129CS2P Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp S7129CS2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 4 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 5 Råd og tip 6 Vedligeholdelse og rengøring

Læs mere

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1560-3

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1560-3 Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp IKE1560-3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 4 Før ibrugtagning 5 Daglig brug 5 Råd og tip 6 Vedligeholdelse og rengøring

Læs mere

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE2360-2

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE2360-2 User Manual Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Benutzerinformation Køleskab Koelkast Refrigerator Kühlschrank IKE2360-2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 4 Daglig brug

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZBA23022SA DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 11 Kjøleskap OPLYSNINGER OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.

Læs mere

RFB42412AW. Brugsanvisning Køleskab USER MANUAL

RFB42412AW. Brugsanvisning Køleskab USER MANUAL RFB42412AW DA Brugsanvisning Køleskab USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG BRUG...6 5. RÅD OG TIP... 7 6.

Læs mere

ERT1501FLW3 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING

ERT1501FLW3 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING ERT1501FLW3 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING...6 5. DAGLIG BRUG... 6 6. RÅD OG

Læs mere

ERT1501FLW3. DA Køleskab Brugsanvisning

ERT1501FLW3. DA Køleskab Brugsanvisning ERT1501FLW3 DA Køleskab Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 6 5. DAGLIG BRUG...6 6. RÅD OG

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE3390-3

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE3390-3 User Manual Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Benutzerinformation Køleskab Koelkast Refrigerator Kühlschrank IKE3390-3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 5 Daglig brug

Læs mere

EN3453MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING

EN3453MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING EN3453MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...6 4. BETJENING... 7 5. DAGLIG

Læs mere

ERC3214AOW. DA Køleskab Brugsanvisning

ERC3214AOW. DA Køleskab Brugsanvisning ERC3214AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...7 6. RÅD OG TIP...

Læs mere

Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.

Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. Produktkort Hurtig vejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. A. Ventilator og antibakterie- og deodorantfilter (afhængigt af model) B. Betjeningspanel med lysdioder

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKEF3290-2

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKEF3290-2 User Manual Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Benutzerinformation Køleskab Koelkast Refrigerator Kühlschrank IKEF3290-2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 5 Daglig brug

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

EN3855MOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning

EN3855MOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning EN3855MOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG BRUG...8 5. VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

EN3900MHW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning

EN3900MHW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning EN3900MHW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG BRUG...8 5. VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKE 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKE 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKE 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4

DANSK Brugervejledning Side 4 Brugervejledning DANSK Brugervejledning Side 4 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL: For at undgå fare på grund af ustabilitet skal placering eller montering af apparatet ske i overensstemmelse

Læs mere

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer FÖRKYLD DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Læs mere

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka.

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka. Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Fryser Zamrażarka Морозильни к Frysskåp S7220FNDP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 5 Daglig

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF APPARATET

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF APPARATET Brugsanvisninger FØRSTE GANGS BRUG Sæt stikket i stikkontakten. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk på knappen, for at stoppe alarmernes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

EN3455MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING

EN3455MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING EN3455MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG BRUG... 8 5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

EN3615MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING EN3615MOX

EN3615MOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING EN3615MOX EN3615MOW EN3615MOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING...5 4. DAGLIG BRUG... 8 5. VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Οδηγίες Χρήσης. Brugsanvisning. Ψυγείο. Køleskab IKE1870-1

Οδηγίες Χρήσης. Brugsanvisning. Ψυγείο. Køleskab IKE1870-1 Brugsanvisning Οδηγίες Χρήσης Køleskab Ψυγείο IKE1870-1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 5 Daglig brug 5 Råd og tip 6 Vedligeholdelse og rengøring 7 Fejlfinding 9

Læs mere

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Koel-vriescombinatie Fridge-Freezer Jääpakastin Réfrigérateur/congélateur Kombiskap

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer SVALKAS DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

ERX3214AOX. DA Køleskab Brugsanvisning

ERX3214AOX. DA Køleskab Brugsanvisning ERX3214AOX DA Køleskab Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...7 6. RÅD OG TIP...

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1780-0E

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1780-0E Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp IKE1780-0E 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 5 Før ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Råd og tip 9 Vedligeholdelse og rengøring

Læs mere

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer FÖRKYLD DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug.

A B D E F G H I L M N O Q R. Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug. Produktkort Hurtig vejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug. A B D E F G H I L M N O C P Q R Køleafdeling A. Betjeningspanel B. Ventilator med antibakterie- og deodorantfilter

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning NSK Sundheds- og sikkerhedsvejledning 3 Installationsvejledning 6 2 SIKKERHEDSREGLER VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL LÆSES OG OVERHOLDES Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til hvidevarer hver dag. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at de hvidevarer, du køber i IKEA, er af

Livet i hjemmet stiller store krav til hvidevarer hver dag. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at de hvidevarer, du køber i IKEA, er af Hvidevarer 11_013 Livet i hjemmet stiller store krav til hvidevarer hver dag. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at de hvidevarer, du køber i IKEA, er af høj kvalitet. IKEA hvidevarer er testet

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Fryser ZQF11430DA

Brugsanvisning. Fryser ZQF11430DA DA Brugsanvisning Fryser ZQF11430DA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 5 Daglig brug 5 Praktiske oplysninger og råd _ 6 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer SVALNA DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug.

Hurtig vejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug. Produktkort Hurtig vejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug. Køleafdeling A.Ventilator og antibakterie- og deodorantfilter (afhængigt af model) B. Lampe eller lysdiode

Læs mere

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KYLANDE DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer SVALKAS DK NO DANSK Se sidste side i denne håndbog for at få en fuldstændig liste over IKEAs udpegede eftersalgsserviceudbydere og de tilhørende nationale telefonnumre. NORSK Se den siste siden i denne

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

EN3201JOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING

EN3201JOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING EN3201JOW DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENING...6 5. FØR IBRUGTAGNING...7

Læs mere

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE3180-3

Gebruiksaanwijzing. Brugsanvisning. Benutzerinformation. User Manual. Kühlschrank. Koelkast. Refrigerator. Køleskab IKE3180-3 User Manual Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing Benutzerinformation Køleskab Koelkast Refrigerator Kühlschrank IKE3180-3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening 5 Daglig brug

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Vigtige sikkerhedsinformationer 4-5 Indhold 6 Dele og funktioner 6-7

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere