Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030"

Transkript

1 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives både i, og udenfor, nationalparken. Som følge heraf er affolkningen standset og nyt liv bragt til Thy. Udviklingen og driften af nationalparken er kendetegnet ved demokrati, lokale processer, borgerinddragelse og samarbejde med lodsejere og erhverv. At besøge Nationalpark Thy er garanti for kvalitetsformidling, vidunderlig natur, fantastiske friluftsoplevelser, dansk vildmarksliv og spændende kulturmiljøer. Fotos: Jacob Funder 1

2 Introduktion Dette dokument indeholder Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy. For at overskueliggøre visionerne er de delt op i 5 hovedkategorier; Natur, Kultur, Friluftsliv, Erhverv og Formidling. For hver kategori er ikke bare visionerne formuleret, men også forslag til konkrete tiltag på både kort og lang sigt. Desuden perspektiveres visionerne med en kort gennemgang af de lokale forhold indenfor hver af de 5 kategorier. Visionerne er blevet til indenfor rammerne af, eller med inspiration fra, Friluftsrådets overordnede nationalpark definition, det kommunale friluftsoplæg for Thisted Kommune, de udarbejdede visioner i forbindelse med pilotprojektet for Thy og i samråd med kredsrepræsentanter + kredsbestyrelsen fra Friluftsrådets kreds Nordvest. Friluftsrådets nationalpark definition 2002 Nedenstående er tilbage fra 2002 da Friluftsrådets bestyrelse igangsatte arbejdet med danske nationalparker: Naturglæde, stolthed, identitet og gode oplevelser. Det er disse følelser Danmarks Nationalparker skal give befolkningen og landets gæster. Danmarks Nationalparker skal være afgrænset af større og vi mener større sammenhængende landskaber og have identitetsskabende kulturel værdi. Områderne skal danne en ramme for og formidling af natur, kulturmiljø, friluftsliv, produktion og by-dannelse. Nationalparkerne skal vise, at her er nogle specielle områder med fantastiske muligheder, som Danmark ønsker at markere og udvikle. Nationalparkerne vil give enestående rammer for at skabe en sammenhængende levende formidling af et større område på tværs af interesser, ejer skel og administrative grænser. Formidlingen skal tage udgangspunkt i områdernes særkende og kerneområderne for natur- og/eller kulturmiljø. Friluftslivet, produktionen og by-dannelsen vil også spille en væsentlig rolle, som de gør det i det danske landskab. Nationalparkerne bør samtidig være en fortælling om lokalbefolkningens liv og livsvilkår. 2

3 Natur Friluftsrådets visioner for naturen i Nationalpark Thy Truede arter og naturtyper i Nationalpark Thy, har i fremtiden opnået gunstig bevaringsstatus, og produktionslandskabet udmærker sig ved et større naturindhold, som følge af frivillige aftaler med private lodsejere. Der er skabt rum til naturlige økologiske processer og en dynamisk natur med hjemmehørende arter. Klithederne er bevaret ved krondyrenes afgræsning og menneskelig naturpleje, og eutrofieringstruslen begrænset i størst muligt omfang. Naturen er tilgængelig og hegn er sjældne, til gengæld er formidlingen af naturen intens og samspillet mellem benyttelse og beskyttelse er sikret gennem intelligent planlægning, information og fleksibel forvaltning. Nationalpark Thy har et samlet areal på godt hektar, som strækker sig fra Agger Tange til Hanstholm. Den privatejede jord i nationalparken udgør ca. 25 % af totalarealet. De største trusler mod nationalparkens natur i dag er eutrofiering, invasive arter, samt tilgroning af klithederne. Konkrete tiltag: 3 Grundlaget for udpegningen af området som nationalpark er først og fremmest den karakteristiske natur klitter, klitheder og de næringsfattige søer. Af samme årsager er 53 % af nationalparkens areal udlagt som internationale naturbeskyttelsesområder og 63 % er beskyttede naturtyper. For at begrænse næringsstoftilførslen fra landbruget foreslås en udvidelse mod øst i områderne ved Vandet sø og Nors sø, således at vandskellet indlemmes i nationalnationalparken. Ved inddragelsen af arealerne i nationalparken øges mulighederne for kompensation fra landbrugets støtte ordninger og dermed chancen for at opnå frivillige aftaler med private lodsejere. Hanstholm Knuden skal inddrages i nationalparken for at styrke helheden i den nordlige del. Specifikke forslag til udvidelse på længere sigt er Bulbjerg og Hjardemål, Vejlerne, Jammerbugt, samt adgang til Limfjorden, Han Klit, Feggesund, Feggeklit og Ejerslev Havn. Friluftsrådet understreger at udvidelser sker på baggrund af frivillige aftaler, og i samarbejde mellem offentlige og private lodsejere. I nødvendigt omfang oprettes aftaler om naturpleje med hjælp fra frivillige f.eks. Lokale foreninger, organisationer og skoler. Status for NATURA-2000 områdernes udpegningsgrundlag (arter og naturtyper) beskrives, og virkemidler til at opnå gunstig bevaringsstatus for disse analyseres og implementeres. Naturplejen optimeres, så områdets særegne arter og naturtyper får optimale vilkår. Invasive arter, som fx Rosa rugosa, begrænses mest muligt af hensyn til den oprindelige natur.

4 Friluftsliv Foto: Jacob Funder Friluftsrådets visioner for friluftslivet i Nationalpark Thy Nationalpark Thy skal være mulighedernes nationalpark når der tales friluftsliv og naturoplevelser. Friluftslivet udfolder sig både i, og udenfor, særligt beskyttede naturområder, men med særligt hensyn hvor det er nødvendigt. Rammerne for friluftsliv udtrykkes bedst som: "Man kan det hele, men ikke hele tiden og ikke nødvendigvis over det hele". Ved hjælp af intelligent planlægning, fleksibel naturforvaltning, information og inddragelse af brugere i planlægningen, sikres et bredt spektrum af friluftsaktiviteter for alle som besøger nationalparken. Oplevelsen af dansk vildmarksliv er unik, man kan vandre i naturområder uden infra- struktur, faciliteter og skiltning, overnatte i eget telt eller under åben himmel og få fornemmelsen af uberørthed. Platformen for friluftslivet er en friluftsgård som støtter, udvikler og formidler friluftslivet i området, samtidig med at den genererer midler til driften af nationalparken. Ruter og stier i nationalparken er del af et større, sammenhængende system som breder sig udenfor nationalparkgrænsen, og friluftslivet i Nationalpark Thy er indarbejdet i de tilstødendes kommuners del-politikker. Hvad enten man er organiseret eller uorganiseret bruger, findes der plads og muligheder i Nationalpark Thy. Der dyrkes i dag en lang række friluftsaktiviteter i nationalparken så som vandring, cykling, fuglekigning, lystfiskeri, ridning, samt kajak og klatreaktiviteter m.m. Servicefaciliteterne omfatter blandt andet p-pladser, fugleskjul/tårne, vandre- og cykelruter, bålpladser, shelters og informationstavler. Friluftsaktiviteterne understøttes af Grejbank Nordvest som udlåner grej og tilbyder friluftsaktiviteter med instruktør og naturvejledning i kombination med f.eks. kajak- og mountainbikeaktiviteter, rappelling, træklatring, teambuilding, vildmarksture og adventure aktiviteter. 4

5 Friluftsliv Friluftsrådets visioner for friluftslivet i Nationalpark Thy Konkrete tiltag for friluftslivet: Etablering af cykelrute fra Hanstholm til Østerild og Næssund over Doverodde. Cykelruterne i nationalparken skal skiltes Brugerne (f.eks. ridende, mountainbikeryttere, handicappede m. Fl.) skal inddrages i planlægningen af ruter og faciliteter for de enkelte brugergrupper. Opstilling af kikkerter på udvalgte steder til observation af dyrelivet i nationalparken. Danskerne har udtryk stort ønske om at bruge naturen når blot tilgangen til toiletter er tilstede, derfor bør der findes et passende tilbud af toiletter i nationalparken. På længere sigt skal Friluftsgården være et knudepunkt for friluftsliv i Nationalpark Thy. Her formidles friluftsmulighederne, der arrangeres ture, teambuilding, kurser og konferencer. Skoler kan benytte den tilhørende lejrskole og låne udstyr i grejbanken, der er overnatningsmuligheder for turister og evt. samarbejde med en lokal adventure højskole. Ligeledes findes en butik med salg af udstyr og mad til brug i friluftslivet. Friluftsgården har hjemme i eksisterende bygninger i nationalparken, f.eks. Lodbjerg Fyr eller Hanstholm Fyr. Nationalparkens friluftsliv skal indgå i et produktivt samspil med de lokale kommuners ældre-, børn og unge-, uddannelses-, samt sundhedspolitik. Større områder holdes frie for stier, sådan at følelsen af dansk vildmark er tilstede. Foto: Jacob Funder 5 Foto: Jacob Funder

6 Formidling Friluftsrådets visioner for formidlingen i Nationalpark Thy Formidlingen i Nationalpark Thy indgår i en overordnet formidling i de danske nationalparker som er kendetegnet ved kvalitet og professionalisme. Dette sikres gennem et stort formidlingscenter i nationalparken som også er ansvarlig for en basisuddannelse af alle formidlere. Formidlingscenteret støttes af en række formidlingssatellitter rundt om i nationalparken. Formidlingen i Nationalpark Thy er mangesidig og spænder fra information om overnatning og adgangsmuligheder, til kulturmiljøer og naturvejledning. I selve nationalparken informeres om naturen via en række tematiske naturrum, fysiske bygninger i sammenhæng med formidlingssatellitterne, hvor eksempelvis fauna eller flora præsenteres. Desuden anvendes den nyeste teknologi i nationalparkens formidling. Det fremgår klart hvor, hvornår og hvorfor der eventuelt er adgangsbegrænsninger i visse områder. Kontakten til private lodsejere, borgerinddragelsen og samarbejdet med lokale organisationer, foregår på demokratisk vis og sikrer en konstruktiv dialog mellem interessegrupper. Formidlingen i Nationalpark Thy består i dag af lokalt ansatte naturvejledere, foldere fra Skov- og naturstyrelsen, informationstavler og kort i selve nationalparken, samt natio- nalparkens hjemmeside med alt fra turforslag til information om overnatning og friluftskort Konkrete tiltag på formidlingsområdet Anvendelse af Blue tooth i formidlingen til downloads af lyd, billeder og videoklip i felten. Gps mærkning af kronhjort så dyrene kan følges på internettet. Lokale processer ved planlægning af ruter, stier og adgang i nationalparken. Det vil sige inddragelse af bruger- og interessegrupper. Formidlingssatellitterne indeholder videoskærme/computere til søgning af information og ruteplanlægning afhængig af ønsker og behov. Der ansættes en overordnet formidlingskoordinator til at styre alle formidlingsaktiviteterne i nationalparken. Særlige steder i nationalparken skal fremgå af et oversigtskort, disse steder kortlægges som points of interest (POI). Informationstavler ved p-pladser og lignende Fælles uddannelse/kursus for alle der skal formidle i nationalparken. Oprettelse af frivilligt formidlerkorps, som støtte til det professionelle. 6

7 Kulturmiljø Friluftsrådets visioner for kulturmiljøet i Nationalpark Thy Kulturen og kulturmiljøet er en vigtig part af Nationalpark Thy og skal synliggøres ved godt informationsmateriale, gerne i samarbejde med museer, kultur institutioner og turistcentre udenfor nationalparken. Landingspladserne er centre for praktisk formidling og hands on aktiviteter, som giver indblik i lokale erhverv og Thy's historie. Oldtidssporene fremhæves og anvendes både i uddannelses øjemed og som attraktion i nationalparken. Uudnyttede bygninger og de markante konstruktioner fra 2. verdenskrig danner fundament for formidling og oplevelser. Plantagerne og sandflugten inddrages i naturformidlingen. Når kulturen og kulturmiljøet nævnes i Nationalpark Thy tænkes der som oftest på livet ved havet fiskeriet og skudefarten, fyr- og redningsstationer, bunkerne fra 2. verdenskrig som ses langs kysten. Desuden er der også spor fra oldtiden i form af gravhøje fra bronze alderen og klitplantagerne er en vigtig del historien i Thy. Konkrete tiltag for kulturmiljøet Formidling af kulturhistorien. Bunkerne langs kysten skal i højere grad anvendes til både formidling, friluftsaktiviteter og som udsigtspunkter m. kikkerter. Bygninger som Hanstholm fyr og Lodbjerg Fyr skal i anvendelse det være sig som friluftsgård, informationscenter, administration, museum, grejbank m.m. Kystby miljøet bærer præg af både gammel og ny kultur. Surferne er en del af kulturen ved kysten, sideløbende med traditionel anvendelse af kyst og hav. Etablering af Kulturrum som understøtter kreativitet og kunstnerisk udfoldelse, eksempelvis ved udlån/udlejning af staffelier. Fremhæve sporene fra oldtiden. 7

8 Erhverv Friluftsrådets visioner for erhvervslivet i Nationalpark Thy På basis af en åben dialog mellem nationalparken og lodsejere, udvikler landbruget i Nationalpark Thy sig i retning af at tage størst muligt hensyn til naturen. Produkter som enten er produceret i, eller med råvarer fra nationalparken, kan benytte nationalparkens logo og brand mod betaling - til gensidig fordel for både erhvervsdrivende og nationalparken. Succesen for de erhvervsdrivende motiverer omkringliggende producenter til at indgå i fremtidige udvidelser af nationalparken. Nationalpark Thy er centrum for årlige begivenheder som bidrager til nationalparkens økonomi og tiltrækker besøgende. Ekstraordinære, erhvervsmæssige arrangementer (som f.eks. markeder) forekommer under kontrollerede forhold og med økonomisk kompensation til nationalparken. Alle formidlere og rundvisere som arbejder i nationalparken har gennemgået et formidlingskursus for at sikre kvaliteten af tilbuddene i Nationalpark Thy. Turismeerhvervet vil blomstre som følge af de mange besøgende i nationalparken Konkrete tiltag Hovederhvervene i nationalparken i dag er landbrug, skovbrug og turismebaseret forretning. Alene turisterhvervet omsætter for millioner kroner årligt, fordelt på sommerhusudlejning, handel og restaurationsvirksomhed. Landbrugsjorden i nationalparken udgør omkring 1400 hektar og ca. 90 % af disse er græsningsarealer. Af de 8000 hektar skov som findes i nationalparken er de 95 % statsejet. Udvikling af retningslinjer for brug af nationalparkens brand og logo, og pris for anvendelse heraf, samt klare regler for arrangementer i nationalparken Via samarbejde med turistcentre i den øvrige del af landet tiltrækkes besøgende til Nationalpark Thy og branding af nationalparken forbedres. Færdsel i nationalparken er gratis, men der er mulighed for at sælge diverse ydelser så som guidede turer, overnatning m.m. Sponsorer har mulighed for at støtte nationalparken ex. Ved bidrag til friluftsgården eller ved adoption af stier, ruter eller områder. På længere sigt varetages transporten i nationalparken af grønne busser og der findes mulighed for udlån af cykler efter bycykelkonceptet, dermed en bil ikke en nødvendighed for at opleve Nationalpark Thy. Producenter etablerer spredningsmuligheder og andre naturvenlige tiltag på deres ejendomme i det omfang det er muligt mht. driften. Der kan etableres bed & breakfast, kroer o. lign. hvor det er muligt under hensyn til naturen. 8

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND

NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND FORSLAG TIL NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 2 XXXXXX Indhold Forord 3 Forudsætninger og præmisser for parken 4 Dialog-processen 2014 4 Præmisser præsenteret for lodsejere 4 Frivillighed for lodsejere

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland - grundlag for naturturisme Biomedia 2. udgave 2011 d Datablad Titel: Forfattere: Udgiver: Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland grundlag

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere