HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi , vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012"

Transkript

1 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi , vedtaget i bestyrelsen i marts Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse og pædagogisk IT. Afdelingsledere har sammen med pædagogiske koordinatorer redegjort for, hvilke tiltag der er gjort ift. strategierne, samt hvordan man påtænker at arbejde videre hermed frem mod Indledningsvis opridses Ringens fælles arbejde med strategierne. Ringen I Ringen er der planlagt et LMIO-døgn i september 2012, hvor Ringen skal arbejde overordnet med skolens strategi. Målet er, at vi ud fra de handlinger, der er beskrevet i dette notat, vil konkretisere flere handlingsorienterede mål samt opstille krav til arbejdsprocessen på de enkelte undervisningssteder, så der opnås synergi på tværs med opstilling af konkrete handlinger og tidsplaner. Notatet har det formål, at vi får et overblik samt giver et grundlag for optimering af læringen på tværs af undervisningsstederne, så vi optimerer og sikrer et større udbytte. Notatet er derfor en del af en arbejdsproces, hvor vi får et fælles billede af, hvordan vi kan samarbejde omkring de læringsprocesser, der sikrer, at vi når de beskrevne mål i SIO Notatet fremlægges i sin endelige form på LMIO-mødet i december 2012, hvor handlingerne er konkretiseret og indført i en tidsplan. Gennemførelsesstrategi Næste skoleår planlægges to temadage om inkluderende pædagogik/arbejde. Der nedsættes temagrupper på tværs af afdelingerne om lektieintegrerede forløb. HF&VUC FYNs psykolog har afholdt temadage på alle afdelinger (primært omhandlende inklusion af forskellige diagnoser og non-diagnoser ). Fra næste skoleår vil der være Studieforberedende forløb på alle afdelinger. Lærerne samles for en lærings- og inspirationsdag. Der vil ske en omlægning af kursisternes skriftlige arbejde, så mere af dette foregå i et samarbejde mellem kursist og lærer. I Ringen har vi besluttet, at dansk A, engelsk B, matematik C og matematik C-B hver får omlagt 6 timers skriftlighed. Den præcise tilrettelæggelse udformes på det enkelte undervisningssted. Vi vil i det tidligere efterår planlægge en ½-dags efteruddannelse om emnet. Lærerens pædagogiske værktøjskasse udbygges for at sikre grundlaget og mulighederne for reel differentieret undervisning over for vores forskellige grupper af kurister. Værktøjskassen kan eksempelvis være skab-let, Clio eller andre pædagogiske handlinger eller værktøjer, som løbende vil blive stillet til rådighed for lærerne. Fortsat udvikling af morgenmadsprojektet, der har som formål at forene sund mad og måltider med pædagogik og dannelse.

2 Pilotforsøg med praksisorienteret undervisningsforløb på hvert undervisningssted på baggrund af rapport om inkluderende pædagogik. Pædagogisk IT-strategi: Der bliver gennemført kursus i fjernundervisningsmateriale Der afholdes kurser i Clio: Undervisningsportal, der benyttes til avu-undervisning. De næste år undersøges en lignende portal med relevans for hf. Der etableres pilotforsøg på hvert undervisningssted med Clio. Der udbydes 6 mini-kurser pr skoleår over en 3 årige periode til lærerne. Disse skal omhandle konkrete IT-pædagogiske værktøjer. Kurserne udbydes i samarbejde med Svendborg. Ved MUS-samtaler belyses lærernes behov for uddannelse ud fra skolens fælles IT-kompetencehjul.

3 Afdeling: Nyborg Gennemførelsesstrategi Tidlig inkluderende indsats: - Alle hf-kursister FVU-testes i læsning inden for de første uger af skoleåret. Der bliver oprettet FVU-hold med to lektioner om ugen som supplement til danskundervisningen til de, der vurderes at have behov. Tiltaget har fungeret siden 2010 med succes. - Der er etableret to-læreraftale i Historie B grundet holdstørrelsen. I de kommende år vil der fortsat være fokus på holdstørrelserne og mulighed for to-læreraftaler eller deling af hold. - Der er igangsat studieforberedende forløb. Skolemor er involveret i dette. HF-ordblindehold oprettes fra skoleår 12/13. Supplerende undervisning ved faglærere med ordblindeuddannelse. Udvidet samarbejde: - I Nyborg har man ansat en coach/ skolemor, der har et tæt samarbejde med studievejledningen. - - På hf er der igangsat en mentorordning, hvor udvalgte frivillige kursister fungerer som mentorer for med-kursister. I de kommende år skal der evalueres og udbygges på denne ordning. - Der er udarbejdet en procedure for løbende optag, der sikrer, at samarbejdet mellem aktørerne (tutor, studievejledning og skolemor) fungerer i den sammenhæng. Undervisningsmiljø: CL-begreberne Schoolbuilding, Classbuilding og Teambuilding suppleret med kursistbuilding er gennemgående og grundlæggende for at tænke miljøarbejdet ind på flere niveauer i skolen; hos kursister, lærere og ledelse. Skolen prioriterer et velfungerende kursistråd, der oplever at have medindflydelse. Lektieintegreret undervisning: - På avu er undervisningen tilrettelagt lektiefrit. I 2014 planlægges det at forsøge med en lektiefri klasse på hf. - På avu har man nu 1,5 temauge, fra næste skoleår planlægges med 2 temauger på avu og 3 temadage på hf. - På avu og hf afholdes skriveværksted, hvor en gruppe af faglærere er til stede og støtter/vejleder kursisterne. Niveau-teams: avu-lærerne mødes ugentligt og diskuterer kursister. Det er planen at en lignende model skal udvikles og realiseres på hf senest Pædagogisk IT-strategi WEB 2-kursus: Gennemført for avu-lærere. Planlægges for hf i 12/13 og obu/fvu i 13/14. CLIO Online: Der er gennemført kurser. De næste år undersøges en lignende portal med relevans for hf.

4 Kommunikationsstrategi: Kommunikationspolitik: Der er udarbejdet en kommunikationspolitik, der har til formål at sikre, at alle medarbejdere har adgang til nødvendig information samt rum/rammer for horisontal og vertikal kommunikation på skolen. Administrativ og lign. kommunikation holdes så vidt muligt ude af niveau- og husmøder, så der gives plads til en pædagogisk debat. Videoklip: Der planlægges forsøg med videoklip på forskellige platforme (fx Fronter). Det kan omhandle instruktioner fra leder til lærere, lærere imellem, eller fra lærer til kursist. Folder, der beskriver fagudbud mm. husstandsomdeles i august.

5 Afdeling: Glamsbjerg Gennemførelsesstrategi Tidlig inkluderende indsats: - Der er etableret to-læreraftale i den naturfaglige faggruppe (hf). Fra næste skoleår planlægges også to-lærer system i idrætsundervisningen (hf). - Introdagene revideres, og fra næste skoleår lægges aktiviteterne i højere grad ud på holdene og niveauerne, for at opnå større tryghed for kursisterne i de første uger. - Fra det kommende skoleår tilmeldes avu-kursister ikke niveau fra start, men testes fagligt (samt ordblinde- og FVU- og testes) og holdplaceres ud fra dette grundlag. Formålet er at undgå fejlplaceringer og dermed faglige nederlag eller manglende udfordringer for den enkelte kursist. Faglige test er ved at blive udviklet og man vil gøre brug af erfaringerne med disse i Odense. Udvidet samarbejde: - En socialpædagog har været ansat siden januar 12. Hun fungerer i mange sammenhænge i huset med stor succes og tilfredshed fra kursisterne. Hun samarbejder med lærere, vejledere, tutorer og leder om kursisternes problemstillinger og er med i undervisningen. - VUC s psykolog inddrages jævnligt, når kursister har psykiske problemer, der kræver psykologhjælp. Socialpædagog og psykolog har et tæt samarbejde i de tilfælde. Omlagt vejledning: - På avu benyttes gruppevejledninger, hvor socialpædagogen medvirker. Brobygning: - Der arbejdes med intern brobygning, hvor obu-, FVU- og avu-kursister introduceres til andre niveauer på skolen. - Brobygning ift. erhvervsskoler er påbegyndt: Kursisterne følger undervisningen på erhvervsskole (socialpædagogen er med her). Der arbejdes videre med dette i de kommende år. Lektieintegreret undervisning: - På avu er undervisningen tilrettelagt delvist lektiefrit. - Fra skoleår 12/13 lægges der timer til lektiehjælp samt FVU- og ordblindeundervisning i yderkanten af skemaet som hjælp til de avu-kursister, der har behov herfor. 4 undervisere kobles på disse hold. - Der udgives et årsskrift, med tekster forfattet af kursister på alle niveauer på skolen. Teksterne er en del af kursisternes afleveringsarbejde og der samarbejdes om dem (delvist i undervisningstiden). Undomspædagogik: - der arbejdes bredt med ungdomspædagogik-begrebet for at imødekomme en ændret kursistgruppe: Der er afholdt pædagogiske dage om emnet, og der planlægges videre arbejde hermed, bl.a. på pædagogisk weekend i august. I den nærmeste fremtid skal dette arbejde munde ud i formuleringen af nogle leveregler, der er forenelige med VUC s HARE-værdier. Der laves et visitkort med værdier og leveregler, bl.a. til nyansatte lærere. Åbenhed ift. konflikter: Når en kursist mistrives i en undervisningssammenhæng og/el. ift. en lærer prioriteres en åben og grundig drøftelse, Så både lærere og kursister bliver anerkendt.

6 Anvendelsesorienteret undervisning: På alle niveauer er der et større krav om anvendelsesorienteret undervisning, hvilket lærerne imødekommer i tilrettelæggelsen af undervisningen i emnevalg, tilrettelæggelsesformer, ekskursioner mv. Pædagogisk IT-strategi WEB 2-kursus er gennemført for de flestes vedkommende. Der arbejdes på, at stadigt mere undervisningsmateriale tilkøbes elektronisk, og man diskuterer en økonomisk prioritetsændring ift. køb af fx klasse-bog-sæt. Man prioriterer elektroniske undervisningsprogrammer og lærere på alle niveauer videndeler omkring anvendelsen af dem. Fronter: Undervisningsmaterialer mm. lægges i høj grad på Fronter. Kommunikationsstrategi: Internt: - Der er etableret en god mail-kultur mellem ledelse og lærere. - Man arbejder med en mere effektiv informations-levering til kursister: I det kommende år udsendes et nyhedsbrev med korte informationer og et grafisk attraktivt udtryk pr. mail til kursister. Hyppigheden kan veksle. Eksternt prioriteres: - Pressemeddelelser til lokalpressen. - Samarbejde med lokale skoler. - Et velfungerende virksomhedsnetværk i lokalområdet.

7 Afdeling: Fåborg Gennemførelsesstrategi Tidlig inkluderende indsats: - På introdagene kommer alle kursister til en tutorsamtale. Der er udarbejdet en interviewguide til det formål, således at svar er sammenlignelige, og der kan evalueres herpå i et bredt perspektiv. Kursisten skriver under på de aftaler, der bliver indgået. Det sikrer samtidigt en skriftlig dokumentation, som kan danne grundlag for fremtidige samtaler og evalueringer med kursisten. - Fagsamtaler: Alle faglærere har faglige samtaler (inden uge 42) med hver enkelt kursist. Det skaber et tættere forhold mellem lærer og kursist og sikrer, at kursisten ikke kan gemme sig, men oplever at blive set og anerkendt. Læreren får også en større føling med kursisten og overtager dermed en del af den rolle vejlederen spiller. - Alle kursister på avu og hf tildeles en tutor. Udvidet samarbejde og omlagt vejledning: - Der er nedsat et pædagogisk udvalg (leder, hf - og avu-repræsentanter), der arbejder med pædagogiske spørgsmål ift. inklusion. Udvalget har ofte et oplæg ved lærerforsamlinger/niveaumøder og lign., og man oplever, det giver en større kvalitet i arbejdet med forskellige pædagogiske spørgsmål. - Der afholdes Klassens time 4 gange årligt på hvert niveau (avu, 1. samt 2. års-hf). En repræsentant for de forskellige lærerteams tilknyttet hvert niveau er ansvarlig for afholdelse. I dette forum kan trivselsproblemer og andre problemstillinger og forslag ud over det faglige diskuteres, og emnerne tages med på husmøder efterfølgende. - Der gøres hyppigt brug af VUC s psykolog til kursistsamtaler med stor gavn og tilfredshed for kursisterne. - Man planlægger at ansætte en coach/ skolemor i den nærmeste fremtid. - Fra næste år planlægges studieforberedende forløb, hvor vejledere deltager ugentligt. - Ved kursistsamtaler prioriterer man, at det er den person, der kender kursistens problemstilling bedst, der foretager samtalen, hvorfor det både kan være faglærer og vejleder. - Der er i de forskellige lærerteams lagt en struktur for koordinering af de skriftlige arbejder, så de bliver balanceret i årets løb. Dette er et vægtigt kursist-ønske. - Man er i gang med en debat om studieaktivitetsbegrebet, så man får formuleret en fælles holdning hertil. Inkluderende pædagogik: - På den kommende pædagogiske weekend, skal man arbejde med nye kursisttyper som emne, og er i det hele taget i gang med debatten om inkluderende pædagogik i forhold hertil. Lektieintegreret undervisning: - På avu og i nogle hf-fag er undervisningen tilrettelagt delvist lektiefrit. Der er nedsat et udvalg, der samler erfaringer og evaluerer på den lektiereducerede undervisning for at skabe en holdbar model for de kommende år. - Der er planlagt to fagopdelte skrivedage på hf i efteråret 12.

8 Pædagogisk IT-strategi WEB 2-kursus er i gang, opdelt i fagområder. To seminarer om one-note i efteråret 12. Et udvalg arrangerer to halve dage. Fronter: Undervisningsmaterialer mm. lægges i høj grad på Fronter. Det forventes, at alle hf-kursister medbringer egen PC. Film/medie inddrages i meget undervisning, bl.a. for at tilgodese en visuel læringsstil. Kommunikationsstrategi: Internt: - Det pædagogiske udvalg sikrer en effektiv kommunikation mellem leder og medarbejdere. - Man prioriterer, at årets forløb/kalender planlægges inden skoleårets start og tydeliggøres for medarbejdere og kursister på opslagstavler, Fronter mv. - Der er ophængt tavle/oversigt, hvor nøglepersoner anfører, hvornår de er til stede på skolen og hvornår samt i hvilken anledning, de er ude af huset. Eksternt: - Målrettet kommunikationsstrategi ift. Jobcentre. - Foldere - Radiospots - Facebook-profil på Fim-medie HF.

9 Afdeling: Middelfart Gennemførelsesstrategi Tidlig inkluderende indsats: - Tidlige sociale arrangementer, hurtig opfølgning og hurtig vejledning - Fra skoleår 12/13 splittes C-B hold i to adskilte hold/niveauer, så forløbet ikke er så komprimeret. Udvidet samarbejde og omlagt vejledning: - Der afholdes arrangementer for alle faggrupper på skolen, hvor foredragsholdere med viden om fastholdelse og anerkendende pædagogik holder oplæg, som udgangspunkt for en diskussion af emnet i personalegruppen. - Man planlægger at ansætte en skolemor /coach fra 12/13 - Der er fokus på en ændret kursistgruppe: Tiltag, pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder diskuteres løbende. Lektieintegreret undervisning: - Gennem de sidste to skoleår er undervisningen tilrettelagt lektiefrit på forskellige udvalgte fag, primært på hf. Der evalueres årligt. - Der arbejdes i nogle fag med Problembaseret Læring, hvor arbejdet primært foregår i undervisningstiden og i grupper. Dette imødekommer samtidigt et krav om en anvendelsesorienteret undervisning. - Der er fokus på differentieret undervisning, som man oplever et stærkt stigende behov for i en ændret kursistgruppe. I den forbindelse benyttes i stor udstrækning fjernundervisningsmateriale (SKAB LET), der giver mulighed for at differentiere undervisningen på fremmøde-hold. Der er meget gode erfaringer med fjernundervisningsmaterialet. Anerkendende pædagogik og faglighed: - Der arbejdes som udgangspunkt og til stadighed med anerkendende pædagogik og inkluderende klasserumsledelse. Samtidigt lægges der vægt på at undervisningen er fagligt udfordrende og anvendelsesorienteret. Man oplever, at kursistgruppen i stigende grad er fokuseret på at få et anvendelsesorienteret fagligt udbytte af undervisningen. Pædagogisk IT-strategi WEB 2-kursus er i gang. Det prioriteres, at medarbejdere, der ønsker uddannelse/opkvalificering inden for IT-området, efterkommes i det ønske. En overvejende del af undervisningen foreligger elektronisk, Fronter og Ludus Web benyttes. Alle hf -kurister har egen PC. Man forventer, at den kommende rolle som fjernundervisningscenter vil udbrede nogle af de varierede tilrettelæggelsesformer til tilstedeværelsesundervisningen. Man er allerede i gang med denne udvikling, og gør brug af fjernundervisningsmaterialet i mange fag. Der køres ipad-forsøg på obu-heldagsskolerne, man evaluerer på dette i næste skoleår.

10 Kommunikationsstrategi: Internt: - Man arbejder på at etablere en god mailkultur med et bevidst afsender-ansvar, for at reducere i informationsmængden. Eksternt: - Personlig kontakt til 10. klassecenter, produktionsskole og jobcenter prioriteres højt og fungerer godt.

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere