Kvalitetsrapporten, skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13"

Transkript

1 2013 Kvalitetsrapporten, skoleåret Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune

2 2 Indhold Indhold... 2 Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen(kort tekst)... 3 Kommunale Indsatsområder... 4 Lokale indsatsområder... 5 Pædagogiske processer/principper... 9 Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Samarbejdet mellem skole og hjem og elevplaner Den specialpædagogiske bistand og holddannelse Undervisning i dansk som andetsprog Kompetenceudvikling Samarbejde med omverdenen Har skolen et formaliseret samarbejde med: Sammenfattende vurderinger... 13

3 3 Beskrivelse af skolen Præsentation af skolen(kort tekst) Styrker Medarbejdere, ledelse og bestyrelsen på Stensnæsskolen arbejder konsekvent ud fra skolens værdiord: Anerkendelse, fællesskab og udvikling. Værdiordene er i 2012 godkendt af bestyrelsen og alle medarbejdergrupper har efterfølgende engageret arbejdet med værdiordene. Værdiordene kommer således til udtryk i praksisbeskrivelser for alle 3 institutioner, og medarbejderne arbejder målrettet for at føre dem ud i skolens, arbejdsmiljøets og børnenes virkelighed. Hvordan opleves det i skolens dagligdag? Fællesskabet kommer bl.a. til udtryk i praksis gennem faste og konkrete aftaler for de samdrevne institutioner. Faste aftaler og traditioner om, at børn på tværs af aldre og forskelligheder bl.a. arbejder sammen på de fælles fagdage, på temadagene om mad, måltid og motion, på den fælles skovuge for både børnehave og 0.klasse og til det årlige høstmarked. Fællesskabet skaber muligheder for udvikling af venskaber, udvikling af både faglige og personlige kompetencer og udvikling af en pædagogisk praksis, som giver mulighederne for at se og anerkende det enkelte barn. Positive oplevelser, læring og trivsel opstår ud af fællesskabet og flere og flere initiativer tages på tværs af institutionerne. Anerkendelse af, at børn, men også forældre og medarbejder er forskellige, er der fokus på, når man i 4. og 7. klasse fremadrettet altid inviteres til trivselsarrangementer på Stensnæsskolen. Arrangementerne er netop for alle børn, forældre og medarbejdere og målet med arrangementerne er at fremme både trivsel, samarbejde, fællesskabet. Beslutningen om strukturerede trivselstiltag er taget for konsekvent at støtte op om en positiv udviklingen, men der tages også initiativ til målrettede tiltag ved behov fx Girl Power grupper i 5. klasse. Stensnæsskolen har et stærkt fællesskab med lokalt forankrede foreninger og med frivillige i lokal området. Dette fællesskab har resulteret i en flot multibane, som i hverdagen giver børn mulighed for bevægelse, frihed samt masser af leg og trivsel.

4 4 Lektiecafé/lektiehjælp Tilbyder skolen lektiecafé/lektiehjælp Hvor mange timer om ugen anvendes til opgaven? I SFO tilbydes lektiecafe i samarbejde med de hjem, der ønsker at modtage tilbuddet. Det er et variabelt tilbud, der tilpasser sig både den aktuelle lektiemængde samt antallet af tilmeldte børn til tilbuddet. I skolen er der lektiecafe i samarbejde med Ungdomsskolen. 2 timer om ugen i SFO 2 4 timer om ugen. Nogle lærere afholder brush up kurser i forbindelse med afsluttende prøver. Hvem er målgruppen Hvor mange elever tager i mod tilbuddet? Hvem varetager opgaven? I SFO er tilbuddet primært til elever i klasse. I skolen gælder tilbuddet for elever fra 6. til 9. årgang. I SFO deltager elever. I skolen deltager eleverne med meget forskellige intervaller. Nogle gange er der under 10 andre gange over 20. I SFO er det pædagogerne. I skolen er det delt mellem to lærere. Kommunale Indsatsområder - Digitalisering - Inklusion - Innovation - Bevægelse og sundhed Under dette punkt skal I, i det omfang I er kommet i gang med områderne, beskrive jeres indsatsområder. Der skal udarbejdes et skema pr. indsatsområde Indsatsområder Status DIGIATLISERING Hardware: Skolen har digitale tavler med pc, Apple-tv og ipad i alle klasselokaler og i flere faglokaler. Skolen råder over 2 lokaler med klassesæt af stationære pc er, 2 klassesæt af bærbare pc er og 2 klassesæt af ipads. Derudover har

5 5 lærerne 7 og SFO-personalet 2 pc er til rådighed i deres forberedelsestid. Software: I undervisningen er der adgang til digitale læremidler i mange fag. F.eks. digitale ordbøger til dansk-engelsk-tysk, e-bøger til naturfagene, tavlebøger til dansk og matematik i de yngste klasser, læringsportaler til historie og matematik mm. Mål Tiltag Tegn Evalueringsplan Internettet, digitale medier og læremidler, samt elevernes egne digitale produktioner skal være tilgængelige i alle undervisningslokaler, således at de vil blive anvendt i alle skolens fag. Anvendelsen af pc er, ipads og digitale læremidler skal øge alle elevernes motivation for deltagelse i undervisningen. Anvendelsen af pc er, ipads og digitale læremidler skal medvirke til øget læring for alle elever. Anvendelsen af pc er, ipads og digitale læremidler skal virke inklusionsfremmende for elever med særlige behov. Deltagelse i eksterne kurser om brug af digitale læremidler. Intern vidensdeling blandt personalet om anvendelse af hardware og digitale læremidler. Køb af flere digitale læremidler med støtte fra statslig pulje. Køb af hardware gennem ansøgning til kommunal pulje. Flere undervisningsforløb med inddragelse af digitale medier og digitale læremidler. Flere elever som anvender egne digitale devices i undervisningen. Indkøb af flere digitale lærebøger og færre traditionelle taskebøger. Digitalisering er fast punkt lærermøderne. Der laves skriftlig evaluering af udvalgte undervisningsforløb med digitale medier. Personalets behov for kompetenceudvikling evalueres løbende. Indsatsområder Status Mål INKLUSION Stensnæsskolen har uddannet inklusionsvejleder og samtlige medarbejdere har gennemgået et efteruddannelsesforløb samt fået supervision i forhold til bestemte cases. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse for inklusionsvejleder og vejleder har fået sin normale rolle i skolens kompetencecenter (GPS en). Det lokale arbejde er en stor succes, og inklusionsvejleder er eftertragtet ved kollegavejledning. Målet for inklusionsarbejdet på Stensnæsskolen er at kvalificere den specialpædagogiske indsats, så flere elever kan inkluderes i almenskolen. Dette sikres ved at inklusionslæreren er koordinator ved specifikke sagsforløb, hvor enkeltelever eller klasser har brug for særlig specialpædagogisk indsats. Stensnæsskolen er samdrevet med Voerså Børnehave, og der er fokus på at

6 6 Tiltag Tegn Evalueringsplan inkluderende tiltag genkendes af det enkelte barn og hjemmet ved deres forløb gennem børnehave, fritidstilbud og skole. Stensnæsskolens lokale mål er ligeledes at børn med særlige forudsætninger også inkluderes og udfordres mere kvalitativt i fremtiden. Baggrund for implementering af inklusion drøftet og gennemarbejdet i alle personalegrupper. Konkret plan udfærdiget for inklusionsvejleders besøg i samtlige klasser i samtlige fag. Denne plan er en klar forudsætning for vejleders succes. Meget stor bevidsthed hos personalet om inklusionspædagogiske tiltag. Stensnæsskolen har i løbet af de sidste år modtaget flere elever, der udelukkende har haft specialpædagogiske skoleforløb med sig. Skoleleder deltager i GPS-teamets møder.inklusionsvejleder er fast mødedeltager ved forskellige evaluerings- og opfølgningsmøder på skolen. Funktionsbeskrivelse og årsplan for indsats revurderes hvert år. Indsatsområder Status Mål Tiltag BEGÆGELSE OG SUNDHED Stensnæsskolen har sin egen Mad-Motion-Måltids politik (MMM). Den daglige undervisnings fokus på bevægelse (læringsstilsundervisning) idrætslig fokus på sundhed og indførelse af tværfaglige dage under MMM s overskrift. Dette sker i samarbejde med børnehaven. Elever gøres bevidste om gevinster ved sund livsstil og konsekvenser ved det modsatte. Elever skal kunne træffe selvstændige valg i forhold til sundhed. Fælles MMM politik udarbejdet i fællesbestyrelsen. Politiken sikrer, at både skole, SFO og børnehave hen over året har temaforløb med sund kost og motion. På fællesbestyrelsens årsmøde var der foredrag om: Kostens betydning for indlæring. Stor fokus på bevægelse i lektionerne, hvor lærerne gør meget ud af at lave læringsstilsmateriale, hvor eleverne skal bevæge sig. Der er bl.a. indført en årlig produktionsdag, hvor samtlige lærere laver nyt materiale og inspirerer hinanden. Der er legepatrulje i bestemte frikvarterer, hvor eleverne introduceres til bevægelseslege. Generelt er der stor tradition for bevægelse i frikvarterer for skolens elever. Dette har høj prioritet. Der er etableret en multibane for eleverne, der har inspireret til yderligere bevægelse for skolens elever i frikvartererne og i SFO. Der er indkøbt bolde og legeredskaber til alle klasser, samt opsat udebordtennis, basketkurve samt kurvebold. Afvikling af valgfag med forskelligt idrætsfagligt indhold for overbygningen, hvor forskelligheden i tilbuddene tilgodeser mange elever.

7 7 Tegn Evalueringsplan Stor bevægelsesglæde hos skolens elever. MMM-politik evalueres årligt i bestyrelsen og i personalegrupperne. Ved skolens tværfaglige perioder inddrages sundhed og bevægelse. Lokale indsatsområder Der skal udarbejdes et skema pr. indsatsområde Indsatsområder Status DIGITAL KOMMUNIKATION MELLEM SFO OG FORÆLDRE Vi har ønsket at have en metode til at modtage de små daglige beskeder om bus, gåtider etc., hvor det er forældrenes ansvar at give de rigtige informationer, sådan at det ikke skal igennem flere led med risiko for fejl undervejs. Valget er faldet på Tabulex SFO, som leverer et elektronisk indkrydsningssystem, der er brugervenligt og tilpasset SFO-behov. Efter vores indkøb af systemet, er det efterfølgende indkøbt og afventer implementering i kommunens øvrige SFOer. Mål Tiltag Tegn Evalueringsplan At al kommunikation, der kan gøres digitalt, flyttes til Tabulex Børn eller ForældreIntra, sådan at der kan dannes et hurtigt overblik på tværs af platforme. Der er indkøbt Tabulex SFO samt tablets til indkrydsning/daglig kryds-funktion. Personale har fået kursus i brug af Tabulex SFO. Forældre har fået tilbud om kurser i brug af Tabulex SFO. Nye forældre introduceres til Tabulex SFO og ForældreIntra som en del af velkomsten. De fleste daglige beskeder, aftaler og lignende kommer ind via Tabulex Børn. Næsten alle melder til og fra ferie via Tabulex Børn. Forældre og personale bruger de basale funktioner i programmet. Personalet er begyndt at bruge de mere avancerede funktioner (opslagstavle, SMS, turtilmeldinger). Evalueres løbende i personalegruppen (fejlfinding, problemfelter, indførsel i nye funktioner) Evalueres på forældremøder Vi efterspørger respons fra forældrene både på det, der virker, og det, der ikke gør.

8 8 Indsatsområder Status Mål Tiltag Tegn Evalueringsplan KOMMUNIKATION Den samdrevne institution har en fælles kommunikationspolitik. Stensnæsskolen har en god og flydende kommunikation med forældre via forældreintra. Her anvendes bl.a. elektronisk tilmelding til forældrearrangementer, elektronisk lektiebog samt intern kommunikation for personalet. Evaluering og elevrapporter gøres i højere grad elektroniske. Flydende kontakt mellem skole og hjem, der understøtter skolens værdigrundlag. Sikring af medarbejdergruppens orientering ved både ad hoc beskeder samt alle interne dokumenter. Løbende overgang fra papir til IT. Informationsniveauet flyder lettere. Bedre overskuelighed for elever, personale samt forældre. Løbende drøftelse i bestyrelse, personalegrupper og MED-udvalg. Indsatsområder Status Mål Tiltag TRIVSEL Bestyrelsen og medarbejderne på den samdrevne institution har konstant fokus på elevernes trivsel. Derfor beskrives status på området bedst under underrubrikken: tiltag. At give elever kompetence i at aktivere yngre elever. At give elever redskaber til konfliktløsning. At give elever erfaring for anerkendelse, fællesskab og udvikling for sig selv i en større gruppe. Bestyrelsen har trivsel som et af sine faste punkter. Det af affødt flere principper, hvor trivsel er med som punkt samt udvikling af et værdigrundlag for den samdrevne institution. Faste trivsels/teambuilding arrangementer på 4. og 7. årgang for elever, forældre, ledelse og samtlige klassens lærere. Skolen har undervisningsmateriale til forebyggelse af mobning. Materialerne kan anvendes på alle klassetrin. Ved forældresamtaler indgår trivsel som fast punkt. Ved forældremøder indgår trivsel som fast punkt. Alle klasser udarbejder samværsregler. I samarbejde med Ungdomsskolen er afholdt teambuildings forløb powergirls på udvalgte klassetrin. Powerboys er blevet afholdt af Stensnæsskolen som udløber af samarbejdet med Ungdomsskolen. Skolen har VENSKABSKLASSER, hvor elever på de højere klassetrin er venner med elever på de mindre klassetrin. Venskabsklasserne aftaler forskellige arrangementer med hinanden, og eleverne sørger for indholdet af disse. Elever fra 8. og 9. årgang står for LEGEPATRULJEN, der organiserer fælles regellege for de mindre elever i nogle af frikvartererne.

9 9 Skolens trivselskoordinator afvikler: Konflikthåndteringskursus for 6. årgang. Klasseforløb ud fra Marykufferten i 0. og 1. årgang. Trivselsarbejde i 2. og 3. årgange over en periode på 4 uger. Uddannelse af elevmæglere på 6., 7. og 8. årgang i samarbejde med SFO-personale. Skolens inklusionsvejleder og trivselslærer deltager som interne konsulenter på opfordring fra kolleger i alle 3 huse (den samdrevene institution). Der afholdes en årlig TRIVSELSDAG d. første fredag i marts. Elevrådet drøfter mindst én gang årligt undervisningsmiljøet og elevernes generelle trivsel. Evalueringsplan Stor elevtilfredshed med tilbuddene. Der er mange elever, der ønsker at være en del af skolens aktive tilbud. Gennem årene er der færre konflikter i frikvartererne. Fast punkt ved forældremøder. Fast punkt ved teammøder. Pædagogiske processer/principper Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Der er fokus på at gøre elevplanen til et mere aktivt dokument end det er kendt. Hvornår blev princippet vedtaget? 2010 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? I løbet af skoleåret 2013/2014 Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse. Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Hvornår blev princippet vedtaget? 2012 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? Elevråd, klasseråd og opfølgende samtaler med den enkelte elev danner en baggrund for demokratisk og faglig udvikling af fagene. Tværfaglige forløb, hvor elever undervises forskelligt, for til sidst at indgå i grupper, hvor deres forskellige uddannelser anvendes i praksis. Dette er en anskueliggørelse af deres rolle i inddragelse i undervisning og udbytte af samme. Fællesbestyrelsen har som mål at udvælge nogle principper til revidering hvert år. Dette princip er nyrevideret.

10 10 Samarbejdet mellem skole og hjem og elevplaner Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Hvornår blev princippet vedtaget? 2010 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? Der løbende og tæt kontakt med de enkelte hjem. Stensnæsskolen har stor berøringsflade mellem lærere og forældre. Der er meget få elev forsømmelser, der ikke er aftalt mellem hjemmene og forældrene. Skolens lærere møder forældre til forældremøder og skolehjemsamtaler ud fra en plan hvor forskellige fag bliver repræsenteret. Elevplaner drøftes jævnligt, og der er fokus på konkret målsætning i hvert fag og ved 2. elevplan på opfølgning af mål samt ny målsætning. I løbet af skoleåret 2013/2014 Den specialpædagogiske bistand og holddannelse Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Stensnæsskolen har udpræget tradition med holddeling på forskellige måder. Disse anvendes på forskellig vis gennem skoleåret og ud fra de enkelte teams vurdering: Kompetenceniveau Drenge/piger På tværs af klasser På tværs af årgange Læringsstile Hvornår blev princippet vedtaget? 2012 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? Fællesbestyrelsen har som mål at udvælge nogle principper til revidering hvert år. Dette princip er nyrevideret. Undervisning i dansk som andetsprog. Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Hvornår blev princippet vedtaget? 2012 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? Princippet er ikke blevet udmøntet i indeværende skoleår, ingen tosprogede elever har haft brug for understøttende undervisning. Fællesbestyrelsen har som mål at udvælge nogle principper til revidering hvert år. Dette princip er nyrevideret.

11 11 Kompetenceudvikling Inden for hvilke områder valgte skolen at kompetenceudvikle/efteruddanne/videreuddanne i skoleåret ? Det samlede pædagogiske personale i børnehave, skole og SFO har deltaget i et lokalt kursusforløb om inklusion, som var etableret i samarbejde med UCN. *En lærer er blevet uddannet som inklusionsvejleder. Forskellige lærere har deltaget i kurser og konferencer om inklusion, f.eks. inklusion af elever med høretab og inklusion vha. Cooperative Learning. Forskellige lærere har deltaget i hel- og halvdagskurser på CfU i relation til skolens fag. Flere personaler har gennemført den kommunale MED-uddannelse. *Skoleleder og viceskoleleder har deltaget i moduler på diplomuddannelse i ledelse. *Derudover har en SFO-medarbejder afsluttet et års fuldtids videreuddannelse (PAU) som del i et kommunalt jobrotationsprojekt. *Da omkostningerne hertil ikke afholdes af skole/sfo, er hverken timer eller kr. medtaget i nedenstående opgørelse. Hvor mange timer blev der anvendt? - I alt: 432 timer - I gennemsnit pr. medarbejder: 21,6 timer Hvor mange kr. blev der anvendt til kursusudgift, oplægsholdere, forplejning, kørsel m.m. i forbindelse med deltagelse/gennemførelse af kompetenceudvikle/efteruddanne/videreuddanne? - I alt: kr. - I gennemsnit pr. medarbejder: 1000 kr. Samarbejde med omverdenen Har skolen et formaliseret samarbejde med: - Dag- og fritidstilbud - Musikskolen - Ungdomsskolen - Ungdomsuddannelserne - Erhvervslivet - Kulturlivet - Foreningslivet - Idrætsklubber

12 12 Hvis JA skal I udfylde et skema for hvert af områderne Hvem: Dag- og fritidstilbud Hvilke elever er involveret i samarbejde Hvad samarbejdes der om Hvor mange timer anvendes der ca. til samarbejdet Skolen er samdrevet med Voerså Børnehave. Derfor har elever fra flere klassetrin berøring med børnene fra børnehaven. Primært er der samarbejde mellem elever fra 0. klasse og børnehaven Tværfaglige perioder. Skolefest. Mad, Motions og Måltidsdagene, her under også skolernes motionsdag. Høstfest Ledelse, bestyrelse, pædagogik, personalemøder, fælles åbning mellem SFO og børnehave, læringsstile, overgange, brug af lokaler og arealer på skolen. Flere hundrede timer. Det kan ikke gøres op. Hvem: Musikskolen Hvilke elever er involveret i samarbejde Hvad samarbejdes der om Hvor mange timer anvendes der ca. til samarbejdet Elever der deltager i musikskolens tilbud om undervisning i Sæby. Hvert år deltager skolens 4. klasse i børnekordagen. Børnekordag. Ved børnekordagen ca. 5 timer. Hvem: Ungdomsskolen Hvilke elever er involveret i samarbejde Hvad samarbejdes der om Eleverne i klasse. Skolen har en lokal kontaktperson, som er bindeled mellem skolens elever og Ungdomsskolen. Der samarbejdes om omrettelse af ungdomsskolehold lokalt, og om at motivere eleverne til deltagelse i Ungdomsskolens aktiviteter.

13 13 Hvor mange timer anvendes der ca. til samarbejdet 20 timer Hvem: Foreningsliv og idrætsklubber Hvilke elever er involveret i samarbejde Hvad samarbejdes der om Hvor mange timer anvendes der ca. til samarbejdet Alle skolens elever Stensnæsskolen har i over 20 år koordineret projektet Den Lokalt Forankrede Folkeskole, som er et samarbejde mellem skole, foreninger og idrætsklubber i skoledistriktet. Der samarbejdes om arrangementer og fælles projekter. Seneste fællesprojekt har været etableringen af en multibane i Voerså. 30 timer Sammenfattende vurderinger Stensnæsskolen (den samdrevne institution) er rodfæstet i personale- og forældregruppen. Der fra udspringer et stort lokalt engagement i forhold til at udvikle vore 3 huse og samtidig værne om gode traditioner. Samarbejdet i fællesbestyrelsen, mellem personalerne og i ledelsen giver stadig bedre og mere kvalitative overgange. Der sikres også en sammenhængende faglig og pædagogisk udvikling, der stimulerer børnene på den god måde. Stensnæsskolen har gode faglige resultater ved de afsluttende prøver. Vi vurderer, dette resultat som en konsekvens af elevernes generelle trivsel, lærernes kvalificerede undervisning og forældrenes opbakning. Inklusionsprojektet er kommet rigtig godt i gang på Stensnæsskolen. Inklusion bliver her på stedet bredt ud til hele børnegruppen, både børnehave, SFO og skole. Vores mål er at inkludere alle elever, om så de måtte have behov for mere hjælp eller større udfordringer.

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2011-12

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2011-12 2012 Kvalitetsrapporten, skoleåret 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune 01-08-2012 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder...

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Friskoleloven 1b stk. 1 Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Friskoleloven 1b stk. 1 Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Lovgivning omkring evaluering på friskoler: Friskoleloven 1b stk. 1 Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. I Friskoleloven 1b stk. 2

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009-10

Kvalitetsrapporten 2009-10 Kvalitetsrapporten 2009-10 FREDERIKSHAVN KOMMUNE PÆDAGOGISKE PROCESSER 2009-10 STENSNÆSSKOLEN 2 Stensnæsskolen Indhold Præsentation af skolen.... 3 Pædagogiske processer.... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Skolelivet er et fælles anliggende. Både forældre, ansatte og børn har et medansvar for trivselen på skolen. Trivslen er

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION PEER-EDUCATION DCUM anbefaler peereducation, fordi det kan løfte både de ældste og de yngste elever fagligt, socialt og personligt. Peer-education giver de ældre elever et mindre medansvar for de yngre

Læs mere

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen Mellemtrinnet - vi binder skolen sammen Profil for mellemtrinnet på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går på mellemtrinnet

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område.

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område. Det har værdi På Hjerm Skole og i SFO Perlen har vi i skoleåret 2012/2013 haft fokus på de værdier, der gør sig gældende for hele organisationens virke. Gennem værdioversigten på næste side gives du mulighed

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere