Kvalitetsrapporten, skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13"

Transkript

1 2013 Kvalitetsrapporten, skoleåret Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune

2 2 Indhold Indhold... 2 Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen(kort tekst)... 3 Kommunale Indsatsområder... 4 Lokale indsatsområder... 5 Pædagogiske processer/principper... 9 Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Samarbejdet mellem skole og hjem og elevplaner Den specialpædagogiske bistand og holddannelse Undervisning i dansk som andetsprog Kompetenceudvikling Samarbejde med omverdenen Har skolen et formaliseret samarbejde med: Sammenfattende vurderinger... 13

3 3 Beskrivelse af skolen Præsentation af skolen(kort tekst) Styrker Medarbejdere, ledelse og bestyrelsen på Stensnæsskolen arbejder konsekvent ud fra skolens værdiord: Anerkendelse, fællesskab og udvikling. Værdiordene er i 2012 godkendt af bestyrelsen og alle medarbejdergrupper har efterfølgende engageret arbejdet med værdiordene. Værdiordene kommer således til udtryk i praksisbeskrivelser for alle 3 institutioner, og medarbejderne arbejder målrettet for at føre dem ud i skolens, arbejdsmiljøets og børnenes virkelighed. Hvordan opleves det i skolens dagligdag? Fællesskabet kommer bl.a. til udtryk i praksis gennem faste og konkrete aftaler for de samdrevne institutioner. Faste aftaler og traditioner om, at børn på tværs af aldre og forskelligheder bl.a. arbejder sammen på de fælles fagdage, på temadagene om mad, måltid og motion, på den fælles skovuge for både børnehave og 0.klasse og til det årlige høstmarked. Fællesskabet skaber muligheder for udvikling af venskaber, udvikling af både faglige og personlige kompetencer og udvikling af en pædagogisk praksis, som giver mulighederne for at se og anerkende det enkelte barn. Positive oplevelser, læring og trivsel opstår ud af fællesskabet og flere og flere initiativer tages på tværs af institutionerne. Anerkendelse af, at børn, men også forældre og medarbejder er forskellige, er der fokus på, når man i 4. og 7. klasse fremadrettet altid inviteres til trivselsarrangementer på Stensnæsskolen. Arrangementerne er netop for alle børn, forældre og medarbejdere og målet med arrangementerne er at fremme både trivsel, samarbejde, fællesskabet. Beslutningen om strukturerede trivselstiltag er taget for konsekvent at støtte op om en positiv udviklingen, men der tages også initiativ til målrettede tiltag ved behov fx Girl Power grupper i 5. klasse. Stensnæsskolen har et stærkt fællesskab med lokalt forankrede foreninger og med frivillige i lokal området. Dette fællesskab har resulteret i en flot multibane, som i hverdagen giver børn mulighed for bevægelse, frihed samt masser af leg og trivsel.

4 4 Lektiecafé/lektiehjælp Tilbyder skolen lektiecafé/lektiehjælp Hvor mange timer om ugen anvendes til opgaven? I SFO tilbydes lektiecafe i samarbejde med de hjem, der ønsker at modtage tilbuddet. Det er et variabelt tilbud, der tilpasser sig både den aktuelle lektiemængde samt antallet af tilmeldte børn til tilbuddet. I skolen er der lektiecafe i samarbejde med Ungdomsskolen. 2 timer om ugen i SFO 2 4 timer om ugen. Nogle lærere afholder brush up kurser i forbindelse med afsluttende prøver. Hvem er målgruppen Hvor mange elever tager i mod tilbuddet? Hvem varetager opgaven? I SFO er tilbuddet primært til elever i klasse. I skolen gælder tilbuddet for elever fra 6. til 9. årgang. I SFO deltager elever. I skolen deltager eleverne med meget forskellige intervaller. Nogle gange er der under 10 andre gange over 20. I SFO er det pædagogerne. I skolen er det delt mellem to lærere. Kommunale Indsatsområder - Digitalisering - Inklusion - Innovation - Bevægelse og sundhed Under dette punkt skal I, i det omfang I er kommet i gang med områderne, beskrive jeres indsatsområder. Der skal udarbejdes et skema pr. indsatsområde Indsatsområder Status DIGIATLISERING Hardware: Skolen har digitale tavler med pc, Apple-tv og ipad i alle klasselokaler og i flere faglokaler. Skolen råder over 2 lokaler med klassesæt af stationære pc er, 2 klassesæt af bærbare pc er og 2 klassesæt af ipads. Derudover har

5 5 lærerne 7 og SFO-personalet 2 pc er til rådighed i deres forberedelsestid. Software: I undervisningen er der adgang til digitale læremidler i mange fag. F.eks. digitale ordbøger til dansk-engelsk-tysk, e-bøger til naturfagene, tavlebøger til dansk og matematik i de yngste klasser, læringsportaler til historie og matematik mm. Mål Tiltag Tegn Evalueringsplan Internettet, digitale medier og læremidler, samt elevernes egne digitale produktioner skal være tilgængelige i alle undervisningslokaler, således at de vil blive anvendt i alle skolens fag. Anvendelsen af pc er, ipads og digitale læremidler skal øge alle elevernes motivation for deltagelse i undervisningen. Anvendelsen af pc er, ipads og digitale læremidler skal medvirke til øget læring for alle elever. Anvendelsen af pc er, ipads og digitale læremidler skal virke inklusionsfremmende for elever med særlige behov. Deltagelse i eksterne kurser om brug af digitale læremidler. Intern vidensdeling blandt personalet om anvendelse af hardware og digitale læremidler. Køb af flere digitale læremidler med støtte fra statslig pulje. Køb af hardware gennem ansøgning til kommunal pulje. Flere undervisningsforløb med inddragelse af digitale medier og digitale læremidler. Flere elever som anvender egne digitale devices i undervisningen. Indkøb af flere digitale lærebøger og færre traditionelle taskebøger. Digitalisering er fast punkt lærermøderne. Der laves skriftlig evaluering af udvalgte undervisningsforløb med digitale medier. Personalets behov for kompetenceudvikling evalueres løbende. Indsatsområder Status Mål INKLUSION Stensnæsskolen har uddannet inklusionsvejleder og samtlige medarbejdere har gennemgået et efteruddannelsesforløb samt fået supervision i forhold til bestemte cases. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse for inklusionsvejleder og vejleder har fået sin normale rolle i skolens kompetencecenter (GPS en). Det lokale arbejde er en stor succes, og inklusionsvejleder er eftertragtet ved kollegavejledning. Målet for inklusionsarbejdet på Stensnæsskolen er at kvalificere den specialpædagogiske indsats, så flere elever kan inkluderes i almenskolen. Dette sikres ved at inklusionslæreren er koordinator ved specifikke sagsforløb, hvor enkeltelever eller klasser har brug for særlig specialpædagogisk indsats. Stensnæsskolen er samdrevet med Voerså Børnehave, og der er fokus på at

6 6 Tiltag Tegn Evalueringsplan inkluderende tiltag genkendes af det enkelte barn og hjemmet ved deres forløb gennem børnehave, fritidstilbud og skole. Stensnæsskolens lokale mål er ligeledes at børn med særlige forudsætninger også inkluderes og udfordres mere kvalitativt i fremtiden. Baggrund for implementering af inklusion drøftet og gennemarbejdet i alle personalegrupper. Konkret plan udfærdiget for inklusionsvejleders besøg i samtlige klasser i samtlige fag. Denne plan er en klar forudsætning for vejleders succes. Meget stor bevidsthed hos personalet om inklusionspædagogiske tiltag. Stensnæsskolen har i løbet af de sidste år modtaget flere elever, der udelukkende har haft specialpædagogiske skoleforløb med sig. Skoleleder deltager i GPS-teamets møder.inklusionsvejleder er fast mødedeltager ved forskellige evaluerings- og opfølgningsmøder på skolen. Funktionsbeskrivelse og årsplan for indsats revurderes hvert år. Indsatsområder Status Mål Tiltag BEGÆGELSE OG SUNDHED Stensnæsskolen har sin egen Mad-Motion-Måltids politik (MMM). Den daglige undervisnings fokus på bevægelse (læringsstilsundervisning) idrætslig fokus på sundhed og indførelse af tværfaglige dage under MMM s overskrift. Dette sker i samarbejde med børnehaven. Elever gøres bevidste om gevinster ved sund livsstil og konsekvenser ved det modsatte. Elever skal kunne træffe selvstændige valg i forhold til sundhed. Fælles MMM politik udarbejdet i fællesbestyrelsen. Politiken sikrer, at både skole, SFO og børnehave hen over året har temaforløb med sund kost og motion. På fællesbestyrelsens årsmøde var der foredrag om: Kostens betydning for indlæring. Stor fokus på bevægelse i lektionerne, hvor lærerne gør meget ud af at lave læringsstilsmateriale, hvor eleverne skal bevæge sig. Der er bl.a. indført en årlig produktionsdag, hvor samtlige lærere laver nyt materiale og inspirerer hinanden. Der er legepatrulje i bestemte frikvarterer, hvor eleverne introduceres til bevægelseslege. Generelt er der stor tradition for bevægelse i frikvarterer for skolens elever. Dette har høj prioritet. Der er etableret en multibane for eleverne, der har inspireret til yderligere bevægelse for skolens elever i frikvartererne og i SFO. Der er indkøbt bolde og legeredskaber til alle klasser, samt opsat udebordtennis, basketkurve samt kurvebold. Afvikling af valgfag med forskelligt idrætsfagligt indhold for overbygningen, hvor forskelligheden i tilbuddene tilgodeser mange elever.

7 7 Tegn Evalueringsplan Stor bevægelsesglæde hos skolens elever. MMM-politik evalueres årligt i bestyrelsen og i personalegrupperne. Ved skolens tværfaglige perioder inddrages sundhed og bevægelse. Lokale indsatsområder Der skal udarbejdes et skema pr. indsatsområde Indsatsområder Status DIGITAL KOMMUNIKATION MELLEM SFO OG FORÆLDRE Vi har ønsket at have en metode til at modtage de små daglige beskeder om bus, gåtider etc., hvor det er forældrenes ansvar at give de rigtige informationer, sådan at det ikke skal igennem flere led med risiko for fejl undervejs. Valget er faldet på Tabulex SFO, som leverer et elektronisk indkrydsningssystem, der er brugervenligt og tilpasset SFO-behov. Efter vores indkøb af systemet, er det efterfølgende indkøbt og afventer implementering i kommunens øvrige SFOer. Mål Tiltag Tegn Evalueringsplan At al kommunikation, der kan gøres digitalt, flyttes til Tabulex Børn eller ForældreIntra, sådan at der kan dannes et hurtigt overblik på tværs af platforme. Der er indkøbt Tabulex SFO samt tablets til indkrydsning/daglig kryds-funktion. Personale har fået kursus i brug af Tabulex SFO. Forældre har fået tilbud om kurser i brug af Tabulex SFO. Nye forældre introduceres til Tabulex SFO og ForældreIntra som en del af velkomsten. De fleste daglige beskeder, aftaler og lignende kommer ind via Tabulex Børn. Næsten alle melder til og fra ferie via Tabulex Børn. Forældre og personale bruger de basale funktioner i programmet. Personalet er begyndt at bruge de mere avancerede funktioner (opslagstavle, SMS, turtilmeldinger). Evalueres løbende i personalegruppen (fejlfinding, problemfelter, indførsel i nye funktioner) Evalueres på forældremøder Vi efterspørger respons fra forældrene både på det, der virker, og det, der ikke gør.

8 8 Indsatsområder Status Mål Tiltag Tegn Evalueringsplan KOMMUNIKATION Den samdrevne institution har en fælles kommunikationspolitik. Stensnæsskolen har en god og flydende kommunikation med forældre via forældreintra. Her anvendes bl.a. elektronisk tilmelding til forældrearrangementer, elektronisk lektiebog samt intern kommunikation for personalet. Evaluering og elevrapporter gøres i højere grad elektroniske. Flydende kontakt mellem skole og hjem, der understøtter skolens værdigrundlag. Sikring af medarbejdergruppens orientering ved både ad hoc beskeder samt alle interne dokumenter. Løbende overgang fra papir til IT. Informationsniveauet flyder lettere. Bedre overskuelighed for elever, personale samt forældre. Løbende drøftelse i bestyrelse, personalegrupper og MED-udvalg. Indsatsområder Status Mål Tiltag TRIVSEL Bestyrelsen og medarbejderne på den samdrevne institution har konstant fokus på elevernes trivsel. Derfor beskrives status på området bedst under underrubrikken: tiltag. At give elever kompetence i at aktivere yngre elever. At give elever redskaber til konfliktløsning. At give elever erfaring for anerkendelse, fællesskab og udvikling for sig selv i en større gruppe. Bestyrelsen har trivsel som et af sine faste punkter. Det af affødt flere principper, hvor trivsel er med som punkt samt udvikling af et værdigrundlag for den samdrevne institution. Faste trivsels/teambuilding arrangementer på 4. og 7. årgang for elever, forældre, ledelse og samtlige klassens lærere. Skolen har undervisningsmateriale til forebyggelse af mobning. Materialerne kan anvendes på alle klassetrin. Ved forældresamtaler indgår trivsel som fast punkt. Ved forældremøder indgår trivsel som fast punkt. Alle klasser udarbejder samværsregler. I samarbejde med Ungdomsskolen er afholdt teambuildings forløb powergirls på udvalgte klassetrin. Powerboys er blevet afholdt af Stensnæsskolen som udløber af samarbejdet med Ungdomsskolen. Skolen har VENSKABSKLASSER, hvor elever på de højere klassetrin er venner med elever på de mindre klassetrin. Venskabsklasserne aftaler forskellige arrangementer med hinanden, og eleverne sørger for indholdet af disse. Elever fra 8. og 9. årgang står for LEGEPATRULJEN, der organiserer fælles regellege for de mindre elever i nogle af frikvartererne.

9 9 Skolens trivselskoordinator afvikler: Konflikthåndteringskursus for 6. årgang. Klasseforløb ud fra Marykufferten i 0. og 1. årgang. Trivselsarbejde i 2. og 3. årgange over en periode på 4 uger. Uddannelse af elevmæglere på 6., 7. og 8. årgang i samarbejde med SFO-personale. Skolens inklusionsvejleder og trivselslærer deltager som interne konsulenter på opfordring fra kolleger i alle 3 huse (den samdrevene institution). Der afholdes en årlig TRIVSELSDAG d. første fredag i marts. Elevrådet drøfter mindst én gang årligt undervisningsmiljøet og elevernes generelle trivsel. Evalueringsplan Stor elevtilfredshed med tilbuddene. Der er mange elever, der ønsker at være en del af skolens aktive tilbud. Gennem årene er der færre konflikter i frikvartererne. Fast punkt ved forældremøder. Fast punkt ved teammøder. Pædagogiske processer/principper Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Der er fokus på at gøre elevplanen til et mere aktivt dokument end det er kendt. Hvornår blev princippet vedtaget? 2010 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? I løbet af skoleåret 2013/2014 Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse. Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Hvornår blev princippet vedtaget? 2012 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? Elevråd, klasseråd og opfølgende samtaler med den enkelte elev danner en baggrund for demokratisk og faglig udvikling af fagene. Tværfaglige forløb, hvor elever undervises forskelligt, for til sidst at indgå i grupper, hvor deres forskellige uddannelser anvendes i praksis. Dette er en anskueliggørelse af deres rolle i inddragelse i undervisning og udbytte af samme. Fællesbestyrelsen har som mål at udvælge nogle principper til revidering hvert år. Dette princip er nyrevideret.

10 10 Samarbejdet mellem skole og hjem og elevplaner Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Hvornår blev princippet vedtaget? 2010 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? Der løbende og tæt kontakt med de enkelte hjem. Stensnæsskolen har stor berøringsflade mellem lærere og forældre. Der er meget få elev forsømmelser, der ikke er aftalt mellem hjemmene og forældrene. Skolens lærere møder forældre til forældremøder og skolehjemsamtaler ud fra en plan hvor forskellige fag bliver repræsenteret. Elevplaner drøftes jævnligt, og der er fokus på konkret målsætning i hvert fag og ved 2. elevplan på opfølgning af mål samt ny målsætning. I løbet af skoleåret 2013/2014 Den specialpædagogiske bistand og holddannelse Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Stensnæsskolen har udpræget tradition med holddeling på forskellige måder. Disse anvendes på forskellig vis gennem skoleåret og ud fra de enkelte teams vurdering: Kompetenceniveau Drenge/piger På tværs af klasser På tværs af årgange Læringsstile Hvornår blev princippet vedtaget? 2012 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? Fællesbestyrelsen har som mål at udvælge nogle principper til revidering hvert år. Dette princip er nyrevideret. Undervisning i dansk som andetsprog. Hvordan kommer princippet til udtryk i skolens dagligdag? Hvornår blev princippet vedtaget? 2012 Er der planlagt tidspunkt for evaluering/revidering af princippet? Princippet er ikke blevet udmøntet i indeværende skoleår, ingen tosprogede elever har haft brug for understøttende undervisning. Fællesbestyrelsen har som mål at udvælge nogle principper til revidering hvert år. Dette princip er nyrevideret.

11 11 Kompetenceudvikling Inden for hvilke områder valgte skolen at kompetenceudvikle/efteruddanne/videreuddanne i skoleåret ? Det samlede pædagogiske personale i børnehave, skole og SFO har deltaget i et lokalt kursusforløb om inklusion, som var etableret i samarbejde med UCN. *En lærer er blevet uddannet som inklusionsvejleder. Forskellige lærere har deltaget i kurser og konferencer om inklusion, f.eks. inklusion af elever med høretab og inklusion vha. Cooperative Learning. Forskellige lærere har deltaget i hel- og halvdagskurser på CfU i relation til skolens fag. Flere personaler har gennemført den kommunale MED-uddannelse. *Skoleleder og viceskoleleder har deltaget i moduler på diplomuddannelse i ledelse. *Derudover har en SFO-medarbejder afsluttet et års fuldtids videreuddannelse (PAU) som del i et kommunalt jobrotationsprojekt. *Da omkostningerne hertil ikke afholdes af skole/sfo, er hverken timer eller kr. medtaget i nedenstående opgørelse. Hvor mange timer blev der anvendt? - I alt: 432 timer - I gennemsnit pr. medarbejder: 21,6 timer Hvor mange kr. blev der anvendt til kursusudgift, oplægsholdere, forplejning, kørsel m.m. i forbindelse med deltagelse/gennemførelse af kompetenceudvikle/efteruddanne/videreuddanne? - I alt: kr. - I gennemsnit pr. medarbejder: 1000 kr. Samarbejde med omverdenen Har skolen et formaliseret samarbejde med: - Dag- og fritidstilbud - Musikskolen - Ungdomsskolen - Ungdomsuddannelserne - Erhvervslivet - Kulturlivet - Foreningslivet - Idrætsklubber

12 12 Hvis JA skal I udfylde et skema for hvert af områderne Hvem: Dag- og fritidstilbud Hvilke elever er involveret i samarbejde Hvad samarbejdes der om Hvor mange timer anvendes der ca. til samarbejdet Skolen er samdrevet med Voerså Børnehave. Derfor har elever fra flere klassetrin berøring med børnene fra børnehaven. Primært er der samarbejde mellem elever fra 0. klasse og børnehaven Tværfaglige perioder. Skolefest. Mad, Motions og Måltidsdagene, her under også skolernes motionsdag. Høstfest Ledelse, bestyrelse, pædagogik, personalemøder, fælles åbning mellem SFO og børnehave, læringsstile, overgange, brug af lokaler og arealer på skolen. Flere hundrede timer. Det kan ikke gøres op. Hvem: Musikskolen Hvilke elever er involveret i samarbejde Hvad samarbejdes der om Hvor mange timer anvendes der ca. til samarbejdet Elever der deltager i musikskolens tilbud om undervisning i Sæby. Hvert år deltager skolens 4. klasse i børnekordagen. Børnekordag. Ved børnekordagen ca. 5 timer. Hvem: Ungdomsskolen Hvilke elever er involveret i samarbejde Hvad samarbejdes der om Eleverne i klasse. Skolen har en lokal kontaktperson, som er bindeled mellem skolens elever og Ungdomsskolen. Der samarbejdes om omrettelse af ungdomsskolehold lokalt, og om at motivere eleverne til deltagelse i Ungdomsskolens aktiviteter.

13 13 Hvor mange timer anvendes der ca. til samarbejdet 20 timer Hvem: Foreningsliv og idrætsklubber Hvilke elever er involveret i samarbejde Hvad samarbejdes der om Hvor mange timer anvendes der ca. til samarbejdet Alle skolens elever Stensnæsskolen har i over 20 år koordineret projektet Den Lokalt Forankrede Folkeskole, som er et samarbejde mellem skole, foreninger og idrætsklubber i skoledistriktet. Der samarbejdes om arrangementer og fælles projekter. Seneste fællesprojekt har været etableringen af en multibane i Voerså. 30 timer Sammenfattende vurderinger Stensnæsskolen (den samdrevne institution) er rodfæstet i personale- og forældregruppen. Der fra udspringer et stort lokalt engagement i forhold til at udvikle vore 3 huse og samtidig værne om gode traditioner. Samarbejdet i fællesbestyrelsen, mellem personalerne og i ledelsen giver stadig bedre og mere kvalitative overgange. Der sikres også en sammenhængende faglig og pædagogisk udvikling, der stimulerer børnene på den god måde. Stensnæsskolen har gode faglige resultater ved de afsluttende prøver. Vi vurderer, dette resultat som en konsekvens af elevernes generelle trivsel, lærernes kvalificerede undervisning og forældrenes opbakning. Inklusionsprojektet er kommet rigtig godt i gang på Stensnæsskolen. Inklusion bliver her på stedet bredt ud til hele børnegruppen, både børnehave, SFO og skole. Vores mål er at inkludere alle elever, om så de måtte have behov for mere hjælp eller større udfordringer.

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype:

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype: Bestillingsparametre Rapporttitel: Rapporttype: Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 11-12 Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere