Den Gamle Dyrlægegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Gamle Dyrlægegård"

Transkript

1 Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET

2 Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Fysiske rammer... 3 Godkendelse & Målgruppe... 4 Formål... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 5 Vilkår for vurderingen... 5 Samlet vurdering af indhold... 5 Anbefalinger:... 6 Dokumentation... 6 Pædagogik mv Pædagogik og opfølgning... 7 Rollefordeling... 8 Regler, inddragelse og medbestemmelse... 8 Samarbejde med andre... 9 Håndtering af beboermidler... 9 Magtanvendelse Interview af beboerne Helbred og sundhedsmæssige forhold Sundhed Helbred og helbredsopfølgning Medicinhåndtering Utilsigtede Hændelser Bilag Serviceloven 148 a Serviceloven Serviceloven Tilsynsenheden har anvendt følgende baggrundsdata og materiale Tilsynsenheden har fået følgende data og materiale udleveret

3 BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Den Gamle Dyrlægegård Løvenborgvej Regstrup Ledelse Carsten Lotzfeldt Dato og tidspunkt for tilsynet Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 28. maj 2013 klokken Serviceloven 148 a. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven I medfør af 108, stk. 6, og 137 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Fysiske rammer Den Gamle Dyrlægegård ligger i udkanten af Regstrup, i landlige omgivelser. Botilbuddet er samtidig privatbolig for leder og medarbejder, og fremstår derfor på alle måder som et privat og hyggeligt hjem. Bygningen er af ældre dato, men indrettet med rummelige værelser til beboerne, godt fællesrum, stor stue, nyt køkken, pæne bad og toiletfaciliteter. Omkring bygningen er der en større hyggelig have. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er egnet til formålet og 3

4 fremstår meget familielignende. Den store have og den omkringliggende natur, giver mulighed udendørs udfoldelsesmuligheder, samt medvirker til rolige og fredelige rammer omkring beboerne. Godkendelse & Målgruppe Den Gamle Dyrlægegård er i 2013 godkendt som midlertidigt botilbud jf. 107, Lov om social service. Af godkendelsen fremgår det: At botilbuddet er godkendt til 3 pladser. At målgruppen er personer med fysiske og psykiske handicap, i alderen 18 til 50 år. At målgruppen er udviklingshæmmede unge, med behov for ADL træning med henblik på mere selvstændig boform. At der arbejdes med anerkendende pædagogik. Af Tilbudsportalen fremgår det: At Botilbuddet er et midlertidig botilbud til voksne, efter Lov om social service 107 At botilbuddet har 3 pladser At botilbuddet yder socialpædagogisk støtte At målgruppen er voksne personer mellem 16 og 50 år, som er udviklingshæmmede og/eller har ADHD, har selvskadende adfærd, været udsat for omsorgssvigt. Leder og medarbejder på botilbuddet beskriver: At målgruppen for botilbuddet er, skrøbelige, sent udviklede unge over 18. At den pædagogiske tilgang, er anerkendende og med respekt for den enkelte. Formål Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et anbringelsessteds drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på tre overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at opholdsstedet overholder gældende lovgivning, og at opholdsstedet fortsat lever op til de vilkår der er fastsat i godkendelsen. 2. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i opholdsstedets ydelser og opgaveløsning. 3. Udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til udvikling af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. 4

5 Anvendte tilsynsmetoder Anmeldt tilsyn den 28. maj 2013 Besøg på botilbuddet Rundvisning Interview af leder og medarbejder Gennemgang af skriftligt materiale Gruppeinterview af beboerne på botilbuddet Der er under tilsynsbesøget gennemført interview med leder og medarbejder, herunder gennemgang og drøftelse af dokumentation på opholdsstedet, i forhold til krav fra gældende lovgivning. Lokale instrukser, vejledninger og regler er ligeledes blevet gennemlæst og drøftet med ledelsen. Tilsynet fik rundvisning i Botilbuddets fysiske rammer, inde- og udendørs Der blev udført gruppeinterview af beboerne, uden deltagelse af leder/ medarbejder. Formålet har været drøftelse af konstaterede og observerede forhold. Vilkår for vurderingen Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på, at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet vil indeholde opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge op på anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, i forhold til den helbredsmæssige opfølgning og medicinhåndtering, samt på Embedslægeanbefalinger, da området er ikke løbende er underlagt dette tilsyn. Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med opfordringer, anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. Samlet vurdering af indhold Det er Tilsynets vurdering, at botilbuddet Den Gamle Dyrlægegård, fortsat er egnet til at opfylde målgruppens behov, jf. Servicelovens 107. Imidlertid forudsætter vurderingen, at 1) Botilbuddet sikrer, at kun personer inden for målgruppen, indskrives i botilbuddet. 2) Botilbuddet fortsætter med, at gøre sig relevante overvejelser om, hvordan de pædagogiske indsatser virker på de indskrevne personer. Den samlede vurdering af botilbuddet er positiv. Den Gamle Dyrlægegård er et unik botilbud, for netop de 3 beboere. 5

6 Carsten og Nina, leder og medarbejder, har formået at skabe noget helt unikt for de 3 beboere på botilbuddet. De anerkendende og relationelle tilgange som anvendes, den dybe respekt for individet og den enkeltes ønsker, den høje etik hos leder og medarbejder, og at beboerne bliver mødt i øjenhøjde og lige hvor de er, skabe positive resultater og et meget velfungerende botilbud. De 3 beboere på botilbuddet, som ingen tidligere har kunnet tackle, er nu i en positiv udvikling, de trives, og er alle meget glade for at bo på Den Gamle Dyrlægegård. Botilbuddet har enkelte udfordringer, i form af samarbejdsvanskeligheder med anbringende kommuner; noget af det lovpligtige dokumentation; samt dele af medicinhåndteringen. Tilsynet tilskynder botilbuddet at få taget hånd om disse udfordringer. Se anbefalingerne herunder. Anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet fremadrettet, dokumenterer vedrørende den enkelte beboer, så pædagogik, helbredsmæssig opfølgning og retssikkerhed er indeholdt. Denne dokumentation bør ligeledes være opdelt i disse 3 hovedområder, og gøres enstrenget. Tilsynsenheden anbefaler, at dokumentation og øvrig vigtige og/eller personrelaterede papirer mv., som ikke sikres elektronisk, opbevares forsvarligt, aflåst og under brand- og vandsikrer forhold. Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet gør sig bekendt med forskrifter fra sundhedsstyrelsen, således at den samlede medicinhåndtering på botilbuddet sker jf. Sundhedsloven, samt pjecen: Korrekt håndtering af medicin, publiceret af sundhedsstyrelsen. Dokumentation Tilsynet har sammen med leder og medarbejder gennemgået indholdet i dokumentationen. Tilsynets har set på opholdsstedets dokumentation vedrørende: 1. Pædagogik; beskrivelse af indsats og opfølgning herunder dagbogsnotater. 2. Helbred; særlige helbredsmæssige forhold og opfølgning på disse herunder medicin. 3. Retssikkerhed; dialog og lovpligtig inddragelse, samt beboerøkonomistyring. Der dokumenteres på botilbuddet i en individuel log for hver beboer på ugebasis. Det er primært den pædagogiske indsats som dokumenteres og dette gøres på lokal pc, og gemmes på USB nøgle. 6

7 Botilbuddet benytter sig ikke at af noget elektronisk journaliseringssystem, og har ikke planer om at indkøbe og implementere et sådant system. Dokumentation vedrørende de generelle helbredsmæssige forhold, samt dokumentation vedrørende retssikkerheden, herunder beboerøkonomi, har tilsynet ikke set. Det er tilsynets vurdering, at den pædagogiske indsats dokumenteres. I forhold til dokumentation vedrørende den helbredsmæssige opfølgning og retssikkerhed for den enkelte beboer, vurderer Tilsynet, at indsatsen bør øges. I forhold til datasikkerhed og sikring af data, er det Tilsynets holdning, at lagring på lokal USB nøgle, og uden backup, ikke afstedkommer en betryggende grad af sikkerhed. Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet fremadrettet, dokumenterer vedrørende den enkelte beboer, så pædagogik, helbredsmæssig opfølgning og retssikkerhed er indeholdt. Denne dokumentation bør ligeledes være opdelt i disse 3 hovedområder, og gøres enstrenget. Tilsynsenheden anbefaler, at dokumentation og øvrig vigtige og/eller personrelaterede papirer mv., som ikke sikres elektronisk, opbevares forsvarligt, aflåst og under brand- og vandsikrer forhold. Pædagogik mv. Pædagogik og opfølgning Botilbuddet har for nuværende 3 beboere. Alle 3 falder inden for målgruppen, men har hver deres problemstillinger. Botilbuddet beskriver, at beboerne som udgangspunkt har ens vilkår, men tackles forskelligt, da der tages afsæt i den enkeltes muligheder og begrænsninger. Der er på botilbuddet en klar forventning om gensidig respekt. I det daglige er beboerne en aktiv del af en Event virksomhed, som leder af botilbuddet er medejer af. De events der tilbydes af virksomheden, omhandler blandt andet teambuilding gennem forskellige aktiviteter, kano og kajak kurser mv. Beboerne indgår i de forskellige daglige aktiviteter og gøremål mv. i virksomheden. Opgaverne er tilpasset og målrettet individuelt, til beboernes formåen og evner, til at give beboerne relevante udfordringer, samt til at opøve sociale færdigheder. Der beskrives en løbende evalueringsproces, hvor indsatsen for den enkelte tilpasse. 7

8 Der opstår indimellem situationer, hvor beboernes handlinger ikke altid er helt gennemtænkte. Fra botilbuddet tilkendegives det, at der er opmærksomhed på dette område. Når en situation opstår, tilstræbes det gennem dialog, at skabe en lærende proces, så en lignende situation forebygges, samt at den enkelte beboer opnår erkendelse af, at handlinger også har konsekvenser. På botilbuddet, er der faste rammer for forskellige daglige eller ugentlige gøremål. Beboerne har hver deres mad dag, hvor der handles ind og tilberedes mad. Der er faste rengøringsdage på eget værelse. Det er faste vaskedage. Det er en selvfølge, at beboerne skal rydde op efter sig selv. Alle 3 hovedmåltider, indtages som udgangspunkt i fællesskab. Afvigelser forekommer dog. Beboerne kan fravælge at deltage, hvis de har en dårlig dag. I ferieperioder, arrangeres der forskellige turer og rejser til ind og udland. Det er tilsynets vurdering, at det lykkes Den Gamle Dyrlægegård, at tilbyde beboerne den støtte og vejledning, som den enkelte har brug for. Det er ligeledes tilsynets indtryk, at det er lykkes botilbuddet, at bringe beboerne i en positiv udvikling. Rollefordeling Rollefordelingen er opdelt på botilbuddet således at lederen (Carsten) overvejende står for de eksterne aktiviteter, og medarbejderen (Nina) står for de hjemmelige aktiviteter. Carsten og Nina beskriver det selv, som en klassisk rollefordeling, for dem det naturlige valg, men også et bevidst valg, med en udearbejdende fader og hjemmegående moder. Carsten og Nina har hver deres domæne og hver deres spidskompetencer, som bruges til at komplimentere og supplere hinanden og skabe stabilitet i hverdagen for beboerne. Tilsynets vurdering er, at botilbuddet har gjort sig nogle beviste valg i forhold til rollefordelingen, for at skabe ro og stabilitet i hverdagen. Samtidig vurderes det også, at leder og medarbejder dermed komplimenterer hinandens stærke og svage sider, gør hvad de hver i sær er bedst til. Regler, inddragelse og medbestemmelse Der er på botilbuddet mundtlige aftalte regler, som er en del af den struktureret hverdag, beboerne har behov for. Beboerne er i forbindelse med indflytning blevet orienteret om disse regler. Beboerne har indflydelse og medbestemmelse. Der er ikke planlagte beboermøder og lignende, idet alt håndteres 8

9 efterhånden som det kommer. Generelt arbejdes der aftalebaseret på botilbuddet. Aftalerne er ikke nødvendigvis ens for alle, men individuelt tilpasset den enkelte beboer. Der forefindes på botilbuddet ikke nogen skriftlige husregler. Det er Tilsynets vurdering, at der arbejdes meget aftalebaseret på botilbuddet. Det er Tilsynets indtryk, af der udvises en dyb respekt for den enkelte og dennes ønsker. Tilsynet vurderer, at der ikke er behov for et skriftligt husregelsæt, da det ikke vil være et praktisk og anvendeligt arbejdsredskab. Samarbejde med andre Samarbejdet med de pårørende, oplyses som velfungerende. Beboerne er alle hjemme på weekendophold, hos deres pårørende, hver anden weekend. Opstår der problemer, i de weekender, er botilbuddet altid behjælpelige beboerne kan altid ringe, dette sker dog sjældent. Samarbejdet med anbringende kommuner, beskrives sparsomt. Generelt meget få besøg fra sagsbehandlerne, statusrapporter på beboerne leveres, når der forespørges herom. Botilbuddet savner en højere grad af opfølgning. I forhold til en af beboerne, er der ofte problemer vedrørende opholdsbetalingen. Samarbejdet her, beskrives som problematisk. Tilsynet vurderer, at botilbuddet gør meget for, at samarbejdet med familie og pårørende til beboerne, skal fungere som gnidningsløst som muligt. At beboerne fast er på weekend ophold, hver anden weekend hos pårørende, stiller tilsynet sig spørgende til, om det reelt er den enkelte beboers behov som her imødekommes, dette i lyset af, at beboerne er voksne og botilbuddet er deres hjem. Botilbuddet opfordres til at sikre, at det reelt er den enkelte beboers behov, som imødekommes, med weekend ophold fast hver anden weekend. I forhold til samarbejdet med anbringende kommuner, opfordres botilbuddet til at være mere aktive, søge dialog, presse på for at få faste aftaler. Håndtering af beboermidler Botilbuddet er behjælpelig i forhold til håndtering af de enkelte beboeres økonomi. Dette vurderes af botilbuddet nødvendigt, i forhold til at få regninger betalt, sørge for at der er penge til diverse aktiviteter beboerne ønsker, forebygge at beboerne ikke bliver offer for misbrug, samt for at guide og vejlede beboerne i, på sigt, at kunne administrerer egen økonomi. Der opleves jævnligt problemer i forhold til en af beboerne og dennes hjemkommune, vedrørende økonomien. Der er faste rammer og rutiner hver uge og hver måned, vedrørende 9

10 beboerøkonomi. Alle beboerne har egne hævekort. Der er ikke udarbejdet en egentlig instruks eller vejledning, vedrørende håndtering af beboerøkonomi på botilbuddet. Tilsynet vurdere, at den støtte og vejledning botilbuddet yder beboerne, udføres og varetages på betrykkende vis. Tilsynet vil dog opfordre til, at der på botilbuddet udarbejdes af en skriftlig instruks eller vejledning, i forhold til håndtering af beboermidler. Dette således, at både beboerne og botilbuddets retstilling sikres bedst mulig. Magtanvendelse Der har ikke været indberettet magtanvendelser siden sidste tilsynsrapport. Leder og medarbejder oplyser, at de aldrig har haft magtanvendelser på botilbuddet. Leder og medarbejder tilkendegiver kendskab til lov og bekendtgørelse vedr. magtanvendelse og indberetning heraf. Der foreligger ingen skriftlig vejledning eller instruks vedr. magtanvendelse på botilbuddet. Eventuelle situationer og konflikter i dagligdagen, håndteres i opløbet. Tilsynet vurderer, at der er det fornødne kendskab til bekendtgørelsen vedr. magtanvendelser til stede, hos leder og medarbejder på botilbuddet. Det vurderes dog, at skriftlige instrukser, i forhold til en eventuel magtanvendelse og efterfølgende indberetning heraf, vil være hensigtsmæssigt for botilbuddets ledelse, at udarbejde. Interview af beboerne Beboerne er generelt glade og tilfredse med at bo på Den Gamle Dyrlægegård. Værelserne er gode. Værelserne var indrettet ved indflytning, men beboerne kan lave om og indrette sig, som den enkelte ønsker. Beboerne tilkendegiver lidt utilfredshed, med fast sengetid klokken 23 på hverdage, men kan alligevel godt se det er hensigtsmæssigt, når man skal op dagen efter og passe sit arbejde. Maden er god, beboerne fortæller, at de hver især er med til at tilberede aftensmåltidet på skift, og dermed også har stor indflydelse på menuvalg. Beboerne er glade for kammeratskabet som har udviklet sig. De fortæller, at de er gode til at tage hensyn til hinanden, til at bruge hinandens stærke sider, og gode til at kompensere, for de mindre stærke sider. Selvom der er regler, tilkendegiver beboerne alligevel frihed, og de kan altid snakke om tingene, både indbyrdes og med Carsten og Nina. 10

11 Adspurgt, om hvordan det er at bo på Den Gamle Dyrlægegård? Tilkendegives det samstemmigt, at: Det kan ikke blive bedre!. Helbred og sundhedsmæssige forhold Sundhed Der er opmærksomhed på den generelle sundhed for beboerne på botilbuddet. Der er dagligt forskellige former for fysisk aktivitet. Kosten er alsidig og varieret sammensat, overvejende sund. Er der behov for faste rammer, i forhold til kostindtag for en eller flere af beboerne, håndteres dette. Beboerne for dagligt et supplerende kosttilskud, i form af fiskeoliekapsler. Der er plads til en ugentlig hyggeaften med slik og søde sager. Der er plads til pusterum og afslapning i hverdagen. Rygning sker fortrinsvis udendørs, men ikke altid. Tilsynet vurderer, at der er god fokus på sundheden for den enkelte beboer. Botilbuddet opfordres til at fortsætte med dette fokus på sundheden. Tilsynet må gøre opmærksom på gælden lov, Lov om røgfrie miljøer, samt opfordre til, at denne efterleves på Botilbuddet. Helbred og helbredsopfølgning Beboerne på botilbuddet kommer regelmæssigt til tandlæge. Lægebesøg efter behov. Det oplyses, at såfremt et behov opstår for ekstern hjælp, i forhold til den generelle sundhed for botilbuddets beboere, etableres der naturligvis en sådan kontakt. Ved sidste tilsyn blev det anbefalet, at botilbuddet indledte et samarbejde med psykiatrien. Denne kontakt er oprettet, med henblik på nærmere udredning og justering af medicin. Botilbuddet har også aftale med ekstern psykolog, vedrørende supervision, som kontaktes ved behov. Tilsynet vurderer, at der er udmærket opmærksomhed på den generelle helbredsopfølgning og at relevante tiltag gøres. Medicinhåndtering Botilbuddet har i forbindelse med en af beboerne, sundhedsfaglige uddelegerede opgaver i forhold til medicinhåndtering. Medicinen er dosispakket fra apoteket og opbevares forsvarligt i aflåst pengeskab. Der er helt faste rutiner i forhold til administrationen, som altid sker i forbindelse med morgen- og aftensmåltidet. Når beboeren skal på weekend og lignende, medgives medicin, samt en kort skriftlig vejledning for administration, for den aftalte periode. Der forefindes ikke nedskrevne instrukser, procedure, medicinfortegnelser, 11

12 eller dokumenteres regelmæssigt, ej heller i forhold til medicin der gives ved behov. Det er Tilsynets vurdering, at den medicin som er ordineret til beboerne på botilbuddet, også er den medicin som beboerne får, dvs. selve medicinadministrationen i orden, i forhold til det lægen har ordineret. Medicinhåndteringen som helhed, har derimod mangler, i sær i forhold til dokumentationen. Dette blev også påpeget ved forrige tilsyn, med anbefaling om at udarbejde en dækkende medicininstruks. Denne anbefaling fastholdes og er indeholdt i nedenstående anbefaling. Tilsynet anbefaler, at Botilbuddet gør sig bekendt med forskrifter fra sundhedsstyrelsen, således at den samlede medicinhåndtering på botilbuddet sker jf. Sundhedsloven, samt pjecen: Korrekt håndtering af medicin, publiceret af sundhedsstyrelsen. Utilsigtede Hændelser Botilbuddet er i forbindelse med tilsynet, blevet gjort opmærksom på rapporteringspligten af utilsigtede hændelser, vedrørende udførelsen af sundhedsfaglige ydelser/uddelegerede sundhedsfaglige ydelser. Dette kunne, eksempelvis være håndtering af medicin eller sundhedsfaglig kommunikation. Både egne, men også andres utilsigtede hændelser er rapporteringspligtige, af den som opdager hændelsen. Hvis en utilsigtet hændelse opdages/opstår, skal den rapporteres online via 12

13 Bilag Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består. Serviceloven 16 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Serviceloven 124 Magtanvendelse voksne, samt Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. Anvendelsesområde og generelle betingelser: 1. Magtanvendelse over for voksne efter servicelovens kapitel 24 omfatter fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten. Stk. 2. Lovlig magtanvendelse omfatter: 1) Alarm- og pejlesystemer efter servicelovens 125, stk. 1. 2) Alarm- og pejlesystemer efter servicelovens 125, stk. 2, 2, pkt. 3) Særlige døråbnere efter servicelovens 125, stk. 3. 4) Fastholdelse efter servicelovens 126 og 126a. 5) Tilbageholdelse i boligen efter ) Anvendelse af stofseler efter ) Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens 129. Stk. 3. Indgreb efter servicelovens 125, stk. 2, 1. pkt. er ikke magtanvendelse. Stk. 4. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan alene iværksættes over for den personkreds, der er nævnt i servicelovens 124 a, når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig. Stk. 5. Indgreb efter denne bestemmelse forudsætter en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes helbredstilstand. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. 13

14 Tilsynsenheden har anvendt følgende baggrundsdata og materiale Tilbudsportalen Godkendelse Tilsynsrapport 2012 Sundhedsstyrelsen 2011, Korrekt Håndtering af Medicin Tilsynsenheden har fået følgende data og materiale udleveret Medarbejderliste Beboerliste Beskrivelse af opholdsstedet Pædagogiske værdier 14

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere