Etik i ejendomsadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etik i ejendomsadministration"

Transkript

1 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og ejerlejlighedsforeninger. De bestemmelser, som er anført under punkt III, gælder kun for de administratorer, som udfører administration for andre, mens de øvrige bestemmelser gælder for al ejendomsadministration. II Almindelige principper 2. Administration af ejendomme skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med 1) gældende ret, 2) de om ejendommen indgåede aftaler, herunder eventuel administrationsaftale og lejeaftaler, 3) faktiske forhold i ejendommen, 4) disse etiske normer for ejendomsadministration 5) god ejendomsadministrationsskik og 6) kundens instrukser. Stk. 2. Kundens instrukser skal dog ikke følges, hvis administrator derved overtræder de under stk. 1, nr. 1-5 nævnte forhold. 3 - Tavshedspligt Alle oplysninger vedrørende kundens forhold, som administrator modtager eller bliver bekendt med som led i sit professionelle virke, skal behandles fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning. 4 - Markedsføring Markedsføring for ejendomsadministration må ikke indeholde bevidst urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde oplysninger.

2 2 5 Ikke diskrimination En udlejer eller administrator må ikke forskelsbehandle lejere på grundlag af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, nationalitet eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal eller formueforhold. Tilsvarende gælder for administratorer i forhold til udlejer/kunder. 6 Faglige kvalifikationer Det påhviler indehavere og ledere af firmaer, der beskæftiger sig med ejendomsadministration at sørge for, at de selv og deres medarbejdere til enhver tid har de fornødne faglige kvalifikationer til at kunne varetage de opgaver, de beskæftiger sig med og som administrator har påtaget sig at kunne udføre ifølge kontrakten. Dette gælder også for evt. tilbudte tillægsydelser. Ledelsen har pligt til at sikre, at de ansatte følger med i ny lovgivning og administrativ praksis, ligesom de løbende bør styrke de ansattes faglige kvalifikationer ved uddannelse og efteruddannelse. III Forholdet til kunden 7 - Udførelse af administrationen Kundens interesser skal varetages i overensstemmelse med administrationsaftalen og i øvrigt samvittighedsfuldt, grundigt og i overensstemmelse med berettigede hensyn til kundens tarv. Den løbende administration og sagsbehandlingen i øvrigt skal udføres med fornøden hurtighed. Administrator skal i rimeligt omfang holde kunden underrettet om status for den løbende administration og om eventuelle øvrige konkrete sagers forløb. Stk. 2. Administrator må kun påtage sig opgaver, som den pågældendes firma - eventuelt via assistance fra tredjemand - har den nødvendige faglige kompetence til at udføre, og som under hensyntagen til andre arbejdsopgaver kan udføres forsvarligt og passende hurtigt. 8 - Ophør af aftaler. Når en administrationsaftale er opsagt, påhviler det administrator loyalt at forsyne kunden, eller den han udpeger i sit sted (fx en ny

3 3 administrator), med alle oplysninger og alt materiale, der er nødvendigt, for at kunden eller den nye administrator fra aftalens ophør uden unødige hindringer kan fortsætte administrationen, herunder opkræve husleje, betale regninger m.v. Eventuelt vederlag herfor fastsættes efter 11. Administrator må ikke afvise eller ophøre med at udføre en opgave vedrørende en ejendom i administration på en sådan måde, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden relevant bistand. Stk. 2. Hvis administrator ikke udleverer materiale efter stk. 1, kan Branchenævnet, jf. 20, pålægge administrator bod og tvangsbøder. 9 - Udformningen af administrationsaftaler Aftaler om ejendomsadministration skal udformes skriftligt. Ved tvist om omfanget af en aftale er administrator som minimum forpligtet i overensstemmelse med de af Ejendomsforeningen Danmark hhv. Boligselskabernes Landsforening udarbejdede standardadministrationsaftaler, medmindre anden aftale godtgøres af administrator. Stk. 2. En administrationsaftale skal som minimum indeholde følgende: 1) Prisen. Den aftalte pris for selve kontraktsydelsen. Hvis der kan ydes tillægsydelser, skal timeprisen eller en standardpris for dette oplyses. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller en standard pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes. Der skal endvidere tages stilling til prisregulering. 2) Ydelsen. Der skal være en detaljeret beskrivelse af ydelserne fra administrator. Der skal tages stilling til, hvilke ydelser der er omfattet af selve kontraktssummen, samt hvilke tillægsydelser, administrator vil kunne påtage sig mod ekstra betaling. 3) Tildelingskriterier. Der skal tages stilling til efter hvilke principper, boliger udlejes. Der skal navnlig tages stilling til administrators tildelingsprincipper, hvis administrator ikke modtager særlige instrukser fra kunden. Evt. instrukser fra kunden skal være skriftlige. 4) Branchenævn. Hvis administrator har tiltrådt Branchenævnet i 20, jf. 19, skal det anføres i administrationsaftalen, at administrator forpligter sig til denne klagebehandling. Administrator er dog under alle omstændigheder bundet af

4 4 Branchenævnet, hvis vedkommende er har tiltrådt denne løsning, jf Interessekonflikter Administrator skal udelukkende handle i den enkelte kundes interesse. Administrator må aldrig i sin rådgivning eller administration lade sig påvirke af egne eller tredjemands interesser, udover administrators almindelige erhvervsmæssige interesse i kontraktsforholdet herunder betaling. Stk. 2. Administrator må ikke indgå aftaler med leverandører mv. om udførelse af opgaver, hvis leverandøren mv. er nærtstående med administrator. Dette gælder dog ikke, hvis kunden udtrykkeligt er gjort opmærksom på forholdet og har accepteret dette. Stk. 3. Administrator må ikke tilbyde lejemål til personer, der er nærtstående med administrator, medmindre kunden udtrykkeligt gøres opmærksom på dette Honorarfastsættelse Ved tvist om administrators faste honorar for administrationen må administrator ikke beregne sig mere, end hvad der er sædvanligt eller rimeligt i forhold til det udførte arbejde. Stk. 2. Provision, renter, rabatter og lignende modtaget fra tredjemand skal godskrives kunden, medmindre andet er aftalt med denne. Stk. 3. Hvis administrator påtager sig opgaver, der ikke er omfattede af det faste honorar, eller udtrykkeligt er nævnt i administrationsaftalen som berettigende til særskilt honorar, påhviler det administrator at gøre kunden opmærksom herpå, før opgaven udføres, således at misforståelser undgås. Kunden bør samtidig orienteres om den forventede størrelse af det honorar, der vil blive krævet for opgaven. Dette gælder også for merarbejde i forbindelse med overtagelse og afvikling af administrationsforholdet. Stk. 4. Tvister om honorar kan indbringes for Branchenævnet Forsikring En administrator skal have en kautions- og ansvarsforsikring, der er forsvarlig. For medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark skal

5 5 der som minimum gives en dækning, der svarer til den af Ejendomsforeningen Danmark kollektivt tegnede forsikring. Advokaters ansvarsforsikring og medlemskab af erstatningsfond anses for at opfylde kravet til dækningsomfang. For medlemmer af Boligselskabernes Landsforening fastsætter landsforeningens bestyrelse forsikringens dækning Modtagelse af penge m.v. Administrator må ikke modtage penge fra, foretage eller medvirke til pengetransaktioner for nogen, medmindre det sker som led i udførelsen af en opgave for en kunde, hvis identitet er administrator bekendt. Stk. 2. I det omfang administrator modtager penge fra kunden eller på dennes vegne, skal disse omgående indsættes på separat konto i kundens navn i pengeinstitut, medmindre andet skriftligt er aftalt. Stk. 3. Administratorer inden for den almene sektor er ikke omfattet af stk. 2, idet lovgivningen indenfor den almene sektor anses for tilstrækkelig. IV Forholdet mellem administratorer 14 - Kollegial adfærd Administratorer skal udvise god kollegial adfærd. Der må ikke på upassende måde rettes kritik mod en kollega, dennes arbejde eller honorarberegning. V Forholdet til lejerne 15 - Undgå unødige konflikter Administrator bør i videst muligt omfang sikre, at der ikke opstår unødige konflikter i forholdet mellem lejerne indbyrdes og mellem lejerne og ejeren af ejendommen/administrationen. Administrator bør endvidere medvirke til at søge eventuelle konflikter løst i mindelighed. VI Forholdet til offentlige myndigheder og samfundet

6 Afgivelse af oplysninger Administrator må ikke bevidst afgive urigtige eller mangelfulde oplysninger til offentlige myndigheder Forholdet til samfundet Administrator skal udvise anstændighed og loyalitet over for samfundet Tildelingskriterier Administrator skal oplyse til alle, der henvender sig, efter hvilke kriterier der tildeles lejemål. Det skal navnlig oplyses, om der gives prioritet til nogen og hvilke principper, der gælder for dette. Det skal tillige oplyses, hvis udlejer i konkrete tilfælde har ret til at give prioritet til bestemte. VII Håndhævelse og sanktioner 19 Tiltrædelse af Branchenævn Nærværende regelsæt gælder for alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark og Boligselskabernes Landsforening. Stk. 2. Medlemmer, der har tiltrådt Branchenævnet i 20, er bundet af Branchenævnets kendelser. Tiltrædelsen skal gives til Branchenævnets administration efter en procedure, som Branchenævnet bestemmer. En tiltrædelse af Branchenævnet kan tilbagekaldes ved meddelelse til Branchenævnets administration og gælder for klager over adfærd, der udføres efter tilbagekaldelsen. Dog kan tiltrædelser ikke tilbagekaldes i forhold til en kunde, hvis administrator har forpligtet sig i administrationsaftalen, jf. 9, stk. 2, nr. 4. Tilbagekaldelse kan i så fald kun ske ved genforhandling af kontrakten. Stk. 3. For medlemmer, der ikke har tiltrådt 20, foretages håndhævelsen internt i Ejendomsforening Danmark hhv. Boligselskabernes Landsforening Branchenævn Ejendomsforeningen Danmark og Boligselskabernes Landsforening nedsætter et Branchenævn for Ejendomsadministration ( Branchenævnet ) til at tage stilling til sager om overtrædelse af

7 nærværende regelsæt. Branchenævnets behandling og afgørelse af sager er omfattet af lov om voldgift og Branchenævnet er derfor en voldgift i voldgiftslovens forstand. Voldgiftsloven finder i øvrigt anvendelse, hvor intet er anført i nærværende regelsæt eller hvor nærværende regelsæt skal fortolkes eller udfyldes. Stk. 2. Branchenævnet består af: a) En formand, der skal opfylde de almindelige betingelser for at blive udnævnt til landsdommer og som udpeges af Dommerforeningen. Der kan evt. udpeges en næstformand, hvis der findes behov for dette. Denne udpeges efter samme princip som formanden. b) 2 medlemmer udpeget af Ejendomsforeningen Danmark og 2 medlemmer udpeget af Boligselskabernes Landsforening (erhvervsrepræsentanter) c) 1 medlem udpeget af Lejernes Landsorganisation og 1 medlem udpeget af Forbrugerrådet (forbrugerrepræsentanter). Stk. 3. Medlemmerne udpeges for 3 år. Genvalg kan finde sted. Der kan udpeges suppleanter for medlemmerne i stk. 2, litra b og c. Stk. 4. Ved Branchenævnets behandling af en sag skal der foruden formanden eller næstformanden deltage de 2 erhvervsrepræsentanter fra hhv. Ejendomsforeningen Danmark eller Boligselskabernes Landsforening, alt efter hvilken forening den indklagede er medlem af. Herudover deltager de 2 forbrugerrepræsentanter. Den indklagede har ret til med henblik på den konkrete sag at udpege 2 medlemmer i stedet for de faste erhvervsmedlemmer, hvis den indklagede frygter, at nævnsbehandlingen ikke vil kunne ske uvildigt med deltagelsen af de faste erhvervsrepræsentanter. Meddelelse herom skal ske til Branchenævnet inden 14 dage efter at den indklagede har fået underretning om sagen. Den indklagede skal gøres opmærksom på denne mulighed. Den indklagede skal inden yderligere 1 måned meddele navne og adresser på de midlertidige medlemmer. Disse skal opfylde de almindelige regler for voldgiftsdommeres habilitet og upartiskhed. Stk. 3. Branchenævnets formand skal ved modtagelsen af en klage vurdere, om tvisten bør gøres til genstand for indgåelse af forlig. Formanden kan forestå forligsmægling. Mislykkes dette fortsætter behandlingen ved Branchenævnet. 7

8 8 21 Branchenævnets afgørelser Branchenævnet træffer afgørelse om 1) klager over overtrædelser af nærværende regelsæt (disciplinærklager), 2) størrelsen på honorar, som parterne er uenige om (honorarklager), 3) erstatning for overtrædelse af regelsættet samt kontrakter omfattet af regelsættet, og 4) udbetaling af ikke afregnede rabatter m.v. efter 11, stk. 2. Stk. 2. Branchenævnet kan afvise at behandle klager fra personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold, klagen angår. Klager indgivet af Ejendomsforeningen Danmark, Boligselskabernes Landsforening, Erhvervsministeren og Socialministeren skal altid behandles. Stk. 3. Branchenævnet træffer afgørelse om sagsomkostninger. Medmindre Branchenævnet bestemmer andet, betaler hver part selv sine omkostninger. Udgifter til selve nævnsbehandlingen betales af Branchenævnet selv. Branchenævnet bestemmer fordelingen af eventuelle øvrige omkostninger ved sagens behandling. Voldgiftsloven finder i øvrigt anvendelse. 22 Branchenævnets sekretariat Ejendomsforeningen Danmark og Boligselskabernes Landsforening opretter en selvejende institution (fond), der administrerer Branchenævnet. Foreningerne hæfter solidarisk for institutionen. Foreningerne indbetaler fornødne midler til institutionen til administration. Det kan aftales, at en af foreningerne eller en ekstern enhed virker som sekretariat for institutionen mod betaling. Det skal dog sikres, at sekretariatsbistand mv. sker uvildigt og uafhængigt i forhold til parterne og sagerne Sanktioner En administrator kan af Branchenævnet tildeles en påtale eller en bod på op til kr. i disciplinærsager. Boden tilfalder Branchenævnet til dettes administration. Branchenævnet kan beslutte, at sanktioner skal offentliggøres for den indklagedes regning og med angivelse af indklagedes navn. Offentliggørelsen kan ske på en relevant hjemmeside eller i relevant tidsskrift, der

9 dækker branchen eller en del af branchen. Branchenævnet træffer bestemmelse om dette. Stk. 2. I honorar- og erstatningssager træffes afgørelse efter gældende ret. Stk. 3. Foreningernes bestyrelser beslutter om sanktioner skal have foreningsretlige konsekvenser for den indklagede. Stk. 4. Branchenævnets afgørelser kan ikke indbringes for andre organer eller domstolene, jf. dog lov om voldgift. 9

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed

Læs mere

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor CCBE s regler om god advokatskik 1. PRÆAMBEL 1.1. Advokatens stilling i samfundet I et samfund, der hviler på respekt for lov og ret, udfylder advokaten en særlig rolle. Hans pligter er ikke begrænset

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator NME Ejendomsadministration ApS Søren Nymarks Vej 15 Postboks 1959 8270 Højbjerg Tlf./fax: 86281799 / 86288550 E-mail: mail@nmejendom.dk

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Administrationsaftale Andelsboligforening

Administrationsaftale Andelsboligforening Mellem undertegnede administrator Vestegnens Boligadministration Ved Torben BB Hansen Darup Mosevej 1 - Glim 4000 Roskilde Administrationsaftale Andelsboligforening Telefon nummer 20 96 69 39/4642 3070

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER December 2005

VEDTÆGTER December 2005 J.nr.. 025145-0018 sli/hkj VEDTÆGTER December 2005 For Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Baggrund Advokatrådet nedsatte i forsommeren 2010 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at gennemgå de gældende advokatetiske regler

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere