TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune"

Transkript

1 Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved opsætning af solcellepaneler på tagene af bygningerne i Vårkjærparken (Vårkjærvej 20-50), 8260 Viby J TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Navitas Rådgivende Ingeniører har på vejene af bygherre, boligorganisationen ALBOA, forespurgt Planlægning og Byggeri, om hvorvidt et projekt for opsætning af solcellepaneler på tagene af bygningerne i Vårkjærparken (Vårkjærvej 20-50) er VVM-pligtigt. Hvis projektet er VVM-pligtigt betyder det, at der skal udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVMredegørelse). Afgørelse Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri afgør hermed, at projektet kan gennemføres uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. planlovens 11 g, stk. 1 og 4 samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 27/12/2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Oplysninger i sagen Navitas Rådgivende Ingeniører har bl.a. oplyst følgende: Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sag: 14/ Sagsbehandler: Christina Friis-Hasché Anlægget placeres på eget tag på 6 bygninger i Vårkjærparken (Vårkjærvej 20-50). Bygninger er 11 meter høje. Taghældning: 2 grader Anlægget monteres parallelt med taget og vender mod syd, med en opbygningshøjde på maksimal 100 mm fra tagfladen til overkant af solceller. Antal m 2 solceller på hver bygning: 839 m 2. Antal m 2 solceller i alt (839 m 2 X 6): m 2 Anlægget er 46,3 kwp pr. boligblok og forventes at producere kwh året (eget forbrug er årligt: kwh). El-produktionen går til boligorganisationens eget forbrug, og vil kun give lidt overskudsproduktion om sommeren, ca 10% om året, som leveres til nettet. Solcellepanelerne opsættes i en afstand af 2 m fra tagkanten. Refleksionsværdien er under 2-3 %.

2 Baggrund for afgørelsen Solcelleanlæg er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), bilag 2, pkt. 3 a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 23. maj 2014 Side 2 af 5 I følge bekendtgørelsens 3, stk. 1 skal kommunen vurdere, om anlæg på bilag 2 vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er foretaget på baggrund af oplysningerne i vedlagte anmeldeskema af den 3. april 2014, samt eftersendte oplysninger pr. mail fra ansøger den 21. maj Der er ved vurderingen taget hensyn til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. Det vurderes, at opsætning af solceller på tagene af bygningerne i Vårkjærparken ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed kan gennemføres uden udarbejdelse af VVM-redegørelse. På trods af, at det ikke kan udelukkes, at der er mulighed for refleksion og genskin hos nabobebyggelsen - herunder bebyggelsen i Grøfthøjparken - vurderes det at generne er forholdsvis små. Det vurderes således, at solcelleanlægget ikke vil give anledning til så væsentlige gener i forbindelse med refleksion, at det vil udløse en VVM-pligt. Begrundelsen herfor er dels fordi anlægget stort set er vandret (2 grader) og dels på grund af en relativ lav refleksionsværdi (under 2-3 % - svarende til refleksionen fra en vandpyt). Det vurderes, at projektet ikke kan ses fra gadeplan, da solcellepanelerne opsættes i en afstand af 2 m fra tagkanten med en maksimal opbygningshøjde 100 mm fra tagfladen til overkant af solcellepanel. Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandet og de særlige drikkevandsinteresser i området, da projektet ikke medfører nedsivning af forurenende miljøskadelige stoffer. Partshøring Der er den 27. marts 2014 foretaget en besigtigelse i området. Det vurderes, at solcellepanelerne vil være synlige fra de øverste etager på Grøndalsvej 1, 2 og 3 samt de øverste etager på bygningerne i Grøfthøjparken På den baggrund har Planlægning og Byggeri foretaget partshøring af Ejendomsforvaltningen (hvad angår Grøndalsvej 1, 2 og 3) og NME Ejendomsadministration (hvad angår Grøfthøjparken ). Ejendomsforvaltningen havde ingen kommentarer og NME Ejendomsadministration har på vejene af Grundejerforeningen Grøfthøjparken sammen med repræsentanter fra de adspurgte ejendomme i Grøfthøjparken indsendt en indsigelse mod projektet primært begrundet i nedenstående punkter: Af det fremsendte materialer fremgår det, at der er en refleksionsværdi i panelerne.

3 Det fremgår at panelerne etableres med en vinkel på 15 % Det fremgår andet steds at taget har en hældning på 2 %, men det fremgår ikke hvorvidt de skal tillægges de 15 % Det fremgår ikke klart i hvilken retning anlægget vil hælde. Under hensyntagen til ejendommenes placering, og en placering af anlægget med sydvendte paneler, mener høringsparten, at der er en reel mulighed for refleksion og genskin specielt i den første del af dagen. Vi mener ikke vi kan udelukke at dette kan give gener for beboerne i vores område og herunder specielt for beboerne i ejendommene Grøfthøjparken og maj 2014 Side 3 af 5 Som opfølgning på indsigelsen har Planlægning og Byggeri kontaktet ansøger. Anlæggets refleksionsværdi er på under 2-3 %, hvilket man som tommelfingerregel kan sammenligne med refleksionsværdien fra en vandpyt. Med hensyn til hældningen på anlægget har ansøger i mail af den 21. maj 2014 oplyst at anlægget monteres parallelt med taget som har en taghældning på 2 %. Anlægget vender mod syd og får en opbygningshøjde på 100 mm. fra tagfladen til overkant af solcellepanelerne. Anden lovgivning m.v. Der gøres opmærksom på, at der med denne afgørelse, om at der ikke er VVM-pligt, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser, som eksempelvis byggetilladelse. Klagevejledning Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Naturog Miljøklagenævnet efter reglerne i planlovens 58, 59 og 60 af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål. Afgørelsen kan desuden påklages af miljøministeren ved Naturstyrelsen. Klage skal være skriftlig og indsendes til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C eller pr. til der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen videresendes elektronisk til Natur- og Miljøklagenævnet, derfor foretrækker Aarhus Kommune at modtage klagen elektronisk. Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune senest ved kontortids ophør 4 uger fra afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato. Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar. Natur- og Miljøklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen.

4 For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klage sende en opkrævning på gebyret. 23. maj 2014 Side 4 af 5 Yderligere oplysning om klageregler og gebyrordningen, herunder om tilbagebetaling af gebyret, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder regnet fra den offentlige annoncering. Afgørelsen bliver annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside Med venlig hilsen Niels-Peter Mohr Afdelingsleder

5 Kopi til: ALBOA att. Niels Munthe 23. maj 2014 Side 5 af 5 NME Ejendomsadministration ApS att. Jesper Krath Aarhus Kommune: Planlægning og Byggeri, Byggesagsafdelingen

6 Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vedlagt Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre ALBOA Vestergårdsvej Viby J Navn, adresse, telefonnr. og på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej Vårkjærvej Viby J 5fv Viby By, Viby Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) Aarhus Kommune Oversigtskort i målestok 1: Se oversigtkort vedlagt fra kommunen Kortbilag i målestok 1: eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) Målestok angives: Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

7 Projektets karakteristika Tekst 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav Ikke relevant 2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal í m kvm * 34= kvm Det fremtidige samlede befæstede areal i m 2 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Se ovenfor NEJ Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m 2 Projektets bebyggede areal i m 2 Projektets nye befæstede areal i m 2 Projektets samlede bygningsmasse i m 3 Projektets maksimale bygningshøjde i m 15 cm fra tag 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Ikke relevant Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå mm/åå

8 Projektets karakteristika 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer type og mængde i driftsfasen Tekst Ikke relevant Mellemprodukter type og mængde i driftsfasen Færdigvarer type og mængde i driftsfasen Vand mængde i driftsfasen 6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Ikke relevant Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: Projektets karakteristika 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning Ja Nej Tekst 8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår +af+listevirksomheder/branchebilag/ Hvis ja angiv hvilke. Hvis nej gå til punkt Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår Hvis nej angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter - +bedst+tilgaengelige+teknik/ Hvis ja angiv hvilke. Hvis nej gå til pkt Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter Hvis nej angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner - +bedst+tilgaengelige+teknik/ Hvis ja angiv hvilke. Hvis nej gå til punkt 14.

9 Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner Hvis nej angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. ger/oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm Hvis ja angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Hvis nej gå til pkt Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor Hvis nej angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor 17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. a_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/ve jledninger_og_bekendtgoerelser.htm Hvis nej angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Hvis ja angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis nej gå til pkt Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor Hvis Nej angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden - I driftsfasen X X X Hvis Nej angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Hvis ja angives omfang og forventet udbredelse. Vurderes på minimum da en lastbil fragter materiel ud en gang på byggepladsen

10 Projektets karakteristika 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden Ja Nej X X Tekst Hvis ja angives omfang og forventet udbredelse. - I driftsfasen 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. X Hvis ja angives og begrundes omfanget. - I anlægsperioden X Der arbejdes kun i dagslys - I driftsfasen X 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr af 14. december 2006 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.asp?id=13011 Projektets placering Ja Nej Tekst 24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer jf Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer Jf. Byplanvedtægt nr. 4. Ingen bestemmelser vedr. solcelleanlæg Hvis ja, angiv hvilke: Hvis ja angiv hvilke: 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. Projektet ligger udenfor kystnærhedszonen

11 Projektets placering Ja Nej Tekst 29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens 3: jf. Der ligger en beskyttede 3 sø i en afstand af 160 meter nord for projektområdet..projektet vurderes ikke at medføre ændringer i søens tilstand eller dyreliv omkring søen. 32. Rummer 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område jf. Nærmeste fredet område ligger i en afstand af 1200 meter og projektet vurderes ikke at have indflydelse på det fredede område 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) jf. Projektområdet ligger i en afstand af 850 m til nærmeste Natura 2000 samt nærmeste habitatområde (Branbrand sø med omgivelser). Nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde (Kyssing Fjord) ligger i en afstand af 13 km mod syd. Nærmeste Ramsaområde (Horsens fjord) ligger i en afstand af ca. 25 km. Syd for projektområdet. 35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.asp?id= og bekendtgørelse nr af 21. december 2011 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.asp?id= samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen Projektet vurderes ikke at have indflydelse nogle af ovenstående områder. Ikke relevant 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. Anlæg er placeres i et område med drikkevandsinteresser, men det vurderes da anlæg er placeret på tag og der er ingen flydende væsker i solcellepaneler, at ikke have betydning for drikkevandskvaliteten Ingen nedsivning af forurenende miljøskadelige stoffer, som kan sive ned og forurene grundvandet. 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening jf. Området syd for projektet er nærmeste jordforurening er 60 meter fra nærmeste bygning og vurderes ikke at have betydning for projektet. Jorden berøres ikke. Kortlagt med jordforurening V1.

12

13 Situationsplan Vårkjærparken Beskrivelse af anlæg udover allerede beskrivelse i byggeansøgningen Solcelleanlæg installeres på alle 6 boligblokke. Anlæg vil næsten fylde hele tagfladen underhensyn til gangarealer m.m. Maksimal vinkel på anlæg vil være 15 grader. Anlæg er beregnet til at forsyne lejligheder men der bør forventes overskudsproduktion især i sommer månederne på 10 20%. Anlæg vil ikke kunne ses nedefra jorden. Inverter placeres teknikrum i kælder. Forslag til layout er at finde vedhæftet.

14 BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 Vårkjærvej 42, 8260 Viby J W N O E Sikkerheds zone. Ventilation mm. EMNE : Layout med 256 solcelle paneler SAG : Panel orientering fra syd: 0 DATO: Panel vinkel: Parallelt med taget MÅL : KONTROL : MEL Z:\ \4409 Martin Elkjær\Navitas tegningshoved\nyt logo tif Navitas Rådgivning Skæringvej Lystrup, Danmark AAY SIGN.: :200 RK TEGN. NR.: 1000 S

15 Christina Friis-Hasché Emne: Vårkjærparken. vårkjærvej 42 Vedhæftede filer: 1000 Tagplan.pdf Fra: Martin Elkjær Sendt: 13. marts :13 Til: Christina Friis-Hasché Emne: Re: VS: Vårkjærparken. vårkjærvej 42 sagnr Hej Christina, se svar nedenfor. vil du melde en dato ud for hvornår vi kan forvente godkendelse? den har ligget 3 måneder nu hos jer. On :26, Christina Friis Hasché wrote: Hej Martin Hermed lige en hurtig oversigt over de informationer jeg umiddelbart skal bruge i forbindelse med den lovpligtige VVM screening af solcelleanlægget. Der kommer givet vis et par spørgsmål mere når VVM screeningen igangsættes. Svar på det som er overstreget med gul. 839 kvm i alt 5034 Antal m2 på hver bygning og i alt. Anlægget er på kwp [1] og forventes at producere MWh om året (eget forbrug er årligt: MWh). Indikativ 66 kwp pr tag. Produktion: ca kwh. Eget forbrug ca kwh % af produktionen går til boligorganisationens eget forbrug. ca 80% Anlægget placeres på eget tag på 6 forskellige bygninger med fladt tag/med hældning? og med en højde på m (og antal etager) 1

16 Fladt tag 2 gr. 11 meter høj 2 gr. Taghældning? Hvordan monteres anlægget i forhold til tagfladen parallelt/ikke parallelt? højest sandsynligt paraleelt. Opbygningshøje på - mm fra tagfladen til overkant af soceller 100 mm Der opsættes antal felter solpaneler på hver tagflade (send en anden tegning der er nemmere at aflæse, så jeg kan se hvor præcis solcellepanelerne vil ligge på tagfladen.) se vedhæftet som også er vedlagt byggeansøgningen Solpanelerne opsættes m fra sternkanten 2 meter Refleksionsværdien er under %. 2-3% Med venlig hilsen Christina Friis-Hasché Arkitekt, Kommuneplanafdelingen Dir PLANLÆGNING OG BYGGERI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf [1] Kilo Watt Peak (kwp), er en betegnelse for den maksimale produktionskapacitet for et givent solcellepanel. Udregningen af kwp sker under særlige testforhold, så alle solceller måles efter de samme parametre. 2

17 Christina Friis-Hasché Fra: Martin Elkjær Sendt: 21. maj :56 Til: Christina Friis-Hasché Emne: Re: SV: Ansøgning om byggetilladelse - Solceller Vårkjærparken Hej Christina Hermed svar: Korrekt efter Anlægget er på 46,3kWp pr blok og forventes at producere kwh pr blok om året (eget forbrug er årligt: kwh pr blok). Anlæg er derfor meget mindre end de først antaget 66 kwp og vil kun give lidt overskudsproduktion om sommeren, ca 10% om året leveret til nettet Anlæg monteres parallelt med taget og vender mod syd. Højde er fortsat 100mm. On :17, Christina Friis Hasché wrote: Hej Martin Der er lige et par formelle ting jeg skal have skriftligt på plads, inden jeg udarbejder screeningsafgørelsen endeligt. Jeg har noteret mig at ansøgningen på hele projektet er indkommet efter skæringsdatoen for den nye ordning, dvs. efter den 31. december 2014 (jf. nedenstående mail). Bekræft venligt dette skriftligt. Samtidig har jeg et par opklarende spørgsmål til vedhæftede mail/projektbeskrivelsen et par spørgsmål, som også skal besvares skriftligt se punkterne nedenfor. I forhold til de konkrete spørgsmål, står der på situationsplanen følgende: Anlæg vil næsten fylde hele tagfladen underhensyn til gangarealer m.m. Maksimal vinkel på anlæg vil være 15 grader. Anlæg er beregnet til at forsyne lejligheder men der bør forventes overskudsproduktion især i sommer månederne på 10 20%. 1

18 Anlægget er på kwp og forventes at producere MWh om året (eget forbrug er årligt: MWh). Du har svaret: Indikativ 66 kwp pr tag. Produktion: ca kwh. Eget forbrug ca kwh. % af produktionen går til boligorganisationens eget forbrug. Du har svaret ca 80%. Jeg skal vide, hvad de sidste 20% af el produktionen fra solcelleanlægget bliver brugt til. Er det til boligforeningens eget forbrug (i Vårkjærparken) eller bliver det sendt videre i elnettet eller? Hvordan monteres anlægget i forhold til tagfladen parallelt/ikke parallelt? Du har i mailen svaret: højest sandsynligt paraleelt. Opbygningshøje på mm fra tagfladen til overkant af soceller. Du har svaret: 100 mm Jeg skal vide om det er parallelt eller ikke parallelt. Hvis ikke det er parallelt, skal du oplyse den forventede maimale hældning er den maimale hældning 15 grader som beskrevet i situationsplanen? Samtidig skal jeg vide hvilken retning panelerne vender. Mod syd, øst eller vest. (Det ser ud til at de vender mod syd på tagplanen, men jeg har svært ved at aflæse den). For en god ordens skyld skal jeg nævne, at byggetilladelsen først kommer efter screeningsafgørelsen (det forudsætter naturligvis en screeningsafgørelse om ikke VVM pligt). Byggetilladelse og screeningsafgørelse bliver således sendt til dig samlet til dig. Send svarene hurtigst muligt med henblik på at få afgørelsen udarbejdet i denne uge. Med venlig hilsen Christina Friis-Hasché Arkitekt, Kommuneplanafdelingen Dir PLANLÆGNING OG BYGGERI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf Fra: Christina Friis-Hasché Sendt: 19. marts :42 Til: 'Martin Elkjær' Cc: Nicolaj Clausen Hansen Emne: SV: Ansøgning om byggetilladelse - Solceller Langkærparken 2

19 Hej Martin På baggrund af din sidste mail, hvor du spørger om den forventede behandlingstid for VVMscreeningen, bad jeg sagsbehandleren i Byggesagsafdelingen om at kontakte dig. Der er tilsyneladende sket en misforståelse og jeg kan forstå, at du ikke er blevet kontaktet. Det beklager jeg. Der er sket en ændring i lovgningen vedr. VVM screeninger pr. 1. januar 2014, hvilket omfatter alle projekter som anmeldes efter denne dato. Jeres projekt blev anmeldt før denne dato. Dog var der i den første ansøgning kun gjort opmærksom på, at der var tale om et solcelleanlæg på én bygning (til eget brug). Det blev på den baggrund vurderet, at projektet ikke var screeningspligtigt iht. VVMbekendtgørelsen. Efter den 1. januar 2014 har projektet ændret karakter i sådan grad, at det nu er screeningspligtigt, da der er tale om et langt større anlæg (hvilket måske var meningen fra starten, men hvilket ikke var blevet anført i anmeldelsen til kommunen (før den 1. januar 2014). Jeg vurderer derfor, at der er tale om en anmeldelse af projektet, som er sket efter den første januar Det betyder konkret, at du selv skal udfylde et skema i forbindelse med anmeldelsen. Det betyder samtidig at sagsbehandlingstiden i forbindelse med VVM screeningen bliver kortere. Det skema du skal udfylde er bilag 5 til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Jeg har sat et uddrag ind af bekendtgørelsen nedenfor se særligt det der er overstreget med gul. Kapitel 2 Anmeldelsespligt og krav til anlæggets påbegyndelse 2. Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 og 2 skal bygherren indgive skriftlig anmeldelse til kommunen. Til anmeldelsen af anlæg opført på bilag 2 skal bygherren udfylde anmeldeskemaet i bilag 5, for så vidt angår de for anlægget relevante forhold, og fremsende det digitalt til den kompetente myndighed. Stk. 2. Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes, før den kompetente myndighed skriftligt 1) har meddelt bygherren, at anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt - dvs. ikke er VVM-pligtigt jf. 3, stk. 2, eller 2) har meddelt tilladelse (VVM-tilladelse) til at påbegynde anlægget efter en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-procedure) i henhold til bestemmelserne i 7. Nedenfor har jeg indsat link til det omtalte bilag 5, som ligger på retsinformations hjemmeside. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.asp?id=160746#bil5 På Naturstyrelsens hjemmeside kan VVM bekendtgørelsens bilag 5 også hentes som word fil se nedenstående link (Vær dog opmærksom på at jeg IKKE har tjekket at det er den senest opdaterede version af bilag 5. Hvis du vil være helt sikker skal du bruge ovenstående link fra retsinformation. Det er dit ansvar at du bruger det senest opdateret skema): ng/loveregler_vvm konkrete+sager/ Jeg beklager, at jeg ikke fik gjort opmærksom på alt dette i vores sidste telefonsamtale. Jeg troede faktisk, at det var mig der havde misforstået projektets størrelse. Men efter at have tal med Nicolaj Clausen Hansen i Byggesagsafdelingen, kunne jeg forstå, at projektet i første omgang var blevet anmeldt som noget der kun omhandlede én bygning. 3

20 Jeg foretager mig ikke yderligere før du har indsendt bilag 5 og svaret på alle punkterne i skemaet. Du er meget velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Christina Friis-Hasché Arkitekt, Kommuneplanafdelingen Dir PLANLÆGNING OG BYGGERI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Landzonetilladelse til legeplads matr.nr. 142a Usserød By, Hørsholm

Landzonetilladelse til legeplads matr.nr. 142a Usserød By, Hørsholm Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304 A 2700 Brønshøj Dato: 17.08.2015 Sagsnr: 2015-0363-1 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere