Center for Ejendomme og Intern Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ejendomme og Intern Service"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed, intern rådhusservice, udlejning, køb og salg. Centerets primære opgaver er: Rådgivning, projektering og gennemførsel af større anlægsarbejder og renoveringsprojekter. Energioptimering og styring. Køb og salg af fast ejendom, forpagtninger, udlejninger, forsikring og risikostyring. Drift af de kommunale bygninger herunder rengøring. Politiske udvalg: Planudvalget og Økonomiudvalget 2 Strategi og resultatmål Centeret vil være professionelle og effektive, så brugerne i højere grad kan fokusere på deres kerneopgaver og bruge mindst mulig energi på ejendomsadministration. Centeret vil implementere mulighederne for innovativ samskaben og hvor service, samarbejde og dialog er bærende og gennemgående elementer. Centeret vil optimere de ressourcer, der bruges på at bygge, drifte, vedligeholde og administrere kommunens ejendomme. Centeret skal inden for den aftalte økonomi sikre, at både nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse opføres, vedligeholdes og energiforbedres med vægt på funktionalitet og brugervenlighed samt energi- og miljømæssig bæredygtighed. Centeret skal indenfor de økonomiske rammer sikre velfungerende bygninger og lokaler, der er anvendelige for såvel eksterne som interne brugere, og som bidrager til medarbejdernes arbejdsglæde og effektivitet. Særlige fokusområder: Drift af det nye rådhus og sundhedscenter At optimere udnyttelsen og driften af de kommunale bygninger. Finansielle mål: Budgetoverskridelse på maksimalt 2 % Ikke-finansielle mål: 3 Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser Center Ejendomme og Intern Services bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Center Ejendomme og Intern Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt

4 Budgetnotat Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på udvalg Beløb i kr. 1) 1. Center for CEI 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i priser) Korrigeret budget ) Økonomiudvalget Planudvalget - PU Centrets nettobevilling i alt Tabel 3 Driftsbudget for fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Fælles administration Intern Service Forsikringer og risikostyring Centerets nettobevilling i alt Driftsbudgettet er reduceret på rammen for Forsikringer og risikostyring, idet beredskabet effektiviseres i forbindelse med, at det udskilles i et tværkommunalt selskab. Desuden er der reduceret på intern services ramme i forbindelse med energieffektiviseringer. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Bygningsdriftsareal Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på m2, samt et kælderareal på m2, der skal driftes. Udvidelse af bygningsdriftsarealet vil være udgiftsdrivende. 2. Funktionsændringer af driftsareal 3. Ældre bygningsmasse. Funktionsændringer, det vil sige ændringer af bygningernes anvendelse og formål vil være udgiftsdrivende, hvis lokaler anvendes i et længere tidsrum eller af flere brugere. Desuden kan nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver virke udgiftsdrivende, eksempelvis udvidelse af antallet af flygtninge, der kommer til kommunen. Da bygningsmassen i Egedal Kommune er ældre, er den omkostningsfuld at drifte i forhold til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der vil være mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 4. Energi På energiområdet er de primære drivere: Energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 2

5 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 Løn Fordelingen af løn i 2016 forventes samlet set at være jævnt fordelt henover året, på nær et udsving i april måned, når der udbetales særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. Øvrige udgifter Øvrig drift forventes samlet at være jævnt fordelt på nær et højere aktivitetsniveau i starten af året. Dette skyldes, at eksempelvis betaling af forsikringspræmien for kommunens samlede bygningsmasse falder først på året. Figur 2 Forventet indtægtsniveau for Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter Indtægter Indtægter forventes at variere henover året og samlet set med et højere indtægtsniveau i starten af året. Dette er baseret på indtægts-fordelingen i

6 Budgetnotat Risici Centrets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Egedal Kommune har en ældre bygningsmasse 2. Energi: Solcelleanlæg - Årsnettomålerordningen og afregning af merkapacitet Der er en ældre bygningsmasse i Egedal Kommune, hvilket udgør en risiko for akutte og dyre skader, der optager en del af budgettet for bygningsvedligeholdelse. Fordelingen af akutvedligehold og planlagt vedligehold er 70% akut og 30% planlagt vedligehold. Årsnettomålerordningen - Energistyrelsen har afvist samtlige kommuners ansøgninger om dispensation fra kravet om at udskille solcelleanlæg i selvstændige selskaber. Forudsætningen for investeringer i en række større solcelleanlæg har været forventningen om, at få dispensation for nye solcelleanlæg, der er etableret i forbindelse med større renovationsarbejder (eksempelvis nyt tag). Hvis kommunerne skal udskille anlæggene i selvstændige selskaber vil det få en betydelig driftsøkonomisk påvirkning. 1 mio. kr. i 2016 og i de efterfølgende år. I forbindelse med Parat til fremtiden er der sat et projekt i gang om energioptimering af tekniske anlæg, der som målsætning har at minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt de akutte skader på de tekniske anlæg. Eventuelt juridiske tiltag. Anke afgørelse til Energiklagenævnet. Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 4

7 Budgetnotat Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 1 Anlægsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Ejendomsvedligeholdelse Energistyring Ejendomsrenovering - skole Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet Øvrige Fagcenterets anlægsbudget i alt Tabel 2 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Planudvalget Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) For uddybning se anlægsbilag. 4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger De primære anlægsinvesteringer Investering Beskrivelse 1. Ejendomsrenovering Projekt Ejendomsrenoveringer Der er i 2016 afsat 15 mio. kr. til ejendomsrenovering, hvoraf de 8,3 mio. kr. er tilført fra Solcelleanlæg fase 2, jf. Byrådsbeslutning 27. august Energistyring Projekt Energistyring/besparelse Projektet er en fortsættelse af tidligere projekt om energiledelse, og projektet fortsættes i nyt projekt Energistyring/besparelse Under projektet er ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. 5

8 Budgetnotat Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseret anlægsbudget 1. Ejendomsvedligeholdelse Anlægsprojektet er periodiseret ud fra en forventning om, at forbruget falder i marts, juni, august og december. 2. Energistyring Anlægsbudgettet forventes fordelt med ekstra betalinger i marts, august, november og december. 6

9 Fælles administration Fælles administration 1. Fælles administrations primære aktiviteter Primære aktiviteter: I gruppen fast ejendom, forsikring og administration er de primære aktiviteter køb og salg af fast ejendom, forpagtning, udlejning samt diverse administrative opgaver. I gruppen byg, teknik og energi er de primære aktiviteter rådgivning, projektering og udførsel af større anlægsarbejder og renoveringsarbejder. Her er endvidere opgaverne energioptimering og energistyring i samtlige kommunale ejendomme forankret. 2. Resultatmål Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Fælles Administrations budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Fælles administration fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) CEI-fælles administration 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) 2016 Løn, lønrefusioner, samt fælles administrative omkostninger i Center for Ejendomme og Intern Service, der understøtter de øvrige fagområder i udførelse af opgaveporteføljen. Nye opgaver samt udvidelse af eksisterende opgaver, som eksempelvis intensivering af køb og salgsopgaven vil være udgiftsdrivende Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt CEI-fælles administration nettobevilling i alt Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Omkostninger til løn og fælles administrative understøttende funktioner på de øvrige fagområder Forudsætninger 7

10 Fælles administration 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønudgifterne er periodiseret med 1/12-dele på nær april måned, hvor særlig feriegodtgørelse udbetales. Indtægter Indtægter fra blandt andet leje falder i 1/12-dele. 3.4 Risici Her beskrives fælles administrations største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Lønbudget Nye opgaver samt udvidelse af eksisterende opgaver, som eksempelvis intensivering af køb og salgsopgaven vil være udgiftsdrivende. Center for Ejendomme og Intern Service 8

11 Fælles administration 4. Driftsbudget for Fælles Administration I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Fælles Administration Aktivitetsbudget for Fælles Administration 2016 Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Fælles Administration Tabel 2 Aktivitetsbudget for Fælles Administration Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Fælles Administration Budget Fælles administration Fælles administration - ejendom Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Fælles administration 2. Fælles administration ejendomme Aktiviteten er budgetlagt med udgangspunkt i Aktiviteten er budgetlagt med udgangspunkt i Periodiseret budget for Fælles Administration Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Fælles administration Udsvinget i april måned skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse samt 6. ferieuge. Fælles administration - ejendomme Udsvinget i april måned skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse samt 6. ferieuge. 9

12 Fælles administration 10

13 Intern Service Intern Service 2. Resultatmål Forbedret overblik over grunddata samt øget datanøjagtighed. At øge andelen af kloge m2. Fastholdelse af kommunens realkapital. Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist øges og fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 3,5. Kommunens nuværende udvendige vedligeholdelsesbehov/efterslæb skal reduceres med 20 % inden En reduktion af energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger på % i perioden Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Intern Service s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Intern Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret budget ) Intern Service s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug samt kommunens rengøringsfunktion. Desuden varetages vedligeholdelse af udenomsarealer Intern service Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Intern Service nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for Intern Servicefordelt på områder Beløb i kr. 1) 1. Intern service 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) Ejendomsadministration (873) Energi Ejendomsdrift Nettobevilling i alt

14 Intern Service 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Bygningsdriftsareal. Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på m2, samt et kælderareal på m2, der skal driftes. Jo større areal, der skal driftes, desto mere omkostningsfuldt. 2. Funktionsændringer af driftsareal 3. Ældre bygningsmasse. Funktionsændringer, det vil sige ændringer af bygningernes anvendelse og formål vil være udgiftsdrivende, hvis lokaler anvendes i et længere tidsrum eller af flere brugere. Desuden kan nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver virke udgiftsdrivende, eksempelvis udvidelse af antallet af flygtninge, der kommer til kommunen. Da bygningsmassen i Egedal Kommune er ældre, er den omkostningsfuld at drifte i forhold til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der ofte vil være mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 4. Energi På energiområdet er de primære drivere: energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Løn er placeret under CEI- fælles administration. Øvrige udgifter: Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. Indtægter Der er ikke budgetlagt med indtægter. 12

15 Intern Service Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr. Ejendomsadministration Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. Energi Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. Ejendomsdrift Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Ejendomsadministration Lejeindtægterne er periodiseret med 1/12-dele. Energi Der budgetteres ikke med indtægter. Ejendomsdrift Der budgetteres ikke med indtægter. 13

16 Intern Service 3.4 Risici Største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ældre bygningsmasse Bygningsmassen er ældre, hvilket indebærer, at bygningerne er dyre at vedligeholde og, at de akutte skader bliver flere og dyrere. Fokus på tidligt at vurdere bygningernes stand og vedligeholde i en prioriteret rækkefølge. Byg og Teknik 2. Udvidelse af driftsareal 3. Energi: Solcelleanlæg - Årsnettomålerordningen og afregning af merkapacitet. En række aktivitetsændringer, der besluttes i øvrige centre har afsmittende driftsmæssig påvirkning på ejendomsområdet. Udvides antallet af m2, der skal driftes, indebærer det en driftsøkonomisk risiko, medmindre det aktivitetsudvidende fagcenter har belyst de fulde driftsmæssige konsekvenser af udvidelserne. Årsnettomålerordningen - Energistyrelsen har afvist samtlige kommuners ansøgninger om dispensation fra kravet om at udskille solcelleanlæg i selvstændige selskaber. Forudsætningen for investeringer i en række større solcelleanlæg har været forventningen om, at få dispensation for nye solcelleanlæg, der er etableret i forbindelse med større renovationsarbejder (fx. I forbindelse med nyt tag). Hvis kommunerne skal udskille anlæggene i selvstændige selskaber vil det få en betydelig driftsøkonomisk påvirkning. Afregningsprisen vil falde fra 1,6 kr. pr. kwh til 0,6 kr. pr. kwh., hvis der Afhænger af den konkrete driftsudvidelse. 1 mio. kr. i mindreindtægt. I forbindelse med Parat til fremtiden er der sat et projekt i gang om energioptimering af tekniske anlæg, der som målsætning har at minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt de akutte skader på de tekniske anlæg. Særligt fokus på afledte driftsøkonomiske konsekvenser af nye tiltag. Samarbejde om udvidelsesforslag. Eventuelt juridiske tiltag i form af klage til Energiklagenævnet. Egedal Kommunes fagcentre Center for Ejendomme og Intern Service 14

17 Intern Service ikke kan afregnes efter nettomålerordningen. Det betyder 1 kr. mindreindtægt pr. kwt 1 mio. kwt. 4 Driftsbudget for Ejendomme og Intern Service pr. område I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Ejendomsadministration Aktivitetsbudget for ejendomsadministration 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsadministrationens område Tabel 3 Aktivitetsbudget for Ejendomsadministration (873) Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Ejendomsadministration (873) Budget Ejendomsadministration (873) -856 Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Ejendomsadministration Huslejeindtægter er budgetlagt ud fra indtægterne i Periodiseret budget for ejendomsadministration Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ejendomsadministration Indtægter og udgifter forventes at falde i 1/12-dele. 15

18 Intern Service 4.2 Energi Aktivitetsbudget for energi 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Energiområdet Tabel 4 Aktivitetsbudget for Energi Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Energi Budget Energi Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 4 1. El Der er budgetlagt med 7,3 mio. kwh. Enhedspris er i gennemsnit 1,67 kr. pr. kwh., hvilket giver 12,2 mio. kr. 2. Vand Der er budgetlagt med m3 og en enhedspris er i gennemsnit 67 kr. pr. m3., hvilket giver 3,4 mio. kr. 3. Varme Der er budgetlagt med 25,5 mio. kwh. Enhedspris er i gennemsnit 0,6 kr. pr. kwh., hvilket giver 15,3 mio. kr. Dertil kommer en fast afgift (fjernvarme) pr. m2 på ca. 3 mio. kr Periodiseret budget for energiområdet Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Energi Budgettet forventes at falde i 1/12-dele. 16

19 Intern Service 4.3 Ejendomsdrift Aktivitetsbudget for ejendomsdrift 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsdrifts område Tabel 5 Aktivitetsbudget for Ejendomsdrift Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Ejendomsdrift (m2 x kr. pr. m2) Budget Ejendomsdrift - skoler Ejendomsdrift - dagtilbud, børn Ejendomsdrift - adm.bygn Ejendomsdrift - idrætsanlæg 892 Ejendomsdrift - biblioteker 365 Ejendomsdrift - kulturhuse 339 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 1. Ejendomsdrift Egedal Kommunes samlede bygningsmasse er opgjort til m2. Der er afsat omkring 110,7 kr. pr. m2 til ejendomsdrift, hvilket er i alt 24,18 mio. kr. Budgettet er fordelt mellem skoler, dagtilbud, børn og unge, administrationsbygninger, idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse. Omkostningsfordelingen i forhold til drift af bygningsmassen vil løbende blive vurderet og justeret Periodiseret budget for ejendomsdrift Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ejendomsdrift samtlige bygninger Budgettet til ejendomsdrift er fordelt således, at der i løbet af årets tre første måneder forventes at være et lavere omkostningsniveau, idet vedligeholdelsen af bygningsmassen planlægges. Dermed forventes det resterende budget at blive anvendt i løbet af årets sidste 9 måneder. Der er højere udgifter til de større udvendige vedligeholdelsesarbejder i vintermåneder på grund af ekstra omkostninger til afdækning, mens renoveringsarbejderne er i gang, hvilket fører til højere aktivitet fra marts til efteråret. 17

20 Intern Service 18

21 Forsikring og risikostyring Forsikring og risikostyring 1. Forsikring og Risikostyrings primære opgaver Primære aktiviteter: Forestå sagsbehandlingen af alle forsikringsmæssige opgaver. Sikring af de kommunale bygninger med hensyn til adgangskontrol, tyverisikring, overvågning m.v. Desuden indgår betaling til beredskabet under dette område. 2. Resultatmål Målet for forsikring- og risikostyringsområdet er, at nedbringe antallet af forsikringsskader gennem udmøntning af kommunens nye forsikrings- og risikostyringspolitik. Finansielle mål: Reducere udgifterne i 2016 til forsikringsskader med kr. i forhold til niveauet i 2014 (2 mio. kr.). Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er Forsikring og Risikostyrings driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Forsikringer og risikostyring fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) 1. Forsikringer og risikostyring 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i priser) Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Forsikringer og risikostyring i alt Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af skader, specielt glasskader, autoskader samt bygningsog løsøreskader. 2. Udviklingen i antallet af bygninger og m2, der forsikres. Forudsætninger Der var omkostninger for 2 mio. kr. i udbetalte forsikringsskader i 2014 på tre omkostningsfulde skadesområder: Glasskader, autoskader og bygnings- og løsøreskader. Aktivitetsændringer på de øvrige forsikringsområder slår igennem ved afgang eller tilgang af bygninger. Forsikringspræmien justeres efter en samlet vurdering af ejendomsporteføljens sammensætning. 19

22 Forsikring og risikostyring 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Løn er budgetlagt under Fælles Administration. Øvrige udgifter Der vil være en større aktivitet i starten af året, i det forsikringspræmien for kommunens samlede bygningsmasse falder i starten af året, og som er justeret for til- og afgang af forsikrede bygninger (køb og salg). Indtægter Indtægter forventes i 1/12-dele. 3.4 Risici Største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Skadesudvikling glas, auto- og bygnningsog løsøreskader. 2. De selvforsikrede områder samt områder med høj selvrisiko Udbetaling af forsikringsskader for glas-, auto- og bygnings- og løsøreskader udgør en betydelig skadesomkostning i kommunen, og et øget antal skader vil øge skadesomkostningerne. Der er en selvrisiko på bygningsskader på kr., og nogle få store skader vil udgøre en væsentligt øget omkostning for kommunen. Selvrisiko for autoskader er kr., mens kommunen er selvforsikret for glasskader. Omkostningerne på 2. mio. kr. i 2014 forventes reduceret med % frem til Det svarer til kr kr. pr. skade - bygn.- og løsøre kr. pr. autoskade. Selvforsikret for glasskader. Der bliver i 2015 implementeret nyt forsikringssystem, der giver bedre rapportering af skadestyper. Forberedelse af forsikringsudbud i forår Der implementeres nyt risikostyringssystem i løbet af 2015 og Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 20

23 Forsikring og risikostyring 3. Ny lovgivning ift. sikkerhedsforanstaltninger for bygninger På området for risikostyring vil ændringer i lovgivning, der regulerer i hvilket omfang, der eksempelvis skal opsættes ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg) og lignende tekniske anlæg, påvirke udgiftsniveauet på området for risikostyring. Opdaterede bygningsoplysninger, så grundviden om sikkerhedsteknisk standard på bygningerne forefindes. Center for Ejendomme og Intern Service 4 Driftsbudget for forsikring of risikostyring I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Forsikring og risikostyring Aktivitetsbudget for forsikring og risikostyring 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for forsikring og risikostyring Tabel 3 Aktivitetsbudget for Forsikringer og risikostyring Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Forsikringer og risikostyring Budget Beredskab Forsikringer Risikostyring Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Beredskabet Betaling til det mellemkommunale selskab forventes at faldet i kvartalsvise betalinger. Budgettet er lagt med udgangspunkt i budgettet for 2015 og fratrukket 1,15 mio. kr. i effektivisering, som er Egedal Kommunes andel af effektiviseringsgevinsten som følge af aftalen om oprettelse af maksimalt 20 beredskabsselskaber på landsplan. 2. Forsikringer Der betales en samlet præmiesum for kommunens bygningsmasse. Præmiesummen justeres årligt som følge af til- og afgang af bygninger, der enten er købt eller solgt i løbet af det foregående år. 3. Risikostyring Lovgivningsmæssige forhold justerer i hvor stort et omfang ABA-anlæg og andre tekniske anlæg er lovpligtige samt krav fra forsikringsselskaber. 21

24 Forsikring og risikostyring Periodiseret budget for forsikringer og risikostyring Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Beredskab Betaling til det mellemkommunale selskab, der oprettes pr. 1. januar 2016 forventes betalt i 1/12-dele. Forsikringer Forsikringspræmien, der udgør størstedelen af budgettet betales i starten af året. Risikostyring Udgifterne falder i 1/12-dele. 22

25 Anlæg Anlæg 1 Anlægsbudget 1.1 Anlægsbudget Tabel 1 viser s anlægsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Tabel 1 Anlægsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 2 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Nedrivning af kommunale ejendomme Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Salg af Ølstykke Rådhus Rådhus Allé 1, Ølstykke Planudvalget 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Ejendomsrenovering - Skoler Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet Kvalitetsfondsprojekter Ejendomsrenovering Energistyring Energistyring Fagcentrets anlægsbudget i alt Økonomiudvalget Projekt Projekt salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 3 Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 22,5 mio. kr. til indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service -21 Center for Ejendomme og Intern Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Formålet med centeret er, at understøtte kommunes kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet budget på 56,4

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 11. Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri

Læs mere

Direktion og Udviklingssekretariat

Direktion og Udviklingssekretariat -21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Center for Teknik- og Miljø 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv -21 Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: - Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER?

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER? SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER? En enkel løsning, der kan spare jeres ejendomsadministration for mange penge ved at benchmarke og overvåge vand- og energiforbruget i jeres ejendomme

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

Investeringsoversigt med bemærkninger

Investeringsoversigt med bemærkninger Investeringsoversigt med bemærkninger Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budget forbrug 2014

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER?

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? En enkel løsning, der holder øje med vand- og energiforbruget og sparer jer for tusindvis af kroner I jeres ejendom kan der være mange penge at spare

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -21 Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Center for Administrativ Service (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Det nye rådhus/sundhedscenter

Det nye rådhus/sundhedscenter Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Mål og Midler Facility mangement

Mål og Midler Facility mangement Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Konjunkturer og budgetgaranti

Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

November Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune

November Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune November 2016 Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune 1 Indledning: Ejendomsporteføljen i Rødovre Kommune udgør en stor del af Rødovre kommunes økonomi i form af omkostninger til drift og anlæg. Herudover

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Center for Sundhed og Omsorgs kerneopgaver: Kerneopgaven for Center for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Oplæg til Ejendomspolitik

Oplæg til Ejendomspolitik Oplæg til Ejendomspolitik Kommunale ejendomme Katalysator for mulighederne gennem intensiveret anvendelse August 2015 1 /12 Eksempler på kommunale Ejendomspolitik / Ejendomsstrategi Fælles er typisk samme

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Center for Social Service Center for Social Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt,

Læs mere