Center for Ejendomme og Intern Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Ejendomme og Intern Service"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed, intern rådhusservice, udlejning, køb og salg. Centerets primære opgaver er: Rådgivning, projektering og gennemførsel af større anlægsarbejder og renoveringsprojekter. Energioptimering og styring. Køb og salg af fast ejendom, forpagtninger, udlejninger, forsikring og risikostyring. Drift af de kommunale bygninger herunder rengøring. Politiske udvalg: Planudvalget og Økonomiudvalget 2 Strategi og resultatmål Centeret vil være professionelle og effektive, så brugerne i højere grad kan fokusere på deres kerneopgaver og bruge mindst mulig energi på ejendomsadministration. Centeret vil implementere mulighederne for innovativ samskaben og hvor service, samarbejde og dialog er bærende og gennemgående elementer. Centeret vil optimere de ressourcer, der bruges på at bygge, drifte, vedligeholde og administrere kommunens ejendomme. Centeret skal inden for den aftalte økonomi sikre, at både nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse opføres, vedligeholdes og energiforbedres med vægt på funktionalitet og brugervenlighed samt energi- og miljømæssig bæredygtighed. Centeret skal indenfor de økonomiske rammer sikre velfungerende bygninger og lokaler, der er anvendelige for såvel eksterne som interne brugere, og som bidrager til medarbejdernes arbejdsglæde og effektivitet. Særlige fokusområder: Drift af det nye rådhus og sundhedscenter At optimere udnyttelsen og driften af de kommunale bygninger. Finansielle mål: Budgetoverskridelse på maksimalt 2 % Ikke-finansielle mål: 3 Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser Center Ejendomme og Intern Services bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Center Ejendomme og Intern Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt

4 Budgetnotat Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på udvalg Beløb i kr. 1) 1. Center for CEI 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i priser) Korrigeret budget ) Økonomiudvalget Planudvalget - PU Centrets nettobevilling i alt Tabel 3 Driftsbudget for fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Fælles administration Intern Service Forsikringer og risikostyring Centerets nettobevilling i alt Driftsbudgettet er reduceret på rammen for Forsikringer og risikostyring, idet beredskabet effektiviseres i forbindelse med, at det udskilles i et tværkommunalt selskab. Desuden er der reduceret på intern services ramme i forbindelse med energieffektiviseringer. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Bygningsdriftsareal Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på m2, samt et kælderareal på m2, der skal driftes. Udvidelse af bygningsdriftsarealet vil være udgiftsdrivende. 2. Funktionsændringer af driftsareal 3. Ældre bygningsmasse. Funktionsændringer, det vil sige ændringer af bygningernes anvendelse og formål vil være udgiftsdrivende, hvis lokaler anvendes i et længere tidsrum eller af flere brugere. Desuden kan nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver virke udgiftsdrivende, eksempelvis udvidelse af antallet af flygtninge, der kommer til kommunen. Da bygningsmassen i Egedal Kommune er ældre, er den omkostningsfuld at drifte i forhold til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der vil være mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 4. Energi På energiområdet er de primære drivere: Energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 2

5 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 Løn Fordelingen af løn i 2016 forventes samlet set at være jævnt fordelt henover året, på nær et udsving i april måned, når der udbetales særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. Øvrige udgifter Øvrig drift forventes samlet at være jævnt fordelt på nær et højere aktivitetsniveau i starten af året. Dette skyldes, at eksempelvis betaling af forsikringspræmien for kommunens samlede bygningsmasse falder først på året. Figur 2 Forventet indtægtsniveau for Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter Indtægter Indtægter forventes at variere henover året og samlet set med et højere indtægtsniveau i starten af året. Dette er baseret på indtægts-fordelingen i

6 Budgetnotat Risici Centrets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Egedal Kommune har en ældre bygningsmasse 2. Energi: Solcelleanlæg - Årsnettomålerordningen og afregning af merkapacitet Der er en ældre bygningsmasse i Egedal Kommune, hvilket udgør en risiko for akutte og dyre skader, der optager en del af budgettet for bygningsvedligeholdelse. Fordelingen af akutvedligehold og planlagt vedligehold er 70% akut og 30% planlagt vedligehold. Årsnettomålerordningen - Energistyrelsen har afvist samtlige kommuners ansøgninger om dispensation fra kravet om at udskille solcelleanlæg i selvstændige selskaber. Forudsætningen for investeringer i en række større solcelleanlæg har været forventningen om, at få dispensation for nye solcelleanlæg, der er etableret i forbindelse med større renovationsarbejder (eksempelvis nyt tag). Hvis kommunerne skal udskille anlæggene i selvstændige selskaber vil det få en betydelig driftsøkonomisk påvirkning. 1 mio. kr. i 2016 og i de efterfølgende år. I forbindelse med Parat til fremtiden er der sat et projekt i gang om energioptimering af tekniske anlæg, der som målsætning har at minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt de akutte skader på de tekniske anlæg. Eventuelt juridiske tiltag. Anke afgørelse til Energiklagenævnet. Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 4

7 Budgetnotat Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 1 Anlægsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Ejendomsvedligeholdelse Energistyring Ejendomsrenovering - skole Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet Øvrige Fagcenterets anlægsbudget i alt Tabel 2 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Planudvalget Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) For uddybning se anlægsbilag. 4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger De primære anlægsinvesteringer Investering Beskrivelse 1. Ejendomsrenovering Projekt Ejendomsrenoveringer Der er i 2016 afsat 15 mio. kr. til ejendomsrenovering, hvoraf de 8,3 mio. kr. er tilført fra Solcelleanlæg fase 2, jf. Byrådsbeslutning 27. august Energistyring Projekt Energistyring/besparelse Projektet er en fortsættelse af tidligere projekt om energiledelse, og projektet fortsættes i nyt projekt Energistyring/besparelse Under projektet er ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. 5

8 Budgetnotat Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseret anlægsbudget 1. Ejendomsvedligeholdelse Anlægsprojektet er periodiseret ud fra en forventning om, at forbruget falder i marts, juni, august og december. 2. Energistyring Anlægsbudgettet forventes fordelt med ekstra betalinger i marts, august, november og december. 6

9 Fælles administration Fælles administration 1. Fælles administrations primære aktiviteter Primære aktiviteter: I gruppen fast ejendom, forsikring og administration er de primære aktiviteter køb og salg af fast ejendom, forpagtning, udlejning samt diverse administrative opgaver. I gruppen byg, teknik og energi er de primære aktiviteter rådgivning, projektering og udførsel af større anlægsarbejder og renoveringsarbejder. Her er endvidere opgaverne energioptimering og energistyring i samtlige kommunale ejendomme forankret. 2. Resultatmål Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Fælles Administrations budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Fælles administration fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) CEI-fælles administration 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) 2016 Løn, lønrefusioner, samt fælles administrative omkostninger i Center for Ejendomme og Intern Service, der understøtter de øvrige fagområder i udførelse af opgaveporteføljen. Nye opgaver samt udvidelse af eksisterende opgaver, som eksempelvis intensivering af køb og salgsopgaven vil være udgiftsdrivende Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt CEI-fælles administration nettobevilling i alt Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Omkostninger til løn og fælles administrative understøttende funktioner på de øvrige fagområder Forudsætninger 7

10 Fælles administration 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønudgifterne er periodiseret med 1/12-dele på nær april måned, hvor særlig feriegodtgørelse udbetales. Indtægter Indtægter fra blandt andet leje falder i 1/12-dele. 3.4 Risici Her beskrives fælles administrations største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Lønbudget Nye opgaver samt udvidelse af eksisterende opgaver, som eksempelvis intensivering af køb og salgsopgaven vil være udgiftsdrivende. Center for Ejendomme og Intern Service 8

11 Fælles administration 4. Driftsbudget for Fælles Administration I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Fælles Administration Aktivitetsbudget for Fælles Administration 2016 Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Fælles Administration Tabel 2 Aktivitetsbudget for Fælles Administration Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Fælles Administration Budget Fælles administration Fælles administration - ejendom Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Fælles administration 2. Fælles administration ejendomme Aktiviteten er budgetlagt med udgangspunkt i Aktiviteten er budgetlagt med udgangspunkt i Periodiseret budget for Fælles Administration Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Fælles administration Udsvinget i april måned skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse samt 6. ferieuge. Fælles administration - ejendomme Udsvinget i april måned skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse samt 6. ferieuge. 9

12 Fælles administration 10

13 Intern Service Intern Service 2. Resultatmål Forbedret overblik over grunddata samt øget datanøjagtighed. At øge andelen af kloge m2. Fastholdelse af kommunens realkapital. Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist øges og fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 3,5. Kommunens nuværende udvendige vedligeholdelsesbehov/efterslæb skal reduceres med 20 % inden En reduktion af energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger på % i perioden Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Intern Service s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Intern Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret budget ) Intern Service s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug samt kommunens rengøringsfunktion. Desuden varetages vedligeholdelse af udenomsarealer Intern service Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Intern Service nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for Intern Servicefordelt på områder Beløb i kr. 1) 1. Intern service 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) Ejendomsadministration (873) Energi Ejendomsdrift Nettobevilling i alt

14 Intern Service 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Bygningsdriftsareal. Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på m2, samt et kælderareal på m2, der skal driftes. Jo større areal, der skal driftes, desto mere omkostningsfuldt. 2. Funktionsændringer af driftsareal 3. Ældre bygningsmasse. Funktionsændringer, det vil sige ændringer af bygningernes anvendelse og formål vil være udgiftsdrivende, hvis lokaler anvendes i et længere tidsrum eller af flere brugere. Desuden kan nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver virke udgiftsdrivende, eksempelvis udvidelse af antallet af flygtninge, der kommer til kommunen. Da bygningsmassen i Egedal Kommune er ældre, er den omkostningsfuld at drifte i forhold til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der ofte vil være mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 4. Energi På energiområdet er de primære drivere: energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Løn er placeret under CEI- fælles administration. Øvrige udgifter: Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. Indtægter Der er ikke budgetlagt med indtægter. 12

15 Intern Service Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr. Ejendomsadministration Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. Energi Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. Ejendomsdrift Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Ejendomsadministration Lejeindtægterne er periodiseret med 1/12-dele. Energi Der budgetteres ikke med indtægter. Ejendomsdrift Der budgetteres ikke med indtægter. 13

16 Intern Service 3.4 Risici Største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ældre bygningsmasse Bygningsmassen er ældre, hvilket indebærer, at bygningerne er dyre at vedligeholde og, at de akutte skader bliver flere og dyrere. Fokus på tidligt at vurdere bygningernes stand og vedligeholde i en prioriteret rækkefølge. Byg og Teknik 2. Udvidelse af driftsareal 3. Energi: Solcelleanlæg - Årsnettomålerordningen og afregning af merkapacitet. En række aktivitetsændringer, der besluttes i øvrige centre har afsmittende driftsmæssig påvirkning på ejendomsområdet. Udvides antallet af m2, der skal driftes, indebærer det en driftsøkonomisk risiko, medmindre det aktivitetsudvidende fagcenter har belyst de fulde driftsmæssige konsekvenser af udvidelserne. Årsnettomålerordningen - Energistyrelsen har afvist samtlige kommuners ansøgninger om dispensation fra kravet om at udskille solcelleanlæg i selvstændige selskaber. Forudsætningen for investeringer i en række større solcelleanlæg har været forventningen om, at få dispensation for nye solcelleanlæg, der er etableret i forbindelse med større renovationsarbejder (fx. I forbindelse med nyt tag). Hvis kommunerne skal udskille anlæggene i selvstændige selskaber vil det få en betydelig driftsøkonomisk påvirkning. Afregningsprisen vil falde fra 1,6 kr. pr. kwh til 0,6 kr. pr. kwh., hvis der Afhænger af den konkrete driftsudvidelse. 1 mio. kr. i mindreindtægt. I forbindelse med Parat til fremtiden er der sat et projekt i gang om energioptimering af tekniske anlæg, der som målsætning har at minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt de akutte skader på de tekniske anlæg. Særligt fokus på afledte driftsøkonomiske konsekvenser af nye tiltag. Samarbejde om udvidelsesforslag. Eventuelt juridiske tiltag i form af klage til Energiklagenævnet. Egedal Kommunes fagcentre Center for Ejendomme og Intern Service 14

17 Intern Service ikke kan afregnes efter nettomålerordningen. Det betyder 1 kr. mindreindtægt pr. kwt 1 mio. kwt. 4 Driftsbudget for Ejendomme og Intern Service pr. område I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Ejendomsadministration Aktivitetsbudget for ejendomsadministration 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsadministrationens område Tabel 3 Aktivitetsbudget for Ejendomsadministration (873) Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Ejendomsadministration (873) Budget Ejendomsadministration (873) -856 Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Ejendomsadministration Huslejeindtægter er budgetlagt ud fra indtægterne i Periodiseret budget for ejendomsadministration Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ejendomsadministration Indtægter og udgifter forventes at falde i 1/12-dele. 15

18 Intern Service 4.2 Energi Aktivitetsbudget for energi 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Energiområdet Tabel 4 Aktivitetsbudget for Energi Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Energi Budget Energi Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 4 1. El Der er budgetlagt med 7,3 mio. kwh. Enhedspris er i gennemsnit 1,67 kr. pr. kwh., hvilket giver 12,2 mio. kr. 2. Vand Der er budgetlagt med m3 og en enhedspris er i gennemsnit 67 kr. pr. m3., hvilket giver 3,4 mio. kr. 3. Varme Der er budgetlagt med 25,5 mio. kwh. Enhedspris er i gennemsnit 0,6 kr. pr. kwh., hvilket giver 15,3 mio. kr. Dertil kommer en fast afgift (fjernvarme) pr. m2 på ca. 3 mio. kr Periodiseret budget for energiområdet Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Energi Budgettet forventes at falde i 1/12-dele. 16

19 Intern Service 4.3 Ejendomsdrift Aktivitetsbudget for ejendomsdrift 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsdrifts område Tabel 5 Aktivitetsbudget for Ejendomsdrift Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Ejendomsdrift (m2 x kr. pr. m2) Budget Ejendomsdrift - skoler Ejendomsdrift - dagtilbud, børn Ejendomsdrift - adm.bygn Ejendomsdrift - idrætsanlæg 892 Ejendomsdrift - biblioteker 365 Ejendomsdrift - kulturhuse 339 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 1. Ejendomsdrift Egedal Kommunes samlede bygningsmasse er opgjort til m2. Der er afsat omkring 110,7 kr. pr. m2 til ejendomsdrift, hvilket er i alt 24,18 mio. kr. Budgettet er fordelt mellem skoler, dagtilbud, børn og unge, administrationsbygninger, idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse. Omkostningsfordelingen i forhold til drift af bygningsmassen vil løbende blive vurderet og justeret Periodiseret budget for ejendomsdrift Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ejendomsdrift samtlige bygninger Budgettet til ejendomsdrift er fordelt således, at der i løbet af årets tre første måneder forventes at være et lavere omkostningsniveau, idet vedligeholdelsen af bygningsmassen planlægges. Dermed forventes det resterende budget at blive anvendt i løbet af årets sidste 9 måneder. Der er højere udgifter til de større udvendige vedligeholdelsesarbejder i vintermåneder på grund af ekstra omkostninger til afdækning, mens renoveringsarbejderne er i gang, hvilket fører til højere aktivitet fra marts til efteråret. 17

20 Intern Service 18

21 Forsikring og risikostyring Forsikring og risikostyring 1. Forsikring og Risikostyrings primære opgaver Primære aktiviteter: Forestå sagsbehandlingen af alle forsikringsmæssige opgaver. Sikring af de kommunale bygninger med hensyn til adgangskontrol, tyverisikring, overvågning m.v. Desuden indgår betaling til beredskabet under dette område. 2. Resultatmål Målet for forsikring- og risikostyringsområdet er, at nedbringe antallet af forsikringsskader gennem udmøntning af kommunens nye forsikrings- og risikostyringspolitik. Finansielle mål: Reducere udgifterne i 2016 til forsikringsskader med kr. i forhold til niveauet i 2014 (2 mio. kr.). Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er Forsikring og Risikostyrings driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Forsikringer og risikostyring fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) 1. Forsikringer og risikostyring 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i priser) Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Forsikringer og risikostyring i alt Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af skader, specielt glasskader, autoskader samt bygningsog løsøreskader. 2. Udviklingen i antallet af bygninger og m2, der forsikres. Forudsætninger Der var omkostninger for 2 mio. kr. i udbetalte forsikringsskader i 2014 på tre omkostningsfulde skadesområder: Glasskader, autoskader og bygnings- og løsøreskader. Aktivitetsændringer på de øvrige forsikringsområder slår igennem ved afgang eller tilgang af bygninger. Forsikringspræmien justeres efter en samlet vurdering af ejendomsporteføljens sammensætning. 19

22 Forsikring og risikostyring 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Løn er budgetlagt under Fælles Administration. Øvrige udgifter Der vil være en større aktivitet i starten af året, i det forsikringspræmien for kommunens samlede bygningsmasse falder i starten af året, og som er justeret for til- og afgang af forsikrede bygninger (køb og salg). Indtægter Indtægter forventes i 1/12-dele. 3.4 Risici Største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Skadesudvikling glas, auto- og bygnningsog løsøreskader. 2. De selvforsikrede områder samt områder med høj selvrisiko Udbetaling af forsikringsskader for glas-, auto- og bygnings- og løsøreskader udgør en betydelig skadesomkostning i kommunen, og et øget antal skader vil øge skadesomkostningerne. Der er en selvrisiko på bygningsskader på kr., og nogle få store skader vil udgøre en væsentligt øget omkostning for kommunen. Selvrisiko for autoskader er kr., mens kommunen er selvforsikret for glasskader. Omkostningerne på 2. mio. kr. i 2014 forventes reduceret med % frem til Det svarer til kr kr. pr. skade - bygn.- og løsøre kr. pr. autoskade. Selvforsikret for glasskader. Der bliver i 2015 implementeret nyt forsikringssystem, der giver bedre rapportering af skadestyper. Forberedelse af forsikringsudbud i forår Der implementeres nyt risikostyringssystem i løbet af 2015 og Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 20

23 Forsikring og risikostyring 3. Ny lovgivning ift. sikkerhedsforanstaltninger for bygninger På området for risikostyring vil ændringer i lovgivning, der regulerer i hvilket omfang, der eksempelvis skal opsættes ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg) og lignende tekniske anlæg, påvirke udgiftsniveauet på området for risikostyring. Opdaterede bygningsoplysninger, så grundviden om sikkerhedsteknisk standard på bygningerne forefindes. Center for Ejendomme og Intern Service 4 Driftsbudget for forsikring of risikostyring I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Forsikring og risikostyring Aktivitetsbudget for forsikring og risikostyring 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for forsikring og risikostyring Tabel 3 Aktivitetsbudget for Forsikringer og risikostyring Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Forsikringer og risikostyring Budget Beredskab Forsikringer Risikostyring Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Beredskabet Betaling til det mellemkommunale selskab forventes at faldet i kvartalsvise betalinger. Budgettet er lagt med udgangspunkt i budgettet for 2015 og fratrukket 1,15 mio. kr. i effektivisering, som er Egedal Kommunes andel af effektiviseringsgevinsten som følge af aftalen om oprettelse af maksimalt 20 beredskabsselskaber på landsplan. 2. Forsikringer Der betales en samlet præmiesum for kommunens bygningsmasse. Præmiesummen justeres årligt som følge af til- og afgang af bygninger, der enten er købt eller solgt i løbet af det foregående år. 3. Risikostyring Lovgivningsmæssige forhold justerer i hvor stort et omfang ABA-anlæg og andre tekniske anlæg er lovpligtige samt krav fra forsikringsselskaber. 21

24 Forsikring og risikostyring Periodiseret budget for forsikringer og risikostyring Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Beredskab Betaling til det mellemkommunale selskab, der oprettes pr. 1. januar 2016 forventes betalt i 1/12-dele. Forsikringer Forsikringspræmien, der udgør størstedelen af budgettet betales i starten af året. Risikostyring Udgifterne falder i 1/12-dele. 22

25 Anlæg Anlæg 1 Anlægsbudget 1.1 Anlægsbudget Tabel 1 viser s anlægsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Tabel 1 Anlægsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 2 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Nedrivning af kommunale ejendomme Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Salg af Ølstykke Rådhus Rådhus Allé 1, Ølstykke Planudvalget 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Ejendomsrenovering - Skoler Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet Kvalitetsfondsprojekter Ejendomsrenovering Energistyring Energistyring Fagcentrets anlægsbudget i alt Økonomiudvalget Projekt Projekt salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 3 Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 22,5 mio. kr. til indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 11. Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 Medarbejdere og brugere Kommunens opgaver, mål CEI Kommunens faciliteter En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 - et område med perspektiv og visioner Egedal Kommune, december 2013 Besluttet i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved deltagelse i branche møder.

Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved deltagelse i branche møder. 2016-2019 område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Indledning Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme skal sikre styringen af kommunens ejendomme, således, at der er godt overblik over ejendommene

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Sektor: Offentlige bygninger

Sektor: Offentlige bygninger TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS FREMTIDS SIKRING 42 OM OFFENTLIGE BYGNINGER Analysen har taget udgangspunkt i allerede eksisterende analyser, som er udarbejdet om renoveringsog vedligeholdelsesefterslæb

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere