VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l Rørmoseparkvej & , 3520 Farum DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med at sikre foreningens største aktiv: Ejendommen og dens almene vedligeholdelse. En vedligeholdelsesplan er en byggeteknisk gennemgang af din ejendom. Det vil sige, at hele ejendommen fra kælder til tag gennemgås af en byggeteknisk rådgiver bl. a. tagkonstruktionen, facader, vinduer samt tekniske installationer o.lign. Planen strækker sig over en periode på 10 år, og vi anbefaler, at ajourføre planen mindst hvert 3. år, så den altid afslører den aktuelle tilstand af ejendommen. En vedligeholdelsesplan sikrer det nødvendige overblik over din ejendoms vedligeholdelsestilstand, og præsenterer konkrete vedligeholdelsesarbejder, som er forudsætninger for, at ejendommen er et godt sted at bo, lever op til gældende lovgivning og optimerer ejendomsværdien. En vedligeholdelsesplan er redskabet, der muliggør såvel et aktuelt som et langsigtet budget for ejendommen, så den er sikret både i dag og i fremtiden. Udført af: Jesper Jensen Kontrolleret af: NRM Udført d.: Tlf. dir.: Version: 1.0 Ejendomsnr.: EJENDOMSADMINISTRATION KUBEN EJENDOMSADMINISTRATION A/S CARL JACOBSENS VEJ 31, 1 TLF CVR-NR VALBY FAX

2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Grundlag og forudsætninger... 3 Konklusion/sammenfatning... 5 Det videre arbejde... 6 Konklusion/sammenfatning for bygningsdele:... 7 Tilstandsvurdering af bygningen Tagværk Kælder / Fundering Facade / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Etageadskillelser WC / Bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallationer Gas Ventilation El installation Postkasse Energimærkning Udenoms arealer Økonomi og 10-årig vedligeholdelsesplan Side 2 af 28

3 Formål Formålet med nærværende bygningsgennemgang og redegørelse er at bedømme ejendommens vedligeholdelsesstand; herunder at vurdere og opstille en plan for de kommende vedligeholdelsesudgifter over en 10-årig periode. Med vedligeholdelsesplanen som den røde tråd for den tekniske drift af ejendommen, kan der udføres en målrettet og optimal drift af denne. Vedligeholdelsesplanen kan også bruges som planlægningsværktøj i forbindelse med ansøgninger om eventuelle tilskudsmidler. Vedligeholdelsesplanen bør opdateres som minimum hvert 3 år. Herved kan der indarbejdes eventuelle nye eller ændrede ønsker til ejendommen samtidig med, at det vurderes, om der er planlagte arbejder, der som følge af ændrede forudsætninger skal udføres tidligere eller senere end oprindeligt fastsat. Grundlag og forudsætninger Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet på baggrund af registreringer af KUBEN Ejendomsadministration A/S Ejendommene har været besigtiget udvendig med tilhørende udenoms arealer og fællesarealer. Bedømmelsen af den bygningsmæssige tilstand inklusive installationer er baseret på en visuel bedømmelse foretaget fra terrænniveau. I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang er der ikke foretaget undersøgelser, som kræver indgreb i bygningen og dens konstruktioner og installationer som f.eks. boringer, nedbrydning af konstruktioner eller lignende. KUBEN Ejendomsadministration A/S har intet ansvar for forhold som ikke kan iagttages og vurderes på ovenstående grundlag. KUBEN Ejendomsadministration A/S påtager sig intet ansvar overfor tredjemand i forbindelse med rådgivningen. Rådgivningen ydes i overensstemmelse med ABR 89, idet KUBEN Ejendomsadministration A/S samlede ansvar er begrænset til tre gange honoraret for bygningseftersynet af nærværende ejendom. Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Alle priser er vejledende overslagspriser, idet endelig fastsættelse af omkostningerne for de større arbejder vil kræve et nærmere projekt med indhentning af tilbud, ligesom prisen vil afhænge af det ønskede niveau for færdiggørelse af arbejderne. Side 3 af 28

4 Som grundlag for vedligeholdelsesrapporten har følgende været til rådighed: Ejendommens bestyrelsesmedlem, kontaktperson Hans Nielsen Rørmose Parkvej Farum BBR meddelelse Energimærkning, EMO rapport Andet : Driftplan fra Lind og Risør. Side 4 af 28

5 Konklusion/sammenfatning Beskrivelse af ejendommen Ejendom. opført i (årstal) Antal ejendomme Antal etager Kælder Tagetage Ejendommen er opført med ydervægge i blødstrøgne gule mursten, som fremstår med blank murværk. Bagmur er opført med 100 mm helvægselement. Tagkonstruktionen er udført som saddeltag med taghældning på 45 gr. Tagkonstruktionen er belagt med røde betontagsten, som er udført med undertag. Vinduer er fra producenten Rationel og er ren trækonstruktion monteret med 2-lags energi termoruder. Ejendommen er forsynet med naturgas, via BAXI gasfyr. Stueetager er forsynet med termostatsstyret gulvarme. Der er yderligere monteret varmegenvindingsanlæg Ejendommens generelle tilstand: Ejendommen fremstår i en meget god stand, med ydervægge, vinduer og tagværk i intakt tilstand. Beskrivelse af fællesarealerne: Fællesarealer består af enkeltvise grønne arealer, samt flisebelægning til hver bolig. Der er asfalteret fællesveje, hvor der også indgår fælles parkeringsarealer. Side 5 af 28

6 Det videre arbejde Når I har modtaget rapporten med tilhørende vedligeholdelsesplan, skal der tages beslutninger om det videre forløb omkring ejendommens vedligeholdelse, herunder økonomi. KUBEN Ejendomsadministration A/S har stor ekspertise i renovering og vedligeholdelse af ejendomme og påtager sig gerne gennemførelsen af de arbejder, som skal udføres på ejendommen. Ydelser kan bestå af: 1. Deltagelse af tekniker ved budgetmøder 2. Deltagelse ved generalforsamling med teknisk information 3. Fastlæggelse af foreningens ønsker og istandsættelsesarbejder 4. Ansøgninger og forhandlinger med myndigheder. 5. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 6. Indhentning af tilbud fra håndværkere. 7. Vurdering af indkomne tilbud samt forhandling med håndværkere og indstilling af tilbud til bestyrelsen. 8. Igangsætning af entreprisen. 9. Tilsyn, afholdelse og referering af byggemøder under arbejdets udførelse. 10. Attestering af fakturaer vedr. entreprisen 11. Afholdelse af afleveringsforretning inkl. udarbejdelse af afleveringsprotokol års garantigennemgang af entreprisearbejdet års garantigennemgang af entreprisearbejdet. 14. Inspektør for at sørge for, at ejendommen vedligeholdes efter forskrifterne. Teknisk bistand tilbydes foreningerne efter medgået tid eller for et honorar der svarer til et aftalt % af den samlede håndværker udgifter, helt afhængig af arbejdets omfang og karakter. Til tryk af tegninger, beskrivelse og lign. afsættes normalt en aftalt beløb alt afhænge af omfang og udformning. Side 6 af 28

7 Konklusion/sammenfatning for bygningsdele: I rapporten benyttes følgende vurderinger af konstruktionernes/bygningsdelenes tilstand. Denne bruges som en Vurdering Betydning Konstruktionen er nedbrudt og skal udskiftes. Der er begyndende nedbrydning af konstruktionen, og der skal udføres vedligeholdelsesarbejde. Konstruktionen er i normal stand alderen taget i betragtning. Konstruktionen har løbende været vedligeholdt og fremstår i pæn stand. Konstruktionen er ny eller har løbende været vedligeholdt og fremstår ny eller nyistandsat. Ingen bemærkning Side 7 af 28

8 Tilstandsvurdering af bygningen 01. Tagværk Tagværk fremstår i god stand. Det anbefales 1. gang årligt at foretage visuel gennemgang. Beskrivelse Tagkonstruktion er udført som saddeltag med 45 gr. hældning. Tagbelægning er udført i betontagsten med undertag. Registreringer Vurderinger og anbefalinger 1. Tagbelægning Tagbelægning er udført i betontagsten. Tagbelægning fremstår intakt. 1 gang årligt kontrolleres tagbelægning visuelt for evt. defekter. Skadet tagsten udskiftes. 2. Foto viser veluxrende, som bør renses. Velux ovenlys kontrolleres 1 gang årligt for rene render. Blade og skidt renses væk, så regnvand frit kan ledes væk. Side 8 af 28

9 3. Tagrender, nedløb. Tagrender efterses og renses ca. hvert 2. år. Evt. utætte samlinger udbedres. 4. Rygning Rygning fremstår intakte. Evt. fremtidige defekter i rygning bør udskiftes ved første registrering. 5. Tagflader Nordvendte tagflader kan være mere udsatte for alge belægning. Med tiden kan der foretages rensning for alger. Selve algebelægningen er ikke nedbrydende for tagbelægning, med kan danne grobund for udvikling af mos. Denne mos begroning bør bekæmpes. Dette kan udføres af firmaer indenfor tagrensningsområdet. Side 9 af 28

10 6. Tagudhæng Sternbræt ved tagrende fremstår intakt. Malerbehandling foretages generelt med et interval på 6-8 år. Næste malerbehandling anbefales indenfor 3-6 år. 7. Udhængsbrædder Udhængsbrædder er forbehandlet inden opsætning. De fremstår med synlig struktur. Udhængsbrædder er beskyttet mod vejrliget og behovet for malerbehandling fremadrettet er mere hvis der ønskes en visuel opfriskning. 8. Taghætter Aftrækshætter fra gasfyr er forsynet med afslutningshætte. Det er oplyst at denne er blæst af enkelte steder. Denne øverste hætte bør monteres, da evt. regnvand i aftræk kan forsage stop/fejl på gasfyr. Side 10 af 28

11 02. Kælder / Fundering Beskrivelse Fundament er udført i beton. Registreringer 1. Sokkel/fundament Sokkel fremstår intakte ved besigtigelsen. Vurderinger og anbefalinger Sokkel fremstår pæne og intakte. Der kan med tiden forekomme svindrevner i sokkelpuds. Dette er normalvis ikke nedbrydende for konstruktionen. Hvis der opstår større revner i sokler bør dette vurderes og efterfølgende udbedres. Side 11 af 28

12 03. Facade / sokkel Beskrivelse Facader fremstår intakte. Mindre svindrevner ved fuger kan forekomme. Større revner i murværk undersøges altid nærmere. Facader er opført i gule mursten og fremstår som blank murværk, med skrabet fuge. Registreringer 1. Galvside af facader Vurderinger og anbefalinger Facader fremstår som blank murværk. Mursten og fuger fremstår intakte. 2. Sålbænke Sålbænke er udført som rulleskifte. Der er ikke registreret skader på sålbænke. Med tiden kan der på rulleskifte være behov for afrensning af algebelægning og opretning af udvaskede fuger. Side 12 af 28

13 3. Dilationsfuger i murværk Dilationsfuger fremstår intakt. 4. Mørtelfuger Mindre svindrevne ved teglskifte. Side 13 af 28

14 04. Vinduer Beskrivelse Det anbefales generelt at malerbehandle trævinduer hvert 6-8 år. Vinduer i denne bygning er godt beskyttet for vejrlig og kan formentlig strække sig over lidt længere interval, for opmaling af vinduer. Ejendommen er forsynet med trævinduer fra producenten Rationel. Vinduer er monteret med energiglas. Registreringer 1. Vinduer i facade Vurderinger og anbefalinger Vinduer fremstår generelt pæne og intakte i overfladen. Det anbefales generelt at malerbehandle træ vinduer hvert 6-8 år. Vinduer i denne bygning er godt beskyttet for vejrlig og kan formentlig strække sig over lidt længere interval, for opmaling af vinduer. Det anbefales at opmale vinduer indenfor 3-5 år. 2. Elastiske fuger Elastiske fuger fremstår intakte. Det anbefales at fuger kontrolleres visuelt ca. hvert andet år, for evt. defekter. Side 14 af 28

15 05. Udvendige døre Døre fremstår generelt pæne og intakte i overfladen. Beskrivelse Ejendommen er forsynet med trædører fra producenten Rationel. Døre er monteret med energiglas. Registreringer 1. Hoveddøre Vurderinger og anbefalinger Døre fremstår generelt pæne og intakte i overfladen. Det anbefales generelt at malerbehandle udvendige døre ca. hvert 6-8 år. Det anbefales at opmale udvendige døre indenfor 3-5 år. 2. Bundstykker Bundstykker i facadedøre er udført i alukonstuktion og derved er risiko for rådskade ikke tilstede. Tidligere alu-konstruktioner i døre og vinduer kunne have tildens til at kondensere, især om vinteren. Side 15 af 28

16 06. Trapper 07. Porte / Gennemgange 08. Etageadskillelser Side 16 af 28

17 09. WC / Bad Vedligeholdelse af badeværelser henhører under den enkelte andelshaver. Beskrivelse Badeværelser er udført med flisebelægning og vådrumsmembram i vådzonen. Registreringer 1. Bruseniche. Vurderinger og anbefalinger Badeværelser er udført med fliser på gulv og i vådzone. Elastiske fuger i hjørner bør kontrolleres ca. hvert andet år for evt. defekter. Gulvafløb har indbygget vandlås som renses efter behov skyl toilet Toilet er fra producenten IFØ. Toilet er med 2- skyl funktion som er typen vandbesparende. Der kan opstå behov for rensning/udskiftning af svømmerventil, samt løfteanordning i toilet. Vandspejl i toiletkumme vil normalvis afsløre hvis der er behov for service, da rindende vand skaber små bevægelser i vandspejlet. Side 17 af 28

18 10. Køkken Vedligeholdelse af køkkener henhører under den enkelte andelshaver. Side 18 af 28

19 11. Varmeanlæg Beskrivelse Gasfyr har en forventet levetid på ca år. Der kan opstå behov for udskiftning af gasfyr senere i denne 10-års plan. Der afsættes beløb til dette. Ejendommen er forsynet med gasfyr som er placeret individuelt i hver enkelt bygning. Gulvvarme forsyner stueetagen og badeværelse med opvarmning, samt radiatoranlæg på 1.sal Registreringer 1. Rum for varmecentral overflader Vurderinger og anbefalinger Det anbefales at foretage service på gasfyr en gang årligt. Foreningen har indgået serviceaftale som dækker samtlige gasfyr. Gasfyr er ikke kondenserende. Ved udskiftning af gasfyr anbefales det at benytte en kondenserende kedel. Ved opstart af fyringssæson tilses varmeanlæg for korrekt vandstand. Dette kan kontrolleres på manometer(se foto). Vandstand bør være i område 1,0 2,0 bar. 2. Automatik Gulvvarme reguleres via termostater fra de enkelte rum. Motorventiler er placeret i bryggers under gasfyr. Hvis gulvvarme ikke kan reguleres til det ønskede temperaturvalg, kan det være signalet mellem motorventil og termostat der er problemet. Side 19 af 28

20 3. Demontering af eksisterende anlæg Radiatorer er forsynet med termostatventiler. Ved manglende varme på enkelte radiatorer kan følerelement afmonteres og stift på ventilen kontrolleres for frigang. Denne lille stift kaldet en pakdåse, kan specielt efter sommerperioder sidde fast inde i ventilhuset. Der forventes ikke udskiftninger af radiatorer i denne 10- års plan. Side 20 af 28

21 12. Afløb Beskrivelse Afløb er udført i pvc. Registreringer 1. Afløb i vaskeskab. Der forventes ikke udskiftninger på hovedafløbsledninger i denne 10-års plan. Der kan være behov for rensning af afløb. Vurderinger og anbefalinger Afløb er udført i pvc. Der forventes ikke udskiftninger på hovedafløbsledninger i denne 10-års plan. Der kan være behov for rensning af afløb. 13 Kloak Side 21 af 28

22 14 Vandinstallationer Beskrivelse Der forventes ikke udskiftninger på vandinstallationer i denne 10-års plan. Udskiftning af evt. armaturer henhører under den enkelte andelshaver. Vandinstallationer er fremført i gulv/vægge. Installation er udført i pex-rør uden skjulte samlinger. Registreringer 1. Demontering af eksisterende anlæg Vurderinger og anbefalinger Vandmåler er placeret i bryggers ved under gasfyr. 2. Stikledning Afspærring af vandstik til de enkelte bygninger er placeret ved fortorv. Side 22 af 28

23 15 Gas Beskrivelse Ejendommen er forsynet med naturgas. Registreringer Vurderinger og anbefalinger Side 23 af 28

24 16 Ventilation Service på varmegenvindingsanlæg fortages efter anvisninger fra producenten. Beskrivelse Bygningen er forsynet med et Nilan ventilationsanlæg. Registreringer 1. Ventilationsanlæg Vurderinger og anbefalinger Bygninger er forsynet med varmegenvinding fra producenten NILAN. Denne benyttes også i forbindelse med opvarmning af varmt brugsvand. Det anbefales at foretage service efter producentens anbefalinger. 2. Kanaler Ventilationskanaler er fremført i lofter/vægge og afsluttet med indstillelig luftudtag. 17 El installation Der forventes ikke større udskiftninger på elinstallationer i denne 10-års plan. Side 24 af 28

25 18 Postkasse Ja Nej Hvis ja: Ingen bemærkning Hvis nej: I 2004 blev der vedtaget en lov, der betyder, at beboere i etageejendomme i Danmark skal have installeret postkasser i stueetagen i hver opgang senest 31/ Energimærkning Ja Nej Hvis ja: Ingen bemærkning Beskrivelse Hvis nej: Situationer, der udløser energimærkning Der skal udarbejdes en energimærkningsrapport vedr.: Nybyggeri Salg Udleje Overdragelse af andel / anpart og regelmæssigt hver 5 år. Arbejdet anbefales udført i 2015 Energimærkning er udarbejdet i 2010, af Leif Hansen Rådgivende ingeniører Registreringer Vurderinger og anbefalinger 1. Energimærkninger er gældende i 5 år og fornyes herefter. Side 25 af 28

26 20 Udenoms arealer Beskrivelse Gangarealer er belagt med belægningssten, samt grønne arealer. Registreringer 1. Udenoms arealer Vurderinger og anbefalinger Gangarealer med belægningssten. Med tiden kan der være behov for afrensning. Højtryksrenser til afrensning frarådes generelt fra producentens side, da den øverste del af huden på stenen kan tage skade. Alge rens kan påføres og renses herefter med stiv kost og vand. 2. Asfaltbelægning på fællesvej Side 26 af 28

27 3. Fælles parkeringsplads. Side 27 af 28

28 21. Økonomi og 10-årig vedligeholdelsesplan Side 28 af 28

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 Ejendomsnummer: 108 303, d.04.03.2014 Øresund Parkvej 14-21, 2300 København S. Københavns Kommune Matrikel: 4522, Sundbyøster, København Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan

A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan August 2008 Udg.:1.0 Dato: 2008-08-12 Udarb.: Kontrol: sdi apb A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 O-års vedligeholdelsesplan A,/B

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere