Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014"

Transkript

1 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal indstille til Statsforvaltningen (Det kommunale Tilsyn) hvem der skal være a. formand og b. suppleant for formanden. Huslejenævnet: Boligreguleringsloven 36, stk. 2 og stk. 6. Beboerklagenævnet: Almenlejelovens 97, stk. 2 og stk. 6. Øvrige medlemmer af de to nævn: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal selv udpege a. de to andre medlemmer og b. suppleanter for disse Huslejenævnet: Boligreguleringslovens 36, stk. 3 og stk. 6. Beboerklagenævnet: Almenlejelovens 97, stk. 3 og stk. 6. Tiltrædelse af socialt sagkyndig: Endelig skal Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse udpege a. en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold, og som uden stemmeret skal tiltræde nævnet i tvister om overtrædelse af husordenen, og b. en suppleant for denne. Huslejenævnet: Boligreguleringslovens 36, stk. 5 og stk. 6. Beboerklagenævnet: Almenlejelovens 97, stk. 5 og stk. 6. Anden lovgivning, der har betydning for byrådets afgørelse: For at fremme ligestilling af kvinder og mænd er det bestemt i 10 a, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr af 19. december 2013 om ligestilling af kvinder og mænd, at organisationer, der stiller forslag om et medlem af et udvalg, der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, f.eks. et huslejenævn, skal foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Organisationen kan fravige bestemmelsen, hvis der foreligger særlige grunde, der samtidig skal angives. Det nye huslejenævn: Formand og suppleant er begge villige til genbeskikkelse. Disse er a. Cand. Jur. Morten Gregers Berdiin som nuværende formand og b. Cand. Jur. Bent Pedersen som nuværende suppleant

2 2 of 5 Der er ikke modtaget andre forslag. Huslejenævnets sekretariat foreslår, at Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse indstiller til Statsforvaltningen, at der sker genbeskikkelse for de næste 4 år. Der lægges herved vægt på de pågældendes erfaring. Øvrige medlemmer Udlejerrepræsentant og suppleant: Udlejerrepræsentant og suppleant skal efter boligreguleringslovens 36, stk. 3 og stk. 6, indstilles efter indstilling fra de større udlejerforeninger. Den indstillede skal være kendt med huslejeforhold. DJE Bolig, Djurslands Ejendomsadministration, Århusvej 22, 8500 Grenaa, er den lokale udlejerforening for Djursland. DJE Bolig har anmodet om dispensation fra kravet om, at der skal foreslås lige mange af hvert køn, idet nuværende udlejerrepræsentant og suppleanter er villige til genbeskikkelse. DJE Bolig har fremsendt indstilling om genbeskikkelse, også mht. suppleanter, således: a. Leon Nordmand Vetter, DJE Bolig, 8500 Grenaa b. Første suppleant, Joachim Jorge Vetter, DJE Bolig, 8500 Grenaa. Anden suppleant, Søren Schack Poulsen, Tækker Administration, 8000 Aarhus C. Udlejerforeningen anfører i øvrigt som krav for, hvem udlejerforeningen vil foreslå, at vedkommende enten har læst lejeret på universitetet eller har en uddannelse som ejendomsadministrator. Der bør efter huslejenævnets sekretariats opfattelse dispenseres fra kravet om indstilling af lige antal mænd og kvinder, når der af de anførte grunde ikke har kunnet peges på kvindelige kandidater. Sekretariatet foreslår, at der sker genbeskikkelse af den erfarne udlejerrepræsentant og de ligeledes erfarne suppleant(er) som indstillet af DJE Bolig. Lejerrepræsentant og suppleant: Lejerrepræsentant og suppleant skal efter boligreguleringslovens 36, stk. 3 og stk. 6, indstilles efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen. Den indstillede skal være kendt med huslejeforhold. Nuværende medlem er Ole Munch. Nuværende suppleant er Lone Buhrkal. Ingen af disse ønsker genbeskikkelse. Randers Lejerforening v/formand Kim Kristensen peger på advokat Lasse Frandsen, Videbæk, som medlem og på fuldmægtig Stefan Heilskov-Rousing, Vorup, som suppleant. Begge arbejder for Randers Lejeforening. De indstillede fra Randers Lejerforening er bosiddende i andre kommuner end Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Århus Lejerforening indstiller Carl Aage Jönsson, Århus, som medlem, alternativt efter ligestillingsloven Sarah Rohde, Skanderborg. Og som suppleant Preben Meineche, Århus, **

3 3 of 5 alternativt efter ligestillingsloven Kirsten Junge Laursen, Brabrand. De indstillede fra Århus Lejerforening er bosiddende i andre kommuner end Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Lejernes Landsorganisation, afdelingen på Djursland v/driftslederen, peger på Cand.jur. Tine Storvang, Tilst, og som suppleant Dorthe Kruse, Ebeltoft. Lejerorganisationen anfører, at de indstillede efter foreningens opfattelse er kvalificerede i særlig grad, og at organisationen ikke har kunnet bringe lige så kvalificerede mandlige kandidater i forslag. Derfor har organisationen ikke indstillet mænd. Tine Storvang er jurist og har erfaring som nuværende medlem af beboerklagenævnet. Dorthe Kruse har igennem en årrække været beboerrepræsentant i den ejendom i Ebeltoft, hvor hun bor. Huslejenævnets sekretariat foreslår, at Cand.jur. Tine Storvang udpeges. Der lægges særligt vægt på, at Tine Storvang ganske vist har bopæl uden for Djursland, men at hun har erfaring i lokalområdet som nuværende medlem af Det fælleskommunale beboerklagenævn for Djursland. Hun er endvidere indstillet af Lejernes Landsorganisations lokalafdeling for Djursland, der som den eneste lejerorganisation udelukkende dækker begge Djurslands kommuner med over 700 medlemmer fra kollektive bebyggelser i Grenaa, Hornslet og Ebeltoft. Sekretariatet foreslår endvidere, at Dorthe Kruse, Ebeltoft, udpeges som suppleant. Sekretariatet lægger vægt på, at Dorthe Kruse, ligesom Tine Storvang, er udpeget af den lokale Djurslands afdeling af Lejernes Landsorganisation, samt at også hun efter det oplyste kender til lejeretlige problemstillinger. Herudover har hun bopæl på Djursland. Det kunne overvejes ud fra princippet om kønskvotering ifølge ligestillingsloven at indstille udpegning af en mand, eksempelvis som suppleant. Hvis nævnet ses som en samlet enhed, vil det dog efter sekretariatets opfattelse være overensstemmende med princippet i ligestillingsloven, at lejersiden er repræsenteret med en kvinde både som menigt medlemme og som suppleant, eftersom både formand, formandssuppleant og udlejerside forslås repræsenteret ved mandlige medlemmer. Endvidere vurderes den lokale tilknytning at burde veje tungere end princippet om kønskvotering, når der er tale om et nævn, som skal træffe konkrete afgørelser i lokalområdet. Socialt sagkyndig De to nedennævnte, begge ansat i Syddjurs Jobcenter, er villige til genbeskikkelse: a. Afdelingsleder Niels Anders Poulsen, og b. Arbejdsmarkedsrådgiver Trine Christensen som suppleant. Huslejenævnets sekretariat foreslår, at der sker genbeskikkelse. Det nye beboerklagenævn: Formand og suppleant er begge villige til genbeskikkelse. Disse er a. Cand. Jur. Morten Gregers Berdiin som nuværende formand og b. Cand. Jur. Bent Pedersen som nuværende suppleant

4 4 of 5 Der er ikke modtaget andre forslag. Beboerklagenævnets sekretariat foreslår, at Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse indstiller til Statsforvaltningen, at der sker genbeskikkelse for de næste 4 år. Der lægges herved vægt på de pågældendes erfaring. Øvrige medlemmer Udlejerrepræsentant og suppleant: Udlejerrepræsentant og suppleant skal efter almenlejelovens 97, stk. 3 og stk. 6, være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. De almennyttige boligforeninger RandersBolig, Randers, og LejerBo, Valby, har afdelinger også på Djursland. Disse er imidlertid ikke fremkommet med indstillinger på trods af opfordring hertil. B45, Grenaa Andelsboligforening, har foreslået Elmo Christensen, der efter det oplyste er mangeårigt beboervalgt afdelingsformand og er medlem af boligorganisationens hovedbestyrelse. Det almene boligselskab, DjursBo, Hornslet, har foreslået den nyansatte direktør Bjarne Haubo Christensen, Risskov, der fra 1. august 2014 har afløst direktør Preben Thomsen som direktør for boligselskabet. Preben Thomsen er nuværende suppleant i nævnet. GABolig, Grenaa Andelsboligforening, har foreslået genudpegning af Lars Kirstein Pedersen som medlem. Ingen af boligorganisationerne bragt kvinder i forslag efter ligestillingsloven på trods af opfordring hertil fra beboerklagenævnssekretariatets side. Sekretariatet vurderer, at der bør lægges vægt på Lars Kirstein Pedersens særlige erfaring som nuværende medlem, og at det i sig selv kan begrunde, at han vælges igen. Vedrørende udpegning af en suppleant kan det være vanskeligt at argumentere for, hvorvidt DjursBos nye direktør Bjarne Haubo Christensen skal udpeges som suppleant frem for den af B45 foreslåede mangeårige afdelingsformand og medlem af boligorganisationens hovedbestyrelse, Elmo Christensen, Grenaa. Både DjursBo og B45 har flere afdelinger på Djursland. Sekretariatet for beboerklagenævnet foreslår, at direktøren for DjursBo, Bjarne Haubo Christensen, udpeges som suppleant med den begrundelse, at direktøren for en boligorganisation må formodes i særlig grad at have daglig føling med udlejers opgavevaretagelse i en almennyttig boligorganisation og derfor god indsigt i karakteren af de konkrete tvister, som et beboerklagenævn tager stilling til. Lejerrepræsentant og suppleant Lejerrepræsentant og suppleant skal efter almenlejelovens 97, stk. 3 og stk. 6, være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Randers Lejerforening v/formand Kim Kristensen, indstiller de samme personer som for huslejenævnet. Randers Lejerforening har dermed alene foreslået mænd og har ikke peget på personer, der er bosiddende i enten Norddjurs Kommune eller Syddjurs Kommune. **

5 5 of 5 Århus Lejerforening indstiller ligeledes de samme som for huslejenævnet. Århus Lejerforening har herved peget på både mænd og kvinder som menigt medlem og som suppleant. Ingen af de foreslåede er bosiddende på Djursland. Lejernes Landsorganisation, afdelingen på Djursland v/driftslederen, peger på Fritz Andersen, Hornslet, som medlem, og på Andreas Mossalski, Ebeltoft, som suppleant. Begge har efter de oplyste godt kendskab til forholdene indenfor det almene boligbyggeri, hvor de selv er almene lejere og fungerer som aktive tillidsfolk valgt til afdelingsbestyrelserne i de byggerier, som de bor i. Den lokalt forankrede afdeling på Djursland under Lejernes Landsorganisation har således indstillet en mand som menigt medlem og en mand som suppleant, begge bosiddende på Djursland. Lokalafdelingen oplyser, at det forgæves har været forsøgt at få en herboende, kvalificeret kvinde til at acceptere at blive indstillet. Fordi dette ikke lykkedes, har lokalafdelingen indstillet udelukkende mænd til dette nævn i form af de to indstillede herboende - også meget kvalificerede - personer. Efter beboerklagenævnets sekretariats opfattelse bør repræsentanter, der er bosiddende i kommunen, som udgangspunkt prioriteres frem for repræsentanter, der er bosiddende i andre kommuner, så der kan ses bort fra, at Lejernes Landsorganisation ikke har kunnet bringe både kvinder og mænd i forslag. Hensynet til at nævnsafgørelser kan tage udgangspunkt i lokalkendskab, bør således efter sekretariatets opfattelse vægtes tungere end hensynet til kønskvotering ved sammensætningen af nævnet. Da de to lokalt indstillede efter det oplyste har godt kendskab til lejeforholdene i alment boligbyggeri, foreslår sekretariatet, at byrådet udpeger Fritz Andersen, Hornslet, som medlem og Andreas Mossalski, Ebeltoft, som suppleant. Socialt sagkyndig De to nedennævnte, begge ansat i Syddjurs Jobcenter, er villige til genbeskikkelse: a. Afdelingsleder Niels Anders Poulsen, og b. Arbejdsmarkedsrådgiver Trine Christensen som suppleant. Beboerklagenævnets sekretariat foreslår, at der sker genbeskikkelse. September 2014 ÅT

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 29. januar 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 29. januar 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 29. januar 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V)

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven Administrationsgrundlag for godkendelser efter almenboligloven Vedtaget af Sorø Byråd den 17. december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Almenboliglovens formål og kommunalbestyrelsens tilsyn... 3 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere