Danmarks Farmaceutiske Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Farmaceutiske Universitet"

Transkript

1 Danmarks Farmaceutiske Universitet Tillæg til Årsrapport 2002

2 DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET Danmarks Farmaceutiske Universitet Tillæg til Årsrapport 2002 ISSN Redaktion: Jesper Munck, Anne Sørensen Grafisk design: Mads Frederik Tryk: Centraltrykkeriet Skive Foto: Jesper Munck Danmarks Farmaceutiske Universitet Universitetsparken København Ø Telefon: Fax: Internet: Årsrapport 2002 kan ses i elektronisk format (PDF-fil) på adressen: Alle beløbsangivelser er - når ikke andet er anført - i løbende priser.

3 TILLÆG TIL ÅRSRAPPORT 2002 Danmarks Farmaceutiske Universitet Tillæg til Årsrapport 2002

4 DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET Tillæg til Årsrapport 2002 Tillægget indeholder de statistiske oplysninger, der danner grundlag for årsrapportens analyser og vurderinger. For den nysgerrige læser, som gerne vil kende de detaljerede oplysninger om DFU s aktiviteter og produktion udgiver vi disse som tillæg til årsrapporten. BYGNINGER: Tabel 11 Nettobygningsareal PERSONALEOPLYSNINGER: Årsrapport 2002 og tillæg til denne kan begge findes på FORSKNING: Tabel 1 Tabel 2 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Videnskabelige publikationer Tabel 12 Ansattes alders- og kønsfordeling pr Tabel 13 Af- og tilgang af personale, VIP og TAP Tabel 14 Opslåede og besatte VIP-stillinger Tabel 15 Nyindskrevne ph.d.-studerende fordelt på køn Tabel 16 Kønsfordelingen på visse VIP stillinger pr Tabel 17 Gennemsnitligt antal sygedage REGNSKAB: FORSKERUDDANNELSE: Tabel 3 Aktivitetstal for forskeruddannelsen Tabel 4 Nyindskrevne ph.d.-studerende, finansieringsmodeller Tabel 5 Opslåede ph.d.-stillinger Tabel 6 Indskrevne ph.d.-studerende, indskrivningsalder og tid Tabel 7 Medvejledere for nyindskrevne ph.d.-studerende FARMACEUTUDDANNELSE: Tabel 8 Ansøgere og optagne på farmaceutuddannelsen Tabel 9 Antal kandidater, STÅ og gennemførselstid m.v. ÅBEN UDDANNELSE Tabel 18 Driftsregnskab for 2002 Tabel 19 Drifts- og overførselsindtægter Tabel 20 Formålsopdelt regnskab Tabel 21 Resultatopgørelse og akkumuleret resultat Tabel 22 Resultatopgørelse for markedsstyrede aktiviteter Tabel 23 Uforbrugte midler tilskudsfinansierede aktiviteter Tabel 24 Årsværk fordelt på formål Tabel 25 Driftsregnskab for uddannelse Tabel 26 Driftsregnskab for forskning Tabel 27 Driftsregnskab for andre faglige formål Tabel 28 Generel Ledelse og administration Tabel 29 Udbetalt mer- og overarbejdsbetaling Tabel 30 Fordelingsnøgle ved ufordelte løn og driftsudgifter Tabel 10 Åben uddannelse SIDE 4

5 TILLÆG TIL ÅRSRAPPORT 2002 FORSKNING Tabel 1. Forskningsudgifter (incl. forskeruddannelse) og forskningsårsværk (mio. kr.). Basisforskning 36,6 40,6 42,3 44,2 48,3 Forskeruddannelse 10,3 12,2 12,3 12,0 12,1 Tilskudsfinansieret forskning 29,6 33,3 34,6 28,7 25,8 Kontraktforskning 1,1 0,5 0,6 0,9 1,3 Forskning i alt 77,6 86,6 89,7 85,8 87,5 Forskningsårsværk (VIP + TAP) Forskningsårsværk (VIP) heraf ph.d.-studerende (VIP) Note: Difference i udgifter til forskning i alt skyldes afrunding. Tabel 2. Videnskabelige publikationer m.v. Ph.d.-afhandlinger Doktorafhandlinger Artikler i internationale tidsskrifter FORSKERUDDANNELSE Tabel 3. Aktivitetstal for forskeruddannelse. Antal ph.d.-årsværk i alt Heraf: * Ordinært finansierede (1) 29,5 27,5 32,9 38,2 34,1 * Forskeruddannelsesrådsfinansierede (2) 3,7 4,2 6,2 8,3 5,0 * Øvrig (ekstern) finansiering i alt (3) 39,8 43,3 45,9 45,5 40,8 Antal færdiguddannede ph.d. ere (4) Antal indskrevne pr. 1/ Note: Optællingen fra år 2001 er perioden til 30.09, tidligere års optælling af årsværk har fulgt kalenderåret. (1): Inklusiv forskerskolens stipendiater med 1/3. (2): Inklusiv forskerskolens stipendiater med 1/3 plus MEFA med 1/3. (3): Øvrige (MEFA 2/3, Forskerskolens stipendiater med 1/3) herunder også ATV, Virksomhedsansatte. (4): Perioden til heraf 2 uden immatrikulation. Tabel 4. Nyindskrevne ph.d.-studerende, fordelt på finansieringsmodeller. Ordinær finansierede Eksternt finansierede Heraf: * 100 % offentligt finansierede * 100 % industri finansierede * både offentligt og industri finansierede Samfinansierede med DFH Heraf: * resterende del offentligt finansierede * restende del industri finansierede * restende del både offentligt og industri finansierede EU (100 % finansierede) Udland (delvis finansierede) I alt Note: Tallene for 1998 er opgjort ifølge det akademiske år (fra 1. September til 31. August). Efterfølgende dækker tallene perioden SIDE 5

6 DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET Tabel 5. Opslåede ph.d.-stillinger m.v. Antal opslåede stillinger Antal ansøgere Antal kvalificerede ansøgere Heraf: * kvinder * mænd Antal ansatte stipendiater Heraf: * kvinder * mænd Note: Tælleperioden i år 2002 dækker perioden til Tabel 6. Indskrevne ph.d. er m.v. Gennemsnitlig indskrivningsalder (1) 28,6 27,2 27,7 27,6 27,1 Gennemsnitlig indskrivningstid (1+2) 3,8 4,1 4,1 3,9 3,9 (1): Gennemsnitlig indskrivningsalder er udregnet over de nyindskrevne ph.d.-studerende, som blev ansat på Universitetet. Tælleperioden i år 2002 dækker perioden til (2): Tiden dækker perioden fra indskrivning til grad tildeling, dvs. inkl. barsel, sygdom og orlov m.m. Tabel 7. Nyindskrevne ph.d.-studerende, medvejledere Fra industrien Fra sektorforskningsinstitut, andet universitet eller hospital Kun DFU-vejledere I alt Note: Tallene fra år 2001 og frem dækker perioden Tabel 8. Ansøgere og optagne på kandidatuddannelsen. FARMACEUTUDDANNELSE Antal 1. prioritetsansøgere pr. 28. juli Antal optagne pr. 1. okt De optagnes gennemsnitsalder 21,2 21,3 21,1 21,9 21,2 Medianalder for de optagne 20,2 20,3 20,2 20,4 20,2 Tabel 9. Antal kandidater, gennemsnitsalder og gennemførselstid m.v. Antal kandidater Gennemsnitsalder for kandidater 26,4 26,4 27,1 26,8 27,7 Gennemsnitlig gennemførselstid 5,9 5,9 6,1 5,9 6,2 Antal STÅ (excl. studieophold på apotek) Antal STÅ (incl. studieophold på apotek) SIDE 6

7 TILLÆG TIL ÅRSRAPPORT 2002 ÅBEN UDDANNELSE Tabel 10. Åben uddannelse. Antal deltagere på enkeltfag m.v Antal STÅ BYGNINGER Tabel 11. Nettobygningsarealer. Forskningsareal netto kvm Undervisningsareal netto kvm Øvrige arealer netto kvm Samlet nettoareal kvm Forskningsareal pr. videnskabeligt årsværk Undervisningsareal pr. STÅ Note: I forbindelse med indførelse af SEA ordning er der foretaget ny arealopgørelse. De nye oplysninger har fået konsekvens for perioden (inkl.). PERSONALEOPLYSNINGER Tabel 12. Oversigt over ansattes alders- og kønsfordeling ved DFU (pr ). Tabel 13. Af- og tilgang af personale, VIP (inkl. tidsbegrænsede stillinger) og TAP. Tilgang, VIP Afgang, VIP Tilgang, TAP Afgang, TAP Tabel 14. Opslåede og besatte videnskabelige stillinger. Opslåede stillinger Antal ansøgere Antal kvalificerede ansøgere Ansatte SIDE 7

8 DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET Tabel 15. Nyindskrevne ph.d.-studerende, fordelt på køn i procent. Kvinder 50 % 44 % 63 % 35 % 74 % Mænd 50 % 57 % 38 % 65 % 26 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Note: Tallene fra år 2001 og frem dækker perioden Tabel 16. Kønsfordeling på visse stillingskategorier. Mænd Kvinder I alt Professorer Lektorer Adjunkter Ph.d. er Note: Tallene er fremkommet ved optælling af faktisk antal personer ansat den (ikke årsværk). Tabel 17. Gennemsnitligt antal sygedage pr. ansat Antal dage 6,8 6,2 6,5 5,7 5,7 SIDE 8

9 TILLÆG TIL ÅRSRAPPORT 2002 REGNSKAB Tabel 18. Driftsregnskab Årets priser (mio. kr.) Regnskab Regnskab (R) Budget (B+TB) (B+TB)-(R) Budget Udgifter Løn- og stipendieudgifter Øvrige driftsudgifter Indtægter Nettoudgiftsbevilling Driftsindtægter Årets resultat Note: Løn- og stipendieudgifter er opgjort som løn- og stipendieudgifter fra Statens Centrale Lønsystem (SCL) + lønrefusionsbeløb. Tabel 19. Drifts- og overførselsindtægter, samt nettoudgiftsbevillinger fordelt på kilder. Årets priser (mio. kr.). Ordinær uddannelse Åben uddannelse Uddannelse i alt Statslige fonds- og programmidler EU og andre internationale tilskudsgivere Øvrige tilskudsgivere Tilskudsfinansieret forskning i alt Kontraktforskningsmidler Basis bevilling til forskning Forskeruddannelse Forskningsindtægter i alt Overførsels indtægt til kapitalformål Overførselsindtægt til øvrige formål Grundbevilling Overførselsindtægt øvrige formål i alt Deltagerbetaling for åben uddannelse Driftsindtægter ved salg og udleje Indtægter fra IV excl. forskning Driftsindtægter i øvrigt Driftsindtægter i alt Ordinære ph.d.-stipendier Forskerakademiet Andre tilskudsgivere Ph.d. løn Stipendierater i alt Tilskud fra internationale org. til udd. prog Tilskud i øvrigt til udd. formål m.v Øvrige tilskud i alt Institutionsintern statslig overførselsindtægt Indtægter i alt SIDE 9

10 DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET Tabel 20. Formålsopdelt regnskab, udgifter. Årets priser (mio. kr.). Delformål Ordinær uddannelse Åben uddannelse Efteruddannelse International studenterudveksling Øvrig uddannelse Uddannelse i alt Basisforskning Tilskudsfinansieret forskning Kontraktforskning Forskeruddannelse Forskning i alt Biblioteker Andre faglige formål i alt Bygningsdrift Generel ledelse og administration Øvrige Fællesformål i alt Lejemål og ejendomsskatter Vedligehold og mindre byggearbejder Kapitalformål i alt Institutionsintern overførselsudgift Udgift i alt Tabel 21. Resultatopgørelse og akkumuleret resultat. Årets priser (mio. kr.). UK 10 - ordinær virksomhed: Indtægter 128,6 132,8 135,3 182,0 194,615 Udgifter 114,9 128,7 134,8 176,3 182,511 Resultat 13,7 4,1 0,5 5,7 12,104 Akkumuleret resultat 15,9 20,0 20,5 26,2 38,238 UK 90 - Indtægtsdækket virksomhed Indtægter 0,4 0,8 1,2 0,8 2,445 Udgifter 0,8 0,8 0,8 0,9 1,363 Resultat (0,4) 0,0 0,4 (0,1) 1,082 Akkumuleret resultat 0,5 0,5 0,9 0,8 1,916 UK 95 - Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Indtægter 43,2 30,5 28,4 36,6 32,218 Udgifter 38,0 42,2 42,4 36,6 32,218 UK 97 - Andre tilskudsfinansieret aktiviteter Indtægter 1,1 0,3 0,0 0,4 0,364 Udgifter 0,6 0,5 0,4 0,4 0,364 I alt Indtægter 173,3 164,4 164,9 219,8 229,642 Udgifter 154,3 172,2 178,4 214,2 216,456 Resultat 19,0 (7,8) (13,5) 5,6 13,186 Akkumuleret resultat 42,7 34,9 21,4 27,0 40,154 SIDE 10

11 TILLÆG TIL ÅRSRAPPORT 2002 Tabel 22. Resultatopgørelse for markedsstyret aktiviteter. Omkostningsbaseret. Årets priser (mio. kr.). Forskning Andet I alt Indtægter 1,4 1,0 2,4 Omkostninger 0,6 0,8 1,4 Driftsresultat før afskrivning og forrentning 0,8 0,3 1,1 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 Årets omkostningsbaserede resultat 0,8 0,3 1,1 Tabel 23. Uforbrugte midler. Årets priser (mio. kr.). Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (UK 95) Statslige fonds- og programmidler 20,1 27,9 24,4 17,7 18,4 EU og andre internationale tilskudsgivere 1,8 1,1 (0,9) (0,4) (0,1) Øvrige tilskudsgivere 3,9 2,9 8,7 7,9 11,4 I alt 25,8 31,9 32,2 25,2 29,7 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK 97) Statslige fonds- og programmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EU og andre internationale tilskudsgivere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Øvrige tilskudsgivere 0,6 0,4 0,5 0,8 1,2 I alt 0,6 0,4 0,5 0,8 1,3 Tabel 24. Årsværk fordelt på hovedformål og VIP, DVIP og TAP Forventet forbrug 2003 Delformål VIP DVIP TAP I alt VIP DVIP TAP I alt VIP DVIP TAP I alt VIP DVIP TAP I alt VIP DVIP TAP I alt Ordinær uddannelse 46,3 10,8 74,3 131,4 47,5 11,4 78,9 137,8 51,7 10,5 75,3 137,5 50,4 9,2 79,8 139,5 52,0 10,0 80,0 142,0 Åben uddannelse 0,2 0,1 0,4 0,7 0,2 0,1 0,4 0,7 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2 0,0 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,5 Efteruddannelse 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 International studenterudveksling 0,2 0,2 Uddannelse i alt 46,5 10,9 74,7 132,1 47,7 11,5 79,3 138,5 52,1 10,6 75,6 138,3 50,8 9,3 80,2 140,3 52,6 10,1 80,3 143,0 Basisforskning 78,6 0,2 13,0 91,8 81,1 0,3 13,9 95,3 76,0 0,2 13,3 89,5 78,1 0,1 16,9 95,1 80,0 0,5 18,0 98,5 Tilskudsfinansieret forskning 56,8 1,1 9,8 67,7 53,6 7,6 61,2 51,0 6,6 57,6 37,9 0,6 4,7 43,1 40,0 5,0 45,0 Kontraktforskning 1,2 1,2 0,6 0,4 1,0 0,3 0,8 1,1 1,5 1,5 0,6 0,4 1,0 Forskeruddannelse 10,6 0,6 14,7 25,9 10,3 0,3 15,6 26,2 10,2 0,1 14,6 24,9 10,5 0,6 17,3 28,3 13,0 0,5 15,0 28,5 Forskning i alt 147,2 1,9 37,5 186,6 145,6 0,6 37,5 183,7 137,5 0,3 35,3 173,1 126,4 1,2 40,4 168,0 133,6 1,0 38,4 173,0 Biblioteker 7,2 7,2 7,3 7,3 7,7 7,7 7,6 7,6 8,0 8,0 Andre faglige formål i alt 7,2 7,2 7,3 7,3 7,7 7,7 7,6 7,6 8,0 8,0 Bygningsdrift 12,2 12,2 11,4 11,4 8,0 8,0 8,4 8,4 9,0 9,0 Generel ledelse og administration 0,9 16,1 17,0 1,0 17,2 18,2 1,0 18,8 19,8 1,0 18,6 19,6 1,0 18,0 19,0 Øvrige 1,0 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3 2,9 2,9 3,0 3,0 Fælles formål i alt 0,9 29,3 30,2 1,0 29,6 30,6 1,0 29,1 30,1 1,0 29,8 30,8 1,0 30,0 31,0 Vedligehold og mindre byggearbejder 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 Kapitalformål i alt 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 Årsværk i alt 194,6 12,8 148,7 356,1 194,3 12,1 153,7 360,1 190,6 10,9 151,6 353,1 178,2 10,5 161,9 350,6 187,2 11,1 160,7 359,0 SIDE 11

12 DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET Tabel 25. Driftsregnskab for uddannelse i årets priser (mio. kr.). Bevillingsfinansieret område: Udgifter 44,8 46,6 50,1 50,1 54,0 Indtægter 45,4 47,6 46,7 48,9 49,1 Saldo 0,6 1,0-3,4-1,2-4,9 Note: Indtægterne består af taxameterindtægter for uddannelse excl. taxametertilskud vedrørende fællesudgifter. Tabel 26. Driftsregnskab for forskning i årets priser (mio. kr.). Bevillingsfinansieret område: Udgifter 76,5 86,0 89,1 84,9 87,5 Indtægter 94,0 80,2 81,4 97,2 100,2 Saldo 17,5-5,8-7,7 12,3 12,7 Markedsstyret område: Indtægter 0,4 0,8 1,2 0,8 2,4 Direkte omkostninger 0,3 0,4 0,5 0,6 1,4 Dækningsbidrag 0,1 0,4 0,7 0,2 1,0 Årets overskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dækningsbidrag i procent 25% 50% 58% 25% 42% Note: Indtægterne vedrørende forskning er ikke direkte sammenlignede for perioden , pga. ændret bogføringsprincip for de modtagne tilskud til den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. Tabel 27. Driftsregnskab for andre faglige formål i årets priser (mio. kr.). Bevillingsfinansieret område: Udgifter 3,8 4,1 4,5 4,5 5,3 Indtægter 11,6 12,0 15,0 14,3 15,5 Saldo 7,8 7,9 10,5 9,8 10,2 Tabel 28. Generel ledelse og administration. Generel ledelse og administration (mio. kr.) 7,9 8,8 8,8 9,8 10,0 Generel ledelse og administration i % af totaludg. 5,1% 5,1% 4,9% 4,6% 4,6% Note: Udgifterne til generel ledelse og administration i procent af totaludgifterne, falder i år 2001 pga. indførelse af SEA-ordningen (husleje). Tabel 29. Udbetalt mer- og overarbejdsbetaling (1.000 kr.). Kr. Merarbejde Overarbejde I alt SIDE 12

13 TILLÆG TIL ÅRSRAPPORT 2002 Tabel 30. Fordelingsnøgle ved ufordelte løn og driftsudgifter. Basis- Kandidat- Forskerud- Forskning undervisning dannelse Eksternt finansieret forskning EKSTERN LEKTOR 100 ADJUNKT AMANUENSIS 100 DOCENT FORSKNINGSADJUNKT FORSKNINGSADJUNKT, ekst. fin FORSKNINGSASSISTENT FORSKNINGSASSISTENT, ekst. fin FORSKNINGSLEKTOR FORSKNINGSLEKTOR, ekst. fin GÆSTEFORELÆSER 100 LEKTOR PH.D. STUDERENDE, ord. fin PH.D. STUDERENDE, ekst. fin PROFESSOR STUDENTERMEDHJÆLPER, ord. fin. 100 STUDENTERMEDHJÆLPER, ekst. fin. 100 TAP på institut, ekst. fin TAP på institut, ord. fin UNDERVISNINGSASSISTENTER 100 UFORDELTE DRIFTSUDGIFTER, Institutterne CENSUR 100 BEDØMMELSE AF PH.D.-AFHANDLINGER 100 SIDE 13

14 Danmarks Farmaceutiske Universitet Universitetsparken København Ø Telefon: Fax: Internet:

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Budget- og planlægningskontoret April 2004. Årsrapport for Syddansk Universitet 2003

Budget- og planlægningskontoret April 2004. Årsrapport for Syddansk Universitet 2003 Budget- og planlægningskontoret April 2004 Årsrapport for Syddansk Universitet 2003 Beretning Syddansk Universitet er forankret i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg, med en campus i hver by. Universitetet

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIEREDE FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIEREDE FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER INSTITUT FOR ØKONOMI Ansvarlig leder: Allan Würtz Forretningscontroller: Morten Grunnet DELREGNSKAB 1 ORDINÆR VIRKSOMHED Projektøkonom(er): Yadigar Akbulut & Mia Just Pedersen Indtægtsbudget DR1 Finanslovstilskud:

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på:

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på: Indhold 1. Indledning... 3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur... 5 3. Driftsregnskab... 7 3.1 Ordinær virksomhed... 9 3.2 Ekstern virksomhed... 13 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...

Læs mere

PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL

PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL 1 PERSONALET I TAL 213 2 PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL 213 Udgiver Folketinget Juni 214 Christiansborg DK-124 København K Tlf. +45 33 37 55 ft@ft.dk www.ft.dk Foto Anders Hviid David

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 699

Ordinære finanslovsbevillinger 699 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 699 Der er fra 1991 taget en ny statslig kontoplan i brug. Københavns Universitets konto på finansloven hedder nu 20.62.01. Paragraffen er opdelt i underkonti,

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Danmarks Farmaceutiske Højskole

Danmarks Farmaceutiske Højskole Danmarks Farmaceutiske Højskole Virksomhedsregnskab 2001 DANMARKS FARMACEUTISKE HØJSKOLE Danmarks Farmaceutiske Højskole Virksomhedsregnskab 2001 ISSN 1399-3992 Redaktion: Jesper Munck (DFH) Grafisk design:

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Definition på et delregnskab

Definition på et delregnskab Definition på et delregnskab Et delregnskab er en specifikation/opsplitning af bogføringskredsen. Denne specifikation/opsplitning har for udgifter og indtægters vedkommende en entydig reference til en

Læs mere

PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL

PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL 1 PERSONALET I TAL 214 2 PERSONALET I TAL PERSONALET I TAL 214 Udgiver Folketinget Marts 215 Christiansborg DK-124 København K Tlf. +45 33 37 55 ft@ft.dk www.ft.dk Foto Anders Hviid David

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

!! "! #$!% %&! ' # ( #

!! ! #$!% %&! ' # ( # !! "! #$!% %&! ' # ( # ) & & *+ #%+, # -& #. #.! " ( * # ** * + + #+ #% # +!//0 & * & %$ #1 % * #!223 4* /// 5+*6 2//! 5+6///// &!4 + + +6*5 23 $# +&6 *! ////+ &!70!+( #1 "#1* //+& #666 * #666 +&# + $#

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

1. udkast til. Budget 2007

1. udkast til. Budget 2007 Til høring i Akademisk Råd 6..2006. udkast til Budget 2007 til Bestyrelsens møde den 30. november 2006 Samlede indtægter og omkostninger 2007-2009 Forskel B2006 FR2006 2007 2008 2009 200 06/07 Indtægter

Læs mere

Master i Idræt og Velfærd 2016

Master i Idræt og Velfærd 2016 Master i Idræt og Velfærd 2016 Informationsmøde på 28 April 2016 Program 17.00: Velkomst og generel information om uddannelsen v/ studieleder Lone Friis Thing 17.30: Indholdet i masteruddannelsens moduler

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Opslag: Region Syddanmarks postdocpulje 2015

Opslag: Region Syddanmarks postdocpulje 2015 Opslag: 6. december 2015 Region Syddanmarks postdocpulje 2015 Ansøgningsfrist: 15. marts 2015 kl. 24 Postdocpuljen støtter frikøb af tid til den forskningsmæssige del af ansættelsen i en klinisk postdoc-stilling

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

FUNDING. Fundingmuligheder for at finansiere dine ph.d.-studier. Vil du vide mere om ph.d.-funding? Så kontakt:

FUNDING. Fundingmuligheder for at finansiere dine ph.d.-studier. Vil du vide mere om ph.d.-funding? Så kontakt: PH.D. FUNDING Vil du vide mere om ph.d.-funding? Så kontakt: Fundraising og Projektledelseskontoret funding@adm.aau.dk eller Ph.d.-kontoret mab@adm.aau.dk Fundingmuligheder for at finansiere dine ph.d.-studier

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Forord. Indhold: side 2. Danmarks Farmaceutiske Universitet hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Forord. Indhold: side 2. Danmarks Farmaceutiske Universitet hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Årsrapport 2004 Forord Danmarks Farmaceutiske Universitet hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Med denne årsrapport for 2004 redegøres for det finansielle resultat af året 2004

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

AU I TAL 2014 FORORD FORORD

AU I TAL 2014 FORORD FORORD AU I TAL 2014 FORORD 1 FORORD AU i tal 2014 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling,

Læs mere

!! "! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,!

!! ! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,! !! "! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,! # % -! ##!# % *# $ ##!& "% #. ## #.## +! ## - % # # % & % *# ##!"% #* % *# + + - % *# *& $!##! (# % # +*## & $ # *& ## #*$. # - # % *! '! +*& //*& ## 0,* 1 ** #

Læs mere

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

DANMARKS FARMACEUTISKE HØJSKOLE

DANMARKS FARMACEUTISKE HØJSKOLE DANMARKS FARMACEUTISKE HØJSKOLE VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 Danmarks Farmaceutiske Højskole Virksomhedsregnskab 2000 ISSN 1399-3992 Grafisk design: Mads Frederik Tryk: Centraltrykkeriet Skive Foto: Jesper

Læs mere

Tabel A.2.1.B ( Sektorrelateret forskning ). Aalborg Universitet har i 2012 rettet indtægter fra sektorrelateret forskning i 2008 til 0 kr.

Tabel A.2.1.B ( Sektorrelateret forskning ). Aalborg Universitet har i 2012 rettet indtægter fra sektorrelateret forskning i 2008 til 0 kr. 25. juni 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Høringsudkast: Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. I medfør af 26, stk. 5, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kontoplanen 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Stk. 5 FIRST er åbent for optagelse af nye universitets - eller virksomhedsmedlemmer jf. 3 stk. 4.a.

Stk. 5 FIRST er åbent for optagelse af nye universitets - eller virksomhedsmedlemmer jf. 3 stk. 4.a. Vedtægter for FIRST 1 Oprettelse, navn og placering Stk.1 FIRST oprettes 1. januar 2003 som en forskerskole, der forbinder unive r- siteter og virksomheder. Parterne betegnes som FIRST universitetsmedlemmer

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Halvårsrapport 2011. Barsel.dk

Halvårsrapport 2011. Barsel.dk Halvårsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College

Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen VIA University College Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring Løn- og personalestatistikken 2009 Foreløbig udgave Hermed præsenteres en foreløbig udgave af løn- og personalestatistikken 2009, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter

Læs mere

ALM. BRAND FOND. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALM. BRAND FOND. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALM. BRAND FOND Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/11/2014 Jørgen H. Mikkelsen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET VEJLEDNING for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 Indhold 1. Om VIP-stillinger... 3 Ansøgningen... 3 Online ansøgning... 3 Bedømmelsesudvalg/Sagkyndig

Læs mere

IT-Universitetets kontoplan og vejledning

IT-Universitetets kontoplan og vejledning IT-Universitetets kontoplan og vejledning Alle fakturaer skal, for at blive betalt, konteres. På grundlag af bogførte fakturaer m.v. kan der trækkes regnskabsrapporter fordelt på udgiftens art og underopdelt

Læs mere

! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #

!  #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / # ! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / # ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)#.-- 144$ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$5. 66- #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..#

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. december 2014

Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS

Læs mere

Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016.

Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Til: Edith Thaarup Takstgrundlag 2016 Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Der er indregnet en regulering af budgettet

Læs mere

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2,, 5, 1, 15, 2,

Læs mere

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber

Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber 24. marts 2015 Undersøgelse af kønsfordelingen i visse børsnoterede selskaber Erhvervsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af kønsfordelingen pr. 19. februar 2015 samt pr. 1. januar i de seneste 10

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Årsrapport 2013. Barsel.dk

Årsrapport 2013. Barsel.dk Årsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: University of Leicester.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: University of Leicester. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: University of Leicester Land: England Periode: Fra:1. feb Til:1. juni Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Valgte ledere ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Valgte ledere ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Valgte ledere ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet 2000 1.3.2 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 Ad 2, dekaner... 1 Ad 3, institutledere... 2 Overenskomstansattes

Læs mere