Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Desferal 500 mg/hettuglas, stungulyfs- og innrennslisstofn, lausn. deferoxaminmesilat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Desferal 500 mg/hettuglas, stungulyfs- og innrennslisstofn, lausn. deferoxaminmesilat"

Transkript

1 Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Desferal 500 mg/hettuglas, stungulyfs- og innrennslisstofn, lausn deferoxaminmesilat Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 1. Upplýsingar um Desferal og við hverju það er notað 2. Áður en byrjað er að nota Desferal 3. Hvernig nota á Desferal 4. Hugsanlegar aukaverkanir 5. Hvernig geyma á Desferal 6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 1. Upplýsingar um Desferal og við hverju það er notað Desferal er lyf við járneitrun. Það verkar með því að flýta útskilnaði járns úr líkamanum. Desferal er notað við bráðri járneitrun (of mikið járn í líkamanum) og langvarandi járneitrun (langvarandi járnofhleðsla, uppsöfnun mikils járns í líffærum líkamans). 2. Áður en byrjað er að nota Desferal Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð. Ekki má nota Desferal ef um er að ræða ofnæmi fyrir deferoxaminmesilati eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Læknirinn eða heilbrigðisstarfsmaður mun gæta sérstakrar varúðar við meðferðina með Desferal. Varnaðarorð og varúðarreglur Áður en meðferð með Desferal hefst skaltu láta athuga sjón og heyrn hjá augnlækni og háls-, nef- og eyrnalækni og eftir það þriðja hvern mánuð. Ef barnið þitt er á meðferð með Desferal skal mæla hæð og þyngd barnsins þriðja hvern mánuð. Ef læknirinn hefur ávísað C-vítamínuppbót, skal tryggja að Desferal hafi verið notað reglulega í minnst 1 mánuð. Einungis má nota C-vítamínuppbót í samráði við lækninn. Ekki má nota meira en 200 mg af C-vítamíni á sólarhring meðan á meðferð með Desferal stendur. Annars getur það haft áhrif á hjartað. Hafðu samband við lækninn. Vera má að þvagið verði rauðbrúnt að lit (rauðvínslitað), vegna þess að meira járn verður í því. Þetta er alveg skaðlaust.

2 Láttu alltaf vita við rannsóknir, t.d. skimun, að þú sért á meðferð með Desferal. Það getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknanna. Hafðu tafarlaust samband við lækni eða heilbrigðisstarfsmann ef þú færð: sjóntruflanir eða heyrnartruflanir hita, særindi í háls, andþyngsli, niðurgang, uppköst, maga-/kviðverki eða almenna vanlíðan meðan á meðferð með Desferal stendur. Desferal getur gert þig viðkvæmari fyrir sýkingum. Notkun annarra lyfja samhliða Desferal Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Þetta á einnig við um lyf sem fengin eru án lyfseðils, t.d. náttúrulyf, vítamín og steinefni. Ráðfærðu þig við lækninn ef þú notar: geðlyf, geðrofslyf, lyf við mígreni og/eða lyf við ógleði (proclorperazin) C-vítamín. Meðganga og brjóstagjöf Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Meðganga Þú færð yfirleitt ekki meðferð með Desferal ef þú ert þunguð. Læknirinn leggur mat á hvert tilvik fyrir sig. Brjóstagjöf Læknirinn leggur mat á það hvort þú megir hafa barn á brjósti. Akstur og notkun véla Desferal getur valdið aukaverkunum (t.d. sundli, skertri sjón eða heyrn) sem geta í mismiklum mæli haft áhrif á öryggi við vinnu og hæfni til aksturs. Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing. 3. Hvernig nota á Desferal Læknirinn lætur þig vita hvaða skammt þú færð og hversu oft þú þarft að fá lyfið. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða heilbrigðisstarfsmanni. Einungis læknirinn má breyta skammtinum. Venjulegur skammtur er: Fullorðnir og börn Læknirinn ákveður skammtinn og hvernig og hvenær þú átt að fá Desferal. Skammtinum verður breytt reglulega í samræmi við niðurstöður blóð- og þvagsýna. Yfirleitt mun læknir eða hjúkrunarfræðingur gefa þér innrennslið. Desferal er gefið með hægu innrennsli undir húðina með innrennslisdælu, með innrennsli í bláæð eða með inndælingu í vöðva. Gefa má Desferal samtímis blóðgjöf. Aldraðir (eldri en 65 ára) Gæta skal varúðar í upphafi meðferðar með Desferal og almennt skal byrja að nota minni skammta til að koma í veg fyrir kvilla í lifur, nýrum eða hjarta.

3 Skert nýrnastarfsemi Nauðsynlegt getur verið að breyta skömmtum. Leitið upplýsinga hjá lækninum. Ef of mikið er notað af Desferal Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími ). Þig getur sundlað, jafnvel liðið yfir þig vegna lágs blóðþrýstings, þú getur fengið hraðan hjartslátt, maga-/þarmakvilla, tímabundið sjóntap, þú getur misst tímabundið getu til að tala eða skilja talað mál, fundið fyrir eirðarleysi, fengið höfuðverk, ógleði, hægan hjartslátt og minnkaða þvagmyndun vegna bráðrar nýrnabilunar. Greint hefur verið frá tilvikum mikillar mæði, bláma kringum varir og neglur og í verstu tilvikum meðvitundarleysi (bráðu andnauðarheilkenni) eftir gjöf mjög stórra skammta af Desferal í æð hjá sjúklingum með bráða járneitrun eða ákveðna gerð af arfgengu blóðleysi (miðjarðarhafsblóðleysi). Ef gleymist að nota Desferal Leitið til læknisins eða heilbrigðisstarfsmanns ef þú telur þig þurfa skammt af lyfinu. Ef hætt er að nota Desferal Leitið til læknisins eða heilbrigðisstarfsmanns ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 4. Hugsanlegar aukaverkanir Eins og við á um öll lyf getur Desferal valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Alvarlegar aukaverkanir Mjög sjaldgæfar aukaverkanir: (Koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum sjúklingum). Bráð sjónskerðing (jafnvel blinda), blindir blettir fyrir öðru eða báðum augum, þokusjón og erfiðleikar með að greina liti vegna bólgu í sjóntauginni. Hafið samband við lækninn eða heilbrigðisstarfsmann. Minnkuð sjón vegna veikleika í sjónhimnunni. Hafið samband við lækninn eða heilbrigðisstarfsmann. Drer á auga (óskýr sjón). Hafið samband við lækninn. Alvarleg sveppasýking (myglusveppasýki). Hafið samband við lækninn. Hraður hjartsláttur. Getur orðið alvarlegt. Ef fram kemur mjög hraður og óreglulegur hjartsláttur, vanlíðan eða yfirlið skal hafa samband við lækni eða sjúkrahús. Hringið jafnvel í 112. Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir: (Koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum sjúklingum). Blóðsjúkdómar t.d. blæðingar frá húð og slímhúðum og marblettir vegna breytinga á blóðmynd (of fáar blóðflögur/hvít blóðkorn). Hafið samband við lækninn. Ringlun, slæmur höfuðverkur, óróleiki, áhrif á meðvitund, jafnvel meðvitundarleysi, dá vegna truflana í heila. Bráð andþyngsli. Útbrot og þroti. Getur verið alvarlegt. Hafið samband við lækninn. Þroti í andliti, vörum og tungu getur reynst lífshættulegur. Hafið tafarlaust samband við lækni eða heilbrigðisstarfsmann. Hringið jafnvel í 112. Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (innan mínútna eða klukkustunda) vegna ofnæmis (bráðaofnæmislost). Hafið samband við lækninn eða heilbrigðisstarfsmann. Hringið jafnvel í 112. Aukaverkanir af óþekktri tíðni Krampar (sérstaklega hjá sjúklingum á skilunarmeðferð). Hringið jafnvel í 112. Skert nýrnastarfsemi, jafnvel nýrnabilun.

4 Ef þú færð alvarlegar aukaverkanir skaltu tafarlaust hafa samband við lækninn eða heilbrigðisstarfsmann. Ef þú meðhöndlar þig sjálf/sjálfur og færð alvarlegar aukaverkanir, skaltu tafarlaust hafa samband við lækni eða sjúkrahús. Hringdu jafnvel í 112. Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar Mjög algengar aukaverkanir: (Koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 sjúklingum). Lið- og vöðvaverkir. Verkir, bólga, roði í húð, útbrot, kláði og hrúðurmyndun í kringum stungustaðinn. Algengar aukaverkanir: (Koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum). Höfuðverkur. Ógleði. Ofsakláði. Vaxtarhömlun og beinkvillar (einkum við notkun stórra skammta og hjá börnum yngri en 3 ára). Hækkaður líkamshiti. Sjaldgæfar aukaverkanir: (Koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum sjúklingum). Hátíðniheyrnarmissir og suð fyrir eyrum. Astmi. Uppköst og magaverkir. Litlar blöðrur, þroti og sviði á stungustaðnum. Mjög sjaldgæfar aukaverkanir: (Koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum sjúklingum). Sinadráttur í fótleggjum. Náttblinda, skerðing á sjónsviði (getur verið alvarlegt). Hafið samband við lækninn. Ótær hornhimna. Lágur blóðþrýstingur. Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir: (Koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum sjúklingum). Sundl. Verkir og skyntruflanir vegna taugabólgu. Náladofi eða tilfinningaleysi í húð. Niðurgangur. Ógleði, uppköst, krampakenndir kviðverkir/iðrakveisa vegna bólgu í maga og þörmum (Yersinia maga- og garnabólga). Aukaverkanir af óþekktri tíðni: Vöðvasamdrættir Tilkynning aukaverkana Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 5. Hvernig geyma á Desferal Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. Geymið ekki við hærri hita en 30 C. Fullbúin lausn geymist í 24 klst.

5 Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið. 6. Pakkningar og aðrar upplýsingar Desferal 500 mg/hettuglas, stungulyfs- og innrennslisstofn, lausn inniheldur Virka innihaldsefnið er deferoxaminmesilat. Önnur innihaldsefni eru nitur. Lýsing á útliti Desferal og pakkningastærðir Útlit Desferal er hvítt eða því sem næst hvítt þurrefni í hettuglasi. Fullbúin lausn er tær, litlaus eða ljósgulleit. Pakkningastærðir Lyfið er fáanlegt í pakkningu sem í eru 10 hettuglös. Markaðsleyfishafi og framleiðandi Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsens Vej København S Danmörk Umboð á Íslandi Vistor hf. Hörgatúni Garðabær Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í apríl 2016.

6 Eftirfarandi upplýsingar eru aðeins ætlaðar læknum og heilbrigðisstarfsfólki: Varúð: Hratt innrennsli í bláæð getur valdið lágþrýstingi og losti (t.d. roða, hraðtakti, örmögnun og ofsakláða). Við gjöf lyfsins með inndælingu/innrennsli á að nota 10% lausn í vatni fyrir stungulyf, nema þegar lyfið er gefið í vöðva en þá getur verið nauðsynlegt að nota hærri styrkleika. Dæla á 5 ml af vatni fyrir stungulyf í hettuglasið sem inniheldur 500 mg af Desferal þurrefni og hrista það vel. Aðeins má nota tærar og litlausar (ljósgulleitar) lausnir. Þynna má 10% lausn Desferal enn frekar með hefðbundnum innrennslisvökvum (NaCl 0,9%, glúkósa 5%, Ringerlausn, Ringer-laktatlausn, kviðskilunarlausnum eins og Dianeal 137 glúkósa 2,27%, Dianeal PD4 glúkósa 2,27% og CAPD/DPCA 2 glúkósa 1,5%). Þegar Desferal er gefið með innrennslisdælu sem borin er á líkamanum, handa sjúklingum með langvarandi járnofhleðslu, gilda eftirfarandi leiðbeiningar: 1. Dragið vatn fyrir stungulyf upp í sprautu. 2. Sótthreinsa skal gúmmítappann á Desferal hettuglasinu með spritti áður en innihaldi sprautunnar er dælt í gegnum gúmmítappann. 3. Hristið hettuglasið vel þar til þurrefnið er uppleyst. 4. Dragið lausnina upp í sprautuna. 5. Festið framlengingarslönguna við sprautuna og tengið slönguna við fiðrildisnálina. Fyllið holrými slöngunnar með lausninni. 6. Setjið sprautuna í innrennslisdæluna. 7. Stingið fiðrildisnálinni undir húð á kviði, handlegg, efri hluta fótleggja eða læri. Mikilvægt er að hreinsa húðina vel með spritti. Nálaroddurinn á að geta hreyfst óhindraður undir húðinni. Ef hann gerir það ekki má vera að hann sé of nálægt húðinni. Endurtakið þá ferlið á öðrum stað eftir að húðin hefur fyrst verið hreinsuð með spritti. 8. Komið nálinni fyrir og festið hana. 9. Dælan er yfirleitt borin á líkamanum með belti eða axlarhulstri. Mörgum sjúklingum finnst heppilegast að lyfjagjöfin fari fram yfir nóttina. Geymsla Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. Geymið ekki við hærri hita en 30 C. Nota á lausnina strax eftir blöndun. Ef blöndun fer fram við viðurkenndar, sæfðar aðstæður má geyma lausnina við stofuhita í allt að 24 klst.

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: tengdan lífsstíl um neyslu ungs fólks á Norðurlöndum um ofnotkun á hreinlætisvörum og orku Hugmyndir að kveikju: Umræður um neyslu ungs fólks í dag. Fjallað um myndina

Læs mere

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Fylgiseðill Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Lesið fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til

Læs mere

Öryggisblað (SDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 888/2015 (EB reglugerð 1907/2006 REACH)

Öryggisblað (SDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 888/2015 (EB reglugerð 1907/2006 REACH) 1. útgáfa 08.06.2016 Öryggisblað (SDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 888/2015 (EB reglugerð 1907/2006 REACH) 1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins 1.1 Vörukenni: Q8 Formula VX Long

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur Nikótín Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Alltaf

Læs mere

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS. Nicotinell forðaplástur. Nikótín 7 mg/24 klst., 14 mg/24 klst. og 21 mg/24 klst.

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS. Nicotinell forðaplástur. Nikótín 7 mg/24 klst., 14 mg/24 klst. og 21 mg/24 klst. FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS Nicotinell forðaplástur Nikótín 7 mg/24 klst., 14 mg/24 klst. og 21 mg/24 klst. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega þar sem hann veitir mikilvægar upplýsingar

Læs mere

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS. Defitelio 80 mg/ml innrennslisþykkni, lausn defíbrótíð

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS. Defitelio 80 mg/ml innrennslisþykkni, lausn defíbrótíð B. FYLGISEÐILL 21 FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS Defitelio 80 mg/ml innrennslisþykkni, lausn defíbrótíð Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 1 mg, munnsogstöflur. Nikótín

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 1 mg, munnsogstöflur. Nikótín Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Nicotinell Mint 1 mg, munnsogstöflur Nikótín Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Alltaf

Læs mere

Kynnisferð til Kaupmannahafnar og Stokkhólms í maí 2007

Kynnisferð til Kaupmannahafnar og Stokkhólms í maí 2007 Kynnisferð til Kaupmannahafnar og Stokkhólms í maí 2007 Leikskólasvið Reykjavíkurborgar 2008 1 Kynnisferð fulltrúa leikskólaráðs og starfsmanna á Leikskólasviði til Kaupmannahafnar og Stokkhólms í maí

Læs mere

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen.

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen. Retningslinie Uppgávu- og ábyrgdarbýtið ímillum og eindir/leiðarar á LS, tá ið byrjar í starvi, broytir starv innanhýsis ella fer úr starvi / Opgave og ansvarsfordeling mellem medarbejdere og afdelinger

Læs mere

sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál]

sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál] sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál] um mótmæli gegn kjarnorkuendurvinnslustöðinni í Dounreay. Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Kristín Einarsdóttir, Árni Gunnarsson, Júlíus Sólnes, Páll Pétursson,

Læs mere

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými.

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými. Notkun FHF gólfhitagrindin er notuð til að stjórna vatnsrennsli í gólfhitakerfum. Hvert rör í kerfinu er tengt gólfhitagrindinni sem gerir kleift að stjórna vatnsrennsli í hverri rás og hita í hverju rými

Læs mere

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser Spil og leg 14 Læsebog side 40 41 Opgavebog side 68 Tegund: Samtalsæfing Form: Hópleikur Markmið: Að þjálfa orðaforða sem snýr að tilfinningum, persónueinkennum og útliti. Undirbúningur: Prenta út opgaveblad

Læs mere

Skýrsla. velferðarráðherra um stöðu skuldara á Norðurlöndum. (Lögð fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010 2011.)

Skýrsla. velferðarráðherra um stöðu skuldara á Norðurlöndum. (Lögð fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010 2011.) Skýrsla velferðarráðherra um stöðu skuldara á Norðurlöndum. (Lögð fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010 2011.) Skýrsla þessi um stöðu skuldara á Norðurlöndum er lögð fyrir Alþingi að beiðni þingmannanna

Læs mere

Aukinn skilning mun hún færa oss, þessi Íslandsferð Heimsókn Friðriks VIII Danakonungs til Íslands 1907

Aukinn skilning mun hún færa oss, þessi Íslandsferð Heimsókn Friðriks VIII Danakonungs til Íslands 1907 Aukinn skilning mun hún færa oss, þessi Íslandsferð Heimsókn Friðriks VIII Danakonungs til Íslands 1907 31. maí 1. september 2007 Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn Ávarp forseta Íslands, Ólafs Ragnars

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Seroquel Prolong 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg forðatöflur. quetiapin

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Seroquel Prolong 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg forðatöflur. quetiapin Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Seroquel Prolong 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg forðatöflur quetiapin Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru

Læs mere

s INNEHÅLL Spelbräde 4 Littlest Pet Shop-pjäser snurra 16 brickor k INDHOLD Spillebrett 4 Littlest Pet Shopspillebrikker Drejehjul 16 mærker n INNHOLD

s INNEHÅLL Spelbräde 4 Littlest Pet Shop-pjäser snurra 16 brickor k INDHOLD Spillebrett 4 Littlest Pet Shopspillebrikker Drejehjul 16 mærker n INNHOLD 4+ 2-4 s INNEHÅLL Spelbräde 4 Littlest Pet Shop-pjäser snurra 16 brickor k INDHOLD Spillebræt 4 Littlest Pet Shopbrikker Drejehjul 16 mærker n INNHOLD Spillebrett 4 Littlest Pet Shopspillebrikker Spinner

Læs mere

Matematik i Storcentret

Matematik i Storcentret Stærðfræði í stórmar markaðn kaðnum Eitt markmiðanna með stærðfræðikennslunni er að nemendur geti skilið og notað námsgreinina í daglegu lífi, bæði varðandi félagsleg samskipti og umgengni við náttúru.

Læs mere

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir:

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir: . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016 og 666/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frágangur handlista Í grein í byggingarreglugerð segir: Handlistar

Læs mere

Om årtusinder. Ib Trankjær

Om årtusinder. Ib Trankjær Um árþúsundin Höfundur greinarinnar setur eins konar ævintýraramma utan um spurninguna: Hvers konar stærðfræðikunnátta verður nytsamleg á nýrri öld? Hann dregur fram og lýsir átta meginsviðum og vekur

Læs mere

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Galdandi frá 1. januar 2016 1. Tryggingaravtalan Stk. 1. Tryggingaravtalan fevnir um bólkalívsavtaluna og niðanfyristandandi tryggingartreytir. Stk. 2. Frávik til

Læs mere

VIÐAUKI I SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

VIÐAUKI I SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS VIÐAUKI I SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1 Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að

Læs mere

Kökur, Flekar,Lengjur

Kökur, Flekar,Lengjur Kökur, Flekar,Lengjur Qimiq vörurnar eru unnar úr úrvals Austurísku hráefni. Q003301 Qimiq Profi Whip 1 kg (12) Q000114 Qimiq Base 1 kg (12) Q000115 Qimiq Sauce base 1 kg (12) Qimiq Whip Notið QimiQ Whip

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRING I PRAKSIS

SIKKERHEDSSTYRING I PRAKSIS SIKKERHEDSSTYRING I PRAKSIS Tromsø 24. 25. oktober 2012 Ingimundur Valgeirsson Slysavarnaskóli sjómanna ICE-SAR 1 Sikkerhedsstyring Hvorfor sikkerhedsstyring? Behandle, blandt andet, menneskelige faktorer

Læs mere

Tivoli på Grønland. Kirsten Mortensen

Tivoli på Grønland. Kirsten Mortensen Tivolí á Grænlandi Í greininni er fjallað um þann vanda sem er við að stríða í námsefnisgerð fyrir fámenna málhópa/menningarhópa. Hvernig er mögulegt að mæta kröfum námskrár um að kennslan byggist á reynsluheimi

Læs mere

10. Klimat och energi

10. Klimat och energi 96 Klimat och energi 10. Klimat och energi Dokumentation: - Ministerrådsförslag om handlingsprogram för energiområdet, 2010-2013 (B 262/miljø) - Redogörelse om nordisk insats for at medvirke til et resultat

Læs mere

Enok maðurin, sum gekk við Gudi

Enok maðurin, sum gekk við Gudi Enok maðurin, sum gekk við Gudi Les ið: 1. Mós. 5,21-23; Hebr. 11,5-6 og Judas v. 1-1 UMSKIFTIÐ. Bíbliulesarar kenna helst Enok sum mannin, sum gekk saman við Gudi. Eitt umskifti kom í lívi Enoks, tá ið

Læs mere

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003.

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003. 545 AUGLÝSING um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu. Hinn 30. apríl og 1. maí var með bréfaskiptum í Reykjavík og Nuuk gengið

Læs mere

Nefndarálit umhverfis- og náttúruauðlindanefndarinnar. um að efla framleiðslu og dreifingu vistvænna landbúnaðarafurða á Norðurlöndum

Nefndarálit umhverfis- og náttúruauðlindanefndarinnar. um að efla framleiðslu og dreifingu vistvænna landbúnaðarafurða á Norðurlöndum 1 Nordisk Råds 56. sesjon i Stockholm 2004 Nefndarálit umhverfis- og náttúruauðlindanefndarinnar um að efla framleiðslu og dreifingu vistvænna landbúnaðarafurða á Norðurlöndum (Samantekt svara frá umsagnaraðilum,

Læs mere

ARB-Vegleiðing Vegleiðing í nýtslu av kanningarblaðið Dykkermedisinsk undersøgelse 2010/01 Arbeiðseftirlitið

ARB-Vegleiðing Vegleiðing í nýtslu av kanningarblaðið Dykkermedisinsk undersøgelse 2010/01 Arbeiðseftirlitið ARB-Vegleiðing Vegleiðing í nýtslu av kanningarblaðið Dykkermedisinsk undersøgelse 2010/01 Arbeiðseftirlitið Hvat er ein ARB-Vegleiðing? ARB-vegleiðingar vegleiða um hvussu reglurnar í arbeiðsumhvørvislógini

Læs mere

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Tænk Talæfingar með Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir Yfirlestur og ráðgjöf: Astrid Juul Poulsen

Læs mere

Søgan um "Vesturhavið Blíða"

Søgan um Vesturhavið Blíða Síða 28 Nr. 284 Hósdagur 9. januar 2003 10,- Føroysk kirkjufólk á Filippinunum Grønlandstíðindi frá Kára við Stein Síða 23 Gamlar Havnarmyndir Carolina Heinesen greiðir m.a. frá, tá gamli Rubek, f. 1816,

Læs mere

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO SAMTALSÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk.

U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk. U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk. Lærer: Jette Dige Pedersen Undervisningsmateriale: 1. Danmarks mosaik

Læs mere

Alkohol relateret folkehelse arbejde - Island

Alkohol relateret folkehelse arbejde - Island Alkohol relateret folkehelse arbejde - Island Rafn M Jonsson Embætti landlæknis Nordisk folkehelsekonferanse Status og udvikling. Det forebyggende arbejde. Aktuelt! Udvikling af totalkonsumption af alkohol

Læs mere

Dødsindsigt, skønhed og metafysik i Inger Christensens Sommerfugledalen - et requiem

Dødsindsigt, skønhed og metafysik i Inger Christensens Sommerfugledalen - et requiem Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska Dødsindsigt, skønhed og metafysik i Inger Christensens Sommerfugledalen - et requiem Ritgerð til BA-prófs í dönsku Halla Sólveig Halldórsdóttir Kt.: 150653-2319 Gísli

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

HENSIGTSERKLÆRING FRA DE NORDISKE KOMMUNEMINISTRE OM RET TIL FRAVÆR FRA ARBEJDET VED VARETAGELSE AF LOKALPOLITISKE HVERV I NORDEN

HENSIGTSERKLÆRING FRA DE NORDISKE KOMMUNEMINISTRE OM RET TIL FRAVÆR FRA ARBEJDET VED VARETAGELSE AF LOKALPOLITISKE HVERV I NORDEN HENSIGTSERKLÆRING FRA DE NORDISKE KOMMUNEMINISTRE OM RET TIL FRAVÆR FRA ARBEJDET VED VARETAGELSE AF LOKALPOLITISKE HVERV I NORDEN POHJOISMAIDEN KUNTAMINISTERIEN JULKILAUSUMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VAPAAN

Læs mere

ARB-Vegleiðing. Kavaravinna og kavaraútgerð 2009/11. Arbeiðseftirlitið

ARB-Vegleiðing. Kavaravinna og kavaraútgerð 2009/11. Arbeiðseftirlitið ARB-Vegleiðing Kavaravinna og kavaraútgerð Læknakanning av vinnukavara, sambært kunngerð nr. 102 frá 6/8-09 um læknakanning av kavarum. 2009/11 Arbeiðseftirlitið Síða 1 av 8 Hvat er ein ARB-Vegleiðing?

Læs mere

komudagur 21-1- 2 0 f2

komudagur 21-1- 2 0 f2 7W O s s u e i k (. íé T ) Erindim Þ M /lo O S komudagur 21-1- 2 0 f2 MINNISBLAÐ TIL EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTANEFNDAR -tilla g a að nýrri 9. mgr. 100. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, með síðari

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland BEK nr 1313 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/00874 Senere

Læs mere

Havnar Bridgefelag. Veitsla á Hotel Hafnia. 1. september 2012. Menu: Forrættur:

Havnar Bridgefelag. Veitsla á Hotel Hafnia. 1. september 2012. Menu: Forrættur: Havnar Bridgefelag 75 Veitsla á Hotel Hafnia Menu: 1. september 2012 Forrættur: Haddock, steamed in white wine with sugar peas, carrot chips and truffle/ cauliflower foam Høvuðsrættur: Leg of lamb roasted

Læs mere

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Projekt med formål at forøge værdien af fangsten ombord på rejetrawlere Tórshavn Februar 21 Kristian Zachariassen Jógvan P. S. Olsen HAVSTOVAN NR.: 1-4 SMÁRIT

Læs mere

Fluer i hovedet. Sammenligning af danske og islandske idiomer. Björg Ólínudóttir 16 MÁLFRÍÐUR. Hvad forstår vi ved idiomer?

Fluer i hovedet. Sammenligning af danske og islandske idiomer. Björg Ólínudóttir 16 MÁLFRÍÐUR. Hvad forstår vi ved idiomer? 16 MÁLFRÍÐUR Björg Ólínudóttir Fluer i hovedet Sammenligning af danske og islandske idiomer Björg Ólínudóttir Björg Ólínudóttir er kennari í dönsku við Menntaskólann við Sund og Iðnskólann í Hafnarfirði.

Læs mere

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1 Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1. En kort sammenfatning vedrørende kommunernes ret til pålægning af skat. Den første januar 2004 fandes der 105 kommuner i Island. Kommunerne

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Desferal, 500 mg pr. hætteglas, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning deferoxaminmesilat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál.

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál. Nefndasvið Alþingis Velferðarnefnd 150 Reykjavík Reykjavík, 6.7.2016 Tilvísun: 0.5.1.2 / Málsnúmer: 2016050258 Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur),

Læs mere

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál]

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt öryggi. (Lagt

Læs mere

Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja

Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja 1 Kostnaður TR 2007 vegna þunglyndislyfja Samantekt Kostnaður TR vegna þunglyndislyfja nam 691 millj.kr. árið 2007. Kostnaður lækkaði um 70 millj. kr. frá fyrra

Læs mere

Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska. Oversættelse af Naja Marie Aidts Som englene flyver

Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska. Oversættelse af Naja Marie Aidts Som englene flyver Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska Oversættelse af Naja Marie Aidts Som englene flyver Ritgerð til BA-prófs í dönsku Hafrún Elma Símonardóttir Kt.: 260779-3709 Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir Maí

Læs mere

Færøernes retshistoriske tilknytning til Danmark

Færøernes retshistoriske tilknytning til Danmark Kári á Rógvi Færøernes retshistoriske tilknytning til Danmark Kári á Rógvi 1 Úrtak. Greinin er partur av størri ritgerð, sum Kári á Rógvi og Bárður Larsen saman skrivaðu Hægstarætti til heiðurs, tá ið

Læs mere

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0)

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) NAME 1.0 Handbók The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) Åse Brandt Charlotte Löfqvist John Nilsson Kersti Samuelsson Tuula Hurnasti Inga Jónsdóttir Anna-Liisa Salminen Terje Sund Susanne Iwarsson

Læs mere

Fulnaður fyri ávísar bráðsjúkur til børn sum ískoyti til bólkalívsavtalur og tryggingartreytir hjá NordikLív

Fulnaður fyri ávísar bráðsjúkur til børn sum ískoyti til bólkalívsavtalur og tryggingartreytir hjá NordikLív Fulnaður fyri ávísar bráðsjúkur til børn sum ískoyti til bólkalívsavtalur og tryggingartreytir hjá NordikLív Galdandi frá 1. oktober 2015 1. Tryggingin fevnir um tær sjúkur/sjúkuavgerðir, ið eru nevndar

Læs mere

EFLING NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFAR NEFNDARÁLIT

EFLING NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFAR NEFNDARÁLIT EFLING NÁMS- OG STARFSRÁÐGJAFAR NEFNDARÁLIT Menntamálaráðuneytið 1998 Efling náms- og starfsráðgjafar Nefndarálit Staða starfs- og námsráðgjafar Hlutverk og verksvið Tillögur Menntamálaráðuneytið Október

Læs mere

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Reykjavík 09. Febrúar 2012 Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Nr. 1 Alle spørgsmål er oversat

Læs mere

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO MÁLNOTKUNARÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál]

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] um staðfestingu fjögurra Norðurlandasamninga um vinnumarkaðsmál og viðurkenningu starfsréttinda. (Lögð fyrir Alþingi á 104. löggjafarþingi 1981-82.) Alþingi

Læs mere

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 SMART Spil og leg 1 Spil og leg 1 Tallene Tæl til hundrede Læsebog side 7 Opgavebog side 11 Tegund: Hermileikur Form: Hópleikur Markmið: Hlusta og einbeita sér. Að æfa tugina. Undirbúningur: 1. Nemendur

Læs mere

VÆRMELDI GER FRA ISLAND

VÆRMELDI GER FRA ISLAND o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1939 - Nr. 5 VÆRMELDI GER FRA ISLAND Av EGON S. J. STRØMBECK Telegrafist Utgitt av Fiskeridirektøren 1 9 3 9 A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen Årsberetning

Læs mere

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands.

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. S 5-4 1 S 5-4 Stjórnartíðindi C-deild, Nr. 19/1975 AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. Með orðsendingaskiptum í Reykjavík í dag var

Læs mere

Nú má av gerðin takast

Nú má av gerðin takast NR. 9 desembur 2015 www.eftirskulin.wordpress.com www.eftirskulin.wordpress.com nr. 9 desembur 2015 Ókeypis Á Hvalbiarfjalli við útsýni yvir Norðbergseiði Nú má av gerðin takast Mynd: Rúni Thomsen Tað

Læs mere

Et værdigt redskab for værdigt indhold

Et værdigt redskab for værdigt indhold Verðugt tæki fyrir verðugt inntak Upplýsingatækni hefur á undanförnum árum lagt til margvísleg tæki til að nota í stærðfræði en einnig má nota þau til að læra stærðfræði. Nemendur á miðstigi grunnskólans

Læs mere

Blað Føroysku Sjúkrarøktarfrøðinga nr. 3 2005

Blað Føroysku Sjúkrarøktarfrøðinga nr. 3 2005 Blað Føroysku Sjúkrarøktarfrøðinga nr. 3 2005 Úr innihaldinum: ICN og -ráðstevnan 2005, Altjóða sjúkrarøkt, í Taipei Fá3 havt norðurlendskan fund í Føroyum 2 år på Grønland 1950-1952 Frásøgn frá sálarsjúkum

Læs mere

EFNI: Álitsgerð refsiréttarnefndar í tilefni af erindi dómsmálaráðherra, dags. 18. nóvember 2004, um heimilisofbeldi.

EFNI: Álitsgerð refsiréttarnefndar í tilefni af erindi dómsmálaráðherra, dags. 18. nóvember 2004, um heimilisofbeldi. Refsiréttarnefnd Reykjavík, 29. ágúst 2005. Hr. Björn Bjarnason, dóms- og kirkjumálaráðherra Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu Skuggasundi 150 Reykjavík. EFNI: Álitsgerð refsiréttarnefndar í tilefni af erindi

Læs mere

ATLANTIC AIRWAYS KAPPINGIN H71 - NEISTIN. Sunnudagin 28. september kl. 16.00 Hoyvíkshøllin

ATLANTIC AIRWAYS KAPPINGIN H71 - NEISTIN. Sunnudagin 28. september kl. 16.00 Hoyvíkshøllin KAPPINGARÁRIÐ 2014-15 HEIMA Í HOYVÍK ATLANTIC AIRWAYS KAPPINGIN H71 - NEISTIN Sunnudagin 28. september kl. 16.00 Hoyvíkshøllin Pensjón Betri at hava gott í væntu 1. januar 2014 kemur nýggja pensjónslógin

Læs mere

glimrende lærervejledninger

glimrende lærervejledninger Arnbjörg Eiðsdóttir Kristín Jóhannesdóttir glimrende lærervejledninger Kennsluleiðbeiningar með Glimrende, Glimrende opgaver og hlustunarefni, ásamt svörum við verkefnum í vinnubók Efnisyfirlit Glimrende

Læs mere

Europas historie i Carl Th. Dreyers film

Europas historie i Carl Th. Dreyers film Hugvísindasvið Europas historie i Carl Th. Dreyers film Ritgerð til BA-prófs í dönsku Artëm Ingmar Benediktsson Maí 2013 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska Europas historie i Carl Th. Dreyers film Ritgerð

Læs mere

EKKO. Lærervejledninger NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Lærervejledninger NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 Efnisyfirlit Til kennara... 3 Skoleliv... 9 Sport og motion.... 19 Spis dig glad... 29 Livsstil.... 39 Kriminalitet.... 49 Kommunikation... 60 Du og jeg og resten af livet....

Læs mere

Útluftingarrør ( í samb. v. luftskifti) Útbúnaður, verklag (skipan) (kervi) Sjálvvirkandi hurðaafturlatingarskipan. Sjálvvirkandi rúmsløkkiskipan

Útluftingarrør ( í samb. v. luftskifti) Útbúnaður, verklag (skipan) (kervi) Sjálvvirkandi hurðaafturlatingarskipan. Sjálvvirkandi rúmsløkkiskipan Orðalisti Absorbtionsareal: Afdækning: Afgivelse: Afkast: Aflevere: Afløbsinstallationer: Afstand: Aftræk: Aftrækskanal: Aftrækssystem: Anlæg: Arealoverførsel: Automatisk brandalarmanlæg (ABA): Automatisk

Læs mere

TIL NEMANDA. Bók nr. Tekin í notkun. Skóli. Útlán: dags. Skil: dags. Nemandi/bekkur

TIL NEMANDA. Bók nr. Tekin í notkun. Skóli. Útlán: dags. Skil: dags. Nemandi/bekkur Grammik TIL NEMANDA fiessi bók er eign skólans flíns og flú hefur hana a láni. Bækur eru d rar og flví mikilvægt a fari sé vel me flær. Gættu fless vel a skrifa ekki í flessa bók. Bók nr. Skóli Tekin í

Læs mere

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN EFNISYFIRLIT 03 / INNGANGUR 04 / EFNI HANDBÓKAR 05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 08 / MATSAÐFERÐIR 10 / HVAÐ - HVERNIG 11 / MÓDEL 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ

Læs mere

Háskóli Íslands Hugvísindasvið MA í dönskukennslu. Islandske studerendes brug af dansk i det første studieår i Danmark.

Háskóli Íslands Hugvísindasvið MA í dönskukennslu. Islandske studerendes brug af dansk i det første studieår i Danmark. Háskóli Íslands Hugvísindasvið MA í dönskukennslu Islandske studerendes brug af dansk i det første studieår i Danmark. Ritgerð til MA-prófs í dönskukennslu Laufey Jóhannsdóttir Kt.: 281260-3329 Leiðbeinandi:

Læs mere

Siemens Børnerådg. ISLAND /5/03 10:28 PM Side 1. Heyrir. þú í. Leiðbeiningar fyrir foreldra heyrnarskertra barna. ...vinum þínum?

Siemens Børnerådg. ISLAND /5/03 10:28 PM Side 1. Heyrir. þú í. Leiðbeiningar fyrir foreldra heyrnarskertra barna. ...vinum þínum? Siemens Børnerådg. ISLAND 91558 11/5/03 10:28 PM Side 1 Heyrir þú í Leiðbeiningar fyrir foreldra heyrnarskertra barna....vinum þínum? www.rexton.dk Siemens Børnerådg. ISLAND 91558 11/5/03 10:29 PM Side

Læs mere

Skrevet af: Sigurlaug S. Gunnlaugsdottir Offentliggjort: 15. august 2011

Skrevet af: Sigurlaug S. Gunnlaugsdottir Offentliggjort: 15. august 2011 En artikel fra KRITISK DEBAT Island tre år efter Skrevet af: Sigurlaug S. Gunnlaugsdottir Offentliggjort: 15. august 2011 Europæiske lande som i stigende grad er truet med "default", er Grækenland, Irland,

Læs mere

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr. 194. gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Ásta Stefánsdóttir Júní

Læs mere

Lærervejledninger SPIS DIG GLAD. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku. Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger SPIS DIG GLAD. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku. Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku Hugmyndir að kveikju: Umræða um myndina í lesbókinni bls. 30 fremst í þemanu. Umræður: Hvem ved noget om dansk mad? Hvad kender

Læs mere

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. útgáfa 08.05.2014 Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins 1.1 Vörukenni: Q8 Auto D VI Vörunúmer: 7503 436060 1.2 Viðeigandi

Læs mere

Steinunn Camilla. Við erum allar flottar í réttu sniði! ÚTIVIST. á sér ótal áhugamál. Útilega með stæl! Hrönn Friðriksdóttir. Gróa Ásgeirsdóttir

Steinunn Camilla. Við erum allar flottar í réttu sniði! ÚTIVIST. á sér ótal áhugamál. Útilega með stæl! Hrönn Friðriksdóttir. Gróa Ásgeirsdóttir Útilega með stæl! FRÍTT EINTAK / JÚNÍ 2008 Við erum allar flottar í réttu sniði! Hrönn Friðriksdóttir spámiðill leiðir og kennir andlega þenkjandi fólki Gróa Ásgeirsdóttir nýtti erfiða reynslu á jákvæðan

Læs mere

Fulnaður fyri ávísar bráðsjúkur sum ískoyti til bólkalívsavtalur og tryggingartreytir hjá NordikLív

Fulnaður fyri ávísar bráðsjúkur sum ískoyti til bólkalívsavtalur og tryggingartreytir hjá NordikLív Fulnaður fyri ávísar bráðsjúkur sum ískoyti til bólkalívsavtalur og tryggingartreytir hjá NordikLív Galdandi frá 1. oktober 2015 1. Tryggingin fevnir um tær sjúkur/sjúkuavgerðir, ið eru nevndar í 7 A-X.

Læs mere

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Norræna umhverfismerkið 9. mars 2016 Í nóvember árið 1989 gaf Norðurlandaráð út tilskipun um stofnun valfrjáls opinbers umhverfismerkis,

Læs mere

Overenskomst 26. januar 2006 om endring av den nordiske familierettskonvensjonen SOPIMUS

Overenskomst 26. januar 2006 om endring av den nordiske familierettskonvensjonen SOPIMUS Overenskomst 26. januar 2006 om endring av den nordiske familierettskonvensjonen OVERENSKOMST Overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af konventionen mellem Danmark, Finland,

Læs mere

PRÓVTØKA Í examination in. FISKALÍVFRØÐI Fishbiology 3523.08 19. OKTOBER 2010 KL. 9-12. UTTAN HJÁLPIAMBOÐ No auxiliary material allowed

PRÓVTØKA Í examination in. FISKALÍVFRØÐI Fishbiology 3523.08 19. OKTOBER 2010 KL. 9-12. UTTAN HJÁLPIAMBOÐ No auxiliary material allowed Faculty of Science and Technology University of the Faroe Islands PRÓVTØKA Í examination in FISKALÍVFRØÐI Fishbiology 3523.08 19. OKTOBER 2010 KL. 9-12 UTTAN HJÁLPIAMBOÐ No auxiliary material allowed SKRIVLIGA

Læs mere

E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks

Eirgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl. 13-16 Fyrir þig Il fróðleiks Ásmundur G. Vilhjálmsson SkaOalögfræðingur Inngangur Við e"irgjöf kröfu þarf skuldari ekki að

Læs mere

Lyf sem heimilt er að selja án lyfseðils

Lyf sem heimilt er að selja án lyfseðils Lyf sem heimilt er að selja án lyfseðils 8. 2016 Heiti lyfs Virkt innihaldsefni Lyfjaform Alvofen Express Ibuprofenum INN Mjúkt hylki 400 mg 10 stk. 103791 M01AE01 Heimilt er að selja takmarkað magn lyfsins

Læs mere

- Webundersøgelse, Fólkaskúlaráðið, oktober 2013. Fólkaskúlaráðið. Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på

- Webundersøgelse, Fólkaskúlaráðið, oktober 2013. Fólkaskúlaráðið. Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på Fólkaskúlaráðið Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på og erfaringer med ressourcentre på skolerne 2013 Udarbejdet af Scharling Research for bestyrelsen i Fólkaskúlaráðið, oktober 2013 Scharling.dk

Læs mere

Hvað er kennitöluflakk?

Hvað er kennitöluflakk? Hvað er kennitöluflakk? Kennitöluflakk felur í sér að viðkomandi félag hættir starfsemi en rekstur þess heldur áfram í gegnum annað félag með nýrri kennitölu enda sé markmiðið með gjaldþrotinu að komast

Læs mere

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun Þagnarskylda endurskoðenda með tilliti til 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur Jórunn K. Fjeldsted Leiðbeinandi: Þórður Reynisson, LL.M Ábyrgðarmaður:

Læs mere

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Dómaraheimild Heimild til að dæma sameiginlega forsjá Rök með og á móti Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Maí 2008 Efnisatriði 1. Inngangur... 2 2. Nefndarálit allsherjarnefndar

Læs mere

Commissions Papiirer til Jnstr. 7 de Post. Jndkom d. 20 de Martii 1771. 1 Þorgrímur Þorláksson, múrarameistari Elliðavatni.

Commissions Papiirer til Jnstr. 7 de Post. Jndkom d. 20 de Martii 1771. 1 Þorgrímur Þorláksson, múrarameistari Elliðavatni. Bréf Bjarna Pálssonar landlæknis til Landsnefnarinnar fyrri um meðöl gegn fjárpestinni, 14.03.1771. Lit. GG. ÞÍ. Skjalasafn rentukammers. B4/1, örk 22. (Ind. Ref. 2. Nor. B. nr. 391) Commissions Papiirer

Læs mere

Bakstøði Ynski var: - At lýsa teir møguleikar og tær treytir eldri fólk í Føroyum hava fyri einum góðum lívi í eldri árum - At lýsa hvørji átøk kunnu

Bakstøði Ynski var: - At lýsa teir møguleikar og tær treytir eldri fólk í Føroyum hava fyri einum góðum lívi í eldri árum - At lýsa hvørji átøk kunnu URININKONTINENS HJÁ KVINNUM MILLUM 60 OG 65 ÁR Í FØROYUM Títtleiki og ávirkan á gerandislivið Ása Róin, Sjúkrarøktarfrøðingur og Master í professiónsmenning Hildur við Høgadalsá, Sjúkrarøktarfrøðingur

Læs mere

hægri útbúgvingartilboð í Føroyum er tað møguligt? Hannes Gislason, Prof., PhD., deildarleiðari, Náttúruvísindadeildin

hægri útbúgvingartilboð í Føroyum er tað møguligt? Hannes Gislason, Prof., PhD., deildarleiðari, Náttúruvísindadeildin Fjarlestur frá topp 16 til 100 hægri útbúgvingartilboð í Føroyum er tað møguligt? g Hannes Gislason, Prof., PhD., deildarleiðari, Náttúruvísindadeildin 2 Fjarlestur skrá Evnir Hví fjarlestur? Fjarlestur

Læs mere

EKKO AUKAÆFINGAR NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO AUKAÆFINGAR NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO AUKAÆFINGAR NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 Efnisyfirlit SKOLELIV Læsebogen side 13: Tænk bare Elefantisk.. 3 Læsebogen side15: Motion er mange ting... 4 Læsebogen side 17: Tænk bare... 5 Læsebogen side 24

Læs mere

X Á sló inni! 1. Yngsti spilarinn byrjar.

X Á sló inni! 1. Yngsti spilarinn byrjar. 11:57 pm Page 2 X Á sló inni! 1. Yngsti spilarinn byrjar. 2. fiegar rö in kemur a flér, kasta u teningnum og fær u persónuna flína lárétt e a ló rétt samkvæmt tölunni en ekki á ská. (hvert spjald er eitt

Læs mere

Klart språk i Norden. Islandsk klarsprog som forskningsområde. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s

Klart språk i Norden. Islandsk klarsprog som forskningsområde. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Islandsk klarsprog som forskningsområde Ari Páll Kristinsson Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 41-44 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Læs mere

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Sigrún Helga Kristjánsdóttir og Valdís Ingimarsdóttir Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði Leiðsögukennari:

Læs mere

Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska. Nynnes dagbog Oversættelse af chicklit af Henriette Lind o.a.

Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska. Nynnes dagbog Oversættelse af chicklit af Henriette Lind o.a. Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska Nynnes dagbog Oversættelse af chicklit af Henriette Lind o.a. Ritgerð til BA-prófs í dönsku Auður Jónsdóttir Kt.: 010688-3109 Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir Janúar

Læs mere

SKÍMA. MÁLGAGN MÓÐURMÁLSKENNARA 1. tölublað 35. árgangur Prentvæn endurgerð á tölublaði sem kom upphaflega út sem rafrit

SKÍMA. MÁLGAGN MÓÐURMÁLSKENNARA 1. tölublað 35. árgangur Prentvæn endurgerð á tölublaði sem kom upphaflega út sem rafrit SKÍMA MÁLGAGN MÓÐURMÁLSKENNARA 1. tölublað 35. árgangur 2012 Prentvæn endurgerð á tölublaði sem kom upphaflega út sem rafrit SKÍMA 1. TBL. 35. ÁRGANGUR 2012 Efnisyfirlit Amma, þú kannt ekki dönsku...3

Læs mere

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála Árni Páll Jónsson Ari Karlsson Júní 2014 BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag

Læs mere

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. útgáfa 02.09.2015 Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins 1.1 Vörukenni: Q8 LHM+ Vörunúmer: 7503 30771075 1.2 Viðeigandi

Læs mere

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Efni Einelti 3 Yfirlit 4 Hvað er einelti? 4 Aðferðir 6 Hvernig má greina einelti? 6 Hvernig veit yfirmaður að einelti sé til

Læs mere