Fra Søren Kierkegaard til moderne scorekunst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Søren Kierkegaard til moderne scorekunst"

Transkript

1 Fra Søren Kierkegaard til moderne scorekunst skrevet af Frederik Eliasen, AU udgivet 21. maj ord Abstract Artiklen undersøger forførelsesbegrebet hos Søren Kierkegaard og Neil Strauss, med fokus på ligheder i forståelsen af forførelse som fænomen, dets udtryk som livsstil ift. Johannes Forføreren og Style, samt eksistentielle konsekvenser af denne livsstil. Som æstetiker søger Johannes Forføreren idealet om uforpligtende frihed og momentan nydelse. Hans forførelses udelukkende refleksive karakter resulterer i, at forførelsens objekt, Cordelia, bliver Johannes selvkonstituerende instans. Johannes taber derfor sit selv i forførelse og jagt på det æstetiske ideal. Med opkomsten af det moderne forførelsesmiljø, hvor forførelse bliver lig begær og markedsstrategi, drejes forførelsesbegrebet i en rationalistiskretning, hvilket ses i Styles evige refleksion over forbedring af forførelsesteknikker, der også resulterer i et tab af selvet. Jeg konkluderer, at begge taber sig selv i forførelse, men at kun Style formår at bryde med forførelseslivsstilen og dermed tage det første skridt fra det æstetiske til det etiske. Indledning Denne artikel tager udgangspunkt i Søren Kierkegaards værk Forførerens Dagbog og bogen Spillet: Scorekunstnernes hemmelige verden set indefra af Neil Strauss. Formålet består i en analyse af forførelsesbegrebet hos Kierkegaard og Strauss, hvortil der vil være fokus på, hvilke ligheder der er med mellem de to måder at forstå forførelse på. Denne sammenligning vil både indeholde en redegørelse for, hvordan de to forfattere forstår forførelse som fænomen, men også hvordan forførelsen TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 23

2 kommer til udtryk som en livsstil hos de to forførere hhv. Kierkegaards karakter Johannes Forføreren og Strauss karakter Style samt hvilke eksistentielle konsekvenser dette har disse to forførere. Artiklens første del vil bestå af en redegørelse af Kierkegaards forførelsesbegreb. I redegørelsen vil der først være fokus på hvad der karakteriserer en æstetiker, herunder bruddet med spidsborgerligheden, idealet om den uforpligtende frihed og momentane nydelse, samt forskellen på æstetikerne Don Juan og Johannes Forføreren. Dernæst vil der analyseres på Johannes Forføreren, herunder fokus på hans konstante refleksion, hvordan denne kommer til udtryk i hans omgang med Cordelia, samt hvordan Johannes selv forsvinder i forførelsen af Cordelia. Artiklens anden del vil bestå af en redegørelse af Strauss forførelsesbegreb, med en løbende sammenligning med Kierkegaard. Her vil der først sættes fokus på, hvordanforførelsesbegrebet tager sig ud i det moderne, herunder udviklingen af forførelsesmiljøet, industrialiseringen af forførelse som sådant, og hvordan dette varsler begærets sejr. Dernæst vil der analyseres på Style, hvor der vil være fokus på sammenligningspunkter mellem ham og Johannes: herunder refleksionens rolle ift. forførelsesteknikker, samt hvordan de begge to som forførere mister deres selv, men hvor Style, modsat Johannes, formår at bryde med den æstetiske livsanskuelse og komme de eksistentielle konsekvenser til livs. Æstetikeren som forfører Kierkegaard opererer i sinstadielæremed forskellige livsanskuelser. Den første livsanskuelse, som på sin vis ikke hører ind under stadielæren, er spidsborgeren. Spidsborgeren står udenfor stadielæren, da han ikke kan forholde sig til eller forklare sin spidsborgerlige livsanskuelse, grundet sin manglende evne til at reflektere. Derfor er han en evig trussel for de andre livsanskuelser. Siden han ikke kan reflektere, karakteriseres han ved at TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 24

3 være ren konventionalitet: han er, hvad han er, i al sin empiriske og psykologiske konkrethed, uden at forholde sig til sin eksistens, til at han er. Spidsborgeren vælger ikke sin eksistens som spidsborger, men uden at ane det, er [han] et produkt af, hvad det givne samfund og dets kultur ufravigeligt vil gøre en person med hans medgivne forudsætninger til. (Sløk 1983: 28f). Han lever derved i en illusion om, at han selv har valgt, hvad han er. Idet han begynder at reflektere over, at han er spidsborger, og bliver fortvivlet omkring sin eksistens,kommer det for Kierkegaard vigtige punkt, hvor der opstår en mulighed for at bryde med spidsborgerligheden. I dette øjeblik bliverhan æstetiker. Om æstetikeren skrives der; Du er vittig, ironisk, iagttagende, Dialektiker, erfaren i Nydelse, Du veed at beregne Øieblikket,[ ] men under alt dette er Du bestandig kun i Momentet. (Kierkegaard 1962b: 168f). Æstetikeren kan for det første karakteriseressom vittig og ironisk, hvilket vil sige at han ikke tager noget som helst alvorligt. For ham er livet meningsløst, og derfor ironiserer han overethvert ansvarshavende. Dette betyder også at æstetikeren ikke kan vælge, da han ikke kan tage valgets tilhørende ansvar med. Derfor er der for æstetikeren intet ægtevalg, da alle valg er lige gyldige og derfor ligegyldige. Dette er æstetikerens negation: han vil ikke tilbage og være en positiv substans, dvs. spidsborgeren i sin hvad-hed, men negerer alt dette for atblive til et subjekt, der stræber efter idealet om den uforpligtede frihed. At stræbe efter dette gør han bl.a. ved at påtage sig roller, fx som forfører, og leve dem fuldt ud. Dog må denne rolle for alt i verden ikke få eftervirkninger eller konsekvenser; thi så er den blevet alvorlig (Sløk 1983: 43f), hvilket vil sige, at æstetikeren til enhver tid kan opsige denne rolle, undgå ansvar og deraf leve op til sit ideal. Han kan for det andet karakteriseres ved at være erfaren i nydelse, hvor nydelse skal forstås som et uinteresseret velbehag, fordi det skønne ikke udfordrer os [æstetikeren] til nogen anstrengelse. (ibid.;38f). Æstetikeren hengiver sig blot til nydelsen i det skønne og intet mere. Denne form for nydelse har TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 25

4 dog den konsekvens, at den konsumerer og opløser det nydte, og derfor søger æstetikeren hele tiden den ene nydelse efter den anden. Han får aldrig en permanent tilfredsstillelse eller hvile, idet han kun eri øjeblikket og den øjeblikkelige nydelse, hvilket ikke er et problem for ham, da dette er en del af hans ideal. Hos Kierkegaard findes der to store æstetikere, Don Juan og Johannes Forføreren, der på sin vis er fælles om det at være æstetiker, men på anden vis er forskellige. Om disse skriver Kierkegaard: En Forfører bør derfor være i Besiddelse af en Magt, som Don Juan ikke har, hvor vel udrustet han forøvrigt er Ordets Magt.Saasnart vi give ham Ordets Magt, ophører han at være musikalsk. (Kierkegaard 1962a: 94f). Den vigtigste forskel mellem Don Juan og en ægte forfører (Johannes) er ordet, dvs. sproget, der forudsætterrefleksion. Da Don Juan mangler denne, er han intet andet end det musikalske, dvs. det medium, hvorigennem den rene umiddelbarhed kommer til udtryk. Don Juans tilfredsstillelse består i blot at nyde attråen til kvinden og derefter bevæge sig videre til den næste kvinde. Han stræber efter kvindelighedens idé og ikke den enkelte kvinde, da han netop ikke kan reflektere over hvad det er ved den enkelte kvinde, der skaber hans attrå. Johannes har derimod refleksionen, hvorved han ikke tilfredsstilles af attråen, men derimod af sin refleksion over at han nyder denne attrå. Der er altså ingen tilfredsstillelse uden refleksion.johannes forførelse er derfor af en mere sjælelig karakter, da det er ham som person, ledet af refleksion og selvrefleksion, der forfører. Don Juans forførelse er derimod af en sanselig karakter, da det snarere [er] begæret i ham, der forfører, det er hans seksualitet som sådan noget alment og ikke Don Juan som person, som enkeltindivid, der forfører. (Kock 1992: 72f). Således kan vi nu gå videre til at karakterisere den reflekterende forfører Johannes og hans forførelse af Cordelia. TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 26

5 Johannes og Cordelia Sproget, og den dertilhørende refleksion,kommer allerede i spil ift. den måde, Johannes forhold til Cordelia starter. Ved deres første møde introducerer Johannes Cordelia for Edvard, der skal være bejler for hende. En dag da Edvard og Johannes befinder sig i Cordelias hus, efterlader Johannes Cordelia alene med Edvard, og indgår derefter i samtale med Cordelias tante. Denne form for manipulation af de sociale omgivelser skal, ifølge Johannes, skabe et tvetydigt indtryk hos Cordelia, som virker angstprovokerende på hende, idet hun kommer i tvivl om Johannes intention. Men intentionen er for ham selv klar, da hele formålet med denne indirekte metode er at få kontrol over de emotionelle registre og libidinøse energier (Garff 2000: 241f) i Cordelia kort sagt på et psykologisk plan at få del i hendes seksuelle udvikling. Efter forlovelsen begynder han at sende hende lidenskabelige breve, indeholdende en ironisk og kold afslutning. Brevenes formål er at opbygge et voksende begær og erotisk drift i hende,at få hende til at indse, at hun selv er et seksuelt væsen, hvortil han selv til sidst træder til som det bremsede begærs udfrier og forløser. (ibid.: 244f). Som vi kan se, forholder hele denne udvikling og forførelse af Cordelia sigpå et ikke-handlende, men reflekterende niveau. Dette er fordi Johannes selv mener, at hans personlige Tilstedeværelse vil forhindre Extasen. (Kierkegaard 1962a: 357f). Refleksionen indvirker også på hans forhold til kysset, hvorom han skriver, at han har tænkt paa at samle Materialier til et Skrift, betitlet: Bidrag til Kyssets Theori, alle ømt Elskende helliget. (ibid.: 384f). Om kyssets teori skriver han bl.a., at der findes det fuldkomne kys, mandfolkekys, samt at kysset i sig selv kan inddeles efter flere Inddelings-Principer (ibid.: 384f). Kysset er for Johannes ikke bare en handling, som er passende for et forelsket par, men et emne, der kræver en behandling af filosofisk refleksiv karakter. TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 27

6 Refleksionens evige tilstedeværelse spiller også en væsentlig rolle, ift. hvordan Johannes opfatter Cordelia som kvinde. Om dette skriver Johannes: Min Cordelia. Du veed jeg holder meget af at tale med mig selv. Jeg har i mig selv fundet den interessanteste Person i mit Bekjendtskab. [ ]. Jeg taler da nu og i al Evighed om Dig med mig, om den interessanteste Gjendstand med det interessanteste Menneske ak thi jeg er kun et interessant Menneske, Du den interessanteste Gjendstand. (ibid.: 370f) Begrebet det Interessante er centralt i Johannes kvindesyn. Som det tidligere er blevet påpeget, er æstetikerens nydelse altid knyttet til et objekt, der ligger udenfor ham, idet der intet er i ham, undtagen refleksionen, og denne forudsætter dog et stof; en genspejling af et intet er et intet (Kock 1992: 74f).Dette objekt er, som Johannes skriver, den interessanteste Gjendstand, dvs. Cordelia, et udvortes, der giver hans kun interessante indre mening. Som vi har set, sigter Johannes efter i sin omgang med Cordelia at skabe endnu ikke realiserede muligheder for hende, idet det netop er mulighederne og uvisheden omkring disse muligheders realisering, der er det interessante for Johannes. Da disse muligheder bliver realiseret, dvs. da Cordelias udvikling er fuldbyrdet og hun bliver selvbevidst omkring hendes kvindelighed og seksualitet, da ophører Johannes interesse, netop fordiat når uvisheden er hævet, er det interessante ovre. (ibid.: 98f). Derfor kan Johannes også, efter dette er sket og forlovelsen er brudt, skrive: Jeg ønsker ikke at mindes om mit Forhold til hende; [ ] Afskeed vil jeg ikke tage med hende; [ ] Jeg har elsket hende; men fra nu af kan hun ikke mere beskæftige min Sjæl. (Kierkegaard 1962a: 410f). Det interessante for Johannes er altså ikke Cordelia som person, men derimod hans overvejelser omkring hende og nydelsen af sig selv i og med, at han tager del i Cordelias liv og udvikling. Dette fremgår også af, at han nyder at tale med sig selv om Cordelia, ikke at tale med Cordelia. Derfor er æstetikeren Johannes mål om uforpligtende frihed en illusion. Nydelsen TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 28

7 er hans livsprincip, og da denne altid er knyttet til noget uden for ham selv, er han ikke selvbestemmende, men derimod bestemt af det objekt, som hans begær rettes imod. Den eksistentielle konsekvens er, at han mister sit selv, da han intet selv har som grundlag, der kan beskæftige hans refleksion og give hans indre mening. Et tab af selvet og en dertilhørende følelse af tomhed og rastløshed er altså Johannes uundgåelige skæbne som æstetiker, fordi han forbliver i refleksionen, hvor der ingen realisering af muligheden finder sted. Alt forbliver strategier inde i Johannes hoved og aldrig fysisk virkelighed, da han aldrig får sat en grænse for den uforpligtede frihed, han mener at besidde. Men hvordan ser en moderne forfører ud? Og har forførelse som fænomen ændret sig siden Kierkegaard? Dette vil i den næste del af artiklen blive undersøgt med udgangspunkt i forføreren Style fra Neil Strauss bog. Før en karakterstik af Style vil der komme en kort redegørelse af det moderne forførelsesmiljø, der vil bidrage til forståelsen af den moderne forførelse. Det moderne forførelsesmiljø Det moderne forførelsesmiljø blev i 1988 grundlagt af Ross Jeffries, da han udviklede Speed Seduction, der var en måde at forføre kvinder ved hjælp af neurolingvistisk programmering (NLP). NLP består i at ens tanker, følelser og adfærd og også andres tanker, følelser og adfærd lader sig manipulere gennem ord, suggestion og berøring, som har til hensigt at indvirke på underbevidstheden (Strauss 2006: 52f). Kortsagter NLP en form for hybrid afhypnoseogpsykologi, som Jeffries gjordeberømt medsin bog How to Get the Women You Desire into Bed: A down and dirty guide to dating and seduction for the men who s fed up with being mr.nice Guy fra Med denne udgivelse blev han kendt som den største guru indenfor forførelse, hvilket affødte en bølge af andre selvudråbte guruer, der begyndte at skabe kontakt til hinanden gennem forskellige forums på TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 29

8 internettet, hvor de diskuterede forførelsesteknikker. Senere brød de andre guruer med NLP-teknikken og begyndte at udvikle deres egne, som fx Mystery, ophavsmand tilmystery-metoden; en manipulation af den sociale dynamik, eller David DeAngelo med teknikken Double Your Dating ; en magtanvendelse i form af humor og arrogance (også kaldet flabetsjov ) (ibid.: 123f). Senere var det for forførelsesguruerne ikke nok at diskutere teori og teknik over internettet, hvorfor der blev oprettetforførelsesseminarer, dvs. forudbetalte workshops, hvor guruen mødte op og i praksis underviste mænd i deres teknik. Resultatet af dette er blevet en kæmpe intern konkurrence mellem guruerne, hvor alle midler gælder i forbindelse med at få solgt en overbevisning om, at hans [guruens] måde er måden. (ibid.: 123f). Det moderne forførelsesmiljø har altså først og fremmest omsat forførelse til forretning, hvor de enkelte retninger kæmper mod hinanden om en markedsandel af potentielle kunder. Fokus er på indtjeningen og vækst i form af optimering og udbredelse af den givne teknik; kort sagt en monopoliseringskamp i en forførelsesindustri (ibid.: 369f). Dernæst kan man sige, at forførelse som fænomen er blevet reduceret til teknik og teori, hvor forførelsens genstand (kvinden) er blevet gjort til en genstand i rationalistisk og naturvidenskabelig forstand. I Strauss bog fremgår det, at der er en direkte tråd mellem forførelsesmiljøet og det naturvidenskabelige, da meget af den anbefalede læsning for SK ere 7 var en hel række bøger om evolutionsteori: The Red Queen af Matt Ridley, Det selviske gen af Richard Dawkins og Sædkrigen af Rob Barker. (ibid.: 304f). For mange forførere bidrager denne læsning til enobjektivering af kvinden og dermed et ændret kvindesyn, hvor der i forførelsessituationen ikke er fokus på kvinden som kvinde, i sin egen menneskelige unikhed, men derimod som forsøgskanin for test af forførelsesteknikker. 7 SK står for scorekunstner ; det moderne udtryk for forfører. TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 30

9 I det bredere perspektiv smitter denne æstetiske livsstil også af på samfundets portrættering af hvad forførelse består i. Dette ses blandt andet i reklameverdenen og opkomsten af diverse datingsider. Hvis vi tager skridtet videre med objektiveringen af kvinden, så kan man sige, at der skabes en form for enhedskultur, hvor kvinden qua genstand blot er endnu en genstand blandt mange, der kan behandles med fornuften og rationaliteten, og dermed gøres til forsøgskanin. Dette har betydning for den enkelte kvindes unikhed som menneske 8, der kort sagt ryger ud af vinduet med en sådan objektivering. Det bliver i dette tilfælde datingsidens opgave at få genskabt unikheden, som bl.a. sker ved den form for kategoriinddeling som datingsiderne indenfor de seneste par år er indgået i. Her er der blandt andet omkommet sider som fx Partner med niveau med sloganet For veluddannet singler med høje forventninger 9, eller Fitness Dating med sloganet Mere end dating! 10. Hvad disse datingsider viser, er en omformning af forførelsesbegrebet, netop i stil med det vi ser i en æstetisk livsanskuelse. Unikheden er forsvundet og skal genskabes og sælges på ny, og det er hvad datingsiderne har forstået. Derfor lokker datingsiderne forbrugeren ind med et løfte om, at man nu som fx partner med niveau selv er en unik partner, og på datingsiden kan finde en anden unik partner eller at man som fitness dater ikke blot ønsker normal (kedelig) dating, men derimod dating for mennesker med en unik trang til fitness. Forførelse er altså ikke blot en måde at gøre kvinden til en genstand, men derimod også en strategi, der skal være med til at skabe forestillingen om den omvendte bevægelse nemlig fra triviel genstand til unik personlighed. Den er blevet et instrument i reklameverdenens markedsføringsprojekter, der medvirker i skabelsen af 8 Det skal kort understreges her, at det selvfølgelig ikke kun kvindens unikhed som forsvinder. Der findes jo også kvindelig forfører, for hvem mandens unikhed forsvinder i den æstetiske livsstils objektiveringsproces _ _ _Exact_dating%20med%20niveau 10http://fitnessdating.dk/ TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 31

10 en overfladisk unikhed, der skal forestille at modstille sig en enheds datingkultur. At kvinden og mandens oprindelige unikhed kan udtrykkes i et slogan viser blot, at vores selvforståelse i forbindelse med forførelse også indgår i en kapitalistisk tankegang at økonomi ændre vores forståelse af forførelse, og det at sælge sig selv viser sin bogstaveligste betydning i netop forførelse. Med den franske filosof Jean Baudrillards ord er forførelsen forsvundet, eller rettere sagt omformet til noget andet, nemlig begæret. Om dette skriver han: Dette er i virkeligheden begærets og det ubevidstes karakter: at fedte for den politiske økonomi, at være kapitalens psykiske metafor [ ] En fantastisk reduktion af forførelsen. Seksualiteten, sådan som begærets revolution i sig selv forandrer den, denne form for produktion og cirkulation af kroppe er kun blevet det, den er, den har kun kunne udtrykke sig i disse termer af seksuelle forhold ved at glemme enhver form for forførelse. (Baudrillard 1985: 45f) Han sætter altså fokus på, at det er begæret der har sejret. Vores gammeldags forståelse af forførelse som en sanselig og sensuel proces, hvor det seksuelle og begæret blot er en del af det, er blevet erstattet af en dyrkning af begæret som en aktualisering i lysten, som det eneste mål for forførelsen. Der er i det moderne opstået hvad han kalder et neutraliseret seksuelt imperativ, som netop kun består i realiseringen af vores begær alt andet er røverhistorier (ibid.: 44f). Alt dette skyldes kort sagt forførelsens omformning og flirten med en kapitalistisk verdensorden, hvor Baudrillard specielt peger på pornografiindustrien som det bedste eksempel på det neutrale seksuelle imperativ. I pornografien er kroppen nemlig blevet affortryllet, ligesom brugsværdien i kapitalismen også affortryller genstanden. Dette har for Baudrillard intet med forførelse at gøre, i hvert fald ikke i den tidligere nævnte sensuelle forstand. Forførelsens omformning resulterer altså i en form for tomt forførelsesbegreb, hvor der fokuseres på realisering af et begær og gerne i forbindelse med et markeds profit. En af grundene til denne omformning kan altså have været tilstedeværelsen af en moderne æstetisk livsstil, hvor TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 32

11 forførelse indflettes i økonomi og industri, der dermed ændre samfundets portrættering af forførelse som fænomen. For at vende tilbage til det individuelle niveau har denne måde at forstå forførelse og kvinderne på dog også helt specifikke eksistentielle konsekvenser for den enkelte forfører, som nu vil blive diskuteret med udgangspunkt i Strauss forfører Style, hvortil der løbende vil blive perspektiveret til Kierkegaards forfører Johannes. Strauss og scorekunstneren Style Jeg opfandt Style, mit andet jeg. Og i løbet af to år blev Style mere populær, end jeg nogensinde har været især hos kvinderne. (Strauss 2006: 20f). Forføreren Style er Strauss alter ego, der har ført ham til den succes, han har oplevet på sin toårige rejse gennem forførelsesmiljøet. Han skelner derfor mellem to personligheder: en før og en efter han kom ind i miljøet. Om hvordan han var før, skriver han, at der findes et akronym for sådan nogen som mig: FGF et frustreret gennemsnitsfæ (ibid.: 22f), der ikke kan udvikle sig til det næste stadium i tilværelsen (ibid.: 21f). Med denne beskrivelse af sig selv kan vi allerede se noget, der peger i retningen af Kierkegaard, nemlig spidsborgerligheden og fortvivlelsen. Strauss betragter sig selv som et hvad, et FGF, en ren konventionel bestemmelse, og bag beskrivelsenligger der for Strauss en implicitfortvivlelse omkring hans egen livsanskuelse, der tager udgangspunkt i hans forhold til kvinder. I mødet med forførelsesguruen Mystery får han for alvor øjnene op for muligheden for at bryde med spidsborgerligheden og dermed ændre hans livsanskuelse. Efter et seminar hos Mystery tilbyder denne Strauss titlen som sinwing-man 11, hvortil han stiller et krav om, at Strauss ikke[skal] være Neil Strauss. [ ]. Tænk over det: Neil Strauss, forfatter. Det er ikke cool. Ingen gider gå i seng med en forfatter. (ibid.: 69f). Strauss må altså 11 En mandlig ven, som regel med en vis erfaring i scoreteknik, som hjælper en med at møde, tiltrække eller få en kvinde med hjem. (Strauss 2006: 455f) TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 33

12 bryde med de konventionelle betegnelser forfatter og FGF for at gøre muligheden om at blive en anden, en forfører, til virkelighed. Bogen kan derfor opfattes som en selvbiografisk dannelsesroman, hvor formålet er at vise, hvilke konsekvenser denne forvandling fra Strauss til Style har en forvandling, der med Kierkegaards stadielære kan siges at være fra spidsborger til æstetiker i rollen som forfører. Når vi kigger på Style som personfremgår det klar, at han er fanget i en evig refleksion over, hvordan hans forførelsesteknik kan forbedres. Hans mission i forførelsesmiljøet er at samle de bedste teknikker fra alle andre guruer, kombinere dem og skabe hans egen teknik. Som han skriver: Jeg var begyndt at opfatte kvinder udelukkende som måleinstrumenter, der kunne fortælle mig, hvordan jeg udviklede mig som scorekunstner. [ ] Selv midt i en dybsindig samtale, hvor jeg hørte om en kvindes drømme og synspunkter, havde jeg inderst inde travlt med at krydse de forskellige indstuderede numre af i min feltrapport 12. (ibid.: 101f) Style er altså også ramt af en planlægningsmani, ligesom Johannes, hvor refleksionen infiltrerer alle former for foretagender med kvinder, hvilket især viser sig i de omtalte numre fra Styles feltrapport. Her er der f.eks. gruppeteorien,en del afmystery-metoden, der består i, at når man på et diskotek nærmer sig en pige, der er omgivet af venner, skal man 13 indlede samtalen med en åbning, der kun er henvendt til vennerne. Herefter skal mankun anvende sin energi på vennerne, samtidigt med at man fuldkommen ignorerer den pige, man vil have.denne teori kan sammenlignes med den måde, hvorpå Johannes de første par gange nærmer sig Cordelia, nemlig gennem hendes sociale miljø, der består af tanten og til tider Edvard. Resultatet heraf skal ifølge Mystery være, at kvinden bliver endnu mere interesseret i forføreren. I forlængelse af 12 En skriftlig redegørelse for en scoring eller en scoringsaften i marken, sædvanligvis lagt ud på internettet. (Strauss 2006: 446f). 13 Et udsagn, et spørgsmål eller en historie, som har til formål at indlede og etablere en samtale med én eller flere fremmede. (ibid.: 455f). Hertil kan man sige, at listen med alle disse begreber (der fylder 11 sider i Strauss bog) i sig selv viser, at der er blevet lagt en stor energi i at reflektere over de mindste ting i en forførelsessituation, således at disse har fået deres helt eget begreb og funktion. TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 34

13 gruppeteorien anvendes en anden teknik kaldet negs, der minder om Johannes breve til Cordelia. Et neg er kort sagt en kommentar, der er en blanding af en kompliment og en fornærmelse, som f.eks. Pæne sko. De må være behagelige at gå i eller Er det en paryk? Åh det ser pænt ud alligevel.tvetydigheden i et neg har til formål at underminere kvindens selvværd, samtidig med at den aktivt udtrykker manglende interesse i hende. (ibid.: 34). I denne underminering bliver der ikke sat så meget fokus på, at kvinden skal blive opmærksom på sin egen seksualitet, som hos Cordelia, men at kvinden skal blive endnu mere ivrig efter forførerens opmærksomhed. Det som et neg og Johannes breve har tilfælles er derfor, at de begge er en del af en indirekte metode, der som sit overordnede formål har at øge interessen for og den erotiske drift mod forføreren. Sidst kan nævnes en teori om, hvordan man får kysforseglet med en pige, dvs. hvordan man, med et engelsk udtryk, får sealed the deal og vundet hendes lidenskab. Herom siger Mystery, at hvis hun siger Ja, hvilket er meget sjældent, så kysser man hende. Hvis hun siger Måske eller tøver, så siger man Så lad os finde ud af det og kysser hende. Og hvis hun siger Nej, siger man Jeg sagde ikke, at du måtte. Du så bare ud, som om du havde noget i tankerne. (ibid.: 43f). Her er altså ikke en teori om hvad kysset er, som hos Johannes, men en refleksion over, hvordan man i den givne forførelsessituation faktisk gør kysset til en realitet, og dermed kan krydse det af i ens feltrapport. Strauss brud Problemerne med Styles konstante refleksion, der for Johannes mundede ud i et tab af selvet, begynder løbende at dukke op for ham. Modsat Johannes, der igennem sin forførelse ikke tager afstand fra hans æstetiske livsanskuelse,begynder Style derimod at begribe disse problemer og deres konsekvenser: Forførelse er en af mørkets kunstformer. Dens hemmeligheder har en pris, som vi alle måtte betale, hvad enten det var TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 35

14 med vores forstand, skoleindsats, arbejde, tid, penge, helbred, moral eller personlighed. Vi var muligvis supermænd i klubberne, men indeni rådnede vi op. (ibid.: 216f). Style har indset, at forførelse har en pris: et tab af selvet, der både kan være ens konkrete personlighed, eller andre vigtige elementer i det sociale miljø, der spiller ind i dannelsen af selvet. For Style havde denne planlægningsmani og forrådnelse en anden altafgørende konsekvens, der kan ses som vendepunktet for ham, nemlig det, at han oplevede forførerens paradoks: Jo bedre jeg blev som forfører, desto mindre elskede jeg kvinder. (ibid.: 174f). Hans motiv for at gå ind i forførelsesmiljøet var at blive bedre til at komme i kontakt med kvinder, hvilket lykkedes, men i og med refleksionens overtagen, blev forførelsesrollen en forbandelse.refleksionen har forhindret ham i at få et normalt menneskeligt forhold til kvinder, hvor kvinden i sig selv ikke bliver reduceret til etmåleinstrument eller med Johannes ord en interessant genstand men derimod et konkret individ, man kan knytte sig tilog skabe en ægte forbindelse med, hvori lidenskaben for hinanden, og ikke selvrefleksion og feltrapporter,er i fokus. Han indser, at han har tabt sig selv i sin rolle som forfører, og nu må prøve at bryde med forførelsesmiljøet og sin rolle som Style for at vinde sig selv igen. Vi ledte alle sammen efter vores manglende brikker uden for os selv, og vi ledte alle sammen det forkerte sted. Frem for at finde os selv, mistede vi fornemmelsen af os selv. Mystery havde ikke svarene. Et blond 10-tal i et toersæt på Standard havde ikke svarene. Svarene skulle findes indeni. At vinde spillet indebar at forlade det. (ibid.: 441f) Style kommer altså et skridt videre end Johannes, da Johannes, efter endt forhold med Cordelia, ikke kan beskæftige sig med hende mere, men må videre til, hvad vi må gå ud fra, er den næste interessante genstand. For Style er det en anden historie, da han formår at forlade rollen som forfører og dermed den æstetiske livsanskuelse. For at sige det med Kierkegaard, sågennemgår Style en udvikling indenfor stadielæren, fra spidsborger (FGF og journalist) tilæstetiker i rollen som forføreren Style, TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 36

15 hvor han som forfører indser konsekvenserne af en æstetisk livsanskuelse og i fortvivlelse herover bryder med denne for at leve et liv, der peger i retningen af den etiske livsanskuelse. Skridtet fra den æstetiske til den etiske livsanskuelse sker med valget, dvs. valget af sig selv i sin evige gyldighed, som et historisk konkret individ med fejl og mangler. Strauss valg af sig selv sker i og med at han møder Lisa, der bliver hans kæreste, og som ønsker ham blot som Neil: tyndhåret, nørdet og med briller og det hele. (ibid.: 439f). Strauss negerer sin æstetiske negation og får derved sat en grænse for æstetikerens uforpligtende frihed, da han binder sig til noget (Lisa) og får et ansvar, som han selv har valgt,og som ikke er blevet valgt for ham, ligesom hos spidsborgeren. I og med, at Strauss har valgt sig selv som Strauss og ikke Style, har han derfor forladt den æstetiske sfære og er parat til, om ikke andet, at træde ind i den etiske sfære. Om han træder ind med begge ben eller blot det ene, og deraf muligvis vender tilbage til en æstetisk livsanskuelse, forbliver i det uvisse. Afsluttende og opsummerende Refleksionens bestandige problematisering Som det fremgår, er der store ligheder mellem Style og Johannes, både ift. hvordan de forfører, men også hvordan denne forførelse får eksistentielle konsekvenser for dem. De lider begge af hvad man kan kalde en refleksionssyge, hvor al energi bruges på at planlægge ethvert træk overfor kvinden, og hvorigennem refleksionen i sig selv får en værdi. Hos Johannes manifesterer refleksionssygen sig som nydelse af sig selv i hans refleksion, og hos Style som et forspring i den interne kamp i forførelsesindustrien. Konsekvensen af sådan en levestil rammer dem begge. De erstatter begge deres selv med kvinden som den genstand, der er konstitutiv for deres selvforståelse. For Johannes er dette imidlertid ikke et problem, da han ikke selv formår at bryde med den æstetiske livsstil, men dette er netop hvad Style gør, og dermed får han taget et skridt der i TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 37

16 sidste ende, hvis man følger Kierkegaards tankegang, kan være vejen til en etisk livsanskuelse. Det at forføre har altså i de ca. 200 år,der adskiller Strauss og Kierkegaards værker, ikke udviklet sig meget. I det moderne er det dog blevet et mere udbredt fænomen, da det er indgået i en industrialiseringsproces.for Baudrillard betød dette en samfundsmæssig omformning af forførelsesbegrebet, hvori det romantiske slør om forførelsen forsvindertil fordel for et (kapitalistisk) imperativ om realisering af begær. I datingsidernes univers viser denne form for kapitalisme-forførelsen sig også i løftet om og salget af personlig unikhed til forbrugeren, som erstatning for forførelsens objektivering. Dog er forførelsens grundelement, refleksionen, og dens eksistentielle konsekvenser,tabet af selvet og manglende evne til at elske,stadigvæk intakt. Refleksionen som problem et problem, som Kierkegaard brugte store dele af sit forfatterskab på at behandle er stadigvæk, om muligt mere relevant i dag, hvor den tager en dominerende plads i mange af de ting, mennesket foretager sig, samt en stor plads i vores markedsføringsorienterede samfund.forførelse kan derfor blot ses som endnu et eksempel på, hvor langt ud refleksionen kan (for)føre mennesket. Litteraturliste Baudrillard, Jean (1985 [1979]): Forførelse, 1. udgave, Århus, Sjakalen. Garff, Joakim (2000): SAK Søren Aabye Kierkegaard En biografi,1. udgave, 4. oplag, København, Gads Forlag. Kierkegaard, Søren (1962a [1843]): Enten-Eller I A.B. Drachmann, J. L. Heiberg & H. O. Lange (red.):søren Kierkegaard Samlede Værker. Bind. 2 & 3, 5. udgave, København, Nordisk Forlag A.S. TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 38

17 Kierkegaard, Søren (1962b [1843]): Enten-Eller II i A.B. Drachmann, J. L. Heiberg & H. O. Lange (red.): Søren Kierkegaard Samlede Værker. Bind. 2 & 3, 5. udgave, København, Nordisk Forlag A.S. Kock, Carl Henrik (1992): Kierkegaard og Det interessante Et studie i en æstetisk kategori, 1. udgave, København, C.A. Reitzels Forlag. Sløk, Johannes (1983): Kierkegaards Univers. En ny guide til geniet,2. udgave, 2. oplag,viby J, Centrum. Strauss, Neil (2006 [2005]): Spillet: Scorekunstnernes hemmelige verden set indefra, 1. udgave, København, Bazar Forlag ApS. TIDskrift, Kierkegaard temanummer 2013: 39

Kontakt til TIDskrift kan ske ved henvendelse til en af følgende e-mail-adresser:

Kontakt til TIDskrift kan ske ved henvendelse til en af følgende e-mail-adresser: Temanummer Sør enaabyeki er kegaar d Redaktion: Roskilde Universitet: Andreas Melson Gregersen & Jonas T. Østengaard Københavns Universitet: Sofie Katrine Zander & Andreas Mebus Syddansk Universitet: Anne

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Kom over din angst for at blive såret. Kærlighedsguide: sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kærlighedsguide: Kom over din angst for at blive såret Angsten for at blive såret INDHOLD I DETTE HÆFTE: Kærlighedsguide:

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Scor i Sommerferien Score i sommerferien hvorfor? Hvorfor har jeg valgt at skrive en e-bog om at score i sommerferien? Fordi jeg igen og igen hører fra fyre at de tager til Lloret de Mar, Bulgarien,

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Anja Hende 1 DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Hvorfor er de så mærkelige? www.youtube.com/watch?v=2jvycar3qqa#t=11 www.jhoconsult.dk JHO Consult v/rikke og Jan Have Odgaard, Gl. Byvej, 5792 Årslev - Tlf.

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Helhedsorienteret forskning i økologi

Helhedsorienteret forskning i økologi Artikel til Global Økologi 15.aug.2001 Helhedsorienteret forskning i økologi Af Hugo Fjelsted Alrøe Der stilles i disse år stadig større krav til forskningen om at den skal være helhedsorienteret og proaktiv,

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk - handler om at få eller beholde den fulde appetit på livet. At udleve sit fulde potentiale. Her er værktøjer til at tage det første skridt

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere