Metoder til evaluering af undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder til evaluering af undervisningen"

Transkript

1 Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord s Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s Fremstilling af katalogets evalueringsmetoder s Evalueringsmetoder der fortrinsvis retter sig mod elevens faglige udbytte s. 7 af undervisningen samt elevens personlige og faglige mål Afsluttende skriftlig test s. 7 Dialoogle, og SMART (ideer til elevens handleplan i forbindelse med transfer) s. 9 Klassens spil s.11 Feedforward s.13 SMTTE og individuelle læringsmål s. 14 Speeddating s Evalueringsmetoder der fortrinsvis retter sig mod underviserens s. 22 tilrettelæggelse af undervisningen Sandwichmetoden s. 22 Delphi metoden (åben evaluering) s. 24 To og to interview s.29 Anerkendende metode s.30 Cafemodel s.31 Fokusgruppeinterview s Evalueringsmetoder der retter sig mod både elevens udbytte og mod s. 34 underviserens tilrettelæggelse af undervisningen Evalueringsskema s. 34 Refleksionens stemme s. 38 Tjek ind og tjek ud s Gode overvejelser når man stiller spørgsmål s Formativ og summativ evaluering s Evalueringskultur på SOPU, kvalitetscirklen s Muligheder og rammer for ændring af undervisningen s. 46 2

3 1. Forord Vi håber, at alle undervisere på SOPU kan få glæde af de mange gode forslag i nærværende inspirationskatalog. Formålet med kataloget er, at underviserne skal kunne anvende det aktivt. Brug derfor kataloget til inspiration ved tilrettelæggelse af undervisningen! Tag det med på teammøder, til fælles forberedelse og alla andre steder, hvor du kan have brug for nye input om evaluering. Kataloget samler nogle af de gode erfaringer og ideer, der findes på SOPU, og skal inspirere til, at vi i fællesskab får udviklet en evalueringskultur. Baggrund Inspirationskataloget er resultatet af tre workshops, der har været afholdt på SOPU i slutningen af 2011 og i begyndelsen af Kvalitetsenheden, udviklingschef Helle Olesen, uddannelsescheferne Birgit Matlok Maes og Carina Villadsen har i fællesskab sat rammen om forløbet, der har haft fokus på evaluering af og i læringssituationer. De samlede initiativer skal medvirke til støtte og udvikling af evalueringskultur og metoder, både i overordnet forstand og i de konkrete læringssituationer og -processer. Forankring Underviserteamene på hele SOPU har været repræsenteret i de tre workshops. Som led i implementeringen er det meningen, at deltagerne skal fungere som en slags ambassadører for evaluering i deres respektive teams og understøtte, at evaluering kommer på dagsordenen. Deltagere En del af indholdet i de afholdte workshops har været, helt konkret, at udarbejde materiale til kataloget. Alle deltagerne har arbejdet meget intenst, og det er takket være dem, at dette fine katalog forelægger. I den forbindelse vil vi gerne takke deltagerne Lis Johnsen, Betty Lillevang, Jannie Gertsen, Hanne Birke, Anne Teisen, Anne Rasmussen og Ann Vinde fra afdelingen i København, og Malene Ricken, Pernille Ommundsen, Birgitte Wahlfelt, Louise Olsen og Anne Voigt fra afdelingen i Nordsjælland. De tre workshops er kommet i stand med det formål at sætte evalueringskultur på dagsordenen, og er første step i en længere udviklingsproces. I løbet af det kommende år vil der blive iværksat andre initiativer i den videre proces om evalueringskultur på SOPU, ligesom den inspiration, som katalog og workshops har skabt, bringes med ind i det udviklingsarbejde, der foregår i det pædagogiske år på SOPU. Udviklingschef Helle Olesen og kvalitetsmedarbejderne Birgitte Knudsen og Elisabeth Brill. 3

4 2. Evalueringssystematik Evaluering betyder i al sin enkelthed at standse op midt i eller efter sine gøremål og vurdere om resultaterne står i fornuftigt forhold til hensigt og anstrengelser (Albæk 2011) Hvor tit, hvornår og hvordan får vi set på vores undervisning? Disse var nogle af spørgsmålene på den første workshop, hvor flere deltagere efterlyste input til et mere systematisk arbejde med evaluering. Vi ved, at evalueringsarbejdet tager tid, men evalueringer er et vigtigt grundlag for at fastholde og højne kvalitet i undervisningen og dermed opfylde strategiske mål. For at evaluering kan virke efter hensigten og blive et nyttigt redskab, kræver det at alle involverede tager evalueringsarbejdet til sig som noget betydningsfuldt. Evaluering handler både om at være i stand til at evaluere og at blive evalueret. Det er derfor nødvendigt, at der i de enkelte teams tilstræbes en fælles platform at handle ud fra og en fælles forståelse for og vilje til at prioritere evaluering og ikke mindst opfølgning herpå. En fælles regel bør være, at I ikke foretager evalueringer, I ikke har tænkt Jer at handle på. Inspiration til overvejelser i teamet vedrørende evalueringsstruktur På teammøde/fællesforberedelse drøftes (i uprioriteret rækkefølge) fx: Hvor i uddannelsesforløbet er det relevant at evaluere undervisningen? Hvad er formålet med evalueringen? Hvilke dele af undervisningen skal eleverne evaluere? Hvad skal eleverne evaluere (produktet, processen, elevens faglige udbytte, elevens aktivitetsniveau, oplevelsen, form indhold m.m.)? Hvilke evalueringsmetoder vil vi anvende hvornår? Hvordan og hvad evaluerer vi i teamet (produktet, processen, elevernes faglige udbytte, elevernes aktivitetsniveau, oplevelsen, form, værdier, formål, indhold m.m.)? Hvem sørger for, at evalueringen foregår? Hvordan vil vi dokumentere evalueringen? Hvordan vil vi tolke på resultaterne? Hvornår og hvordan følger vi op på evalueringen? Hensigten er, at evaluering skal være en del af driften og derfor være et fast punkt på teammøderne og/eller fælles forberedelsen. 4

5 Fem simple anbefalinger Gør evaluering til et fast punkt på teammøder/fællesforberedelse! Tænk altid evaluering ind fra starten, når et læringsforløb planlægges! Del dine erfaringer med kollegerne, og vis hinanden hvad I gør! Sørg for at dokumentere evalueringen, så du/i kan bruge den på et senere tidspunkt! Husk at bruge evalueringerne til noget! Ellers er det ligegyldigt. Evalueringsformer På den første workshop myldrede forskellige metoder frem. For at holde en vis systematik og som led i at skabe overblik er de forskellige metoder opstillet i nedenstående skema, der tager udgangspunkt i Danmarks Evalueringsinstituts rapport Klog på egen praksis. Der kan naturligvis forekomme andre evalueringsformer, der retter sig mod andre mål og deltagere. Skema over evalueringsformer Evalueringsform Genstand Mål i fokus Formål Typiske deltagere Eks. fra kataloget Løbende evaluering af udbytte Elevens udbytte: Hvad har eleven lært? Mål for elevens læring At få viden som kan styrke elevens læring Elev(er) og lærer Se fx Klassens spil Undervisningsevaluering Undervisningens gennemførelse: Hvordan har de benyttede undervisningsmidler, metoder, og arbejdsformer virket? Lærerens mål for undervisningen At få viden som kan forbedre metoderne i undervisningen Elever og lærer evt. andre lærere Se fx Cafemodellen Elevens selvevaluering Elevens indsats: Hvad har eleven selv gjort for at få et udbytte, og hvordan har eleven fx fungeret i gruppearbejde Mål for læringsprocessen Elevens personlige og faglige mål At bevidstgøre eleven om betydningen af egen indsats Eleven alene, evt. andre elever eller lærer Se fx Speeddating Lærerens evaluering af eleven Elevens standpunkt Elevens arbejdsindsats Uddannelsens faglige mål Elevens personlige og faglige mål At eleven får viden om sit standpunkt og sin arbejdsindsats Elev og lærer Se fx SMTTE modellen Frit efter Danmarks Evalueringsinstitut Inden drøftelsen i teamet kan det være en god ide at gøre sig overvejelser over, hvilke evalueringsformer teamet ønsker at have i spil. 5

6 3. Fremstilling af katalogets evalueringsmetoder I dette katalog har vi opdelt metoderne i 3 overordnede grupper: 1. Evalueringsmetoder der fortrinsvis retter sig mod elevens faglige udbytte af undervisningen samt elevens personlige og faglige mål 2. Evalueringsmetoder der fortrinsvis retter sig mod underviserens tilrettelæggelse af undervisningen 3. Evalueringsmetoder der retter sig mod både elevens udbytte og mod underviserens tilrettelæggelse af undervisningen Med lidt fantasi er der sikkert flere af metoderne, der kan anvendes til forskellige formål. På de følgende sider er de forskellige evalueringsmetoder opstillet skematisk. Metoderne er nummererede og navngivet øverst i skemaet. Den workshopdeltager, der har beskrevet metoden, er benævnt Kontaktperson på SOPU og er sammen med evt. kilder oplyst nederst i skemaet. 6

7 4. Evalueringsmetoder der fortrinsvis retter sig mod elevens faglige udbytte af undervisningen samt elevens personlige og faglige mål 1. Afsluttende skriftlig test Spørgsmålsark, som eleven skal besvare. (Summativ evaluering) Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Formålet med testen er at kortlægge og undersøge hvor meget eleven kan huske og gengive fra faget. Bruges bl.a. som delelement til at give eleven karakter i faget. Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Typisk målgruppe Der evalueres på elevernes faglighed. Denne form for prøve kan foretages formativt og summativt. (Der evalueres på vidensmål) Hele klassen/holdet. Planlægning/forberedelse Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Spørgsmålene skal tilpasses det pensum, der er gennemgået i undervisningen eller pensummet til egen læsning. Spørgsmålene bør ikke være for åbne, men lægge op til et bestemt/afgrænset svar. Eleverne får i forløbets start at vide, at faget afsluttes med en skriftlig test. Således at de er bekendt med evalueringsformen af dem. I den sidste lektion udleveres testen, som skal besvares selvstændigt og uden hjælpemidler. Tiden tilpasses efter antal spørgsmål. Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Testen rettes efter facitliste og indgår i den samlede vurdering af eleven. En forholdsvis hurtig måde at evaluere elevens faglighed på 7

8 Gode råd til underviseren / svaghed ved metoden Elever med skrivevanskeligheder, kan komme i klemme her. (Eleven kan evt. løse testen på deres IT-rygsæk.) Formel vurdering, hvor de blødere værdier, såsom personlige og sociale kompetencer, kan være vanskelige at vurdere. En problemstilling ved metoden kan være, at eleven blot gengiver, refererer og beskriver fra pensum via udenadslære og reelt ikke kan anvende/udføre/forklare teorien eller vurdere/udvælge/afgøre i forhold til praksis. Derfor bør testen sammenholdes med en anden form for evaluering og ikke stå alene i bedømmelsen af eleven. Vær opmærksom på hvordan spørgsmålene formuleres Kontaktperson på SOPU Kilder Louise Olsen Voksenundervisning formidling i praksis Af Mogens Christiansen og Gert Rosenkvist; Hans Reitzels Forlag samt Undervisningsplanlægning for faglærere af Hilde Hiim og Else Hippe, Gyldendals lærerbibliotek) 8

9 2. Dialoogle evaluering. Evaluering af praktikperioden den første dag tilbage på skolen. Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Typisk målgruppe Planlægning/forberedelse Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) At eleverne får mulighed for at evaluere på deres praktik, dele deres oplevelser med hinanden og reflektere over deres læring. Og at eleverne får mulighed for at danne transfer mellem skole og praktik Refleksion over læringsproces og faglig læring under praktikforløbet. Transfer oplevelser mellem skoleundervisningen og praktikken. Erfaringerne er fra Trin 2 i Nordsjælland, og kræver et vist abstraktionsniveau hos eleven. Find Dialoogle kortene (kort med forskellige billeder)de er på alle Teamkontorerne i Hillerød. Kortene spredes ud over et gulvareal. Eleverne får at vide, at nu skal de gå en tur og kigge lidt på kortene. Så skal de hver finde 2 kort, som de kan fortælle en af deres læringshistorie ud fra. Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Resultatet bruges mest til at få eleverne til at reflektere over deres læring, sætte ord på deres læring og formidle deres viden Gode råd til underviseren Kontaktperson på SOPU Kilder Giv eleverne en god introduktion til øvelsen, da den ellers kan være svær for nogle elever, fordi den stiller krav til abstraktionsniveauet I Dialoogle-kassen findes et hæfte med en masse forskellige ideer til anvendelsen. Når der i øvrigt arbejdes med transfer kan SMART modellen anvendes. Se bilag. Malene Ricken Læs evt. mere om dialooglekort på: 9

10 Bilag til Dialoogle Handleplan / SMART Specifikt: Hvad vil du helt konkret afprøve eller arbejde med når du kommer tilbage på dit arbejde? Målbart: Hvordan kan du se / mærke om det du vil afprøve / arbejde med er lykkedes? Attraktivt: Hvilke fordele vil det have for dig, at din handleplan bliver gennemført? Realistisk: På en skala for 1-10, hvordan vil du bedømme din mulighed for at gennemføre din handleplan? Tid: Hvilken deadline vil du sætte for at din handleplan er iværksat / udført? 10

11 3. Klassens spil Er en del af intro-program på Trin 1 i SOPU Nordsjælland Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) At evaluere elevens læring og viden/standpunkt Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Eleverne formulerer og producerer selv spørgsmålene og er også samtidig dem, der selv skal finde svarene. Resultatet er, at eleverne hurtigt får en fornemmelse af egen viden/ manglende viden. Der er fokus på elevernes egen deltagelse, hvilket gør at de og underviseren oplever større delagtiggørelse. Typisk målgruppe Hele klassen / holdet deles i mindre grupper, som arbejder med hver sit emne. Planlægning/forberedelse Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Som underviser skal du have gennemtænkt og forberedt, hvilket fag / emne eleverne skal evaluere og arbejde med / søge viden om. Afhængig af tid og formål, kan der bruges fra 1 time til en hel undervisningsdag på spillet. Som underviser skal du forberede ekstra prøv lykken kort. I kassen, som findes på SOPU Nordsjælland, Trin 1 s kontor. Er der ca. 10 prøv lykken kort. Kassen findes også Ex. Eleverne får ca. 2 timer til udarbejdelse af både spørgsmål og svar, hvis emnet er svært/ let for eleverne, kan forberedelsen være længere eller kortere. Selve spillet: Ex. Der er 5 grupper svarende til 5 emner. Én repræsentant fra hver gruppe er spillebrik. Resten af eleverne fra de 5 grupper sidder gruppevis rundt om spillepladen, som er placeret på gulvet. På skift stiller læreren et af elevernes selvfabrikerede spørgsmål, spillebrikken / eleven/ gruppen kan ikke få deres egne spørgsmål! Der rykkes frem på spillepladen svarende til terningens øjne, og KUN ved rigtigt svar. Herefter går turen videre til næste spillebrik. Spillebrikken skal hente svarene i sin gruppe! 11

12 Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Du kan som lærer hurtigt spotte, hvor eleverne har huller i deres læring og eleverne får hurtigt selv en fornemmelse af, hvad de mangler af læring/ viden. Gode råd til underviseren At have en gevinst og lignende med til Prøv lykken kort / chance-kort. Eleverne lægger selv spillepladen ud og prøv lykken kort ud, som de vil have det. Ulemper Vær opmærksom på, at alle elever er aktive/ deltagende, at der ikke sidder en friløber. Spillet kan tage lang tid, som skal prioriteres. Kontaktperson på SOPU Pernille Ommundsen og Birgitte Wahlfelt Eksempler på prøv lykken kort: Prøv lykken kort Du blev og ryddede op efter dine kammerater i går Ryk 3 felter frem Prøv lykken kort Du spiste din frokost i klassen i går og glemte at bære din tallerken tilbage til kantinen. Ryk 2 felter tilbage. 12

13 4. Feedforward Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Feedback på egen læringsaktivitet. Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Elevens eget valg fagligt eller personligt Typisk målgruppe Elever Planlægning/forberedelse Eleven forbereder, hvad han eller hun vil have feedback på og skriver det ned. Det kan være både faglige og personlige spørgsmål. Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Underviser er procesansvarlig. Eleven/eleverne vælger en elevkammerat og præsenterer/formidler noget fagligt. Efterfølgende får de feedback fra den udvalgte elev om det, de har ønsket på deres feedback seddel. Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Elevens egen-refleksion. Gode råd til underviseren Sikrer at du styrer processen og ikke det faglige. Metoden kan anvendes inden for alle områder, hvor eleven ønsker at forbedre sine kompetencer. Kontaktperson på SOPU Betty Lillevang og Lis Johnsen 13

14 5. SMTTE modellen Evaluering af (individuelle) læringsmål ved brug af SMTTE til elevsamtaler Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Typisk målgruppe At eleverne opfylder de faglige og personlige mål for uddannelsen. At eleverne føler et ansvar /medansvar for at nå målene. At det bliver tydeligt for eleven, hvilke ændringer og tiltag der skal til for at nå målene. Elevens indsats i forhold til individuelle og faglige mål. Eleverne Planlægning/forberedelse Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Gode råd til underviseren Kontaktperson på SOPU Kilder Eleverne introduceres til at arbejde med SMITTE modellen og udfylde skemaet inden elevsamtalerne, hvor fokus er elevernes arbejde mod målet for uddannelsen. Introduktion Tid til eleverne for at udfylde felterne: sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Eventuel vejledning, hvis det er første gang. Afholdelse af samtalen. Evt. justering af f.eks. tiltag mv. der skal arbejdes med til næste samtale. Afholdelse af samtalen - dialog Evt. justering af f.eks. tiltag mv. eleven skal arbejde med til næste samtale. Der er en forventning om, at det giver en god dialog, hvor elevens eget ansvar for de forandringer, der skal til, for at eleven når målene for uddannelsen bliver tydelige for både elev og underviser. Det er også et redskab til at evaluere, om forandringerne er sket, og hvad der mere skal til. Se i øvrigt bilag til SMTTE modellen (Individuelle læringsmål) med eksempel fra PAU i København. Ann Vinde Ministeriet for Børn og Undervisning. 14

15 Bilag til SMTTE modellen Individuelle læringsmål Individuelle læringsmål Rammen Igennem din uddannelse vil du blive bedt om at lave 6 individuelle læringsmål, som tager afsæt i noget der er relevant for dig at arbejde med. Dit personlige læringsmål kan varigere fra periode til periode og være så stort og småt som giver mening for dig. Rammen er at det skal give mening for dig at arbejde med, og tilstræbe at du bliver en bedre pædagogisk assistent. Et individuelt læringsmål kan fx være; at blive bedre til at møde til tiden og være forberedt på dagens undervisning, at få læst op på et bestemt fag, som man tidligere har svigtet at få styr på dårlige vaner, som gør det svært at være deltagende i uddannelsen at blive bedre til at være ligeglad med hvad andre tænker, og turde at være fjollet over for andre at blive bedre til at præsentere sit arbejde at sige mere at aflevere opgaver De individuelle læringsmål forløber over følgende perioder: F.eks.: Studiestart halvvejs 1. Skoleperiode (#1) Halvvejs 1. Skoleperiode Slut 1. Skoleperiode (#2) Slut 1. Skoleperiode start 2. Skoleperiode (#3) Start 2. Skoleperiode halvvejs 2. Skoleperiode (#4) Halvvejs 2. Skoleperiode slut 2. Skoleperiode (#5) Slut 2. Skoleperiode start 3. skoleperiode (#6)) På de næste 2 sider finder du en beskrivelse af SMTTE modellen. På de sidste to sider er der to skemaer, som du kan bruge til at beskrive dit individuelle læringsmål. Ønsker du at skrive det på en helt tredje måde, er dette muligt så længe du beskriver og synliggøre dine overvejelser, er det fint. 15

16 Individuelt læringsmål SMTTE Kort beskrevet ser SMTTE modellen således ud: Kort om SMTTE SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse, se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer. Modellen kan anvendes på alle niveauer i skolens arbejde. Planlægning SMTTE er en dynamisk model, hvor man har mulighed for frit at bevæge sig mellem modellens forskellige elementer, så det passer til konteksten. SMTTE kan bruges til at konkretisere mål og sørge for, at der på en dynamisk måde bliver skabt sammenhæng mellem det, man ønsker at opnå, og de tiltag og handlinger, man planlægger, for at opnå det. Det særlige ved SMTTE er begrebet tegn, hvor man konkretiserer målene ved at overveje, hvad det er, man skal holde øje med på vejen mod målet. Tegnene bliver både en hjælp i planlægningsarbejdet og undervejs i forløbet, hvor man kan justere, hvis man ikke ser, hører og mærker det ønskede. Gennemførelse SMTTE består af fem elementer: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering. De forskellige elementer i planlægningsprocessen er afhængige af hinanden og indbyrdes forbundet. Det ideelle er, at kategorierne støtter hinanden. Således vil målsætningen ofte hænge sammen med en beskrivelse af sammenhængen. Tiltagene bør understøtte de mål, man ønsker at opnå. Tegnene er en operationalisering af målene og bør være tilstrækkelig konkrete, således de kan iagttages. Herved bliver evalueringen også nemmere at foretage. Ændres der i processen i én kategori, bør der tjekkes op på de øvrige beslutninger, da kategorierne er indbyrdes forbundne. Kilde: Ministeriet for børn og undervisning, Hjemmesiden. 16

17 Sammenhæng: Er beskrivelsen af den sammenhæng der beskriver din situation. Alt det som har relevans for og indvirkning på hvad der beskriver dig som person. Kan også kaldes beskrives som den kontekst du befinder dig i, eller hvilket forudsætninger du har. Når du har beskrevet din sammenhæng første gange, vil denne kunne tilpasses løbende med den udvikling du oplever i dit liv, men mange ting vil stadig være med til at beskrive dig og din situation. Mål: Er beskrivelsen af det mål som du ønsker at opnå. Målet skal være specifikt, realistisk og opnåeligt inden for den tid der er sat af. Tænkt på at lave et SSS mål altså et mål som er med til at skabe Små Sikre Succeser. Når du arbejder med dit individuelle læringsmål skal du opleve at du lykkes, så hellere sætte et lille opnåeligt mål så du mærker succesen! Målet skal være formuleret som det beskriver hvad du ønsker at opnå, og ikke hvad du ønsker at undgå. Tegn: Er beskrivelsen af hvad du ønsker at se i slutningen af perioden, der kan bekræfte at du har nået målet. Det skal altså være noget som du kan måle, veje eller mærke, som virker som bevis på at du har nået dit mål. Tiltag: Er beskrivelsen af de handler som du sætter i gang for at nå dit mål. Tiltag udformes som en handlingsplan, med helt konkrete aktiviteter, som bringer dig tættere på målet. Da man kan nå sit mål på mange forskellige måder, er det vigtigt at du vælger hvilket tiltag du ønsker at i gang sætte, og er tro mod dette i den periode du har til rådighed. Med nogle mål skal der mange og forskelligartede tiltag til for at der sker udvikling, så gør dig overvejelser om hvad du sætter i gang, og hold målet for øje. Evaluering Er beskrivelsen af hvordan du evaluerer forløbet både løbende og i slutningen. Gør dig tanker om, hvem du ønsker feedback fra, hvem du kan bruge som sparringspartner, hvilket spørgsmål du kan stille dig selv eller andre for at se om du er nået i mål. 17

18 Individuelt læringsmål Skema 1 Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering 18

19 Individuelt læringsmål, eksempel på udfyldt skema Skema 1 Sammenhæng Jeg kommer for sent mange gange hver uge og har derfor svært ved at deltage ordentligt i undervisningen og gruppearbejdet. Opgaverne i gruppen er ofte fordelt, når jeg kommer, og jeg føler derfor ikke, at jeg rykker mig fagligt. Mål Jeg vil gerne møde til tiden hver dag og være med til at fordele opgaverne i gruppen. Tegn Jeg kan se, at jeg er på rette vej ved at mærke, at jeg er med til at planlægge dagen i gruppen. Jeg får derfor nye opgaver og bliver mere motiveret for at deltage i undervisningen. Jeg vil bede en fra min gruppe om at kommentere at jeg kommer til tiden. Så kan jeg mærke at andre også registrerer det. Tiltag Jeg vil gå tidligere i seng. Jeg vil købe et ordentligt vækkeur, så jeg er sikker på at jeg hører det om morgenen. Jeg vil sige det højt til min gruppe, så de er opmærksomme på, at jeg arbejder med det. Evaluering Jeg har nået mit mål, hvis jeg to uger i træk kommer til tiden hver dag. Jeg vil spørge en fra min gruppe, om hun vil være ansvarlig for at holde øje med, om jeg kommer til tiden. 19

20 Individuelt læringsmål Skema 2 Sammenhæng: Evaluering: Mål: Tiltag: Tegn: 20

21 6. Speeddating Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Elevers selvevaluering. Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Elevens opnåelse af viden og færdigheder i den pågældende læringsaktivitet. Typisk målgruppe Elever. Planlægning/forberedelse Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Planlægge testspørgsmål og svar. Der skal være et spørgsmål til hver elev. Der skal vælges tidsholder til partnerskift, som tager ca. to minutter. Elever trækker et spørgsmål og finder en partner, som de giver spørgsmålet. Partneren læser spørgsmålet og giver sin besvarelse på det. Derefter kan man vælge en dialog. Dernæst læser du dit spørgsmål op og giver dit svar derpå. Så går man videre og finder en ny partner og gentager processen med at bytte spørgsmål osv. Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Elevens egen-refleksion. Underviser sammen med en eller flere elever kan vejlede elev i videre udvikling. Gode råd til underviseren Vær opmærksom på at elever gerne vil have underviserens synspunkt på, hvordan de kan forbedre sig. Kontaktperson på SOPU Betty Lillevang og Lis Johnsen 21

22 5. Evalueringsmetoder der fortrinsvis retter sig mod underviserens tilrettelæggelse af undervisningen 7. Sandwichmetoden Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Evaluering af undervisningsmetode, indhold, valg af indhold. Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Primært processen. Typisk målgruppe Kursister / elever Kan både gøres individuelt og i grupper Planlægning/forberedelse ingen Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Se i øvrigt bilag Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Som evaluering for læreren i hvordan kommende undervisning skal tilrettelægges Gode råd til underviseren Sandwich metoden kan omhandle alt fra proces til indhold, effekt og mål. Kontaktperson på SOPU Anne Voigt 22

23 Bilag til Sandwich metoden Sandwich som feedbackredskab 3 specifikke positive ting Det var spændende.. Det var lærerigt. Du er meget. OG Et godt råd vil være Jeg kan anbefale dig. Generelt synes jeg at.. Eksempel: Det var spændende at arbejde med forumteater. Det var lærerigt at få undervisning i demenssymptomer. Du er meget levende i din undervisning OG Et godt råd vil være, at der er mindre gruppearbejde. Jeg kan anbefale dig at bruge mindre tid på gennemgang af medicin Generelt synes jeg at det var en supergod undervisning i demens og at du er en meget kompetent underviser. 23

24 8. Delphi-metoden (Åben evaluering) Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Metoden kan bruges til at evaluere processen, således at processen kan forbedres og effektiviseres skabe optimal læring for målgruppen. (Kan udføres formativt og summativt) Eleverne evaluerer processen og til dels oplevelsen af forløbet. En åben evalueringsmetode. (Fokus kan dog lægges flere steder) Typisk målgruppe Hele klassen. Planlægning/forberedelse Der skal afsættes den nødvendige tid til evalueringen, så den ikke bare skal overstås. (Kræver minimum 30 min.) Metoden kræver refleksion fra elevernes side og kan være uforudsigelig for underviseren. Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) - Der udleveres et stykke papir til alle elever. Dette skal deles i to kolonner med to til fire rækker. (se bilag samt link) - I venstre kolonne skriver eleven først to til fire positive udsagn om forløbet. (Hvad har eleven været glad for under forløbet?) - I de to til fire nederste rækker i første kolonne, skriver eleven udsagn, som eleven har savnet i forløbet eller ønskes uddybet i et senere forløb/mindre gode oplevelser. - Herefter sender eleverne deres papir videre til sidemanden, som så skal forholde sig til udsagnene. Er eleven enig, sættes der kryds i højre kolonne. - Som underviser fortæller du, hvornår papirerne sendes videre, så der ikke går rod i systemet. - Papirerne sendes rundt indtil eleven får sit eget papir tilbage. (Er der flere end elever, kan man med fordel lade papirerne cirkulere i cirkler, så evalueringen ikke bliver for langtrukken) Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) - Papirerne samles sammen af underviseren. Der startes med at gennemgå de positive udsagn i 24

25 klassen. Start med dem hvor der er flest enige og slut af med de udsagn hvor færrest var enige. Udsagnene kan fx skrives på tavlen og debatteres. Stop på et passende tidspunkt nogle af udsagnene kan være enslydende. Alle udsagn behøver ej heller at blive gennemgået. - Samme procedure foretages ved de mindre gode oplevelser. Gode råd til underviseren/svaghed ved metoden Underviserne skal styre processen og holde den på rette kurs. Ved den åbne evalueringsmetode, kan det være svært at forudsige, hvad der tages op af eleverne. Husk at holde evalueringen på et konstruktivt og konkret plan. Det er ikke undervisernes personlighed, der skal evalueres. Elevernes papirer tages med hjem til videre efterbehandling. Udsagn underviserne kan overveje til næste forløb, findes ofte i positive udsagn hvor kun halvdelen af klassen er enige. Se i øvrigt bilag. Kontaktperson på SOPU Kilder Louise Olsen Voksenundervisning formidling i praksis Af Mogens Christiansen og Gert Rosenkvist, Hans Reitzels Forlag samt Undervisningsplanlægning for faglærere af Hilde Hiim og Else Hippe, Gyldendals lærerbibliotek 25

26 Bilag til Delphimetoden Delphi - metoden Kort om Delphi Delphi-metoden er et evalueringsværktøj, der både indeholder en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del består af et skema, som eleverne udfylder, og den mundtlige del består af en struktureret samtale, hvor læreren sørger for, at alle elever kommer til orde. Planlægning Delphi-metoden kan bruges i mange forskellige situationer. Det er oplagt at bruge værktøjet til at kvalificere fx et undervisningsforløb, et samarbejde i fx et lærerteam/en klasse, et udviklingsprojekt på skolen eller i forbindelse med et forældremøde. Metoden kan også bruges i forbindelse med forebyggelse af konflikter og egentlig konfliktløsning. Deltagerne kan være elever, lærere, ledere og forældre på et forældremøde. Hvis elever skal deltage i evalueringen, egner det sig bedst til skolens mellemtrin og overbygning, hvor eleverne har de nødvendige skriftlige forudsætninger. Gennemførelse Evaluering ved Delphi-metoden igangsættes ved, at eleverne får udleveret et skema, som de skal udfylde hver for sig. Eleverne skriver tre gode ting og tre ting, der kan forbedres fx i forhold til samarbejdet i klassen. Se et eksempel på, hvordan sådan et skema kan se ud. (Se bilag 1.2) Læreren beder eleverne skrive deres svar, så de er let læselige og på en måde, så de andre elever kan forstå, hvad der står, uden at skulle fortolke for meget. Eleverne får også at vide, at det er vigtigt, at de gode og dårlige aspekter, som de skriver i skemaet, skal være konkrete. Kun hvis synspunkterne er konkrete, kan de skabe en tæt sammenhæng til den problemstilling, som evalueres. Hvis læreren har brug for at få elevernes vurdering af et eller flere meget konkrete forhold, kan hun vælge at skrive dem ind i skemaet på forhånd. Når alle eleverne har udfyldt venstre kolonne i skemaet, cirkulerer de udfyldte skemaer i samme retning, indtil eleven igen sidder med sit eget skema. Hver gang en elev modtager et skema, læser eleven udsagnene, reflekterer over og forholder sig til dem og sætter et kryds i højre kolonne ud for de udsagn, som eleven er enig i. 26

27 Læreren indsamler herefter skemaerne og foretager en optælling. Det sker ved, at læreren noterer de fremkomne udsagn og ved at angive, hvor mange elever der har erklæret sig enige i de enkelte synspunkter. Det er mest hensigtsmæssigt, hvis læreren gennemfører optællingen med det samme, da man på den måde sikrer elevernes engagement og motivation. Hvis der er mange elever i klassen og dermed mange udsagn og svar, kan læreren vælge at holde pause i processen, indtil hun har foretaget optællingen. Man skal dog være opmærksom på, at en pause kan føre til, at elevernes engagement og motivation reduceres, fordi pausen kan opleves som en afbrydelse af processen. Samtalen Læreren vælger de udsagn, der har fået henholdsvis flest og færrest tilkendegivelser, og skriver dem op på tavlen. Herefter reflekterer eleverne og læreren sammen over resultatet og indgår i en fælles samtale. Samtalen, som ledes af læreren, kan tage udgangspunkt i og have særligt fokus på de synspunkter, som flest elever har erklæret sig enige i. Samtalen kan fx tage udgangspunkt i følgende typer spørgsmål: Hvorfor fremkommer netop disse synspunkter? Hvilke gode aspekter ved praksis er værd at fremhæve? Hvilke forbedringsbehov peger de dårlige aspekter på? Hvilke handlinger/aktiviteter skal der til for at skabe konkrete forbedringer af praksis? Samtalen vil naturligt afsløre både enighed og uenighed blandt eleverne. Det er således afgørende, at samtalen er åben og præget af et fælles ønske om at identificere både problemstillinger og løsninger på disse. Eleverne skal være lyttende og anerkende hinandens synspunkter. Målet med evalueringen er netop at tilvejebringe nye synspunkter og at opnå konsensus om forbedrings- og handlemuligheder. Hvis samtalen præges af verbale angreb og forsvar, vil det være umuligt at nå frem til et fælles resultat, som alle kan acceptere. Læreren har her et særligt ansvar for at sikre, at samtalen er fri og åben, men at den samtidig bliver så struktureret, at alle eleverne kommer til orde, og at de væsentligste problemstillinger berøres. 27

28 Skema til brug i Delphi-evaluering Her er et eksempel på et Delphi-evalueringsskema med 3 svarkategorier. Skemaet tilpasses let ved at tilrette teksten og tilføje eller fjerne rækker Nævn tre ting, der fungerer godt ved samarbejdet i klassen Sæt kryds, hvis du er enig Nævn tre ting, der fungerer dårligt ved samarbejdet i klassen Sæt kryds, hvis du er enig Kilde: (http://www.uvm.dk/uddannelser-og-dagtilbud/folkeskolen/de-nationale-test-og evaluering/evaluering/vaerktoejer/delphi-metoden ) 28

29 9. To og to interview Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) At deltagere 2 og 2 interviewer hinanden på skift med henblik på at reflektere, opsummere, evaluere et forløb/en læringsaktivitet/en proces Proces Resultat Oplevelse Fagligt udbytte Personligt udbytte Typisk målgruppe Alle undervisere og elever Planlægning/forberedelse Forbered spørgsmål til interview Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Præsentation af spørgsmål Proces-styrer beder deltagerne om at gå sammen 2 og 2 evt. at vende sig imod sidemanden eller finde sammen med en man ikke kender og på skift interviewe hinanden Sæt tid på Proces-styrer beder deltagerne om at skifte midtvejs Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Opsummering evt. i plenum, på planche eller evt. ved at dele refleksioner med et andet par Hvert par /gruppe kommer med en enkelt pointe i plenum Gode råd til underviseren Styring på tid, proces og opsamling Kontaktperson på SOPU Anna Teisen og Jannie Gertsen 29

30 10. Anerkendende metode Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Typisk målgruppe Planlægning/forberedelse Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Feedback på en læringsaktivitet med fokus på hvad der har virket godt, og hvad der fremadrettet gerne må være mere af. Det mindre gode nedtones. Metoden lægger vægt på, at evalueringen foregår i en positiv ånd. Spørgsmål til læringsaktivitet eller dele heraf. Elever /hele klassen/holdet. Flipover/plancher Evt. kort intro til eleverne, så de ved hvilken type evaluering dette er. Denne metode kan laves med hele klassen/holdet og underviseren fungerer som spørger og referent. Den anerkendende metode er en mundtlig evaluering, men underviseren skriftliggør elevernes feedback for at kunne bruge det efterfølgende. Underviseren spørger: Hvornår har du oplevet, det fungerede? Hvad gik godt på hvilken måde? Hvad kunne du godt tænke dig, der var mere af? Hvad kunne blive bedre og hvordan? Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Justering af undervisningsmateriale og pædagogisk metode. Gode råd til underviseren Kontaktperson på SOPU Vær forberedt på, at du måske kan føle kritikken personlig, men den skal opfattes som feedback til bedre undervisning og mere tilfredse elever. Metoden kan anvendes midtvejs og /eller ved afslutning af en del af en læringsaktivitet. Betty Lillevang og Lis Johnsen 30

31 11. Cafémodel. Undervisere sidder ved mindre cafeborde Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) At dilemmaer/ synspunkter i en læringsaktivitet bliver mere tydelige, så der kan handles på evt. styrker, svagheder og nye ideer. Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Læringsaktivitet f.eks. storyline. Ved nye læringsaktiviteter kan erfaringer videregives. Typisk målgruppe Underviserne, men kan også anvendes i forhold til elever Planlægning/forberedelse Det er besluttet, hvem der er cafévært, og der sidder en cafévært ved hvert bord. Der opstilles caféborde, hvorpå der ligger plancher og tusch, og på hvert bord skal der ligge et tema/emne/ som skal evalueres. Der skal være planlagt tid til hver runde. På hvert bord. Se i øvrigt bilag om caféværtens rolle. Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Cafévært er ansvarlig for at igangsætte og overlevere til hver gruppe. Fælles opsamling til hele lærergruppen eller et skriftligt produkt. Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Til planlægning af den næste læringsaktivitet. Gode råd til underviseren Kontaktperson på SOPU Der skal være en tidsholder, og metoden kræver tid. Opsamlingen er vigtig og at den bliver skriftligt fyldestgørende. Caféværten skal kende sin rolle. Se bilag! Rollen som cafévært kan være svær for elever. Betty Lillevang og Lis Johnsen 31

32 Bilag til Cafemodellen Caféværtens rolle Som cafevært skal du: Præsentere spørgsmålene Få drøftelserne til at køre i forhold til spørgsmålene Invitere så mange som muligt til at sige noget Holde dialogen i gang Få deltagerne til at skrive deres evaluering og ideer ned på dugen/flipoverpapiret 32

33 12. Fokusgruppeinterview Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Viden om hvad der fungerer og ikke fungerer og få flere synsvinkler frem. Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Læringsaktivitet eller dele af læringsaktiviteter. Typisk målgruppe Elever. Planlægning/forberedelse Beslutte hvilken læringsaktivitet/delaktivitet, der skal evalueres. Hvad vil du have at vide? Forberede spørgsmål. Max fem spørgsmål. Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Grupperne opsøges, hvor de sidder. Kan foregå på alle tider af dagen. Kan foregå med alle grupper, eller enkelte grupper kan udvælges og sammensættes efter karakteristika fx ældre/unge/meritelever/fagligt stærke osv. Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Til at reflektere over egen og fælles undervisning og revidere undervisningen indenfor de mulige rammer. Gode råd til underviseren Godt redskab til også at få feedback på egen undervisning. Kontaktperson på SOPU Betty Lillevang og Lis Johnsen 33

34 6. Evalueringsmetoder der retter sig mod både elevens udbytte og mod underviserens tilrettelæggelse af undervisningen 13. Evalueringsskema Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) At eleverne forholder sig til deres læring og undervisningens indhold Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Det vælger underviseren ud fra behov og fokus Typisk målgruppe Planlægning/forberedelse Det kan med fordel anvendes til hele klasser, der har haft undervisning over et sammenhængende antal dage Skemaet tilpasses efter undervisningens indhold og metoder Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Udleveres til eleverne som afslutning af et flere dages sammenhængende forløb. Eleverne får ca. 20 minutter i klassen til at udfylde den. Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Som opkvalificering af fremtidige undervisningsforløb med samme indhold Gode råd til underviseren Udvælg spørgsmålene med omhu. Se i øvrigt bilaget, der er et eksempel på et skema anvendt på Trin 2uddannelsen vedr. faget Ledelse og organisation Vedr. punkt 3 i skemaet, kan der måske med fordel indføres de konkrete faglige og/eller kompetencemål for undervisningen. Pkt. 3 er for nuværende svær for eleverne at forholde sig til. Kontaktperson på SOPU Malene Ricken 34

35 Bilag til metoden Evalueringsskema Evalueringsskema. Ledelse og organisation. Navn: Hold: 1.Var det din 1. Prioritet, at komme på valgfrit fag i ledelse og organisation? Ja: Nej hvis nej, hvilken prioritet (sæt cirkel om) 2. Om kurset som helhed mener jeg, at valgfrit fag i Ledelse og organisation var (sæt X på skalaen) Meget Ret Spændende Ikke særligt Kedeligt Spændende spændende spændende fordi (fuldfør sætningen): Føler du, at undervisningens indhold er relevant i forhold til de opstillede mål du skal nå indenfor ledelse og organisation? (sæt X) Ja: Nej, hvis nej begrund da hvorfor nedenfor. nej, fordi Hvordan oplevede du niveauet af/sværhedsgraden af det faglige indhold i undervisningen: (sæt X): For højt Højt Akkurat passende Lidt for lavt Alt for lavt 35

36 5. Hvordan vil du bedømme underviserens/undervisernes faglige viden?: (sæt X) Meget God God Akkurat passende Kunne være bedre Dårlig 6. Hvordan vil du bedømme underviserens/undervisernes evne til at formidle og forklare det faglige stof i ledelse og organisation?: (sæt X) Meget God God Akkurat passende Kunne være bedre Dårlig 7. Oplevede du, at underviseren/underviserne var velforberedte til undervisningen? Ja Nej 8. Var du selv forberedt til undervisningen? Ja: Nej: 9.Hvordan var dit aktivitetsniveau i timerne? (sæt X) Meget aktiv Ret aktiv aktiv Kunne være mere aktiv Ikke aktiv 10. Hvordan var øvelserne/opgaverne i Ledelse og organisation? Meget Gode Gode Akkurat passende Kunne være bedre Dårlige 11. Har du forslag til ændringer af indhold i undervisningen/ til øvelserne/ til hovedopgaven eller andet du vil bemærke, så tilføj det her:

37 Støtteskema. Dag 1. Hvad har været godt: Hvad kunne blive bedre: Dag 2. Hvad har været godt: Hvad kunne blive bedre: Dag 3. Hvad har været godt: Hvad kunne blive bedre: Dag 4. Hvad har været godt: Hvad kunne blive bedre: 37

38 14. Refleksionens stemme (eventuelt med efterfølgende opsamling i plenum). Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) At eleverne fokuseret reflekterer over de spørgsmål der stilles fra underviser. At der reflekteres uden påvirkning/ forstyrrelser af andre elevers refleksioner. Hvis man benytter metoden som optakt til en diskussion i plenum, kan dette måske mindske smitteeffekten (at nogen få elever kan skabe en negativ stemning blandt hele gruppen) og eleverne kan nemmere holde fast i deres egen mening. Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Eleven reflekterer over egen læring/ indsats i et givent forløb. Metoden kan også benyttes til evaluering af et bestemt undervisningsforløb. Typisk målgruppe Målgruppen er eleverne. Planlægning/forberedelse Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Før seancen nedskrives spørgsmål til det man ønsker eleverne skal reflektere over. Eksempelvis; Hvad synes du, er det bedste, du tager med dig fra dette forløb? Kunne du have ønsket dig noget anderledes i dette forløb? Hvis du selv skulle vurdere din indsats på en skala fra et til ti hvor ligger du så - og hvorfor? Endvidere medbringes en cd med afslappende musik (ikke med forstyrrende sang eller andet) samt evt. en afspiller. En gruppe elever (ca. 5-15) samles i et lukket rum. Eleverne introduceres til refleksionens stemme. Eksempelvis; Jeg læser nogle spørgsmål op om lidt. I skal blot sidde helt stille, eventuelt med lukkede øjne, og tænke over det jeg spørger om Musikken sættes på (ikke højt). Spørgsmålene stilles ind over musikken. Når alle spørgsmål er læst op (med refleksionstid imellem) slukkes musikken. Herefter kan man eventuelt diskutere spørgsmålene i plenum. 38

39 Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Gode råd til underviseren Kontaktperson på SOPU Eleven bruger refleksionen til at optimere egen læring. Bruges metoden i kombination med opfølgning på plenum, kan underviseren bruge resultatet til forbedring af undervisningsforløbet. Hvis metoden benyttes til evaluering af et undervisningsforløb, anbefales det at nedfælde elevernes udsagn efter diskussionen i plenum. Herigennem dokumenteres hvad der var godt /skidt og dette kan tages frem næste gang det pågældende forløb skal planlægges. Anna Busk Rasmussen 39

40 15. Tjek ind og Tjek ud Formål/mål (hvad vil du gerne opnå?) Evalueringsgenstand (processen, resultatet, oplevelsen, fagligheden, andet) Typisk målgruppe Planlægning/forberedelse Anvendelse/forløb (hvordan udføres den?) Opfølgning (hvordan anvendes resultatet?) Gode råd til underviseren Fokusering på mål og forventninger for fx en læringsaktivitet/læringsproces/et møde og/eller fokus på udbytte og evaluering af fx læringsaktiviteten/læringsprocessen/mødet Proces fx hvilke forventninger har du til arbejdsprocessen i dag? Udbytte/resultat fx hvad lærte du? Oplevelse fx hvor mærkede du noget i kroppen? Læring såvel fagligt som personligt fx hvad ved du nu, som du ikke vidste før? Andet fx hvad er du optaget af lige nu? Alle elever og undervisere Kræver forberedelse af fokusområde/spørgsmål? Gulvplads Evt. remedier: Postkort, billedkort, genstande Deltagerne stiller sig i en rundkreds: Tjek ind: På skift træder deltagerne et skridt ind i mod midten, idet de svarer på spørgsmålet evt. ud fra et valgt postkort/billedkort/genstand Tjek ud: På skift træder deltagerne et skridt væk fra midten, idet de svarer på spørgsmålet - evt. ud fra et valgt postkort/billedkort/genstand Beregnet til deltagernes egen refleksion og evaluering af en læringsaktivitet/proces/et møde Styring af spørgsmål Alle skal sige noget på skift Godt at variere mellem spørgsmål med og uden billedkort Kontaktperson på SOPU Jannie Gertsen og Anne Teisen 40

41 7. Gode overvejelser når man stiller spørgsmål Hvilken hensigt hvilke spørgsmål? Når man stiller spørgsmål, er det en god ide, allerede inden man går i gang, at have gennemtænkt, hvor det er, man selv vil hen med sit spørgsmål, og/eller hvor det er, man vil have den anden hen. Derfor kan det være nyttigt at kende til de følgende 4 spørgsmålstyper. 41

42 Hvilken hensigt hvilke spørgsmål? Lineære spørgsmål Hensigt: At indsamle data. At få faktuelle oplysninger. Eksempler: Hvilke afdelinger har du været i? Hvor længe har du været i afdelingen? Hvem har du arbejdet mest sammen med? Hvilket arbejde synes du bedst om? Har der været nogen problemer? Hvilke? Cirkulære spørgsmål Hensigt: At se ting/problemer i et større perspektiv ved at fokusere på de menneskelige relationer og fysiske sammenhænge, personer indgår i. Eksempler: Hvilke tilbagemeldinger får du fra dine kolleger? Hvem siger hvad? Hvad ville afdelingslederen sige om dig, hvis jeg spurgte ham/hende? Hvad siger de andre om din rolle i denne problemstilling? Refleksive spørgsmål Hensigt: At udforske alternative muligheder. At søge at skabe nye måder at "se verdenen på" ved at eksperimentere med andre ord, formuleringer og synsvinkler. Eksempler: Hvad skulle der til for at ændre disse forhold? Hvordan ville denne ændring forbedre tingene? Hvem tror du ville få mest gavn af ændringen? Hvilke 3 ting mener du ville skabe et bedre samarbejde? Prøv at forestille dig, at problemerne er løst om 3 uger hvordan vil du beskrive den nye situation i afdelingen? Strategiske spørgsmål Hensigt: At afgøre, hvilken løsning, vi vælger. At få planlagt konkrete handlinger. Eksempler: Hvad bør der gøres nu? Hvordan bør det gøres? Hvilke kriterier skal vi opstille for succes? Hvilken plan er den bedste? 42

43 8. Formativ og summativ evaluering Når evalueringsresultaterne skal gøres op, taler man ofte om den formative og den summative evaluering. Formativ evaluering Den formative evaluering former. Man kan sige den er fremadrettet. Ved formativ evaluering er formålet at sikre underviseren og eleven en vurdering eller tilbagemelding, som kan anvendes ved udvikling af læringssituationen, undervisningen og planlægningen af det videre forløb. Formativ evaluering anvendes således løbende som en del af den pædagogiske proces og anses som et nødvendigt værktøj i alle undervisningssituationer. Formativ evaluering kan fx være: Opgaver/ repetition (hvad har jeg lært?) Tænkeskrivning (hvad ved jeg, hvad vil jeg vide?) Refleksion (hvad fik jeg lært?) Respons (fra underviseren/klassekammerater m.fl.) Prøver (hvordan er mine kompetencer og hvordan har jeg udviklet dem?) Kokken smager på suppen undervejs Evalueringen kan opsummeres på mange måder: som en fælles snak i klassen, som karakterer, i form af en skriftlig udtalelse eller ved en personlig samtale med en elev eller en gruppe. En god måde at formidle det formative mål på, kan være at understrege, at karakteren eller udtalelsen kun er et øjebliksbillede, som både kan forbedres eller svækkes afhængig af indsatsen. Summativ evaluering Den summative evaluering sammenfatter. Man kan sige, at den er bagudrettet. Perspektivet kan opfattes som kontrol og resultatopgørelse. Summativ evaluering har som grundlag et kvalitetsniveau, og resultatet hviler på en eller anden form for sammenligningsgrundlag. Når en underviser giver et hold summative evalueringer i forbindelse med en opgaveløsning er grundlaget ofte fagets mål og underviserens erfaring med, hvor et niveau normalt bør ligge. Den summative evaluering lægger vægt på resultat, opgørelse og dokumentation i forhold til målene. 43

44 Summativ evaluering kan fx være: Vurdering af arbejder/produkter Prøver i faget Standpunktskarakterer/årskarakterer Eksamen Organiseret elevtrivselsundersøgelse med benchmarking Kokken smager på det endelige resultat og serverer. I undervisningen mødes det formative og det summative i hhv. den løbende evaluering og i standpunktskarakteren eller eksamen. Den løbende evaluering har til formål at understøtte elevens læringsproces, hvad fungerer godt og mindre godt, hvordan udvikler eleven sig, og hvad kan der gøres for at optimere indsatserne. Det gælder både undervisere og elever. Den afsluttende summative evaluering sammenfatter resultatet i forhold til de mål og kriterier, der har været opstillet. I undervisningen vil det som regel udmønte sig i en karakter. I forhold til at vælge mellem den summative og den formative evaluering er det derfor oftest ikke et spørgsmål om enten eller, men mere et spørgsmål om både og. Der kan være positive og negative sideeffekter ved begge evalueringsformer. Kilder:1) Studieabc.dk 2) Evalueringskultur på erhvervsskolerne, temahæfte fra undervisningsministeriet nr

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere