Ravning-broens alder. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ravning-broens alder. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer?"

Transkript

1 Ravning-broens alder En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer? Af Kjeld Christensen Netop i begyndelsen af 1970 erne, hvor udgravningen af den store vikingetidsbro over Vejle ådal begyndte, blev den dendrokronologiske dateringsmetode for alvor taget i brug i Danmark. 1 Det var derfor naturligt, at der blev indsendt prøver til årringsmåling fra Ravning-broen, og i 1977 kunne udgraveren berette, hvordan den nye metode kom på en prøve, som den bestod med glans:»de stolper, der havde splintved bevaret, viste entydigt, at broen er bygget 979 eller dog ganske tæt deromkring«. 2 Udgravningerne af broanlægget fortsatte, men den dendrokronologiske datering blev ikke diskuteret; den blev anset for at ligge fast til trods for den anførte usikkerhed:»ravning-broens datering er blandt de sikreste fra Danmarks vikingetid. Knap 100 dendrokronologiske dateringer af brotømmerstykker forelig ger, og de udpeger 979 eller 980 som fældningsåret for egetræerne«. 3 Senest er broens datering blevet yderligere præciseret:»mellem oktober år 979 og april år 980 opførtes broen over Ravning Enge«. 4 De citerede udsagn gengiver den herskende opfattelse af Ravning-broens alder. De viser samtidig den stigende sikkerhed og præcision, hvormed den dendrokronologiske datering af broen er fremlagt gennem årene til trods for, at alle udsagnene i alt væsentligt bygger på de samme dateringsresultater, som den første meddelelse fra Thorkild Ramskou i I realiteten er dateringen dog langt fra så velunderbygget og så præcis, som citaterne giver indtryk af. Der er til i dag (maj 2002) kun udført årringsmåling på 25 prøver fra Ravning-broen. Af disse er 20 dateret. Heraf mangler 16 prøver imidlertid hele splinten og måske et uvist antal kerneårringe. Kun fire af de daterede prøver omfatter splintved, og ingen har med sikkerhed bevaret barkringen, træets yngste årring lige under barken. Uanset de citerede udsagn er der altså ikke en eneste af de undersøgte prøver, der giver et præcist årstal for træernes fældning og Ravning-broens opførelse. At det forholder sig sådan, vil den følgende fremlæggelse forhåbentlig vise. Samtidig skal der redegøres for, hvad de foreliggende dendrokronologiske dateringer realistisk set oplyser om broens opførelsestidspunkt. 213

2 Træprøverne Den første prøve fra Ravning-broen, som blev indsendt til Nationalmuseet, var en stolpe, som blev trukket op af lodsejeren i Den blev årringsmålt, og en C14-datering af de yngste bevarede årringe viste, at broen var fra vikingetiden. På denne baggrund udførte Th. Ramskou udgravninger af broanlægget i , og 57 træprøver blev efterfølgende indsendt til årringsmåling. Efter Ramskous død i 1982 lå gravearbejdet stille en årrække, men nye undersøgelser ved Mogens Schou Jørgensen blev udført i Herfra blev indsendt ca. 40 prøver til årringsmåling. Tilsammen er altså indsendt omkring 100 prøver fra Ravning-broen til dendrokronologisk datering på Nationalmuseet. Kun 23 prøver, alle fra Ramskous udgravninger, er imidlertid blevet årringsmålt. Herudover er der på Nationalmuseet målt og dateret to prøver fra broen, som befinder sig på Vejle Museum. 6 I begyndelsen af 1970 erne rådede Nationalmuseet ikke over en fast ansat dendrokronolog, og der var derfor indgået den aftale, at museet indsamlede træprøver, mens årringsmåling og datering blev udført af Dieter Eckstein på det dendrokronologiske laboratorium i Hamburg. Dette skete også for flertallet af Ravning-prøverne. I alt 18 prøver blev årringsmålt, og sammen med måleværdierne fra den i 1971 indsendte stolpe, dateret i Hamburg, 16 med positivt resultat. Kun seks prøver er både målt og dateret på Nationalmuseet. 7 Dateringerne Resultaterne af målingen og dateringen af prøverne fra Ravning-broen fremgår af tabel 1. Tabellen omfatter kun 22 af de 25 undersøgte prøver, idet tre prøver 8 er udeladt på grund af usikkerheder ved årringsmålingen eller prøvernes herkomst. Ingen af disse tre prøver har spillet en rolle ved fastlæggelse af broens bygningsår. Fig. 1 viser den tidsmæssige fordeling af de daterede prøver. For de prøver, der er undersøgt i Hamburg, er det ikke muligt umiddelbart at verificere de anførte dateringer; måleværdierne for de enkelte prøver findes nemlig i hvert fald på National museet kun i form af håndtegnede kurver for (de fleste) af de målte radier. Der er dog ingen grund til at antage, at dateringerne er fejlbehæftede; mange års samarbejde med laboratoriet i Hamburg har vist, at resultater herfra er særdeles pålidelige. De dateringer, der senere er udført på Nationalmuseet, kan også anses for fuldt pålidelige. Af tabel 1 ses, at den yngste bevarede splintårring på de undersøgte prøver findes på stolpe nr. 26 og er dannet i år 979; fældningen af dette træ 214

3 Herkomst Funktion Prøvenr. Marv eller antal Antal årringe Antal Årringsseriens år til marv i alt splintårringe datering datering Function Sample no. Pith or no. of Total no. of No. of rings Dating of the tree years to pith tree rings in sapwood ring sequence Optaget 1971 Lodret stolpe (D 303) * Min. ca Udgravning 1972 Skråstolpe Nr. 1 (D 514) Ca Lodret stolpe Nr. 2 (D 515) Ca Lodret stolpe Nr. 3 (D 516) Nær M Lodret stolpe Nr. 4 (D 517) M Lodret stolpe Nr. 7 (D 520) M Lodret stolpe Nr. 11 (D 524) Ca. 2 Ca Lodret stolpe Nr. 12 (D 525) M Lodret stolpe Nr. 14 (D 527) Ca Lodret stolpe Nr. 16 (D 529)? / Lodret stolpe Nr. 21 (D 531) * M Skråstolpe Nr. 22 (D 532) M Skråstolpe Nr. 23 (D 533) Ca Lodret stolpe Nr. 24 (D 534) Ca Lodret stolpe Nr. 25 (D 535) Ca Lodret stolpe Nr. 26 (D 536) (M) / Udgravning 1973? Nr. 36 S * M * -? Nr. 39 N * M * -? Nr. 40 N (M) Ca /max. 13 (Ca.) ? Nr. 42 N Ca Vejle Museum? ** KHM 6126 (D 2769) * Min. ca * -? ** KHM 6127 (D 2768) * Ca * Tabel 1. Oversigt over årringsmålte prøver fra Ravning-broen. Tabellen omfatter 22 prøver, målt og dateret på det dendrokronologiske laboratorium i Hamburg eller på Nationalmuseet i København. Indholdet af de enkelte kolonner i tabellen er forklaret nedenfor. Herkomst: Hvordan og hvornår prøven er fremkommet. Funktion: Om prøven er fra en lodret eller en skrå stolpe eller funktionen er uvis. Prøvenr.: Udgravningsnummer som oplyst ved indsendelse til Nationalmuseet. Evt. magasinnummer er anført i parentes. Marv eller antal år til marv: M = marv til stede, (M) = ældste målte årring tæt ved marven,? = afstand til marv uvis, tal = skønnet antal år fra ældste målte/talte årring til marven. Antal årringe i alt: Summen af målte og evt. talte årringe (antal årringe fra den ældste målte/talte årring til marven ikke medregnet). Antal splintårringe: Hvis der er forskelligt antal på de målte radier, er alle værdier anført, idet antallet af splintårringe er regnet fra det første splintår på den pågældende radius til den sidste påviste årring på prøven. = splint mangler. Årringsseriens datering: Årstallet for ældste og yngste årring på prøven. *) Målt/dateret på Nationalmuseet, alle andre prøver målt/dateret på laboratoriet i Hamburg. **) Ikke en lodret brostolpe. Origin: Context and date when the sample was taken. Function: Whether the sample comes from a vertical (lodret) or a slanting (skrå) post, or whether the function is uncertain. Sample no.: The excavation number as given in the report to the NNU (Scientific Department of the National Museum). Storage numbers are in brackets. Pith or number of years to pith: M = pith is present, (M) = earliest measured tree ring near the pith,? = the distance from the pith is unknown, number = estimated number of years from the earliest measured/counted tree ring to the pith. Total number of tree rings: the sum of measured or counted tree rings (not including the number of rings from the earliest measured/counted ring to the pith). Number of tree rings in sapwood: in cases where the measured radii give different numbers, all values have been indicated, since the number of sapwood rings is calculated from the first sapwood year on the radius in question to the last preserved tree ring on the sample. = the sapwood is missing. Dating of the tree ring sequence: the years of the earliest and latest tree rings in the sample. *) Measured/dated at NNU. All other samples were measured/dated in the Hamburg laboratory. **) Not a vertical post. 215

4 Fig. 1. Dateringen af tømmeret fra Ravning-broen. Hver bjælke repræsenterer den målte og evt. talte årringsserie fra én brostolpe, hvis udgravnings- eller magasinnummer er anført i kolonnen til højre. Bevaret splintved på prøverne er vist med raster (markeringen angiver det højeste antal splintår, der er målt på prøverne, jf. tabel 1). The dating of the timber from Ravning Bridge. Each bar represents the measured and in some cases counted series of tree rings from one single post, with the excavation number or storage number given in the column to the right. Preserved sapwood on the samples is indicated with shading (the shading indicates the highest number of sapwood rings measured on the samples, cf. table 1). og opførelsen af broen kan altså tidligst være sket i efteråret 979. Da der ikke er bark på prøverne fra stolpen, er det imidlertid uvist, om den yngste påviste årring er den sidste, der blev dannet i træets levetid; det kan ikke udelukkes, at der mangler en eller flere årringe på prøverne, og at træet altså er fældet på et senere tidspunkt. For de fire prøver, der omfatter splintved, kan det sandsynlige fældningsår imidlertid fastlægges, om end med en vis usikkerhed, da antallet af splintårringe på egetræer varierer inden for ret snævre grænser. De oprindeligt beregnede fældningsår for disse prøver fremgår af en oversigt fra Hamburg-laboratoriet fra september 1975: 216

5 Stolpe nr. 26 fældningsår 983-4/ Stolpe nr / Stolpe nr. 40 N 979-2/ Stolpe nr / De anførte årstal er fundet ved at antage, at træerne har haft 20 +/- 5 splintårringe, hvilket blev anset for normalt for egetræer, der er år gamle. +/- 5 år er dog ikke en absolut grænse for antallet af splintårringe, men et interval, inden for hvilket de fleste egetræer af denne alder falder; der er intet til hinder for, at enkelte træer har haft flere eller færre splintår end anført. At den nedre eller øvre grænse undertiden er angivet som mindre end fem år skyldes, at de på prøven forekommende årringe rækker ind over de teoretiske interval-grænser. Tilsammen viser de faktisk forekommende årringe og de beregnede fældningsår, som fremlagt af Hamburg-laboratoriet i 1975, at fældningen af brotømmeret tidligst kan være sket i år 979, og antagelig er sket i et af årene ; et endnu yngre fældningsår kan dog ikke udelukkes. De prøver, der senere er dateret på Nationalmuseet, føjer intet hertil. At»broen er bygget 979 eller dog ganske tæt deromkring«, som anført i Th. Ramskous første artikel om Ravning-broen, 9 svarer godt til dette resultat, dog med den præcisering, at bygningen ikke kan være sket før 979; Ramskous formulering bygger givetvis på drøftelser med Tage E. Christiansen, som dengang var den arkæologiske «ankermand«i det dendrokronologiske arbejde på Nationalmuseet. 10 Når det som nævnt anføres i litteraturen, at brotømmeret med sikkerhed er fældet år 979 eller 980, har det derimod ikke belæg i de fremlagte dateringsresultater. Træernes alder Siden dateringerne fra Hamburg-laboratoriet fremkom, er der sket en betydelig forøgelse af vor viden om antallet af splintårringe i egetræ, og der er derfor grund til at overveje, om den oprindelige beregning af tømmerets fældningsår stadig er den bedst mulige. Hvilke årsager, der bestemmer antallet af splintårringe, er endnu ikke fuldt afklaret, men det er givet, at antallet stiger med træernes alder. Udgangspunktet for en vurdering af fældningsårene må derfor være alderen af de træer, der en brugt ved brobyggeriet. For at finde træernes alder er der til de på prøverne målte og talte årringe lagt det skønnede antal årringe fra den ældste målte årring til marven og fra den yngste målte årring til fældningsåret. Afstanden til marven er anslået ud fra marvstrålernes konvergens, og omregnet til antal årringe ud 217

6 Fig. 2. Levealderen for de træer, der er brugt til brobyggeriet. Hver streg repræsenterer ét træ. Stregens længde angiver det antal årringe, der er målt og talt på prøverne fra træet plus det manglende antal årringe fra den ældste påviste årring til træets marv og fra den yngste påviste årring til træets fældningsår, som her er sat til år 980. Hvis træets årringsserie begynder med eller tæt ved marven, således at træets alder kan fastslås nogenlunde præcist (jf. tabel 1), slutter stregen brat. Hvis afstanden fra den ældste årring på prøverne til træets marv ikke har kunnet fastslås nogenlunde præcist, slutter stregen med en pil, som angiver, at træets alder er højere end stregens længde viser. The life-span of the trees used for bridge building. Each line represents a tree. The length of the line indicates the number of tree rings measured and counted on the samples from the tree plus the number of tree rings missing from the earliest established tree ring to the pith and from the latest established tree ring to the felling year of the tree, which was in this case stated as the year 980. If the tree ring series of the tree begins with or close to the pith, so that the age of the tree may be determined rather precisely, (cf. table 1), the line ends abruptly. If it is not possible to establish the distance from the earliest tree ring to the pith with any degree of precision, the line ends with an arrow indicating that the age of the tree is greater than indicated by the length of the line. fra middelbredden af de ældste målte årringe. I de fleste tilfælde er afstanden ganske kort; kun for fire prøver er der tale om 20 årringe eller mere. Afstanden fra den yngste årring til fældningsåret kan normalt kun beregnes, hvis prøverne omfatter splint. For Ravning-broen må det imidlertid antages, at alle træerne er fældet stort set samtidig. I beretningerne om udgravningen af broen fremhæves, at der ikke er fundet spor af reparationer, og der synes ikke at være tvivl om, at den er opført i ét stræk. 11 Dette 218

7 bekræftes også af den tidsmæssige fordeling af de yngste bevarede årringe på de daterede prøver (fig. 1), som er jævn og uden nogen gruppering, som kunne antyde flere byggefaser. 12 Ved fastlæggelse af træernes alder kan vi derfor gå ud fra et fælles fældningsår, som i de her fremlagte beregninger af praktiske hensyn er sat til år 980. De til beregning af træaldrene nødvendige data findes i tabel 1, resultatet fremgår af fig. 2. Her ses, at træerne har haft en overraskende høj alder. Ikke alene var enkelte træer næsten 500 år gamle ved fældningen, men den gennemsnitlige alder af de til brobygningen anvendte træer er tæt ved 300 år. Det er værd at bemærke, at der har været adgang til et stort antal træer af denne høje alder, og at der tilsyneladende ikke er sparet på ressourcerne ved broens opførelse. Træernes fældningsår Træernes alder har betydning for fastlæggelse af tømmerets fældningsår. Ved den oprindelige beregning blev det antaget, at de fire træer med bevaret splint var år gamle; nu viser det sig, at de er en del ældre, nemlig fra mindst 167 til ca. 274 år gamle. Det må derfor antages, at de har haft flere splintårringe og altså er fældet senere, end først beregnet. Samtidig viser en prøve uden splint (stolpe nr. 25) sig at være fra et træ, der er så gammelt, at det med tillæg for de manglende splintår også er af interesse ved bestemmelse af tømmerets fældningsår. Til fastlæggelse af antallet af splintårringe på de fem prøver, der nu indgår i beregningen af fældningsåret, er her benyttet den på WM Trædateringslaboratoriet normalt anvendte splintstatistik; den bygger på en velunderbygget tysk statistik, 13 som har vist sig anvendelig også for danske egetræer. Ved beregningen er medtaget ikke blot det samlede (højeste) antal splintårringe, der er påvist på prøverne, men det antal splintår, der er målt på de enkelte radier. Resultaterne fremgår af fig. 3 og af nedenstående tabel: 14 Stolpe nr. 26 fældningsår 987/988-9/ Stolpe nr /981-0/ Stolpe nr. 40 N 985/990-8/ Stolpe nr / Stolpe nr / Beregningerne viser, at det stadig ikke kan udelukkes, at brotømmeret er fældet i år 979 eller 980. Hvis dette er tilfældet, har i hvert fald en del af de træer, der er anvendt til byggeriet, imidlertid haft usædvanligt få splintårringe i forhold til andre egetræer. Ved fældning i år 980 har de træer, hvor- 219

8 Fig. 3. Bestemmelse af brotømmerets fældningsår. Figuren omfatter de fem daterede prøver, som er af betydning ved fastlæggelsen af tømmerets fældningsår. Hver bjælke repræsenterer ét træ, idet dog kun den yngste del af træernes årringsserie er vist. Splintved er angivet med raster; hvis der er påvist forskelligt antal splintår på forskellige prøver fra træet, er vist såvel det højeste som det laveste antal (for stolpe nr. 40 N er det laveste antal splintår afgrænset af en stiplet linie som angiver, at der er målt maksimalt 13 splintårringe, dvs. at nogle af de formodede splintår kan være kerneved). Stregerne til højre for bjælkerne angiver fældningsintervallet som beregnet med den anvendte splintstatistik (jf. teksten); det sandsynligste fældningsår er angivet med en lille tværstreg. For stolpe nr. 25, som er uden splintved, er med en pil markeret, at det på figuren viste fældningsinterval er det tidligst mulige, idet prøven fra stolpen også kan mangle en del af kerneveddet. Determination of the felling year of the bridge timber. The diagram covers the five dated samples of importance for the determination of the felling year of the timber. Each bar represents a tree, although only the last part of the tree ring series from each tree is shown. Sapwood is indicated by shading; if different samples from the post result in different totals for sapwood years, both the highest and the lowest numbers are indicated (in the case of post no. 40 N, the lowest number of years counted in the sapwood is defined by a dotted line, which indicates that a maximum of 13 tree rings were measured in the sapwood i.e. some of the assumed sapwood years may be heartwood). The lines to the right of the bars indicate the felling interval as calculated with the sapwood statistics used (cf. the text); the probable felling year is indicated by a short line across. As for post no.25, which does not contain any sapwood, an arrow indicates that the felling interval shown in the diagram is the earliest possible, as the post sample may also lack part of the heartwood. 220

9 fra stolpe nr. 11 og nr. 26 stammer, f.eks. haft ca. 17 splintårringe; dette antal findes ifølge splintstatistikken normalt på træer med en alder på omkring år, mens træernes faktiske aldre var ca. 274 år og 197 år. De træer, hvorfra stolpe nr. 40N og nr. 25 stammer, har ligeledes flere splintårringe end de fleste træer af deres aldersklasse, men falder dog inden for splintstatistikkens grænser. Kun stolpe nr. 16 stammer formentlig (kun træets minimumsalder kan fastlægges) fra et træ, som ved fældning i 980 havde et antal splintår, der ifølge statistikken svarer til gennemsnittet for træer af den pågældende alder. At antage at de træer, der er brugt ved bygningen af broen, har haft et atypisk antal splintårringe, er umiddelbart ikke rimeligt; indtil andet er sandsynligjort, må vi ved fastlæggelse af træernes fældningsår gå ud fra, at der er tale om danske træer med normalt udviklet splintved. Vi må derfor konstatere, at det sandsynlige fældningsår for brotømmeret på det foreliggende grundlag ikke kan fastlægges nærmere end til perioden ca , og at Ravning-broen altså kan være opført senere end hidtil antaget. Konklusion De her fremlagte overvejelser viser, at den hævdvundne opfattelse af at de træer, der er anvendt ved bygningen af Ravning-broen, er fældet i år 979 eller 980, ikke har dækning i de dendrokronologiske dateringer. Ikke én af de daterede prøver stammer fra et træ, som med sikkerhed er fældet et af disse år. Med denne konstatering bortfalder også grundlaget for at placere brobyggeriet i en bestemt historisk sammenhæng, sådan som det er forsøgt med udgangspunkt i den hidtidige opfattelse af broens alder. 15 At argumentere for et andet sandsynligt fældningsår for brotømmeret, beregnet på et stadig usikkert grundlag, er næppe formålstjenligt især ikke, da muligheden for at opnå et sikrere dateringsgrundlag formentlig foreligger. Takket være udgravernes omtanke er der nemlig, som beskrevet ovenfor, sikret et så stort prøvemateriale fra Ravning-broen, at et større dateringsprogram vil kunne iværksættes. Hvis denne artikel kan bidrage til, at der bliver gennemført en dendrokronologisk undersøgelse af alle de indsamlede træprøver fra broen heriblandt prøver med splintved, og måske endog med bark vil den have opfyldt sin hensigt. 16 Noter 1. Bartholin Ramskou 1977, s. 8. Undertegnede har som dendrokronolog på Nationalmuseet været involveret i dateringen af Ravning-broen fra først i 1970 erne. Gennem årene har jeg fulgt, hvordan den oprindelige datering blev fremlagt i en stadig fastere form, som 221

10 der efter min mening ikke var dækning for. Efter Mogens Schou-Jørgensens artikel i»nationalmuseets Arbejdsmark«1997 orienterede jeg ham skriftligt om mine synspunkter, men disse er desværre ikke blevet taget i betragtning ved senere fremlæggelser af broens alder. Jeg har derfor fundet det relevant at offentliggøre nærværende kommentar. Ansvaret for den misvisende fremlæggelse af dateringen påhviler ikke kun de arkæologer, som har beskæftiget sig med broen, men også de dendrokronologer heriblandt mig selv der ikke har sørget for, at grundlaget for dateringen i tide blev fremlagt på forsvarlig vis. 3. Jørgensen 1998, s Hvass 2000, s Redegørelsen for prøverne fra broen bygger på en rapport fra undertegnede til Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser fra 10. februar 2002 med revisioner fra 28. maj De to stolper fra Vejle Museum betegnes i sagsakterne på Nationalmuseet»KHM 6126«og»KHM 6127«, hvilket umiddelbart forekommer mærkeligt, da»khm«er den normale forkortelse for Kulturhistorisk Museum i Randers. Efter aftale med Vejle Museum er det dog besluttet, at betegnelserne bibeholdes her. 7. Udover de på Nationalmuseet og i Hamburg målte og daterede prøver er der på Wormianums dendrokronologiske laboratorium undersøgt tre træprøver fra Ravningbroen; disse prøvers herkomst er imidlertid uvis, og da de ikke spiller nogen rolle for broens datering, omtales de ikke yderligere her. 8. De tre udeladte prøvers udgravningsbetegnelser og magasinnumre på NNU er: Pæl 2 spids-top, D 513; stolpe 10, D 523; , D Ramskou Brev fra Tage E. Christiansen til Nationalmuseets Naturvidenskabelige Afdeling 15. december Ramskou 1980, 1981; Jørgensen 1997, 1998; Jørgensen og Møller I et NNU-rapportblad fra 1995, omhandlende de fem prøver, der er målt og dateret på Nationalmuseet (Naturvidenskabelig Afdeling, j. nr. A 5683), anfører Orla H. Eriksen, at disse prøver «fordeler sig i tre grupper. Efter sidste halvdel af 700-tallet [pæl nr. 36], efter midten af 800-tallet [KHM 6127] og efter midten af 900-tallet [KHM 6126, pæl nr. 39 N og pæl nr. 21], hvilket antyder, at der enten er tale om genbrug eller flere byggefaser i broens opførelse«. Hvis man inddrager de 16 prøver, der er dateret i Hamburg, er det tydeligt, at denne opfattelse ikke er holdbar, jf. fig Hollstein Træernes fældningsår er beregnet ud fra oplysningerne i tabel 1, idet der til den yngste kerneårring er lagt det gennemsnitlige antal splintårringe, som træet «burde«have ifølge splintstatistikken. For stolpe 16 er den øvre grænse for fældningsåret angivet som 999, da afstanden fra den ældste målte årring til træets marv er uvis, således at der kun kan beregnes en mindstealder for træet. For stolpe 40 N er den øvre grænse angivet som 1009, da antallet af splintårringe på den ene af de målte radier kan være mindre end de formodede 13, således at der skal tillægges flere splintår for at nå det teoretisk gennemsnitlige antal. For stolpe 25 er den sandsynlige fældningsperiode angivet som , da prøven foruden splinten kan mangle et uvist antal årringe af kerneved. 15. F.eks. Jørgensen 1997, Hvass Bemærkning om skråstolperne: Ravning-broen omfatter 280 brofag, som hver består af fire lodrette stolper samt yderst på begge sider en stolpe, som skråner ind mod broen; skråstolperne har utvivlsomt primært haft til funktion at stabilisere broen på tværs af længderetningen. Om skråstolperne oplyses, at de er»tildannet med en plant tilhugget side ind mod brofaget, mens ydersiden har bevaret træets naturlige runding«(jørgensen 1997). På de skråstolper, hvorfra der er udtaget prøver til årringsmåling, er 222

11 ydersidens runding dog menneskeskabt. På en af prøverne er stolpens sider tydeligt planhuggede (stolpe AX), på en anden er der hugfacetter på flere sider (stolpe AY), og på alle prøverne ses, at stolperundingen ikke følger stammens omkreds (se fig. 4 nedenfor); på selve prøverne ses, at stolpernes afrundede sider ikke følger en bestemt årring, men tværtimod skærer igennem årringene. Rundingen på skråstolperne er altså frembragt ved tilhugning. Formålet med at tildanne skråstolperne på denne måde kunne måske være, at de derved beskytter broen bedst muligt mod vand- og ispres. Uanset formålet er den bevidste tilhugning endnu et tegn på den omhu og det forbrug af ressourcer, der er lagt i opførelsen af Ravning-broen. Fig. 4. Tilhugningen af skråstolperne. Tværsnit af tre velbevarede prøver fra skråstolperne, udtaget til dendrokronologisk undersøgelse, men ikke målt eller dateret. Prøverne er indtegnet i stammetværsnit, hvor forløbet af marvstrålerne og beliggenheden af marven (for de prøver, hvor den ikke er bevaret, beregnet ud fra marvstrålernes skæring) også er markeret. Cirklerne angiver en stammetykkelse svarende til de på prøverne bevarede årringe; i virkeligheden har stammerne været tykkere, da prøverne mangler i hvert fald splinten og måske også en del af kerneveddet. Fig. 4. The shaping of the slanting posts. Cross sections of three well-preserved samples from the slanting posts, taken for dendrochronological investigation, but neither measured nor dated. The samples are drawn as sections through the trunk indicating the course of the medullary rays in the heartwood and the position of the pith. (In samples without heartwood this was calculated from the angles of the medullary rays in the heartwood.) The circles indicate a trunk radius which corresponds with the preserved tree rings on the samples. However, the trunks must in fact have been thicker, as the samples lack all of the sapwood and perhaps also part of the heartwood. 223

12 Litteratur Bartholin, T. S. 1973: Undersøgelse af muligheden for dendrokronologisk datering af egetræ i Danmark, specielt Sønderjylland. Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark beretning nr. 265, bd. XXIII, h. 3, s Hollstein, E. 1980: Mitteleuropäische Eichenchronologie. Trierer Grabungen und Forschungen XI. Mainz am Rhein. Hvass, Steen 2000: De kongelige monumenter i Jelling deres historie, forvaltning og formidling. Fonden Kongernes Jelling. Jørgensen, Mogens Schou 1997: Vikingetidsbroen i Ravning Enge nye undersøgelser. Nationalmuseets Arbejdsmark, s Jørgensen, Mogens Schou 1998: Den berømte bro. Skalk nr. 5, s Jørgensen, Mogens Schou & Jens Tyge Møller 1999: Landskabet som historiens scene. Ravning Enge i vikingetid og middelalder. Vejle Amts Årbog, s Ramskou, Thorkild 1977: Vikingebroen. Skalk nr. 1, s Ramskou, Thorkild 1980: Vikingetidsbroen over Vejle å-dal. Nationalmuseets Arbejdsmark, s Ramskou, Thorkild 1981: Vikingerne som ingeniører. København. 224

13 Summary The age of Ravning Bridge. One of Denmark s most reliable dendrochronological datings? The excavation of the large Viking Age bridge across the Vejle river valley began at the same time that the dendrochronological dating method came into use in Denmark. In 1977, Thorkild Ramskou, who excavated the bridge, announced that the tree ring dating of the timber showed that the bridge was built in 979 or at least very close to that year. In 1998, Mogens Schou Jørgensen, who continued the archaeological excavations of the bridge structure after Ramskou s death, stated, The dating of Ravning Bridge is one of the most reliable from the Danish Viking Age. Almost 100 dendrochronological datings of timber exist, and they point at 979 or 980 as the felling year of the oak trees. In 2000 Steen Hvass gave an even more precise dating for the bridge: The bridge across Ravning Enge was constructed between October 979 and April 980. However, the dating is not nearly as scientifically based and precise as these quotations indicate. Around 100 samples from the bridge were taken for dating, but so far tree ring measurements have only been made on 25 of them, and of these only 18 could be dated (table1). Out of these 18, only four samples contained sapwood, and none definitely included the bark ring i.e. the last tree ring just under the bark. In spite of the quoted statements, not a single investigated sample from the bridge gives a precise year for when the trees were felled and the bridge was built. The measuring of the tree rings and the dating of the samples was mostly carried out at the dendrochronological laboratory in Hamburg, and the results are completely reliable. The investigation showed that the latest preserved tree ring on the dated samples, which was found on post no. 26, was formed in the year 979, and that the bridge could therefore not have been built until the autumn of that year, or later (fig. 1). However, as no bark was preserved on this post, one or more missing tree rings cannot be excluded, and the tree may well have been felled later. As for the samples with preserved sapwood, the probable felling year of the trees may be determined (although with some uncertainty), since the number of tree rings in the sapwood varies only within a rather limited range. When calculating the year of felling, the Hamburg laboratory assumed that the trees had originally had 20 +/- 5 tree rings in the sapwood, as this was considered normal for year-old oak trees. The report of the dating which the laboratory gave in 1975 specifies the felling time of the four trees with preserved sapwood as This result accords well with Thorkild Ramskou s first announcement about the dating, but it does not provide a basis for claiming that the timber for the bridge was definitely felled in 979 or 980. Later, a reconsideration of the dated samples has shown that the trees used for building the bridge were older than first assumed (fig. 2). The average age of the trees from which the dated samples stem is almost 300 years, and more trees were close to 500 years old at the time of felling. Consequently, the trees are likely to have had more tree rings in the sapwood than first thought and so they must have been felled later than has hitherto been assumed (as the felling year is found by adding the assumed number of sapwood years to the year of the last tree ring of the heartwood). Calculated from the sapwood statistics used at WM Trædateringslaboratoriet the felling years of the four samples with preserved sapwood lie within the period from 977 to 1009, whereas the fifth sample without sapwood is assumed to have been felled after (fig. 3). We may therefore conclude 225

14 that using the available material the dating of Ravning Bridge cannot be determined more precisely than after c.980 and before c.1010, and the bridge may thus be of a later date than assumed so far. It hardly serves any purpose to argue for a probable felling year of the bridge timber on a basis that is still uncertain. However, thanks to the forethought of the excavators, a large number of not-yet-investigated wood samples from the bridge exist, including samples with sapwood and perhaps with bark. If this article results in a dendrochronological investigation of this material, it will have fulfilled its purpose. A note on the slanting posts: From the excavation reports it appears that the slanting posts on the outside of each bridge section owed their shape to the preserved natural curve of the wood. However, the samples of the slanting posts that were taken for dendrochronological dating show that the curve on the outside is not natural but results from the wood being hewn into a particular shape (fig. 4). The reason for this shaping of the posts is unknown. Kjeld Christensen WM Trædateringslaboratoriet Wormianum Moesgård Museum Translated by Annette Lerche Trolle 226

Dendrokronologisk undersøgelse af fyrretræ fra udgravning ved Thon Hotel Høyers, Skien, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af fyrretræ fra udgravning ved Thon Hotel Høyers, Skien, Norge MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af fyrretræ fra udgravning ved Thon Hotel Høyers, Skien, Norge af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr.

Læs mere

http://hdl.handle.net/10197/3502

http://hdl.handle.net/10197/3502 Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title To skibe fra Larvik, Norge Author(s) Daly,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

NNU rapport 12 2014 af Charlotte Kure Brandstrup

NNU rapport 12 2014 af Charlotte Kure Brandstrup NNU rapport 12 2014 af Charlotte Kure Brandstrup Figur 1: Tapphuset Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra Tapphuset, Hidra gnr. 12, bnr. 43, Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke Publicering:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FDB Analyse Lars Aarup Analysechef la@fdb.dk Mobil: 30 91 92 66 Erhard Nielsen Analytiker en@fdb.dk Mobil: 30 91 92 59 Thomas S. Pedersen Presse- og analysemedarbejder

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge

Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge Sammenfatning af rapporter over dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra bygninger i Vest-Agder fylkeskommune, Norge Undersøgelser udført af Thomas Bartholin 2000-2010 Claudia Baittinger og Thomas

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969

Hermed fremsendes kommentarer fra bekymrede beboere på Silkeborgvej 9-17 i relation til lokalplan 969 Fra: Palle Jørgensen Til: MTM-PlanlegningogByggeri Emne: Vedr. lokalplan 969 Dato: 26. marts 2014 08:24:20 Vedhæftede filer: image001.jpg afd4_underskriftsindsamling.pdf Til Planlægning & Byggeri Hermed

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1

Snitfladedokumentation til fagsystemer v 1.1 MEMO Produced by: Peter Ravnholt 1. INDLEDNING... 2 SIKKERHED... 2 2. ÆNDRINGSLOG... 3 VERSION 1.1... 3 3. EKSEMPELSCENARIE... 3 UDFYLD ET NYT SPØRGESKEMA... 3 4. SERVICE CONTRACTS... 5 GETQUESTIONNAIREDEFINITIONLIST...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere