264 Anmeldelser. Ning de Coninck-Smith

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "264 Anmeldelser. Ning de Coninck-Smith"

Transkript

1 264 Anmeldelser godstog i årene under depressionen i jagten på arbejde og et nyt og bedre liv. Jo tættere vi kommer på det 21. århundrede, jo mere breder forfatterens utålmodighed sig med et samfund, der kalder sig verdens rigeste, men hvor 16 procent af alle børn lever under fattigdomsgrænsen, og som er blandt de lande med den højeste spædbørnsdødelighed i den vestlige verden. I Mintz fremstilling er det imidlertid ikke altid lige klart, hvor barndommen slutter, og ungdommen begynder. Mange af Mintz kilder og hele afsnit faktisk handler mere om unge end om børn, f.eks. hans behandling af børnesoldater under borgerkrigen, 1920 ernes seksuelle revolution, hvor dating og petting blev fast inventar i ungdomsvokabulariet, eller 1960 ernes ungdomsoprør. Det havde således givet bedre mening, hvis bogen havde heddet History of Childhood and Youth, og Mintz havde gjort en større pointe ud af de to livsfasers indbyrdes forbundethed. Et andet problem drejer sig om informationsmængden. I løbet af de ca. 400 år bogen dækker, er der sket meget med barndommens og ungdommens historie, og skal det hele med som Mintz synes at mene siger det sig selv, at det ikke kan blive lige analytisk alt sammen. Fremstillingen mister således noget i skarphed, efterhånden som empirien hober sig op, og man kunne nok have ønsket sig en højere grad af selektion, således at hovedpointerne havde stået klarere, og de røde tråde, der forbinder barndomshistoriens forskellige kapitler, havde været mere synlige for læseren. Videnskabeliggørelsen af barndommen i slutningen af det 19. århundrede følges f.eks. ikke videre op igennem det 20. århundrede. Det samme gør sig gældende med skolen, der hovedsageligt behandles i bisætninger, ligesom de demografiske forandringer med stadig ældre forældre og stadig færre børn heller ikke følges helt til dørs. Denne kritik viser kun, at barndommens historie fortsat er en udfordring og endnu ikke har fundet sin endelige fortælling, heldigvis. Steven Mintz bud hører, kritikken til trods, til blandt de bedste i genren. Bogen er forsynet med et udmærket index og nogle meget sigende billeder. Ning de Coninck-Smith EDITH MANDRUP RØNN OG INGER HARTBY (red.): Det forrykte menneske. Den psykisk syge i historien ca Ebeltoft 2006, Skippershoved. 351 sider. 248 kr. Psykiatriens historie har i mange år været et underbelyst område af danmarkshistorien. Emnet tiltrak ikke historikere, og opgaven med at skil-

2 Det forrykte menneske 265 dre psykiatriens udvikling blev i en lang periode varetaget af psykiaterne selv. Det resulterede i forskellige spredte publikationer, hovedsagelig om de enkelte hospitalers historie og fremtrædende psykiatere. Den første og i mange år eneste samlede fremstilling af emnet, Sindssygevæsenets Udvikling i Danmark (1915), blev skrevet af psykiateren Hjalmar Helweg, der senere blev professor i psykiatri ved Rigshospitalet. Hjalmar Helwegs bog fokuserede på grundlæggelsen af psykiatrien i midten af 1850 erne, hvor de første statslige sindssygehospitaler blev bygget. Det var for Helweg en historie om humanitære tiltag og store forbedringer for de sindslidende. Helwegs version af historien blev videreført i forskellige publikationer skrevet af psykiatere og ansatte ved de psykiatriske hospitaler. Der var som regel tale om bøger, der blev udgivet i forbindelse med institutionernes jubilæer. Et modspil til lægernes historier om fremskridt og udvikling begyndte først at vise sig i Danmark i løbet af 1970 erne og 1980 erne. I den nye litteratur blev psykiatrien i stedet set som udtryk for social kontrol og disciplinering. Psykiatriens udvikling var ikke en fortælling om humanitære reformer, men om en ny form for magtudøvelse, mente kritikerne. Flere af disse kritiske fremstillinger, herunder Anders Kelstrups bredt anlagte bog, Galskab, Psykiatri, Galebevægelse (1983), udsprang af periodens antipsykiatriske debat og var inspireret af teoretikere som Michel Foucault, R.D. Laing, Erving Goffman og Thomas Szasz. Ud over revurderingen af det humanitære aspekt ved psykiatrien havde den nye litteratur især fokus på datidens psykiatriske debatter og oprørske patienter som forfatteren Amalie Skram og hendes konflikt med overlægen Knud Pontoppidan på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling i 1890 erne. Studierne omhandlede enkeltsager, men indeholdt ligesom de foregående fremstillinger ikke omfattende studier af de psykiatriske patienters historie. Det var også kendetegnende for både lægernes psykiatrihistorie og den senere kritiske tradition, at de ikke foretog systematiske analyser af 1800-tallet og 1900-tallets kildemateriale som patientjournaler og andre arkivalier fra de psykiatriske hospitaler. Disse mangler søger antologien Det forrykte menneske gennem 14 forskellige bidrag at råde bod på. Bogen repræsenterer ifølge redaktørerne Edith Mandrup Rønn og Inger Hartby en»tredje måde at håndtere den psykisk syges historie på«ved at»tage udgangspunkt enten i den psykisk syge og hans eller hendes samliv med omgivelserne i familien, på hospitalet, i samfundet, eller i de statslige og samfundsmæssige foranstaltninger, der på det givne tidspunkt skulle medvirke til, at den psykisk syge blev til mindst mulig gene for samfundet og sig selv«. De for-

3 266 Anmeldelser skellige kapitler søger således at anlægge»et helhedsperspektiv på patientens situation og oplevelser af marginalisering i forhold til de fleste andre«. Perspektivet kaldes»kulturhistorisk«i modsætning til den almindelige psykiatrihistorie, der har været præget af spørgsmål om»diagnoser, behandlinger og foregangsmænd«(citater fra s. 8). I den brede kulturhistoriske tilgang til psykiatrien lægges der også vægt på at inddrage nye typer af kildemateriale som patientjournaler fra det psykiatriske system. Det resulterer i flere interessante kapitler med nye perspektiver på psykiatriens historie, men også i forskellige problemer. Bogen er struktureret i tre tematiske dele. Første del omfatter»den psykisk syge i historien«og indeholder brede beskrivelser af psykiatrien samt metodiske og teoretiske diskussioner om kildemateriale og historieskrivning. Anden del,»hospital og fængsel«, fokuserer på institutionernes historie og rummer analyser af både psykiatriske statshospitaler, privathospitaler og de sindslidende i fængslerne. Sidste del af bogen er viet et mikroperspektiv i form af»patienternes livshistorie«, hvor enkelte kvindelige patienters historie beskrives og diskuteres. Kapitlerne er skrevet af et bredt spektrum af forskere med forskellig faglig baggrund: etnologi, historie, pædagogik, idehistorie eller praktisk arbejde med psykiatri. Det medfører forskellige vinkler på og holdninger til emnet, og det er ikke umiddelbart nogen skade til, når det drejer sig om et komplekst område, som i høj grad har været præget af divergerende meninger. Bogen kommer vidt omkring både periode- og emnemæssigt. I kapitlerne beskrives centrale forhold som grundlæggelsen af psykiatrien som et lægevidenskabeligt speciale i 1800-tallet, den tidlige kritik af psykiatrien i 1890 erne og diagnoser som fængselspsykose og neurose. Nyt stof inden for dansk psykiatrihistorie findes især i Peter Fransens kapitel»den arkivalske virkelighed«, der indeholder en første gennemgang af Landsarkivet for Fyns psykiatriske arkiver. For nye forskere i psykiatrihistorien er der her gode informationer at hente til det konkrete arbejde med psykiatriske hospitalsarkiver. Også Birgit Kirkebæks kapitel»symptomatologi, metodologisk undersøgelse og diagnostik«rummer interessante overvejelser og analysemetoder til historiske studier af patientjournaler. I forhold til den tidligere psykiatrihistoriske litteratur er der også nye ting i Maiken Rude Nørups artikel om»sindssygehospitalet ved Middelfart«, der hører til de mindre omtalte hospitaler, og Egon Petersens kapitel om»sindssygehospitalet i Augustenborg«, som heller ikke tidligere har fået meget plads i historiebøgerne. Andre kapitler trækker i højere grad på tidligere bøger og mere kendte emner som

4 Det forrykte menneske 267 hospitalet i Viborg, Kolonien Filadelfia og det danske fængselsvæsen. Et af kapitlerne om patienternes livshistorie,»verden er ikke for et Guds barn at være i«, har tidligere været optrykt i Bibliotek for Læger (198, 1, 2006). Den kulturhistoriske tilgang til psykiatrien i Det forrykte menneske repræsenterer en væsentlig indfaldsvinkel til emnet, men det er dog et spørgsmål, om modsætningen til den eksisterende litteratur inden for området kan stilles så skarpt op. I bogens indledning og det efterfølgende teoretiske kapitel,»forrykthed i fornuftens felt«, præsenteres et markant skel mellem»psykiatrihistorie«og bogens»kulturhistorie«, der som nævnt har udgangspunkt i patienterne. Psykiatrihistoriens snævre fokus eksemplificeres med Edward Shorters A History of Psychiatry (1997), som er en af de få udenlandske psykiatrihistoriske bøger, der er blevet oversat til dansk (Munksgaard 2001). Edward Shorters bog handler rigtignok ikke meget om patienterne, men der er generelt ikke mangel på internationale psykiatrihistoriske bøger om dette emne. Som det beskrives i den store bog om psykiatriens historiografi, Discovering the History of Psychiatry (1994), redigeret af Roy Porter m.fl., har psykiatrihistorien været præget af konkurrerende retninger. I denne forbindelse har social- og kulturhistoriske tilgange været en central del af forskningen siden 1980 erne, hvor man ligesom i andre dele af medicinhistorien har forsøgt at skrive»history from below«. Der er i de senere år udgivet en stor mængde psykiatrihistorisk litteratur, der har udgangspunkt i patientjournaler, og som beskriver både patienter, hospitaler, familien og det omgivende samfunds rolle. En del af de nyere bidrag er bl.a. samlet i Roy Porter og David Wright (red.): The Confinement of the Insane. International Perspectives (2003). Inspiration fra disse internationale psykiatrihistoriske studier kunne have styrket nogle af kapitlerne i Det forrykte menneske. Det havde især været interessant, hvis der i kapitlerne om de enkelte danske hospitaler var blevet skelet til de store britiske studier af patienterne på hospitalerne. Den danske bog indeholder i denne sammenhæng begrænsede analyser af patientjournaler. Man mangler derfor overblik over den store gruppe danskere, der kunne være indlagt på et udvalgt hospital, herunder forhold som deres sociale profil, kønsfordelingen samt familien, lægerne og de sociale myndigheders rolle ved indlæggelsen. I bogens anden del om»hospital og fængsel«drejer kapitlerne sig ofte om andre emner som stedernes arkitektur, lægernes overvejelser om patienterne og spørgsmål om bestemte diagnosers historie. Det fjerner ofte fokus fra bogens hovedemne:»den psykisk syge i historien«. Kapitlerne om»patienternes livshistorie«er mere i tråd med bogens

5 268 Anmeldelser erklærede sigte. I kapitlerne er der dog indbyrdes forskelle i holdningen til det centrale kildemateriale patientjournalen. Nogle forfattere bruger journalen til retrospektivt at stille diagnoser, mens andre ikke mener, at journalen kan bruges på denne måde. I Inger Hartbys»Nervøs på en pinlig måde«, om de grundtvigianske højskolemødres (ansvarlige for husholdnings- og omsorgsfunktioner på højskolerne) sygelighed, er der fx få kildekritiske overvejelser om de benyttede patientjournaler. Højskolemødrenes sygdomme forklares eller diagnosticeres kort og godt som»psykosomatiske lidelser og depressioner«(s. 245); og det nævnes, at kvinderne savnede»frihed til at bestemme over eget liv, og nogle gjorde oprør gennem sygelighed. De betalte så at sige for deres oprør med fysiske og psykiske problemer, fordi deres egne krav og forventninger til livet kom i konflikt med de behov, der var knyttet til tidens traditionelle kvinderolle og identiteten som kvinde«(s. 256). Det anvendte kildemateriale bag analysen er imidlertid ikke omfattende. Konklusionen baseres på fire korte cases om højskolekvindernes liv, der samtidig giver mulighed for andre tolkninger. I den første case synes sygehistorien således mere at handle om højskolekvinden Nanna Christiane Bojesen tragiske tab af tre sønner under en skarlagensepidemi end hendes problemer med omverdenens krav (s ). En mere forsigtig holdning til kildematerialet findes i det efterfølgende kapitel om borgerskabsfruen»marie Carlsens livshistorie«. I kapitlet prøver Hanne Thorup Koudal at finde årsagerne til Marie Carlsens indlæggelse, men kommer i sidste ende frem til, at patientjournalen kun giver begrænsede svar.»desto mere jeg har læst om Maries sygdom, desto flere spørgsmål åbner der sig foran mig. Vi kommer ikke til at forstå, om sygdommen var endogen og opstod pga. degenerative forandringer på grund af sygdommen, eller om den var et resultat af Maries livsvilkår og udholdenhed i arbejdet, og vi får aldrig at vide, om sygdommen kunne have været undgået, hvis Marie havde levet på en anden måde«(s. 277). Modsætningerne mellem kapitlerne om patienternes livshistorie illustrerer, at patientjournalerne ikke er en entydig størrelse, og at de direkte rummer tvetydige oplysninger om de indlagte. Det er således ikke uproblematisk at skrive patienternes historie ud fra patientjournalerne, der som det i øvrigt nævnes af Birgit Kirkebæk i bogen var præget af den journalskrivende psykiater, der udvalgte de oplysninger, som han/hun fandt relevante for journalen. Et andet problem er, at nogle af kapitlerne i for høj grad er baseret på erindringer fra tidligere ansatte i psykiatrien. Fx er afsnit i kapitlet om Viborg Sindssygehospital farvet af hospitalsforvalter Viggo Agger-

6 Det forrykte menneske 269 holms erindringer fra slutningen af 1970 erne. Det er i denne forbindelse et spørgsmål, hvorvidt Aggerholm påbegyndte en større»modernisering«, som førte til, at Viborg blev et»mønsterhospital«(s. 142). I hele Aggerholms embedsperiode på Viborg fra 1926 til 1961 var hospitalet faktisk et af de allermest nedslidte og mindst moderne blandt de statslige sindssygehospitaler. I andre tilfælde giver jubilæumsskrifter og erindringer anledning til upræcise oplysninger. I forbindelse med Middelfart Sindssygehospitals historie nævnes det fx, at»opdelingen i forskellige forplejningsklasser ophørte i 1940«(s. 150). Men systemet med en førsteforplejningsklasse til velstående patienter blev først afviklet så sent som i 1956 i den statslige psykiatri. Nogle af behandlingsmetoderne, som elektrochokbehandlingen, der blev indført i begyndelsen af 1940 erne, får heller ikke den rette tidsangivelse, men dateres til 1950 erne (s. 102). De fleste forviklinger i bogen knytter sig imidlertid til hospitalernes alder. I bogens indledning karakteriseres Sindssygeanstalten i Slesvig fra 1817 fx som»kongerigets første«(s. 11). Lidt længere fremme fremhæves det, at det»første egentlige sindssygehospital var Sct. Hans i 1816«(s. 25). På side 52 bliver det derefter nævnt, at»de store moderne sindssygeanstalter«opstod i»danmark fra og med 1852«. Normalt betegnes Sct. Hans Hospital som det første hospital til psykisk syge, da hospitalet i Slesvig også først begyndte at modtage patienter i Året 1852 markerer åbningen af det første statslige hospital, Jyske Asyl i Risskov. En strammere redigering kunne have skabt en højere grad af ensartethed i bogen, ligesom større og mere indgående studier af bogens hovedtema patienterne ville have styrket bogen. Men som et første bidrag til en ny dansk historieskrivning om psykiatrien er Det forrykte menneske kærkommen og udfylder et hul. Bogen vil især kunne bruges af forskere, der ønsker at arbejde med 1800-tallets danske psykiatri. Mulighederne for at foretage kommende studier er også gode, når det drejer sig om perioden fra midten af 1800-tallet og frem til Som det nævnes i Peter Fransens kapitel om samlingerne hos Landsarkivet for Fyn, har man i en bekendtgørelse fra 2003 besluttet at bevare alt materiale fra hospitalerne frem til Desværre er det også blevet besluttet, at der efter 1950 og frem til 1976 skal ske»en voldsom kassation i patientjournalerne«, hvor man kun vil bevare stikprøver på 3 % af almindelige patientjournaler (s. 94). Dette indebærer, at patienternes historie efter 1950 ikke vil kunne skrives, og at centrale faser af psykiatrihistorien som introduktionen af psykofarmaka, psykoanalysens gennembrud i psykiatrien og tidlig distriktspsykiatri ikke vil kunne belyses ved hjælp af den unikke kildegruppe, som patientjournalerne

7 270 Anmeldelser udgør. Man kan kun håbe, at Statens Arkiver vil ændre holdning på dette punkt, eller at de psykiatriske hospitaler selv vil vælge at opbevare journalerne fra denne periode. Alt andet ville være en skam. Jesper Vaczy Kragh CLAUS FRIISBERG: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Partiernes kamp om forfatningen I-II. Varde 2007, Vestjysk Kulturforlag sider. 398 kr. Claus Friisbergs doktorafhandling består af to bind på i alt 1016 sider. Det er altså en afhandling, der vejer godt til, den er også tættrykt med små bogstaver, og hvis man skulle tælle normalsider, ville den være betydelig længere. 1 I et indledende kapitel opridses problemstilling og teser, den hidtidige forskning og det benyttede kildemateriale. Herpå følger i 19 kapitler en kronologisk fremstilling af forfatningsudviklingen. Af og til brydes kronologien af Friisbergs drøftelse af mere principielle spørgsmål, der knytter sig til emnet. Afhandlingen afrundes af to kapitler med en epilog og en konklusion og perspektivering. Til sidst indeholder den en fortegnelse over det benyttede materiale, et engelsksproget resumé og yderst prisværdigt et personregister. Udgangspunktet er junigrundloven af Hermed trådte det danske folk, som Friisberg skriver, ind i et efter samtidens forhold meget demokratisk politisk system. Grundloven indførte almindelig valgret til Rigsdagen, både Folke- og Landstinget, om end der var en valgbarhedscensus til Landstinget. Derimod indførte den ikke lige valgret, kvinder var ikke med, og folk, der havde modtaget fattighjælp eller ikke rådede over egen husstand, var ligeledes udelukket. Så den procentdel af befolkningen, der fik stemmeret, var lille, hvilket dog ikke udelukker, at man på tidens baggrund kan betegne forfatningen som demokratisk. Den lovgivende magt blev lagt i hænderne på en rigsdag med to kamre, dvs. et førstekammer Landstinget og et andetkammer Folketinget. Den udøvende magt lå hos kongen og regeringen, der også fik andel i den lovgivende magt. Det er de institutionelle aktører i afhandlingen. Dennes gennemgående tema er kampen om parlamentarismen fra Rigsdagen begyndte sin virksomhed i 1850 til påskekrisen i Gennem hele afhandlingen relateres grundloven til den politiske udvikling, 1 Anmeldelsen er en lettere redigeret udgave af mit indlæg som første officielle opponent ved forsvarshandlingen på Syddansk Universitet, Odense, den 23. november 2007.

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af:

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af: Dansk Kvindesamfund - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet Udarbejdet af: Nina Christine Lundbye Kirstine Kaasgaard Poulsen Mette Liv Skovgaard Vejleder: Anette Warring Historie 1. Modul,

Læs mere

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Del I: Specialets udgangspunkt og baggrunden for undersøgelserne af kvindelige politikere...5 af Anna Wowk Andersen og Karen Jermiin Nielsen Kapitel 1 Problemstilling

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter Speciale af Sebastian Fogh Nordentoft Studienr. 20031521 Antal enheder: 238.768 Vejleder: Søren

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Ph.d. afhandling af Katrine Schepelern Johansen Sct. Hans Hospital og Institut for Antropologi, Det samfundsvidenskabelige

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Samfundet og de gale. Magt og afmagt i psykiatrien

Samfundet og de gale. Magt og afmagt i psykiatrien Samfundet og de gale Magt og afmagt i psykiatrien Samfundet og de gale I denne tekst fås et indblik i, hvordan samfundet gennem tiderne har behandlet mennesker med psykiske lidelser i sindet. Teksten beskriver

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006 En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund end dansk Af Camilla Olsen og Liv Østergaard

Læs mere