264 Anmeldelser. Ning de Coninck-Smith

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "264 Anmeldelser. Ning de Coninck-Smith"

Transkript

1 264 Anmeldelser godstog i årene under depressionen i jagten på arbejde og et nyt og bedre liv. Jo tættere vi kommer på det 21. århundrede, jo mere breder forfatterens utålmodighed sig med et samfund, der kalder sig verdens rigeste, men hvor 16 procent af alle børn lever under fattigdomsgrænsen, og som er blandt de lande med den højeste spædbørnsdødelighed i den vestlige verden. I Mintz fremstilling er det imidlertid ikke altid lige klart, hvor barndommen slutter, og ungdommen begynder. Mange af Mintz kilder og hele afsnit faktisk handler mere om unge end om børn, f.eks. hans behandling af børnesoldater under borgerkrigen, 1920 ernes seksuelle revolution, hvor dating og petting blev fast inventar i ungdomsvokabulariet, eller 1960 ernes ungdomsoprør. Det havde således givet bedre mening, hvis bogen havde heddet History of Childhood and Youth, og Mintz havde gjort en større pointe ud af de to livsfasers indbyrdes forbundethed. Et andet problem drejer sig om informationsmængden. I løbet af de ca. 400 år bogen dækker, er der sket meget med barndommens og ungdommens historie, og skal det hele med som Mintz synes at mene siger det sig selv, at det ikke kan blive lige analytisk alt sammen. Fremstillingen mister således noget i skarphed, efterhånden som empirien hober sig op, og man kunne nok have ønsket sig en højere grad af selektion, således at hovedpointerne havde stået klarere, og de røde tråde, der forbinder barndomshistoriens forskellige kapitler, havde været mere synlige for læseren. Videnskabeliggørelsen af barndommen i slutningen af det 19. århundrede følges f.eks. ikke videre op igennem det 20. århundrede. Det samme gør sig gældende med skolen, der hovedsageligt behandles i bisætninger, ligesom de demografiske forandringer med stadig ældre forældre og stadig færre børn heller ikke følges helt til dørs. Denne kritik viser kun, at barndommens historie fortsat er en udfordring og endnu ikke har fundet sin endelige fortælling, heldigvis. Steven Mintz bud hører, kritikken til trods, til blandt de bedste i genren. Bogen er forsynet med et udmærket index og nogle meget sigende billeder. Ning de Coninck-Smith EDITH MANDRUP RØNN OG INGER HARTBY (red.): Det forrykte menneske. Den psykisk syge i historien ca Ebeltoft 2006, Skippershoved. 351 sider. 248 kr. Psykiatriens historie har i mange år været et underbelyst område af danmarkshistorien. Emnet tiltrak ikke historikere, og opgaven med at skil-

2 Det forrykte menneske 265 dre psykiatriens udvikling blev i en lang periode varetaget af psykiaterne selv. Det resulterede i forskellige spredte publikationer, hovedsagelig om de enkelte hospitalers historie og fremtrædende psykiatere. Den første og i mange år eneste samlede fremstilling af emnet, Sindssygevæsenets Udvikling i Danmark (1915), blev skrevet af psykiateren Hjalmar Helweg, der senere blev professor i psykiatri ved Rigshospitalet. Hjalmar Helwegs bog fokuserede på grundlæggelsen af psykiatrien i midten af 1850 erne, hvor de første statslige sindssygehospitaler blev bygget. Det var for Helweg en historie om humanitære tiltag og store forbedringer for de sindslidende. Helwegs version af historien blev videreført i forskellige publikationer skrevet af psykiatere og ansatte ved de psykiatriske hospitaler. Der var som regel tale om bøger, der blev udgivet i forbindelse med institutionernes jubilæer. Et modspil til lægernes historier om fremskridt og udvikling begyndte først at vise sig i Danmark i løbet af 1970 erne og 1980 erne. I den nye litteratur blev psykiatrien i stedet set som udtryk for social kontrol og disciplinering. Psykiatriens udvikling var ikke en fortælling om humanitære reformer, men om en ny form for magtudøvelse, mente kritikerne. Flere af disse kritiske fremstillinger, herunder Anders Kelstrups bredt anlagte bog, Galskab, Psykiatri, Galebevægelse (1983), udsprang af periodens antipsykiatriske debat og var inspireret af teoretikere som Michel Foucault, R.D. Laing, Erving Goffman og Thomas Szasz. Ud over revurderingen af det humanitære aspekt ved psykiatrien havde den nye litteratur især fokus på datidens psykiatriske debatter og oprørske patienter som forfatteren Amalie Skram og hendes konflikt med overlægen Knud Pontoppidan på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling i 1890 erne. Studierne omhandlede enkeltsager, men indeholdt ligesom de foregående fremstillinger ikke omfattende studier af de psykiatriske patienters historie. Det var også kendetegnende for både lægernes psykiatrihistorie og den senere kritiske tradition, at de ikke foretog systematiske analyser af 1800-tallet og 1900-tallets kildemateriale som patientjournaler og andre arkivalier fra de psykiatriske hospitaler. Disse mangler søger antologien Det forrykte menneske gennem 14 forskellige bidrag at råde bod på. Bogen repræsenterer ifølge redaktørerne Edith Mandrup Rønn og Inger Hartby en»tredje måde at håndtere den psykisk syges historie på«ved at»tage udgangspunkt enten i den psykisk syge og hans eller hendes samliv med omgivelserne i familien, på hospitalet, i samfundet, eller i de statslige og samfundsmæssige foranstaltninger, der på det givne tidspunkt skulle medvirke til, at den psykisk syge blev til mindst mulig gene for samfundet og sig selv«. De for-

3 266 Anmeldelser skellige kapitler søger således at anlægge»et helhedsperspektiv på patientens situation og oplevelser af marginalisering i forhold til de fleste andre«. Perspektivet kaldes»kulturhistorisk«i modsætning til den almindelige psykiatrihistorie, der har været præget af spørgsmål om»diagnoser, behandlinger og foregangsmænd«(citater fra s. 8). I den brede kulturhistoriske tilgang til psykiatrien lægges der også vægt på at inddrage nye typer af kildemateriale som patientjournaler fra det psykiatriske system. Det resulterer i flere interessante kapitler med nye perspektiver på psykiatriens historie, men også i forskellige problemer. Bogen er struktureret i tre tematiske dele. Første del omfatter»den psykisk syge i historien«og indeholder brede beskrivelser af psykiatrien samt metodiske og teoretiske diskussioner om kildemateriale og historieskrivning. Anden del,»hospital og fængsel«, fokuserer på institutionernes historie og rummer analyser af både psykiatriske statshospitaler, privathospitaler og de sindslidende i fængslerne. Sidste del af bogen er viet et mikroperspektiv i form af»patienternes livshistorie«, hvor enkelte kvindelige patienters historie beskrives og diskuteres. Kapitlerne er skrevet af et bredt spektrum af forskere med forskellig faglig baggrund: etnologi, historie, pædagogik, idehistorie eller praktisk arbejde med psykiatri. Det medfører forskellige vinkler på og holdninger til emnet, og det er ikke umiddelbart nogen skade til, når det drejer sig om et komplekst område, som i høj grad har været præget af divergerende meninger. Bogen kommer vidt omkring både periode- og emnemæssigt. I kapitlerne beskrives centrale forhold som grundlæggelsen af psykiatrien som et lægevidenskabeligt speciale i 1800-tallet, den tidlige kritik af psykiatrien i 1890 erne og diagnoser som fængselspsykose og neurose. Nyt stof inden for dansk psykiatrihistorie findes især i Peter Fransens kapitel»den arkivalske virkelighed«, der indeholder en første gennemgang af Landsarkivet for Fyns psykiatriske arkiver. For nye forskere i psykiatrihistorien er der her gode informationer at hente til det konkrete arbejde med psykiatriske hospitalsarkiver. Også Birgit Kirkebæks kapitel»symptomatologi, metodologisk undersøgelse og diagnostik«rummer interessante overvejelser og analysemetoder til historiske studier af patientjournaler. I forhold til den tidligere psykiatrihistoriske litteratur er der også nye ting i Maiken Rude Nørups artikel om»sindssygehospitalet ved Middelfart«, der hører til de mindre omtalte hospitaler, og Egon Petersens kapitel om»sindssygehospitalet i Augustenborg«, som heller ikke tidligere har fået meget plads i historiebøgerne. Andre kapitler trækker i højere grad på tidligere bøger og mere kendte emner som

4 Det forrykte menneske 267 hospitalet i Viborg, Kolonien Filadelfia og det danske fængselsvæsen. Et af kapitlerne om patienternes livshistorie,»verden er ikke for et Guds barn at være i«, har tidligere været optrykt i Bibliotek for Læger (198, 1, 2006). Den kulturhistoriske tilgang til psykiatrien i Det forrykte menneske repræsenterer en væsentlig indfaldsvinkel til emnet, men det er dog et spørgsmål, om modsætningen til den eksisterende litteratur inden for området kan stilles så skarpt op. I bogens indledning og det efterfølgende teoretiske kapitel,»forrykthed i fornuftens felt«, præsenteres et markant skel mellem»psykiatrihistorie«og bogens»kulturhistorie«, der som nævnt har udgangspunkt i patienterne. Psykiatrihistoriens snævre fokus eksemplificeres med Edward Shorters A History of Psychiatry (1997), som er en af de få udenlandske psykiatrihistoriske bøger, der er blevet oversat til dansk (Munksgaard 2001). Edward Shorters bog handler rigtignok ikke meget om patienterne, men der er generelt ikke mangel på internationale psykiatrihistoriske bøger om dette emne. Som det beskrives i den store bog om psykiatriens historiografi, Discovering the History of Psychiatry (1994), redigeret af Roy Porter m.fl., har psykiatrihistorien været præget af konkurrerende retninger. I denne forbindelse har social- og kulturhistoriske tilgange været en central del af forskningen siden 1980 erne, hvor man ligesom i andre dele af medicinhistorien har forsøgt at skrive»history from below«. Der er i de senere år udgivet en stor mængde psykiatrihistorisk litteratur, der har udgangspunkt i patientjournaler, og som beskriver både patienter, hospitaler, familien og det omgivende samfunds rolle. En del af de nyere bidrag er bl.a. samlet i Roy Porter og David Wright (red.): The Confinement of the Insane. International Perspectives (2003). Inspiration fra disse internationale psykiatrihistoriske studier kunne have styrket nogle af kapitlerne i Det forrykte menneske. Det havde især været interessant, hvis der i kapitlerne om de enkelte danske hospitaler var blevet skelet til de store britiske studier af patienterne på hospitalerne. Den danske bog indeholder i denne sammenhæng begrænsede analyser af patientjournaler. Man mangler derfor overblik over den store gruppe danskere, der kunne være indlagt på et udvalgt hospital, herunder forhold som deres sociale profil, kønsfordelingen samt familien, lægerne og de sociale myndigheders rolle ved indlæggelsen. I bogens anden del om»hospital og fængsel«drejer kapitlerne sig ofte om andre emner som stedernes arkitektur, lægernes overvejelser om patienterne og spørgsmål om bestemte diagnosers historie. Det fjerner ofte fokus fra bogens hovedemne:»den psykisk syge i historien«. Kapitlerne om»patienternes livshistorie«er mere i tråd med bogens

5 268 Anmeldelser erklærede sigte. I kapitlerne er der dog indbyrdes forskelle i holdningen til det centrale kildemateriale patientjournalen. Nogle forfattere bruger journalen til retrospektivt at stille diagnoser, mens andre ikke mener, at journalen kan bruges på denne måde. I Inger Hartbys»Nervøs på en pinlig måde«, om de grundtvigianske højskolemødres (ansvarlige for husholdnings- og omsorgsfunktioner på højskolerne) sygelighed, er der fx få kildekritiske overvejelser om de benyttede patientjournaler. Højskolemødrenes sygdomme forklares eller diagnosticeres kort og godt som»psykosomatiske lidelser og depressioner«(s. 245); og det nævnes, at kvinderne savnede»frihed til at bestemme over eget liv, og nogle gjorde oprør gennem sygelighed. De betalte så at sige for deres oprør med fysiske og psykiske problemer, fordi deres egne krav og forventninger til livet kom i konflikt med de behov, der var knyttet til tidens traditionelle kvinderolle og identiteten som kvinde«(s. 256). Det anvendte kildemateriale bag analysen er imidlertid ikke omfattende. Konklusionen baseres på fire korte cases om højskolekvindernes liv, der samtidig giver mulighed for andre tolkninger. I den første case synes sygehistorien således mere at handle om højskolekvinden Nanna Christiane Bojesen tragiske tab af tre sønner under en skarlagensepidemi end hendes problemer med omverdenens krav (s ). En mere forsigtig holdning til kildematerialet findes i det efterfølgende kapitel om borgerskabsfruen»marie Carlsens livshistorie«. I kapitlet prøver Hanne Thorup Koudal at finde årsagerne til Marie Carlsens indlæggelse, men kommer i sidste ende frem til, at patientjournalen kun giver begrænsede svar.»desto mere jeg har læst om Maries sygdom, desto flere spørgsmål åbner der sig foran mig. Vi kommer ikke til at forstå, om sygdommen var endogen og opstod pga. degenerative forandringer på grund af sygdommen, eller om den var et resultat af Maries livsvilkår og udholdenhed i arbejdet, og vi får aldrig at vide, om sygdommen kunne have været undgået, hvis Marie havde levet på en anden måde«(s. 277). Modsætningerne mellem kapitlerne om patienternes livshistorie illustrerer, at patientjournalerne ikke er en entydig størrelse, og at de direkte rummer tvetydige oplysninger om de indlagte. Det er således ikke uproblematisk at skrive patienternes historie ud fra patientjournalerne, der som det i øvrigt nævnes af Birgit Kirkebæk i bogen var præget af den journalskrivende psykiater, der udvalgte de oplysninger, som han/hun fandt relevante for journalen. Et andet problem er, at nogle af kapitlerne i for høj grad er baseret på erindringer fra tidligere ansatte i psykiatrien. Fx er afsnit i kapitlet om Viborg Sindssygehospital farvet af hospitalsforvalter Viggo Agger-

6 Det forrykte menneske 269 holms erindringer fra slutningen af 1970 erne. Det er i denne forbindelse et spørgsmål, hvorvidt Aggerholm påbegyndte en større»modernisering«, som førte til, at Viborg blev et»mønsterhospital«(s. 142). I hele Aggerholms embedsperiode på Viborg fra 1926 til 1961 var hospitalet faktisk et af de allermest nedslidte og mindst moderne blandt de statslige sindssygehospitaler. I andre tilfælde giver jubilæumsskrifter og erindringer anledning til upræcise oplysninger. I forbindelse med Middelfart Sindssygehospitals historie nævnes det fx, at»opdelingen i forskellige forplejningsklasser ophørte i 1940«(s. 150). Men systemet med en førsteforplejningsklasse til velstående patienter blev først afviklet så sent som i 1956 i den statslige psykiatri. Nogle af behandlingsmetoderne, som elektrochokbehandlingen, der blev indført i begyndelsen af 1940 erne, får heller ikke den rette tidsangivelse, men dateres til 1950 erne (s. 102). De fleste forviklinger i bogen knytter sig imidlertid til hospitalernes alder. I bogens indledning karakteriseres Sindssygeanstalten i Slesvig fra 1817 fx som»kongerigets første«(s. 11). Lidt længere fremme fremhæves det, at det»første egentlige sindssygehospital var Sct. Hans i 1816«(s. 25). På side 52 bliver det derefter nævnt, at»de store moderne sindssygeanstalter«opstod i»danmark fra og med 1852«. Normalt betegnes Sct. Hans Hospital som det første hospital til psykisk syge, da hospitalet i Slesvig også først begyndte at modtage patienter i Året 1852 markerer åbningen af det første statslige hospital, Jyske Asyl i Risskov. En strammere redigering kunne have skabt en højere grad af ensartethed i bogen, ligesom større og mere indgående studier af bogens hovedtema patienterne ville have styrket bogen. Men som et første bidrag til en ny dansk historieskrivning om psykiatrien er Det forrykte menneske kærkommen og udfylder et hul. Bogen vil især kunne bruges af forskere, der ønsker at arbejde med 1800-tallets danske psykiatri. Mulighederne for at foretage kommende studier er også gode, når det drejer sig om perioden fra midten af 1800-tallet og frem til Som det nævnes i Peter Fransens kapitel om samlingerne hos Landsarkivet for Fyn, har man i en bekendtgørelse fra 2003 besluttet at bevare alt materiale fra hospitalerne frem til Desværre er det også blevet besluttet, at der efter 1950 og frem til 1976 skal ske»en voldsom kassation i patientjournalerne«, hvor man kun vil bevare stikprøver på 3 % af almindelige patientjournaler (s. 94). Dette indebærer, at patienternes historie efter 1950 ikke vil kunne skrives, og at centrale faser af psykiatrihistorien som introduktionen af psykofarmaka, psykoanalysens gennembrud i psykiatrien og tidlig distriktspsykiatri ikke vil kunne belyses ved hjælp af den unikke kildegruppe, som patientjournalerne

7 270 Anmeldelser udgør. Man kan kun håbe, at Statens Arkiver vil ændre holdning på dette punkt, eller at de psykiatriske hospitaler selv vil vælge at opbevare journalerne fra denne periode. Alt andet ville være en skam. Jesper Vaczy Kragh CLAUS FRIISBERG: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Partiernes kamp om forfatningen I-II. Varde 2007, Vestjysk Kulturforlag sider. 398 kr. Claus Friisbergs doktorafhandling består af to bind på i alt 1016 sider. Det er altså en afhandling, der vejer godt til, den er også tættrykt med små bogstaver, og hvis man skulle tælle normalsider, ville den være betydelig længere. 1 I et indledende kapitel opridses problemstilling og teser, den hidtidige forskning og det benyttede kildemateriale. Herpå følger i 19 kapitler en kronologisk fremstilling af forfatningsudviklingen. Af og til brydes kronologien af Friisbergs drøftelse af mere principielle spørgsmål, der knytter sig til emnet. Afhandlingen afrundes af to kapitler med en epilog og en konklusion og perspektivering. Til sidst indeholder den en fortegnelse over det benyttede materiale, et engelsksproget resumé og yderst prisværdigt et personregister. Udgangspunktet er junigrundloven af Hermed trådte det danske folk, som Friisberg skriver, ind i et efter samtidens forhold meget demokratisk politisk system. Grundloven indførte almindelig valgret til Rigsdagen, både Folke- og Landstinget, om end der var en valgbarhedscensus til Landstinget. Derimod indførte den ikke lige valgret, kvinder var ikke med, og folk, der havde modtaget fattighjælp eller ikke rådede over egen husstand, var ligeledes udelukket. Så den procentdel af befolkningen, der fik stemmeret, var lille, hvilket dog ikke udelukker, at man på tidens baggrund kan betegne forfatningen som demokratisk. Den lovgivende magt blev lagt i hænderne på en rigsdag med to kamre, dvs. et førstekammer Landstinget og et andetkammer Folketinget. Den udøvende magt lå hos kongen og regeringen, der også fik andel i den lovgivende magt. Det er de institutionelle aktører i afhandlingen. Dennes gennemgående tema er kampen om parlamentarismen fra Rigsdagen begyndte sin virksomhed i 1850 til påskekrisen i Gennem hele afhandlingen relateres grundloven til den politiske udvikling, 1 Anmeldelsen er en lettere redigeret udgave af mit indlæg som første officielle opponent ved forsvarshandlingen på Syddansk Universitet, Odense, den 23. november 2007.

Historie på Museum Ovartaci Nedslag i den psykisk syges historie

Historie på Museum Ovartaci Nedslag i den psykisk syges historie Historie på Museum Ovartaci Nedslag i den psykisk syges Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Mange skjuler, at de har det svært, og at de har en psykisk lidelse, da der godt kan være knyttet en følelse

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Det forrykte menneske

Det forrykte menneske Debatanmeldelse Det forrykte menneske Jette Møllerhøj Fortid og Nutid, marts 2008 s. 47-53 Det forrykte menneske. Den psykisk syge i historien ca. 1830-1980 er et omfattende og ambitiøst forsøg på at bidrage

Læs mere

Fremme af mental sundhed i et psykiatrihistorisk perspektiv. Jette Møllerhøj, cand.mag., ph.d.

Fremme af mental sundhed i et psykiatrihistorisk perspektiv. Jette Møllerhøj, cand.mag., ph.d. Fremme af mental sundhed i et psykiatrihistorisk perspektiv Jette Møllerhøj, cand.mag., ph.d. Mental sundhed i et psykiatrihistorisk perspektiv HVORFOR et historisk blik? Hjælpe til at forstå psykiatriens

Læs mere

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT!

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! 'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! Underviser OBS! Arrangementet er nu meldt udsolgt! Ønsker du at deltage kan du sende en mail til dm@livakurser.dk og blive skrevet på venteliste.

Læs mere

Fra krisevalg til jordskredsvalg

Fra krisevalg til jordskredsvalg Fra krisevalg til jordskredsvalg Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen (red.), 2016 Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015 Frydenlund Academic, Frederiksberg 383 sider,

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Den handler om hvordan flere og flere fik lov til at være med i demokratiet og

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER SIDE 1 INDHOLD ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER 3 Kort om baggrunden for Rådets arbejde 4 Fokus på adhd, depression og funktionelle lidelser 4 Diagnosen

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Historie på Museum Ovartaci En dag i en patients liv

Historie på Museum Ovartaci En dag i en patients liv Historie på Museum Ovartaci En dag i en patients liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Det Historiske Museum På Museum Ovartaci er der ud over Kunstmuseet også et Museum for Psykiatrihistorie. Her kan

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

Tema: Statsdannelse - nationsprocesser

Tema: Statsdannelse - nationsprocesser Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Statsdannelse nationsprocesser Tema: Statsdannelse - nationsprocesser Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne

Demokrati - hvad rager det mig? En litteraturliste fra Hjørring Bibliotekerne 100-året for kvinders valgret og 1915-grundloven: http://www.100aaret.dk/front-page samt en facebookside. Andersen, Lene (f. 1968-05-15) Demokratihåndbog / forfatter: Lene Andersen. - 1. udgave. - Kbh.

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk Begrebsafklaring psykiatri Majbrith Schioldan Kusk Lidt om de gales historie Ordet gal Ordet gal kendes fra oldnordisk som "galr" (substantiv) eller "galder" (verbum) i betydningen "at skrige". Det er

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

DEN VENLIGE MAGTUDØVELSE

DEN VENLIGE MAGTUDØVELSE DEN VENLIGE MAGTUDØVELSE DEN VENLIGE MAGTUDØVELSE Normalitet og magt i skolen Af Åsa Bartholdsson er oversat fra svensk efter Den vänliga maktutövningens regim om normalitet och makt i skolan af Joachim

Læs mere

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale 100-året for kvinders valgret til kommunerne et inspirationskatalog Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale Valg, hvor kvinder fik valgret til kommunerne Forord: Den 20. april 2008 er det

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Troede vi virkelig, at samtaler kunne

Troede vi virkelig, at samtaler kunne Troede vi virkelig, at samtaler kunne Af Jesper Vaczy Kragh, lektor og gæsteforsker, Medicinsk Museion helbrede skizofreni?" 1957 Patientstue. Billede fra Sct. Hans Hospital i Roskilde fra 1957. Drosselhuset

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Workshop i mundtlig retorik

Workshop i mundtlig retorik Workshop i mundtlig retorik Dagens program Kl. 16.00-16.15 Kl. 16.15-17.00 Kl. 17-17.30 til? Kl. 17.45-18-30 Kl. 18.30-19.00 Kl. 19.00-19:45 Kl. 19:45-20.15 Registrering og finde lokaler Lidt om actio.

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen 591 Psyke & Logos, 2002, 23, 591-596 TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? En anmeldelse af Birgitte Bechgaard, Hans Henrik Jensen og Thomas Nielsen: Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling

Læs mere

Lærervejledning (STX og HF)

Lærervejledning (STX og HF) Lærervejledning (STX og HF) Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Titel Beskrivelse Faglige mål og kernestof Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i udstillingen Uhørt Ungdom Forløbet

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-5. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Introduktion... 13 Lene Falgaard Eplov, Lisa Korsbek, Lone Petersen og Mette Olander

Introduktion... 13 Lene Falgaard Eplov, Lisa Korsbek, Lone Petersen og Mette Olander Indholdsfortegnelse Redaktører... 8 Forfattere... 9 Forord... 11 Poul Nyrup Rasmussen Introduktion... 13 DEL I REHABILITERING I NUTIDENS PSYKIATRI... 17 Kapitel 1. Rehabilitering i et historisk perspektiv...

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Jeg er ikke en særlig god underviser!!! Historier eller hændelser der understøtter den historie om mig selv. Min egen fortælling og andres

Læs mere

Nyhedsbrevet GLORIA. Forår er det godt?

Nyhedsbrevet GLORIA. Forår er det godt? Nyhedsbrevet GLORIA Marts 1-2014 Forår er det godt? 1 Redaktør: Ansvarshavende redaktør: Jacob Schelde Søren Christian Østerby Kontaktinfo: Telefon: 4048 6204 Mail: vn62@sof kk dk De indsendte bidrag er

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

E FTE R RETN I NGS STU DI E R E FTE RRETN I NGSSTU DI E R. Kira Vrist Rønn (red.)

E FTE R RETN I NGS STU DI E R E FTE RRETN I NGSSTU DI E R. Kira Vrist Rønn (red.) 155+2 mm E FTE RRETN I NGSSTU DI E R kan anvendes som lærebog i uddannelsen og udviklingen af efterretningsmæssige kompetencer i forskellige professioner og som udgangspunkt for nuanceret og informeret

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Tale ved prisoverrækkelse af prisopgave i psykiatri Taler: Sted: Dato:

Tale ved prisoverrækkelse af prisopgave i psykiatri Taler: Sted: Dato: N O T A T Tale ved prisoverrækkelse af prisopgave i psykiatri Taler: Bent Normann Olsen Sted: Konference om børne- og ungdomspsykiatriens fremtid, Odense Dato: 3. december 2008 Hvordan kan hun dog kende

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Indledning 10 I NDLEDNING

Indledning 10 I NDLEDNING Indledning Denne bogs hovedtema er børns sprog og kommunikationsudvikling i førskolealderen i tale og skrift. Det er et ambitiøst tema, fordi sproget er indvævet i så at sige alle centrale udviklingsområder:

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag Materialiseringer Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse Redaktion Tine Damsholt Dorthe Gert Simonsen Aarhus Universitetsforlag Camilla Mordhorst Materialiseringer Materialiseringer Nye perspektiver

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere