264 Anmeldelser. Ning de Coninck-Smith

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "264 Anmeldelser. Ning de Coninck-Smith"

Transkript

1 264 Anmeldelser godstog i årene under depressionen i jagten på arbejde og et nyt og bedre liv. Jo tættere vi kommer på det 21. århundrede, jo mere breder forfatterens utålmodighed sig med et samfund, der kalder sig verdens rigeste, men hvor 16 procent af alle børn lever under fattigdomsgrænsen, og som er blandt de lande med den højeste spædbørnsdødelighed i den vestlige verden. I Mintz fremstilling er det imidlertid ikke altid lige klart, hvor barndommen slutter, og ungdommen begynder. Mange af Mintz kilder og hele afsnit faktisk handler mere om unge end om børn, f.eks. hans behandling af børnesoldater under borgerkrigen, 1920 ernes seksuelle revolution, hvor dating og petting blev fast inventar i ungdomsvokabulariet, eller 1960 ernes ungdomsoprør. Det havde således givet bedre mening, hvis bogen havde heddet History of Childhood and Youth, og Mintz havde gjort en større pointe ud af de to livsfasers indbyrdes forbundethed. Et andet problem drejer sig om informationsmængden. I løbet af de ca. 400 år bogen dækker, er der sket meget med barndommens og ungdommens historie, og skal det hele med som Mintz synes at mene siger det sig selv, at det ikke kan blive lige analytisk alt sammen. Fremstillingen mister således noget i skarphed, efterhånden som empirien hober sig op, og man kunne nok have ønsket sig en højere grad af selektion, således at hovedpointerne havde stået klarere, og de røde tråde, der forbinder barndomshistoriens forskellige kapitler, havde været mere synlige for læseren. Videnskabeliggørelsen af barndommen i slutningen af det 19. århundrede følges f.eks. ikke videre op igennem det 20. århundrede. Det samme gør sig gældende med skolen, der hovedsageligt behandles i bisætninger, ligesom de demografiske forandringer med stadig ældre forældre og stadig færre børn heller ikke følges helt til dørs. Denne kritik viser kun, at barndommens historie fortsat er en udfordring og endnu ikke har fundet sin endelige fortælling, heldigvis. Steven Mintz bud hører, kritikken til trods, til blandt de bedste i genren. Bogen er forsynet med et udmærket index og nogle meget sigende billeder. Ning de Coninck-Smith EDITH MANDRUP RØNN OG INGER HARTBY (red.): Det forrykte menneske. Den psykisk syge i historien ca Ebeltoft 2006, Skippershoved. 351 sider. 248 kr. Psykiatriens historie har i mange år været et underbelyst område af danmarkshistorien. Emnet tiltrak ikke historikere, og opgaven med at skil-

2 Det forrykte menneske 265 dre psykiatriens udvikling blev i en lang periode varetaget af psykiaterne selv. Det resulterede i forskellige spredte publikationer, hovedsagelig om de enkelte hospitalers historie og fremtrædende psykiatere. Den første og i mange år eneste samlede fremstilling af emnet, Sindssygevæsenets Udvikling i Danmark (1915), blev skrevet af psykiateren Hjalmar Helweg, der senere blev professor i psykiatri ved Rigshospitalet. Hjalmar Helwegs bog fokuserede på grundlæggelsen af psykiatrien i midten af 1850 erne, hvor de første statslige sindssygehospitaler blev bygget. Det var for Helweg en historie om humanitære tiltag og store forbedringer for de sindslidende. Helwegs version af historien blev videreført i forskellige publikationer skrevet af psykiatere og ansatte ved de psykiatriske hospitaler. Der var som regel tale om bøger, der blev udgivet i forbindelse med institutionernes jubilæer. Et modspil til lægernes historier om fremskridt og udvikling begyndte først at vise sig i Danmark i løbet af 1970 erne og 1980 erne. I den nye litteratur blev psykiatrien i stedet set som udtryk for social kontrol og disciplinering. Psykiatriens udvikling var ikke en fortælling om humanitære reformer, men om en ny form for magtudøvelse, mente kritikerne. Flere af disse kritiske fremstillinger, herunder Anders Kelstrups bredt anlagte bog, Galskab, Psykiatri, Galebevægelse (1983), udsprang af periodens antipsykiatriske debat og var inspireret af teoretikere som Michel Foucault, R.D. Laing, Erving Goffman og Thomas Szasz. Ud over revurderingen af det humanitære aspekt ved psykiatrien havde den nye litteratur især fokus på datidens psykiatriske debatter og oprørske patienter som forfatteren Amalie Skram og hendes konflikt med overlægen Knud Pontoppidan på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling i 1890 erne. Studierne omhandlede enkeltsager, men indeholdt ligesom de foregående fremstillinger ikke omfattende studier af de psykiatriske patienters historie. Det var også kendetegnende for både lægernes psykiatrihistorie og den senere kritiske tradition, at de ikke foretog systematiske analyser af 1800-tallet og 1900-tallets kildemateriale som patientjournaler og andre arkivalier fra de psykiatriske hospitaler. Disse mangler søger antologien Det forrykte menneske gennem 14 forskellige bidrag at råde bod på. Bogen repræsenterer ifølge redaktørerne Edith Mandrup Rønn og Inger Hartby en»tredje måde at håndtere den psykisk syges historie på«ved at»tage udgangspunkt enten i den psykisk syge og hans eller hendes samliv med omgivelserne i familien, på hospitalet, i samfundet, eller i de statslige og samfundsmæssige foranstaltninger, der på det givne tidspunkt skulle medvirke til, at den psykisk syge blev til mindst mulig gene for samfundet og sig selv«. De for-

3 266 Anmeldelser skellige kapitler søger således at anlægge»et helhedsperspektiv på patientens situation og oplevelser af marginalisering i forhold til de fleste andre«. Perspektivet kaldes»kulturhistorisk«i modsætning til den almindelige psykiatrihistorie, der har været præget af spørgsmål om»diagnoser, behandlinger og foregangsmænd«(citater fra s. 8). I den brede kulturhistoriske tilgang til psykiatrien lægges der også vægt på at inddrage nye typer af kildemateriale som patientjournaler fra det psykiatriske system. Det resulterer i flere interessante kapitler med nye perspektiver på psykiatriens historie, men også i forskellige problemer. Bogen er struktureret i tre tematiske dele. Første del omfatter»den psykisk syge i historien«og indeholder brede beskrivelser af psykiatrien samt metodiske og teoretiske diskussioner om kildemateriale og historieskrivning. Anden del,»hospital og fængsel«, fokuserer på institutionernes historie og rummer analyser af både psykiatriske statshospitaler, privathospitaler og de sindslidende i fængslerne. Sidste del af bogen er viet et mikroperspektiv i form af»patienternes livshistorie«, hvor enkelte kvindelige patienters historie beskrives og diskuteres. Kapitlerne er skrevet af et bredt spektrum af forskere med forskellig faglig baggrund: etnologi, historie, pædagogik, idehistorie eller praktisk arbejde med psykiatri. Det medfører forskellige vinkler på og holdninger til emnet, og det er ikke umiddelbart nogen skade til, når det drejer sig om et komplekst område, som i høj grad har været præget af divergerende meninger. Bogen kommer vidt omkring både periode- og emnemæssigt. I kapitlerne beskrives centrale forhold som grundlæggelsen af psykiatrien som et lægevidenskabeligt speciale i 1800-tallet, den tidlige kritik af psykiatrien i 1890 erne og diagnoser som fængselspsykose og neurose. Nyt stof inden for dansk psykiatrihistorie findes især i Peter Fransens kapitel»den arkivalske virkelighed«, der indeholder en første gennemgang af Landsarkivet for Fyns psykiatriske arkiver. For nye forskere i psykiatrihistorien er der her gode informationer at hente til det konkrete arbejde med psykiatriske hospitalsarkiver. Også Birgit Kirkebæks kapitel»symptomatologi, metodologisk undersøgelse og diagnostik«rummer interessante overvejelser og analysemetoder til historiske studier af patientjournaler. I forhold til den tidligere psykiatrihistoriske litteratur er der også nye ting i Maiken Rude Nørups artikel om»sindssygehospitalet ved Middelfart«, der hører til de mindre omtalte hospitaler, og Egon Petersens kapitel om»sindssygehospitalet i Augustenborg«, som heller ikke tidligere har fået meget plads i historiebøgerne. Andre kapitler trækker i højere grad på tidligere bøger og mere kendte emner som

4 Det forrykte menneske 267 hospitalet i Viborg, Kolonien Filadelfia og det danske fængselsvæsen. Et af kapitlerne om patienternes livshistorie,»verden er ikke for et Guds barn at være i«, har tidligere været optrykt i Bibliotek for Læger (198, 1, 2006). Den kulturhistoriske tilgang til psykiatrien i Det forrykte menneske repræsenterer en væsentlig indfaldsvinkel til emnet, men det er dog et spørgsmål, om modsætningen til den eksisterende litteratur inden for området kan stilles så skarpt op. I bogens indledning og det efterfølgende teoretiske kapitel,»forrykthed i fornuftens felt«, præsenteres et markant skel mellem»psykiatrihistorie«og bogens»kulturhistorie«, der som nævnt har udgangspunkt i patienterne. Psykiatrihistoriens snævre fokus eksemplificeres med Edward Shorters A History of Psychiatry (1997), som er en af de få udenlandske psykiatrihistoriske bøger, der er blevet oversat til dansk (Munksgaard 2001). Edward Shorters bog handler rigtignok ikke meget om patienterne, men der er generelt ikke mangel på internationale psykiatrihistoriske bøger om dette emne. Som det beskrives i den store bog om psykiatriens historiografi, Discovering the History of Psychiatry (1994), redigeret af Roy Porter m.fl., har psykiatrihistorien været præget af konkurrerende retninger. I denne forbindelse har social- og kulturhistoriske tilgange været en central del af forskningen siden 1980 erne, hvor man ligesom i andre dele af medicinhistorien har forsøgt at skrive»history from below«. Der er i de senere år udgivet en stor mængde psykiatrihistorisk litteratur, der har udgangspunkt i patientjournaler, og som beskriver både patienter, hospitaler, familien og det omgivende samfunds rolle. En del af de nyere bidrag er bl.a. samlet i Roy Porter og David Wright (red.): The Confinement of the Insane. International Perspectives (2003). Inspiration fra disse internationale psykiatrihistoriske studier kunne have styrket nogle af kapitlerne i Det forrykte menneske. Det havde især været interessant, hvis der i kapitlerne om de enkelte danske hospitaler var blevet skelet til de store britiske studier af patienterne på hospitalerne. Den danske bog indeholder i denne sammenhæng begrænsede analyser af patientjournaler. Man mangler derfor overblik over den store gruppe danskere, der kunne være indlagt på et udvalgt hospital, herunder forhold som deres sociale profil, kønsfordelingen samt familien, lægerne og de sociale myndigheders rolle ved indlæggelsen. I bogens anden del om»hospital og fængsel«drejer kapitlerne sig ofte om andre emner som stedernes arkitektur, lægernes overvejelser om patienterne og spørgsmål om bestemte diagnosers historie. Det fjerner ofte fokus fra bogens hovedemne:»den psykisk syge i historien«. Kapitlerne om»patienternes livshistorie«er mere i tråd med bogens

5 268 Anmeldelser erklærede sigte. I kapitlerne er der dog indbyrdes forskelle i holdningen til det centrale kildemateriale patientjournalen. Nogle forfattere bruger journalen til retrospektivt at stille diagnoser, mens andre ikke mener, at journalen kan bruges på denne måde. I Inger Hartbys»Nervøs på en pinlig måde«, om de grundtvigianske højskolemødres (ansvarlige for husholdnings- og omsorgsfunktioner på højskolerne) sygelighed, er der fx få kildekritiske overvejelser om de benyttede patientjournaler. Højskolemødrenes sygdomme forklares eller diagnosticeres kort og godt som»psykosomatiske lidelser og depressioner«(s. 245); og det nævnes, at kvinderne savnede»frihed til at bestemme over eget liv, og nogle gjorde oprør gennem sygelighed. De betalte så at sige for deres oprør med fysiske og psykiske problemer, fordi deres egne krav og forventninger til livet kom i konflikt med de behov, der var knyttet til tidens traditionelle kvinderolle og identiteten som kvinde«(s. 256). Det anvendte kildemateriale bag analysen er imidlertid ikke omfattende. Konklusionen baseres på fire korte cases om højskolekvindernes liv, der samtidig giver mulighed for andre tolkninger. I den første case synes sygehistorien således mere at handle om højskolekvinden Nanna Christiane Bojesen tragiske tab af tre sønner under en skarlagensepidemi end hendes problemer med omverdenens krav (s ). En mere forsigtig holdning til kildematerialet findes i det efterfølgende kapitel om borgerskabsfruen»marie Carlsens livshistorie«. I kapitlet prøver Hanne Thorup Koudal at finde årsagerne til Marie Carlsens indlæggelse, men kommer i sidste ende frem til, at patientjournalen kun giver begrænsede svar.»desto mere jeg har læst om Maries sygdom, desto flere spørgsmål åbner der sig foran mig. Vi kommer ikke til at forstå, om sygdommen var endogen og opstod pga. degenerative forandringer på grund af sygdommen, eller om den var et resultat af Maries livsvilkår og udholdenhed i arbejdet, og vi får aldrig at vide, om sygdommen kunne have været undgået, hvis Marie havde levet på en anden måde«(s. 277). Modsætningerne mellem kapitlerne om patienternes livshistorie illustrerer, at patientjournalerne ikke er en entydig størrelse, og at de direkte rummer tvetydige oplysninger om de indlagte. Det er således ikke uproblematisk at skrive patienternes historie ud fra patientjournalerne, der som det i øvrigt nævnes af Birgit Kirkebæk i bogen var præget af den journalskrivende psykiater, der udvalgte de oplysninger, som han/hun fandt relevante for journalen. Et andet problem er, at nogle af kapitlerne i for høj grad er baseret på erindringer fra tidligere ansatte i psykiatrien. Fx er afsnit i kapitlet om Viborg Sindssygehospital farvet af hospitalsforvalter Viggo Agger-

6 Det forrykte menneske 269 holms erindringer fra slutningen af 1970 erne. Det er i denne forbindelse et spørgsmål, hvorvidt Aggerholm påbegyndte en større»modernisering«, som førte til, at Viborg blev et»mønsterhospital«(s. 142). I hele Aggerholms embedsperiode på Viborg fra 1926 til 1961 var hospitalet faktisk et af de allermest nedslidte og mindst moderne blandt de statslige sindssygehospitaler. I andre tilfælde giver jubilæumsskrifter og erindringer anledning til upræcise oplysninger. I forbindelse med Middelfart Sindssygehospitals historie nævnes det fx, at»opdelingen i forskellige forplejningsklasser ophørte i 1940«(s. 150). Men systemet med en førsteforplejningsklasse til velstående patienter blev først afviklet så sent som i 1956 i den statslige psykiatri. Nogle af behandlingsmetoderne, som elektrochokbehandlingen, der blev indført i begyndelsen af 1940 erne, får heller ikke den rette tidsangivelse, men dateres til 1950 erne (s. 102). De fleste forviklinger i bogen knytter sig imidlertid til hospitalernes alder. I bogens indledning karakteriseres Sindssygeanstalten i Slesvig fra 1817 fx som»kongerigets første«(s. 11). Lidt længere fremme fremhæves det, at det»første egentlige sindssygehospital var Sct. Hans i 1816«(s. 25). På side 52 bliver det derefter nævnt, at»de store moderne sindssygeanstalter«opstod i»danmark fra og med 1852«. Normalt betegnes Sct. Hans Hospital som det første hospital til psykisk syge, da hospitalet i Slesvig også først begyndte at modtage patienter i Året 1852 markerer åbningen af det første statslige hospital, Jyske Asyl i Risskov. En strammere redigering kunne have skabt en højere grad af ensartethed i bogen, ligesom større og mere indgående studier af bogens hovedtema patienterne ville have styrket bogen. Men som et første bidrag til en ny dansk historieskrivning om psykiatrien er Det forrykte menneske kærkommen og udfylder et hul. Bogen vil især kunne bruges af forskere, der ønsker at arbejde med 1800-tallets danske psykiatri. Mulighederne for at foretage kommende studier er også gode, når det drejer sig om perioden fra midten af 1800-tallet og frem til Som det nævnes i Peter Fransens kapitel om samlingerne hos Landsarkivet for Fyn, har man i en bekendtgørelse fra 2003 besluttet at bevare alt materiale fra hospitalerne frem til Desværre er det også blevet besluttet, at der efter 1950 og frem til 1976 skal ske»en voldsom kassation i patientjournalerne«, hvor man kun vil bevare stikprøver på 3 % af almindelige patientjournaler (s. 94). Dette indebærer, at patienternes historie efter 1950 ikke vil kunne skrives, og at centrale faser af psykiatrihistorien som introduktionen af psykofarmaka, psykoanalysens gennembrud i psykiatrien og tidlig distriktspsykiatri ikke vil kunne belyses ved hjælp af den unikke kildegruppe, som patientjournalerne

7 270 Anmeldelser udgør. Man kan kun håbe, at Statens Arkiver vil ændre holdning på dette punkt, eller at de psykiatriske hospitaler selv vil vælge at opbevare journalerne fra denne periode. Alt andet ville være en skam. Jesper Vaczy Kragh CLAUS FRIISBERG: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Partiernes kamp om forfatningen I-II. Varde 2007, Vestjysk Kulturforlag sider. 398 kr. Claus Friisbergs doktorafhandling består af to bind på i alt 1016 sider. Det er altså en afhandling, der vejer godt til, den er også tættrykt med små bogstaver, og hvis man skulle tælle normalsider, ville den være betydelig længere. 1 I et indledende kapitel opridses problemstilling og teser, den hidtidige forskning og det benyttede kildemateriale. Herpå følger i 19 kapitler en kronologisk fremstilling af forfatningsudviklingen. Af og til brydes kronologien af Friisbergs drøftelse af mere principielle spørgsmål, der knytter sig til emnet. Afhandlingen afrundes af to kapitler med en epilog og en konklusion og perspektivering. Til sidst indeholder den en fortegnelse over det benyttede materiale, et engelsksproget resumé og yderst prisværdigt et personregister. Udgangspunktet er junigrundloven af Hermed trådte det danske folk, som Friisberg skriver, ind i et efter samtidens forhold meget demokratisk politisk system. Grundloven indførte almindelig valgret til Rigsdagen, både Folke- og Landstinget, om end der var en valgbarhedscensus til Landstinget. Derimod indførte den ikke lige valgret, kvinder var ikke med, og folk, der havde modtaget fattighjælp eller ikke rådede over egen husstand, var ligeledes udelukket. Så den procentdel af befolkningen, der fik stemmeret, var lille, hvilket dog ikke udelukker, at man på tidens baggrund kan betegne forfatningen som demokratisk. Den lovgivende magt blev lagt i hænderne på en rigsdag med to kamre, dvs. et førstekammer Landstinget og et andetkammer Folketinget. Den udøvende magt lå hos kongen og regeringen, der også fik andel i den lovgivende magt. Det er de institutionelle aktører i afhandlingen. Dennes gennemgående tema er kampen om parlamentarismen fra Rigsdagen begyndte sin virksomhed i 1850 til påskekrisen i Gennem hele afhandlingen relateres grundloven til den politiske udvikling, 1 Anmeldelsen er en lettere redigeret udgave af mit indlæg som første officielle opponent ved forsvarshandlingen på Syddansk Universitet, Odense, den 23. november 2007.

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Varde, juli 2007. Claus Friisberg

Varde, juli 2007. Claus Friisberg Forord Det er en gammel interesse, der ligger bag udarbejdelsen af denne afhandling. I 1966-67 fulgte jeg som studerende daværende lektor Lorenz Rerups øvelser over dansk historie 1864 til 1914 ved Aarhus

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb 2./3.g

Forslag til undervisningsforløb 2./3.g Forslag til undervisningsforløb 2./3.g Udarbejdet af Marianne Groth Bruun, Marselisborg Gymnasium Dødsstraf og retten til liv Dødsstraf og retten til liv er et kildesæt, som giver eleverne mulighed for

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Diskursanalyse af psykiatriske journaler fra 1850erne af studerende Lykke Olsen 2007

Diskursanalyse af psykiatriske journaler fra 1850erne af studerende Lykke Olsen 2007 Diskursanalyse af psykiatriske journaler fra 1850erne af studerende Lykke Olsen 2007 Indledning: Opgaven er baseret på mine undersøgelser af sygejournaler fra 1850erne skrevet af Jydske Asyls (det nuværende

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

2 Enevælden i Modvind

2 Enevælden i Modvind Modul 1 Grundbog til historie, s. 133-138 1. Spørgeskema om gruppearbejde 2. Læreroplæg på klassen Power point 3. Parøvelse 4. Walk and talk 5. De vigtigste pointer i dag 2 Enevælden i Modvind I juli 1830

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Jeg er ikke en særlig god underviser!!! Historier eller hændelser der understøtter den historie om mig selv. Min egen fortælling og andres

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg.

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg. Kim jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle 2. udg. Kommunikation for sundhedsprofessionelle Red: Kim Jørgensen Kommunikation for sundhedsprofessionelle Kim Jørgensen (red.) Gads Forlag

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Det diagnosticerede liv

Det diagnosticerede liv Det diagnosticerede liv Svend Brinkmann, Cand. Psych., PhD, Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet svendb@hum.aau.dk Forskningsmæssig baggrund: Projektet Diagnostic Culture www.dc.aau.dk

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed Gruppearbejde om et forløb. Oplysningstid og revolution. 1.a. 3 faglige mål: formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed dokumentere viden om forskellige

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE I NARRATIV PRAKSIS FOR SOCIALARBEJDERE UDDANNELSESFORLØB 2013-2014

GRUNDUDDANNELSE I NARRATIV PRAKSIS FOR SOCIALARBEJDERE UDDANNELSESFORLØB 2013-2014 GRUNDUDDANNELSE I NARRATIV PRAKSIS FOR SOCIALARBEJDERE UDDANNELSESFORLØB 2013-2014 I en narrativ ramme arbejder man med socialt udsatte unge og deres familier ved at arbejde med de fortællinger, som de

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere