1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010"

Transkript

1 1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Speed- dating : Udarbejdelse af mindmap Instruktion: Placér 14 stole på indersiden af hesteskoen og 14 stole på ydersiden af hesteskoen. Hver elev placeres foran deres første date, og parrene skal nu sammen udarbejde et mindmap over et givent emne eller en given tekst. Eleverne får fire minutter med deres første date. Efter de fire minutter rykker alle elever på indersiden af hesteskoen mod højre og får nu tildelt en ny date. De sammenligner nu deres mindmaps og ser, om de kan tilføje nogle nye pinde. Man fortsætter på denne måde, til eleverne har haft fire dates hver. 2. Wiki- skrivning Eleverne har gennem et forløb skrevet wikiindlæg, hvor de har kunnet fordybe sig i emner, der særligt interesserer dem, både fremadrettet og bagudrettet i forhold til fx deres SRP. Wikien har fungeret som vidensdeling de studerende imellem og som inspiration til og perspektivering af undervisningen, samtidig med at den har understøttet de studerende i at anvende og transformere viden tilegnet i ét fag i andre sammenhænge. Wikiskrivning støtter endvidere læring gennem skrivning at faglige emner forstås bedre gennem skrivning om dem. Endelig giver wikien en dokumentation af den faglige forståelse. 3. Rapportskrivning Rapportskrivning kan trænes og læres ved at eleven alene eller i grupper skal skrive alle dele af rapporten. Men! Et alternativ er at træne hver delelement for sig i undervisningen. 1

2 2 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Metodebeskrivelse: 1. På holdet gennemgås de formelle krav til en rapport. 2. En eksemplarisk rapport uddeles. I denne rapport mangler kun én del (det kan fx være en sammenligning, en beregning eller delkonklusioner eller andre dele). 3. Eleverne skriver (gerne i par) den manglende del så den passer til resten rapporten. 4. Skrive ved at tegne Udgangspunkt: en tekst / et eksperiment / en undersøgelse skal præsenteres. Metoden er specielt anvendelig, hvis der er tale om et relativt komplekst hændelsesforløb eller en kompleks proces. Metodeidé: I stedet for en normal skriftlig afrapportering tegner eleverne en systematisk tegneserie, der illustrerer de delprocesser eller hændelser, der skal afrapporteres. (metoden er fx anvendt mhp. tilegnelse af logikkerne bag så forskellige processer som finanskriser) 5. Web 2.0 skrivepædagogik Formål: Udvikle fælles skriveprojekt og social kontekst for skrivning Kollaborativ metode: 1) Individuelt eller i små grupper udarbejdes wiki- eller blok- tekster. Teksterne basere sig på informationssøgning, samarbejde og videndeling på nettet. 2) Der foretages en rotation, hvor nye grupper/personer retter de tekster, den første gruppe har etableret. 3) Processen fortsættes 3-4 gange til der er fremkommet et færdigt produkt. Fordel: Eleven producerer tekst på vej i samarbejde med andre og for andre Produkt: Wiki, blog. Tip: Giv +point for korrekte korrektioner og point for faktuelle fejl og mangler. Afhold derefter en kåring af bedste gruppe. 2

3 3 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Kryds- og- tværs Faglig kryds- og- tværs kan laves som screening eller test. 7. Brug af diskussionsfora som alternativ til skriftlige hjemmeopgaver I stedet for at give de studerende skriftlige hjemmeopgaver, som besvares, afleveres og vurderes individuelt stilles der netbaserede diskussionsopgaver, som skal løses af flere studerende sammen. Diskussionsfora i FirstClass bruges herved som strukturerende ramme om de studerendes aktive brug af centrale begreber i en diskussion af en konkret problemstilling. 8. Skriv opgave sammen (omgangs- besvarelse) Instruktion: Læreren har skrevet starten af en besvarelse på en argumentationsopgave (fx et notat) på et stykke papir (et par linjer) og sender nu papiret rundt og beder alle elever tilføje én sætning til argumentationen. Når papiret har været hele vejen rundt, læser læreren hele argumentationen op. Det er her væsentligt, at give tid til og kræve faglighed: dokumentation og teori/begrebsanvendelse. Eksempel: Skatten på arbejde skal ned på 40 %. En skat på 40 % vil 3

4 4 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Lytte- huske- skrive- øvelse 1. Eleverne lytter til en lydfil (fx foredrag om demokrati eller krigen i Afghanistan fra P1) i ca minutter. 2. (Variationsmulighed: Bed eleverne lytte uden at tage noter. At skulle lytte uden mulighed for notetagning betyder, at eleverne skal skabe en struktur i hovedet.) 3. Efter lytteøvelsen sætter eleverne sig sammen i grupper af fire personer og skal så sammen skrive en redegørelse af hovedpointerne i foredraget. 4. Når grupperne har skrevet deres sammendrag sammenlignes disse på tværs af grupperne og underviseren samler op. 10. Video som skriftligt produkt 1. Eleverne har fundet en artikel hjemme. 2. Via deres mobiltelefoner optager de i par en videosekvens på eet minut. Stilen kan være nyhedsindslag eller professor eller lign. 3. Videoen deles via Bluetooth til hold- konferencen og dermed til resten af holdet, der ser og bedømmer det faglige indhold og formidlingen. 4. Tilbagemeldingen sker på konferencen og indeholder både vurdering af formidlingen og det faglige indhold. Den kan jeg godt bruge/bruger jeg allerede 4

5 5 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Video- dagbog over skriveprocessen Hver gruppe udarbejder en kort videodagbog, der beskriver arbejdet med en større skriftlig opgave. Formålet kan være at bevidstgøre eleverne, om de faldgrubber og muligheder, der findes i forskellige samarbejdsformer og skriveprocesser. Video- dagbogen skal udarbejdes efter specifikke retningslinjer og indgå som et ligevægtigt produkt fra processen. Den kan jeg godt bruge/bruger jeg allerede 12. Skriv tale: fokus på stilleje (modtagerbaseret) Instruktion: Eleven bedes skrive en tale ud fra et givent emne eller en given tekst og skal adressere talen til en bestemt modtagergruppe (fx elevrådet). Eleven bliver herefter bedt om at ændre talen, så den bliver tilpasset en ny modtager (fx Folketinget eller en videnskabelig konference). Stillejet skal variere fra den ene tale til den næste. Evalueringen skal synliggøre og konkretisere, at der er forskellige krav til formidling i forskellige sammenhænge. 13. Klare krav - og genaflevering Løft sløret for, hvordan du som lærer bedømmer de skriftlige arbejder: 1. Lad eleverne besvarer en studentereksamensopgave 2. Giv dem den tilhørende rettevejledning (findes på - eleverne skal have mulighed for at kunne bruge vejledningen i skriveprocessen 3. Lad nu eleverne rette hinandens opgaver (i par) - og foretage rettelser på baggrund af de råd de får! 4. Evaluér besvarelserne i forhold til anvisningerne i rettevejledningen. 5. Giv tilbagemelding fx via retteark med konkret anvisning til fokuspunkt for næste opgave 6. Alternativ: Lad eleven selv formulere tre fokuspunkter / ting der skal gøres bedre til næste gang. 5

6 6 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Imitationsskrivning (stilleje) Instruktion: Eleverne skal, efter de har arbejdet med en given tekst, selv skrive en ny tekst, hvor de gør brug af de samme stilistiske træk, som forefindes i originalteksten. (det kan fx være en eksemplarisk opgavebesvarelse eller en tale) 15. Bevidsthed om skrivehandlinger Instruktion: En tekst udvælges, og en elev (eller en gruppe) påtager sig at udarbejde henholdsvis en model, der illustrerer de sammenhænge, der gengives i teksten en hypotese, der kan afprøves via materialerne i teksten en redegørelse for hovedpunkterne i teksten en sammenligning af de postulater/analyser, der findes i teksten en diskussion af handlemuligheder i forhold til problemstillingen et notat til imødegåelse af den dominerende holdning i teksten osv. Gengivelserne sammenstilles og forskelle/ligheder diskuteres efterfølgende. 6

7 7 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Dogmeskrivning Instruktion: Eleven skal skrive en besvarelse om et selvvalgt emne / en selvvalgt problemstilling, men overholde følgende spilleregler: 1) Besvarelsen skal bestå af fem afsnit og må max. fylde én side alt i alt 2) Eleven skal benytte to kilder og anføre mindst ét citat fra hver Besvarelsen bliver bedømt på: a) Om sproget er fejlfrit b) Om indledning og afslutning hænger godt sammen c) Om der er gode overgange mellem afsnittene d) Om der citeres og henvises korrekt e) Om det er tydeligt, hvornår det er eleven, hhv. kilderne, som taler 17. Porteføljerefleksion Instruktion: Hvis man i sin klasse har etableret porteføljemapper for de skriftlige afleveringer (en samlemappe for den enkelte elevs skriftlige afleveringer samt lærerens kommentarer fra gang til gang), beder man eleverne om at tage deres mapper med i en lektion. Hver elev skal nu reflektere over og evaluere sine tidligere afleveringer i det givne fag ved at skrive en refleksionsopgave, hvor eleven reflekterer over sin egen skriftlighed. Refleksionsopgaven kan fx indeholde følgende spørgsmål, som eleven bedes overveje: 1) Læser jeg mine tekster grundigt nok igennem? 2) Fra skitse til færdigt produkt redigerer jeg mit skriftlige produkt, eller går jeg blot i gang med at skrive og sætter det sidste punktum, når jeg er færdig? 3) Tjekker jeg opgaven for stavefejl og grammatik? 4) Er mit sprog korrekt og præcist? 5) Hvordan er min argumentation? 6) Hvordan ser min skrivestil ud? 7) Hvordan arbejder jeg med struktur og sammenhæng i teksten ift. 1) indledning, 2) midte og 3) afslutning? Er der logisk sammenhæng mellem de enkelte afsnit? 8) Får jeg integreret faglige termer? 9) Hvordan kan jeg forbedre mine skriftlige færdigheder? Refleksionsopgaven skal sættes i mappen og afleveres sammen med elevens næste aflevering. Læreren skal selvfølgelig læse elevernes refleksioner igennem, men skal ikke rette dem på vanlig vis. Formålet er, at eleverne skal reflektere frit over sin egen skriftlighed og sætte sig nogle mål for sine fremtidige skriftlige opgaver. 7

8 8 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Tidsskemaøvelse Opdeling af skriftlig arbejdsopgave i sekvenser med afmålt tid til at gennemføre bestemte delspørgsmål på. En måde kan være i et projektforløb at opdele det skriftlige produkt i mindre bidder, så der skives et tema/delopgave pr. blok. Et alternativ er kun at fordele arbejdet over én blok, hvor blokken opdeles i undersekvenser og hvor ét tema/skriveøvelse besvares pr. sekvens. Formål: Pointen med øvelsen er at overholde fristen, og ikke vende tilbage til evt. uafsluttet opgave man arbejder mao. under tidspres. Forelægger muligheden for at vende tilbage til en (u)afsluttet ødelægges disciplinerings - effekten potentielt, idet man altid kan vende tilbage, og derfor ikke arbejder lige koncentreret og struktureret. Et eksempel på øvelsen er at opdele en skriftlig træningsblok i mindre sekvenser af f.eks. 20 min. Træner: Disciplin i arbejdsgang. At strukturere sin tid og ikke lave unødvendige svinkeærinder. Sekundært: feedback og refleksioner over andres/egen besvarelse. 19. Samme mål forskellige medier 1) Formål: Sikre udnyttelse af at vi lærer forskelligt 2) Målgruppe: alle men specielt personer der har aktivistisk eller pragmatisk læringsstil / intellektuel tilgang 3) Materialer: selvtest samt materialer til de forskellige medier 4) Metodebeskrivelse: Elever tager selvtest af læringsstil (fx fra Gyldendals Studiebog s.75ff) På baggrund af testen: eleverne giver forskellige svar på samme opgave ELLER gives forskellige opgaver på samme niveau med forskellige metoder. Fx kan genren redegørelse tage udgangspunkt i aflyttede som læste materialer og eksempelvis sammenligninger kan struktureres billedligt (tegninger) eller via rollespil og udfyldningsopgaver / mønstergenkendelser. 8

9 9 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Den klippede ged (eller opgave) 1) Formål: Mønstergenkendelse trænes og kriterierne for den gode besvarelse bevidstgøres 2) Målgruppe: elever der har vanskeligt ved at se den gode opgavebesvarelse for sig 3) Materialer: kopier af opklippede besvarelser på de forskellige niveauer 4) Metodebeskrivelse: Bevidsthed om den gode besvarelse trænes ved at elever sammen eller individuelt samler en god opgave, der er klippet op i afsnit. (bevidsthed om de taksonomiske niveauer kan også øves på denne måde) 21. Øvelse i genkendelse af genre/taksonomisk niveau 1) Formål: Øve bevidsthed om grundlæggende fagspecifikke krav i forhold til det skriftlige arbejde. 2) Metodebeskrivelse: Øvelse i genkendelse af genre/taksonomisk niveau: tekst læses/læses op => eleverne udfylder tipskupon, hvor der kan gættes på, hvilket taksonomisk niveau besvarelsen befinder sig på => de vanskelige eksempler gennemgås 22. Begrebsindlæringsøvelse 1) Formål: Øve bevidsthed om grundlæggende fagspecifikke begreber 2) Metodebeskrivelse: a. Eleverne skriver alle de faglige begreber fra en lektie eller et forløb op på små papirstykker. 9

10 10 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec b. På bagsiden af papirstykkerne skriver de bagefter forklaringen på det pågældende begreb. c. Eleverne går rundt til hinanden og beder om præcise mundtlige forklaringer på begreberne => når begrebet er forklaret byttes kort d. Som afslutning gennemgås begreberne ved en hurtig runde 23. Øvelse i hvordan man udnytter den fælles forberedelse (skr.eks. A- niveau) og får fag ind i besvarelsen 1) Formål: Øve bevidsthed om grundlæggende fagspecifikke krav i forhold til det skriftlige arbejde. 2) Målgruppe: alle men specielt de, der har vanskeligt ved at organisere tiden under opgaveskrivningen Eksempel- tekst til eleverne: Når I skal til skriftlig eksamen, skal den første time med fælles forberedelse udnyttes optimalt. Før eksamen: Her inden eksamen vil vi derfor skive lister med hvad skal man kunne (begreber, kerneproblemstillinger og teorier) + gør klart at eksamen er en evaluering af, hvad der er lært i undervisningen. Listerne skal systematisk ind på den computer, du vil skrive på til eksamen/prøven. Forberedelsestiden: deles op i 3 dele af 20 minutter (ved 1 times forberedelse): Første 20 min.: der læses og tales dvs. der etableres fælles forståelse af hele opgaven (bilag læses ikke men overskrifterne skimmes) Anden 20 min.: ingen taler! => tiden anvendes til at finde relevante teorier og begreber m.v. fra grundbøger og undervisningsnoter Tredje 20 min.: Fælles arbejde med dispositioner til de valgte delopgaver (med inddragelse af de faglige begreber og teorier) Eksamenstiden: De fem timer deles op med deadlines undervejs. De sidste 15 minutter: kontroller at alle krav er overholdt + kontroller at alle delkonklusioner reelt giver svar på de stillede opgaver 10

11 11 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Konkurrence om faglige viden 1) Formål: Træne præcis faglig formuleringsevne 2) Målgruppe: alle men specielt elever der har vanskeligt ved at formulere sig kort og præcist + elver der bliver motiveret af konkurrenceelementet 3) Materialer: tavle + kopierede ark med faglige spørgsmål 4) Metodebeskrivelse: a. Der tegnes en slange af felter på tavlen (gerne 20 eller flere sammenhængende felter, der slanger sig på tavlen. b. Eleverne deles op i grupper af maksimalt 4 personer. c. Til hver gruppe findes en bunke med spørgsmål, der burde kunne besvares på baggrund af gennemgået stof d. En person fra hver gruppe tager nu et ark med spørgsmål og bringer dette til gruppen e. Grupperne skriver nu svar på det pågældende spørgsmål f. Eet gruppemedlem bringer opgavearket med svaret til underviseren, der skal godkende svaret samt tildele fra 1 til 3 point. Eleverne må nu flytte deres spillebrik 1-3 felter i figuren med de sammenhængende felter på tavlen g. Den gruppe der først kommer i mål har vundet. Eksempel: Sådan kan spillepladen se ud på tavlen X Z 7 X 8 9 Mål Z I dette eksempel er gruppe X nået længst. Denne gruppe har opnået 7 point sammenlagt. 25. Skemabesvarelse/ udfyldningsopgave: Formålet er at a) give ledetråd til faglig fokus, b) afgrænse opgave og c)strukturere opgave Skemaudfyldelse: Sammenligningsopgave af f.eks. teorier, skoler mv. Det faglige fokus kunne være IP- teorier, økonomiske skoler, politikere der udtaler sig om samme tema med forskellig ideologisk observans osv. 11

12 12 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Man kan vurdere om eleven selv skal opstille sammenligningskriterierne eller de skal udleveres af læreren samt om eleven skal opstille kriterier individuelt, i grupper eller på klassen. En fordel ved at lade elever opstille parametre individuelt er at det åbner for yderlige vurdering af hvad et godt sammenligningsparameter er fremgangsmåden må afgøres af, en prioritering af hvilken kompetence der skal trænes, samt af elevers refleksionsniveau og hvor lang tid der er til rådighed. Træner: Overblik og relevans af fagligt stof jf. det skal kunne falde ind under en boks- kategori samt kunne sammenlignes med en anden teori/ skole/ ideologi på fælles parametre. Nedenstående er et eksempel på en skemaopgave om økonomiske skoler der kan skrives i en blok: Forhold til økonomisk politik, mål og aktører: Skolens hovedfokus Forhold til arbejdsløshed og arbejdsmarkedspolitik Inflation og pengepolitik Statens rolle og finanspolitik Keynesianisme: John M. Keynes Har fokus på at sikre efterspørgslen i samfundet, dvs. (fortsæt forklaring) Monetarisme : F.eks. Milton Friedman (1912- Har fokus på at kontrollerer pengemængden, dvs. (fortsæt forklaring) Position i forhold til Phillipskurven Økonomiens korte og lange sigt Øvelsen kan afsluttes med, at det udfyldte skema skal omskrives til en sammenligning, eller et andet produkt, hvor eleverne så har afgrænset indholdet. Opgaven kunne lyde: Skriv en sammenligning, der følger rækkefølgen skemaet på en sådan måde, at du først sammenligner de to økonomiske skolers hovedfokus, derefter deres forhold til arbejdsmarkedspolitik og arbejdsløshed osv. 12

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier 1 Projekt om gymnasiefremmede unge I danskgruppen på Langkær Gymnasium og HF har vi i forhold til projektet om gymnasiefremmede unge især fokuseret på ét initiativ: Stilladssering (model-læring) i forbindelse

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Inspirationskatalog: Hvordan inddrager jeg mere skriftlighed i min undervisning?

Inspirationskatalog: Hvordan inddrager jeg mere skriftlighed i min undervisning? Inspirationskatalog: Hvordan inddrager jeg mere skriftlighed i min undervisning? Udarbejdet af deltagere i Projekt Faglig Skrivning: Ursula Olander (Dansk), Anne Mette Bodin (Engelsk), Lene Vagn Rasmussen

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Maj termin 2015 Der er indgivet beretning af 26 beskikkede censorer på grundlag af 606 besvarelser Besvarelserne fordeler

Læs mere

Faglig læsning. Konference om skriftlighed den 16.april 2015

Faglig læsning. Konference om skriftlighed den 16.april 2015 Faglig læsning Konference om skriftlighed den 16.april 2015 Kom godt i gang! Undren, det er det vi vil! Curriculum Siw Krasnik Niels Brock Kommissionen i afsætning Lærebogsforfatter om faglig læsning 3

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Vejledningsguide til SRP Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse

Vejledningsguide til SRP Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Vejledningsguide til SRP Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den kreative (brainstorm, mindmap og pentagon) 3. Den procesorienterede (den lille model) 4. Den procesorienterede (den

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning 1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010 Krav til informationssøgning jf. ny vejledning Eleverne skal have et vidtgående kendskab til relevante hjemmesider og portaler, således de

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Med udgangspunkt i begrebsafklaringen fra dokumentet Matematik og den ny skriftlighed gives her fem eksempler på, hvordan de forskellige opgavetyper,

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HRS Hotel og restaurantskolen, HTX Gasto-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Notat vedrørende prøveformer

Notat vedrørende prøveformer Notat vedrørende prøveformer Til brug for diskussion om prøveformer på studienævnsmøde den 1. oktober 2012 har jeg udarbejdet nedenstående liste af de prøveformer, som jeg er bekendt med. Listen og kommentarerne

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Kompetencemål for STX og HF på Grenaa Gymnasium

Kompetencemål for STX og HF på Grenaa Gymnasium Grenaa Gymnasium Juni 2012 Kompetencemål for STX og HF på Grenaa Gymnasium I. Indledning Eleverne skal i løbet af HF eller STX uddannelsen på Grenaa Gymnasium tilegne sig faglige kompetencer, almene studiekompetencer

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde kan have form af

Læs mere

En matematikundervisning der udfordrer alle elever.

En matematikundervisning der udfordrer alle elever. En matematikundervisning der udfordrer alle elever. Lær af nye bøger, men af gamle lærere!! Det vigtigste spørgsmål handler ikke længere om, hvordan børn lærer matematik men om, hvordan de tænker, når

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

Kom godt i mål med masteropgaven

Kom godt i mål med masteropgaven Kom godt i mål med masteropgaven Lis Hemmingsen, mag.art. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Dansk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Andre smetoder Undervisningsministeriet Silkeborg Kommune 0. kl. Elevplaner KTI LUS Funder Skole Hvordan anvendes metoden i faget? Med hvilken hensigt anvendes

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Opgaveskrivning - 6 råd til en god skriveproces v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Råd 1: Opgavens opstart Skriv om noget du kender Læs i studieordningen, hvad

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 2. gang Gry Sandholm Jensen Fra sidste gang Uklare punkter fra sidste gang: 1. De studerendes forberedelse og motivation Forventningsafstemning med både VIP og de

Læs mere

En struktureret aspergerpædagogik

En struktureret aspergerpædagogik En struktureret aspergerpædagogik Elevernes behov for særlig støtte Struktur i den daglige undervisning Støtte til strukturering, fx til at læse lektier, skrive og planlægge Tid på skolen til at arbejde

Læs mere

Samfundsfag niv C Case workshop

Samfundsfag niv C Case workshop 1 niv C Case workshop IBC Innovationsfabrikken den Disposition af emner 1: Fagets mål 2 2: Kort om opbygning af caseopgave Blooms taksonomi 3: Tage udgangspunkt i en færdig eksamensopgave og vise, hvordan

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet

DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet DET INTERNATIONALE OMRÅDE - en del af studieområdet På 3. år af hhx skal du udarbejde en synopsis inden for det, der hedder Det Internationale Område (DIO). Denne folder giver en kort introduktion til

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Skrivning som redskab og kommunikation Afsenderen Modtageren Meddelelsen

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

NY SKRIFTLIGHED OG DIFFERENTIERING

NY SKRIFTLIGHED OG DIFFERENTIERING NY SKRIFTLIGHED OG DIFFERENTIERING - en praktisk tilgang til undervisning i skriftlighed Program 1. Introduktion til ny skriftlighed og differentiering 2. Metoder i ny skriftlighed i samfundsfag 3. Vores

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Den læringsmålstyrede undervisning

Den læringsmålstyrede undervisning Den læringsmålstyrede undervisning Kravet i fremtiden er: 1. Diagnosticere læringsudbytte ud fra undervisningen. 2. Sætte mål for undervisningsforløb hvilke mål skal nås hvornår? 3. Opstille tegn for målopnåelse

Læs mere

Banksy. At skrive er at tænke. Kursus i skriftlighed. Langkær 2011.

Banksy. At skrive er at tænke. Kursus i skriftlighed. Langkær 2011. Banksy At skrive er at tænke. Kursus i skriftlighed. Langkær 2011. To vigtige, men forskellige typer af skrivning: Tænkeskrivning Formidlingsskrivning Modtager: Mig selv (uforpligtende) Andre læsere (forpligtende)

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere