1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010"

Transkript

1 1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Speed- dating : Udarbejdelse af mindmap Instruktion: Placér 14 stole på indersiden af hesteskoen og 14 stole på ydersiden af hesteskoen. Hver elev placeres foran deres første date, og parrene skal nu sammen udarbejde et mindmap over et givent emne eller en given tekst. Eleverne får fire minutter med deres første date. Efter de fire minutter rykker alle elever på indersiden af hesteskoen mod højre og får nu tildelt en ny date. De sammenligner nu deres mindmaps og ser, om de kan tilføje nogle nye pinde. Man fortsætter på denne måde, til eleverne har haft fire dates hver. 2. Wiki- skrivning Eleverne har gennem et forløb skrevet wikiindlæg, hvor de har kunnet fordybe sig i emner, der særligt interesserer dem, både fremadrettet og bagudrettet i forhold til fx deres SRP. Wikien har fungeret som vidensdeling de studerende imellem og som inspiration til og perspektivering af undervisningen, samtidig med at den har understøttet de studerende i at anvende og transformere viden tilegnet i ét fag i andre sammenhænge. Wikiskrivning støtter endvidere læring gennem skrivning at faglige emner forstås bedre gennem skrivning om dem. Endelig giver wikien en dokumentation af den faglige forståelse. 3. Rapportskrivning Rapportskrivning kan trænes og læres ved at eleven alene eller i grupper skal skrive alle dele af rapporten. Men! Et alternativ er at træne hver delelement for sig i undervisningen. 1

2 2 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Metodebeskrivelse: 1. På holdet gennemgås de formelle krav til en rapport. 2. En eksemplarisk rapport uddeles. I denne rapport mangler kun én del (det kan fx være en sammenligning, en beregning eller delkonklusioner eller andre dele). 3. Eleverne skriver (gerne i par) den manglende del så den passer til resten rapporten. 4. Skrive ved at tegne Udgangspunkt: en tekst / et eksperiment / en undersøgelse skal præsenteres. Metoden er specielt anvendelig, hvis der er tale om et relativt komplekst hændelsesforløb eller en kompleks proces. Metodeidé: I stedet for en normal skriftlig afrapportering tegner eleverne en systematisk tegneserie, der illustrerer de delprocesser eller hændelser, der skal afrapporteres. (metoden er fx anvendt mhp. tilegnelse af logikkerne bag så forskellige processer som finanskriser) 5. Web 2.0 skrivepædagogik Formål: Udvikle fælles skriveprojekt og social kontekst for skrivning Kollaborativ metode: 1) Individuelt eller i små grupper udarbejdes wiki- eller blok- tekster. Teksterne basere sig på informationssøgning, samarbejde og videndeling på nettet. 2) Der foretages en rotation, hvor nye grupper/personer retter de tekster, den første gruppe har etableret. 3) Processen fortsættes 3-4 gange til der er fremkommet et færdigt produkt. Fordel: Eleven producerer tekst på vej i samarbejde med andre og for andre Produkt: Wiki, blog. Tip: Giv +point for korrekte korrektioner og point for faktuelle fejl og mangler. Afhold derefter en kåring af bedste gruppe. 2

3 3 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Kryds- og- tværs Faglig kryds- og- tværs kan laves som screening eller test. 7. Brug af diskussionsfora som alternativ til skriftlige hjemmeopgaver I stedet for at give de studerende skriftlige hjemmeopgaver, som besvares, afleveres og vurderes individuelt stilles der netbaserede diskussionsopgaver, som skal løses af flere studerende sammen. Diskussionsfora i FirstClass bruges herved som strukturerende ramme om de studerendes aktive brug af centrale begreber i en diskussion af en konkret problemstilling. 8. Skriv opgave sammen (omgangs- besvarelse) Instruktion: Læreren har skrevet starten af en besvarelse på en argumentationsopgave (fx et notat) på et stykke papir (et par linjer) og sender nu papiret rundt og beder alle elever tilføje én sætning til argumentationen. Når papiret har været hele vejen rundt, læser læreren hele argumentationen op. Det er her væsentligt, at give tid til og kræve faglighed: dokumentation og teori/begrebsanvendelse. Eksempel: Skatten på arbejde skal ned på 40 %. En skat på 40 % vil 3

4 4 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Lytte- huske- skrive- øvelse 1. Eleverne lytter til en lydfil (fx foredrag om demokrati eller krigen i Afghanistan fra P1) i ca minutter. 2. (Variationsmulighed: Bed eleverne lytte uden at tage noter. At skulle lytte uden mulighed for notetagning betyder, at eleverne skal skabe en struktur i hovedet.) 3. Efter lytteøvelsen sætter eleverne sig sammen i grupper af fire personer og skal så sammen skrive en redegørelse af hovedpointerne i foredraget. 4. Når grupperne har skrevet deres sammendrag sammenlignes disse på tværs af grupperne og underviseren samler op. 10. Video som skriftligt produkt 1. Eleverne har fundet en artikel hjemme. 2. Via deres mobiltelefoner optager de i par en videosekvens på eet minut. Stilen kan være nyhedsindslag eller professor eller lign. 3. Videoen deles via Bluetooth til hold- konferencen og dermed til resten af holdet, der ser og bedømmer det faglige indhold og formidlingen. 4. Tilbagemeldingen sker på konferencen og indeholder både vurdering af formidlingen og det faglige indhold. Den kan jeg godt bruge/bruger jeg allerede 4

5 5 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Video- dagbog over skriveprocessen Hver gruppe udarbejder en kort videodagbog, der beskriver arbejdet med en større skriftlig opgave. Formålet kan være at bevidstgøre eleverne, om de faldgrubber og muligheder, der findes i forskellige samarbejdsformer og skriveprocesser. Video- dagbogen skal udarbejdes efter specifikke retningslinjer og indgå som et ligevægtigt produkt fra processen. Den kan jeg godt bruge/bruger jeg allerede 12. Skriv tale: fokus på stilleje (modtagerbaseret) Instruktion: Eleven bedes skrive en tale ud fra et givent emne eller en given tekst og skal adressere talen til en bestemt modtagergruppe (fx elevrådet). Eleven bliver herefter bedt om at ændre talen, så den bliver tilpasset en ny modtager (fx Folketinget eller en videnskabelig konference). Stillejet skal variere fra den ene tale til den næste. Evalueringen skal synliggøre og konkretisere, at der er forskellige krav til formidling i forskellige sammenhænge. 13. Klare krav - og genaflevering Løft sløret for, hvordan du som lærer bedømmer de skriftlige arbejder: 1. Lad eleverne besvarer en studentereksamensopgave 2. Giv dem den tilhørende rettevejledning (findes på - eleverne skal have mulighed for at kunne bruge vejledningen i skriveprocessen 3. Lad nu eleverne rette hinandens opgaver (i par) - og foretage rettelser på baggrund af de råd de får! 4. Evaluér besvarelserne i forhold til anvisningerne i rettevejledningen. 5. Giv tilbagemelding fx via retteark med konkret anvisning til fokuspunkt for næste opgave 6. Alternativ: Lad eleven selv formulere tre fokuspunkter / ting der skal gøres bedre til næste gang. 5

6 6 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Imitationsskrivning (stilleje) Instruktion: Eleverne skal, efter de har arbejdet med en given tekst, selv skrive en ny tekst, hvor de gør brug af de samme stilistiske træk, som forefindes i originalteksten. (det kan fx være en eksemplarisk opgavebesvarelse eller en tale) 15. Bevidsthed om skrivehandlinger Instruktion: En tekst udvælges, og en elev (eller en gruppe) påtager sig at udarbejde henholdsvis en model, der illustrerer de sammenhænge, der gengives i teksten en hypotese, der kan afprøves via materialerne i teksten en redegørelse for hovedpunkterne i teksten en sammenligning af de postulater/analyser, der findes i teksten en diskussion af handlemuligheder i forhold til problemstillingen et notat til imødegåelse af den dominerende holdning i teksten osv. Gengivelserne sammenstilles og forskelle/ligheder diskuteres efterfølgende. 6

7 7 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Dogmeskrivning Instruktion: Eleven skal skrive en besvarelse om et selvvalgt emne / en selvvalgt problemstilling, men overholde følgende spilleregler: 1) Besvarelsen skal bestå af fem afsnit og må max. fylde én side alt i alt 2) Eleven skal benytte to kilder og anføre mindst ét citat fra hver Besvarelsen bliver bedømt på: a) Om sproget er fejlfrit b) Om indledning og afslutning hænger godt sammen c) Om der er gode overgange mellem afsnittene d) Om der citeres og henvises korrekt e) Om det er tydeligt, hvornår det er eleven, hhv. kilderne, som taler 17. Porteføljerefleksion Instruktion: Hvis man i sin klasse har etableret porteføljemapper for de skriftlige afleveringer (en samlemappe for den enkelte elevs skriftlige afleveringer samt lærerens kommentarer fra gang til gang), beder man eleverne om at tage deres mapper med i en lektion. Hver elev skal nu reflektere over og evaluere sine tidligere afleveringer i det givne fag ved at skrive en refleksionsopgave, hvor eleven reflekterer over sin egen skriftlighed. Refleksionsopgaven kan fx indeholde følgende spørgsmål, som eleven bedes overveje: 1) Læser jeg mine tekster grundigt nok igennem? 2) Fra skitse til færdigt produkt redigerer jeg mit skriftlige produkt, eller går jeg blot i gang med at skrive og sætter det sidste punktum, når jeg er færdig? 3) Tjekker jeg opgaven for stavefejl og grammatik? 4) Er mit sprog korrekt og præcist? 5) Hvordan er min argumentation? 6) Hvordan ser min skrivestil ud? 7) Hvordan arbejder jeg med struktur og sammenhæng i teksten ift. 1) indledning, 2) midte og 3) afslutning? Er der logisk sammenhæng mellem de enkelte afsnit? 8) Får jeg integreret faglige termer? 9) Hvordan kan jeg forbedre mine skriftlige færdigheder? Refleksionsopgaven skal sættes i mappen og afleveres sammen med elevens næste aflevering. Læreren skal selvfølgelig læse elevernes refleksioner igennem, men skal ikke rette dem på vanlig vis. Formålet er, at eleverne skal reflektere frit over sin egen skriftlighed og sætte sig nogle mål for sine fremtidige skriftlige opgaver. 7

8 8 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Tidsskemaøvelse Opdeling af skriftlig arbejdsopgave i sekvenser med afmålt tid til at gennemføre bestemte delspørgsmål på. En måde kan være i et projektforløb at opdele det skriftlige produkt i mindre bidder, så der skives et tema/delopgave pr. blok. Et alternativ er kun at fordele arbejdet over én blok, hvor blokken opdeles i undersekvenser og hvor ét tema/skriveøvelse besvares pr. sekvens. Formål: Pointen med øvelsen er at overholde fristen, og ikke vende tilbage til evt. uafsluttet opgave man arbejder mao. under tidspres. Forelægger muligheden for at vende tilbage til en (u)afsluttet ødelægges disciplinerings - effekten potentielt, idet man altid kan vende tilbage, og derfor ikke arbejder lige koncentreret og struktureret. Et eksempel på øvelsen er at opdele en skriftlig træningsblok i mindre sekvenser af f.eks. 20 min. Træner: Disciplin i arbejdsgang. At strukturere sin tid og ikke lave unødvendige svinkeærinder. Sekundært: feedback og refleksioner over andres/egen besvarelse. 19. Samme mål forskellige medier 1) Formål: Sikre udnyttelse af at vi lærer forskelligt 2) Målgruppe: alle men specielt personer der har aktivistisk eller pragmatisk læringsstil / intellektuel tilgang 3) Materialer: selvtest samt materialer til de forskellige medier 4) Metodebeskrivelse: Elever tager selvtest af læringsstil (fx fra Gyldendals Studiebog s.75ff) På baggrund af testen: eleverne giver forskellige svar på samme opgave ELLER gives forskellige opgaver på samme niveau med forskellige metoder. Fx kan genren redegørelse tage udgangspunkt i aflyttede som læste materialer og eksempelvis sammenligninger kan struktureres billedligt (tegninger) eller via rollespil og udfyldningsopgaver / mønstergenkendelser. 8

9 9 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Den klippede ged (eller opgave) 1) Formål: Mønstergenkendelse trænes og kriterierne for den gode besvarelse bevidstgøres 2) Målgruppe: elever der har vanskeligt ved at se den gode opgavebesvarelse for sig 3) Materialer: kopier af opklippede besvarelser på de forskellige niveauer 4) Metodebeskrivelse: Bevidsthed om den gode besvarelse trænes ved at elever sammen eller individuelt samler en god opgave, der er klippet op i afsnit. (bevidsthed om de taksonomiske niveauer kan også øves på denne måde) 21. Øvelse i genkendelse af genre/taksonomisk niveau 1) Formål: Øve bevidsthed om grundlæggende fagspecifikke krav i forhold til det skriftlige arbejde. 2) Metodebeskrivelse: Øvelse i genkendelse af genre/taksonomisk niveau: tekst læses/læses op => eleverne udfylder tipskupon, hvor der kan gættes på, hvilket taksonomisk niveau besvarelsen befinder sig på => de vanskelige eksempler gennemgås 22. Begrebsindlæringsøvelse 1) Formål: Øve bevidsthed om grundlæggende fagspecifikke begreber 2) Metodebeskrivelse: a. Eleverne skriver alle de faglige begreber fra en lektie eller et forløb op på små papirstykker. 9

10 10 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec b. På bagsiden af papirstykkerne skriver de bagefter forklaringen på det pågældende begreb. c. Eleverne går rundt til hinanden og beder om præcise mundtlige forklaringer på begreberne => når begrebet er forklaret byttes kort d. Som afslutning gennemgås begreberne ved en hurtig runde 23. Øvelse i hvordan man udnytter den fælles forberedelse (skr.eks. A- niveau) og får fag ind i besvarelsen 1) Formål: Øve bevidsthed om grundlæggende fagspecifikke krav i forhold til det skriftlige arbejde. 2) Målgruppe: alle men specielt de, der har vanskeligt ved at organisere tiden under opgaveskrivningen Eksempel- tekst til eleverne: Når I skal til skriftlig eksamen, skal den første time med fælles forberedelse udnyttes optimalt. Før eksamen: Her inden eksamen vil vi derfor skive lister med hvad skal man kunne (begreber, kerneproblemstillinger og teorier) + gør klart at eksamen er en evaluering af, hvad der er lært i undervisningen. Listerne skal systematisk ind på den computer, du vil skrive på til eksamen/prøven. Forberedelsestiden: deles op i 3 dele af 20 minutter (ved 1 times forberedelse): Første 20 min.: der læses og tales dvs. der etableres fælles forståelse af hele opgaven (bilag læses ikke men overskrifterne skimmes) Anden 20 min.: ingen taler! => tiden anvendes til at finde relevante teorier og begreber m.v. fra grundbøger og undervisningsnoter Tredje 20 min.: Fælles arbejde med dispositioner til de valgte delopgaver (med inddragelse af de faglige begreber og teorier) Eksamenstiden: De fem timer deles op med deadlines undervejs. De sidste 15 minutter: kontroller at alle krav er overholdt + kontroller at alle delkonklusioner reelt giver svar på de stillede opgaver 10

11 11 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Konkurrence om faglige viden 1) Formål: Træne præcis faglig formuleringsevne 2) Målgruppe: alle men specielt elever der har vanskeligt ved at formulere sig kort og præcist + elver der bliver motiveret af konkurrenceelementet 3) Materialer: tavle + kopierede ark med faglige spørgsmål 4) Metodebeskrivelse: a. Der tegnes en slange af felter på tavlen (gerne 20 eller flere sammenhængende felter, der slanger sig på tavlen. b. Eleverne deles op i grupper af maksimalt 4 personer. c. Til hver gruppe findes en bunke med spørgsmål, der burde kunne besvares på baggrund af gennemgået stof d. En person fra hver gruppe tager nu et ark med spørgsmål og bringer dette til gruppen e. Grupperne skriver nu svar på det pågældende spørgsmål f. Eet gruppemedlem bringer opgavearket med svaret til underviseren, der skal godkende svaret samt tildele fra 1 til 3 point. Eleverne må nu flytte deres spillebrik 1-3 felter i figuren med de sammenhængende felter på tavlen g. Den gruppe der først kommer i mål har vundet. Eksempel: Sådan kan spillepladen se ud på tavlen X Z 7 X 8 9 Mål Z I dette eksempel er gruppe X nået længst. Denne gruppe har opnået 7 point sammenlagt. 25. Skemabesvarelse/ udfyldningsopgave: Formålet er at a) give ledetråd til faglig fokus, b) afgrænse opgave og c)strukturere opgave Skemaudfyldelse: Sammenligningsopgave af f.eks. teorier, skoler mv. Det faglige fokus kunne være IP- teorier, økonomiske skoler, politikere der udtaler sig om samme tema med forskellig ideologisk observans osv. 11

12 12 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Man kan vurdere om eleven selv skal opstille sammenligningskriterierne eller de skal udleveres af læreren samt om eleven skal opstille kriterier individuelt, i grupper eller på klassen. En fordel ved at lade elever opstille parametre individuelt er at det åbner for yderlige vurdering af hvad et godt sammenligningsparameter er fremgangsmåden må afgøres af, en prioritering af hvilken kompetence der skal trænes, samt af elevers refleksionsniveau og hvor lang tid der er til rådighed. Træner: Overblik og relevans af fagligt stof jf. det skal kunne falde ind under en boks- kategori samt kunne sammenlignes med en anden teori/ skole/ ideologi på fælles parametre. Nedenstående er et eksempel på en skemaopgave om økonomiske skoler der kan skrives i en blok: Forhold til økonomisk politik, mål og aktører: Skolens hovedfokus Forhold til arbejdsløshed og arbejdsmarkedspolitik Inflation og pengepolitik Statens rolle og finanspolitik Keynesianisme: John M. Keynes Har fokus på at sikre efterspørgslen i samfundet, dvs. (fortsæt forklaring) Monetarisme : F.eks. Milton Friedman (1912- Har fokus på at kontrollerer pengemængden, dvs. (fortsæt forklaring) Position i forhold til Phillipskurven Økonomiens korte og lange sigt Øvelsen kan afsluttes med, at det udfyldte skema skal omskrives til en sammenligning, eller et andet produkt, hvor eleverne så har afgrænset indholdet. Opgaven kunne lyde: Skriv en sammenligning, der følger rækkefølgen skemaet på en sådan måde, at du først sammenligner de to økonomiske skolers hovedfokus, derefter deres forhold til arbejdsmarkedspolitik og arbejdsløshed osv. 12

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Vejledning til brug af Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Vejledning til brug af Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold Indledning..s.

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Design B Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Design B Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Design B Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere