1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010"

Transkript

1 1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Speed- dating : Udarbejdelse af mindmap Instruktion: Placér 14 stole på indersiden af hesteskoen og 14 stole på ydersiden af hesteskoen. Hver elev placeres foran deres første date, og parrene skal nu sammen udarbejde et mindmap over et givent emne eller en given tekst. Eleverne får fire minutter med deres første date. Efter de fire minutter rykker alle elever på indersiden af hesteskoen mod højre og får nu tildelt en ny date. De sammenligner nu deres mindmaps og ser, om de kan tilføje nogle nye pinde. Man fortsætter på denne måde, til eleverne har haft fire dates hver. 2. Wiki- skrivning Eleverne har gennem et forløb skrevet wikiindlæg, hvor de har kunnet fordybe sig i emner, der særligt interesserer dem, både fremadrettet og bagudrettet i forhold til fx deres SRP. Wikien har fungeret som vidensdeling de studerende imellem og som inspiration til og perspektivering af undervisningen, samtidig med at den har understøttet de studerende i at anvende og transformere viden tilegnet i ét fag i andre sammenhænge. Wikiskrivning støtter endvidere læring gennem skrivning at faglige emner forstås bedre gennem skrivning om dem. Endelig giver wikien en dokumentation af den faglige forståelse. 3. Rapportskrivning Rapportskrivning kan trænes og læres ved at eleven alene eller i grupper skal skrive alle dele af rapporten. Men! Et alternativ er at træne hver delelement for sig i undervisningen. 1

2 2 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Metodebeskrivelse: 1. På holdet gennemgås de formelle krav til en rapport. 2. En eksemplarisk rapport uddeles. I denne rapport mangler kun én del (det kan fx være en sammenligning, en beregning eller delkonklusioner eller andre dele). 3. Eleverne skriver (gerne i par) den manglende del så den passer til resten rapporten. 4. Skrive ved at tegne Udgangspunkt: en tekst / et eksperiment / en undersøgelse skal præsenteres. Metoden er specielt anvendelig, hvis der er tale om et relativt komplekst hændelsesforløb eller en kompleks proces. Metodeidé: I stedet for en normal skriftlig afrapportering tegner eleverne en systematisk tegneserie, der illustrerer de delprocesser eller hændelser, der skal afrapporteres. (metoden er fx anvendt mhp. tilegnelse af logikkerne bag så forskellige processer som finanskriser) 5. Web 2.0 skrivepædagogik Formål: Udvikle fælles skriveprojekt og social kontekst for skrivning Kollaborativ metode: 1) Individuelt eller i små grupper udarbejdes wiki- eller blok- tekster. Teksterne basere sig på informationssøgning, samarbejde og videndeling på nettet. 2) Der foretages en rotation, hvor nye grupper/personer retter de tekster, den første gruppe har etableret. 3) Processen fortsættes 3-4 gange til der er fremkommet et færdigt produkt. Fordel: Eleven producerer tekst på vej i samarbejde med andre og for andre Produkt: Wiki, blog. Tip: Giv +point for korrekte korrektioner og point for faktuelle fejl og mangler. Afhold derefter en kåring af bedste gruppe. 2

3 3 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Kryds- og- tværs Faglig kryds- og- tværs kan laves som screening eller test. 7. Brug af diskussionsfora som alternativ til skriftlige hjemmeopgaver I stedet for at give de studerende skriftlige hjemmeopgaver, som besvares, afleveres og vurderes individuelt stilles der netbaserede diskussionsopgaver, som skal løses af flere studerende sammen. Diskussionsfora i FirstClass bruges herved som strukturerende ramme om de studerendes aktive brug af centrale begreber i en diskussion af en konkret problemstilling. 8. Skriv opgave sammen (omgangs- besvarelse) Instruktion: Læreren har skrevet starten af en besvarelse på en argumentationsopgave (fx et notat) på et stykke papir (et par linjer) og sender nu papiret rundt og beder alle elever tilføje én sætning til argumentationen. Når papiret har været hele vejen rundt, læser læreren hele argumentationen op. Det er her væsentligt, at give tid til og kræve faglighed: dokumentation og teori/begrebsanvendelse. Eksempel: Skatten på arbejde skal ned på 40 %. En skat på 40 % vil 3

4 4 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Lytte- huske- skrive- øvelse 1. Eleverne lytter til en lydfil (fx foredrag om demokrati eller krigen i Afghanistan fra P1) i ca minutter. 2. (Variationsmulighed: Bed eleverne lytte uden at tage noter. At skulle lytte uden mulighed for notetagning betyder, at eleverne skal skabe en struktur i hovedet.) 3. Efter lytteøvelsen sætter eleverne sig sammen i grupper af fire personer og skal så sammen skrive en redegørelse af hovedpointerne i foredraget. 4. Når grupperne har skrevet deres sammendrag sammenlignes disse på tværs af grupperne og underviseren samler op. 10. Video som skriftligt produkt 1. Eleverne har fundet en artikel hjemme. 2. Via deres mobiltelefoner optager de i par en videosekvens på eet minut. Stilen kan være nyhedsindslag eller professor eller lign. 3. Videoen deles via Bluetooth til hold- konferencen og dermed til resten af holdet, der ser og bedømmer det faglige indhold og formidlingen. 4. Tilbagemeldingen sker på konferencen og indeholder både vurdering af formidlingen og det faglige indhold. Den kan jeg godt bruge/bruger jeg allerede 4

5 5 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Video- dagbog over skriveprocessen Hver gruppe udarbejder en kort videodagbog, der beskriver arbejdet med en større skriftlig opgave. Formålet kan være at bevidstgøre eleverne, om de faldgrubber og muligheder, der findes i forskellige samarbejdsformer og skriveprocesser. Video- dagbogen skal udarbejdes efter specifikke retningslinjer og indgå som et ligevægtigt produkt fra processen. Den kan jeg godt bruge/bruger jeg allerede 12. Skriv tale: fokus på stilleje (modtagerbaseret) Instruktion: Eleven bedes skrive en tale ud fra et givent emne eller en given tekst og skal adressere talen til en bestemt modtagergruppe (fx elevrådet). Eleven bliver herefter bedt om at ændre talen, så den bliver tilpasset en ny modtager (fx Folketinget eller en videnskabelig konference). Stillejet skal variere fra den ene tale til den næste. Evalueringen skal synliggøre og konkretisere, at der er forskellige krav til formidling i forskellige sammenhænge. 13. Klare krav - og genaflevering Løft sløret for, hvordan du som lærer bedømmer de skriftlige arbejder: 1. Lad eleverne besvarer en studentereksamensopgave 2. Giv dem den tilhørende rettevejledning (findes på - eleverne skal have mulighed for at kunne bruge vejledningen i skriveprocessen 3. Lad nu eleverne rette hinandens opgaver (i par) - og foretage rettelser på baggrund af de råd de får! 4. Evaluér besvarelserne i forhold til anvisningerne i rettevejledningen. 5. Giv tilbagemelding fx via retteark med konkret anvisning til fokuspunkt for næste opgave 6. Alternativ: Lad eleven selv formulere tre fokuspunkter / ting der skal gøres bedre til næste gang. 5

6 6 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Imitationsskrivning (stilleje) Instruktion: Eleverne skal, efter de har arbejdet med en given tekst, selv skrive en ny tekst, hvor de gør brug af de samme stilistiske træk, som forefindes i originalteksten. (det kan fx være en eksemplarisk opgavebesvarelse eller en tale) 15. Bevidsthed om skrivehandlinger Instruktion: En tekst udvælges, og en elev (eller en gruppe) påtager sig at udarbejde henholdsvis en model, der illustrerer de sammenhænge, der gengives i teksten en hypotese, der kan afprøves via materialerne i teksten en redegørelse for hovedpunkterne i teksten en sammenligning af de postulater/analyser, der findes i teksten en diskussion af handlemuligheder i forhold til problemstillingen et notat til imødegåelse af den dominerende holdning i teksten osv. Gengivelserne sammenstilles og forskelle/ligheder diskuteres efterfølgende. 6

7 7 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Dogmeskrivning Instruktion: Eleven skal skrive en besvarelse om et selvvalgt emne / en selvvalgt problemstilling, men overholde følgende spilleregler: 1) Besvarelsen skal bestå af fem afsnit og må max. fylde én side alt i alt 2) Eleven skal benytte to kilder og anføre mindst ét citat fra hver Besvarelsen bliver bedømt på: a) Om sproget er fejlfrit b) Om indledning og afslutning hænger godt sammen c) Om der er gode overgange mellem afsnittene d) Om der citeres og henvises korrekt e) Om det er tydeligt, hvornår det er eleven, hhv. kilderne, som taler 17. Porteføljerefleksion Instruktion: Hvis man i sin klasse har etableret porteføljemapper for de skriftlige afleveringer (en samlemappe for den enkelte elevs skriftlige afleveringer samt lærerens kommentarer fra gang til gang), beder man eleverne om at tage deres mapper med i en lektion. Hver elev skal nu reflektere over og evaluere sine tidligere afleveringer i det givne fag ved at skrive en refleksionsopgave, hvor eleven reflekterer over sin egen skriftlighed. Refleksionsopgaven kan fx indeholde følgende spørgsmål, som eleven bedes overveje: 1) Læser jeg mine tekster grundigt nok igennem? 2) Fra skitse til færdigt produkt redigerer jeg mit skriftlige produkt, eller går jeg blot i gang med at skrive og sætter det sidste punktum, når jeg er færdig? 3) Tjekker jeg opgaven for stavefejl og grammatik? 4) Er mit sprog korrekt og præcist? 5) Hvordan er min argumentation? 6) Hvordan ser min skrivestil ud? 7) Hvordan arbejder jeg med struktur og sammenhæng i teksten ift. 1) indledning, 2) midte og 3) afslutning? Er der logisk sammenhæng mellem de enkelte afsnit? 8) Får jeg integreret faglige termer? 9) Hvordan kan jeg forbedre mine skriftlige færdigheder? Refleksionsopgaven skal sættes i mappen og afleveres sammen med elevens næste aflevering. Læreren skal selvfølgelig læse elevernes refleksioner igennem, men skal ikke rette dem på vanlig vis. Formålet er, at eleverne skal reflektere frit over sin egen skriftlighed og sætte sig nogle mål for sine fremtidige skriftlige opgaver. 7

8 8 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Tidsskemaøvelse Opdeling af skriftlig arbejdsopgave i sekvenser med afmålt tid til at gennemføre bestemte delspørgsmål på. En måde kan være i et projektforløb at opdele det skriftlige produkt i mindre bidder, så der skives et tema/delopgave pr. blok. Et alternativ er kun at fordele arbejdet over én blok, hvor blokken opdeles i undersekvenser og hvor ét tema/skriveøvelse besvares pr. sekvens. Formål: Pointen med øvelsen er at overholde fristen, og ikke vende tilbage til evt. uafsluttet opgave man arbejder mao. under tidspres. Forelægger muligheden for at vende tilbage til en (u)afsluttet ødelægges disciplinerings - effekten potentielt, idet man altid kan vende tilbage, og derfor ikke arbejder lige koncentreret og struktureret. Et eksempel på øvelsen er at opdele en skriftlig træningsblok i mindre sekvenser af f.eks. 20 min. Træner: Disciplin i arbejdsgang. At strukturere sin tid og ikke lave unødvendige svinkeærinder. Sekundært: feedback og refleksioner over andres/egen besvarelse. 19. Samme mål forskellige medier 1) Formål: Sikre udnyttelse af at vi lærer forskelligt 2) Målgruppe: alle men specielt personer der har aktivistisk eller pragmatisk læringsstil / intellektuel tilgang 3) Materialer: selvtest samt materialer til de forskellige medier 4) Metodebeskrivelse: Elever tager selvtest af læringsstil (fx fra Gyldendals Studiebog s.75ff) På baggrund af testen: eleverne giver forskellige svar på samme opgave ELLER gives forskellige opgaver på samme niveau med forskellige metoder. Fx kan genren redegørelse tage udgangspunkt i aflyttede som læste materialer og eksempelvis sammenligninger kan struktureres billedligt (tegninger) eller via rollespil og udfyldningsopgaver / mønstergenkendelser. 8

9 9 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Den klippede ged (eller opgave) 1) Formål: Mønstergenkendelse trænes og kriterierne for den gode besvarelse bevidstgøres 2) Målgruppe: elever der har vanskeligt ved at se den gode opgavebesvarelse for sig 3) Materialer: kopier af opklippede besvarelser på de forskellige niveauer 4) Metodebeskrivelse: Bevidsthed om den gode besvarelse trænes ved at elever sammen eller individuelt samler en god opgave, der er klippet op i afsnit. (bevidsthed om de taksonomiske niveauer kan også øves på denne måde) 21. Øvelse i genkendelse af genre/taksonomisk niveau 1) Formål: Øve bevidsthed om grundlæggende fagspecifikke krav i forhold til det skriftlige arbejde. 2) Metodebeskrivelse: Øvelse i genkendelse af genre/taksonomisk niveau: tekst læses/læses op => eleverne udfylder tipskupon, hvor der kan gættes på, hvilket taksonomisk niveau besvarelsen befinder sig på => de vanskelige eksempler gennemgås 22. Begrebsindlæringsøvelse 1) Formål: Øve bevidsthed om grundlæggende fagspecifikke begreber 2) Metodebeskrivelse: a. Eleverne skriver alle de faglige begreber fra en lektie eller et forløb op på små papirstykker. 9

10 10 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec b. På bagsiden af papirstykkerne skriver de bagefter forklaringen på det pågældende begreb. c. Eleverne går rundt til hinanden og beder om præcise mundtlige forklaringer på begreberne => når begrebet er forklaret byttes kort d. Som afslutning gennemgås begreberne ved en hurtig runde 23. Øvelse i hvordan man udnytter den fælles forberedelse (skr.eks. A- niveau) og får fag ind i besvarelsen 1) Formål: Øve bevidsthed om grundlæggende fagspecifikke krav i forhold til det skriftlige arbejde. 2) Målgruppe: alle men specielt de, der har vanskeligt ved at organisere tiden under opgaveskrivningen Eksempel- tekst til eleverne: Når I skal til skriftlig eksamen, skal den første time med fælles forberedelse udnyttes optimalt. Før eksamen: Her inden eksamen vil vi derfor skive lister med hvad skal man kunne (begreber, kerneproblemstillinger og teorier) + gør klart at eksamen er en evaluering af, hvad der er lært i undervisningen. Listerne skal systematisk ind på den computer, du vil skrive på til eksamen/prøven. Forberedelsestiden: deles op i 3 dele af 20 minutter (ved 1 times forberedelse): Første 20 min.: der læses og tales dvs. der etableres fælles forståelse af hele opgaven (bilag læses ikke men overskrifterne skimmes) Anden 20 min.: ingen taler! => tiden anvendes til at finde relevante teorier og begreber m.v. fra grundbøger og undervisningsnoter Tredje 20 min.: Fælles arbejde med dispositioner til de valgte delopgaver (med inddragelse af de faglige begreber og teorier) Eksamenstiden: De fem timer deles op med deadlines undervejs. De sidste 15 minutter: kontroller at alle krav er overholdt + kontroller at alle delkonklusioner reelt giver svar på de stillede opgaver 10

11 11 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Konkurrence om faglige viden 1) Formål: Træne præcis faglig formuleringsevne 2) Målgruppe: alle men specielt elever der har vanskeligt ved at formulere sig kort og præcist + elver der bliver motiveret af konkurrenceelementet 3) Materialer: tavle + kopierede ark med faglige spørgsmål 4) Metodebeskrivelse: a. Der tegnes en slange af felter på tavlen (gerne 20 eller flere sammenhængende felter, der slanger sig på tavlen. b. Eleverne deles op i grupper af maksimalt 4 personer. c. Til hver gruppe findes en bunke med spørgsmål, der burde kunne besvares på baggrund af gennemgået stof d. En person fra hver gruppe tager nu et ark med spørgsmål og bringer dette til gruppen e. Grupperne skriver nu svar på det pågældende spørgsmål f. Eet gruppemedlem bringer opgavearket med svaret til underviseren, der skal godkende svaret samt tildele fra 1 til 3 point. Eleverne må nu flytte deres spillebrik 1-3 felter i figuren med de sammenhængende felter på tavlen g. Den gruppe der først kommer i mål har vundet. Eksempel: Sådan kan spillepladen se ud på tavlen X Z 7 X 8 9 Mål Z I dette eksempel er gruppe X nået længst. Denne gruppe har opnået 7 point sammenlagt. 25. Skemabesvarelse/ udfyldningsopgave: Formålet er at a) give ledetråd til faglig fokus, b) afgrænse opgave og c)strukturere opgave Skemaudfyldelse: Sammenligningsopgave af f.eks. teorier, skoler mv. Det faglige fokus kunne være IP- teorier, økonomiske skoler, politikere der udtaler sig om samme tema med forskellig ideologisk observans osv. 11

12 12 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec Man kan vurdere om eleven selv skal opstille sammenligningskriterierne eller de skal udleveres af læreren samt om eleven skal opstille kriterier individuelt, i grupper eller på klassen. En fordel ved at lade elever opstille parametre individuelt er at det åbner for yderlige vurdering af hvad et godt sammenligningsparameter er fremgangsmåden må afgøres af, en prioritering af hvilken kompetence der skal trænes, samt af elevers refleksionsniveau og hvor lang tid der er til rådighed. Træner: Overblik og relevans af fagligt stof jf. det skal kunne falde ind under en boks- kategori samt kunne sammenlignes med en anden teori/ skole/ ideologi på fælles parametre. Nedenstående er et eksempel på en skemaopgave om økonomiske skoler der kan skrives i en blok: Forhold til økonomisk politik, mål og aktører: Skolens hovedfokus Forhold til arbejdsløshed og arbejdsmarkedspolitik Inflation og pengepolitik Statens rolle og finanspolitik Keynesianisme: John M. Keynes Har fokus på at sikre efterspørgslen i samfundet, dvs. (fortsæt forklaring) Monetarisme : F.eks. Milton Friedman (1912- Har fokus på at kontrollerer pengemængden, dvs. (fortsæt forklaring) Position i forhold til Phillipskurven Økonomiens korte og lange sigt Øvelsen kan afsluttes med, at det udfyldte skema skal omskrives til en sammenligning, eller et andet produkt, hvor eleverne så har afgrænset indholdet. Opgaven kunne lyde: Skriv en sammenligning, der følger rækkefølgen skemaet på en sådan måde, at du først sammenligner de to økonomiske skolers hovedfokus, derefter deres forhold til arbejdsmarkedspolitik og arbejdsløshed osv. 12

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Dansk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Andre smetoder Undervisningsministeriet Silkeborg Kommune 0. kl. Elevplaner KTI LUS Funder Skole Hvordan anvendes metoden i faget? Med hvilken hensigt anvendes

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Moduloversigt for national identitet-forløb

Moduloversigt for national identitet-forløb Moduloversigt for national identitet-forløb Mål: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien. Overskrift på de 15 lektioner materiale

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 010 juni 013 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S Den ny skriftlighed skriv i alle fag Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen Den nye skriftlighed skriv i alle fag 2011 Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN En øvelse i fem dele der tester din evne til, på egen hånd, at identificere et problem og foreslå en løsning. Øvelsen tester også din evne til at præsentere dit problem

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere