Program til arbejdsmøde om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program til arbejdsmøde om"

Transkript

1 Program til arbejdsmøde om 14 C -Datering af det treskibede langhus - oprindelse og udvikling Sted: Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev Tidspunkt: Mandag d. 23. marts 2009, kl : Ankomst og kaffe : Velkomst og praktisk information v/ Lennart Madsen, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev : 14 C-datering af det treskibede langhus v/ Per Ethelberg, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Da den nye museumslov trådte i kraft 1. Jan. 2002, blev det muligt at opprioritere det naturvidenskabelige aspekt. Som følge heraf begyndte Haderslev Museum systematisk at indsamle prøver til 14C-datering af hustomter, som ud fra resultaterne fra Vorbasse, Nr. Snede og Mørup typologisk burde skulle dateres til Årh. Det drejer sig primært om pladserne Østergård, Lerdal og Gl. Ladegård. De dateringer, der er opnået, har været i klar modstrid med den etablerede, typologiske datering. De typologiske forskelle synes snarere at afspejle regionale forskelle selv over kort afstand end kronologiske. På den baggrund har Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev initieret et 14C projekt som har til formål: 1. Systematisk udtagning af prøver til 14C-datering af hustomter fra stenalder til middelalder med henblik på at opstille en kronologisk og regional hustypologi. 2. At klarlægge hvor mange dateringer, der skal til for at datere et hus. 3. At klarlægge hvilket prøvemateriale, der egner sig bedst til datering : 14 C-datering af stolpehuller metodemæssige overvejelser, praksis og problemer ved udvælgelse af prøver v/ Jan Heinemeyer, AMS 14C Dating Centre, Aarhus Universitet Vi vil se på erfaringsmaterialet fra et stort antal 14 C-dateringer af stolpehuller, der allerede på nuværende tidspunkt er opnået fra forskellige lokaliteter og desuden en del specifikke kontroldateringer i forbindelse med stolpehulsprojektet. På det grundlag kan vi begynde at diskutere en strategi for udvælgelse og beskrivelse af fremtidige prøver for sikker datering af stolpehuller.

2 : Datering af forkullet materiale: Principper, praksis og problemer ved udvælgelse af prøver v/ Peter Hambro Mikkelsen, Naturvidenskabelige Undersøgelser, Moesgård Ved datering af forkullet materiale er der mange forskellige faktorer, man skal være opmærksom på. Der kan f.eks. nævnes anlægstype, lokalitetens eventuelle faseinddeling samt ikke mindst hvilket materiale, man vælger at daterer blandt de forhold, man skal overveje i forbindelse med udtagning af fund, man sender til datering. Forskelle i egenalder på træsorterne imellem set i forhold til andre type plantemateriale, som f.eks. korn og halm, vil blive berørt i indlægget : Spørgsmål og diskussion : Frokost : 14 C- daterede bronzealderhuse fra Thy et eksempel på en regional husudvikling med et udblik til Sønderjylland v/ Jens-Henrik Bech, Thisted Museum Gennem en årrække har Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted samlet på 14C-dateringer af bronzealderhuse. For indeværende foreligger der én eller flere dateringer fra ialt 30 huse. På den baggrund vil dateringsspørgsmål og den kronologiske udvikling i husenes størrelse og konstruktion blive nærmere diskuteret og sammenlignet med lignende data fra Sønderjylland (Ethelberg 2000). Der er en påfaldende overensstemmelse i fordelingen af dateringerne mellem Thy og Sønderjylland, idet der begge steder er flest daterede huse fra ældre bronzealder. En lignende tendens ses i Holland, og det er derfor nærliggende at søge en fælles forklaring på manglen af daterede yngre bronzealderhuse. Er det et spørgsmål om en fælles udvikling i husenes konstruktion, som gør de yngre huse mindre synlige og mindre tillokkende at datere, eller er der tale om en reel nedgang i mængden af fund? : AMS-dateringer ved Odense Bys Museer. Strategi, metode og resultater v/ Jesper Hansen & Mads Thagård Runge, Odense Bys Museer Odense Bys Museer har gennem de seneste fire år foretaget systematiske AMS-dateringer af bl.a. tre-skibede langhuse. Foredraget præsenterer strategiens målsætninger og metodik. Desuden præsenteres udvalgte resultater og problemstillinger med udgangspunkt i to kronologiske definerede case studies : Trekull og forkullet korn det sorte gull v/ Olle Hemdorff, Arkeologisk Museum, Stavanger Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger (AM) har i gjennom alle år i utstrakt grad anvendt C-14 metoden til å datere funn fra arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser: bosetninger med eller uten hus/bygninger, gravanlegg, kultur- dyrkningslag, røyser, gardfar, enkeltliggende anlegg (kokegroper/jernvinneanlegg etc.) m.m. Etter at AM som det første museum i Norge tok i bruk gravemaskin og gjennomførte de første større flateavdekkende undersøkelser i begynnelsen av 1980-årene er mengden av påviste og undersøkte jordbruksboplasser fra slutten av steinalderen til vikingtid formelig eksplodert i Norge. (Løken, Pilø og Hemdorff 1996). Alene på Forsand er det undersøkt mer enn 250 hus og bygninger fra bronsealderens 2. periode til merovingertid (yngre germansk jernalder). Den horisontale beliggenhet sammenholdt med mange C-14 dateringer gjør det mulig med største sikkerhet å kunne hevde at det i romertid/ folkevandringstid ( e. Kr) har eksistert et stort landsbysamfunn med minst store,

3 samtidige gårder - Skandinavias største jernalderlandsby? Dateringer av sentralildsteder sammenholdt med utskiftninger/ flytting av stolper antyder at husenes levetid (faser) kan være opp til 100 år! Mengden av funn av tidlige gårder (toskipet langhus) fra slutten av yngre steinalder/ eldste bronsealder som er framkommet ved forvaltningsgravingene er overraskende stor og kjennes nå fra store deler av landet. De fleste er funnet i Rogaland fylke (amt) som er AM sitt forvaltningsområde. Uten C-14 metoden ville vi ikke kunne datere disse da gjenstandsfunnene oftest har vært svært beskjedne og med dårlig kontekst. De fleste av husene er derfor datert med opp til 7 dateringer fra et enkelt hus, mange dateringer er foretatt på forkullete planterester (korn). Det skal bemerkes toskipet langhus også kjennes fra yngre jernalder i deler av Norge! Gjennom presentasjon av et utvalg undersøkte lokaliteter spennende i tid fra yngre steinalder til vikingtid vil jeg dokumentere C-14 dateringsmetodens berettigelse og at metoden i betydelig grad har bidratt til å øke verdien av det arkeologiske kildemateriale som relaterer seg til den forhistoriske gårdsbebyggelse i Rogaland : Treskeppiga hus på terrasser från äldre järnålder i Mälardalen v/ Ulf Strucke & XX, Riksantikvarieämbetet UV Mitt, Stockholm En diskussion kring äldre järnåldersgårdar i terrasserade sluttningar. Gårdebebyggelsen uppvisar ofta en komplicerad stratgrafi. Efter en översiklig genimgång av 14 C-dateringar från östra Sverige från tiden mellan AD och 600 AD, ger vi eksempel från någre arkeologiska undersökningar i Mälardalen : En boplads fra ældre germansk jernalder i Preetz v/ Thorsten Lemm, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Archäeologishes Landesmuseum, Schloβ Gottorf Byggemodning i Preetz (Kreis Plön) var årsagen til en arkæologiske udgravning i perioden maj til juli Foruden nogle gruber fra førromersk jernalder blev der også fundet et lille gårdsanlæg fra den 5. århundrede e. Kr. med treskibede langhuse, firstolpehuse, grubehuse og gruber. Bopladsen er samtidig med den yngste fase af en urnegravplads i nærheden, som blev udgravet i 1950 ene. Udgravede bopladser fra ældre germansk jernalder er i Schleswig-Holstein endnu meget sjælden, så at udgravningen i Preetz kan hjælpe til at forstå bebyggelsesmønstret fra denne tid i Holstein : AMS-Datierungen von Klosterbakken in Sönderjylland und Wittenborn in Holstein v/ Ingo Lütjens, Archäeologishes Landesamt Schleswig-Holstein Auβenstelle Neumünster Indlægget omhandler 10 Ams-dateringer fra lokaliteten Klosterbakken ved Rødekro, hvor der blev undersøgt en rækkelandsby fra tidlig romersk jernalder, samt fire dateringer fra lokaliteten Wittenborn LA 72, hvor en bebyggelse fra yngre romersk jernalder blev udgravet : Spørgsmål og diskussion : Kaffe og kage : Dateringsproblematikk i førromersk jernalder v/ Kristine Reiersen

4 I slutten av yngre bronsealder og fram til yngre førromersk jernalder er det platåer i kalibreringskurven til 14 C. Innenfor en forholdsvis lang tidsperiode er det ikke mulig å fastsette datering en til at det daterte materialet kommer fra denne perioden. Hva gjør man dersom man ønsker å studere overgangen mellom yngre bronsealder og eldre førromersk jernalder, eller bosetningsutvikling gjennom førromersk jernalder? Foredraget tar sikte på å komme med forslag et til løsning på denne problemstillingen : Korrespondensanalyser, et supplement til 14 C dateringer v/ Niels Haue, Moesgård I udgravede Aalborg Historiske Museum en større jernalderbebyggelse ved Nr. Tranders. Der er tale om en byhøj, med en bosættelseskontinuitet på ca. 600 år, startende i tidlig jernalder. Ca. 150 huse blev undersøgt, og størstedelen af dem var yderst velbevarede. De fleste huse kunne dateres ud fra et righoldigt fundmateriale, og bebyggelsesudviklingen kunne bl.a. belyses ud fra husenes mange stratigrafiske relationer. Med udgangspunkt i denne boplads, er målet at lave en hustypologi gældende for ældre jernalder i den østlige del af Limfjordsområdet. Den anvendte analysemetode består af korrespondensanalysen. Der er tale om en metode, som kombineret med et stort fundmateriale eller 14 C-dateringer, har et stort potentiale i såvel hustypologiske studier som faseudredningen af bopladsen. Det er primært metodens anvendelsesmuligheder og begrænsninger som vil blive fremlagt : Dendrokronologisk datering af hus- og brandtomter. Nogle resultater, problemer og muligheder v/ Christian Adamsen, SKALK De mange nødgravninger betyder, at der flere gange om året påtræffes hustomter med rester af bygningstømmer bevaret in situ. Der peges på disse dateringers betydning for opbygningen af huskronologier, men også på de fortolkningsmæssige problemer, som er knyttet til dem. Endelig præsenteres konservator Jesper Frederiksens nyudviklede metode til stabilisering af trækul fra forkullet tømmer, hvilket åbner op for muligheden for dendrodatering af brandtomter : Spørgsmål og afsluttende diskussion

5 Praktiske informationer Tilmelding for deltagelse senest d. 15. marts 2009 til Signe L. Pedersen på Pris 150,- for morgenkaffe med brød, frokost med øl og vand, frugt og eftermiddagskaffe. Betales kontant ved ankomsten. Vi håber, at I vil møde talstærkt op og give jeres besyv med på denne dag, som forhåbentlig bliver præget af en konstruktiv og diskussionspræget dialog i relation til de forskellige indlæg! Med venlig hilsen Per Ethelberg, Mads Leen Jensen, Mette Nissen & Signe Lützau Pedersen Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer: En kort aktuel status for arbejdet i ODM.

Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer: En kort aktuel status for arbejdet i ODM. 3. november 10 J.nr. 68 1/32 Kulturhistorisk orienteringsmøde 17-19 nov 2010 Fuglsøcentret 17 nov 2010 11.00-12.00 fra 12.00 13.00 Program for plenum Ankomst og indkvartering Frokost Direktør Nils M. Jensen,

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr 1 meter Efter Hatt 1928 & 1935, Kjær 1930, samt Olsen 2007. Moesgård Museum Delrapport VI. Diskussion af staldbrug i ældre jernalder

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2012 Indledning I efteråret 2012 er der fulgt op på de initiativer, der blev sat i værk i årets første halvdel.

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur:

Forhistorisk arkæologi: Kulturhistorisk relateret naturvidenskab: Middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur: 1$7,21$/086((76)256 1,1* 1DWLRQDOPXVHHW 0DM 1 )RURUG Forskningsberetning 2000 er en afrapportering af forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, forskningssekretariatets og

Læs mere

Leder: Når studiet stresser side 2. Jeg går lige ned med stress... side 3. Snapseturen side 4. Øllets historie side 4

Leder: Når studiet stresser side 2. Jeg går lige ned med stress... side 3. Snapseturen side 4. Øllets historie side 4 Pr filen Nyhedsbrev nr. 2, 2012 Når studiet stresser side 2 Jeg går lige ned med stress... side 3 Snapseturen side 4 Øllets historie side 4 Hikuin-ekskursion til Gottorp slot side 5 Sagen om at arbejde

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid Kveøy, Troms. Kveøy.Troms Studierejse under Nordlige Verdener

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 2008 - et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser,

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere