Indholdsplan 2013 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2013 / 2014"

Transkript

1 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning og oplivning. Klejtrup Musikefterskole er en efterskole, der har udgangs- og omdrejningspunkt i musik. Vi tager musikken alvorligt både i faglige sammenhænge, socialt og i det kreativt skabende, fordi vi tror på, at musik har en værdi i sig selv - musik for musikkens skyld, og fordi det at arbejde med musik kan skabe et udviklende miljø for kreative og selvstændigt tænkende mennesker. Klejtrup Musikefterskole

2 Jvnf. Vedtægternes 1, stk. 5. skal være et trygt sted at være, hvor alle, både elever og ansatte udvikler selvværd og selvtillid, og viser respekt og omsorg for den enkelte og hinanden, og hvor elevernes forskellige forudsætninger, behov og interesser tilgodeses, så alle får de bedst mulige udviklingsbetingelser. Fra skolens side arbejdes der målrettet på at etablere et frugtbart, forpligtende og dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Eleverne udfordres og styrkes i forskellige samarbejds- og undervisningsformer, sådan at de udvikler empati og social forståelse og bliver i stand til at deltage aktivt i et konstruktivt samarbejde med andre. Elevernes nysgerrighed og åbenhed over for sig selv og omverdenen, skal udgøre en væsentlig drivkraft i undervisningen. På den måde tror vi, eleverne bliver bedst muligt rustede til deres fremtidige tilværelse. Skolens pædagogiske linie Vi ønsker at skabe trygge rammer for eleverne. Hver enkelt elev har tilknyttet en kontaktlærer, som søger at opnå et godt tillidsforhold til den pågældende. Hver elevgang har tilknyttet faste lærere, som følger op overfor gangens sociale liv og trivsel. Samtalen er et meget vigtigt pædagogisk redskab. Konflikter og tvister skal søges afklaret gennem samtaler samtaler mellem den enkelte elev og kontaktlæreren samtaler ved gangmøder samtaler i kontaktgrupperne. Hvis der ikke kan opnås enighed om et videre samarbejde mellem elev og skole kan det føre til at eleven må afbryde opholdet. Skolens elevgruppe, antal, alder m.v. Skolen råder over 118 sengepladser. Disse fordeler sig på 36 værelser, således at 32 elever bor på 2-mands værelser og 72 elever bor på 4-mands værelser og 6 elever på 3-mands værelser 8 elever bor i hus som ligger op til skolen. Klejtrup Musikefterskole henvender sig til unge på 9. og 10. klassetrin. Der er således optaget elever på 9. klassetrin og på 10. klassetrin. Man kan kun gå på skolen i ét år. Kønsfordelingen er næsten ligelig, dvs. 59 piger og 59 drenge.

3 Skolen tilbyder FA i flg. fag: Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk og Fysik/kemi, samt i Biologi, Geografi og Samfundsfag. Der undervises derudover i kulturfag, som er en sammenlægning af historie og kristendomskundskab, men som ikke er prøvegivende. Undervisningen i 10. klasse omfatter dansk, matematik og engelsk, hvor der tilbydes prøver. Derudover tilbydes tysk og fysik/kemi i 10 klasse med tilbud om prøve. Vi udbyder en 10 prøvefri årgang. Eleverne i disse klasser undervises tværfagligt på 10 klasses niveau med udgangspunkt i fagene dansk, naturfag og engelsk. Der aflægges en speciel KME-prøve ved afslutningen af skoleåret. Ved tilmelding til skolen tilkendegives på tilmeldingsblanketten om eleven ønsker at deltage på Rytmisk eller Klassisk musiklinie. Kursusperiode Kursusperioden består af 42 skoleuger ekskl. uge 33, 2012 og uge 27, 2013 (planlægningsuger): Ø 14 anderledes uger: intro (1), teater (1,5), fordybelse (1), projektog brobygning (1), termin (1), Skoleovertagelse (0,5) teater (1,5), fordybelse (1), udenlandstur (2), Fordybelsesuge (0,5), turné (1), bifag og synopsis (1), outro (1)) Ø 1 skriftlig prøve (2) Ø 10 mundtlige prøvedage samt 3 optaktsdage Ø 37 weekends Ø 17 normaluger á 5 undervisningsdage + 32 enkeltdage fordelt over andre 7 uger Følgende uger indeholder normale undervisningsdage: Ø Før jul: Ugerne 35, 36, (37), 38, (39), (40), 43, 44, 45, (48), 49, 50. Ø Efter jul: Ugerne 2, 3, 6, (9), 10, 12, 13, 14, (17), 18, 21, (22). I alt = 111 dage. De med ( ) markerede uger fragår en eller flere dage. Se kalenderen for året andet sted på hjemmesiden.

4 En normaluge fastlægges med et ugeskema, hvoraf det fremgår hvilke timer den enkelte elev- og lærer er forpligtet af. Grundskemaet for disse uger opbygges af et skemaudvalg og skemaet er dækkende for alle normaluger. Der er et skema for efterårssemesteret og et for foråret. Se skemaer andet sted på hjemmesiden. De anderledes ugers indhold og arbejdsplaner udarbejdes af udvalg som indenfor et emne og en tidsramme kommer med forslag til afvikling af ugen. Planerne godkendes efterfølgende i medarbejderrådet. Ledelse og lærere Skolens daglige ledelse udgøres af skolens forstander, som har det overordnede ansvar i dagligdagen. Til at vikariere og supplere denne har skolen ansat en viceforstander. Viceforstanderen deltager også i undervisning og tilsyn sammen med lærerne. Der er til skolen knyttet 11 faste fuldtids lærere, samt 4 faste deltidslærere. Derudover honorarlønnede lærere, til at dække soloundervisningen. Udover at dække undervisningen, som det fremgår af diverse skemaer, indgår alle faste lærere og vikaren i tilsynsforpligtigelsen. Som tilsynslærer indgår man i morgenvagten fra 7.30 til 8.30, hvor tilsynslæreren har ansvar for afvikling af morgenmåltidet efter nærmere fastsatte regler, samt afvikling af værelsestjek og morgensamling. Fra 8.30 til er alle lærere, som er på arbejde, med i det almindelige tilsyn sammen med forstander og viceforstander. Aftentilsynet fra kl til omfatter bl.a. tilsyn med tilberedningen af aftensmaden, afvikling af aftenmåltidet efter nærmere regler, afvikling af stilletimen efter nærmere regler. Ved selve aftenen fra til 21.45, skal man være eleverne behjælpelig overfor de aktiviteter som de ønsker at iværksætte indenfor nærmere angivne retningslinier, samt være den voksne som kan tilrettevise, såfremt eleven kommer på kant med skolens regelsæt. Fra kl til alle elever er i seng er der en række opgaver med at tjekke rengøring og oprydning, samt at sikre at alle elever er på deres værelser. Fra kl til næste morgen kl skal nattevagten være på skolen som udgangspunkt på vagtværelset og har ansvaret for at alt går til efter skolens regler. Alle fastansatte lærere har en gruppe elever knyttet til sig i en kontaktgruppe. Kontaktlæreren har den direkte kontakt mellem hjem og skole. Kontaktlæreren skal lære sine elever at kende gennem regelmæssige samtaler og være med til at skabe tryghed for dem under deres ophold. Kontaktlæreren skal arrangere et par sociale arrangementer for sin gruppe under opholdet, samt skrive en udtalelse til dem ved

5 afrejse. Kontaktlæreren samler oplysninger om sine elever (fagligt og socialt) til forældrekonsultationerne. Lærerne samarbejder dels i team, dels omkring musiklinjeholdene. Omkring hvert stamhold ( ca elever) er der primært en dansk-, en matematik- og en engelsklærer. Disse tre udgør teamet. De skal samarbejde om holdet, følge op omkring evt. elevproblemer og medvirke til en god atmosfære. Endvidere skal de udarbejde diverse tværfaglige undervisningsforløb for holdet i løbet af skoleåret. Hvert stamhold udgør også et musiklinjehold, dog således at de klassiske elever fra hold 1,2,3 og 4 er sammen, og de rytmiske elever fra hold 1, 2 og 5 er sammen og på hold 3 og 4 er sammen. Hvert musiklinjehold har 2 4 musiklærere tilknyttet, som samarbejder om holdet. Generelle betragtninger omkring skolens undervisning. Som en af Klejtrup Musikefterskoles pædagogiske grundtanker ligger ønsket om en styrkelse af elevernes selvværd, et dybereliggende kendskab til, hvem de selv som menneske er, og dermed vil stå for, - et personligt fundament for, videre frem i livet at træffe bevidste valg i skabelsen af sin egen tilværelse. Da de musiske fag for os netop er gode til at lære sig selv at kende igennem, altså selvværdsskabende, lægger vi megen vægt på musikken, men herudover tilstræber vi at arbejde praktisk/musisk i en stor del af vores skolevirksomhed, noget, der også præger undervisningen i de boglige fag. 10. Årgang en prøvefri 10: Formålet med den prøvefri 10 årgang, er at lade eleverne arbejde tværfagligt indenfor faggrupperne dansk, naturfag (matematik, fysik) og engelsk. Ligeledes vil arbejdet tilrettelægges på samme måde som ved ungdomsuddannelserne, således at eleverne står bedre rustet til deres videre uddannelses forløb. Lærere på 10 årgang: Christian (ansvarlig), Birgit, Tine, Sidse, Camilla M og Camilla C. Fagrækken Fagrækken består af en række obligatoriske fag og en række valgfrie fag, der kan vælges i kortere perioder.

6 Obligatoriske fag. Fortælletimer Formålet med timerne er, at skab en ramme, hvor eleverne bliver præsenteret for forskellige sider af menneskelivet og samfundslivet i et forum, hvor eleverne ikke stilles til regnskab for deres udbytte af undervisningen. Derimod præsenteres de for, og indlever sig i, tilværelsens mange facetter og livstolkninger. Via oplæg og indslag af forskellig karakter bringes eleverne i en reflekterende lytterrolle, der kan perspektivere vores kulturs normer. Via sang, fortælling, oplæsning og orientering vises skolens formål og bagved liggende tanker. Der er fortælletime hver morgen fra mandag til fredag i 30 minutter. Lærere: Finn, Christian, Camilla M, Harald, Mette og Tine Sangtime Formålet er at styrke den fælles folkelige sang, samt på det personlige plan at øge den enkeltes motivation for dét at synge. Endvidere lægges der vægt på at præsentere et bredt udsnit af fortrinsvis den danske, men også i mindre udstrækning den engelsksprogede sangskat. At medvirke til, at eleverne forankres i den danske kultur, men også oplever sig selv som kulturbærere, der aktivt kan medvirke til at denne kultur videregives, ligesom de via nyere sange og viser kan opleve kultur som en menneskeskabt størrelse, der udvikles og videregives gennem menneskers dialektiske fællesskaber. Der er sangtime hver fredag i 40 minutter mod slutningen af arbejdsugen. Lærere: Anders, Birgit og Finn Musikundervisningen Formålet med undervisningen er at stimulere elevernes interesser og evner og således medvirke til at gøre musikken til en livslang interesse, som dels kan åbne for gode oplevelser på det sociale plan og dels kan være eksponent for udvikling af et emotionelt sprog, en personlig musisk udtryksform. Via undervisningen ønsker vi, at eleverne kommer til at stå i situationer, hvor de oplever at de lykkedes menneskeligt og musikalsk. Via optræden og formidling af musik overfor børn prioriteres det, at eleverne kan se sig selv som aktive individer, der kan yde noget i fællesskab, virke i et lokalsamfund og således være kulturskabende mennesker.

7 Musikundervisningen inddeles i hovedfag og bifag. Hovedfagene består af rytmisk, klassisk, rytmisk træning og kor. Valg mellem rytmisk og klassisk. Eleverne vælger allerede ved indskrivning til skolen mellem rytmisk og klassisk. Valget bekræftes ca. et halvt år før skolestart ved et arrangement for nye elever (første lørdag i april). Ved denne lejlighed spiller eller synger alle eleverne til en orienteringsprøve ikke optagelsesprøve. Hensigten med prøven er at få et overblik over elevernes niveau inden skolestart, for dermed bedre at kunne tilrettelægge undervisningen inden første undervisningstime. Indholdet er musikalsk grundtræning, teori, hørelære, sammenspil instrumentkendskab, koncerter og musikalsk formidling. Der er undervisning på hovedfagsholdet 2 gange om ugen i 1½ time. Hvert forår drager hovedfagsholdene på en lille turné, hvor eleverne spiller en række koncerter. At spille for andre er vigtigt herigennem lærer man at stå på scenen og afprøve sin musikalske kunnen. Af samme grund spiller holdene af og til for hinanden eller for skolens øvrige elever. Klassisk hovedfag: KME tilbyder undervisning i klassisk musik. Musik fra perioden ca prioriteres højest, men derudover kan folkemusik og andre stilarter også indgå i sammenspilsundervisningen. Undervisningen på klassisk hovedfag indeholder sammenspil (kammermusik), teori, hørelære og musikhistorie. Holdstørrelsen er på op til 20 elever. Formålet med undervisningen i sammenspil er at styrke elevernes individuelle musikalske udvikling. Sammenspil foregår fortrinsvis i små grupper, men af og til laves også større sammenspilsgrupper eksempelvis halvdelen af holdet. Vi lægger vægt på at lære eleverne om øveteknik og musikalsk opmærksomhed, så de bliver i stand til selv at arbejde med musikken. Der er ikke tale om soloundervisning her henvises til den individuelle undervisning, som eleverne også har mulighed for at deltage i (mod ekstra betaling). - Dette betyder, at eleven skal have visse færdigheder på sit hovedinstrument, samt et grundlæggende nodekendskab, for at få det optimale udbytte af linieholds-undervisningen. Ligeledes er det en fordel, hvis eleven holder af at synge. Formålet med undervisningen i teori og hørelære er at opbygge de grundlæggende teoretiske kundskaber herunder pulsfornemmelse så eleven er bedre rustet til sammenspilsundervisningen.

8 Gennem undervisning i musikhistorie er det tanken at give eleverne et vist overblik over det historiske forløb i den vesteuropæiske musik indtil ca. 1900, og derved give dem mulighed for at sætte de værker, de selv spiller, ind i en større sammenhæng. Lærer: Birgit og Hans Walther Rytmisk hovedfag: Det rytmiske hovedfag tager udgangspunkt i rytmisk sammenspilsundervisning. Eleverne er inddelt i rytmiske hovedfagshold med en lærer pr. ca. 10 elever. I undervisningen bliver eleverne præsenteret for forskellige genrer indenfor den rytmiske musik. Hensigten er at lære eleverne at være åbne overfor musik de ikke nødvendigvis har kendskab til i forvejen og hermed udvide elevernes musikalske horisont. Eleverne lærer primært at spille sammen som et band og i undervisningen lægges der vægt på at styrke deres evne til at arbejde selvstændigt. De får således også mulighed for senere hen på skoleåret at undervise hinanden i mindre grupper, og af den vej tage stilling til de pædagogiske overvejelser der ligger til grund for musikundervisningen. Mange elever har et hovedinstrument men undervisningen giver også mulighed for at have flere hovedinstrumenter eller prøve at spille på andre instrumenter. Eleverne får på denne måde et bredt instrumentkendskab, og lærer de basale spilleteknikker på de mest almindelige instrumenter. På de rytmiske hovedfagshold undervises også i grundlæggende musikteori som akkordlære og nodekendskab, (hørelære og rytmisk træning er selvstændige fag der ligger udenfor hovedfagets undervisning). I løbet af skoleåret afholdes der 3 større elevkoncerter på skolen, og eleverne kommer ved disse lejligheder til at spille noget af det repertoire der arbejdes med på holdet. I den forbindelse arbejdes der også med det at stå på en scene og få musikken ud over scenekanten. Ud over de større koncerter bliver der jævnligt afholdt åben scene, hvor det også er muligt at spille for hinanden. Lærere: Hold 1, 2: Christian, Harald, Jens og Mette ; Hold 3, 4: Camilla C, Jens, Mikkel & Per; Hold 5: Anders & Harald Rytmisk træning: Rytmisk træning er et hjælpefag til hovedfagene. Faget indeholder en lang række rytmiske grundelementer, der på sigt gør eleverne til bedre musikere. Der bliver bl.a.

9 arbejdet med brugspercussion (dvs. basale teknikker og stilkendskab), rytmenoder, pulsfornemmelse og det at blive bedre til at lytte og spille sammen. Rytmisk træning er desuden et fysisk fag med fokus på kropslig koordination og fysisk udfoldelse som naturligt optræder i musikkens verden: Den fysiske udfoldelse hentes i musikkens forskellige stilarter og altså ikke omvendt. Der klædes om til faget (løstsiddende tøj). Der er rytmisk træning 1½ time om ugen i hele skoleåret. Lærere: Hold 1,2: Harald & Mette; Hold 12345: Camilla C & Mikkel; Hold 3,4,5: Camilla C & Mikkel. Kor Overvejende rytmiske numre. Opvarmning, stemmetræning er en del af indholdet, men først og fremmest skal vi synge mange gode, flotte numre i forskellige sværhedsgrader og med varierende antal stemmer. Periodevis opførelse af værker for et større publikum indgår i planlægningen. Disse skal styrke sammenholdet og øge fornemmelsen for den fællesskabsfølelse, som er vigtig for vor skole. Koret er obligatorisk for alle. Der er korsang i 60 minutter. Lærere: Tine, Camilla M, Mette og Harald. Musikbifag I (Efterårssemestret) Intentionen med disse fag er at bruge elevernes fælles interesse for musik som springbræt til også at få oplevelser inden for andre kunstneriske fag. Med udgangspunkt i musikken er fagenes formål at skabe og udvikle interesse for og fortrolighed med et andet kunstnerisk områdes særlige musiske sprog. Tanken med musikbifagene er ligeledes at give eleverne en fornemmelse af, hvordan de forskellige kunstneriske sprog kan supplere, berige og inspirere hinanden som særlige emotionelle sprog. Fagene er på skemaet 1½ time om ugen i første semester, dog 2*1½ time fra efterårsferien til juleferien. Poetry linjen Faget koncentrerer sig om samspillet mellem et poetisk- og et musikalsk sprog.

10 Idéen er at lade sig inspirere af eksisterende værker, hvor musik og lyrik kobles, støtter, underbygger, forstærker hinanden og tilfører det musiske udtryk en ekstra dimension for oplevelse og indlevelse. Udgangspunktet kan også være elevproducerede tekster, som eleverne, via en samtale om musikalske stemningsbilleder og effekter, forsøger at lave en musikalsk iscenesættelse af, til underbygning af det tiltænkte budskab i teksten. Lærer: Christian T Sambaskolen I sambaskolen er der fokus på fede beats og kropslighed i musikken. Vi skal arbejde med Bodypercussion, Hands n feet og Stomp af den svedige slags! Via det grundige arbejde med rytmik og krop styrkes både pulsfornemmelse, koordination, grounding og tightness. Samtidig åbnes ørerne for musik i et bredere aspekt uden instrumenter, åbenlyse melodier og akkorder. Faget vil indeholde musikalsk leg og kreativitet, koncentreret indstudering og mest af alt koreografier og bevægelser med rytmikken i centrum. Lærer: Camilla C Dramalinjen I faget koncentrerer vi os om at skabe en fin helhed af det dramatiske kropssprog og mimik og det musiske udtryk. Der kan arbejdes med forskellige øvelser hentet fra forskellige dramatiske retninger og koble disse med musik på gængse eller helt forskellige måder. En mulighed er også at lade en del af undervisningen arbejde frem til en forestilling, f.eks. en slags moderne jazzballet, en mimisk forestilling, en danseteater forestilling eller en musical. Lærer: Camilla M Formidlingslinjen Faget beskæftiger sig med at forberede og afvikle forskellige undervisningsforløb inden for musik. Vi tager kontakt med børnehaver, folkeskoleklasser og voksenklasser, hvor vi laver aftaler om at komme med kortere undervisningsforløb. Formålet er at eleverne lærer noget om hvorledes musik formidles til andre. Lærer: Harald Danselinjen (Beskrivelse følger) Lærer: Mette

11 Studie og lydproduktion (Beskrivelse følger) Lærer: Per Sangerlinjen (Beskrivelse følger) Lærer: Tine Musik bifag II (forårssemestret) Performancelinje: sang, skuespiltræning, dans, Vokallinjer, Rocklinje, Singer song writer linje, Jazz og improvisationslinje, Elektronisk linje, Funklinje. (Beskrivelse af disse fag følger) Dansk Formålet med undervisningen er at fremme elevernes forståelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetik, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen foregår på linieholdene / stamholdene. Der er 6 gange 45 min om ugen hele året. Desuden skal eleverne deltage i danskugen med et af denne uges emner se dette. Lærere: Hold 3: Janne; Hold 4:Hans Walther; Hold 5: Marianne Matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv i samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at

12 matematik både er et redskab og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Undervisningen finder sted 2 gange á 1½ time om ugen. Lærere: Hold 3: Hans Walther; Hold 4: Sidse; Hold 5: Per Engelsk Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer om oplevelse, indsigt og samarbejde, samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelsen af egen kultur. Undervisningen finder sted 2 gange 90 minutter hver uge. Lærere: Hold 3: Mikkel; Hold 4: Winnie; Hold 5: Winnie Fysik/kemi Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelig arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev, med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen i 9. niveau fysik er på 1½ timer om ugen, mens undervisningen i 10. niveau er på 1½ time + 45 minutters teori (for 10 klasse er det et valg) (for 10 klasse afvikles undervisningen med dobbeltlektioner i et halvt. Lærere: Hold 3/4: Sidse; Hold 5: Jens

13 Tysk Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug, samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande, og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Undervisningen er på 2 gange 1½ time om ugen. Lærer: Hold 10 kl.: Winnie; Hold 9. Kl.: Janne Kulturfag (historie og kristendomskundskab) Struktur Vi vil igennem året samarbejde omkring undervisningen og tilrettelægge og afvikle 3 fælles forløb for klassen. Vi har planlagt 3 forløb af forskellig strukturel opbygning og vil således undersøge forskellige måder at gribe dette nye fag an på, som vi forhåbentlig kan profilere af i de følgende år. Indhold På baggrund af de første ugers introduktion til de to fags særheder vil vi derefter arbejde projektorienteret udfra historiske nedslag anlagt en religiøs eller filsofisk vinkel. (eks. Holcaust, Kulturmøder/sammenstød før og nu, Det moderne) Fokus vil være på det understregede i de to fags formålsbeskrivelser. Der tilbydes ikke afgangsprøve i historie og kristendomskundskab udtrækkes fagene, vil eleverne skulle op i et af de andre udtræksfag. Historie Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til igen kultur, andre

14 kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring. Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Kristendom Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Stk. 2. Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser. Stk. 3. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund. Fagfag samarbejde I det vi overordnet opfatter vores fag som et fag-fag samarbejde i det faget skal indeholde begge moderfag og gerne vil udnytte de potentialer som vi hver især sidder inde med fra sidste års undervisning vil vi gerne ansøge om del i puljen til afvikling af fag fag forløb for samtlige timer. Dels vil der være tale om en faglig sparring med udveksling af viden, men også en pædagogisk sparring med behov(og mulighed) for at diskutere de enkelte undervisningsforløb Vi mener endvidere at eleverne vil profilere af disse mere projektorienterede forløb og vil finde det både lærerigt og afvekslende med disse forløb på tværs af de to 9. Klasser. Det vil styrke det sociale forhold, samt styrke deres

15 samarbejdskompetencer og forberede dem på en undervisningsform de vil møde i deres fremtidige uddannnelsesforløb. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen. Lærer: Hold 3,4,5: Anders Geografi Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen i 9 klasse og der tilbydes afgangsprøve. Lærer: Hold 3,4, 5: Sidse Biologi Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen i 9 klasse og der tilbydes afgangsprøve. Lærer: Hold 3,4,5: Sidse Samfundsfag Formålet med undervisningen er at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

16 Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen i 9 klasse og der tilbydes afgangsprøve. Lærer: Hold 5: Anders Idræt 1.2 Formål Gennem alsidig idrætsundervisning opnår eleverne grundlæggende idrætslige færdigheder og indsigt i kroppens bevægelsesmuligheder, og de udvikler evnen til at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed. Eleverne opnår viden om betydningen af og forudsætningerne for at være i en god fysisk træningstilstand og opnår en bred forståelse for idrættens bidrag til udvikling af personlig identitet og sociale kompetencer. Eleverne skal gennem alsidig idrætsundervisning opleve glæden ved at bevæge sig, således at de motiveres til fortsat fysisk aktivitet. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Fokusområde fysisk aktivitet Eleverne skal: beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser beherske udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser genrerne a) tekniske og taktiske færdigheder i forskellige former for boldspil b) koreograferede og frie bevægelser til musik og lyd c) tekniske færdigheder inden for øvrige klassiske og nye idrætter udvikle kropsbevidsthed indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer. Fokusområde teoriforståelse Eleverne skal kunne: redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning redegøre for den fysiske aktivitet og livsstilens betydning for sundheden og kende til mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi reflektere over roller og etik i idræt. Fokusområde træning 1

17 Eleverne skal kunne: udforme og udføre opvarmnings- og grundtræningsprogrammer, samt redegøre for og udføre enkle fysiologiske test udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsforløb forbedre egen træningstilstand gennem udvalgte fysiske træningsforløb. Undervisningen er på 90 minutter om ugen i alle 5 klasser og der laves udtalelse. Lærer: Hold 1, 2: Per, Harald, hold 3, 4: Christian, Mette, og hold 5: Janne Valgfag Valgfag vælges i to perioder henover skoleåret. 1. periode går fra 2. undervisningsuge og frem til slutningen af januar. 2. periode går fra begyndelsen af februar til slutningen af maj. Valgfagene præsenteres for eleverne i et valgfagshæfte, samt ved en mundtlig orientering. Et valgfag udbydes i 1½ time om ugen i en eller flere af ovennævnte perioder. I 2. periode udbydes hovedparten af valgfagene som musik-bifag (se nærmere beskrivelse) Første valgfagsperiode: Valgfagene afvikles frem til efterårsferien som obligatoriske kursusfag, hvor undervisningen går ud på at piger og drenge hver for sig får indblik i musikkens verden gennem praktiske øvelser og teoretisk viden. Sammenspil Mandag Teori mandag Sammenspil torsdag Teori torsdag Uge 34 A, B, C 1 D, E, F, G 2 Uge 35 A, B C 1 D, E, F, G 2 Uge 36 A, B, C 1 D, E, F, G 2 Uge H, I, J, K 3 Uge 38 L, M, N 4 H, I, J, K 3 Uge 39 L, M, N 4 H, I, J, K 3 Uge 40 L, M, N Lærere mandag: CM, PK, JL Lærere torsdag: CT, HL, MK, BL (t), MP, CM (t), HW (t) 3 x sammenspil pr. hold Forslag: De involverede lærere laver en rotationsplan, så de enkelte grupper præsenteres for forskellige indfaldsvinkler til sammenspil. (Ex. på de 3 gange: rotation, groove, improvisation)

18 3 x teori Forslag: 2xteori + 1xunplugged sammenspil i klasselokalerne: Holdet deles i 5 grupper, får en node og får 1 time til at lave en unplugged udgave. Nummeret præsenteres til aftenkaffen samme aften. Derudover valgfag i første og andet semester om onsdagen: KME Bigband Harald & Jens onsdag KME s Bigband er inspireret af moderne bigbandmusik, der bevæger sig ud i den mere eksperimenterende del af bigband genren, som eksempelvis de to danske bigbands The Orchestra Beats & Bigband og Blood Sweat Drum n Bass Bigband Vi skal også eksperimentere med ting der ligger tættere op ad Trip Hop genren ala Massive Attack, og muligvis andre stilarter - alt efter hvilke slags instrumenter der melder sig. Vi vil både komme til at spille efter arrangementer, der er lavet i forvejen, og derfor udleveres som noder og formskemaer, og numre som vi arbejder frem i fællesskab. Blæsere er et must, og er derfor obligatorisk for alle på KME, der kan få bare lidt lyd ud af et blæse instrument. Desuden skal vi bruge rytmegruppefolk, som kan spille efter udvide becifringer og orientere sig i formskemaer/cue sheets, samt sangere som vil prøve at bruge deres stemmer på både traditionel og særdeles utraditionel vis. Der vil blive rig lejlighed for alle slags musikere til at prøve jeres evner inden for improvisation og soli af Anderledes uger I årsplanen figurerer følgende anderledes uger: 1) Introugen, 2) Teateruge I, 3) Fordybelsesuge I, 4) Brobygnings-/projektugen, 5) Terminsprøveugen, 6) Skoleovertagelse 7) Teateruge II, 8) Fordybelsesuge II, 9) Udenlandstur, 10) fordybelsesuge III, 11) Turnéen, 12) Bifags- og synopsisugen, 13) Outrougen, samt de 4 prøveuger. I disse uger nedbrydes den faste timeplan. I disse uger arbejder vi intensivt på styrkelse af det forpligtende fællesskab, som er baseret på ansvar og tillid. ad 1) Introugen har til formål at give eleverne anledning til at møde hinanden i forskellige grupperinger: på værelset, på gangen, ved spisebordet, i kontaktgruppen, på

19 stamholdet. Endvidere at eleverne lærer efterskolens bygninger og rum at kende, samt omegnen med bl.a. Klejtrup Bys forretninger og andre faciliteter. Endelig skal elevernes ugeskemaer bygges op ud fra deres valg af fag i den første valgfagsperiode. Deltagende lærere: alle ad 2) Teateruge I (to, fr i uge 40 + uge 41) har til formål at give eleverne en fælles oplevelse på musik og teaterområdet. De skal gennem en skabende proces vise at de er i stand til at skabe en teaterforestilling udfra et givet prosa-oplæg. Eleverne vælger sig ind i forskellige arbejdsgrupper, som alle har stor indflydelse på det endelige resultat. Forestillingen skal efterfølgende fremvises 2 3 gange for et indbudt publikum og give eleverne oplevelse af suset. Deltagende lærere: Alle + gæstelærer / - Birgit, ad 3) Fordybelsesuge I har til formål at eleverne får en faglig fordybelse i faget dansk, samtidig med at de arbejder intenst i et musikalsk område. Faglærerne i dansk udvælger emner, som alle elever kommer omkring i ugens løb. Musiklærerne giver undervisning i hver en genre, som eleverne så kommer igennem. Undervejs skal alle elever en halv dag deltage i hovedrengøring af et område på skolen. Deltagere: Camilla M, Christian, Janne, Hans Walther og Marianne ad 4) Brobygnings-/projektugen har et forløb for 10. klasserne og et andet for 9. klassen: Formålet for 9. klassen er at eleverne skal udarbejde en projektopgave ud fra et af lærerne fastlagt overordnet emne, hvorefter de selv vælger temaet, hvem de vil samarbejde med og samarbejdsformen. Resultatet af ugens arbejde fremlægges for alle interesserede. Lærere: Camilla M og Janne Formålet for 10. klasserne er at eleverne skal i et obligatorisk brobygningsforløb, hvor hver elev på forhånd har valgt, hvilken ungdomsuddannelse han/hun ønsker at besøge Lærere: Birgit og Winnie ad 5) Terminsugen Formålet med Terminsprøverne er at eleverne får prøvet at udarbejde en faglig opgave (stil eller matematikopgave) under tidspres, således at forårets endelige prøver ikke er en førstegangsoplevelse. Lærere for terminsprøverne: Birgit, Camilla M, Hans Walther, Jens, Janne, Per & Winnie ad 6) Skoleovertagelse: Har til formål at eleverne, møder nye undervisere og tre dage med musik på en anden måde. Det er Musiklinjen fra Via Silkeborg der står for det.

20 Ad 7) Teateruge II. Formålet med teateruge II (on,to,fr i uge 4 + uge 5) er at eleverne får prøvet at lave en forestilling over en musikers værker (valgt af et lærerudvalg). Opgaven går ud på at omformulere de kendte numre, så de gives dels en sammenhæng, dels et personligt præg. Eleverne vælger sig ind i forskellige arbejdsgrupper som alle har stor indflydelse på det endelige resultat. Forestillingen skal fremføres 2-3 gange for indbudt publikum. Lærere: Marianne, Anders, Birgit, Camilla C, Camilla M, Christian, Harald, Janne, Jens, Mette, Per, Tine & Winnie ad 8) Fordybelsesuge II: Som I, blot med engelsk som fordybelsesfag. Deltagende lærere: Engelsk: Birgit, Camilla C, Winnie og Mikkel; Musik: Christian, Harald, Hans Walther, Jens, Mikkel, Mette, Per & Tine. ad 9) Udenlandstur. Formålet med udenlandsturen er at eleverne får en rejseoplevelse, som er temabestemt (musik), kulturelt bestemt (med musikalske oplevelser) og som giver dem en oplevelse af at grupperejser er berigende. Gennem mødet med det fremmede lands kultur og mennesker skabes større forståelse og berigelse. Ligeledes vil vore elever også få en kulturel oplevelse af musikalsk karakter. Lærere: Alle lærer (- Per) + Preben ad 10) Fordybelsesuge III: Som I, blot med matematik som fordybelsesfag, og uden den musiske del. ad 11) Turné. Formålet med turnéen er at eleverne får en oplevelse af hvorledes en musikers liv former sig, når han/hun er på rejse rundt i landet fra job til job. Lærere: Anders, Birgit, Camilla C, Christian, Harald, Hans Walther, Jens, Mikkel, Mette, Per. ad 12) Bifags- og synopsisuge Formålet har to sider. På bifagsområdet at give bifagene et samlet løft med henblik på den kommende koncert. Synopsisdelen handler om synopsisskrivning i fagene dansk, engelsk og tysk, som forberedelse til de kommende mundtlige prøver. Lærere: Bifagslærerne samt lærerne i dansk, engelsk og tysk. Ad 13) Prøveuger

Indholdsplan 2014 / 2015

Indholdsplan 2014 / 2015 Indholdsplan 2014 / 2015 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere