Indholdsplan 2013 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2013 / 2014"

Transkript

1 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning og oplivning. Klejtrup Musikefterskole er en efterskole, der har udgangs- og omdrejningspunkt i musik. Vi tager musikken alvorligt både i faglige sammenhænge, socialt og i det kreativt skabende, fordi vi tror på, at musik har en værdi i sig selv - musik for musikkens skyld, og fordi det at arbejde med musik kan skabe et udviklende miljø for kreative og selvstændigt tænkende mennesker. Klejtrup Musikefterskole

2 Jvnf. Vedtægternes 1, stk. 5. skal være et trygt sted at være, hvor alle, både elever og ansatte udvikler selvværd og selvtillid, og viser respekt og omsorg for den enkelte og hinanden, og hvor elevernes forskellige forudsætninger, behov og interesser tilgodeses, så alle får de bedst mulige udviklingsbetingelser. Fra skolens side arbejdes der målrettet på at etablere et frugtbart, forpligtende og dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Eleverne udfordres og styrkes i forskellige samarbejds- og undervisningsformer, sådan at de udvikler empati og social forståelse og bliver i stand til at deltage aktivt i et konstruktivt samarbejde med andre. Elevernes nysgerrighed og åbenhed over for sig selv og omverdenen, skal udgøre en væsentlig drivkraft i undervisningen. På den måde tror vi, eleverne bliver bedst muligt rustede til deres fremtidige tilværelse. Skolens pædagogiske linie Vi ønsker at skabe trygge rammer for eleverne. Hver enkelt elev har tilknyttet en kontaktlærer, som søger at opnå et godt tillidsforhold til den pågældende. Hver elevgang har tilknyttet faste lærere, som følger op overfor gangens sociale liv og trivsel. Samtalen er et meget vigtigt pædagogisk redskab. Konflikter og tvister skal søges afklaret gennem samtaler samtaler mellem den enkelte elev og kontaktlæreren samtaler ved gangmøder samtaler i kontaktgrupperne. Hvis der ikke kan opnås enighed om et videre samarbejde mellem elev og skole kan det føre til at eleven må afbryde opholdet. Skolens elevgruppe, antal, alder m.v. Skolen råder over 118 sengepladser. Disse fordeler sig på 36 værelser, således at 32 elever bor på 2-mands værelser og 72 elever bor på 4-mands værelser og 6 elever på 3-mands værelser 8 elever bor i hus som ligger op til skolen. Klejtrup Musikefterskole henvender sig til unge på 9. og 10. klassetrin. Der er således optaget elever på 9. klassetrin og på 10. klassetrin. Man kan kun gå på skolen i ét år. Kønsfordelingen er næsten ligelig, dvs. 59 piger og 59 drenge.

3 Skolen tilbyder FA i flg. fag: Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk og Fysik/kemi, samt i Biologi, Geografi og Samfundsfag. Der undervises derudover i kulturfag, som er en sammenlægning af historie og kristendomskundskab, men som ikke er prøvegivende. Undervisningen i 10. klasse omfatter dansk, matematik og engelsk, hvor der tilbydes prøver. Derudover tilbydes tysk og fysik/kemi i 10 klasse med tilbud om prøve. Vi udbyder en 10 prøvefri årgang. Eleverne i disse klasser undervises tværfagligt på 10 klasses niveau med udgangspunkt i fagene dansk, naturfag og engelsk. Der aflægges en speciel KME-prøve ved afslutningen af skoleåret. Ved tilmelding til skolen tilkendegives på tilmeldingsblanketten om eleven ønsker at deltage på Rytmisk eller Klassisk musiklinie. Kursusperiode Kursusperioden består af 42 skoleuger ekskl. uge 33, 2012 og uge 27, 2013 (planlægningsuger): Ø 14 anderledes uger: intro (1), teater (1,5), fordybelse (1), projektog brobygning (1), termin (1), Skoleovertagelse (0,5) teater (1,5), fordybelse (1), udenlandstur (2), Fordybelsesuge (0,5), turné (1), bifag og synopsis (1), outro (1)) Ø 1 skriftlig prøve (2) Ø 10 mundtlige prøvedage samt 3 optaktsdage Ø 37 weekends Ø 17 normaluger á 5 undervisningsdage + 32 enkeltdage fordelt over andre 7 uger Følgende uger indeholder normale undervisningsdage: Ø Før jul: Ugerne 35, 36, (37), 38, (39), (40), 43, 44, 45, (48), 49, 50. Ø Efter jul: Ugerne 2, 3, 6, (9), 10, 12, 13, 14, (17), 18, 21, (22). I alt = 111 dage. De med ( ) markerede uger fragår en eller flere dage. Se kalenderen for året andet sted på hjemmesiden.

4 En normaluge fastlægges med et ugeskema, hvoraf det fremgår hvilke timer den enkelte elev- og lærer er forpligtet af. Grundskemaet for disse uger opbygges af et skemaudvalg og skemaet er dækkende for alle normaluger. Der er et skema for efterårssemesteret og et for foråret. Se skemaer andet sted på hjemmesiden. De anderledes ugers indhold og arbejdsplaner udarbejdes af udvalg som indenfor et emne og en tidsramme kommer med forslag til afvikling af ugen. Planerne godkendes efterfølgende i medarbejderrådet. Ledelse og lærere Skolens daglige ledelse udgøres af skolens forstander, som har det overordnede ansvar i dagligdagen. Til at vikariere og supplere denne har skolen ansat en viceforstander. Viceforstanderen deltager også i undervisning og tilsyn sammen med lærerne. Der er til skolen knyttet 11 faste fuldtids lærere, samt 4 faste deltidslærere. Derudover honorarlønnede lærere, til at dække soloundervisningen. Udover at dække undervisningen, som det fremgår af diverse skemaer, indgår alle faste lærere og vikaren i tilsynsforpligtigelsen. Som tilsynslærer indgår man i morgenvagten fra 7.30 til 8.30, hvor tilsynslæreren har ansvar for afvikling af morgenmåltidet efter nærmere fastsatte regler, samt afvikling af værelsestjek og morgensamling. Fra 8.30 til er alle lærere, som er på arbejde, med i det almindelige tilsyn sammen med forstander og viceforstander. Aftentilsynet fra kl til omfatter bl.a. tilsyn med tilberedningen af aftensmaden, afvikling af aftenmåltidet efter nærmere regler, afvikling af stilletimen efter nærmere regler. Ved selve aftenen fra til 21.45, skal man være eleverne behjælpelig overfor de aktiviteter som de ønsker at iværksætte indenfor nærmere angivne retningslinier, samt være den voksne som kan tilrettevise, såfremt eleven kommer på kant med skolens regelsæt. Fra kl til alle elever er i seng er der en række opgaver med at tjekke rengøring og oprydning, samt at sikre at alle elever er på deres værelser. Fra kl til næste morgen kl skal nattevagten være på skolen som udgangspunkt på vagtværelset og har ansvaret for at alt går til efter skolens regler. Alle fastansatte lærere har en gruppe elever knyttet til sig i en kontaktgruppe. Kontaktlæreren har den direkte kontakt mellem hjem og skole. Kontaktlæreren skal lære sine elever at kende gennem regelmæssige samtaler og være med til at skabe tryghed for dem under deres ophold. Kontaktlæreren skal arrangere et par sociale arrangementer for sin gruppe under opholdet, samt skrive en udtalelse til dem ved

5 afrejse. Kontaktlæreren samler oplysninger om sine elever (fagligt og socialt) til forældrekonsultationerne. Lærerne samarbejder dels i team, dels omkring musiklinjeholdene. Omkring hvert stamhold ( ca elever) er der primært en dansk-, en matematik- og en engelsklærer. Disse tre udgør teamet. De skal samarbejde om holdet, følge op omkring evt. elevproblemer og medvirke til en god atmosfære. Endvidere skal de udarbejde diverse tværfaglige undervisningsforløb for holdet i løbet af skoleåret. Hvert stamhold udgør også et musiklinjehold, dog således at de klassiske elever fra hold 1,2,3 og 4 er sammen, og de rytmiske elever fra hold 1, 2 og 5 er sammen og på hold 3 og 4 er sammen. Hvert musiklinjehold har 2 4 musiklærere tilknyttet, som samarbejder om holdet. Generelle betragtninger omkring skolens undervisning. Som en af Klejtrup Musikefterskoles pædagogiske grundtanker ligger ønsket om en styrkelse af elevernes selvværd, et dybereliggende kendskab til, hvem de selv som menneske er, og dermed vil stå for, - et personligt fundament for, videre frem i livet at træffe bevidste valg i skabelsen af sin egen tilværelse. Da de musiske fag for os netop er gode til at lære sig selv at kende igennem, altså selvværdsskabende, lægger vi megen vægt på musikken, men herudover tilstræber vi at arbejde praktisk/musisk i en stor del af vores skolevirksomhed, noget, der også præger undervisningen i de boglige fag. 10. Årgang en prøvefri 10: Formålet med den prøvefri 10 årgang, er at lade eleverne arbejde tværfagligt indenfor faggrupperne dansk, naturfag (matematik, fysik) og engelsk. Ligeledes vil arbejdet tilrettelægges på samme måde som ved ungdomsuddannelserne, således at eleverne står bedre rustet til deres videre uddannelses forløb. Lærere på 10 årgang: Christian (ansvarlig), Birgit, Tine, Sidse, Camilla M og Camilla C. Fagrækken Fagrækken består af en række obligatoriske fag og en række valgfrie fag, der kan vælges i kortere perioder.

6 Obligatoriske fag. Fortælletimer Formålet med timerne er, at skab en ramme, hvor eleverne bliver præsenteret for forskellige sider af menneskelivet og samfundslivet i et forum, hvor eleverne ikke stilles til regnskab for deres udbytte af undervisningen. Derimod præsenteres de for, og indlever sig i, tilværelsens mange facetter og livstolkninger. Via oplæg og indslag af forskellig karakter bringes eleverne i en reflekterende lytterrolle, der kan perspektivere vores kulturs normer. Via sang, fortælling, oplæsning og orientering vises skolens formål og bagved liggende tanker. Der er fortælletime hver morgen fra mandag til fredag i 30 minutter. Lærere: Finn, Christian, Camilla M, Harald, Mette og Tine Sangtime Formålet er at styrke den fælles folkelige sang, samt på det personlige plan at øge den enkeltes motivation for dét at synge. Endvidere lægges der vægt på at præsentere et bredt udsnit af fortrinsvis den danske, men også i mindre udstrækning den engelsksprogede sangskat. At medvirke til, at eleverne forankres i den danske kultur, men også oplever sig selv som kulturbærere, der aktivt kan medvirke til at denne kultur videregives, ligesom de via nyere sange og viser kan opleve kultur som en menneskeskabt størrelse, der udvikles og videregives gennem menneskers dialektiske fællesskaber. Der er sangtime hver fredag i 40 minutter mod slutningen af arbejdsugen. Lærere: Anders, Birgit og Finn Musikundervisningen Formålet med undervisningen er at stimulere elevernes interesser og evner og således medvirke til at gøre musikken til en livslang interesse, som dels kan åbne for gode oplevelser på det sociale plan og dels kan være eksponent for udvikling af et emotionelt sprog, en personlig musisk udtryksform. Via undervisningen ønsker vi, at eleverne kommer til at stå i situationer, hvor de oplever at de lykkedes menneskeligt og musikalsk. Via optræden og formidling af musik overfor børn prioriteres det, at eleverne kan se sig selv som aktive individer, der kan yde noget i fællesskab, virke i et lokalsamfund og således være kulturskabende mennesker.

7 Musikundervisningen inddeles i hovedfag og bifag. Hovedfagene består af rytmisk, klassisk, rytmisk træning og kor. Valg mellem rytmisk og klassisk. Eleverne vælger allerede ved indskrivning til skolen mellem rytmisk og klassisk. Valget bekræftes ca. et halvt år før skolestart ved et arrangement for nye elever (første lørdag i april). Ved denne lejlighed spiller eller synger alle eleverne til en orienteringsprøve ikke optagelsesprøve. Hensigten med prøven er at få et overblik over elevernes niveau inden skolestart, for dermed bedre at kunne tilrettelægge undervisningen inden første undervisningstime. Indholdet er musikalsk grundtræning, teori, hørelære, sammenspil instrumentkendskab, koncerter og musikalsk formidling. Der er undervisning på hovedfagsholdet 2 gange om ugen i 1½ time. Hvert forår drager hovedfagsholdene på en lille turné, hvor eleverne spiller en række koncerter. At spille for andre er vigtigt herigennem lærer man at stå på scenen og afprøve sin musikalske kunnen. Af samme grund spiller holdene af og til for hinanden eller for skolens øvrige elever. Klassisk hovedfag: KME tilbyder undervisning i klassisk musik. Musik fra perioden ca prioriteres højest, men derudover kan folkemusik og andre stilarter også indgå i sammenspilsundervisningen. Undervisningen på klassisk hovedfag indeholder sammenspil (kammermusik), teori, hørelære og musikhistorie. Holdstørrelsen er på op til 20 elever. Formålet med undervisningen i sammenspil er at styrke elevernes individuelle musikalske udvikling. Sammenspil foregår fortrinsvis i små grupper, men af og til laves også større sammenspilsgrupper eksempelvis halvdelen af holdet. Vi lægger vægt på at lære eleverne om øveteknik og musikalsk opmærksomhed, så de bliver i stand til selv at arbejde med musikken. Der er ikke tale om soloundervisning her henvises til den individuelle undervisning, som eleverne også har mulighed for at deltage i (mod ekstra betaling). - Dette betyder, at eleven skal have visse færdigheder på sit hovedinstrument, samt et grundlæggende nodekendskab, for at få det optimale udbytte af linieholds-undervisningen. Ligeledes er det en fordel, hvis eleven holder af at synge. Formålet med undervisningen i teori og hørelære er at opbygge de grundlæggende teoretiske kundskaber herunder pulsfornemmelse så eleven er bedre rustet til sammenspilsundervisningen.

8 Gennem undervisning i musikhistorie er det tanken at give eleverne et vist overblik over det historiske forløb i den vesteuropæiske musik indtil ca. 1900, og derved give dem mulighed for at sætte de værker, de selv spiller, ind i en større sammenhæng. Lærer: Birgit og Hans Walther Rytmisk hovedfag: Det rytmiske hovedfag tager udgangspunkt i rytmisk sammenspilsundervisning. Eleverne er inddelt i rytmiske hovedfagshold med en lærer pr. ca. 10 elever. I undervisningen bliver eleverne præsenteret for forskellige genrer indenfor den rytmiske musik. Hensigten er at lære eleverne at være åbne overfor musik de ikke nødvendigvis har kendskab til i forvejen og hermed udvide elevernes musikalske horisont. Eleverne lærer primært at spille sammen som et band og i undervisningen lægges der vægt på at styrke deres evne til at arbejde selvstændigt. De får således også mulighed for senere hen på skoleåret at undervise hinanden i mindre grupper, og af den vej tage stilling til de pædagogiske overvejelser der ligger til grund for musikundervisningen. Mange elever har et hovedinstrument men undervisningen giver også mulighed for at have flere hovedinstrumenter eller prøve at spille på andre instrumenter. Eleverne får på denne måde et bredt instrumentkendskab, og lærer de basale spilleteknikker på de mest almindelige instrumenter. På de rytmiske hovedfagshold undervises også i grundlæggende musikteori som akkordlære og nodekendskab, (hørelære og rytmisk træning er selvstændige fag der ligger udenfor hovedfagets undervisning). I løbet af skoleåret afholdes der 3 større elevkoncerter på skolen, og eleverne kommer ved disse lejligheder til at spille noget af det repertoire der arbejdes med på holdet. I den forbindelse arbejdes der også med det at stå på en scene og få musikken ud over scenekanten. Ud over de større koncerter bliver der jævnligt afholdt åben scene, hvor det også er muligt at spille for hinanden. Lærere: Hold 1, 2: Christian, Harald, Jens og Mette ; Hold 3, 4: Camilla C, Jens, Mikkel & Per; Hold 5: Anders & Harald Rytmisk træning: Rytmisk træning er et hjælpefag til hovedfagene. Faget indeholder en lang række rytmiske grundelementer, der på sigt gør eleverne til bedre musikere. Der bliver bl.a.

9 arbejdet med brugspercussion (dvs. basale teknikker og stilkendskab), rytmenoder, pulsfornemmelse og det at blive bedre til at lytte og spille sammen. Rytmisk træning er desuden et fysisk fag med fokus på kropslig koordination og fysisk udfoldelse som naturligt optræder i musikkens verden: Den fysiske udfoldelse hentes i musikkens forskellige stilarter og altså ikke omvendt. Der klædes om til faget (løstsiddende tøj). Der er rytmisk træning 1½ time om ugen i hele skoleåret. Lærere: Hold 1,2: Harald & Mette; Hold 12345: Camilla C & Mikkel; Hold 3,4,5: Camilla C & Mikkel. Kor Overvejende rytmiske numre. Opvarmning, stemmetræning er en del af indholdet, men først og fremmest skal vi synge mange gode, flotte numre i forskellige sværhedsgrader og med varierende antal stemmer. Periodevis opførelse af værker for et større publikum indgår i planlægningen. Disse skal styrke sammenholdet og øge fornemmelsen for den fællesskabsfølelse, som er vigtig for vor skole. Koret er obligatorisk for alle. Der er korsang i 60 minutter. Lærere: Tine, Camilla M, Mette og Harald. Musikbifag I (Efterårssemestret) Intentionen med disse fag er at bruge elevernes fælles interesse for musik som springbræt til også at få oplevelser inden for andre kunstneriske fag. Med udgangspunkt i musikken er fagenes formål at skabe og udvikle interesse for og fortrolighed med et andet kunstnerisk områdes særlige musiske sprog. Tanken med musikbifagene er ligeledes at give eleverne en fornemmelse af, hvordan de forskellige kunstneriske sprog kan supplere, berige og inspirere hinanden som særlige emotionelle sprog. Fagene er på skemaet 1½ time om ugen i første semester, dog 2*1½ time fra efterårsferien til juleferien. Poetry linjen Faget koncentrerer sig om samspillet mellem et poetisk- og et musikalsk sprog.

10 Idéen er at lade sig inspirere af eksisterende værker, hvor musik og lyrik kobles, støtter, underbygger, forstærker hinanden og tilfører det musiske udtryk en ekstra dimension for oplevelse og indlevelse. Udgangspunktet kan også være elevproducerede tekster, som eleverne, via en samtale om musikalske stemningsbilleder og effekter, forsøger at lave en musikalsk iscenesættelse af, til underbygning af det tiltænkte budskab i teksten. Lærer: Christian T Sambaskolen I sambaskolen er der fokus på fede beats og kropslighed i musikken. Vi skal arbejde med Bodypercussion, Hands n feet og Stomp af den svedige slags! Via det grundige arbejde med rytmik og krop styrkes både pulsfornemmelse, koordination, grounding og tightness. Samtidig åbnes ørerne for musik i et bredere aspekt uden instrumenter, åbenlyse melodier og akkorder. Faget vil indeholde musikalsk leg og kreativitet, koncentreret indstudering og mest af alt koreografier og bevægelser med rytmikken i centrum. Lærer: Camilla C Dramalinjen I faget koncentrerer vi os om at skabe en fin helhed af det dramatiske kropssprog og mimik og det musiske udtryk. Der kan arbejdes med forskellige øvelser hentet fra forskellige dramatiske retninger og koble disse med musik på gængse eller helt forskellige måder. En mulighed er også at lade en del af undervisningen arbejde frem til en forestilling, f.eks. en slags moderne jazzballet, en mimisk forestilling, en danseteater forestilling eller en musical. Lærer: Camilla M Formidlingslinjen Faget beskæftiger sig med at forberede og afvikle forskellige undervisningsforløb inden for musik. Vi tager kontakt med børnehaver, folkeskoleklasser og voksenklasser, hvor vi laver aftaler om at komme med kortere undervisningsforløb. Formålet er at eleverne lærer noget om hvorledes musik formidles til andre. Lærer: Harald Danselinjen (Beskrivelse følger) Lærer: Mette

11 Studie og lydproduktion (Beskrivelse følger) Lærer: Per Sangerlinjen (Beskrivelse følger) Lærer: Tine Musik bifag II (forårssemestret) Performancelinje: sang, skuespiltræning, dans, Vokallinjer, Rocklinje, Singer song writer linje, Jazz og improvisationslinje, Elektronisk linje, Funklinje. (Beskrivelse af disse fag følger) Dansk Formålet med undervisningen er at fremme elevernes forståelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetik, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen foregår på linieholdene / stamholdene. Der er 6 gange 45 min om ugen hele året. Desuden skal eleverne deltage i danskugen med et af denne uges emner se dette. Lærere: Hold 3: Janne; Hold 4:Hans Walther; Hold 5: Marianne Matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv i samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at

12 matematik både er et redskab og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Undervisningen finder sted 2 gange á 1½ time om ugen. Lærere: Hold 3: Hans Walther; Hold 4: Sidse; Hold 5: Per Engelsk Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer om oplevelse, indsigt og samarbejde, samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelsen af egen kultur. Undervisningen finder sted 2 gange 90 minutter hver uge. Lærere: Hold 3: Mikkel; Hold 4: Winnie; Hold 5: Winnie Fysik/kemi Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelig arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev, med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen i 9. niveau fysik er på 1½ timer om ugen, mens undervisningen i 10. niveau er på 1½ time + 45 minutters teori (for 10 klasse er det et valg) (for 10 klasse afvikles undervisningen med dobbeltlektioner i et halvt. Lærere: Hold 3/4: Sidse; Hold 5: Jens

13 Tysk Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug, samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande, og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Undervisningen er på 2 gange 1½ time om ugen. Lærer: Hold 10 kl.: Winnie; Hold 9. Kl.: Janne Kulturfag (historie og kristendomskundskab) Struktur Vi vil igennem året samarbejde omkring undervisningen og tilrettelægge og afvikle 3 fælles forløb for klassen. Vi har planlagt 3 forløb af forskellig strukturel opbygning og vil således undersøge forskellige måder at gribe dette nye fag an på, som vi forhåbentlig kan profilere af i de følgende år. Indhold På baggrund af de første ugers introduktion til de to fags særheder vil vi derefter arbejde projektorienteret udfra historiske nedslag anlagt en religiøs eller filsofisk vinkel. (eks. Holcaust, Kulturmøder/sammenstød før og nu, Det moderne) Fokus vil være på det understregede i de to fags formålsbeskrivelser. Der tilbydes ikke afgangsprøve i historie og kristendomskundskab udtrækkes fagene, vil eleverne skulle op i et af de andre udtræksfag. Historie Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til igen kultur, andre

14 kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring. Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Kristendom Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Stk. 2. Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser. Stk. 3. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund. Fagfag samarbejde I det vi overordnet opfatter vores fag som et fag-fag samarbejde i det faget skal indeholde begge moderfag og gerne vil udnytte de potentialer som vi hver især sidder inde med fra sidste års undervisning vil vi gerne ansøge om del i puljen til afvikling af fag fag forløb for samtlige timer. Dels vil der være tale om en faglig sparring med udveksling af viden, men også en pædagogisk sparring med behov(og mulighed) for at diskutere de enkelte undervisningsforløb Vi mener endvidere at eleverne vil profilere af disse mere projektorienterede forløb og vil finde det både lærerigt og afvekslende med disse forløb på tværs af de to 9. Klasser. Det vil styrke det sociale forhold, samt styrke deres

15 samarbejdskompetencer og forberede dem på en undervisningsform de vil møde i deres fremtidige uddannnelsesforløb. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen. Lærer: Hold 3,4,5: Anders Geografi Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen i 9 klasse og der tilbydes afgangsprøve. Lærer: Hold 3,4, 5: Sidse Biologi Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen i 9 klasse og der tilbydes afgangsprøve. Lærer: Hold 3,4,5: Sidse Samfundsfag Formålet med undervisningen er at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

16 Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen i 9 klasse og der tilbydes afgangsprøve. Lærer: Hold 5: Anders Idræt 1.2 Formål Gennem alsidig idrætsundervisning opnår eleverne grundlæggende idrætslige færdigheder og indsigt i kroppens bevægelsesmuligheder, og de udvikler evnen til at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed. Eleverne opnår viden om betydningen af og forudsætningerne for at være i en god fysisk træningstilstand og opnår en bred forståelse for idrættens bidrag til udvikling af personlig identitet og sociale kompetencer. Eleverne skal gennem alsidig idrætsundervisning opleve glæden ved at bevæge sig, således at de motiveres til fortsat fysisk aktivitet. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Fokusområde fysisk aktivitet Eleverne skal: beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser beherske udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser genrerne a) tekniske og taktiske færdigheder i forskellige former for boldspil b) koreograferede og frie bevægelser til musik og lyd c) tekniske færdigheder inden for øvrige klassiske og nye idrætter udvikle kropsbevidsthed indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer. Fokusområde teoriforståelse Eleverne skal kunne: redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning redegøre for den fysiske aktivitet og livsstilens betydning for sundheden og kende til mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi reflektere over roller og etik i idræt. Fokusområde træning 1

17 Eleverne skal kunne: udforme og udføre opvarmnings- og grundtræningsprogrammer, samt redegøre for og udføre enkle fysiologiske test udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsforløb forbedre egen træningstilstand gennem udvalgte fysiske træningsforløb. Undervisningen er på 90 minutter om ugen i alle 5 klasser og der laves udtalelse. Lærer: Hold 1, 2: Per, Harald, hold 3, 4: Christian, Mette, og hold 5: Janne Valgfag Valgfag vælges i to perioder henover skoleåret. 1. periode går fra 2. undervisningsuge og frem til slutningen af januar. 2. periode går fra begyndelsen af februar til slutningen af maj. Valgfagene præsenteres for eleverne i et valgfagshæfte, samt ved en mundtlig orientering. Et valgfag udbydes i 1½ time om ugen i en eller flere af ovennævnte perioder. I 2. periode udbydes hovedparten af valgfagene som musik-bifag (se nærmere beskrivelse) Første valgfagsperiode: Valgfagene afvikles frem til efterårsferien som obligatoriske kursusfag, hvor undervisningen går ud på at piger og drenge hver for sig får indblik i musikkens verden gennem praktiske øvelser og teoretisk viden. Sammenspil Mandag Teori mandag Sammenspil torsdag Teori torsdag Uge 34 A, B, C 1 D, E, F, G 2 Uge 35 A, B C 1 D, E, F, G 2 Uge 36 A, B, C 1 D, E, F, G 2 Uge H, I, J, K 3 Uge 38 L, M, N 4 H, I, J, K 3 Uge 39 L, M, N 4 H, I, J, K 3 Uge 40 L, M, N Lærere mandag: CM, PK, JL Lærere torsdag: CT, HL, MK, BL (t), MP, CM (t), HW (t) 3 x sammenspil pr. hold Forslag: De involverede lærere laver en rotationsplan, så de enkelte grupper præsenteres for forskellige indfaldsvinkler til sammenspil. (Ex. på de 3 gange: rotation, groove, improvisation)

18 3 x teori Forslag: 2xteori + 1xunplugged sammenspil i klasselokalerne: Holdet deles i 5 grupper, får en node og får 1 time til at lave en unplugged udgave. Nummeret præsenteres til aftenkaffen samme aften. Derudover valgfag i første og andet semester om onsdagen: KME Bigband Harald & Jens onsdag KME s Bigband er inspireret af moderne bigbandmusik, der bevæger sig ud i den mere eksperimenterende del af bigband genren, som eksempelvis de to danske bigbands The Orchestra Beats & Bigband og Blood Sweat Drum n Bass Bigband Vi skal også eksperimentere med ting der ligger tættere op ad Trip Hop genren ala Massive Attack, og muligvis andre stilarter - alt efter hvilke slags instrumenter der melder sig. Vi vil både komme til at spille efter arrangementer, der er lavet i forvejen, og derfor udleveres som noder og formskemaer, og numre som vi arbejder frem i fællesskab. Blæsere er et must, og er derfor obligatorisk for alle på KME, der kan få bare lidt lyd ud af et blæse instrument. Desuden skal vi bruge rytmegruppefolk, som kan spille efter udvide becifringer og orientere sig i formskemaer/cue sheets, samt sangere som vil prøve at bruge deres stemmer på både traditionel og særdeles utraditionel vis. Der vil blive rig lejlighed for alle slags musikere til at prøve jeres evner inden for improvisation og soli af Anderledes uger I årsplanen figurerer følgende anderledes uger: 1) Introugen, 2) Teateruge I, 3) Fordybelsesuge I, 4) Brobygnings-/projektugen, 5) Terminsprøveugen, 6) Skoleovertagelse 7) Teateruge II, 8) Fordybelsesuge II, 9) Udenlandstur, 10) fordybelsesuge III, 11) Turnéen, 12) Bifags- og synopsisugen, 13) Outrougen, samt de 4 prøveuger. I disse uger nedbrydes den faste timeplan. I disse uger arbejder vi intensivt på styrkelse af det forpligtende fællesskab, som er baseret på ansvar og tillid. ad 1) Introugen har til formål at give eleverne anledning til at møde hinanden i forskellige grupperinger: på værelset, på gangen, ved spisebordet, i kontaktgruppen, på

19 stamholdet. Endvidere at eleverne lærer efterskolens bygninger og rum at kende, samt omegnen med bl.a. Klejtrup Bys forretninger og andre faciliteter. Endelig skal elevernes ugeskemaer bygges op ud fra deres valg af fag i den første valgfagsperiode. Deltagende lærere: alle ad 2) Teateruge I (to, fr i uge 40 + uge 41) har til formål at give eleverne en fælles oplevelse på musik og teaterområdet. De skal gennem en skabende proces vise at de er i stand til at skabe en teaterforestilling udfra et givet prosa-oplæg. Eleverne vælger sig ind i forskellige arbejdsgrupper, som alle har stor indflydelse på det endelige resultat. Forestillingen skal efterfølgende fremvises 2 3 gange for et indbudt publikum og give eleverne oplevelse af suset. Deltagende lærere: Alle + gæstelærer / - Birgit, ad 3) Fordybelsesuge I har til formål at eleverne får en faglig fordybelse i faget dansk, samtidig med at de arbejder intenst i et musikalsk område. Faglærerne i dansk udvælger emner, som alle elever kommer omkring i ugens løb. Musiklærerne giver undervisning i hver en genre, som eleverne så kommer igennem. Undervejs skal alle elever en halv dag deltage i hovedrengøring af et område på skolen. Deltagere: Camilla M, Christian, Janne, Hans Walther og Marianne ad 4) Brobygnings-/projektugen har et forløb for 10. klasserne og et andet for 9. klassen: Formålet for 9. klassen er at eleverne skal udarbejde en projektopgave ud fra et af lærerne fastlagt overordnet emne, hvorefter de selv vælger temaet, hvem de vil samarbejde med og samarbejdsformen. Resultatet af ugens arbejde fremlægges for alle interesserede. Lærere: Camilla M og Janne Formålet for 10. klasserne er at eleverne skal i et obligatorisk brobygningsforløb, hvor hver elev på forhånd har valgt, hvilken ungdomsuddannelse han/hun ønsker at besøge Lærere: Birgit og Winnie ad 5) Terminsugen Formålet med Terminsprøverne er at eleverne får prøvet at udarbejde en faglig opgave (stil eller matematikopgave) under tidspres, således at forårets endelige prøver ikke er en førstegangsoplevelse. Lærere for terminsprøverne: Birgit, Camilla M, Hans Walther, Jens, Janne, Per & Winnie ad 6) Skoleovertagelse: Har til formål at eleverne, møder nye undervisere og tre dage med musik på en anden måde. Det er Musiklinjen fra Via Silkeborg der står for det.

20 Ad 7) Teateruge II. Formålet med teateruge II (on,to,fr i uge 4 + uge 5) er at eleverne får prøvet at lave en forestilling over en musikers værker (valgt af et lærerudvalg). Opgaven går ud på at omformulere de kendte numre, så de gives dels en sammenhæng, dels et personligt præg. Eleverne vælger sig ind i forskellige arbejdsgrupper som alle har stor indflydelse på det endelige resultat. Forestillingen skal fremføres 2-3 gange for indbudt publikum. Lærere: Marianne, Anders, Birgit, Camilla C, Camilla M, Christian, Harald, Janne, Jens, Mette, Per, Tine & Winnie ad 8) Fordybelsesuge II: Som I, blot med engelsk som fordybelsesfag. Deltagende lærere: Engelsk: Birgit, Camilla C, Winnie og Mikkel; Musik: Christian, Harald, Hans Walther, Jens, Mikkel, Mette, Per & Tine. ad 9) Udenlandstur. Formålet med udenlandsturen er at eleverne får en rejseoplevelse, som er temabestemt (musik), kulturelt bestemt (med musikalske oplevelser) og som giver dem en oplevelse af at grupperejser er berigende. Gennem mødet med det fremmede lands kultur og mennesker skabes større forståelse og berigelse. Ligeledes vil vore elever også få en kulturel oplevelse af musikalsk karakter. Lærere: Alle lærer (- Per) + Preben ad 10) Fordybelsesuge III: Som I, blot med matematik som fordybelsesfag, og uden den musiske del. ad 11) Turné. Formålet med turnéen er at eleverne får en oplevelse af hvorledes en musikers liv former sig, når han/hun er på rejse rundt i landet fra job til job. Lærere: Anders, Birgit, Camilla C, Christian, Harald, Hans Walther, Jens, Mikkel, Mette, Per. ad 12) Bifags- og synopsisuge Formålet har to sider. På bifagsområdet at give bifagene et samlet løft med henblik på den kommende koncert. Synopsisdelen handler om synopsisskrivning i fagene dansk, engelsk og tysk, som forberedelse til de kommende mundtlige prøver. Lærere: Bifagslærerne samt lærerne i dansk, engelsk og tysk. Ad 13) Prøveuger

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan 2014 / 2015

Indholdsplan 2014 / 2015 Indholdsplan 2014 / 2015 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 2010-2011 klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2010 kan du læse om de mange

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge!

7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Østskolen 7. klasse 2015-16 5 linier - det er nu du skal vælge! Linier på Østskolen I den nye folkeskolereform, som Østskolen er i fuld gang med at implementere, satses der på at fastholde og udvikle folkeskolens

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 HER BLIVER DIN VERDEN MEGET STØRRE SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL Efterskoleforeningens vejledningssyn Hvad er

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse...

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... 4 Temaundervisning:... 5 Drama:... 6 Beskrivelse... 6 Del- og slutmål...

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere