Indholdsplan 2013 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2013 / 2014"

Transkript

1 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning og oplivning. Klejtrup Musikefterskole er en efterskole, der har udgangs- og omdrejningspunkt i musik. Vi tager musikken alvorligt både i faglige sammenhænge, socialt og i det kreativt skabende, fordi vi tror på, at musik har en værdi i sig selv - musik for musikkens skyld, og fordi det at arbejde med musik kan skabe et udviklende miljø for kreative og selvstændigt tænkende mennesker. Klejtrup Musikefterskole

2 Jvnf. Vedtægternes 1, stk. 5. skal være et trygt sted at være, hvor alle, både elever og ansatte udvikler selvværd og selvtillid, og viser respekt og omsorg for den enkelte og hinanden, og hvor elevernes forskellige forudsætninger, behov og interesser tilgodeses, så alle får de bedst mulige udviklingsbetingelser. Fra skolens side arbejdes der målrettet på at etablere et frugtbart, forpligtende og dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Eleverne udfordres og styrkes i forskellige samarbejds- og undervisningsformer, sådan at de udvikler empati og social forståelse og bliver i stand til at deltage aktivt i et konstruktivt samarbejde med andre. Elevernes nysgerrighed og åbenhed over for sig selv og omverdenen, skal udgøre en væsentlig drivkraft i undervisningen. På den måde tror vi, eleverne bliver bedst muligt rustede til deres fremtidige tilværelse. Skolens pædagogiske linie Vi ønsker at skabe trygge rammer for eleverne. Hver enkelt elev har tilknyttet en kontaktlærer, som søger at opnå et godt tillidsforhold til den pågældende. Hver elevgang har tilknyttet faste lærere, som følger op overfor gangens sociale liv og trivsel. Samtalen er et meget vigtigt pædagogisk redskab. Konflikter og tvister skal søges afklaret gennem samtaler samtaler mellem den enkelte elev og kontaktlæreren samtaler ved gangmøder samtaler i kontaktgrupperne. Hvis der ikke kan opnås enighed om et videre samarbejde mellem elev og skole kan det føre til at eleven må afbryde opholdet. Skolens elevgruppe, antal, alder m.v. Skolen råder over 118 sengepladser. Disse fordeler sig på 36 værelser, således at 32 elever bor på 2-mands værelser og 72 elever bor på 4-mands værelser og 6 elever på 3-mands værelser 8 elever bor i hus som ligger op til skolen. Klejtrup Musikefterskole henvender sig til unge på 9. og 10. klassetrin. Der er således optaget elever på 9. klassetrin og på 10. klassetrin. Man kan kun gå på skolen i ét år. Kønsfordelingen er næsten ligelig, dvs. 59 piger og 59 drenge.

3 Skolen tilbyder FA i flg. fag: Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk og Fysik/kemi, samt i Biologi, Geografi og Samfundsfag. Der undervises derudover i kulturfag, som er en sammenlægning af historie og kristendomskundskab, men som ikke er prøvegivende. Undervisningen i 10. klasse omfatter dansk, matematik og engelsk, hvor der tilbydes prøver. Derudover tilbydes tysk og fysik/kemi i 10 klasse med tilbud om prøve. Vi udbyder en 10 prøvefri årgang. Eleverne i disse klasser undervises tværfagligt på 10 klasses niveau med udgangspunkt i fagene dansk, naturfag og engelsk. Der aflægges en speciel KME-prøve ved afslutningen af skoleåret. Ved tilmelding til skolen tilkendegives på tilmeldingsblanketten om eleven ønsker at deltage på Rytmisk eller Klassisk musiklinie. Kursusperiode Kursusperioden består af 42 skoleuger ekskl. uge 33, 2012 og uge 27, 2013 (planlægningsuger): Ø 14 anderledes uger: intro (1), teater (1,5), fordybelse (1), projektog brobygning (1), termin (1), Skoleovertagelse (0,5) teater (1,5), fordybelse (1), udenlandstur (2), Fordybelsesuge (0,5), turné (1), bifag og synopsis (1), outro (1)) Ø 1 skriftlig prøve (2) Ø 10 mundtlige prøvedage samt 3 optaktsdage Ø 37 weekends Ø 17 normaluger á 5 undervisningsdage + 32 enkeltdage fordelt over andre 7 uger Følgende uger indeholder normale undervisningsdage: Ø Før jul: Ugerne 35, 36, (37), 38, (39), (40), 43, 44, 45, (48), 49, 50. Ø Efter jul: Ugerne 2, 3, 6, (9), 10, 12, 13, 14, (17), 18, 21, (22). I alt = 111 dage. De med ( ) markerede uger fragår en eller flere dage. Se kalenderen for året andet sted på hjemmesiden.

4 En normaluge fastlægges med et ugeskema, hvoraf det fremgår hvilke timer den enkelte elev- og lærer er forpligtet af. Grundskemaet for disse uger opbygges af et skemaudvalg og skemaet er dækkende for alle normaluger. Der er et skema for efterårssemesteret og et for foråret. Se skemaer andet sted på hjemmesiden. De anderledes ugers indhold og arbejdsplaner udarbejdes af udvalg som indenfor et emne og en tidsramme kommer med forslag til afvikling af ugen. Planerne godkendes efterfølgende i medarbejderrådet. Ledelse og lærere Skolens daglige ledelse udgøres af skolens forstander, som har det overordnede ansvar i dagligdagen. Til at vikariere og supplere denne har skolen ansat en viceforstander. Viceforstanderen deltager også i undervisning og tilsyn sammen med lærerne. Der er til skolen knyttet 11 faste fuldtids lærere, samt 4 faste deltidslærere. Derudover honorarlønnede lærere, til at dække soloundervisningen. Udover at dække undervisningen, som det fremgår af diverse skemaer, indgår alle faste lærere og vikaren i tilsynsforpligtigelsen. Som tilsynslærer indgår man i morgenvagten fra 7.30 til 8.30, hvor tilsynslæreren har ansvar for afvikling af morgenmåltidet efter nærmere fastsatte regler, samt afvikling af værelsestjek og morgensamling. Fra 8.30 til er alle lærere, som er på arbejde, med i det almindelige tilsyn sammen med forstander og viceforstander. Aftentilsynet fra kl til omfatter bl.a. tilsyn med tilberedningen af aftensmaden, afvikling af aftenmåltidet efter nærmere regler, afvikling af stilletimen efter nærmere regler. Ved selve aftenen fra til 21.45, skal man være eleverne behjælpelig overfor de aktiviteter som de ønsker at iværksætte indenfor nærmere angivne retningslinier, samt være den voksne som kan tilrettevise, såfremt eleven kommer på kant med skolens regelsæt. Fra kl til alle elever er i seng er der en række opgaver med at tjekke rengøring og oprydning, samt at sikre at alle elever er på deres værelser. Fra kl til næste morgen kl skal nattevagten være på skolen som udgangspunkt på vagtværelset og har ansvaret for at alt går til efter skolens regler. Alle fastansatte lærere har en gruppe elever knyttet til sig i en kontaktgruppe. Kontaktlæreren har den direkte kontakt mellem hjem og skole. Kontaktlæreren skal lære sine elever at kende gennem regelmæssige samtaler og være med til at skabe tryghed for dem under deres ophold. Kontaktlæreren skal arrangere et par sociale arrangementer for sin gruppe under opholdet, samt skrive en udtalelse til dem ved

5 afrejse. Kontaktlæreren samler oplysninger om sine elever (fagligt og socialt) til forældrekonsultationerne. Lærerne samarbejder dels i team, dels omkring musiklinjeholdene. Omkring hvert stamhold ( ca elever) er der primært en dansk-, en matematik- og en engelsklærer. Disse tre udgør teamet. De skal samarbejde om holdet, følge op omkring evt. elevproblemer og medvirke til en god atmosfære. Endvidere skal de udarbejde diverse tværfaglige undervisningsforløb for holdet i løbet af skoleåret. Hvert stamhold udgør også et musiklinjehold, dog således at de klassiske elever fra hold 1,2,3 og 4 er sammen, og de rytmiske elever fra hold 1, 2 og 5 er sammen og på hold 3 og 4 er sammen. Hvert musiklinjehold har 2 4 musiklærere tilknyttet, som samarbejder om holdet. Generelle betragtninger omkring skolens undervisning. Som en af Klejtrup Musikefterskoles pædagogiske grundtanker ligger ønsket om en styrkelse af elevernes selvværd, et dybereliggende kendskab til, hvem de selv som menneske er, og dermed vil stå for, - et personligt fundament for, videre frem i livet at træffe bevidste valg i skabelsen af sin egen tilværelse. Da de musiske fag for os netop er gode til at lære sig selv at kende igennem, altså selvværdsskabende, lægger vi megen vægt på musikken, men herudover tilstræber vi at arbejde praktisk/musisk i en stor del af vores skolevirksomhed, noget, der også præger undervisningen i de boglige fag. 10. Årgang en prøvefri 10: Formålet med den prøvefri 10 årgang, er at lade eleverne arbejde tværfagligt indenfor faggrupperne dansk, naturfag (matematik, fysik) og engelsk. Ligeledes vil arbejdet tilrettelægges på samme måde som ved ungdomsuddannelserne, således at eleverne står bedre rustet til deres videre uddannelses forløb. Lærere på 10 årgang: Christian (ansvarlig), Birgit, Tine, Sidse, Camilla M og Camilla C. Fagrækken Fagrækken består af en række obligatoriske fag og en række valgfrie fag, der kan vælges i kortere perioder.

6 Obligatoriske fag. Fortælletimer Formålet med timerne er, at skab en ramme, hvor eleverne bliver præsenteret for forskellige sider af menneskelivet og samfundslivet i et forum, hvor eleverne ikke stilles til regnskab for deres udbytte af undervisningen. Derimod præsenteres de for, og indlever sig i, tilværelsens mange facetter og livstolkninger. Via oplæg og indslag af forskellig karakter bringes eleverne i en reflekterende lytterrolle, der kan perspektivere vores kulturs normer. Via sang, fortælling, oplæsning og orientering vises skolens formål og bagved liggende tanker. Der er fortælletime hver morgen fra mandag til fredag i 30 minutter. Lærere: Finn, Christian, Camilla M, Harald, Mette og Tine Sangtime Formålet er at styrke den fælles folkelige sang, samt på det personlige plan at øge den enkeltes motivation for dét at synge. Endvidere lægges der vægt på at præsentere et bredt udsnit af fortrinsvis den danske, men også i mindre udstrækning den engelsksprogede sangskat. At medvirke til, at eleverne forankres i den danske kultur, men også oplever sig selv som kulturbærere, der aktivt kan medvirke til at denne kultur videregives, ligesom de via nyere sange og viser kan opleve kultur som en menneskeskabt størrelse, der udvikles og videregives gennem menneskers dialektiske fællesskaber. Der er sangtime hver fredag i 40 minutter mod slutningen af arbejdsugen. Lærere: Anders, Birgit og Finn Musikundervisningen Formålet med undervisningen er at stimulere elevernes interesser og evner og således medvirke til at gøre musikken til en livslang interesse, som dels kan åbne for gode oplevelser på det sociale plan og dels kan være eksponent for udvikling af et emotionelt sprog, en personlig musisk udtryksform. Via undervisningen ønsker vi, at eleverne kommer til at stå i situationer, hvor de oplever at de lykkedes menneskeligt og musikalsk. Via optræden og formidling af musik overfor børn prioriteres det, at eleverne kan se sig selv som aktive individer, der kan yde noget i fællesskab, virke i et lokalsamfund og således være kulturskabende mennesker.

7 Musikundervisningen inddeles i hovedfag og bifag. Hovedfagene består af rytmisk, klassisk, rytmisk træning og kor. Valg mellem rytmisk og klassisk. Eleverne vælger allerede ved indskrivning til skolen mellem rytmisk og klassisk. Valget bekræftes ca. et halvt år før skolestart ved et arrangement for nye elever (første lørdag i april). Ved denne lejlighed spiller eller synger alle eleverne til en orienteringsprøve ikke optagelsesprøve. Hensigten med prøven er at få et overblik over elevernes niveau inden skolestart, for dermed bedre at kunne tilrettelægge undervisningen inden første undervisningstime. Indholdet er musikalsk grundtræning, teori, hørelære, sammenspil instrumentkendskab, koncerter og musikalsk formidling. Der er undervisning på hovedfagsholdet 2 gange om ugen i 1½ time. Hvert forår drager hovedfagsholdene på en lille turné, hvor eleverne spiller en række koncerter. At spille for andre er vigtigt herigennem lærer man at stå på scenen og afprøve sin musikalske kunnen. Af samme grund spiller holdene af og til for hinanden eller for skolens øvrige elever. Klassisk hovedfag: KME tilbyder undervisning i klassisk musik. Musik fra perioden ca prioriteres højest, men derudover kan folkemusik og andre stilarter også indgå i sammenspilsundervisningen. Undervisningen på klassisk hovedfag indeholder sammenspil (kammermusik), teori, hørelære og musikhistorie. Holdstørrelsen er på op til 20 elever. Formålet med undervisningen i sammenspil er at styrke elevernes individuelle musikalske udvikling. Sammenspil foregår fortrinsvis i små grupper, men af og til laves også større sammenspilsgrupper eksempelvis halvdelen af holdet. Vi lægger vægt på at lære eleverne om øveteknik og musikalsk opmærksomhed, så de bliver i stand til selv at arbejde med musikken. Der er ikke tale om soloundervisning her henvises til den individuelle undervisning, som eleverne også har mulighed for at deltage i (mod ekstra betaling). - Dette betyder, at eleven skal have visse færdigheder på sit hovedinstrument, samt et grundlæggende nodekendskab, for at få det optimale udbytte af linieholds-undervisningen. Ligeledes er det en fordel, hvis eleven holder af at synge. Formålet med undervisningen i teori og hørelære er at opbygge de grundlæggende teoretiske kundskaber herunder pulsfornemmelse så eleven er bedre rustet til sammenspilsundervisningen.

8 Gennem undervisning i musikhistorie er det tanken at give eleverne et vist overblik over det historiske forløb i den vesteuropæiske musik indtil ca. 1900, og derved give dem mulighed for at sætte de værker, de selv spiller, ind i en større sammenhæng. Lærer: Birgit og Hans Walther Rytmisk hovedfag: Det rytmiske hovedfag tager udgangspunkt i rytmisk sammenspilsundervisning. Eleverne er inddelt i rytmiske hovedfagshold med en lærer pr. ca. 10 elever. I undervisningen bliver eleverne præsenteret for forskellige genrer indenfor den rytmiske musik. Hensigten er at lære eleverne at være åbne overfor musik de ikke nødvendigvis har kendskab til i forvejen og hermed udvide elevernes musikalske horisont. Eleverne lærer primært at spille sammen som et band og i undervisningen lægges der vægt på at styrke deres evne til at arbejde selvstændigt. De får således også mulighed for senere hen på skoleåret at undervise hinanden i mindre grupper, og af den vej tage stilling til de pædagogiske overvejelser der ligger til grund for musikundervisningen. Mange elever har et hovedinstrument men undervisningen giver også mulighed for at have flere hovedinstrumenter eller prøve at spille på andre instrumenter. Eleverne får på denne måde et bredt instrumentkendskab, og lærer de basale spilleteknikker på de mest almindelige instrumenter. På de rytmiske hovedfagshold undervises også i grundlæggende musikteori som akkordlære og nodekendskab, (hørelære og rytmisk træning er selvstændige fag der ligger udenfor hovedfagets undervisning). I løbet af skoleåret afholdes der 3 større elevkoncerter på skolen, og eleverne kommer ved disse lejligheder til at spille noget af det repertoire der arbejdes med på holdet. I den forbindelse arbejdes der også med det at stå på en scene og få musikken ud over scenekanten. Ud over de større koncerter bliver der jævnligt afholdt åben scene, hvor det også er muligt at spille for hinanden. Lærere: Hold 1, 2: Christian, Harald, Jens og Mette ; Hold 3, 4: Camilla C, Jens, Mikkel & Per; Hold 5: Anders & Harald Rytmisk træning: Rytmisk træning er et hjælpefag til hovedfagene. Faget indeholder en lang række rytmiske grundelementer, der på sigt gør eleverne til bedre musikere. Der bliver bl.a.

9 arbejdet med brugspercussion (dvs. basale teknikker og stilkendskab), rytmenoder, pulsfornemmelse og det at blive bedre til at lytte og spille sammen. Rytmisk træning er desuden et fysisk fag med fokus på kropslig koordination og fysisk udfoldelse som naturligt optræder i musikkens verden: Den fysiske udfoldelse hentes i musikkens forskellige stilarter og altså ikke omvendt. Der klædes om til faget (løstsiddende tøj). Der er rytmisk træning 1½ time om ugen i hele skoleåret. Lærere: Hold 1,2: Harald & Mette; Hold 12345: Camilla C & Mikkel; Hold 3,4,5: Camilla C & Mikkel. Kor Overvejende rytmiske numre. Opvarmning, stemmetræning er en del af indholdet, men først og fremmest skal vi synge mange gode, flotte numre i forskellige sværhedsgrader og med varierende antal stemmer. Periodevis opførelse af værker for et større publikum indgår i planlægningen. Disse skal styrke sammenholdet og øge fornemmelsen for den fællesskabsfølelse, som er vigtig for vor skole. Koret er obligatorisk for alle. Der er korsang i 60 minutter. Lærere: Tine, Camilla M, Mette og Harald. Musikbifag I (Efterårssemestret) Intentionen med disse fag er at bruge elevernes fælles interesse for musik som springbræt til også at få oplevelser inden for andre kunstneriske fag. Med udgangspunkt i musikken er fagenes formål at skabe og udvikle interesse for og fortrolighed med et andet kunstnerisk områdes særlige musiske sprog. Tanken med musikbifagene er ligeledes at give eleverne en fornemmelse af, hvordan de forskellige kunstneriske sprog kan supplere, berige og inspirere hinanden som særlige emotionelle sprog. Fagene er på skemaet 1½ time om ugen i første semester, dog 2*1½ time fra efterårsferien til juleferien. Poetry linjen Faget koncentrerer sig om samspillet mellem et poetisk- og et musikalsk sprog.

10 Idéen er at lade sig inspirere af eksisterende værker, hvor musik og lyrik kobles, støtter, underbygger, forstærker hinanden og tilfører det musiske udtryk en ekstra dimension for oplevelse og indlevelse. Udgangspunktet kan også være elevproducerede tekster, som eleverne, via en samtale om musikalske stemningsbilleder og effekter, forsøger at lave en musikalsk iscenesættelse af, til underbygning af det tiltænkte budskab i teksten. Lærer: Christian T Sambaskolen I sambaskolen er der fokus på fede beats og kropslighed i musikken. Vi skal arbejde med Bodypercussion, Hands n feet og Stomp af den svedige slags! Via det grundige arbejde med rytmik og krop styrkes både pulsfornemmelse, koordination, grounding og tightness. Samtidig åbnes ørerne for musik i et bredere aspekt uden instrumenter, åbenlyse melodier og akkorder. Faget vil indeholde musikalsk leg og kreativitet, koncentreret indstudering og mest af alt koreografier og bevægelser med rytmikken i centrum. Lærer: Camilla C Dramalinjen I faget koncentrerer vi os om at skabe en fin helhed af det dramatiske kropssprog og mimik og det musiske udtryk. Der kan arbejdes med forskellige øvelser hentet fra forskellige dramatiske retninger og koble disse med musik på gængse eller helt forskellige måder. En mulighed er også at lade en del af undervisningen arbejde frem til en forestilling, f.eks. en slags moderne jazzballet, en mimisk forestilling, en danseteater forestilling eller en musical. Lærer: Camilla M Formidlingslinjen Faget beskæftiger sig med at forberede og afvikle forskellige undervisningsforløb inden for musik. Vi tager kontakt med børnehaver, folkeskoleklasser og voksenklasser, hvor vi laver aftaler om at komme med kortere undervisningsforløb. Formålet er at eleverne lærer noget om hvorledes musik formidles til andre. Lærer: Harald Danselinjen (Beskrivelse følger) Lærer: Mette

11 Studie og lydproduktion (Beskrivelse følger) Lærer: Per Sangerlinjen (Beskrivelse følger) Lærer: Tine Musik bifag II (forårssemestret) Performancelinje: sang, skuespiltræning, dans, Vokallinjer, Rocklinje, Singer song writer linje, Jazz og improvisationslinje, Elektronisk linje, Funklinje. (Beskrivelse af disse fag følger) Dansk Formålet med undervisningen er at fremme elevernes forståelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetik, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen foregår på linieholdene / stamholdene. Der er 6 gange 45 min om ugen hele året. Desuden skal eleverne deltage i danskugen med et af denne uges emner se dette. Lærere: Hold 3: Janne; Hold 4:Hans Walther; Hold 5: Marianne Matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv i samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at

12 matematik både er et redskab og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Undervisningen finder sted 2 gange á 1½ time om ugen. Lærere: Hold 3: Hans Walther; Hold 4: Sidse; Hold 5: Per Engelsk Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer om oplevelse, indsigt og samarbejde, samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelsen af egen kultur. Undervisningen finder sted 2 gange 90 minutter hver uge. Lærere: Hold 3: Mikkel; Hold 4: Winnie; Hold 5: Winnie Fysik/kemi Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelig arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev, med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen i 9. niveau fysik er på 1½ timer om ugen, mens undervisningen i 10. niveau er på 1½ time + 45 minutters teori (for 10 klasse er det et valg) (for 10 klasse afvikles undervisningen med dobbeltlektioner i et halvt. Lærere: Hold 3/4: Sidse; Hold 5: Jens

13 Tysk Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug, samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande, og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Undervisningen er på 2 gange 1½ time om ugen. Lærer: Hold 10 kl.: Winnie; Hold 9. Kl.: Janne Kulturfag (historie og kristendomskundskab) Struktur Vi vil igennem året samarbejde omkring undervisningen og tilrettelægge og afvikle 3 fælles forløb for klassen. Vi har planlagt 3 forløb af forskellig strukturel opbygning og vil således undersøge forskellige måder at gribe dette nye fag an på, som vi forhåbentlig kan profilere af i de følgende år. Indhold På baggrund af de første ugers introduktion til de to fags særheder vil vi derefter arbejde projektorienteret udfra historiske nedslag anlagt en religiøs eller filsofisk vinkel. (eks. Holcaust, Kulturmøder/sammenstød før og nu, Det moderne) Fokus vil være på det understregede i de to fags formålsbeskrivelser. Der tilbydes ikke afgangsprøve i historie og kristendomskundskab udtrækkes fagene, vil eleverne skulle op i et af de andre udtræksfag. Historie Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til igen kultur, andre

14 kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring. Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Kristendom Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Stk. 2. Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser. Stk. 3. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund. Fagfag samarbejde I det vi overordnet opfatter vores fag som et fag-fag samarbejde i det faget skal indeholde begge moderfag og gerne vil udnytte de potentialer som vi hver især sidder inde med fra sidste års undervisning vil vi gerne ansøge om del i puljen til afvikling af fag fag forløb for samtlige timer. Dels vil der være tale om en faglig sparring med udveksling af viden, men også en pædagogisk sparring med behov(og mulighed) for at diskutere de enkelte undervisningsforløb Vi mener endvidere at eleverne vil profilere af disse mere projektorienterede forløb og vil finde det både lærerigt og afvekslende med disse forløb på tværs af de to 9. Klasser. Det vil styrke det sociale forhold, samt styrke deres

15 samarbejdskompetencer og forberede dem på en undervisningsform de vil møde i deres fremtidige uddannnelsesforløb. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen. Lærer: Hold 3,4,5: Anders Geografi Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen i 9 klasse og der tilbydes afgangsprøve. Lærer: Hold 3,4, 5: Sidse Biologi Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen i 9 klasse og der tilbydes afgangsprøve. Lærer: Hold 3,4,5: Sidse Samfundsfag Formålet med undervisningen er at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

16 Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. Undervisningen er på 2 x 45 minutter om ugen i 9 klasse og der tilbydes afgangsprøve. Lærer: Hold 5: Anders Idræt 1.2 Formål Gennem alsidig idrætsundervisning opnår eleverne grundlæggende idrætslige færdigheder og indsigt i kroppens bevægelsesmuligheder, og de udvikler evnen til at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed. Eleverne opnår viden om betydningen af og forudsætningerne for at være i en god fysisk træningstilstand og opnår en bred forståelse for idrættens bidrag til udvikling af personlig identitet og sociale kompetencer. Eleverne skal gennem alsidig idrætsundervisning opleve glæden ved at bevæge sig, således at de motiveres til fortsat fysisk aktivitet. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Fokusområde fysisk aktivitet Eleverne skal: beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser beherske udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser genrerne a) tekniske og taktiske færdigheder i forskellige former for boldspil b) koreograferede og frie bevægelser til musik og lyd c) tekniske færdigheder inden for øvrige klassiske og nye idrætter udvikle kropsbevidsthed indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer. Fokusområde teoriforståelse Eleverne skal kunne: redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning redegøre for den fysiske aktivitet og livsstilens betydning for sundheden og kende til mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi reflektere over roller og etik i idræt. Fokusområde træning 1

17 Eleverne skal kunne: udforme og udføre opvarmnings- og grundtræningsprogrammer, samt redegøre for og udføre enkle fysiologiske test udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsforløb forbedre egen træningstilstand gennem udvalgte fysiske træningsforløb. Undervisningen er på 90 minutter om ugen i alle 5 klasser og der laves udtalelse. Lærer: Hold 1, 2: Per, Harald, hold 3, 4: Christian, Mette, og hold 5: Janne Valgfag Valgfag vælges i to perioder henover skoleåret. 1. periode går fra 2. undervisningsuge og frem til slutningen af januar. 2. periode går fra begyndelsen af februar til slutningen af maj. Valgfagene præsenteres for eleverne i et valgfagshæfte, samt ved en mundtlig orientering. Et valgfag udbydes i 1½ time om ugen i en eller flere af ovennævnte perioder. I 2. periode udbydes hovedparten af valgfagene som musik-bifag (se nærmere beskrivelse) Første valgfagsperiode: Valgfagene afvikles frem til efterårsferien som obligatoriske kursusfag, hvor undervisningen går ud på at piger og drenge hver for sig får indblik i musikkens verden gennem praktiske øvelser og teoretisk viden. Sammenspil Mandag Teori mandag Sammenspil torsdag Teori torsdag Uge 34 A, B, C 1 D, E, F, G 2 Uge 35 A, B C 1 D, E, F, G 2 Uge 36 A, B, C 1 D, E, F, G 2 Uge H, I, J, K 3 Uge 38 L, M, N 4 H, I, J, K 3 Uge 39 L, M, N 4 H, I, J, K 3 Uge 40 L, M, N Lærere mandag: CM, PK, JL Lærere torsdag: CT, HL, MK, BL (t), MP, CM (t), HW (t) 3 x sammenspil pr. hold Forslag: De involverede lærere laver en rotationsplan, så de enkelte grupper præsenteres for forskellige indfaldsvinkler til sammenspil. (Ex. på de 3 gange: rotation, groove, improvisation)

18 3 x teori Forslag: 2xteori + 1xunplugged sammenspil i klasselokalerne: Holdet deles i 5 grupper, får en node og får 1 time til at lave en unplugged udgave. Nummeret præsenteres til aftenkaffen samme aften. Derudover valgfag i første og andet semester om onsdagen: KME Bigband Harald & Jens onsdag KME s Bigband er inspireret af moderne bigbandmusik, der bevæger sig ud i den mere eksperimenterende del af bigband genren, som eksempelvis de to danske bigbands The Orchestra Beats & Bigband og Blood Sweat Drum n Bass Bigband Vi skal også eksperimentere med ting der ligger tættere op ad Trip Hop genren ala Massive Attack, og muligvis andre stilarter - alt efter hvilke slags instrumenter der melder sig. Vi vil både komme til at spille efter arrangementer, der er lavet i forvejen, og derfor udleveres som noder og formskemaer, og numre som vi arbejder frem i fællesskab. Blæsere er et must, og er derfor obligatorisk for alle på KME, der kan få bare lidt lyd ud af et blæse instrument. Desuden skal vi bruge rytmegruppefolk, som kan spille efter udvide becifringer og orientere sig i formskemaer/cue sheets, samt sangere som vil prøve at bruge deres stemmer på både traditionel og særdeles utraditionel vis. Der vil blive rig lejlighed for alle slags musikere til at prøve jeres evner inden for improvisation og soli af Anderledes uger I årsplanen figurerer følgende anderledes uger: 1) Introugen, 2) Teateruge I, 3) Fordybelsesuge I, 4) Brobygnings-/projektugen, 5) Terminsprøveugen, 6) Skoleovertagelse 7) Teateruge II, 8) Fordybelsesuge II, 9) Udenlandstur, 10) fordybelsesuge III, 11) Turnéen, 12) Bifags- og synopsisugen, 13) Outrougen, samt de 4 prøveuger. I disse uger nedbrydes den faste timeplan. I disse uger arbejder vi intensivt på styrkelse af det forpligtende fællesskab, som er baseret på ansvar og tillid. ad 1) Introugen har til formål at give eleverne anledning til at møde hinanden i forskellige grupperinger: på værelset, på gangen, ved spisebordet, i kontaktgruppen, på

19 stamholdet. Endvidere at eleverne lærer efterskolens bygninger og rum at kende, samt omegnen med bl.a. Klejtrup Bys forretninger og andre faciliteter. Endelig skal elevernes ugeskemaer bygges op ud fra deres valg af fag i den første valgfagsperiode. Deltagende lærere: alle ad 2) Teateruge I (to, fr i uge 40 + uge 41) har til formål at give eleverne en fælles oplevelse på musik og teaterområdet. De skal gennem en skabende proces vise at de er i stand til at skabe en teaterforestilling udfra et givet prosa-oplæg. Eleverne vælger sig ind i forskellige arbejdsgrupper, som alle har stor indflydelse på det endelige resultat. Forestillingen skal efterfølgende fremvises 2 3 gange for et indbudt publikum og give eleverne oplevelse af suset. Deltagende lærere: Alle + gæstelærer / - Birgit, ad 3) Fordybelsesuge I har til formål at eleverne får en faglig fordybelse i faget dansk, samtidig med at de arbejder intenst i et musikalsk område. Faglærerne i dansk udvælger emner, som alle elever kommer omkring i ugens løb. Musiklærerne giver undervisning i hver en genre, som eleverne så kommer igennem. Undervejs skal alle elever en halv dag deltage i hovedrengøring af et område på skolen. Deltagere: Camilla M, Christian, Janne, Hans Walther og Marianne ad 4) Brobygnings-/projektugen har et forløb for 10. klasserne og et andet for 9. klassen: Formålet for 9. klassen er at eleverne skal udarbejde en projektopgave ud fra et af lærerne fastlagt overordnet emne, hvorefter de selv vælger temaet, hvem de vil samarbejde med og samarbejdsformen. Resultatet af ugens arbejde fremlægges for alle interesserede. Lærere: Camilla M og Janne Formålet for 10. klasserne er at eleverne skal i et obligatorisk brobygningsforløb, hvor hver elev på forhånd har valgt, hvilken ungdomsuddannelse han/hun ønsker at besøge Lærere: Birgit og Winnie ad 5) Terminsugen Formålet med Terminsprøverne er at eleverne får prøvet at udarbejde en faglig opgave (stil eller matematikopgave) under tidspres, således at forårets endelige prøver ikke er en førstegangsoplevelse. Lærere for terminsprøverne: Birgit, Camilla M, Hans Walther, Jens, Janne, Per & Winnie ad 6) Skoleovertagelse: Har til formål at eleverne, møder nye undervisere og tre dage med musik på en anden måde. Det er Musiklinjen fra Via Silkeborg der står for det.

20 Ad 7) Teateruge II. Formålet med teateruge II (on,to,fr i uge 4 + uge 5) er at eleverne får prøvet at lave en forestilling over en musikers værker (valgt af et lærerudvalg). Opgaven går ud på at omformulere de kendte numre, så de gives dels en sammenhæng, dels et personligt præg. Eleverne vælger sig ind i forskellige arbejdsgrupper som alle har stor indflydelse på det endelige resultat. Forestillingen skal fremføres 2-3 gange for indbudt publikum. Lærere: Marianne, Anders, Birgit, Camilla C, Camilla M, Christian, Harald, Janne, Jens, Mette, Per, Tine & Winnie ad 8) Fordybelsesuge II: Som I, blot med engelsk som fordybelsesfag. Deltagende lærere: Engelsk: Birgit, Camilla C, Winnie og Mikkel; Musik: Christian, Harald, Hans Walther, Jens, Mikkel, Mette, Per & Tine. ad 9) Udenlandstur. Formålet med udenlandsturen er at eleverne får en rejseoplevelse, som er temabestemt (musik), kulturelt bestemt (med musikalske oplevelser) og som giver dem en oplevelse af at grupperejser er berigende. Gennem mødet med det fremmede lands kultur og mennesker skabes større forståelse og berigelse. Ligeledes vil vore elever også få en kulturel oplevelse af musikalsk karakter. Lærere: Alle lærer (- Per) + Preben ad 10) Fordybelsesuge III: Som I, blot med matematik som fordybelsesfag, og uden den musiske del. ad 11) Turné. Formålet med turnéen er at eleverne får en oplevelse af hvorledes en musikers liv former sig, når han/hun er på rejse rundt i landet fra job til job. Lærere: Anders, Birgit, Camilla C, Christian, Harald, Hans Walther, Jens, Mikkel, Mette, Per. ad 12) Bifags- og synopsisuge Formålet har to sider. På bifagsområdet at give bifagene et samlet løft med henblik på den kommende koncert. Synopsisdelen handler om synopsisskrivning i fagene dansk, engelsk og tysk, som forberedelse til de kommende mundtlige prøver. Lærere: Bifagslærerne samt lærerne i dansk, engelsk og tysk. Ad 13) Prøveuger

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014/15 01

INDHOLDSPLAN 2014/15 01 INDHOLDSPLAN 2014/15 01 Indhold Overordnede forhold 01 1.1. Skolens formål 01 1.2. Værdigrundlag 01 1.3. Skolens elevgruppe 02 1.4. Skolens medarbejdergruppe 02 1.5. Lærerfordeling 02 Undervisningen 03

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere