Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED"

Transkript

1 Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade København V tlf.: ISBN [Inspirationshæfte til Trivselsambassadører - Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Sådan kommer I godt i gang! Din rolle som Trivselsambassadør Idéer til aktiviteter Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

2 Tillykke med valget som Trivselsambassadør på dit barns skole Skole og Samfund arbejder som forældreorganisation for at forældrene inddrages aktivt i skolens arbejde med vores børn, både omkring det faglige og det sociale og at samarbejdet mellem hjem og skole foregår i en positiv dialog, der sikrer vores børn den bedste skolegang. Trivselsambassadørernes arbejde er en naturlig forlængelse af dette og netop vores børns trivsel i hverdagen er et område som har stor betydning for alle parter omkring barnet, ikke mindst for os som forældre. Skolen skal være et godt sted at være og lære og det kan kun skabes gennem et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem de voksne der er omkring børnene/eleverne i dagligdagen. Dette inspirationshæfte vil give dig og Arbejdsgruppen af Trivselsambassadører ideer til arbejdet med at sikre trivslen på skolen. Målet er at forældre, elever og helst også lærerne lærer hinanden at kende på andre måder og under hyggelige former. Det øger respekten for hinanden og det bliver naturligt at alle skal være en del af det fællesskab en skole og en klasse er. Vores børn skal trods alt være en del af dette fællesskab i 10 år! God fornøjelse! Indholdsfortegnelse Hvorfor Trivselsambassadører? Side 4 Trivselsambassadørernes side 5 platform i skolen Rammerne for Trivsels- side 6 ambassadørernes arbejde Din rolle som Trivselsambassadør Side 7 Sådan kommer I godt i gang Side 8»» Eksempel:Trivselsambassadørernes årsplan»» Eksempel: Trivselsambassadør Tjekliste for aktivitet Idéer til aktiviteter side 10»» Indskolingen»» Mellemtrinnet»» Udskolingen»» For hele skolen Kampagnen: Sammen mod mobning Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen. Erklæringen er et nationalt forpligtende samarbejde for social trivsel og mod mobning i grundskolen. De 26 underskrifter repræsenterer politikere, skoleledere, lærere, pædagoger, elever og forældre, som forpligter sig til at gøre en indsats mod mobning. Kampagnen Sammen mod mobning er en fortsættelse af aftalen, som blev indgået i Kampagnen, gennemført i foråret 2008, er iværksat af Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen i samarbejde med BUPL, Børnerådet, Børns Vilkår, Danmarks Lærerforening, Danmarks Radio, DCUM, Danske Skolelever, KL, Mary Fonden, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Skolelederne og Skole og Samfund. Der er i kampagneperioden blevet gennemført en lang række aktiviteter f.eks. Mobbestopperkursus, stiløvelse blandt elever, undersøgelser blandt elever og skoleledere, tv-programmer, DVD-produktioner m.v. Du kan finde flere informationer på kampagnens hjemmeside Mulige samarbejdsparter Side 16»» Samarbejdsparter på skolen»» Samarbejde med institutioner i tilknytning til skolen»» Samarbejdsparter uden for skolen Trivselsambassadørernes fremtid Side 21 Materialer til rådighed Side 22 og nyttige links 3

3 Hvorfor Trivselsambassadører? Trivselsambassadørernes platform i skolen Trivsel og tryghed giver bedre læring. Det er vi alle enige om ligesom vi er enige i at mobning skal forebygges og bekæmpes. Mange skoler har lavet strategier for deres arbejde med trivsel og bekæmpelse af mobning. Men det er de færreste af disse planer, der systematisk involverer forældrene i trivselsarbejdet. Det er et stort minus, fordi forældrene spiller en væsentlig rolle for arbejdet med bekæmpelse af mobning og fremme af trivsel i folkeskolen. De fleste forældre interesserer sig levende for deres eget barns trivsel i skolen det ved vi fra talrige undersøgelser. Mange involverer sig også i klassens trivsel fx. i kraft af deres rolle som kontaktforældre/klasseforældreråd o.l. Men det er de færreste forældre, der involverer sig i hele skolens trivsel, simpelthen fordi det som enkeltforælder er vanskeligt at danne sig overblik over, hvordan en sådan opgave kan gribes an. Skole og Samfund tror ikke at trivslen blandt vores børn/skolens elever kan blive helt optimal, hvis ikke forældrene aktivt inddrages og tager medansvar. Derfor lancerer vi nu et nyt tiltag som kampagnen Sammen mod mobning har givet os opbakning til nemlig: Trivselsambassadører. Ved kampagneperiodens udløb er såvel Undervisningsministeriet som kampagnens parter enige om at Skole og Samfunds arbejde med Trivselsambassadørerne skal fortsætte, da det bør blive til permanente ordninger på landets skoler og være en del af skolens arbejde med elevernes trivsel og forebyggelse af mobning. Trivselsambassadørerne er en arbejdsgruppe under skolebestyrelsen og refererer direkte hertil. Det optimale er når arbejdsgruppen er sammensat af forældre fra alle skolens faser: indskoling, mellemtrin og udskoling, da det giver bedre muligheder for at iværksætte aktiviteter i såvel de enkelte faser som på hele skolen. Deltagelse i arbejdsgruppen og funktionen som Trivselsambassadør bygger på frivillighed. Et af skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer udnævnes til koordinator mellem Arbejdsgruppen af Trivselsambassadører og skolebestyrelsen. Det er koordinatorens opgave at sikre, at Trivselsambassadørernes arbejde bliver forankret i skolens trivsels- og antimobbestrategi, og at arbejdsgruppen holder den nødvendige kontakt til skolebestyrelsen. Arbejdsgruppen af Trivselsambassadører vælger en formand, der er ansvarlig for at få indkaldt til møder i udvalget. 5

4 Rammerne for Trivselsambassadørernes arbejde Det er skolebestyrelsen, der er ansvarlig for at udarbejde principper for skolens virksomhed. I et princip beskrives de mål og rammer, som skolebestyrelsen har for skolen som helhed og det enkelte område som princippet omhandler. De opgaver og kompetencer som skolebestyrelsen har givet jer som Trivselsambassadører beskrives bedst i et kommissorium. Skolebestyrelsen er blevet opfordret til at udarbejde såvel princip som kommissorium for Arbejdsgruppen af Trivselsambassadører. Hvis I endnu ikke har set princip eller kommissorium, så spørg skolebestyrelsen. Hvis skolen har udarbejdet en antimobbestrategi skal Trivselsambassadørerne indgå heri og arbejde herefter. Som Trivselsambassadører refererer I direkte til skolebestyrelsen. Det er således også kun skolebestyrelsen, der kan udstikke specifikke opgaver til Trivselsambassadørerne. I kan ikke pålægges opgaver fra fx skolens medarbejdere eller skolelederen, men det vil selvfølgelig være naturligt at Trivselsambassadørerne samarbejder med alle skolens parter. De mulige samarbejdsparter omtales senere. Skolebestyrelsen informeres løbende om jeres arbejde via koordinatoren. Hvis Trivselsambassadørernes initiativer kræver ressourcer i form af penge og/eller medarbejderes tidsforbrug samt lokaler skal dette godkendes i skolebestyrelsen inden initiativet igangsættes. Din rolle som Trivselsambassadør Forebyggelse gennem aktiviteter og elever og lærerne, forældre og lærerne, inddragelse af skolens forældrekreds, forældre og skoleledelse skal være op til er Trivselsambassadørernes vigtigste den enkelte skolebestyrelse at drøfte og opgave. I kan endvidere indgå i løsning af beslutte. I givet fald indskrive en eventuel problemstillinger om trivsel på skolen. beslutning i princippet. Som Trivselsambassadører har I også en Arbejdsgruppen af Trivselsambassadører opgave bestående i at orientere skolens skal virke som katalysatorer for trivselsarbejdet, altså planlægge og igangsætte øvrige forældre m.fl. om jeres eksistens og hvad I går og laver. Det vil derfor være aktiviteter, men ikke nødvendigvis selv en god ide jævnligt at skrive i skolens blad udføre opgaverne. eller på hjemmesiden. Skolens øvrige forældre skal naturligvis Om Trivselsambassadørerne skal have vide ved hvem I er. Det kan bl.a. gøres ved mulighed for at deltage som bisidder i en at jeres navne og evt. kontaktdata lægges konkret problemstilling mellem elever, på skolens hjemmeside. 7

5 Sådan kommer I godt i gang Som skolens Trivselsambassadører er det vigtigt at I kender hinanden godt, så derfor vil vi opfordre jer til at bruge en aften på at lære hinanden at kende, få talt om hvilke forventninger og idéer I hver især har til arbejdet som Trivselsambassadør. Skole og Samfund har opfordret skolebestyrelsen til at indskrive i princippet at Trivselsambassadørerne afholder min. et møde i kvartalet og at det er formandens opgave at indkalde til møderne med et givent varsel. Det er en god idé, hvis I på et tidligt tidspunkt får fastsat datoerne for møderne i indeværende skoleår, derved sikres det at alle kan deltage. Det kan selvfølgeligt blive nødvendigt med et eller flere møder ud over de fastsatte, når I skal gennemføre aktiviteter, men det må I så tage hen ad vejen. Hvor I vælger at holde møderne er op til jer. Det kan foregå på skolen eller på skift hjemme hos jer. Som udgangspunkt for jeres arbejde kan I udarbejde en status over hvad der allerede foregår af trivselsarbejde på skolen fx:»» antimobbestrategi»» ordensregler»» samværsregler i klasserne»» materialer som bruges af lærerne, fx videofilm og relationsværktøjer»» aktiviteter som eleverne er inddraget i eller ansvarlige for Skolebestyrelsen har måske allerede en sådan status som I kan bruge. Skolebestyrelsen kan også orientere jer om hvem I kan tage kontakt til på skolen og hvordan, fx AKT-netværket, kontaktforældre, elevråd m.fl. Spørg også efter skolens seneste undervisningsmiljøvurdering (UMV). En undervisningsmiljøvurdering er et redskab, som skolen skal bruge til at vurdere, analysere og udvikle elevernes undervisningsmiljø. Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle skoler udarbejde en UMV mindst hvert tredje år. I Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen, udarbejdet af Undervisningsministeriet, anføres hvilke sanktionsmuligheder skolen har, hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær. Spørg skolebestyrelsen om hvilke sanktioner der anvendes på jeres skole. Findes der eventuelt et princip på skolen herfor? Og er sanktionerne kendt at forældrene? Af eleverne? Det er en rigtig god ide, hvis I får en oversigt over skoles planlagte arrangementer: temauger og dage, lejrskoleophold, projektuger m.v. for indeværende skoleår. Denne oversigt giver jer en fornemmelse af hvad og hvornår der sker specielle aktiviteter på skolen og hvor der er mulighed for at I kan byde ind med noget, som vil inddrage forældrene. Med udgangspunkt i ovennævnte kan I planlægge og udarbejde en årsplan for Trivselsambassadørernes aktiviteter. Denne plan forelægges skolebestyrelsen til godkendelse. En årsplan gør det muligt at reservere eventuelle lokaler m.v. i god tid samt give et overblik over, hvornår det vil være en god ide at inddrage andre af skolens forældre til nogle praktiske opgaver hvem siger at I skal lave alt Eksempel: Trivselsambassadørernes årsplan arbejdet alene? Der vil selvfølgelig kunne komme nye opgaver/aktiviteter til i årets løb, som ikke er med i årsplanen. Så må I se på det og tilrette planen. Når I har planlagt aktiviteter som involverer skolens parter er det vigtigt at I får dem meldt ud i god tid, så flest muligt kan deltage. Brug skolens hjemmeside eller intranet til at informere om jeres arbejde og aktiviteter AUGUST September Oktober November December Status /evaluering Café-møde for November Banko på arbejdet planlægning Udskolingen: af kommende Trivselsarbejde i års aktiviteter klassen Januar FEBRUAR MARTS APRIL MAJ Café-møde 6.-7 klassetrin Oplæg fra SSP aftaler om alkohol Søndagsaktivitet Løb 2 og 5 km. Gå 2 km. Eksempel: Trivselsambassadør Tjekliste for aktivitet: Tema: Café-aften for udskolingen, 7. september OPgaver ANSVARLIG DATO Hven inddrages EVT. Lokale lille gym Invitation udarbejdelse/kopiering/ uddeles til eleverne Workshops for nye forældre i børnehaveklasse Servicemedarbejderen Opstilling med små grupper a 6-8 pers. Skolens web/intranet Skolesekretæren Aftales med kontoret Oplægsholder(e) Forplejning Materialer Forældrebank UU og Hanne (Nicolaj s mor 8.B) om coaching af din teenager Klassernes kontaktforældre Hvem kan stille med pladser til erhvervspraktik, fortælle eleverne om deres arbejde mv. OK 9

6 Idéer til aktiviteter Trivselsambassadørerne skal være nøglepersoner i en strategi for at involvere skolens forældre mere aktivt i skolens trivsels- og antimobbearbejde. Forebyggelse bedre end helbredelse Opgaven for Trivselsambassadørerne er først og fremmest at forebygge mistrivsel og mobning på skolen i samarbejde med forskellige parter. Det kan ske ved aktivt at medvirke til at iværksætte og foreslå etablering af forskellige aktiviteter og ordninger der er egnede til den enkelte klasse, på tværs af klassen og årgange, i faserne og for hele skolen. Nedenfor er nævnt en lang række forslag til mulige aktiviteter som Trivselsambassadørerne kan iværksætte eller tage initiativ til. Indskolingen Legegrupper: Klassen inddeles i grupper og inviteres til at lege hos hinanden. Efter at have været i alle gruppedeltagernes hjem ændres grupperne og nye grupper starter processen forfra. En vigtig ting! Forældrene henter deres barn i det hjem hvor det leger. Forældrene samles og får tilbudt en kop kaffe eller øl/vand, taler sammen og lærer derved hinanden bedre at kende. Dette er en vigtig detalje for at styrke forældresammenholdet og voksennetværket omkring børnene. Forældre-/lærerworkshops: I indskolingen kan Trivselsambassadørerne være med til at sikre at samarbejdet mellem hjem og skole kommer godt fra start. Fx ved brug af Skole og Samfunds kursusmateriale: Forældre-/lærerworkshops eller andet materiale, der indbyder forældre og lærerne til et ligeværdigt samarbejde og partnerskab, og er med til at opbygge et netværk blandt forældrene. Det viser sig at Børn hvis forældre kender hinanden godt mobber ikke hinanden så derfor er det vigtigt at forældrene kender hinanden godt i klassen og at de får mulighed for at udveksle erfaringer, drøfte forskellige emner og lave nogle fælles aftaler. Børnedisko på skolen: Eleverne inviteres til fælles diskofest med dans og konkurrencer. Forældrekredsen står for det praktiske: konkurrencer, forplejning (fx sodavand, slush-ice) og alle børn hentes af forældrene som også her kan tale sammen. Mellemtrinnet Madgrupper: På mellemtrinnet er legegrupper nok ikke længere så interessante. Eleverne inddeles efter samme princip som legegrupper og mødes nu hos hinanden til fx mad. Hvor de både laver maden og spiser sammen. Også her henter forældrene deres barn i det hjem hvor det spiser og får en snak med de øvrige forældre. Internetcafé: På mellemtrinnet holdes Internetcafé, hvor eleverne viser forældrene hvordan de arbejder med internettet mv. og får en drøftelse af etik og brugen af fx Arto, Messenger og mobil. Forældre og elever (og lærerne) drøfter etiske retningslinier og udarbejder evt. en aftale. Måske har skolebestyrelsen allerede udarbejdet nogle retningslinier som kan bruges som udgangspunkt for drøftelserne. Gå-hjem-møder /café: Kan også gennemføres om fx alkohol, misbrug, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), lektier, tweenies-problematikker, ungdomsarbejde, SSP (Et lokalt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge). Der kan inviteres relevante oplægsholdere. Disse gå-hjem-møder kan holdes for både forældre og børn eller for forældrene alene. Diskofest: Tilsvarende børnedisko dog tilpasset eleverne mht. musik og evt. konkurrencer. Udskolingen Videolørdag: Samme princip som lege- og madgrupper, her er det blot udskolingseleverne der ser videofilm. Også her henter forældrene deres nu unge mennesker og deres dyner og får en snak med de andre forældre. Selv om børnene nu er blevet til unge, er dialogen og netværket mellem forældrene fortsat meget vigtig. Internetcafé: Også i udskolingen holdes Internetcafé, hvor eleverne viser forældrene hvordan de arbejder med internettet mv. se mellemtrinnet. Gå-hjem-møder /café: Kan også i udskolingen gennemføres om fx alkohol, misbrug, UU, lektier, teenagerproblematikker, ungdomsarbejde, SSP. Se mellemtrinnet. Ungdoms-café: Samme princip som diskofesterne, men tilpasset elevernes ønsker. Inddrag gerne elevrådet i spørgsmålet om hvad de gerne vil have af aktiviteter: turnering i bordfodbold, make-up kursus, diskussionsforum med et bestemt tema fx spiseforstyrrelser, sund kost, at tage ansvar, mv. Aftal med eleverne hvordan forældrene skal på banen (ikke om de skal med!) For hele skolen Legepatruljer, elevmægling: Trivselsambassadørerne kan tage initiativ til at eleverne kommer mere på banen. Der kan indledes et samarbejde med elevrådet. Der oprettes legepatruljer, hvor de store elever bliver uddannet til at igangsætte aktiviteter i frikvartererne. Ligesom det er muligt at uddanne elever til elevmæglere, det er dem der forsøger at hjælpe ved løsning af konflikter eleverne imellem. Disse tiltag kræver at der er en medarbejder på skolen, som vil være tovholder 11

7 for projektet og selv gennemgå en uddannelse. Disse ordninger er således ressourcekrævende, men en rigtig god investering. Storebror/-søster ordning: På tværs af skolefaserne arbejdes der med en storebror/-søster ordning hvor en større elev får et medansvar for at hjælpe en mindre elev til hverdagen i skole. Denne ordning kan med fordel udbygges bl.a. ved at fastholde ordningen på flere punkter bl.a at den ikke gælder en kort periode, men i hele skoleforløbet. At ordningen bruges i undervisningen fx lektier, læsning, mv. Lad en elev i 5. klasse være storebror eller storesøster for en elev i børnehaveklassen. Ordningen fortsætter indtil storesøster går i 9. klasse og lillesøster går i 4. Herefter bliver lillesøster til storesøster for en ny elev i børnehaveklassen. Venskabsklasser: Indenfor eller på tværs af faserne kan der etableres venskabsklasser, som nogle gange hjælper hinanden med forskellige ting i skoletiden fx højtlæsning, lektier, fremviser et teaterstykke, tager på fælles udflugt el.lign. Markedsdag: Der kan arrangeres markedsdage for hele skolen eller i de enkelte faser. Her er boder hvorfra eleverne kan sælge forskellige ting eller tilbyde aktiviteter. Dette er et samarbejde mellem elever, lærere og forældre. Måske vil det være en god ide at invitere byens ældre borgere til dette arrangement. Evt. økonomiske overskud, kan Trivselsambassadørerne bruge til andre aktiviteter fx eksterne oplægsholdere og/eller oprette en pulje, hvor eleverne kan søge midler til specielle ting fx T-shirts med skolelogo til sportsholdet. Motionsløb /gåture: Der arrangeres orienteringsløb, stavgang, motionsløb/- gåtur for alle: forældre, elever, medarbejdere og I kan overveje at invitere folk fra nærliggende bebyggelser til at deltage. Start kan gå fx hver anden søndag morgen. Spørg i forældrekredsen eller i idrætsforeningen om der måske er en løber eller en stavgænger der vil påtage sig opgaven og arrangere ruterne. Der skal være aktiviteter på forskellige niveauer. Brug også skolens øvrige forældre. De som ikke går/løber med har måske lyst til at sørge for forfriskninger til deltagerne når de kommer tilbage. Emneuger/projekter: Der er mulighed for at Trivselsambassadørerne kan tage initiativet til at afslutningen på en emneuge eller et projekt markeres ved at forældrene inviteres på skolen for at se hvad eleverne har lavet. Der kan så arrangeres fællesspisning af medbragt mad eller der kan tændes op i grillen. Speed-dating : Er en mulighed i en klasse hvor forældresamarbejdet ikke fungerer eller hvor forældrene ikke kender hinanden så godt. Forældrene sidder overfor hinanden to og to og har så nogle minutter til at tale sammen inden man skifter partner. Det kan også være et bestemt emne forældrene diskuterer. Banko: Med sponsorgaver fra lokale erhvervsdrivende og forældre kan Trivselsambassadørerne invitere alle skolens parter til banko. Der arrangeres legestue for de mindre børn evt. passet af udskolingseleverne/elevrådet. Det er en god ide at der også er et børne-banko-spil, hvor alle børn vinder de første børn der har banko får en lidt større gevinst, men der skal være ting til alle børnene. Evt. indtægter kan Trivselsambassadørerne bruge i forbindelse med andre aktiviteter - se markedsdage. Forældrebank: En forældrebank er en oversigt over ressourcer hos forældrene, som skolen kan trække på. Det kan være i undervisningen eller i andre sammenhænge. Trivselsambassadørerne kan i samarbejde med fx skolebestyrelsen udarbejde en tilmeldingsblanket hvor forældrene har mulighed for at afkrydse eller skrive hvad de kan bidrage med. 13

8 Forældrebanken kan fx. indeholde oplysninger fra forældre, som stiller sig til rådighed som:»» Gæsteinstruktører, foredragsholdere, underholdere, guider, værter m.m.»» Kontaktpersoner i forbindelse med virksomhedsbesøg og praktikophold Forældrebanken er et godt redskab til brug for de enkelte klasselærerteams ligesom I som Trivselsambassadører vil have mulighed for at se hvem I eventuelt kan trække på. Et eksempel på en tilmeldingsblanket til Forældrebanken kan ses i Skole og Samfunds publikation Klassens Kontaktforældre. Pige-/drengetur: Afhængig af elevernes alder kan der arrangeres ture enten for alle elever sammen eller opdelt i pige-, drengegrupper og det kan gøres enten i klassen eller årgange. Temaer fx: overlevelsestur på naturskolen, skøjte-tur, nattøjsparty med hyggesnak, biograf- eller teatertur, hocky-turnering o.m.a. på skolen. I kan finde inspiration på I efteråret 2006 fik alle skoler tilsendt metodehåndbogen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel i bogen kan I på side 258 læse om Trivselsdagen og hvad den evt. kan bruges til. Spørg efter metodehåndbogen på skolen eller find den på følgende hjemmeside Forældreaftaler: Mange klasser har stor glæde af at lave nogle fælles aftaler omkring konkrete ting i forhold til børnenes alder. Det kan fx være fødselsdage, forældresamarbejdet, samvær, fester, alkohol, kom-hjem-tider m.v. I kan som Trivselsambassadører opfordre til at klasserne bruger tid på forældremødet til at forældre kommer i dialog med hinanden og få lavet nogle aftaler for klassen. Aftaler kan også laves for hele årgangen. Tilgængelige materialer m.v. på skolen: I samarbejde med skolebestyrelsen og skolens ledelse udarbejdes en oversigt over de materialer som skolen har til rådighed omkring trivsel, mobning m.v og som kan anvendes ved klassearrangementer el. lign. Oversigten udleveres til kontaktforældrene evt. sammen med en inspirationsfolder omkring kontaktforældrenes muligheder og opgaver. Oversigten kan fx indeholde:»» Spil: Dialogspillet, Det gode skole/ hjem-samarbejde el. lign.»» DVD: Den usynlige klassekammerat, Forældre på Banen, Sammen mod mobning»» Hæfter: Klassens kontaktforældre, Klassens årsplan, Er du med mod mobning?, Diverse materialer: Skolens Antimobbestrategi Forældremøder inspiration: Hvis I som Trivselsambassadører har lyst og mulighed for det, kan I tilbyde at deltage på et forældremøde i de klasser, som føler at de har brug for inspiration til trivsel på klasseniveau. Her kan I introducere de materialer der er til rådighed på skolen ligesom I kan fortælle om de forskellige muligheder der er for aktiviteter i klassen. Dette er blot en række aktiviteter til inspiration for jeres arbejde. Aktiviteterne skal naturligvis tilpasses jeres skole og når I først kommer i gang vil I sikkert komme på langt flere og andre aktiviteter, som kan være med til at styrke trivslen på netop jeres skole. Skolernes trivselsdag første fredag i marts: DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) opfordrer alle landets skoler til at benytte denne dag til at markere skolens arbejde for trivsel og mod mobning. Det vil være oplagt for Trivselsambassadørerne i samarbejde med skolens parter at planlægge dagen 15

9 Mulige samarbejdsparter Fra Skole og Samfunds side lægges der op til, at Trivselsambassadørerne skal samarbejde med såvel alle parter på og omkring skolen, samt de parter som Trivselsambassadørerne finder relevante udenfor skolen. Samarbejde og dialog er nøgleord hvis tingene skal lykkes, jo flere parter der føler et ejerskab for projektet, jo større er sandsynligheden for at det lykkes og bliver en succes. Nedenfor beskrives nogle af de mulige samarbejdsparter. Samarbejdsparter på skolen Forældrene: Skoles forældrekreds - og den er stor! - er den vigtigste samarbejdspartner i Trivselsambassadørernes arbejde. Hos dem ligger der rigtig mange ressourcer som I kan trække på. De fleste skoler har kontaktforældre/klasseforældreråd i de enkelte klasser, som det er muligt at etablere kontakt til og med deres hjælp få fat i de øvrige forældre. På mange skoler afholder skolebestyrelsen et årligt møde med kontaktforældrene. Som Trivselsambassadører kan I spørge om I ikke må deltage på dette møde, hvor I fx kan præsentere jer, jeres planlagte aktiviteter og få opbygget dialogen og netværket med kontaktforældrene. Eleverne: Alle elever ønsker en skole hvor der er trygt at være og lære. Det er derfor vigtigt at få eleverne med i aktiviteterne og høre deres forslag til hvordan trivslen på skolen bliver endnu bedre. Skolerne har etableret elevråd, som typisk består af elever fra de ældste årgange. Flere skoler har også det de kalder et lille elevråd som består af elever fra de mindste årgange og det er vigtigt at I får begge elevråd inddraget. Medarbejderne: Medarbejderne er lærerne, pædagogerne, lederne, skolesekretæren, servicemedarbejderne og de er alle meget vigtige for arbejdet med trivslen på skolen. Trivselsambassadørerne må dog respektere, at det ikke altid er muligt at medarbejderne kan deltage i aktiviteter, selvom deres deltagelse altid er ønskeligt. Men det er også vigtigt, at aktiviteterne ikke stoppes af denne årsag. AKT-lærer/ Relations-vejleder: En særlig samarbejdsgruppe på skolen er AKTlærerne/ Relations-vejlederne. Herefter kaldet AKT-netværket. Det er ikke alle skoler der har et AKT-netværk, her kan der i stedet være et AKT-netværk i kommunen, som er klar til at rykke ud på de enkelte skoler. At være AKT-lærer betyder, at man arbejder med elever, der har problemer med Adfærd, Kontakt eller Trivsel. Eller sagt på en anden måde børn, der ikke trives / ikke har det godt i skolen. Det kan fx. være på grund af mobning, problemer hjemme, ensomhed, følelsen af at være anderledes, oplevelsen af at være udenfor fællesskabet, lavt selvværd, dårlige vaner, alkohol og meget mere. Et AKT-netværk arbejder med eleven, mens eleven er i skole. AKT-netværket er skolens/lærernes ressourcepersoner på områder, der vedrører elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø. De iværksætter initiativer inden for trivselsområdet på skolen, vejleder og superviserer om klassens sociale samspil samt bistår kollegerne med at undervisningsdifferentiere i forhold til de af klassens elever, der har vanskeligheder i forhold til adfærd, kontakt og trivsel. AKT-netværket er skolens/ lærernes konfliktløser-team. Da Trivselsambassadørernes arbejde foregår i grænselandet mellem hjem og skole vil et tæt samarbejde med AKTnetværket være oplagt. Trivselsambassadørernes samarbejde med AKT-netværket i dets rolle som støtte for lærerne i konkrete problemstillinger og dets mere generelle arbejde på skolen, vil give en klar synergieffekt for trivslen på skolen. I dette samarbejde vil Trivselsambassadørerne forestå arbejdet vedr. mobning og trivsel med skolens forældrekreds. Trivselsproblemer i en klasse eller på tværs af klasser løses ikke uden inddragelse af forældrene og her kan et samarbejde mellem AKT-netværket og Trivselsambassadørerne være specielt frugtbart idet de kan henvende sig til hver deres part (medarbejderne og forældrene) og hver især kan de sikre en ligeværdig og positiv dialog om løsning af problemstillingerne. 17

10 Samarbejde med institutioner i tilknytning til skolen SFO, Fritidshjem, Klub: Det er jo den del af skolens elever der fortsætter her efter skoletid og eventuelle konflikter kan således flytte med. Der er ofte etableret forældreråd i institutionerne som I kan samarbejde med, ligesom det vil være naturligt at samarbejde med institutionens medarbejdere i forbindelse med planlægning af aktiviteter, så der ikke dobbeltbookes på dagene. Medarbejderne inviteres naturligvis med til aktiviteter for deres børn Børnehaven: Skolen modtager børnene fra børnehaven og det er derfor naturligt med et samarbejde også for at forebygge mistrivsel allerede inden skolestarten. Eleverne i indskolingen kender også børnehaven og pædagogerne der. Måske kan der etableres en venskabsordning mellem indskolingseleverne og børnene i børnehaven. Også børnehaven har en forældrebestyrelse, der eventuelt kan samarbejdes med. Kommunens øvrige skoler: Børn, og måske især teenagerne, har ofte kontakt til hinanden på tværs af skolerne. Derfor er det en god ide at Trivselsambassadørerne etablerer et godt netværk mellem alle kommunens skoler, hvor I kan udveksle erfaringer og idéer. Det vil også være muligt at iværksætte tiltag sammen med en eller flere af kommunens skoler eller med skolens eventuelle fødeskole/r. Samarbejdsparter uden for skolen Bedsteforældrene: Det er også en mulighed at invitere til arrangementer hvor bedsteforældre er en ekstra ressource. Det kan fx være ved historiefortælling, fælles madlavning, kreative dage med strikning, træarbejde m.v. SSP: Langt de fleste kommuner har et SSP-samarbejde, som er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet organiserer kommunens kriminalitetsforebyggende indsats over for børn og unge. Målsætningen for SSP er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. SSP-netværket bruges også til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats. Målet med SSP er også at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der er lokalt. Det kan være på det tværfaglige og tværsektorielle grundlag og fagligt i de enkelte områder: skolen, socialvæsenet, politiet, institutionerne, boligområdet, fritidsområdet og det kulturelle område. Hertil kommer at SSP-samarbejdet gennem projekter og ved en speciel indsats forsøger at hindre unge og grupper af unge med uhensigtsmæssig social adfærd, herunder kriminel adfærd, i at opstå og udvikle sig. De er altid godt for forældre at vide hvad der foregår i lokalområdet man bliver ofte overrasket! Derfor er SSP oplagt at inddrage som samarbejdspartner bl.a. som oplægsholdere. PPR: Alle kommuner i Danmark har tilknyttet en Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, PPR, som kan yde vejledning både før skolestart og/eller senere hen i skoleforløbet. Medarbejderstaben i PPR udgør et tværfagligt team, og derfor har konsulenterne forskellige faglige baggrunde. Nogle er kliniske psykologer, mens andre fx er skolepsykologer, socialrådgivere, lærere eller pædagoger, talekonsulenter med pædagogisk ekspertise eller fysioterapeuter. PPR kan være rigtig gode som oplægsholdere omkring børns udvikling, trivsel og sundhed. De kan også fortælle om og give gode forældretips om tweenies og teenagere. 19

11 Trivselsambassadørernes fremtid Idrætsforeninger og sportsklubber: Der er mulighed for at samarbejde med de lokale idrætsforeninger og sportsklubber, det kan fx være ved afholdelse af motionsdage hvor der er brug for instruktører i orienteringsløb, stavgang, motionsløb, boksning, teakwondo m.v. Foreninger og klubber: Her tænkes fx på spejderne, folkedanserklubben, borgerforeningen, sogneforeningen m.v. Disse foreninger vil også kunne inddrages ved arrangementer som bl.a. instruktører. Erhvervslivet: Det lokale erhvervsliv vil fx kunne stille op ved informationsaftener for udskolingseleverne og deres forældre omkring de unges erhvervsvalg. Invitere på virksomhedsbesøg, tilbyde praktikpladser m.v. Forældrerådgivningen: Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, som er finansieret af Undervisningsministeriet for en treårig forsøgsperiode med start den 1. januar Den har til formål at give råd og vejledning til forældre, der oplever, at deres barn har problemer i skolen, og til alle parter omkring skolen. Natteravnene: Afhængig af hvordan de store elever samles om aftenen og om der er etableret natteravne i område, kan dette være en god samarbejdspartner der, tilsvarende SSP, også vil kunne fortælle forældrene i udskolingen om hvordan nattelivet egentlig foregår blandt de unge. Som nævnt i starten af denne folder er det efter afslutningen af kampagnen Sammen mod mobning Skole og Samfunds hensigt at understøtte Trivselsambassadørordningen, så den fremover bliver en fast bestanddel af skolens liv og skolebestyrelsens virksomhed. Alle Trivselsambassadører meldes ind til Skole og Samfunds sekretariat som vil registrere dem, så det er muligt at kommunikere med dem direkte via mail eller post. Skole og Samfund vil løbende følge op på Trivselsambassadørernes virke bl.a. gennem vore kommunalt baserede lokalafdelinger. Det overvejes løbende hvordan Skole og Samfund kan understøtte Trivselsambassadørernes arbejde bl.a. kurser, nye materialer og aktuel information. Skole og Samfund vil opfordre jer som Trivselsambassadører til at maile til os, hvis I gennemfører aktiviteter eller får gode ideer som andre skoler kan få glæde af. Skole og Samfund har muligheden for at videregive gode ideer, erfaringer m.v. til landets øvrige Trivselsambassadører Ældrecentret / byens ældre borgere: Mange ældre føler sig overflødige og forstår ikke de unge. Netop blandt de ældre findes en masse erfaringer, viden og oplevelser som mange børn og unge vil nyde at høre om. Ligesom mange ældre sikkert vil være glade for at få lidt undervisning i fx det at sende en sms, og det kan børnene hjælpe dem med. 21

12 Materialer til rådighed og nyttige links Projektets hjemmeside Her kan du bl.a. finde filmene Forældre på banen og Sammen mod mobning. Metodehåndbogen Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Og en masse andet nyttigt materiale om trivsel. Trivselserklæringen af 10. marts 2004 (Det nationale samarbejde) Samt inspiration til afholdelse af Skolernes trivselsdag Skole og Samfund Trivselsambassadørernes hjemmeside. Vi arbejder på et intranet for Trivselsambassadører, hvor gode ideer og erfaringer kan udveksles. Her er der mulighed for at se Skole og Samfund publikationer og læse om bl.a. materialet Forældre-/ lærerworkshop DCUM Dansk Center for undervisningsmiljø Her finder du information og materiale bl.a.: >> Undervisningsmiljøvurdering / termometret >> Brug konflikten (elevmægling m.v.) >> Den nationale trivselserklæring >> Skolernes trivselsdag Forældrerådgivningen Kvis Kvalitet i specialundervisningen Her finder du bl.a. under publikationer og derefter pædagogiske værktøjer materialet Den usynlige klassekammerat, som handler om inddragelsen af forældre i forbindelse med problemer i klassen. Mary Fonden Danmarks Radio Legepatruljen Undervisningsministeriet Her kan du under afsnittet love og regler bl.a. finde Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen Skolestyrelsen Det Kriminalpræventive Råd BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk Børnerådet Danmarks Lærerforening Danske Skoleelever KL Kommunernes Landsforening Red Barnet Red Barnet Ungdom Skolelederne 23

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Sammen mod mobning Indledning Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter trivselserklæringen.

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

1. Informationsbrev til forældre

1. Informationsbrev til forældre Bøgeskovskolen Koldskær 8 8850 Bjerringbro Tlf. 87 51 54 00 SFO tlf. 86 68 36 95 skole.boegeskov@viborg.dk www.boegeskovskolen.dk 1.10.2010 1. Informationsbrev til forældre 2. Inspirationshæfte om Trivselsambassadører

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Skolen på Nyelandsvej, profil: Mobningsfri skole Skolen har så at sige ingen mobningsproblemer, men for fortsat at sikre en mobningsfri skole,

Skolen på Nyelandsvej, profil: Mobningsfri skole Skolen har så at sige ingen mobningsproblemer, men for fortsat at sikre en mobningsfri skole, Skolen på Nyelandsvej, profil: Mobningsfri skole Skolen har så at sige ingen mobningsproblemer, men for fortsat at sikre en mobningsfri skole, arbejder vi målrettet med konfliktløsning. Metoden bygger

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Skolen på Nyelandsvej Skolebestyrelsen Møde med klasserepræsentanterne. 18. November 2008

Skolen på Nyelandsvej Skolebestyrelsen Møde med klasserepræsentanterne. 18. November 2008 Skolen på Nyelandsvej Skolebestyrelsen Møde med klasserepræsentanterne 18. November 2008 1 Møde med klasserepræsentanterne. Dagsorden: 1. Orientering fra skolen og skolebestyrelsen, herunder diverse nyt

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 137 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd UDU alm. del, samrådsspørgsmål Z-Ø Folketingets

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Trivselspolitik på NIF

Trivselspolitik på NIF Trivselspolitik på NIF Everybody matters Hvad forstår vi ved god trivsel: God trivsel er, når barnet er trygt og derfor åbent og tillidsfuldt kan deltage i skolens sociale og faglige liv. Hvad forstår

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Antimobbestrategi for Kirkeskolen

Antimobbestrategi for Kirkeskolen Antimobbestrategi for Kirkeskolen Gældende fra den 1. februar 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? - Vort fælles mål er at skabe en skole, hvor vi alle trives og er trygge - På Kirkeskolen

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om Forældre samarbejde I forhold til trivsel og læring Hornsyld Skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland,

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Sortedamskolens trivselsplan 2013/2014

Sortedamskolens trivselsplan 2013/2014 Sortedamskolens trivselsplan 2013/2014 Den 17. maj 2010 blev nedenstående trivselsplan for skoleåret 2010/11 vedtaget af lærerne på Sortedamskolen. Hensigten med trivselsplanen er, at skabe et fælles fodslag

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for Kundby Friskole Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Alle parter omkring eleverne er bekendte med strategien og er ansvarlige

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Revideret 2011/12 Udgivet efteråret 2012 Hvorfor beskæftige sig med mobning? Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed. Børn, der mobbes, mistrives

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst.

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance.

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og

Læs mere

Trivsel i skolen også en forældreopgave

Trivsel i skolen også en forældreopgave Trivsel i skolen også en forældreopgave Referat fra kontaktforældremøde afholdt d. 26. oktober 2011. Onsdag d. 26. oktober blev der på skolens bibliotek afholdt kontaktforældremøde, hvor ssp konsulenterne

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser.

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Undervisningsministeriet udsendte i august 2016 en fælles aktionsplan mod mobning i daginstitution, grundskole og på ungdomsuddannelser i Danmark (vedhæftet

Læs mere

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed 1. Indledning I notatet redegøres for kampagnen Sammen mod mobning for trivsel,

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde

Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde - samlet blandt skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere i Skive Kommune Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Erfaringer og ideer til skole-/hjemsamarbejde

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Forventninger. Skåde Skole

Forventninger. Skåde Skole Forventninger Skåde Skole Indledning Hvorfor denne folder Vi tror på: At en god skole er en skole, hvor børnene trives og har lyst til at være. At en god skole er en skole, hvor alle børn indgår i et forpligtende

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri!

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Handlingsplan for indsats mod mobning på Bislev Landsbyordning Forord I sommeren 1999 blev der ved Bislev Skole nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere