Fokuspunkter i høringssvar til Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokuspunkter i høringssvar til Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark."

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/9717 Dato: 17. november 2010 Udarbejdet af: Anne Uller / Alice Skaarup Jepsen Telefon: Notat Fokuspunkter i høringssvar til Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark. Baggrund Forslaget til Fødeplan er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger for Svangreomsorg, som udkom i Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området fra Desuden er forslaget til fødeplan tilrettelagt i overensstemmelse med den seneste specialeplanlægning. Forslaget til Fødeplan afløser de tidligere amters fødeplaner og sikre en harmonisering på området. I efteråret 2009 påbegyndte en tværfaglig og tværsektoriel Styregruppe vedr. regional Fødeplan et arbejde med henblik på udfærdigelse af forslag til en harmoniseret og revideret plan. Forslaget til Fødeplan beskriver endvidere nye tiltag for området samt kommer med en række fremadrettede anbefalinger. Styregruppen har haft nedsat 8 temagrupper. Disse temagrupper har arbejdet med forskellige temaer jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, f.eks. tilbud til særlig udsatte grupper, fødsels- og familieforberedelse, barselstilbud, visitationsretningslinjer med mere. Temagrupperne har været nedsat på tværs af sygehusenhederne og sammensætningen har været både tværfaglig og tværsektoriel. Formålet med Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark er at tilbyde gravide og fødende et kvalificeret og attraktivt tilbud under graviditet, fødsel og barsel. Et sammenhængende, genkendeligt og ensartet forløb på tværs af fag- og sektorgrænser i regionen, hvor kvinden/familien og barnet er i centrum. Tilbuddene deles op i generelle tilbud til alle, og i tilbud til særlige udsatte det vil sige kvinder som er særlig udsatte af psykisk, fysisk eller sociale årsager. Overordnet er intentionen, at det normale svangreforløb skal forblive normalt, og at kvinder/familier med behov, skal tilbydes mere målrettet støtte, rådgivning og vejledning via forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i både regionalt og kommunalt regi. Hermed udnyttes ressourcerne i sundhedsvæsnet bedst muligt - også ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der er lagt særlig vægt på forberedelse af den gravide familie til den forestående fødsel og tiden efter fødslen i form af forbedret fødsels - og forældreforberedelse til alle, og der er foreslået en differentiering af tilbuddet i forhold til de mere udsatte gravide/familier. Nærværende Forslag til Fødeplan blev sendt i høring efter regionsrådets indstilling den 23.august Høringsfasen blev afsluttet 8. oktober, og der er indkommet i alt 52 høringssvar. Dette notat beskriver de væsentligste udfordringer som er blevet påpeget via høringssvarene til Forslag til Fødeplan og efterfølgende drøftet i Styregruppen til Fødeplan. Udfordringerne er emneopdelt og efter hvert emne er der et kort afsnit med styregruppens kommentarer: Følgende beskrives:

2 1. Ambulante fødsler, herunder barselshvile 2. Nedlæggelse af jordemoderkonsultationer 3. Hjemmefødsler 4. Andet Ad.1 Ambulante fødsler, herunder barselshvile Høringssvarerne vedrørende ambulante fødsler påpeger: Tanken om indførsel af ambulant fødsel til ukomplicerede forløb er som udgangspunkt god, men størstedelen af kommunerne og de øvrige høringsparter giver udtryk for bekymring over at det især for førstegangsfødende kan medfører utryghed og usikkerhed for den nybagte familie og dermed et øget ressourcetræk på sundhedsplejen i kommunen. På det organisatoriske plan menes antallet af ambulante fødsler at medføre behov for et til flere ekstra besøg ved sundhedsplejen. Besøget 3 5. dagen menes ikke at kunne udgøre et etableringsbesøg, men et besøg, hvor der skal være særlige fokus på amning/ernæring, trivsel, gulsot og moderens fysiske og psykiske tilstand. Nogle kommuner mener at ca. 20 % vil have behov for mere end et ekstra besøg. Det opleves også uklart formuleret i Forslag til Fødeplan, hvornår der sker overdragelse mellem sygehus og sundhedspleje. Generelt opleves forslaget om ambulant fødsel som en opgaveglidning/opgaveoverdragelse fra region til kommuner, som har konsekvens for kommunens planlægning, opgaveløsning og økonomi. Fra sygehusledelsesside er der også bekymring omkring kommunernes opfølgning ved indførelse af ambulante fødsler, og det foreslås fra OUH, at man i regi af sundhedssamarbejdet opfordrer kommunerne til i fællesskab at fastlægge en standard for sundhedsplejens tilbud for at undgå den risiko det er, at fødestederne må indrettes sig på forskellige tilbud fra kommunernes sundhedspleje. 1.1 Styregruppens kommentar I Forslag til Fødeplan bliver det foreslået, at kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel udskrives tidligt det vil sige indenfor 24 timer efter fødslen til barselshvile i eget hjem. Dette betegnes i Forslag til Fødeplan som ambulant fødsel. En del fødende vil finde det hensigtsmæssigt at tage hjem direkte fra fødegangen når fødslen er vel overstået og familien har fået de nødvendige informationer, ca. 4-6 timer efter fødslen. Men rammen er overordnet et tilbud om indlæggelse efter fødslen i op til 24 timer til alle. Der vil gennem hele forløbet foregå en faglig vurdering af kvinden/familiens tilstand, og der bliver taget hensyn til såvel fysiske, psykiske og sociale forhold hos mor og barn inden udskrivelse fra fødestedet. Endvidere vil udskrivelsen foregå i en dialog med den nybagte moder og hendes partner. Hvis en nybagt mor er utryg ved at skulle hjem til barsel, går personalet i dialog med kvinden for at afdække årsagen til utrygheden. Dette med henblik på, målrettet at kunne støtte, rådgive og vejlede kvinden/familien. Ingen, som vurderes at have behov for indlæggelse, vil blive udskrevet tidligt. Til at understøtte den tidlige udskrivelse, lægges der stor vægt på forberedelse i graviditeten, dels i forbindelse med besøg hos egen læge og jordemoder, dels gennem øget tilbud om forældre- og fødselsforberedende undervisning. I denne forberedelse foreslås sundhedsplejen - efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen - inddraget for at sikre et godt og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Dette har tidligere været praktiseret på nogle fødesteder, og Styregruppen finder at de positive erfaringer bør udbredes til hele regionen, som en del af det tværsektorielle samarbejde omkring de gravide. Side 2 af 7

3 Som et væsentligt supplement til den tidlige udskrivelse, oprettes der barselsklinikker ved alle fødesteder. Med barselsklinikkerne påtager regionen sig ansvaret for og giver et sundhedsfagligt tilbud - med henblik på at understøtte det nyfødte barn og moderens/familiens trivsel i de første dage efter fødslen og indtil 7 dage efter udskrivelsen. Der vil være særlig fokus på barnets trivsel og ernæring, amning, tegn på udvikling af gulsot hos barnet og moderens sundhed og trivsel generelt. Der vil være mulighed for telefonisk henvendelse døgnet rundt. Alle får en tid med til besøg i barselsklinikken ved udskrivelsen, og alle bliver dagen efter fødslen kontaktet telefonisk af en jordemoder fra fødestedet. Ved behov vil der være hjemmebesøg ved jordemoder, og hvis man i barselsklinikken finder grund til det, vil mor og/eller barn blive indlagt. Der er i praksis således tale om muligheden for åben indlæggelse via barselsklinikken i de første 7 dage efter udskrivelsen. Sundhedsplejersken anbefales af Sundhedsstyrelsen at aflægge besøg i hjemmet dage efter ambulant fødsel. Besøget bør dog altid aflægges senest 7 dage efter hjemkomsten. Denne anbefaling er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge (2007) og de tidligere gældende retningslinjer for svangreomsorg af Det opleves, at det er noget forskelligt fra kommune til kommune, hvornår sundhedsplejen for nuværende aflægger det første hjemmebesøg. I enkelte kommuner finder besøget først sted op til 14 dage efter fødslen. Da det er vigtigt for et trygt og sammenhængende patientforløb og den information, der gives til de nybagte familier, er det hensigtsmæssigt at kommunerne tilbyder et ensartet og genkendeligt tilbud om sundhedsplejebesøg efter fødslen, svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tilbuddet om henvendelse til barselsklinikken står åbent for alle i op til 7 dage efter hjemkomsten, uanset om sundhedsplejen allerede har aflagt besøg i hjemmet. Efter 7 dage overgår familien til den primære sundhedstjeneste. Teksten i Forslag til Fødeplan vil blive tilrettet, så denne arbejdsdeling fremstår tydeligt. Frekvensen af genindlæggelse af nyfødte indenfor 14 dage efter fødslen vil blive monitoreret i henhold til standard 3.4.3, indikator 5, i Den Danske Kvalitets Model, som alle sygehuse skal akkrediteres efter i den nærmeste fremtid. Hvis det viser sig at være et problem i forhold til indlæggelsestiden, vil det indgå i de løbende vurderinger af barselstilbuddet. Vedr. kommunernes ønsker til finansiering af de forventede øgede aktiviteter som følge af indførelse af ambulante fødsler, henvises til tidligere forhandlinger mellem Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner omkring tildeling af DUT-midler til iværksættelse af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger om Svangreomsorg. Af forhandlingsnotatet af 26. februar 2009 fremgår nedenstående: KL rejste oprindeligt et DUT-krav på 5,2 mio. kr. årligt på grund en sætning om, at den kommunale sundhedstjeneste ved udskrivning fra føde- eller barselsgang inden for 2 døgn kan tilbyde et besøg i hjemmet 3-5 dage efter hjemkomsten. Sundhedsstyrelsen har efter DUT-høringen tilpasset anbefalingerne. Det fremgår nu, at sundhedsplejersken ved hjemmefødsler og ambulant fødende (hvorved forstås udskrivning inden for ca. 6 timer) bør aflægge besøg 3. og 5. dag efter fødslen. Det fremgår desuden, at det specielt ved hjemmefødsler og tidlige udskrivninger er vigtigt, at sundhedsplejersken aflægger besøg i hjemmet så tidligt som muligt, og at besøget altid bør ske senest 7 dage efter udskrivning. Tilpasninger er fuldt ud i.o.m. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge hhv. de gældende svangre retningslinjer fra Der er enighed med KL om, at anbefalingerne i den tilpassede form ikke giver grundlag for DUT-krav. Anbefalingerne er samtidig tilpasset, så det fremgår, at alle ambulant fødende tilbydes 2 hjemmebesøg af jordemoderen, hvoraf første besøg bør finde sted 1-2 dage efter fødslen, mens tidspunkt for andet Side 3 af 7

4 besøg aftales med familien efter behov og koordineres med sundhedsplejersken. Dette svarer til de gældende svangre retningslinjer fra Der er enighed med DR om, at tilpasningerne ikke giver grundlag for DUT-krav fra regionerne Antal ambulante fødsler For nuværende er der indført ambulant fødsel for flergangsfødende i Odense, Kolding og Esbjerg. Der er fortsat individuel barsel i Sønderborg/ Haderslev og Svendborg. I alt føder ca. 30 % af alle, svarende til godt ud af regionens ca årlige fødsler, ambulant. Med indførelse af ambulant fødsel til alle ukomplicerede fødende det vil sige den resterende del af flergangsfødende og førstegangsfødende med ukompliceret forløb forventes antallet af ambulante fødsler at stige til ca , i alt ca. 50 % af regionens fødsler. Stigningen er på ca ambulante fødsler. Antallet af ukomplicerede fødsler blandt førstegangsfødende udgør ca. 67 %, men da der er indlagt buffer til kvinder, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager skal tilbydes længere barselsindlæggelse, forventes det, at ca. 40 % af alle førstegangsfødende vil kunne føde ambulant Økonomiske forudsætninger Det er beregnet, at den gennemsnitlige liggetid for ukomplicerede fødsler kan nedbringes med 1,5 døgn med indførelse af ambulante fødsler. Det er forskelligt fra fødested til fødested, hvor mange sengepladser der kan nedlægges, idet man nogle steder allerede har indført ambulante fødsler til ukomplicerede flergangsfødende. I alt er det beregnet, at de flere ambulante fødsler vil frigive ca. 10 senge. Dette svarer til kr. 5,8 mio. for hele regionen. Den økonomiske gevinst er blandt andet forudsat anvendt til følgende forbedringer: en styrket og differentieret indsats til mere udsatte grupper (fysisk, psykisk og socialt) en bedre fødsels- og forældreforberedelse til alle en bedre opfølgning efter fødslen til alle grupper, herunder øget inddragelse af faderen/partneren i forløbet. Den beregnede økonomiske gevinst er helt afgørende for en ressourceneutral gennemførelse af Forslag til Fødeplan. Der er således tale om en omlægning af indsatsen og ikke en besparelse. Sammenfattende indebærer ambulant fødsel i Region Syddanmark tilbud om 24 timers indlæggelse. Kvinder med behov det være sig fysiske, psykiske eller sociale vil blive tilbudt barselshvile. Der er tilbud om jordemoderbesøg i hjemmet efter fødslen ved behov, og tilbud om besøg i barselsklinikken til alle også efter indlæggelse på barsels- eller mor/barn afsnit i op til 7 dage efter hjemkomsten. Det forventes, at den kommunale sundhedspleje tilbyder opfølgning efter fødslen som anført i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Forslag til Fødeplan tilrettes i henhold til ovenstående. Styregruppen foreslår endvidere, at der iværksættes et projekt til monitorering af kvaliteten i forbindelse med indførelse af ambulant fødsel til førstegangsfødende. Ad.2 Jordemoderkonsultationer Der er kun kommet få kommentarer til nedlæggelse af jordemoderkonsultationer. Varde Kommune foreslår at regionen fastholder jordemoderkonsultationen i Ølgod, og Lægehuset i Nr. Lyndelses, OUH, og et par enkeltpersoner, påpeger det problematiske i nedlæggelsen af jordemoderkonsultation i Nr. Lyndelse Lægehus. 2.1 Styregruppens kommentar Antallet af konsultationssteder er foreslået reduceret dels for at sikre en mere rentabel størrelse af den enkelte konsultation, dels for at sikre tilstrækkelig volumen til at kunne give de Side 4 af 7

5 foreslåede tilbud, herunder gruppekonsultation og fødsels og forældreforberedelse. Der er også sket en tilpasning i forhold til den nye kommunestruktur, således, at der er mindst ét konsultationssted i hver kommune. Enkelte kommuner har flere konsultationssteder af geografiske eller befolkningsmæssige årsager. Det er Styregruppens opfattelse, at konsultationen i Ølgod kan opretholdes af geografiske grunde. Dog vil der pga. den mindre volumen ikke kunne gives alle tilbud til de gravide, der i stedet vil blive henvist til jordemoderkonsultationen i Varde. Konsultationen i Nr. Lyndelse kan være hensigtsmæssig at opretholde, dels i forhold til beliggenhed og muligheden for at visitere fødende til Svendborg, dels fordi der foregår et velfungerende tværfagligt samarbejde i lægehuset. Da der findes konsultation i hhv. Fåborg og Ringe, og der ikke er belæg for 3 konsultationssteder i Faaborg-Midtfyn Kommune, anbefaler Styregruppen, at OUH tager stilling til, hvilke 2 konsultationssteder, der skal være i området, hvis Nr. Lyndelse opretholdes. Ad. 3 Hjemmefødsler I høringsmaterialet beskrives 3 hjemmefødselsmodeller: Model 1: Hjemmefødsler varetages af fødestedernes almindelige beredskaber, dvs. det er en tilfældig jordemoder fra vagtberedskabet, som kommer ud til de hjemmefødsler, der er i fødestedets optageområde. Denne model svarer til den nuværende praksis. Model 2: Der oprettes et team af jordemødre (ca. 4) ved hvert fødested, som foruden hjemmefødslerne varetager fødslerne for en gruppe kvinder f. eks gravide med særlige behov. Der er tale om en kombination af kendt jordemoderordning og målrettet hjemmefødselsordning, hvor der er dedikeret ressourcer til hjemmefødslerne, og de varetages af jordemødre, som har særlig ekspertise og interesse for området. De øvrige fødsler tilknyttet teamet bliver varetaget på fødestedet af teamets jordemødre. Model 3: Hjemmefødslerne i regionen bliver varetaget af privatpraktiserende jordemødre, som umiddelbart ikke har tilknytning til/er ansatte på fødestederne. Af høringsmaterialet fremgår det, at et stort flertal peger på model 2, som den kommende hjemmefødselsmodel i regionen. Begrundelserne er dels at modellen sikrer fagligheden og samarbejdet med fødestederne ved evt. overflytning bedst, dels at men med denne model er sikret et tilstrækkeligt antal fødsler pr. jordemoder, samt et godt kendskab til nærmeste fødested. Foreningen af Privatpraktiserende Jordemødre, samt en enkeltperson, fremhæver modellen fra Region Sjælland, hvor alle hjemmefødsler bliver varetaget af en gruppe privatpraktiserende jordemødre. 3.1 Styregruppens kommentar Styregruppen anbefaler entydigt model 2 med et regionalt organiseret hjemmefødselstilbud. Den erfaring og læring, der er i forbindelse med hjemmefødsler, bringes ind i organisationen og giver mulighed for vidensdeling og udvikling også i forhold til sygehusfødslerne. De jordemødre, som betjener hjemmefødslerne vil opnå god faglig erfaring og ekspertise. Modellen sikrer et harmoniseret og dækkende hjemmefødselstilbud i hele region - uanset bopæl. Udgangspunktet i modellen er kendt jordemoderordning, hvor et jordemoderteam (á 4 jordemødre) for hvert enkelt fødested varetager et antal fødsler inklusiv de hjemmefødsler, der hører til sygehusets optageområde. Denne model giver mulighed for forskellige modeller inden for det enkelte fødested alt efter fødestedets størrelse og antal hjemmefødsler i området, ligesom det økonomisk er en mere rentable mode. Antallet af hjemmefødsler er godt 1 % af det nuværende fødselstal, svarende til ca. 120 i hele regionen. Antallet forventes at stige til ca. 2 % med en bedre organisering af området. Det vil Side 5 af 7

6 sige, at der er tale om hjemmefødsler, fordelt med ca. 60 på Fyn og 20 ved fødestederne i hhv. Esbjerg, Sønderborg/Haderslev og Kolding. Da betjening af hjemmefødsler stiller krav om solid erfaring og stærk faglighed, bør det sikres, at jordemødre, som arbejder med dette område har et tilstrækkeligt antal årlige hjemmefødsler, ligesom forsyningsforpligtelsen skal sikres både i forhold til regionens geografi og til alle tider på døgnet/året Kombination af model 2 og 3 En kombination af model 2 og 3 vil, for den private del af modellen udfordre tre væsentlige faktorer: o volumen i forhold til sikre den fornødne faglige erfaring og ekspertise o den geografiske dækningsgrad, o forsyningsforpligtigelsen i forhold til alle tidspunkter på døgnet/året rundt. Dernæst er der ikke DRG på hjemmefødsler, hvorfor finansieringen af honoraret til de private jordemødre skal findes/anvises. Styregruppen/administrationen finder det ikke muligt at skære i de eksisterende beredskaber, hertil er volumen af hjemmefødsler for lille, og regionen SKAL stå med et akut beredskab til såvel hjemme som sygehusfødsler. For at afprøve kombinationen mellem model 2 og 3 kunne der eventuelt foreslås en 2-3 årig forsøgsordning med privat jordemoderbetjening i et afgrænset område. Af faglige hensyn vil det her være meget væsentligt, at jordemødrene har et vist erfaringsgrundlag, et tilstrækkeligt antal årlige fødsler i ordningen og et klart defineret fagligt samarbejde med fødestederne. Ad. 4 Andet. 4.1 Sorggrupper til forældre som mister barn før, under eller lige efter fødslen. Flere høringssvar påpeger vigtigheden af, at der opretholdes/etableres sorggrupper for forældre som mister barn under fødslen i relation til fødestederne. Det opfattes af kommunerne som en så specialiseret opgave, at det bør finde sted ved fødestederne. Landsforeningen Spædbarnsdød fremhæver projektet i Kolding, som de har medvirket i, og vil gerne deltage i lignende projekter ved regionens fødesteder. 4.1 Styregruppens kommentar Styregruppen anbefaler, at der som angivet i Forslag til Fødeplan arbejdes med en model svarende til det tidligere tilbud på OUH, Odense og projektet i Kolding gerne i samarbejde med frivillig organisation som Landsforeningen Spædbarnsdød. 4.2 Sundhedsstyrelsens kommentarer til Forslag til Fødeplan Sundhedsstyrelsens vurderer generelt, at Region Syddanmarks Forslag til Fødeplan er velskrevet og udgør en grundig plan for området. Det er positivt, at forslaget tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og det konstateres med tilfredshed, at Region Syddanmark bl.a. vil tilbyde fødsels - og forældreforberedelse, efterfødselssamtaler samt mulighed for henvendelse på barselsafsnit ved problemer til alle. Ved planlægning af ambulante fødsler til alle ukomplicerede fødsler, opfordres regionen til at sikre, at familien de første dage har kontakt med sundhedsprofessionelle, som kan vurdere om barnet får nok at spise eller er ved at udvikle gulsot uanset hvor barslen finder sted. Det er positivt, at regionen har fokus på det tværfaglige samarbejde med kommunerne, særligt i forbindelse med indførelse af ambulante fødsler til alle. Det anbefales, at samarbejdet mellem region og kommuner indgår som del af sundhedsaftalerne. Vedr. antallet af fødesteder fremhæver Sundhedsstyrelsen, at man tidligere har påpeget overfor Region Syddanmark, at der ved varetagelse af fødsler bør sikres samarbejde med pædiatri med kompetence i neonatologi, og efterspurgt en beskrivelse af hvorledes dette Side 6 af 7

7 sikres på Svendborg Sygehus. Det forudsættes endvidere, at fødsler på Haderslev sygehus stopper når det nye Sygehus Sønderjylland er bygget. Der gøres opmærksom på, at regionen bør informere de gravide og fødende om tilbuddenes karakter på fødestederne. Vedr. fødsler på Ærø bemærkes, at Forslag til Fødeplan foreslår at tilbuddet opretholdes, men at det vil have karakter af hjemmefødsler. Der henvises til brev til Region Midtjylland vedr. fødsler på Samsø, som Sundhedsstyrelsen mener, kan sidestilles med tilbud og udfordringer på Ærø. Der efterlyses en plan med nærmere angivelse af tidshorisont for implementering af de anbefalede tilbud, som ikke findes i dag. 4.2 Styregruppens kommentar Det opfattes meget positiv, at Sundhedsstyrelsen ser så velvilligt på Forslag til Fødeplan, som den foreligger. Sundhedsstyrelsens bemærkninger vedr. fødestedet i Svendborg er ikke nye, de svarer til tidligere bemærkninger til regionens sygehusplan. De øvrige ønskede områder vil blive beskrevet og behandlet nærmere. Vedr. implementering er det hensigten, at Forslag til Fødeplan på udvalgte områder iværksættes snarest muligt, dvs. primo januar Der arbejdes på en overordnet implementeringsstrategi, som Styregruppen til Forslag til Fødeplan vil behandle snarest. Side 7 af 7

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Information Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Graviditeten Hos egen læge Du har været til dit første lægebesøg og har som regel fået udleveret din vandrejournal, som du skal medbringe

Læs mere

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013

LUP fødende 2012. Præsentation af resultater for Region Syddanmark 19-04-2013 2012 Præsentation af resultater for Region Syddanmark 1 - Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for fødende () - Ny viden - er den første landsdækkende undersøgelse af sin art - Fødende kvinders

Læs mere

Sundhedsplejens Telefonvagt

Sundhedsplejens Telefonvagt Sundhedsplejens Telefonvagt i Region Midtjylland Årsrapport 2014 Telefon 7020 8018 Træffes hver dag kl. 17.00 til kl. 19.00 når du er i tvivl, og din egen sundhedsplejerske holder fri Grafisk Service 1228

Læs mere

Puljens samlede bevilling er på 18 mio. kroner. Projektperioden er fra 1. kvartal 2013 til 31. december 2016.

Puljens samlede bevilling er på 18 mio. kroner. Projektperioden er fra 1. kvartal 2013 til 31. december 2016. UDMØNTNING AF SATSPULJEN Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide indkalder hermed ansøgninger fra regionerne fødesteder og kommuner som i fællesskab ønsker at ansøge om tilskud fra puljen

Læs mere

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne.

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne. I Norddjurs kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk social og kulturel forskellighed. Børn/unge i familier, hvor der er fysisk eller psykisk sygdom, sociale problemer

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007 Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse 1 Region Syddanmark og de 22 kommuner Aftalens tilblivelse og revision Organisatorisk: Arbejdsgruppen Intensivt tidsforløb Drøftelser og

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

N O T A T. 22. november 2007 j.nr. 7-203-05-116/1/KRSB

N O T A T. 22. november 2007 j.nr. 7-203-05-116/1/KRSB N O T A T Forslag til fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Region Syddanmark har den 6. november 2007 sendt Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark forslag til ny sygehusstruktur i høring. Forslag til

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg Afdeling: Økonomi- og Planlægningsstaben Udarbejdet af: Anja Klinge Søndergaard Journal nr.: 2-52-00076-2008 E-mail: anja.soendergaard@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 8. juli 2009 Telefon: 6541 2053 Notat

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Ribe Amtsråd Region Syddanmark

Ribe Amtsråd Region Syddanmark Ribe Amtsråd Region Syddanmark Henvendelse fra Region Syddanmark har modtaget brev af 22. juni 2006 fra Region Syddanmark vedr. akut PCI på Hjertecenter Varde. Det fremgår af brevet, at udgangspunktet

Læs mere

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader

Sammenhængen mellem alkohol under graviditeten og risikoen for fosterskader Forebyggelse og behandling af børn med medfødte alkoholskader - et sundhedsfagligt prioriteret område Else Smith, administrerende direktør Temadag for læger torsdag den 2. maj 2013 Tivoli Congress Center

Læs mere

Planlagt forebyggende indsats i forhold til unge gravide, unge mødre og forældre med efterfødselsreaktioner fra Mødrerådgivningen m/k for 2017

Planlagt forebyggende indsats i forhold til unge gravide, unge mødre og forældre med efterfødselsreaktioner fra Mødrerådgivningen m/k for 2017 Planlagt forebyggende indsats i forhold til unge gravide, unge mødre og forældre med efterfødselsreaktioner fra Mødrerådgivningen m/k for 2017 Mål: Målet med den tidlige indsats er: - at forhindre udviklingsskader

Læs mere

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund.

De største grupper af nydanskere i Svendborg, er nydanskere med tyrkisk, vietnamesisk, ex. Jugoslavisk og tamilske baggrund. Generelle oplysninger Ansøger: Sundhedsplejen i Svendborg Kommune Projektets titel: GO`start gennem fælles indsats Projekt start: 1/9-2011 Projekt slut: 1/9-2013 Resumé af projektet Formålet med projektet

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Fødsels - og forældreforberedelse

Fødsels - og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/21 385 Telefon: 76631313 Dato: 11. februar

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 74 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 74 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 74 Offentligt N O T A T Til medlemmerne af Folketingets Uddannelsesudvalg Tirsdag den 24. november 2009 er der åbent samråd i uddannelsesudvalget om direkte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE I N PUT TIL T E MADRØFTELSE Det nære sundhedsvæsen Kommunernes sundhedsindsats er vokset siden kommunalreformen. Hvor kommunerne i mange år har arbejdet med sundhedstjenester til børn, arbejder alle kommuner

Læs mere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Info om: Kommunal dagpleje - der er d.d. 57 kommunale dagplejere. Godkendes og ansættes af Tønder Kommune til pasning af 4 børn med mulighed

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen

Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2010 KOMMUNERNE I REGION SJÆLLAND & BORNHOLM 13. maj 2011 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning

Læs mere

Til. ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere:

Til. ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere: Til Ansøger s generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere: Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i patologisk anatomi og diagnostisk radiologi Regioner og

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder. Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder. Regionshospitalet Hammel Neurocenter Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder Regionshospitalet Hammel Neurocenter Fire specialiseringsniveauer Almen genoptræning Basalt niveau Avanceret niveau

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen Dialogbaseret aftale mellem Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen 2016 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der

Læs mere

Spørgsmål angående rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende

Spørgsmål angående rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis NOTAT Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis Revideret version af 25/2 2013 Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med

Læs mere

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2012 Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup 1. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Undersøgelse af den Relationelle koordinering i projektet En god start-sammen i Hjørring kommune og Sygehus Vendsyssel

Undersøgelse af den Relationelle koordinering i projektet En god start-sammen i Hjørring kommune og Sygehus Vendsyssel Undersøgelse af den Relationelle koordinering i projektet En god start-sammen i Hjørring kommune og Sygehus Vendsyssel Afslutningskonference for Satspuljeprojekt: Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

Region Syddanmark. Det gode genoptræningsforløb

Region Syddanmark. Det gode genoptræningsforløb Region Syddanmark Det gode genoptræningsforløb Projektbeskrivelse til ansøgning om projektstøtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklingsog analysepulje 2006 Odense den 3. april 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Indhold Formål:...2 Organisatorisk forankring:...2 Projektstyring:...2 Økonomi...2 Særlige afsatte puljemidler...2 Eksterne aktiviteter:...3

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen

Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2014 Kommunerne i Region Sjælland & Bornholm 22. november 2015 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen SUNDHEDSPLEJERSKETELEFONEN

Læs mere

Slutevaluering af forebyggelsesprojekt vedr. udgående Akut-team på Herlev Hospital i samarbejde med Egedal, Gladsaxe og Herlev kommuner

Slutevaluering af forebyggelsesprojekt vedr. udgående Akut-team på Herlev Hospital i samarbejde med Egedal, Gladsaxe og Herlev kommuner Planlægningsafdelingen Til: Region Hovedstaden Herlev Hospital Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Telefon 44 88 40 00 lokal 84698 Fax 44 88 43 43 Mail Petben01@heh.regionh.dk Dato: 23. juni 2009 Slutevaluering

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Lykkebo Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Lykkebo Skole Bilag 59 Fremtidens Fritidstilbud ved Lykkebo Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Serviceniveau for Ledsagelse efter 85 i Serviceloven Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Til borgere, pårørende og medarbejdere på handicapområdet

Læs mere

PLO s politik vedr. samarbejdet med kommunerne

PLO s politik vedr. samarbejdet med kommunerne PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 28-11-2015 Sagsnr. / Dok.nr. 2015-913 / 1116971 PLO s politik vedr. samarbejdet med kommunerne Indledning Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet hen

Læs mere

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner 3. november 2015 Notat vedr. kommunale akutfunktioner Dette notat er godkendt i Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering 3/11/15 som en 1. version. Der pågår arbejde med en 2. version

Læs mere

Principper for rådgivningen via de lægefaglige specialeråd

Principper for rådgivningen via de lægefaglige specialeråd Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Principper for rådgivningen via de lægefaglige specialeråd i Region Midtjylland Baggrund

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 20. august 2008 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Patientinformation. Vending af foster i sædestilling

Patientinformation. Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending foregår.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune

Læs mere

2012-10. Omsorg for levendefødte, uafvendeligt døende børn (efter sen abort) 7. maj 2012

2012-10. Omsorg for levendefødte, uafvendeligt døende børn (efter sen abort) 7. maj 2012 2012-10 Omsorg for levendefødte, uafvendeligt døende børn (efter sen abort) I nogle artikler i Ekstra Bladet fra april 2011 var der kritik af behandlingen af levendefødte børn, der kommer til verden efter

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent 7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent Udvalget for fremtidens sygehuse 2068433 Brevid: Resume På mødet den 5. marts 2013 drøftede Udvalget for fremtidens sygehuse belægning

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse 0.5 2016-03-04 ASHD, BDK Første udkast på baggrund

Læs mere

Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017

Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017 Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser 2016-2017 For private institutioner kan der søges om støttemidler til børn. For alle institutioner kan der søges om

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen

Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2011 KOMMUNERNE I REGION SJÆLLAND & BORNHOLM 22. april 2012 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning

Læs mere

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Kommunens overordnede målsætning for standarden: Bidrage til lige muligheder for udfoldelse, udvikling

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk KWA/

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af fastholdelse af den oprindelige løsningsmodel

Baggrund for forvaltningens anbefaling af fastholdelse af den oprindelige løsningsmodel Bilag 11 Fremtidens Fritidstilbud ved Sønderbro Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis 2013 Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg

Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg Dato: 11-04-2011 Sagsnr.: 190-2010-28719 Dok.nr.: 190-2011-66748 Baggrund Børne- og Skoleudvalget har vedtaget

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE Formålet med ordningen har været at undersøge, om en fast tilknyttet læge på et plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. 1 Dokumenteret effekt af ordningen

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for 2011-2014 mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark.

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for 2011-2014 mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 16. november 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet.

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Indledning. I Randers Kommune arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt med rehabilitering på flere fronter.

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Sygehus Thy Mors Ammepolitik - Forældreudgave

Sygehus Thy Mors Ammepolitik - Forældreudgave Besøgstider hos barselspatienter: Kl. 14.30-16.00 og kl. 18.30-20.00, fædre undtaget. Vi opfordrer dig til at fortælle familie og venner, at besøgstiderne på Sygehus Thy-Mors skal overholdes. Amning er

Læs mere

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient

Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient 2. oktober 2012. 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Forløbsoversigt for indsatsen før evt. ambulant forløb eller indlæggelse... 4 3

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN FREDENSBORG KOMMUNE 16. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Fredensborg Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Fredensborg

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning

Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning Overordnede kommentarer: MTV ens konklusioner fremhæves ofte som konklusioner om alle former for patientuddannelse.

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus byråd Den 18. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940-2805 Jour. Nr.: AAK/2004/00333-30

Læs mere

Økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet

Økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Birgitte Ebbe Mathiesen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Birgitte.Ebbe.Mathiesen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/11042 Telefon: 76631334 Dato:

Læs mere

Nyvurdering af administrativ organisation

Nyvurdering af administrativ organisation Nyvurdering af administrativ organisation Fra kommissoriet Målet har været at sikre en administration, der fremstår maksimalt trimmet, og som på den ene side kan levere effektiv betjening af borgerne

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling D Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden

Læs mere

IMPLEMENTERING AF SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE

IMPLEMENTERING AF SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE TILGANGE OG REDSKABER PJECE OM IMPLEMENTERINGSKAPACITET OG IMPLEMENTERINGSPROCESSEN INSPIRATION IMPLEMENTERING AF SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE Tilgange og redskaber baseret på erfaringer

Læs mere

Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse

Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse Valg af medlemmer til Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse Begrundelse for og kommentarer til vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen November 2015 1 Baggrund På den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge BEK nr 1344 af 03/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., sagsnr. 1007347 Senere ændringer til

Læs mere

Information til gravide. Igangsættelse af fødslen

Information til gravide. Igangsættelse af fødslen Information til gravide Igangsættelse af fødslen Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-obstetrisk afdeling Information om igangsættelse af fødslen Igangsættelse af fødslen sker efter en lægelig vurdering.

Læs mere

Strategiske mål 2012 SYGEHUS SØNDERJYLLAND. Kvalitet døgnet rundt

Strategiske mål 2012 SYGEHUS SØNDERJYLLAND. Kvalitet døgnet rundt Strategiske mål 2012 SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt 2 Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan frem mod 2013.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 19. januar 2010 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. ændring af patientklagesystem Det er med stor interesse, at Danske

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Bilag kommentardokument til Fødeplan for region Hovedstaden fra hovedstadskredsen af Jordemoderforeningen, 27. september 2010

Bilag kommentardokument til Fødeplan for region Hovedstaden fra hovedstadskredsen af Jordemoderforeningen, 27. september 2010 Bilag kommentardokument til Fødeplan for region Hovedstaden fra hovedstadskredsen af Jordemoderforeningen, 27. september 2010 Til følgende punkter nedenfor har Hovedstadskredsen af Jordemoderforeningen

Læs mere