By- og Boligudvalget BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt"

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: Kontor: Almene boliger Sagsnr.: Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Nedrivning af hele afdelinger) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret ved lov nr af 26. december 2013, lov nr. 263 af 24. marts 2014, 1 i lov nr. 402 af 28. april 2014 og 8 i lov nr. 722 af 25. juni 2014 foretages følgende ændringer: 1. I 20, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter»fortsatte beståen«:» jf. dog 3. pkt.,«. 2. I 20, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:»midlerne kan dog i særlige tilfælde medgå til finansiering af nedrivning af en hel boligafdeling, jf. 92, stk. 2, 2. pkt.«3. I 92, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:»indtil 200 mio. kr. af rammen som nævnt i 1. pkt. kan anvendes til nedrivning af hele boligafdelinger, som har vedvarende høj boligledighed, er mere end 25 år gamle og efter Landsbyggefondens vurdering ikke kan videreføres.«4. I 97 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud til finansiering af nedrivning af en hel boligafdeling, jf. 92, stk. 2, 2. pkt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund I Vækstpakke 2014 indgår, at regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er enige om følgende initiativ: En række almene boligafdelinger i landets yderområder oplever en vigende efterspørgsel, som gør, at afdelingerne ikke kan videreføres eller oplever betydelige lejetab. Det kan bl.a. betyde, at en række gode og energieffektive almene boliger står tomme, idet balancelejen ikke er konkurrencedygtig på det lokale boligmarked. Det aftales, at problemet tages op i efterårets forhandlinger om den fremtidige anvendelse af Landsbyggefondens midler med henblik på at muliggøre yderligere nedrivninger. På den baggrund har problemet som led i forhandlingerne om en ny boligaftale været taget op og det har været drøftet at afsætte en særlig pulje til nedrivning af hele almene boligafdelinger. På den baggrund er der den 2. december 2014 indgået aftale mellem overnævnte parter om at afsætte en del af den samlede nedrivningsramme i Landsbyggefonden til nedrivning af hele almene boligafdelinger. Aftalen skal således ses i sammenhæng med aftale af 28. november 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor, hvori indgår, at der afsættes en pulje til nedrivning på 600 mio. kr. i perioden Lovforslagets indhold 2.1. Nedrivning af hele boligafdelinger Gældende regler Efter almenboliglovens 92 kan Landsbyggefonden af de midler, der er overført til landsdispositionsfonden, yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Der er endvidere fastsat en ramme på 500 mio. kr. inden for hvilken, Landsbyggefonden i perioden kan yde støtte til nedrivning af almene boliger. Efter den gældende finansieringsordning ved nedrivning kan Landsbyggefonden finansiere omkring halvdelen af de direkte udgifter forbundet med nedrivningerne. En mindre del af udgifterne bliver finansieret af Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning. Derudover er der i forbindelse med nedrivningerne behov for kapitaltilførsel til dækning af udgifterne til fysisk nedrivning, genhusning og låneindfrielse. Kapitaltilførslen fordeles efter den såkaldte femtedels-ordning, hvor Landsbyggefonden typisk bidrager med 2/5, mens boligorganisation, kommune og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5. Landsbyggefonden kan dog finansiere op til 3/5 af kapitaltilførslen. Det er et krav, at kommunen og ministeren for by, bolig og landdistrikter godkender nedrivning af almene boliger. 2 af 6

3 Forslag vedrørende nedrivning af hele boligafdelinger Landsbyggefonden støtter i dag udelukkende nedrivninger med henblik på en afdelings videreførelse. Der findes imidlertid en række afdelinger, hvor forholdene er af en sådan karakter, at der ikke er udsigt til, at de fortsat kan bestå. Det foreslås derfor, at Landsbyggefonden, hvor boligerne ikke kan sælges til anden side, får mulighed for at støtte nedrivning af hele almene afdelinger. Det foreslås samtidig, at Landsbyggefonden kan anvende indtil 200 mio. kr. af nedrivningsrammen hertil. Da hele afdelingen nedrives, og der derfor ikke er lån, der kan videreføres, ydes støtten som tilskud. I lighed med Landsbyggefonden kan boligorganisationer og kommuner kun støtte nedrivning med henblik på afdelingens videreførelse. Det forslås derfor i forlængelse heraf, at boligorganisationer og kommuner får mulighed for at støtte nedrivning af en hel afdeling. 3. Økonomiske for det offentlige Lovforslaget har ikke økonomiske for det offentlige. Det bemærkes, at kommunen skal godkende en nedrivning. Kommunerne har mulighed for at deltage sammen med Landsbyggefonden, boligorganisationerne og kreditinstitutterne på grundlag af frivillige aftaler i finansieringen af nedrivninger. De kommunaløkonomiske skal forhandles med Kommunernes Landsforening. På baggrund af ovenstående vurderes det, at den kommunale medfinansiering ikke giver anledning til kompensation fra staten. 4. Administrative for det offentlige Lovforslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative for kommunerne. 5. Økonomiske og administrative for erhvervslivet Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative for erhvervslivet. 6. Administrative for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have administrative for borgerne. 7. Miljømæssige Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder bestemmelser om overdragelse af udførelsen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse til virksomheder, jf. Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 2012/21/EU (EUT L 7 af , s. 3). Det er vurderet, at nævnte bestemmelser i lovforslaget er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 3 af 6

4 Et udkast til lovforslag er sendt til høring hos følgende organisationer m.v.: Advokatrådet, Advokatsamfundet, Akademisk Arkitektforening, Alzheimerforeningen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP-ejendomme, BAT-Kartellet, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Byfornyelsesrådet, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggesocietetet, Byggeriets Evaluerings Center, Bygherreforeningen i Danmark, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Advokater, Danske arkitektvirksomheder, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Ældreråd, Danske Udlejere, Det centrale Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen af Rådgivende iører FRI, Foreningen til boliger for ældre og enlige, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forsikring og Pension, Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, Håndværksrådet, Kommunekredit, KL, Kollegiekontorerne i Danmark, Kommunernes Revision BDO, Landsbyggefonden, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Ældre Sagen, Lejernes Landsorganisation i Danmark, O.K.-fonden, Praktiserende Arkitekters Råd, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for Etniske Minoriteter og Statens Byggeforskningsinstitut 10. Sammenfattende skema Positive / Mindreudgifter Negative / Merudgifter Økonomiske for stat, kommuner og regioner Administrative for stat, kommuner og regioner Økonomiske erhvervslivet for Administrative erhvervslivet for Administrative borgerne for Miljømæssige Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder bestemmelser, der er omfattet af Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig 4 af 6

5 økonomisk interesse. Det er vurderet, at de nævnte bestemmelser i lovforslaget er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 og 2 Efter lovens 20, stk. 3, anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen. Midlerne anvendes således i forbindelse med nedrivning af en del af afdelingen, idet boligorganisationen medfinansierer nedrivningen sammen med Landsbyggefonden, kommunen og det pågældende realkreditinstitut. Med den foreslåede ændring af 92, stk. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 3, åbnes mulighed for at nedrive hele afdelinger. Boligorganisationen skal fortsat kunne medfinansiere en sådan nedrivning og det foreslås derfor, at dispositionsfonden i særlige tilfælde kan medgå til finansiering af nedrivning af en hel afdeling. Om baggrunden og de nærmere betingelser for at nedrive en hel afdeling henvises til bemærkninger til 1, nr. 3. Til nr. 3 Landsbyggefonden kan efter de gældende regler alene støtte nedrivning af almene boliger med henblik på den pågældende afdelings videreførelse og fortsatte beståen. Det foreslås, at Landsbyggefonden får mulighed for som en del af rammen til nedrivning - at støtte nedrivning af hele boligafdelinger med indtil 200 mio. kr. i perioden Baggrunden for forslaget er, at der eksisterer et antal afdelinger, som er ramt af høj ledighed og som ikke har udsigt til, at forholdene vil kunne forbedres. Det kan skyldes høj leje kombineret med store renoveringsudgifter, men også at afdelingen er beliggende i områder med manglende efterspørgsel på grund af befolkningstilbagegang. På den baggrund foreslås det, at Landsbyggefonden får mulighed for at støtte nedrivning af hele boligafdelinger, som har en høj vedvarende boligledighed, som er opført for mindst 25 år siden og som efter Landsbyggefondens vurdering ikke kan videreføres. Finansiering af nedrivningen af en hel afdeling vil fortsat finde sted efter den såkaldte femtedelsordning, hvor boligorganisationen, kommunen og realkreditinstituttet bidrager med 1/5 og Landsbyggefonden med 2/5 af de samlede udgifter ved nedrivningen. Kommunens, realkreditinstituttets og halvdelen af Landsbyggefondens bidrag ydes normalt som et lån, der tilbagebetales, når afdelingen får likvide midler i forbindelse med udløb af de oprindelige lån. Ligeledes finansieres en del af de fysiske arbejder ved nedrivning over Landsbyggefondens 5 af 6

6 renoveringsramme, dvs. der optages lån, hvortil der ydes ydelsesstøtte, og hvor den del af ydelsen, som beboerne normalt ville betale, betales som en del af kapitaltilførslen. Nedrivning af en afdeling vil betyde, at der ikke kan optages lån i afdelingen, ligesom der ikke er beboere til at tilbagebetale disse lån. De ovennævnte kapitaltilførsler vil således ikke kunne ydes som lån, men må ydes som et tilskud. Til nr. 4 Efter lovens 97, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen yde lån til almene boligafdelinger i kommunen til formål som nævnt i 92, stk. 1, som bl.a. omfatter driftsstøtte til afdelinger, der har så væsentlige økonomiske problemer, at det kan vanskeliggøre afdelingens videreførelse. På den baggrund deltager kommunen i finansiering af nedrivning af dele af en afdeling. Med den foreslåede ændring af 92, stk. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 3, åbnes mulighed for at nedrive hele afdelinger. Ved nedrivning af en hel afdeling vil medfinansieringen ikke kunne ske i form af lån til afdelingen, da den efterfølgende likvideres. Da kommunen fortsat skal kunne medfinansiere en sådan nedrivning, foreslås det derfor, at kommunen i særlige tilfælde kan yde tilskud til finansiering af nedrivning af en hel afdeling. Om baggrunden og de nærmere betingelser for at nedrive en hel afdeling henvises til bemærkningerne til 1, nr. 3 Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts af 6

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere