Fælles identitetsopfattelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles identitetsopfattelse"

Transkript

1 Institut for Marketing og Statistik Msc in Marketing Kandidatafhandling Vejleder: Karen Brunsø Forfatter: Helle Juul Fælles identitetsopfattelse En analyse af pensionerede ægtepars fælles identitetsopfattelse og den heraf følgende påvirkning af beslutningsprocessen ved valg af ferie. Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet

2 Abstract The purpose of this thesis is to examine the effect of a phenomenon referred to as a common identity perception. This common identity perception is assumed to exist among retired married couples within the age frame of 59 to 69 years of age. The area of interest is the effect of this phenomenon on the buying behavior and the following satisfaction of this segment in relation to their choice of holiday vacation in Denmark. The aim is to provide specific guidance on how to target this segment considering the effect of this common identity perception. The motivation for the subject is a report from the University of Aalborg, which concludes that a common identity perception exists among elderly married couples in relation to their choice of holiday vacation. The present thesis builds on this assumption. To answer the problem statement the thesis builds on a constructivist paradigm consisting of a theoretical study, an empirical analysis and resulting recommendations. In the theoretical study existing literature is discussed and the findings are gathered in ten assumptions. The existing literature is able to answer the problem statement to some extent. However, to acquire further knowledge and to test the assumptions made, an empirical analysis is conducted. By evaluating the findings from the theoretical study along with the knowledge from the empirical investigation it is possible to form recommendations on how the marketing targeted at this segment should be adjusted to take this common identity perception into consideration. The theoretical study is divided into three main areas; the elderly segment, a common identity perception and the decision process evolving the choice of holiday vacation. The effect on satisfaction is investigated separately. The segmentation and investigation of the elder segment result in some characteristics on the segment and their general buying behavior as well as their buying behavior concerning holiday vacations. The segmentation resulting from this chapter consists of Danish retired couples within the age frame of 59 to 69 years of age who have been married for ten years or longer. The following study of the common identity perception is introduced with a definition of the three phenomena within the concept. These phenomena consist of; the effect of the holiday vacation on the couple s perception of themselves as a couple, the effect of

3 the couple s perception of themselves on their choice of holiday vacation, and the holiday vacation as a way for the couple to express their image. These three phenomena are investigated using negotiation-, conflict-, and game theory as well as psychology and sociology. From this chapter assumptions are made which confirms the first two phenomena, but rejects the last. The third area, the buying decision process, is focused on the stage of information search which is undertaken by the spouses separately. The main focus, however, is on the evaluation stage in which separate decisions are made on the time and length of the vacation, the budget, choice of destination, accommodation, and activities. These are all decisions which are presumably made jointly by the couple. The satisfaction or lack of such, which results from the decision having been made by the couple jointly is investigated. It is assumed that the spouses will affect each other both positively and negatively. The knowledge gathered from the theoretical study is captured in ten assumptions, which form the basis for the interview guide for the empirical investigation. By doing so a connection is made between the theoretical study and the empirical investigation, whereby the validity is increased. Ten interviews with married couples that satisfy the segmentation criteria are carried out in the homes of the respondents. The spouses are interviewed separately. The results confirm that the stage of information search is undertaken by the spouses separately. The decisions of time and length of the vacation, the budget, the choice of destination, accommodation, and activities are made jointly and the process is permeated by cooperation and agreements. Individual interests are overruled by common values. The holiday vacation is not a way for the couples to express a common identity. However the assumption of a common identity perception is confirmed in the sense that the couples common values and their compassion and respect for each other are mirrored in their choice of holiday vacation. An effect of satisfaction level between the spouses is confirmed. The evaluation of the assumptions from the theoretical study compared to the results of the empirical investigation form a basis for the formation of some recommendations on

4 how the marketing targeted at this segment should be adjusted to take this common identity perception into consideration. The recommendations are to focus on good layout and on the usability of their webpage, since it is assumed that the cooperation and understand between the spouses results in a shortening of the buying process. The focus should, however, also be to provide sufficient information for those of the segment for whom it is decisive that such is available. The marketing illustrations should not contain too many sponsored ads, and models used should be neither young nor old, but rather younger adults. It should be noticed that both sexes search for information and that the holiday vacation is chosen on the basis of common interests. Therefore segmentation based on experiences is recommended. Since the information search is carried out separately information might be subject to mistranslation from one spouse to the other. This might cause incorrect expectations. To prevent this from happening it is recommended to formulate a few phrases, which outlines the advantages of this city or accommodation for the spouse to remember. It is important for these phrases to be precise and trustworthy.

5 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Problemstilling Problemformulering Begrebsafklaring Afgrænsninger Motivation og anvendelse Videnskabsteori Metode og struktur Kildetilgang... 9 Teoretisk studie Det ældre segment Segmenteringsvariable Segmentet Segmentets forbrugs- og ferietendenser Delkonklusion Fælles identitetsopfattelse Den verbale side Den nonverbale side Delkonklusion Beslutningsprocessen ved valg af ferie Købeadfærd Processens stadier Delkonklusion Tilfredshed Tolkning af tilfredshed Delkonklusion Antagelser Empirisk undersøgelse Analysedesign Målformulering Metode Interviewguide Respondenter Evaluering af processen Evaluering af interviewene... 43

6 7.7 Delkonklusion Konklusion Anbefalinger Anbefalinger Fokus på overskuelighed og uddybning Fokus på begge køn og deres fælles interesser Kontrol over forventninger Perspektivering Respondenterne Interviewguiden Grundlag for videre undersøgelser Vurdering af data og teori Litteraturfortegnelse Bilag

7 Indledning 1. Indledning På det globale plan er turismen i fremgang, mens dansk turisme mister vigtige markedsandele til udlandet. Den samlede oplevelsesøkonomi er spået en høj vækst, idet forbrugerne lægger stadig større vægt på oplevelsen tilknyttet forbruget (Dansk Erhverv, 2009). En undersøgelse foretaget af VisitDenmark i foråret 2008 viser, at segmentet i aldersgruppen 60+ i forbindelse med deres ferier bruger flere penge pr. overnatning, samt holder længere og flere ferier end øvrige turister (VisitDenmark, 2008). Samtidig er det en kendsgerning, at den danske befolkningssammensætning bliver ældre de kommende år (Danmarks Statistik nr ), og forbrugerne i aldersgruppen 60+ udgør et købestærkt segment (kristeligt-dagblad.dk, 2009). Dette gør segmentet til en interessant målgruppe for udbydere af overnatninger i såvel Danmark som udlandet. En kvalitativ undersøgelse, som for nyligt er foretaget af lektorer ved Aalborg Universitet, Malene Gram og Anette Therkelsen, viser at par inden for det ældre segment foretager valg og vurderinger af ferie ud fra en fælles betragtning, hvor individuelle behov erstattes af en fælles identitetsopfattelse parret imellem (Therkelsen, Gram 2008). Samme rapport handler om, hvordan par danner en fælles identitet igennem deres valg af ferie, idet valget af ferie bliver en måde, hvorpå de distancerer sig fra andre par. Idet eksisterende litteratur koncentrerer sig om forbrugerens egen identitetsopfattelse som henholdsvis individ eller i relation til en gruppe i forbindelse med valg af ferie, ligger der en udfordring i at undersøge, hvorledes valget af ferie, som foretages på baggrund af en fælles identitetsopfattelse, påvirker beslutningsprocessen. Dette har interesse for udformningen af den markedsføring, som rettes mod det ældre segment. Undersøgelsen skal danne grundlag for at opstille en række anbefalinger til, hvorledes markedsføringen rettet mod dette segment bør tilpasses for at tage højde for en fælles identitetsopfattelse. 1

8 1.1 Problemstilling Dansk turisme møder skarp konkurrence fra udlandet og går glip af markedsandele på et voksende marked. Segmentet af forbrugere i alderen 60+ synes at være en attraktiv målgruppe for dansk turisme, idet segmentet tager på flere og længere ferier end øvrige grupper og bruger flere penge pr. overnatning. At denne målgruppe samtidig er et voksende segment øger kun dets attraktivitet. En undersøgelse har vist, at der inden for dette segment er en tendens til at ferien anvendes som udtryk for en fælles identitet hos ægtepar, hvorfor det antages at beslutningsprocessen i forbindelse med valg af ferie må være påvirket af parrets fælles identitetsopfattelse. 1.2 Problemformulering Formålet med afhandlingen er at afdække, hvilken indvirkning en fælles identitetsopfattelse hos pensionerede par i aldersgruppen 59 til 69 år har på denne målgruppes forbrugeradfærd og følgende tilfredshed i forbindelse med køb af ferie i Danmark. Dette vil føre til en række anbefalinger af, hvorledes udbydere af ferietilbud i Danmark, på baggrund heraf, kan målrette deres markedsføring mod dette segment. Følgende underspørgsmål skal medvirke til at besvare problemformuleringen: Hvad karakteriserer segmentet som forbrugere generelt, samt i relation til valg af ferie? Hvordan udmønter en fælles identitetsopfattelse sig i ægteparrets indbyrdes interaktion? Hvorledes opstår en fælles identitetsopfattelse og hvordan kommer den til udtryk? Hvilke dele af beslutningsprocessen påvirkes af en fælles identitetsopfattelse og hvordan? Hvordan påvirkes segmentets tilfredshed af en fælles identitetsopfattelse? Hvordan kan den opnåede viden anvendes i markedsføringen rettet mod afhandlingens segment? Underspørgsmålene vil blive besvaret gennem et teoretisk studie. Heraf vil følge en række antagelser. Disse vil efterfølgende blive anvendt i en empirisk undersøgelse 2

9 blandt målgruppen for at undersøge, hvorvidt der findes bemærkelsesværdige forskelle mellem teoriens forudsigelser og realiteternes verden. Afhandlingen bygger på en antagelse om, at der eksisterer en fælles identitetsopfattelse imellem ældre par i forbindelse med valg af ferie. Denne antagelse stammer fra den tidligere nævnte undersøgelse af Therkelsen og Gram (2008). Antagelsen udelukker imidlertid ikke den mulighed, at det viser sig, at ferien ikke har den antagne betydning for de adspurgte par. Nogen egentlig konklusion herpå kan dog ikke foretages ud fra afhandlingens datagrundlag. 1.3 Begrebsafklaring Dette afsnit har til formål at definere flertydige eller selvkonstruerede begreber, som anvendes i problemformuleringen. Afhandlingen bygger på antagelsen, om at ældre par bruger ferien som en måde, hvorpå de udtrykker sig som par og distancerer sig fra andre par. Dette fænomen har i nærværende afhandling fået betegnelsen, fælles identitetsopfattelse. Begrebet er dermed en betegnelse for parrets adfærd og selvopfattelse i forbindelse med ferien i forhold til omverdenen. Dette betragtes i denne afhandling som den nonverbale side af fænomenet. En fælles identitetsopfattelse forventes ligeledes at have en indvirkning på beslutningsprocessen i forbindelse med ferien og på den efterfølgende evaluering af ferien (Therkelsen, Gram 2008). Dette betragtes i denne afhandling som den verbale side af fænomenet, idet dette dækker over kommunikationen imellem ægtefællerne. Samlet skal de to sider give et billede af, hvad en fælles identitetsopfattelse er. Segmenteringen i afhandlingen afgrænser målgruppen til kun at omfatte par, hvor begge parter er pensionerede. Dette sker ud fra en antagelse om, at parret i så fald vil have større tendens til at bruge ferien som udtryksform, idet de ikke længere identificerer sig med deres stillinger på arbejdsmarkedet. Samtidig afgrænser dette en mere attraktiv målgruppe set fra ferieudbyderens synspunkt, idet muligheden for at tage på ferie uden for højsæsonen er større end hos erhvervsaktive par. Begrebet, pensionister, dækker imidlertid også over efterlønnere og førtidspensionister, såfremt der er tale om personer, som opfylder de øvrige segmenteringskriterier. Dette sker, da disse grupper ligeledes forventes at have brug for at udfylde deres fritid med betydningsfulde aktiviteter, i form 3

10 af ferier, efter afsked med arbejdsmarkedet og at de ligeledes har mulighed for at tage en ekstra ferie. Begreberne er samlet under ét for overskuelighedens skyld og vil i afhandlingen blive benævnt, pensionister. I forbindelse med opsøgningen af respondenter til den empiriske undersøgelse vil alle tre betegnelser dog blive anvendt. Begrebet, forbrugeradfærd, dækker i denne afhandling over parrets forhandlinger og samspil i forbindelse med beslutningsprocessen. For at sikre en bedre anvendelighed af afhandlingens afsluttende anbefalinger afgrænses og defineres begrebet ferietilbud i dette afsnit. Ferietilbuddet defineres på denne baggrund til at omfatte overnatninger på kroer, feriecentre, i lejede sommerhuse, på campingpladser og på hoteller i Danmark. Afgrænsningen vil udelukkende ligge til grund for den empiriske undersøgelse, for at sikre at respondenterne ikke leder samtalen hen på udlandsferier eller ferier i eget sommerhus. Begrebet, markedsføring, som henviser til målet for anvendelsen af afhandlingens endelig anbefalinger, defineres som den samlede kommunikation fra ferieudbyderen til forbrugerne. Dette være sig såvel visuelt som beskrivende informationsmateriale i forskellige medier. 1.4 Afgrænsninger Dette afsnit skal klarlægge hvilke afgrænsninger, der er foretaget for at optimere overskueligheden af afhandlingens problemstilling, samt anvendeligheden af dens endelige anbefalinger. Idet afhandlingens fokus er rettet mod en fælles identitetsopfattelse, som menes at opstå mellem par, vil afhandlingen ikke beskæftige sig med enlige ældre. De demografiske ændringer i form af en voksende, ældre befolkning er ikke kun et fænomen, der ses i Danmark. De øvrige europæiske lande oplever også disse ændringer (Europaparlamentet.dk, 2008), hvilket forventes at påvirke den danske turistbranche. Med henblik på at kunne fremlægge specificerede og målrettede anbefalinger afgrænses denne afhandling imidlertid til at beskæftige sig med danske forbrugere. 4

11 Mange turister har en tendens til at vende tilbage til feriesteder, som har tilfredsstillet deres behov og givet dem gode ferieminder. Med henblik på at kunne analysere en eventuel effekt af en fælles identitetsopfattelse på beslutningsprocessen i forbindelse med ferien, udelukkes imidlertid fænomenet stamgæster. Det teoretiske studie vil koncentrere sig om beslutningsprocessen, som den forventes at forløbe ved valg af en ny destination. Såfremt respondenter i den empiriske undersøgelse kan betegnes som stamgæster på et givent feriested, vil interviewet blive ledt i retningen af beslutningsprocessen i forbindelse med valg af deres øvrige ferier i Danmark. 1.5 Motivation og anvendelse Idéen til at undersøge forholdet mellem det ældre segment, en fælles identitetsopfattelse og den følgende beslutningsproces i forbindelse med valg af ferie er, som nævnt (jf. afsnit 1), opstået på baggrund af Therkelsen og Grams undersøgelse (2008). Beslutningsprocessen imellem par er tidligere blevet undersøgt af blandt andre Davis (1976) og Kirchler (1988). Thomas (1976) kritiserer imidlertid Davis (1976) for ikke at tage højde for de konsekvenser, som forløbet af den enkelte beslutningsproces har på den følgende. Ligeledes peger Corfman og Lehmann (1987) på, hvordan ægtefæller har tendens til at ændre strategi i løbet af en forhandling med henblik på at bevare det gode forhold. Viden fra disse, og andre tidligere undersøgelser, vil danne grundlag for afhandlingens undersøgelse, hvis problemfelt dog udvides til at anskue beslutningsprocessen mellem ældre par. De endelige anbefalinger kunne være af interesse for en organisation som VisitDenmark, idet viden inden for området vil kunne bruges generelt i markedsføringen af såvel destinationer og overnatningstilbud som attraktioner over for det ældre segment. Ligeledes kunne anbefalingerne tænkes at være af interesse for udbydere af ferietilbud i Danmark. Afhandlingen tager udgangspunkt i det danske marked. Med visse forbehold antages resultaterne dog at kunne anvendes på andre markeder. 1.6 Videnskabsteori Videnskabsteorien kan inddeles i fire paradigmer; det positivistiske, det neopositivistiske, det kritiske og det konstruktivistiske paradigme (Heldbjerg 1997), som gør rede for objektive eller subjektive tilgange. Den subjektive tilgang søger individets holdninger 5

12 og adfærd gennem kvalitative metoder, idet sandheden menes at opstå i individets samspil med omverdenen. Forfatteren er derfor med til at konstruere virkeligheden gennem sine overbevisninger og sin kulturelle baggrund (Heldbjerg 1997). Gennem kvantitative metoder søges derimod den objektive sandhed, hvor forskeren skal undgå at påvirke undersøgelsens resultat. I afhandlingen tages udgangspunkt i at virkeligheden påvirkes af den sociale interaktion imellem individer, hvilket afspejler en subjektiv tilgang. Derfor er en konstruktivistisk indgangsvinkel valgt som basis for afhandlingen. Afhandlingen vil dermed bære præg af at flere sandheder findes, og resultatet af analysen vil derfor ikke være et endegyldigt svar på, hvordan segmentet agerer i den pågældende situation, men derimod et indblik i, hvordan det sandsynligvis forholder sig. Paradigmerne kan ifølge Guba (1990) beskrives ved særlige ontologiske, epistemologiske og metodologiske karakteristika. Hvor det ontologiske er opfattelsen af det undersøgte, det epistemologiske er opfattelsen af det forhold, som eksisterer imellem forskeren og det undersøgte, mens det metodologiske er måden, hvorpå undersøgelsen udføres. Afhandlingen bygger på den ontologiske opfattelse, at mange faktorer spiller ind i udviklingen af en fælles identitetsopfattelse. Derfor kan det ikke antages at en sådan vil eksistere blandt alle repræsentanter i det udvalgte segment, eller at det i så fald vil være i en ensartet grad. Formålet er derimod, at analysere effekten af en fælles identitetsopfattelse på beslutningsprocessen i forbindelse med valg af ferie i Danmark. Afhandlingen karakteriseres epistemologisk ved, at interviewene foregår i interaktion mellem interviewer og respondenter. En egentlig sammenligning af interviewene vil derfor ikke være mulig, idet interviewguiden viger til fordel for interviewets naturlige forløb. Interviewene skal derfor ses som selvstændige signaler, som tilsammen skaber en virkelighed (Heldbjerg 1997). Idet den viden, som erhverves i afhandlingen, dannes som en subjektiv konstruktion i sociale interaktioner, vil metodologien konstant kunne gentages for at frembringe en ny forståelse. Fortolkningen af den konstruerede viden vil derfor ske ved brug af hermeneutiske teknikker, og vil blive sammenlignet med eksisterende viden. 6

13 1.7 Metode og struktur Afhandlingen er inddelt i tre overordnede dele; et teoretisk studie, en empirisk undersøgelse og en række anbefalinger. Det teoretiske studie kan herefter inddeles i tre hovedsøjler; det ældre segment, en fælles identitetsopfattelse og beslutningsprocessen ved valg af ferie. Som en forlængelse af beslutningsprocessen inddrages den resulterende tilfredshed. Afhandlingens formål er at analysere interaktionen imellem de tre hovedsøjler, hvorved de første fem underspørgsmål besvares. Det samlede teoretiske studie skal give et billede af, i hvilken grad den eksisterende litteratur kan besvare problemformuleringen. På denne baggrund opstilles en række antagelser, som hermed danner grundlag for en empirisk undersøgelse, idet disse vil medvirke til udformningen af en række forskningsspørgsmål, som herefter specificeres i de endelige interviewspørgsmål (Maaløe 1996). Undersøgelsen skal således føre til et indblik i, hvorvidt der findes bemærkelsesværdige forskelle mellem teoriens forudsigelser og realiteternes verden. Hermed skabes en mulighed for at tilføje en ny vinkel til litteraturen. Det endelige resultat af det teoretiske studie og den empiriske undersøgelse vil være en række anbefalinger til, hvorledes markedsføring rettet mod det pågældende segment bør udformes. Herved besvares det sidste underspørgsmål. Følgende model og afsnit giver et overblik over strukturen i afhandlingen. 7

14 Figur 1.1 Afhandlingens struktur Indledning Det ældre segment Fælles identitetsopfattelse Beslutningsprocessen ved valg af ferie Tilfredshed Teoretisk studie Antagelser Empirisk undersøgelse Evaluering af teoretisk studie og empirisk undersøgelse Empirisk undersøgelse Konklusion Anbefalinger Anbefalinger Perspektivering Kilde: Egen tilvirkning Sammenhængen mellem det videnskabsteoretiske og det metodiske valg sikres ved at følge Heldbjergs (1997) inddeling af dataindsamling, databehandling, datafortolkning og dataanalyse. I det følgende afsnit præsenteres den valgte dataindsamlingsmetode, hvorefter anvendelsen af databehandling, datafortolkning og dataanalyse præciseres. Heldbjerg (1997) skelner imellem fire dataindsamlingsmetoder. Dokument- og litteraturstudie, spørgeskema, interview og observation. Dokument- og litteraturstudie betegnes som sekundære data, mens de øvrige metoder karakteriseres som primærdata. Anvendelsen af spørgeskema egner sig bedst til objektive analyser, og vil derfor ikke stemme overens med den paradigmatiske tilgang i nærværende afhandling. Derimod er formålet med undersøgelsen at komme i dybden med problemstillingen ved personlig interaktion, hvorfor valget er faldet på interviewformen. 8

15 Fortolkningen af data vil ske ud fra den valgte og diskuterede teori. Således foretages en evaluering af resultaterne fra den empiriske undersøgelse set i forhold til det teoretiske studie. Selve dataanalysen defineres af (Kvale 1997) som rammen for, hvordan dataene vil blive analyseret. Hvor der i afhandlingen er taget en kvalitativ metodisk tilgang, er det, ifølge (Kvale 1997), vigtigt at følge de dertilhørende vurderingskriterier. Det være sig credibilitet, transferabilitet, dependabilitet og conformabilitet. Disse vurderingskriterier er vigtige for afhandlingen, da de er med til at sikre, at det videnskabsmæssige paradigme er konsistent gennem processen, og at der kritisk kan analyseres på de fremkomne data. En gennemgang heraf vil blive foretaget i forbindelse med perspektiveringen i afsnit Kildetilgang Følgende afsnit giver et indblik i den tilgang, der er valgt i søgningen og erhvervelsen af viden i såvel det teoretiske studie som i den empiriske undersøgelse. Sekundære kilder det teoretiske studie Søgningen af litteratur til det teoretiske studie er foretaget ud fra en systematisk og samtidig en eksplorativ vinkel. En systematisk søgning er foretaget i videnskabelige artikler, bøger og anerkendte tidsskrifter. Den eksplorative vinkel er taget, idet gennemgangen af videnskabelige artikler har inspireret til at udforske områder yderligere. Dette har givet et grundigt kendskab til de tre hovedsøjler; det ældre segment, en fælles identitetsopfattelse og paralleller til Kotler s købsbeslutningsproces. Primære kilder den empiriske undersøgelse Indsamlingen af primært materiale er foretaget gennem en række kvalitative interviews med respondenter, som opfylder kriterierne for afhandlingens segmentering. Formålet med denne undersøgelse har været at sammenholde den viden, som er erhvervet gennem det teoretiske studie med den sande virkelighed. Dette er gjort ved at basere interviewguiden på en række antagelser fra det teoretiske studie. 9

16 Teoretisk studie 2. Det ældre segment Segmenteringen i denne afhandling sker med det formål at beskrive og senere analysere en bestemt forbrugeradfærd, som antages at gøre sig gældende hos en afgrænset del af befolkningen. Derfor anvendes adskillige variable, som skal indkredse målgruppen yderligere end blot som værende ældre eller 60+. I manges bevidsthed er der skabt en misvisende idé om, at mennesker generelt med alderen udvikler flere og flere fælles træk og lighedspunkter, selvom det rent faktisk er det modsatte, der gør sig gældende (Kongsholm 2007), hvilket understøttes af Wolfe (1990). Adskillige teoretikere forsøger at gøre op med denne opfattelse og lægger derfor vægt på segmenteringsmodeller, som anvender variable som livsstil, personlighed, værdier osv., mens de fraråder anvendelsen af sociodemografiske variable, som for eksempel alder, til segmentering af ældre forbrugere (Moschis 1992, Mathur, Sherman & Schiffman 1998). Wolfe (1990) refererer dog videre til Art Weinsteins teori (1987) om, at den øgede individualisering gør det svært overhovedet at segmentere markedet, idet undergrupperingerne, som ellers ville have været mål for markedsføringen, bliver så små, at det ikke kan betale sig at skræddersy en strategi. Dermed mindskes den praktiske og økonomiske værdi af segmenteringen (Wolfe 1990). I tilfælde, hvor segmentering ikke er muligt på grund af stor individualisering, foreslår Wolfe (1990) anvendelse af oplevelsessegmentering. Ved oplevelsessegmentering markedsføres produktet eller servicen ud fra de forskellige oplevelser, som forbrugeren har mulighed for at opnå. Dette sker i modsætning til at markedsføre ud fra de egenskaber, som produktet eller servicen har (Wolfe 1990). På den måde rettes markedsføringen mod en bredere målgruppe, idet flere vil kunne identificere sig med eller efterstræbe en oplevelse end det antal, som vil blive tiltrukket af en bestemt egenskab. I forbindelse med markedsføringen af ferietilbud til et ældre segment kan dette give sig udslag i, at der i den visuelle del af markedsføringen portrætteres stemninger i form af glæde og afslapning frem for billeder af værelser og faciliteter. Mens der i den beskrivende del lægges vægt på mulighederne ved stedets faciliteter, samt følgevirkningerne heraf. 10

17 Dychtwald (1999) foreslår, at de ældre forbrugere bedst segmenteres efter, hvor de er i deres livsforløb. Herved inddeles målgruppen på baggrund af, om deres børn er flyttet hjemmefra, om de selv er blevet bedsteforældre eller om de er blevet enlige. Flere rejsebureauer har fulgt denne metode og sælger således pakkerejser rettet mod eksempelvis bedsteforældre og deres børnebørn. Nedenstående segmentering vil indeholde variable, som indkredser det mest relevante segment for denne afhandling. Blandt segmentet skal være en høj sandsynlighed for at en fælles identitetsopfattelse eksisterer. Sandsynligheden for at dette gør sig gældende, forventes ikke at være påvirket af livsstil eller værdier, men derimod netop af sociodemografiske variable, idet det antages at ægteskabets varighed og parrets alder vil have betydning for udviklingen af en fælles identitetsopfattelse. Segmentets størrelse vil derfor ikke blive påvirket af ovennævnte tendens til øget individualisering med alderen. Anvendelse af oplevelsessegmentering vil alligevel være interessant, idet strategien egner sig godt til ældre forbrugere. Dette skyldes segmentets livslange erfaring med forskellige produkter og services, og dermed en tilbageholdenhed over for specifikke anvisninger om, hvad et produkt eller en service vil gøre for dem (Wolfe 1990). Dette vil blive overvejet i forbindelse med de endelige anbefalinger i afsnit Segmenteringsvariable Valget af segmenteringsvariable er foretaget med udgangspunkt i afhandlingens formål, som er at analysere effekten af en fælles identitetsopfattelse, som antages at eksistere blandt en målgruppe med høj attraktivitet for udbydere af ferietilbud. Variablene, som begrundes og anvendes herunder er alder og generation, ægteskabelig status, erhverv og nationalitet. Alder og generation Rapporten (Therkelsen, Gram 2008), som ligger til grund for denne afhandling og som antager, at en fælles identitetsopfattelse eksisterer, bygger på en undersøgelse af par i alderen år. Den aldersmæssige segmentering i nærværende afhandling vil blive foretaget med udgangspunkt i denne aldersafgrænsning, men samtidig ud fra parametre, som har betydning både for attraktiviteten af målgruppen og for udviklingen af en fælles identitetsopfattelse. 11

18 Wolfe (1990) fraråder, som nævnt, at anvende alder som segmenteringsvariabel, når det gælder afgrænsningen af en ældre målgruppe. Der argumenteres dog for anvendelsen af variablen, alder, i nærværende afhandling, idet formålet med segmenteringen ikke er at rette henvendelse til en forbrugergruppe med et særligt behov, men derimod at undersøge effekten af en fælles identitetsopfattelse hos målgruppen. Samtidig antages en fælles identitetsopfattelse ikke at forudsætte en specifik livsstil, hvilket det ellers tilrådes at segmentere efter. Den aldersmæssige afgrænsning af målgruppen er med til at påvirke målgruppens attraktivitet, idet inddragelsen af store fødselsårgange vil øge målgruppens størrelse. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der blandt den danske befolkning i alderen 50 til 80 år ses et markant udsving i enkelte fødselsårgange (Bilag 1.1: Folketal). I løbet af de næste år vil denne generation udgøre en procentvis større andel af befolkningen. Dette skyldes ikke kun de store årgange i sig selv, men også de mindre årgange, som følger herefter (Danmarks Statistik nr ). Samtidig er en øget middellevetid med til at skabe vækst i det ældre segment. Den gennemsnitlige levetid for danske kvinder er således 80,7 år, mens den for danske mænd er på 76,3 år (Danmarks Statistik nr ). Antallet af borgere over 65 år vil således vokse med 78 % frem til år 2042, mens gruppen af borgere mellem 25 og 64 år vil falde med 10,6 % (Danmarks Statistik nr ). Tallene, som i den forbindelse vil være relevante at se på, er størrelserne af de enkelte årgange, som det ser ud i dag. Grundet dødsfald gennem tiden er generationen naturligvis mindsket. Den aldersgruppe, som kan afgrænses på baggrund af, at den i dag udgør en stor gruppe, spænder fra de 60 til 64-årige, og dermed danskere, som er født mellem 1945 og 1949 (Bilag 1.1: Folketal). Da hensigten med afhandlingens afsluttende anbefalinger er at kunne anvende disse i markedsføringen rettet mod en målgruppe med en ensartet forbrugeradfærd, inddrages yderligere seks fødselsårgange, som ud fra et generationsperspektiv deler fælles træk med de største fødselsårgange. Dette afgrænser målgruppen i afhandlingen til danskere født fra 1940 til Dermed analyseres et segment, som i skrivende stund placerer sig imellem 59 og 69 år begge år inklusive. Generationen Segmenteringen indeholder ikke variable, som opdeler målgruppen inden for livsstil og værdier, idet en differentiering herimellem ikke antages at have relevans for udviklin- 12

19 gen af en fælles identitetsopfattelse. Røpke (2004) peger imidlertid på et fælles værdigrundlag og en række holdninger, som synes at være kendetegnende for den samlede generation, og som derfor kan finde anvendelse i en karakteristik af målgruppen. Følgende gives et kort oprids af generationens kår, for herudfra at udpege de fælles træk. Generationen er vokset op med forældre, som gennem egen barndom oplevede økonomisk svære tider. Under Anden Verdenskrig, hvor mange af disse børn kom til verden, var den økonomiske situation under forbedring, men krigen betød en begrænsning i mobiliteten. Med krigens afslutning kom den økonomiske fremgang i den vestlige verden, og mulighederne for såvel rejser som uddannelser syntes uendelige for den unge generation. Gymnasietiden var præget af ungdomsoprør mod traditionelle, autoritære ledelses- og undervisningsformer. Såvel unge mænd som unge kvinder tog en uddannelse og den senere kvindekamp for ligestilling skabte et endnu større skel til tidligere generationer. Selvom ikke alle tog del i disse aktioner, var det en del af tidens kultur, og det fik stor betydning for såvel fremtidige generationers uddannelsesforløb, som for målgruppegenerationens egen tilgang til livet. De videre uddannelsesmuligheder var ikke begrænsede af adgangskrav, hvilket styrkede troen på, at de kunne, hvad de ville. Samtidig var forældrenes og andre voksnes opmærksomhed og beundring rettet mod de unge, som var i gang med at uddanne sig i højere grad end foregående generationer havde haft mulighed for. De mange muligheder betød ligeledes, at mange unge rejste ud på egen hånd efter gymnasietiden for at opleve verden inden den videre uddannelse. Opvæksten har, for mange, ført til en personlighed og livsstil, som indeholder mange paradokser som for eksempel dyre vaner inden for sport og fritid, mens der spares stramt ved indkøb af eksempelvis dagligvarerne(røpke 2004). Røpke (2004) inddeler denne generations livscyklus i cirkler frem for en traditionel lineær udvikling fra fødsel til død. Cirklerne symboliserer en tendens til at skifte arbejde og partner flere gange igennem livet. Dette er ifølge Røpke en tendens, som startede hos målgruppegenerationen, og som ikke stopper med alderen. Det skal imidlertid bemærkes at Røpkes (2004) afgrænsning af generationen inkluderer 50 til 69-årige. Hermed rummer hans segment en yngre målgruppe, som ikke er inkluderet i afhandlingens segment. Det kan dermed ikke konkluderes, at segmentet i afhandlingen har tendens til at skifte arbejde og partner flere gange igennem livet. 13

20 Kendetegnende ved den samlede generation er, at der stilles spørgsmålstegn ved autoriteter, søges personlig frihed med alle midler og at et nej ikke accepteres som et nej (Røpke 2004). Evers (2009) understøtter dette og tilføjer: De er stærke og funktionsduelige både fysisk, psykisk og socialt, de har en relativ høj levestandard og de ønsker at bibeholde den for at kunne udleve drømmene. De er vant til at få deres vilje hvis ikke går de bare et andet sted hen. De søger nye oplevelser, nye udfordringer og ny viden. Som ældre ser de frem til at prøve noget af det de har udskudt, mens de var i arbejde eller mens børnene var hjemmeboende. Ægteskabelig status En af forudsætningerne for at en fælles identitetsopfattelse vil kunne opstå antages at være adskillige års samliv. Definitionen på adskillige år afgrænses ved ti år eller længere. Dette sker ud fra den antagelse, at hvis man som årig befinder sig i et ægteskab, som har varet færre end ti år, er der stor sandsynlighed for, at man har været gift før. Et tidligere ægteskab, som i så fald antages at have varet mindst lige så længe, formodes at begrænse udviklingen af en fælles identitetsopfattelse i det følgende ægteskab. Minimumsgrænsen på ti år er derfor sat for at øge sandsynligheden for, at en fælles identitetsopfattelse har haft mulighed for at udvikle sig. Erhverv Ifølge Belk (1988) testede Prelinger i 1959 en tidligere undersøgelse (James 1890) og fandt, at en persons jobfunktion vurderes som værende den tredje mest selvdefinerende faktor, kun overgået af personens kropsdele og psyke (Belk 1988). At arbejdslivet tillægges så stor værdi, må forventes at påvirke identitetsfølelsen i forbindelse med pensionen. Herved forventes det, at aktiviteter, som kommer til at udfylde den vundne tid, vil få stor betydning. Ferien kan blive en måde, hvorved parret udtrykker en fælles identitet, efter de begge har forladt arbejdsmarkedet. Da variablen, erhverv, er med til at øge segmentets attraktivitet, idet pensionister generelt vil have mere tid til at tage på en ekstra ferier, tilføjes det krav, at der er tale om par, hvor begge parter er pensionerede. Dette øger ligeledes sandsynligheden for at betydningen af ferien, som en fælles udtryksform, er lige stor for begge parter. Variablen, erhverv, inddrages på denne baggrund og afgrænser segmentet til pensionister. 14

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1. Ældregruppens omfang

1. Ældregruppens omfang 1. Ældregruppens omfang Gruppen af ældre på 60 år og derover stiger frem mod 2050, og samtidig lever vi danskere længere. I første kvartal 2015 var der 1.387.946 registrerede personer over 60 år i Danmark

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens Kollektiv intelligens Few people think more than two or three times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week George Bernard Shaw Det individuelle gruppearbejde

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Hvorfor trådte du ind i politik? Hvad motiverer dig på daglig basis som politiker? Hvilke politiske mærkesager er vigtige for dig?

Hvorfor trådte du ind i politik? Hvad motiverer dig på daglig basis som politiker? Hvilke politiske mærkesager er vigtige for dig? Bilag Interviewguide til kommunalpolitikere Interviewguiden er udviklet til kommunalpolitikerne og har til formål at belyse, hvad de mener, politisk lederskab er, hvilken opgave de varetager, og hvordan

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter. Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Problemstillinger omkring spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter Vibeke Jakobsen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Er kvaliteten lavere i data indsamlet blandt etniske minoriteter

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder

Det nye Markedskort - gamle data på nye måder et nye Markedskort - gamle data på nye måder f professor arsten Stig Poulsen, Jysk nalyseinstitut /S et er i år netop 0 år siden, at Markedskortet blev introduceret af Otto Ottesen, kendt professor i afsætningsøkonomi

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse MINERVA Snap*Shot Indholdsfortegnelse Om MINERVA Snap*Shot...3 MINERVA Snap*Shot livsstilssegmenter... 4 Det blå segment... 5 Det grønne segment... 5 Det rosa segment... 6 Det violette segment... 6 MINERVA

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv

Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv 12. juli 2012 Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv Det Gode Liv blandt borgerne i Ballerup, ønsker at undersøge menneskers forestillinger og praksis relateret til hhv. det gode liv og velfærd. De to begreber

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere