Fælles identitetsopfattelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles identitetsopfattelse"

Transkript

1 Institut for Marketing og Statistik Msc in Marketing Kandidatafhandling Vejleder: Karen Brunsø Forfatter: Helle Juul Fælles identitetsopfattelse En analyse af pensionerede ægtepars fælles identitetsopfattelse og den heraf følgende påvirkning af beslutningsprocessen ved valg af ferie. Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet

2 Abstract The purpose of this thesis is to examine the effect of a phenomenon referred to as a common identity perception. This common identity perception is assumed to exist among retired married couples within the age frame of 59 to 69 years of age. The area of interest is the effect of this phenomenon on the buying behavior and the following satisfaction of this segment in relation to their choice of holiday vacation in Denmark. The aim is to provide specific guidance on how to target this segment considering the effect of this common identity perception. The motivation for the subject is a report from the University of Aalborg, which concludes that a common identity perception exists among elderly married couples in relation to their choice of holiday vacation. The present thesis builds on this assumption. To answer the problem statement the thesis builds on a constructivist paradigm consisting of a theoretical study, an empirical analysis and resulting recommendations. In the theoretical study existing literature is discussed and the findings are gathered in ten assumptions. The existing literature is able to answer the problem statement to some extent. However, to acquire further knowledge and to test the assumptions made, an empirical analysis is conducted. By evaluating the findings from the theoretical study along with the knowledge from the empirical investigation it is possible to form recommendations on how the marketing targeted at this segment should be adjusted to take this common identity perception into consideration. The theoretical study is divided into three main areas; the elderly segment, a common identity perception and the decision process evolving the choice of holiday vacation. The effect on satisfaction is investigated separately. The segmentation and investigation of the elder segment result in some characteristics on the segment and their general buying behavior as well as their buying behavior concerning holiday vacations. The segmentation resulting from this chapter consists of Danish retired couples within the age frame of 59 to 69 years of age who have been married for ten years or longer. The following study of the common identity perception is introduced with a definition of the three phenomena within the concept. These phenomena consist of; the effect of the holiday vacation on the couple s perception of themselves as a couple, the effect of

3 the couple s perception of themselves on their choice of holiday vacation, and the holiday vacation as a way for the couple to express their image. These three phenomena are investigated using negotiation-, conflict-, and game theory as well as psychology and sociology. From this chapter assumptions are made which confirms the first two phenomena, but rejects the last. The third area, the buying decision process, is focused on the stage of information search which is undertaken by the spouses separately. The main focus, however, is on the evaluation stage in which separate decisions are made on the time and length of the vacation, the budget, choice of destination, accommodation, and activities. These are all decisions which are presumably made jointly by the couple. The satisfaction or lack of such, which results from the decision having been made by the couple jointly is investigated. It is assumed that the spouses will affect each other both positively and negatively. The knowledge gathered from the theoretical study is captured in ten assumptions, which form the basis for the interview guide for the empirical investigation. By doing so a connection is made between the theoretical study and the empirical investigation, whereby the validity is increased. Ten interviews with married couples that satisfy the segmentation criteria are carried out in the homes of the respondents. The spouses are interviewed separately. The results confirm that the stage of information search is undertaken by the spouses separately. The decisions of time and length of the vacation, the budget, the choice of destination, accommodation, and activities are made jointly and the process is permeated by cooperation and agreements. Individual interests are overruled by common values. The holiday vacation is not a way for the couples to express a common identity. However the assumption of a common identity perception is confirmed in the sense that the couples common values and their compassion and respect for each other are mirrored in their choice of holiday vacation. An effect of satisfaction level between the spouses is confirmed. The evaluation of the assumptions from the theoretical study compared to the results of the empirical investigation form a basis for the formation of some recommendations on

4 how the marketing targeted at this segment should be adjusted to take this common identity perception into consideration. The recommendations are to focus on good layout and on the usability of their webpage, since it is assumed that the cooperation and understand between the spouses results in a shortening of the buying process. The focus should, however, also be to provide sufficient information for those of the segment for whom it is decisive that such is available. The marketing illustrations should not contain too many sponsored ads, and models used should be neither young nor old, but rather younger adults. It should be noticed that both sexes search for information and that the holiday vacation is chosen on the basis of common interests. Therefore segmentation based on experiences is recommended. Since the information search is carried out separately information might be subject to mistranslation from one spouse to the other. This might cause incorrect expectations. To prevent this from happening it is recommended to formulate a few phrases, which outlines the advantages of this city or accommodation for the spouse to remember. It is important for these phrases to be precise and trustworthy.

5 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Problemstilling Problemformulering Begrebsafklaring Afgrænsninger Motivation og anvendelse Videnskabsteori Metode og struktur Kildetilgang... 9 Teoretisk studie Det ældre segment Segmenteringsvariable Segmentet Segmentets forbrugs- og ferietendenser Delkonklusion Fælles identitetsopfattelse Den verbale side Den nonverbale side Delkonklusion Beslutningsprocessen ved valg af ferie Købeadfærd Processens stadier Delkonklusion Tilfredshed Tolkning af tilfredshed Delkonklusion Antagelser Empirisk undersøgelse Analysedesign Målformulering Metode Interviewguide Respondenter Evaluering af processen Evaluering af interviewene... 43

6 7.7 Delkonklusion Konklusion Anbefalinger Anbefalinger Fokus på overskuelighed og uddybning Fokus på begge køn og deres fælles interesser Kontrol over forventninger Perspektivering Respondenterne Interviewguiden Grundlag for videre undersøgelser Vurdering af data og teori Litteraturfortegnelse Bilag

7 Indledning 1. Indledning På det globale plan er turismen i fremgang, mens dansk turisme mister vigtige markedsandele til udlandet. Den samlede oplevelsesøkonomi er spået en høj vækst, idet forbrugerne lægger stadig større vægt på oplevelsen tilknyttet forbruget (Dansk Erhverv, 2009). En undersøgelse foretaget af VisitDenmark i foråret 2008 viser, at segmentet i aldersgruppen 60+ i forbindelse med deres ferier bruger flere penge pr. overnatning, samt holder længere og flere ferier end øvrige turister (VisitDenmark, 2008). Samtidig er det en kendsgerning, at den danske befolkningssammensætning bliver ældre de kommende år (Danmarks Statistik nr ), og forbrugerne i aldersgruppen 60+ udgør et købestærkt segment (kristeligt-dagblad.dk, 2009). Dette gør segmentet til en interessant målgruppe for udbydere af overnatninger i såvel Danmark som udlandet. En kvalitativ undersøgelse, som for nyligt er foretaget af lektorer ved Aalborg Universitet, Malene Gram og Anette Therkelsen, viser at par inden for det ældre segment foretager valg og vurderinger af ferie ud fra en fælles betragtning, hvor individuelle behov erstattes af en fælles identitetsopfattelse parret imellem (Therkelsen, Gram 2008). Samme rapport handler om, hvordan par danner en fælles identitet igennem deres valg af ferie, idet valget af ferie bliver en måde, hvorpå de distancerer sig fra andre par. Idet eksisterende litteratur koncentrerer sig om forbrugerens egen identitetsopfattelse som henholdsvis individ eller i relation til en gruppe i forbindelse med valg af ferie, ligger der en udfordring i at undersøge, hvorledes valget af ferie, som foretages på baggrund af en fælles identitetsopfattelse, påvirker beslutningsprocessen. Dette har interesse for udformningen af den markedsføring, som rettes mod det ældre segment. Undersøgelsen skal danne grundlag for at opstille en række anbefalinger til, hvorledes markedsføringen rettet mod dette segment bør tilpasses for at tage højde for en fælles identitetsopfattelse. 1

8 1.1 Problemstilling Dansk turisme møder skarp konkurrence fra udlandet og går glip af markedsandele på et voksende marked. Segmentet af forbrugere i alderen 60+ synes at være en attraktiv målgruppe for dansk turisme, idet segmentet tager på flere og længere ferier end øvrige grupper og bruger flere penge pr. overnatning. At denne målgruppe samtidig er et voksende segment øger kun dets attraktivitet. En undersøgelse har vist, at der inden for dette segment er en tendens til at ferien anvendes som udtryk for en fælles identitet hos ægtepar, hvorfor det antages at beslutningsprocessen i forbindelse med valg af ferie må være påvirket af parrets fælles identitetsopfattelse. 1.2 Problemformulering Formålet med afhandlingen er at afdække, hvilken indvirkning en fælles identitetsopfattelse hos pensionerede par i aldersgruppen 59 til 69 år har på denne målgruppes forbrugeradfærd og følgende tilfredshed i forbindelse med køb af ferie i Danmark. Dette vil føre til en række anbefalinger af, hvorledes udbydere af ferietilbud i Danmark, på baggrund heraf, kan målrette deres markedsføring mod dette segment. Følgende underspørgsmål skal medvirke til at besvare problemformuleringen: Hvad karakteriserer segmentet som forbrugere generelt, samt i relation til valg af ferie? Hvordan udmønter en fælles identitetsopfattelse sig i ægteparrets indbyrdes interaktion? Hvorledes opstår en fælles identitetsopfattelse og hvordan kommer den til udtryk? Hvilke dele af beslutningsprocessen påvirkes af en fælles identitetsopfattelse og hvordan? Hvordan påvirkes segmentets tilfredshed af en fælles identitetsopfattelse? Hvordan kan den opnåede viden anvendes i markedsføringen rettet mod afhandlingens segment? Underspørgsmålene vil blive besvaret gennem et teoretisk studie. Heraf vil følge en række antagelser. Disse vil efterfølgende blive anvendt i en empirisk undersøgelse 2

9 blandt målgruppen for at undersøge, hvorvidt der findes bemærkelsesværdige forskelle mellem teoriens forudsigelser og realiteternes verden. Afhandlingen bygger på en antagelse om, at der eksisterer en fælles identitetsopfattelse imellem ældre par i forbindelse med valg af ferie. Denne antagelse stammer fra den tidligere nævnte undersøgelse af Therkelsen og Gram (2008). Antagelsen udelukker imidlertid ikke den mulighed, at det viser sig, at ferien ikke har den antagne betydning for de adspurgte par. Nogen egentlig konklusion herpå kan dog ikke foretages ud fra afhandlingens datagrundlag. 1.3 Begrebsafklaring Dette afsnit har til formål at definere flertydige eller selvkonstruerede begreber, som anvendes i problemformuleringen. Afhandlingen bygger på antagelsen, om at ældre par bruger ferien som en måde, hvorpå de udtrykker sig som par og distancerer sig fra andre par. Dette fænomen har i nærværende afhandling fået betegnelsen, fælles identitetsopfattelse. Begrebet er dermed en betegnelse for parrets adfærd og selvopfattelse i forbindelse med ferien i forhold til omverdenen. Dette betragtes i denne afhandling som den nonverbale side af fænomenet. En fælles identitetsopfattelse forventes ligeledes at have en indvirkning på beslutningsprocessen i forbindelse med ferien og på den efterfølgende evaluering af ferien (Therkelsen, Gram 2008). Dette betragtes i denne afhandling som den verbale side af fænomenet, idet dette dækker over kommunikationen imellem ægtefællerne. Samlet skal de to sider give et billede af, hvad en fælles identitetsopfattelse er. Segmenteringen i afhandlingen afgrænser målgruppen til kun at omfatte par, hvor begge parter er pensionerede. Dette sker ud fra en antagelse om, at parret i så fald vil have større tendens til at bruge ferien som udtryksform, idet de ikke længere identificerer sig med deres stillinger på arbejdsmarkedet. Samtidig afgrænser dette en mere attraktiv målgruppe set fra ferieudbyderens synspunkt, idet muligheden for at tage på ferie uden for højsæsonen er større end hos erhvervsaktive par. Begrebet, pensionister, dækker imidlertid også over efterlønnere og førtidspensionister, såfremt der er tale om personer, som opfylder de øvrige segmenteringskriterier. Dette sker, da disse grupper ligeledes forventes at have brug for at udfylde deres fritid med betydningsfulde aktiviteter, i form 3

10 af ferier, efter afsked med arbejdsmarkedet og at de ligeledes har mulighed for at tage en ekstra ferie. Begreberne er samlet under ét for overskuelighedens skyld og vil i afhandlingen blive benævnt, pensionister. I forbindelse med opsøgningen af respondenter til den empiriske undersøgelse vil alle tre betegnelser dog blive anvendt. Begrebet, forbrugeradfærd, dækker i denne afhandling over parrets forhandlinger og samspil i forbindelse med beslutningsprocessen. For at sikre en bedre anvendelighed af afhandlingens afsluttende anbefalinger afgrænses og defineres begrebet ferietilbud i dette afsnit. Ferietilbuddet defineres på denne baggrund til at omfatte overnatninger på kroer, feriecentre, i lejede sommerhuse, på campingpladser og på hoteller i Danmark. Afgrænsningen vil udelukkende ligge til grund for den empiriske undersøgelse, for at sikre at respondenterne ikke leder samtalen hen på udlandsferier eller ferier i eget sommerhus. Begrebet, markedsføring, som henviser til målet for anvendelsen af afhandlingens endelig anbefalinger, defineres som den samlede kommunikation fra ferieudbyderen til forbrugerne. Dette være sig såvel visuelt som beskrivende informationsmateriale i forskellige medier. 1.4 Afgrænsninger Dette afsnit skal klarlægge hvilke afgrænsninger, der er foretaget for at optimere overskueligheden af afhandlingens problemstilling, samt anvendeligheden af dens endelige anbefalinger. Idet afhandlingens fokus er rettet mod en fælles identitetsopfattelse, som menes at opstå mellem par, vil afhandlingen ikke beskæftige sig med enlige ældre. De demografiske ændringer i form af en voksende, ældre befolkning er ikke kun et fænomen, der ses i Danmark. De øvrige europæiske lande oplever også disse ændringer (Europaparlamentet.dk, 2008), hvilket forventes at påvirke den danske turistbranche. Med henblik på at kunne fremlægge specificerede og målrettede anbefalinger afgrænses denne afhandling imidlertid til at beskæftige sig med danske forbrugere. 4

11 Mange turister har en tendens til at vende tilbage til feriesteder, som har tilfredsstillet deres behov og givet dem gode ferieminder. Med henblik på at kunne analysere en eventuel effekt af en fælles identitetsopfattelse på beslutningsprocessen i forbindelse med ferien, udelukkes imidlertid fænomenet stamgæster. Det teoretiske studie vil koncentrere sig om beslutningsprocessen, som den forventes at forløbe ved valg af en ny destination. Såfremt respondenter i den empiriske undersøgelse kan betegnes som stamgæster på et givent feriested, vil interviewet blive ledt i retningen af beslutningsprocessen i forbindelse med valg af deres øvrige ferier i Danmark. 1.5 Motivation og anvendelse Idéen til at undersøge forholdet mellem det ældre segment, en fælles identitetsopfattelse og den følgende beslutningsproces i forbindelse med valg af ferie er, som nævnt (jf. afsnit 1), opstået på baggrund af Therkelsen og Grams undersøgelse (2008). Beslutningsprocessen imellem par er tidligere blevet undersøgt af blandt andre Davis (1976) og Kirchler (1988). Thomas (1976) kritiserer imidlertid Davis (1976) for ikke at tage højde for de konsekvenser, som forløbet af den enkelte beslutningsproces har på den følgende. Ligeledes peger Corfman og Lehmann (1987) på, hvordan ægtefæller har tendens til at ændre strategi i løbet af en forhandling med henblik på at bevare det gode forhold. Viden fra disse, og andre tidligere undersøgelser, vil danne grundlag for afhandlingens undersøgelse, hvis problemfelt dog udvides til at anskue beslutningsprocessen mellem ældre par. De endelige anbefalinger kunne være af interesse for en organisation som VisitDenmark, idet viden inden for området vil kunne bruges generelt i markedsføringen af såvel destinationer og overnatningstilbud som attraktioner over for det ældre segment. Ligeledes kunne anbefalingerne tænkes at være af interesse for udbydere af ferietilbud i Danmark. Afhandlingen tager udgangspunkt i det danske marked. Med visse forbehold antages resultaterne dog at kunne anvendes på andre markeder. 1.6 Videnskabsteori Videnskabsteorien kan inddeles i fire paradigmer; det positivistiske, det neopositivistiske, det kritiske og det konstruktivistiske paradigme (Heldbjerg 1997), som gør rede for objektive eller subjektive tilgange. Den subjektive tilgang søger individets holdninger 5

12 og adfærd gennem kvalitative metoder, idet sandheden menes at opstå i individets samspil med omverdenen. Forfatteren er derfor med til at konstruere virkeligheden gennem sine overbevisninger og sin kulturelle baggrund (Heldbjerg 1997). Gennem kvantitative metoder søges derimod den objektive sandhed, hvor forskeren skal undgå at påvirke undersøgelsens resultat. I afhandlingen tages udgangspunkt i at virkeligheden påvirkes af den sociale interaktion imellem individer, hvilket afspejler en subjektiv tilgang. Derfor er en konstruktivistisk indgangsvinkel valgt som basis for afhandlingen. Afhandlingen vil dermed bære præg af at flere sandheder findes, og resultatet af analysen vil derfor ikke være et endegyldigt svar på, hvordan segmentet agerer i den pågældende situation, men derimod et indblik i, hvordan det sandsynligvis forholder sig. Paradigmerne kan ifølge Guba (1990) beskrives ved særlige ontologiske, epistemologiske og metodologiske karakteristika. Hvor det ontologiske er opfattelsen af det undersøgte, det epistemologiske er opfattelsen af det forhold, som eksisterer imellem forskeren og det undersøgte, mens det metodologiske er måden, hvorpå undersøgelsen udføres. Afhandlingen bygger på den ontologiske opfattelse, at mange faktorer spiller ind i udviklingen af en fælles identitetsopfattelse. Derfor kan det ikke antages at en sådan vil eksistere blandt alle repræsentanter i det udvalgte segment, eller at det i så fald vil være i en ensartet grad. Formålet er derimod, at analysere effekten af en fælles identitetsopfattelse på beslutningsprocessen i forbindelse med valg af ferie i Danmark. Afhandlingen karakteriseres epistemologisk ved, at interviewene foregår i interaktion mellem interviewer og respondenter. En egentlig sammenligning af interviewene vil derfor ikke være mulig, idet interviewguiden viger til fordel for interviewets naturlige forløb. Interviewene skal derfor ses som selvstændige signaler, som tilsammen skaber en virkelighed (Heldbjerg 1997). Idet den viden, som erhverves i afhandlingen, dannes som en subjektiv konstruktion i sociale interaktioner, vil metodologien konstant kunne gentages for at frembringe en ny forståelse. Fortolkningen af den konstruerede viden vil derfor ske ved brug af hermeneutiske teknikker, og vil blive sammenlignet med eksisterende viden. 6

13 1.7 Metode og struktur Afhandlingen er inddelt i tre overordnede dele; et teoretisk studie, en empirisk undersøgelse og en række anbefalinger. Det teoretiske studie kan herefter inddeles i tre hovedsøjler; det ældre segment, en fælles identitetsopfattelse og beslutningsprocessen ved valg af ferie. Som en forlængelse af beslutningsprocessen inddrages den resulterende tilfredshed. Afhandlingens formål er at analysere interaktionen imellem de tre hovedsøjler, hvorved de første fem underspørgsmål besvares. Det samlede teoretiske studie skal give et billede af, i hvilken grad den eksisterende litteratur kan besvare problemformuleringen. På denne baggrund opstilles en række antagelser, som hermed danner grundlag for en empirisk undersøgelse, idet disse vil medvirke til udformningen af en række forskningsspørgsmål, som herefter specificeres i de endelige interviewspørgsmål (Maaløe 1996). Undersøgelsen skal således føre til et indblik i, hvorvidt der findes bemærkelsesværdige forskelle mellem teoriens forudsigelser og realiteternes verden. Hermed skabes en mulighed for at tilføje en ny vinkel til litteraturen. Det endelige resultat af det teoretiske studie og den empiriske undersøgelse vil være en række anbefalinger til, hvorledes markedsføring rettet mod det pågældende segment bør udformes. Herved besvares det sidste underspørgsmål. Følgende model og afsnit giver et overblik over strukturen i afhandlingen. 7

14 Figur 1.1 Afhandlingens struktur Indledning Det ældre segment Fælles identitetsopfattelse Beslutningsprocessen ved valg af ferie Tilfredshed Teoretisk studie Antagelser Empirisk undersøgelse Evaluering af teoretisk studie og empirisk undersøgelse Empirisk undersøgelse Konklusion Anbefalinger Anbefalinger Perspektivering Kilde: Egen tilvirkning Sammenhængen mellem det videnskabsteoretiske og det metodiske valg sikres ved at følge Heldbjergs (1997) inddeling af dataindsamling, databehandling, datafortolkning og dataanalyse. I det følgende afsnit præsenteres den valgte dataindsamlingsmetode, hvorefter anvendelsen af databehandling, datafortolkning og dataanalyse præciseres. Heldbjerg (1997) skelner imellem fire dataindsamlingsmetoder. Dokument- og litteraturstudie, spørgeskema, interview og observation. Dokument- og litteraturstudie betegnes som sekundære data, mens de øvrige metoder karakteriseres som primærdata. Anvendelsen af spørgeskema egner sig bedst til objektive analyser, og vil derfor ikke stemme overens med den paradigmatiske tilgang i nærværende afhandling. Derimod er formålet med undersøgelsen at komme i dybden med problemstillingen ved personlig interaktion, hvorfor valget er faldet på interviewformen. 8

15 Fortolkningen af data vil ske ud fra den valgte og diskuterede teori. Således foretages en evaluering af resultaterne fra den empiriske undersøgelse set i forhold til det teoretiske studie. Selve dataanalysen defineres af (Kvale 1997) som rammen for, hvordan dataene vil blive analyseret. Hvor der i afhandlingen er taget en kvalitativ metodisk tilgang, er det, ifølge (Kvale 1997), vigtigt at følge de dertilhørende vurderingskriterier. Det være sig credibilitet, transferabilitet, dependabilitet og conformabilitet. Disse vurderingskriterier er vigtige for afhandlingen, da de er med til at sikre, at det videnskabsmæssige paradigme er konsistent gennem processen, og at der kritisk kan analyseres på de fremkomne data. En gennemgang heraf vil blive foretaget i forbindelse med perspektiveringen i afsnit Kildetilgang Følgende afsnit giver et indblik i den tilgang, der er valgt i søgningen og erhvervelsen af viden i såvel det teoretiske studie som i den empiriske undersøgelse. Sekundære kilder det teoretiske studie Søgningen af litteratur til det teoretiske studie er foretaget ud fra en systematisk og samtidig en eksplorativ vinkel. En systematisk søgning er foretaget i videnskabelige artikler, bøger og anerkendte tidsskrifter. Den eksplorative vinkel er taget, idet gennemgangen af videnskabelige artikler har inspireret til at udforske områder yderligere. Dette har givet et grundigt kendskab til de tre hovedsøjler; det ældre segment, en fælles identitetsopfattelse og paralleller til Kotler s købsbeslutningsproces. Primære kilder den empiriske undersøgelse Indsamlingen af primært materiale er foretaget gennem en række kvalitative interviews med respondenter, som opfylder kriterierne for afhandlingens segmentering. Formålet med denne undersøgelse har været at sammenholde den viden, som er erhvervet gennem det teoretiske studie med den sande virkelighed. Dette er gjort ved at basere interviewguiden på en række antagelser fra det teoretiske studie. 9

16 Teoretisk studie 2. Det ældre segment Segmenteringen i denne afhandling sker med det formål at beskrive og senere analysere en bestemt forbrugeradfærd, som antages at gøre sig gældende hos en afgrænset del af befolkningen. Derfor anvendes adskillige variable, som skal indkredse målgruppen yderligere end blot som værende ældre eller 60+. I manges bevidsthed er der skabt en misvisende idé om, at mennesker generelt med alderen udvikler flere og flere fælles træk og lighedspunkter, selvom det rent faktisk er det modsatte, der gør sig gældende (Kongsholm 2007), hvilket understøttes af Wolfe (1990). Adskillige teoretikere forsøger at gøre op med denne opfattelse og lægger derfor vægt på segmenteringsmodeller, som anvender variable som livsstil, personlighed, værdier osv., mens de fraråder anvendelsen af sociodemografiske variable, som for eksempel alder, til segmentering af ældre forbrugere (Moschis 1992, Mathur, Sherman & Schiffman 1998). Wolfe (1990) refererer dog videre til Art Weinsteins teori (1987) om, at den øgede individualisering gør det svært overhovedet at segmentere markedet, idet undergrupperingerne, som ellers ville have været mål for markedsføringen, bliver så små, at det ikke kan betale sig at skræddersy en strategi. Dermed mindskes den praktiske og økonomiske værdi af segmenteringen (Wolfe 1990). I tilfælde, hvor segmentering ikke er muligt på grund af stor individualisering, foreslår Wolfe (1990) anvendelse af oplevelsessegmentering. Ved oplevelsessegmentering markedsføres produktet eller servicen ud fra de forskellige oplevelser, som forbrugeren har mulighed for at opnå. Dette sker i modsætning til at markedsføre ud fra de egenskaber, som produktet eller servicen har (Wolfe 1990). På den måde rettes markedsføringen mod en bredere målgruppe, idet flere vil kunne identificere sig med eller efterstræbe en oplevelse end det antal, som vil blive tiltrukket af en bestemt egenskab. I forbindelse med markedsføringen af ferietilbud til et ældre segment kan dette give sig udslag i, at der i den visuelle del af markedsføringen portrætteres stemninger i form af glæde og afslapning frem for billeder af værelser og faciliteter. Mens der i den beskrivende del lægges vægt på mulighederne ved stedets faciliteter, samt følgevirkningerne heraf. 10

17 Dychtwald (1999) foreslår, at de ældre forbrugere bedst segmenteres efter, hvor de er i deres livsforløb. Herved inddeles målgruppen på baggrund af, om deres børn er flyttet hjemmefra, om de selv er blevet bedsteforældre eller om de er blevet enlige. Flere rejsebureauer har fulgt denne metode og sælger således pakkerejser rettet mod eksempelvis bedsteforældre og deres børnebørn. Nedenstående segmentering vil indeholde variable, som indkredser det mest relevante segment for denne afhandling. Blandt segmentet skal være en høj sandsynlighed for at en fælles identitetsopfattelse eksisterer. Sandsynligheden for at dette gør sig gældende, forventes ikke at være påvirket af livsstil eller værdier, men derimod netop af sociodemografiske variable, idet det antages at ægteskabets varighed og parrets alder vil have betydning for udviklingen af en fælles identitetsopfattelse. Segmentets størrelse vil derfor ikke blive påvirket af ovennævnte tendens til øget individualisering med alderen. Anvendelse af oplevelsessegmentering vil alligevel være interessant, idet strategien egner sig godt til ældre forbrugere. Dette skyldes segmentets livslange erfaring med forskellige produkter og services, og dermed en tilbageholdenhed over for specifikke anvisninger om, hvad et produkt eller en service vil gøre for dem (Wolfe 1990). Dette vil blive overvejet i forbindelse med de endelige anbefalinger i afsnit Segmenteringsvariable Valget af segmenteringsvariable er foretaget med udgangspunkt i afhandlingens formål, som er at analysere effekten af en fælles identitetsopfattelse, som antages at eksistere blandt en målgruppe med høj attraktivitet for udbydere af ferietilbud. Variablene, som begrundes og anvendes herunder er alder og generation, ægteskabelig status, erhverv og nationalitet. Alder og generation Rapporten (Therkelsen, Gram 2008), som ligger til grund for denne afhandling og som antager, at en fælles identitetsopfattelse eksisterer, bygger på en undersøgelse af par i alderen år. Den aldersmæssige segmentering i nærværende afhandling vil blive foretaget med udgangspunkt i denne aldersafgrænsning, men samtidig ud fra parametre, som har betydning både for attraktiviteten af målgruppen og for udviklingen af en fælles identitetsopfattelse. 11

18 Wolfe (1990) fraråder, som nævnt, at anvende alder som segmenteringsvariabel, når det gælder afgrænsningen af en ældre målgruppe. Der argumenteres dog for anvendelsen af variablen, alder, i nærværende afhandling, idet formålet med segmenteringen ikke er at rette henvendelse til en forbrugergruppe med et særligt behov, men derimod at undersøge effekten af en fælles identitetsopfattelse hos målgruppen. Samtidig antages en fælles identitetsopfattelse ikke at forudsætte en specifik livsstil, hvilket det ellers tilrådes at segmentere efter. Den aldersmæssige afgrænsning af målgruppen er med til at påvirke målgruppens attraktivitet, idet inddragelsen af store fødselsårgange vil øge målgruppens størrelse. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der blandt den danske befolkning i alderen 50 til 80 år ses et markant udsving i enkelte fødselsårgange (Bilag 1.1: Folketal). I løbet af de næste år vil denne generation udgøre en procentvis større andel af befolkningen. Dette skyldes ikke kun de store årgange i sig selv, men også de mindre årgange, som følger herefter (Danmarks Statistik nr ). Samtidig er en øget middellevetid med til at skabe vækst i det ældre segment. Den gennemsnitlige levetid for danske kvinder er således 80,7 år, mens den for danske mænd er på 76,3 år (Danmarks Statistik nr ). Antallet af borgere over 65 år vil således vokse med 78 % frem til år 2042, mens gruppen af borgere mellem 25 og 64 år vil falde med 10,6 % (Danmarks Statistik nr ). Tallene, som i den forbindelse vil være relevante at se på, er størrelserne af de enkelte årgange, som det ser ud i dag. Grundet dødsfald gennem tiden er generationen naturligvis mindsket. Den aldersgruppe, som kan afgrænses på baggrund af, at den i dag udgør en stor gruppe, spænder fra de 60 til 64-årige, og dermed danskere, som er født mellem 1945 og 1949 (Bilag 1.1: Folketal). Da hensigten med afhandlingens afsluttende anbefalinger er at kunne anvende disse i markedsføringen rettet mod en målgruppe med en ensartet forbrugeradfærd, inddrages yderligere seks fødselsårgange, som ud fra et generationsperspektiv deler fælles træk med de største fødselsårgange. Dette afgrænser målgruppen i afhandlingen til danskere født fra 1940 til Dermed analyseres et segment, som i skrivende stund placerer sig imellem 59 og 69 år begge år inklusive. Generationen Segmenteringen indeholder ikke variable, som opdeler målgruppen inden for livsstil og værdier, idet en differentiering herimellem ikke antages at have relevans for udviklin- 12

19 gen af en fælles identitetsopfattelse. Røpke (2004) peger imidlertid på et fælles værdigrundlag og en række holdninger, som synes at være kendetegnende for den samlede generation, og som derfor kan finde anvendelse i en karakteristik af målgruppen. Følgende gives et kort oprids af generationens kår, for herudfra at udpege de fælles træk. Generationen er vokset op med forældre, som gennem egen barndom oplevede økonomisk svære tider. Under Anden Verdenskrig, hvor mange af disse børn kom til verden, var den økonomiske situation under forbedring, men krigen betød en begrænsning i mobiliteten. Med krigens afslutning kom den økonomiske fremgang i den vestlige verden, og mulighederne for såvel rejser som uddannelser syntes uendelige for den unge generation. Gymnasietiden var præget af ungdomsoprør mod traditionelle, autoritære ledelses- og undervisningsformer. Såvel unge mænd som unge kvinder tog en uddannelse og den senere kvindekamp for ligestilling skabte et endnu større skel til tidligere generationer. Selvom ikke alle tog del i disse aktioner, var det en del af tidens kultur, og det fik stor betydning for såvel fremtidige generationers uddannelsesforløb, som for målgruppegenerationens egen tilgang til livet. De videre uddannelsesmuligheder var ikke begrænsede af adgangskrav, hvilket styrkede troen på, at de kunne, hvad de ville. Samtidig var forældrenes og andre voksnes opmærksomhed og beundring rettet mod de unge, som var i gang med at uddanne sig i højere grad end foregående generationer havde haft mulighed for. De mange muligheder betød ligeledes, at mange unge rejste ud på egen hånd efter gymnasietiden for at opleve verden inden den videre uddannelse. Opvæksten har, for mange, ført til en personlighed og livsstil, som indeholder mange paradokser som for eksempel dyre vaner inden for sport og fritid, mens der spares stramt ved indkøb af eksempelvis dagligvarerne(røpke 2004). Røpke (2004) inddeler denne generations livscyklus i cirkler frem for en traditionel lineær udvikling fra fødsel til død. Cirklerne symboliserer en tendens til at skifte arbejde og partner flere gange igennem livet. Dette er ifølge Røpke en tendens, som startede hos målgruppegenerationen, og som ikke stopper med alderen. Det skal imidlertid bemærkes at Røpkes (2004) afgrænsning af generationen inkluderer 50 til 69-årige. Hermed rummer hans segment en yngre målgruppe, som ikke er inkluderet i afhandlingens segment. Det kan dermed ikke konkluderes, at segmentet i afhandlingen har tendens til at skifte arbejde og partner flere gange igennem livet. 13

20 Kendetegnende ved den samlede generation er, at der stilles spørgsmålstegn ved autoriteter, søges personlig frihed med alle midler og at et nej ikke accepteres som et nej (Røpke 2004). Evers (2009) understøtter dette og tilføjer: De er stærke og funktionsduelige både fysisk, psykisk og socialt, de har en relativ høj levestandard og de ønsker at bibeholde den for at kunne udleve drømmene. De er vant til at få deres vilje hvis ikke går de bare et andet sted hen. De søger nye oplevelser, nye udfordringer og ny viden. Som ældre ser de frem til at prøve noget af det de har udskudt, mens de var i arbejde eller mens børnene var hjemmeboende. Ægteskabelig status En af forudsætningerne for at en fælles identitetsopfattelse vil kunne opstå antages at være adskillige års samliv. Definitionen på adskillige år afgrænses ved ti år eller længere. Dette sker ud fra den antagelse, at hvis man som årig befinder sig i et ægteskab, som har varet færre end ti år, er der stor sandsynlighed for, at man har været gift før. Et tidligere ægteskab, som i så fald antages at have varet mindst lige så længe, formodes at begrænse udviklingen af en fælles identitetsopfattelse i det følgende ægteskab. Minimumsgrænsen på ti år er derfor sat for at øge sandsynligheden for, at en fælles identitetsopfattelse har haft mulighed for at udvikle sig. Erhverv Ifølge Belk (1988) testede Prelinger i 1959 en tidligere undersøgelse (James 1890) og fandt, at en persons jobfunktion vurderes som værende den tredje mest selvdefinerende faktor, kun overgået af personens kropsdele og psyke (Belk 1988). At arbejdslivet tillægges så stor værdi, må forventes at påvirke identitetsfølelsen i forbindelse med pensionen. Herved forventes det, at aktiviteter, som kommer til at udfylde den vundne tid, vil få stor betydning. Ferien kan blive en måde, hvorved parret udtrykker en fælles identitet, efter de begge har forladt arbejdsmarkedet. Da variablen, erhverv, er med til at øge segmentets attraktivitet, idet pensionister generelt vil have mere tid til at tage på en ekstra ferier, tilføjes det krav, at der er tale om par, hvor begge parter er pensionerede. Dette øger ligeledes sandsynligheden for at betydningen af ferien, som en fælles udtryksform, er lige stor for begge parter. Variablen, erhverv, inddrages på denne baggrund og afgrænser segmentet til pensionister. 14

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

Unge og regional identitet

Unge og regional identitet Carsten Yndigegn Unge og regional identitet Forventninger og indstilling til livsbetingelser og livsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Jonas Zangenberg Hansen DREAM Arbejdspapir 212:2 Februar 212 Abstract The DREAM-group produces a project in housing economics, which provides a projection

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere