Fanatikerne bor i bjergene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanatikerne bor i bjergene"

Transkript

1

2 Fanatikerne bor i bjergene Et studie af etniske identiteter i Transsylvanien Af Brian Weichardt Morten Brink Iwersen Nis Kielgast Vejleder: Susanne Klausen SV3, Roskilde Universitetscenter, december 2005 I bilag 6 redegør vi for, hvordan pensumkravene er opfyldt. **** Folket på forsiden er fra byerne Toplita og Sebes, Tak til Hans Peter, Carmen, Silvia de la Posta, Illie og Sony, til tolken Orsy, Silvio og ikke mindst hans bedstefar i landsbyen Drasov.

3 Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt Problemformulering Begrebsoversigt Projektdesign Præsentation af case Toplita den etnisk miksede by Sebes den rent rumænske by Etnicitet og nationsforestillinger Etnicitetens omskiftelighed Objektive og subjektive etnicitetskriterier Definition af etnicitet Konvergensarenaer Definition af nationer Nationen som konstrueret forestilling Rumæniens historie Kamppladsen Transsylvanien Retten til Transsylvanien de forskellige versioner Rumænien samles Kommunismens indflydelse Etnicitetens opblomstring efter revolutionen Ungarernes rettigheder i Rumænien Socialpsykologiske teorier Referensgruppeteorien det rationelle etnicitetsperspektiv Social identitetsteorien det emotionelle etnicitetsperspektiv Menneskets to psykologiske behov Social mobilitet/social forandring risiko for konflikt Det ustabile kategoriseringssystem Muligheder for fred Magten til at definere andre Definition af ingroup bias Metode Operationalisering af begreber Valg af teori Mødet med Transsylvanien Overvejelser om feltarbejdet Kombination af kvantitativ og kvalitative metoder Interviewguide og interviewpersoner Tolkens indflydelse Spørgeskemaets udformning Projektets gyldighed og pålidelighed Vores egen påvirkning Afgrænsninger

4 6. Analyse Stereotyper om egen gruppe Stereotyper om modgruppen Opfattet tilhørsforhold til egen gruppe Ungarerne Rumænerne Social distance Splittet ungarsk gruppe Sprogbarrierens tillagte betydning Høj- og lavstatusgrupper i Transsylvanien De gæstfrie rumænere De fanatiske ungarere Den retfærdige traktat De civiliserede gastronomer Konfliktpotentialet i regionen Den ungarske assimileringsgruppe Den ungarske redefineringsgruppe Muligheder for fælles grupper Sammenligning med andre undersøgelser Sammenligning af ungarerne udenfor Ungarn Højstatus i Slovakiet, lavstatus i Rumænien Ungarns rolle painkiller eller painkeeper? Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1: De transskriberede interviews BU1 - Interview med anonym embedsmand fra HTHM, Budapest SE1-50-årig rumænsk mand der kun har 5 minutter SE2 Chef på medicinalfabrik, 30 år, rumæner SE3 Kvindelig hotelejer og hendes veninde, rumænere SE4 - Pedellen på folkeskolen, midaldrende rumænsk mand SE5 - Rengøringskonen på Sebes Station, rumæner SE6 - Borgmesteren i Sebes SE7 - Yngre rumænsk studerende, kvinde SE8 - Kommentarer fra spørgeskemaerne fra Sebes (28 stk): TO1 Biologiprofessor, midaldrende rumænsk dame TO2 - En ældre, arbejdsløs ungarer på café TO3 En 24-årig chauffør for et bageri, ungarer TO4 En Rumænsk økonomistuderende på 24 år TO5 En rumænsk fransklærerinde fra gymnasiet TO6 - En ungarsk it-medarbejder og hans rumænske ven TO7 Toplitas rumænske borgmester TO8 Rumænsk lastbilchauffør og hans ungarske ven TO9 - En ung, arbejdsløs ungarer i sin faldefærdige rønne TO10 En ungarsk kioskbestyrer (søn af byens ungarske præst)

5 TO11 En ung rumæner på gymnasiet i Toplita TO12 - Ungarsk engelsklærerinde fra Toplitas ungarske folkeskole TO13 - Observationer fra Toplita TO14 - Kommentarer fra spørgeskemaerne Toplita / rumænere: TO15 - Kommentarer fra spørgeskemaer Toplita/ungarere: Bilag 2: Spørgeguider Bilag 3: Spørgeskemaet (engelsk version) Bilag 4: Resultater fra Spørgeskemaundersøgelsen Bilag 5: Liste over stereotyper Bilag 6: Pensumlitteratur

6 1. Problemfelt De burde tale rumænsk til os, for de er i vores land. Med denne kommentar afsluttede en rumæner sin besvarelse af vores spørgeskema. De var en henvisning til Rumæniens store ungarske minoritetsbefolkning. Vi befinder os i Rumæniens multietniske region Transsylvanien, hvor rumænere nu har boet side om side med over en million ungarere siden afslutningen på 1. Verdenskrig. Men som citatet viser, har det langvarige naboskab ikke medført, at diskussionen om retten til landet er forstummet. Selvom det er 85 år siden, at Transsylvanien hørte til Ungarn, karakteriserer 1.45 millioner mennesker i regionen sig stadig som etniske ungarere. Det er ikke uden problemer. Mange rumænere føler, at ungarerne i Transsylvanien ikke respekterer deres kultur, selvom de bor i Rumænien. På den anden side føler mange ungarere, at rumænerne ikke respekterer dem. De er jo uforskyldt havnet i Rumænien, da Transsylvanien blev taget fra Ungarn tilbage i Den ungarske stat hjælper de mange ungarere udenfor Ungarn med at huske på deres etniske rødder. Alt aktivitet koordineres af Direktoratet for Udlandsungarere (HTMH), der arbejder under parolen: Disse mennesker forlod ikke Ungarn Ungarn forlod dem 1. Diskussionen er langt fra kun akademisk. Konflikterne mellem ungarere og rumænere i Transsylvanien har efter Murens Fald blusset op med jævne mellemrum. Allerede året efter kommunismens sammenbrud i 1989, var der gadekampe mellem grupperne med mange døde og sårede til følge. I de senere år har der dog været fredeligere forhold også på politisk plan og spørgsmålet om minoritetsrettigheder er ikke længere nogen hindring for landets kommende optagelse i EU. Men er der så fred og ingen fare nu og i fremtiden? Historien har vist, at konflikter der bunder i etnicitet ikke alene kan være uhyre blodige de kan ligge og ulme under overfladen i årevis for så pludselig at bryde ud i lys lue. Husk bare på eks-jugoslavien en region, der faktisk grænser op til Transsylvanien. Vi tager til Transsylvanien for at undersøge det nuværende forhold mellem rumænere og ungarere. Vi undersøger, hvordan grupperne taler med og ikke mindst om hinanden i hverdagen. Vi undersøger, hvad rumænere og ungarere selv mener, de har til fælles, og hvad der adskiller dem. Gennem begrebet ingroup bias, foretager vi en kvalitativ og kvantitativ vurdering af, i hvor høj grad grupperne favoriserer mennesker fra deres egen gruppe og samtidig diskriminerer den anden gruppes medlemmer. Denne vurdering bruger vi til at give et bud på det fremtidige konfliktpotentiale i regionen. Vi undersøger med andre ord følgende problemformulering: 1 Se interview med embedsmand fra HTMH (interview BU1:21). 4

7 1.1 Problemformulering Hvad karakteriserer ingroup bias-relationen mellem ungarere og rumænere i Transsylvanien, og hvad betyder den for risikoen for etniske konflikter i regionen? 1.2 Begrebsoversigt Etnicitet: Den systematiske og vedvarende sociale reproduktion af basale forskelle mellem grupper af mennesker, der opfatter hinanden som kulturelt særegne. Det har politiske og økonomiske såvel som identitetsmæssige aspekter. Se afsnit 2.3. Etnisk gruppe: En samling individer, der er nogenlunde samstemmigt enige med hinanden om, hvordan man vurderer sin egen opfattede kultur i forhold til andre. Man er medlem af en etnisk gruppe, når man har opfattelsen heraf, og når man tillægger dette medlemskab emotionel betydning. Definitionen er hentet fra Tajfel. Se afsnit Ingroup bias: Graden af favorisering af egen gruppe samt diskriminering af modgrupper. Ingroup bias beskriver kort sagt forholdet mellem etniske grupper. Se afsnit 4.5. Konfliktpotentiale: Med konfliktpotentiale menes en vurdering af de faktorer, der på længere sigt kan påvirke forholdet mellem de etniske grupper i Transsylvanien i retning af enten fredelig sameksistens eller voldelig konflikt. Konvergensarena: Sociale institutioner eller sammenhænge, hvor opfattede kulturforskelle mellem etniske grupper systematisk skabes og reproduceres. Se afsnit 2.4. Majoritet: Hvis en gruppe har magten til at bestemme over en andre grupper, er der tale om en majoritet. Majoriteten besidder retten til at definere og indholdsudfylde de grænsemarkører mellem grupperne, der rangordner dem i forhold til hinanden i det sociale kategoriseringssystem. Vi benævner også dette som højstatusgruppen. Se afsnit 4.4. Minoritet: En gruppe uden magt til at definere og indholdsudfylde det sociale kategoriseringssystem. Denne gruppes kendetegn vil ofte defineres negativt. Vi benævner også dette som lavstatusgruppen. Se afsnit

8 Nation: En menneskelig gruppebevidsthed om at forme et samfund og dele en fælles kultur på et tydeligt afgrænset territorium, havende en fælles fortid og krævende retten til at styre sig selv. Nationer er konstruerede, forestillede fællesskaber. Se afsnit 2.5. Social forandring: At forsøge at ændre sin position og status i det sociale kategoriseringssystem ved at handle på hele gruppens vegne. Social forandring forekommer, når gruppens individer samler sig og som enhed forsøger at ændre deres sociale status til det bedre. Derved stiger risikoen for konflikter mellem grupperne, fordi de enkelte medlemmer vil opfatte forholdet mellem dem og os som antagonistisk. Se afsnit Social mobilitet: At forsøge at ændre sin position og status i det sociale kategoriseringssystem ved at foretage et individuelt gruppeskift og derved lade sig integrere i andre grupper. Se afsnit Transsylvanien: Region i det centrale og østlige Rumænien. Transsylvanien tilhørte indtil 1. Verdenskrigs afslutning det Østrig-ungarske Kejserrige. Der bor 1,43 millioner ungarere i Transsylvanien (ud af et samlet antal på 1,45 millioner i hele Rumænien). Det svarer til omkring 20 procent af Transsylvaniens samlede befolkning og 7 procent af Rumæniens. 6

9 1.3 Projektdesign Kapitel 1 Problemfelt Teoretisk og empirisk indføring i hvad projektet handler om. Casebyerne Sebes og Toplita præsenteres. Kapitel 2 Etnicitet og nationsforestillinger De teoretikere, vi anvender, opfatter etnicitet og nationer som en konstruktion, skønt de involverede parter opfatter det som naturgivent. Dette paradoks kræver en forklaring og den giver vi kapitel 2. Kapitel 3 Rumæniens historie De konstruerede nationsfortællinger om Transsylvanien bruges som våben både af ungarerne og rumænerne. Vi ridser historien og argumenterne op. Kapitel 4 Socialpsykologiske teorier For at forstå relationen mellem ungarerne og rumænerne inddrager vi socialpsykologiens syn på gruppe-dynamikker. Kapitlet leder os frem til begrebet ingroup bias projektets centrale redskab. Kapitel 5 Metode Her gennemgår vi, hvordan vi har operationaliseret teorien i den transsylvanske felt. Vi begrunder vores teorivalg, gennemgår spørgeskemaer og interviews, og vi ridser undersøgelsens begrænsninger og fejlkilder op. Kapitel 6 Analyse Hvordan ser virkeligheden så ud i Transsylvanien? Vi gennemgår og analyserer empirien udfra ingroup bias begrebet: stereotyper om egen gruppe, om modgruppen, tilhørsforholdet til egen gruppe og social distance mellem grupperne. Med denne gennemgang besvares første led af problemformuleringen. Efterfølgende går vi et niveau op, og ser på gruppernes placering i det sociale hierarki samt konfliktpotentialet for regionen. Hermed besvares problemformulerings andet led. Konklusionerne sammenlignes med andre, lignende undersøgelser. Kapitel 7 Sammenligning af ungarerne udenfor Ungarn Vi sammenligner vores rumænske resultater med en undersøgelse, vi tidligere har foretaget i Slovakiet, hvor der også bor et stort ungarsk mindretal. Herefter vurderer vi betydningen af den ungarske stats opretholdelse af de ungarske minoritetsbefolkninger udenfor Ungarn. Kapitel 7 hæver sig over problemformuleringens fokus. Kapitel 8 Konklusion Kapitel 9 Perspektivering Vi evaluerer vores teoriapparat på baggrund af vores samlede empiri. 7

10 1.4 Præsentation af case Inden vi gennemgår projektets teoretiske fundament, vi vil kort præsentere de to transsylvanske byer i Rumænien, vi har undersøgt Toplita og Sebes 2. Som man kan se på kortet, bor stort set alle ungarere i Rumænien i Transsylvanien især langs grænsen til Ungarn og i Transsylvaniens østlige del Toplita den etnisk miksede by Toplita ligger 600 meter over havet i bjergkæden Karpaterne. Byen har en ungarsk fortid, men andelen af ungarere er i dag svundet ind til 26 procent af de cirka indbyggere 3. Den store andel af rumænere er delvis assimilerede ungarere og delvis rumænske tilflyttere, der kom til under Ceausescus forsøg på at splitte ungarerne via industrialiseringen af Rumænien. Toplita ligger i den nordligste del af regionen Harghita, der er fuldstændig domineret af ungarerne 4. Alene i de små landsbyer rundt om Toplita er mellem 95 og 100 procent etniske ungarere. Harghita er det transsylvanske amt, som rumænerne konstant refererer til, når de skal fortælle, hvor ungarerne står stærkest og er mest mobiliserede. Ved det 2 Nedenstående kort over Rumænien er baseret på oplysninger fra det ungarske direktorat for udlandsungarere, HTMH. 3 Sigøjnerne udgør omkring fire procent af Toplitas indbyggere. Resten, det vil sige 70 procent er etniske rumænere. Oplysningerne har vi byens borgmester (interview TO7:19ff). 4 Ifølge den seneste folketælling fra 2002 bor der rumænere og ungarere (85%) i Harghita (Rumæniens Nationale Statistikkontor). 8

11 første frie valg efter kommunismens fald fik det ungarske parti da også 85 procent af stemmerne i Harghita (Kürti: 2001:169). Toplita ligger i den nordlige del af Transsylvanien. Bykernen er et planløst miks af slidte etageejendomme, gamle villaer samt indkøbs- og boligkomplekser i beton fra 1960 erne. Store dele af hovedgaden virker lidt spøgelsesagtig, da flere af de gamle statsbutikker, et pompøst kulturhus, et stormagasin og byens enorme hotel står ubrugt hen og forfalder. Ligesom i alle andre byer i Rumænien er der masser af små butikker - især med fødevarer, blomster eller brugt tøj fra Vesteuropa. Men på trods af byens størrelse, er der (endnu) intet supermarked i Toplita. De største erhverv er opskæring af træ fra skovene i oplandet. Desuden er der et par mindre væverier og skofabrikker. Siden planøkonomiens endeligt i 1990 er det kun gået ned af bakke i Toplita. Officielt er arbejdsløsheden på 11 procent. Men reelt er tallet langt højere, da folk, der har været uden arbejde i mere end 6 måneder, ryger ud af statistikkerne (interview TO7:25ff). Selv middelklassen er fattig. De rigeste har en villa, hvor prydhave og udhus er omdannet til et mindre landbrug. De fleste indbyggere bor i betonblokke i udkanten af centrum, hvor vinduesrammerne ofte er ved at rådne væk og hvor en tung, jordslået lugt fylder opgangene. De fattigste bor i små, lerklinede rønner. Vi skal i det hele taget ikke mange meter væk fra centrum, før vejene ikke er asfalterede, hønsene går frit, og udhuse er reserveret til grise. Konstant sænkes trafikken af hestevogne læsset med skrot, hø eller brænde. Da vi besøgte byen i begyndelsen af oktober 2005, var vejret varmt og tørt. Men da Toplita ligger omkring 600 meter over havet, er vinteren kold og langvarig, forsikrede indbyggerne os. Denne vinter så ud til at blive ekstra kold i betonblokkene, for byens centrale varmesystem var brudt sammen. Derfor var der stablet affaldstræ overalt i garagerne, under trapper, i opgangene selv altanerne på 8. sal var fyldt med brænde. I Toplita kender man ikke til turisme, den skønne natur til trods. Det var eksempelvis ikke muligt at opdrive et kort over byen heller ikke på borgmesterkontoret. Postkort findes heller ikke. Toplita har fem skoler. En af dem er ungarsk, hvor der undervises frem til 12. klasse. Desuden er der et gymnasium. I alt båndede vi 12 interviews i Toplita. Halvdelen var med rumænere, halvdelen med ungarere. Derudover indsamlede vi 536 spørgeskemaer 343 af dem var fra rumænere og 193 fra ungarere. 9

12 1.4.2 Sebes den rent rumænske by Sebes ligger i Transsylvaniens sydlige lavland over 200 kilometer fra bjergene omkring Toplita. Der bor stort set ingen ungarere i byen, der blot ligger 14 kilometer fra den historiske by Alba Iulia, hvor Rumænien blev samlet i 1918 (Gallagher, 2005:28) procent af Sebes indbyggere er etniske rumænere, fem procent er sigøjnere og en procent tyskere. Under ½ procent karakteriserer sig som ungarere. Byen har indbyggere (interview SE6). Sebes er efter rumænske forhold en rig by. De meste af byen har asfalterede veje med undtagelse af et mindre, faldefærdigt sigøjnerområde. De fleste kvarterer er med små villaer, der ligner små husmandslandbrug med urtehaver og høns i gården. Kun et par mindre områder huser de traditionelle kommunistiske betonblokke fra 1960 erne. Byen domineres af den noget ucharmerende, tungt trafikerede hovedvej 1, der er det primære forbindelsesled mellem Ungarn og Bukarest og videre mod Tyrkiet. Og netop byens geografiske placering er årsag til, at industrien blomstrer i Sebes, forklarede en stolt borgmester (interview SE6). Arbejdsløsheden er helt nede på tre procent. Hovedproduktionen ligger i dag på sokker og laminatplader, men historisk set har Sebes altid været et industrielt centrum. Byen blev grundlagt af tyske korsriddere tilbage i middelalderen. Tyskere, der kom dertil, fordi de skulle være grænsevagter mod det Osmanniske Rige. Netop den tyske fortid er man meget stolte af i Sebes. Overalt ses byens gamle tyske navn Mühlbach og i centrum er gadeskiltene både på rumænsk og tysk på trods af, at der kun bor et par hundrede tyskere i byen. Sebes har desuden skoleklasser, hvor der undervises i tysk frem til 10. klasse. Stoltheden over den tyske fortid ses tydeligt i vores interviews. De hæftede sig til gengæld ikke ret meget ved det faktum, at byen ligger i umiddelbar nærhed af Alba Iulia en af rumænsk histories vigtigste nationale symboler. Nattelivet i Sebes er hurtigt beskrevet. Det fandt sted på byen eneste hotel, der lå uden for byen ved en tankstation på toppen af en bakke. I modsætning til i Toplita fandtes der dog både by- og postkort, hvor byens centrale park var et gennemgående tema. En park, hvor man i øvrigt flagede med EU og NATO-flag. I alt foretog vi syv interviews og indsamlede 219 spørgeskemaer i Sebes alle med rumænere. 5 Se nærmere gennemgang af Rumæniens samling i Alba Iulia i afsnit

13 2. Etnicitet og nationsforestillinger I dette projekt undersøger vi forholdet mellem to etniske grupper; rumænere og ungarere. Derfor er det naturligt at begynde teoriafsnittet med at definere, hvad vi mener med etnicitet. Og da begge grupper definerer sig selv som tilhørende henholdsvis den rumænske og den ungarske nation, udvider vi afsnittet med en definition af nationsbegrebet. 2.1 Etnicitetens omskiftelighed Hvad får over en million mennesker i Transsylvanien til at kalde sig ungarere selvom regionen ikke har været ungarsk siden 1. Verdenskrig? Den essensialistiske gren af etnicitetsforskningen vil hævde, at folk kalder sig ungarere, fordi de er en del af den ungarske kultur 6. For essensialisterne er etniske grupper bygget op om uforanderlige kulturer, som gennem generationer er nedarvet til gruppens nuværende medlemmer. Det essensialistiske perspektiv er ophavsmand til kulturrelativismen, hvor man forklarer forskelle mellem etniske grupper med, at de har en anden kultur (underforstået: uforanderlig kultur). Men selv hvis man godtager essensialismens præmis om, at eksempelvis dansk kultur er én og kun én ting, er det stadig svært at forklare, hvorfor dansk kultur anno 2005 nærmest er ukendelig fra dansk kultur anno Hvordan kan to så forskellige kulturer gå under den samme betegnelse? Svaret er, at det kan de heller ikke. Derfor må man løsrive begreberne etnicitet og kultur fra hinanden og erkende, at folks etnicitet bygger på en opfattelse af, at man deler en fælles kultur med andre mennesker. Essensen af den danske kultur har ændret sig markant på 100 år, men det har grænserne omkring den etnisk danske gruppe ikke som tilfældet var i 1905, er der stadig tyskere og svenskere rundt om os. Hvis man vil indfange, hvorfor grænserne mellem etniske grupper kan bestå i årevis på trods af, at gruppernes kulturelle essens er under konstant forandring, må man gribe fat i formalistiske teorier. Denne retning grundlagde Fredrik Barth med denne sætning fra bogen Ethnic groups and boundries fra 1969, hvor han skriver: The critical focus of investigation from this point of view becomes the ethnic boundary that defines the group, not the cultural stuff it encloses (Barth, 1969:15). Med andre ord: etniske grupper defineres ikke ved essensen af deres kultur (deres cultural stuff ). De defineres ved måden, hvorpå de afgrænser sig fra andre grupper. Det er med andre ord ikke gruppernes kulturelle essens, som skaber grænserne mellem dem det er omvendt grænserne mellem grupperne, der skaber deres kulturelle essens. 6 Se Andersen, 1999:7ff for grundig gennemgang af essensialismen. 11

14 Det skyldes kort fortalt, at mennesker finder deres egen kulturelle identitet ved at sammenligne sig med andre (se bl.a. Bateson i Andersen, 1999:12). Den samme gruppe vil ofte definere sin kultur forskelligt alt efter omstændighederne. Når danskere eksempelvis sammenligner sig med svenskere, omtaler de gerne sig selv som et easy-going folkefærd, der har et afslappet forhold til samfundets love. Hvis de derimod sammenligner sig med grækere eller italienere, skifter beskrivelsen pludselig karakter. Så er vi danskere pludselig både organiserede og fornuftsbetonede mennesker, der kan passe et arbejde uden at skulle holde siesta i tide og utide. Altså nogle ret modstridende tillægsord der kun har det til fælles, at de alle sætter den danske kultur i et positivt lys, uanset sammenhængen. 2.2 Objektive og subjektive etnicitetskriterier Når det er grænserne mellem de etniske grupper, der definerer deres kultur, er gruppernes fortsatte eksistens også afhængig af, at disse grænser bliver opretholdt. Det gøres via såkaldte grænsemarkører, der hjælper de enkelte gruppemedlemmer med at kende forskel på os og dem. Disse markører kan være hvad som helst, så længe de giver mening i konteksten. I Zimbabwe og Sydafrika er hudfarve kilde til etnisk konflikt. Det spillede til gengæld ingen rolle for den etniske udrensning i Rwanda, hvor alle er sorte. I Nordirland er det gruppernes religion, der skiller vandene. Men tager man blot nogle få kilometer mod øst til Skotland, spiller religion pludselig ingen rolle for befolkningens forhold til England. I Wales hævder man, at sproget udgør befolkningens kulturelle egenart en argumentation man også finder i Ungarn. Pointen er, at de etniske konflikter rundt om i verden har ikke ret mange andre fællestræk end netop konflikten selv. Ovenstående eksempler viser, at det ikke giver mening at definere etnicitet ud fra objektive etnicitetskriterier såsom sprog, hudfarve, religion eller måden at danse folkedans på. Disse objektive forskelle findes selvfølgelig, men det springende punkt er, om de bliver tillagt social relevans. Og den slags er i høj grad til forhandling. Derfor bør man i stedet tale om subjektive etnicitetskriterier. I dette perspektiv er det ikke kulturforskellene i sig selv, der danner grundlag for grænsemarkørerne mellem grupperne her er det omvendt. Det er de socialt relevante grænsemarkører, der gøres til udtryk for kulturforskelle. Set i dette perspektiv er det ikke Guds givet, at religion er en væsentlig forskel på folk det er det først, når det tillægges betydning. Hvorfor bestemte markører vælges og gøres socialt relevante i bestemte kontekster, kan der være mange både politiske, økonomiske og identitetsmæssige grunde til. De sorte i Zimbabwe har eksempelvis haft en klar økonomisk fordel i at lægge de hvide farmere for had. Etnicitet er med Fredrik Barths ord den sociale organisering af opfattede kulturforskelle (Barth, 1994:174). 12

15 Derfor er etnicitet noget, der kan vælges og fravælges, eller overspilles og underspilles, alt afhængig af situationen. Det gælder både for den individuelle mobilitet samt betydningen af den etniske identitet. Hvad angår den individuelle mobilitet, så siger Barth, at hvis en person eksempelvis ikke ønsker at blive associeret med sit nuværende etniske gruppetilhørsforhold, kan han vælge enten at nedtone sit medlemskab eller slet og ret skifte gruppe og lade sig integrere i en anden (Barth, 1969:33). Hvis der simpelthen er for mange problemer forbundet ved at være muslim i New York, kan de enkelte muslimer vælge at skifte gruppe ved at overbetone sit amerikanske statsborgerskab og underspille sin religiøsitet eller helt forkaste den. Etnicitetens valgbarhed viser også, at individer ikke kun indeholder én bestemt identitet, men flere identiteter på samme tid, og at man kan fremhæve eller nedtone en identitet alt efter konteksten. 2.3 Definition af etnicitet En meningsfuld definition af etnicitet skal med andre ord kunne indfange følgende forhold: At etnicitet er flertydig og under konstant forandring At etniske grupper sagtens kan være kulturelt og historisk meget ens (ud fra objektive kriterier), men alligevel ende med at komme i konflikt med hinanden At etniske grupper, der omvendt er meget forskellige (ud fra objektive kriterier), ikke behøver at tillægge det nogen betydning 7 At gruppens medlemmer internt kan være meget forskellige, men alligevel føle sig homogene At illusionen om kontinuitet og uforanderlighed indenfor den enkelte etniske gruppe kan opretholdes på trods af, at både gruppens kultur og medlemsskare er i konstant forandring over tid Definitionen skal kort sagt rumme et fornuftigt svar på, hvorfor ethnicity has definite appearence, but indefinite substance (Barth i Andersen, 1999:75). For at indfange det ovenstående benytter vi etnicitetsforskeren Thomas Hylland Eriksens definition: the systematic and enduring social reproduction of basic classificatory differences between categories of people, who perceive each other as being culturally discrete. It has aspects of politics as well as aspects of meaning of identity (Eriksen, 1992:3). Definitionen understreger, at det er de opfattede kulturelle forskelle, der er baggrunden for dannelsen og reproduktionen af de etniske grupper. Det betyder, at der er tale om en etnisk gruppe, når en kategori af mennesker opfatter sig selv som en kulturel enhed med distinkte kendetegn, og/eller når de bliver opfattet som sådan af omverden. Med betegnelsen kategorier af mennesker lægger vi vægt på, at etniske grupper ikke er 7 Se eksempelvis M. Gluckman, Custom and Conflict in Africa, 1956 eller Deschamps & Doise i Robinson, 1996:

16 uforanderlige og statiske enheder det er sociale kategorier, der kan omformes og få nye etiketter i forhold til den sociale kontekst. Desuden pointerer definitionen, at etnicitet indeholder både identitetsmæssige og politiske aspekter. Det identitetsmæssige aspekt af etniciteten understreger etnicitetens betydning for individets identitetsdannelse. Det politiske aspekt fokuserer på, at etniciteten også kan aktiveres af instrumentelle årsager. Hvis to grupper eksempelvis ligger i indbyrdes kamp om knappe resurser, kan man jo altid lægge modparten for had med henvisning til deres fundamentalt anderledes kultur, som umuliggør al sameksistens (se Barth, 1969:19ff.; Barth, 1994:181ff. for uddybning). Pointen er, at både det emotionelle og det rationelle etnicitetsperspektiv er vigtige at holde sig for øje i analysen af en etnisk relation. 2.4 Konvergensarenaer Endelig understreger vores definition, at den systematiske, sociale reproduktion af kulturforskelle spiller en central rolle for forståelsen af etniske relationer. Med dette understreger vi betydningen af, at etniske grupper har en tendens til sætte skabelsen af intern homogenitetsfølelse i system gennem forskellige institutioner, hvad enten de er officielle eller folkelige. Disse institutioner kalder vi arenaer for konvergensskabelse (Barth, 1994:180). En sådan arena kan være kulturforeninger, politiske partier, eller blot fejringen af gruppens store eventyrdigters 200 års fødselsdag. Vi ved fra et tidligere projekt, at ungarerne i Slovakiet samles i stort tal i kulturforeningen Csemadok. Her synges der nationalsange, afholdes quizzer om Ungarns historie og landets store forfattere granskes med omhu alt sammen på ungarsk. Og mange slovakker gør faktisk nøjagtig det samme i deres kulturforening Matica Slovenska blot med Slovakiet i centrum. I Rumænien organiserer ungarerne sig ikke i samme grad gennem en sådan konvergensarena, viser vores undersøgelse. Her foregår det mest åbenlyst gennem deres politiske parti DAHR, der agiterer for ungarernes rettigheder i Rumænien 8. At det er en central arena med stor betydning ses også af mange rumænske politikeres markante modstand mod partiet. Den kontroversielle og nu afsatte rumænske borgmester i den store, etnisk blandede by Cluj-Napoca kaldte for eksempel konsekvent DAHR for en terroristorganisation (Brubaker, 2004:21). Kirken spiller også en rolle i Rumænien i hvert fald teoretisk. Ungarerne er katolikker, rumænerne ortodokse. Ungarerne tropper op til søndagsmessen, og præsteboligen i Toplitas katolske kirke er desuden rammen for uddeling af gratis måltider til de fattigste medborgere. Vi har selv overnattet der, og selvom præsten officielt deler mad ud til alle 8 DAHR er den engelske forkortelse for Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Det rumænske navn er: Uniunea democrata maghiara din Romania det ungarske er: Romaniai Magyar demokrata szüvetség. Vi holder os i projektet til den engelske forkortelse. 14

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Erindringspolitik i Spanien

Erindringspolitik i Spanien Erindringspolitik i Spanien Hvordan man i det demokratiske Spanien forholdt sig til Den Spanske Borgerkrig og etableringen af det frankistiske diktatur Erwin Christensen Speciale i faget historie, Københavns

Læs mere

Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B 28-12-2012 Roskilde Universitet

Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B 28-12-2012 Roskilde Universitet Forord Vores gruppe bestod tidligere af seks medlemmer, men vi valgte at splitte med gruppen sent i forløbet efter store uoverensstemmelser i arbejdstilgang og indsats, der synes uforenelige. Vi splittede

Læs mere

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål 1 Skrevet af projektgruppe 6 fra hus 19.2: Christian Bak, Christine Pedersen, Nicky Nielsen, Nikolaj Holst Mathiesen og Sidney Schultz Vejleder: Flemming

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid...

National identitet i romantikken... 37 Det senmoderne samfund... 40 Giddens udviklingsdynamikker... 40 Ziehe og kulturel frisættelse... 41 Tillid... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Metode... 4 National identitet... 5 Nation og stat... 6 Stereotyper... 7 Mentalitet er identitet... 8 Globalisering og individualisering...

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

INTEGRATION I DANMARK

INTEGRATION I DANMARK INTEGRATION I DANMARK Kan du sige: Rødgrød med fløde? Roskilde Universitet - 2. semesters projekt Gruppe 9: Caroline Mikkelsen, Kristine Falk Olsen, Millie Cammilla Weng & Stine Bjørnstrup Andersen Vejleder:

Læs mere

!"#$%&'(#$(#'() &(*+,-%.'/0

!#$%&'(#$(#'() &(*+,-%.'/0 !"#$%&'(#$(#'() &(*+,-%.'/0 - En antropologisk analyse af identitetsdannelse blandt unge tyskere i Berlin 20 år efter murens fald Louise Vang Jensen Kandidatspeciale Institut for Antropologi Københavns

Læs mere

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man medborgerskabsforståelsen?...11 Teoriblok...11 Indledning til teori...11 Nationsforståelser...13

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Indledning: 3. Problemformulering: 4. Metode: 5. Historisk legitimering af krig: 6. Teori: 10. Realisme: 10. Pacifisme: 12. Retfærdig krig teori: 14. Jus ad bellum: 15. Retfærdig grund:

Læs mere

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU Bosnien Hercegovinas vej mod EU Bosnia Herzegovina s road towards the EU Lejla Cocic Cand.ling.merc - Engelsk / Europæiske Studier Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen Institut for Europæiske Studier Anslag:

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr.

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Over hækken En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark Siv Raun Andersen Nr. 107/2004

Læs mere

Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley

Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley Gruppe 24 Peter Eigil Horn Kim Mandal 04s077 04s094 Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092 Vejleder: Jakie Mørch Wrigley Projekt 3: Kulturmødet Jydsk Pædagog Seminarium Indledning Kulturmødet kan

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion Kapitel 1: Introduktion Indledning og problemformulering Jeg sidder på Naders kontor i en forstad til Sydney, Australien. Egentlig er vi i en garage, men rummet er møbleret med et skrivebord, en kontorstol,

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Projektrapport. 2. semester BP2

Projektrapport. 2. semester BP2 Projektrapport 2. semester BP2 År: 2015 Semester: 2. semester Hus: Projekttitel: Tyskland - En stormagt i Europa? Projektvejleder: Jacob Dahl Rendtorff Gruppenummer: Studerende (fulde navn og studienummer):

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

En europæisk offentlighed?

En europæisk offentlighed? Roskilde Universitetscenter, Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium En europæisk offentlighed? En rapport udarbejdet af: Helene Lind Kryger Nielsen Jakob Sejrup Villadsen Anna Ingemann Jensen Kasper Lund

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere