Sparekassen Lolland A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen Lolland A/S"

Transkript

1 Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr ) Udbud af op til stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 3:2 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med et udbud samt optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ) omfattende op til stk. aktier a nominelt 10 kr. ( Udbudte Aktier ) i Sparekassen Lolland A/S ( SPAR LOLLAND og sammen med dets datterselskaber og associerede virksomhed SPAR LOLLAND-koncernen eller Koncernen ) med fortegningsret for SPAR LOLLANDs eksisterende aktionærer ( Udbuddet ). SPAR LOLLANDs aktiekapital udgør pr. Prospektdatoen, men før Udbuddet, nominelt kr. fordelt på stk. eksisterende aktier a nominelt 10 kr., der alle er fuldt indbetalte ( Eksisterende Aktier ). Efter gennemførelsen af Udbuddet vil SPAR LOLLANDs aktiekapital udgøre op til kr. fordelt på stk. aktier a nominelt 10 kr. ( Aktier ). I henhold til bemyndigelserne i pkt. 3.1 og 3.2 i SPAR LOLLANDs vedtægter, har bestyrelsen for SPAR LOLLAND ( Bestyrelsen ) den 7. juni 2011 truffet beslutning om at forhøje SPAR LOLLANDs aktiekapital med op til nominelt kr. svarende til stk. Udbudte Aktier a nominelt 10 kr. Den 14. juni 2011 kl (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S som aktionær i SPAR LOLLAND ( Eksisterende Aktionærer ) blive tildelt to (2) tegningsretter ( Tegningsretter ) for hver Eksisterende Aktie. Der skal anvendes tre (3) Tegningsretter til tegning af en (1) Udbudt Aktie a nominelt 10 kr. mod betaling af 40 kr. per Udbudt Aktie ( Tegningskursen ). Tegningsretterne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i fondskoden DK Handelsperioden løber fra den 9. juni 2011 til og med den 23. juni 2011 kl (dansk tid) ( Handelsperioden ). Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 15. juni 2011 til den 28. juni 2011 kl (dansk tid) ( Tegningsperioden ). Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretter, som ikke ønskes udnyttet, kan sælges i Handelsperioden for Tegningsretterne. Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens udløb ( Resterende Aktier ), kan uden kompensation til ihændehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier til Tegningskursen. Såfremt de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget en allokering efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af Bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af indkomne bindende tilsagn uden hensyn til, om disse er afgivet af Eksisterende Aktionærer eller investorer i øvrigt. De Udbudte Aktier vil efter indbetaling af Tegningskursen blive udstedt som midlertidige aktier til investors konto i VP Securities A/S i den midlertidige fondskode DK De midlertidige aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i den midlertidige fondskode. De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forventeligt den 5. juli De Udbudte Aktier er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i samme fondskode som de Eksisterende Aktier med forventet første handels- og officielle noteringsdag den 6. juli Handel med midlertidige aktier forud for den endelige udstedelse af Udbudte Aktier er i strid med forbuddet mod short-selling af aktier i finansielle virksomheder og kan straffes med bøde. Investorer bør være opmærksomme på, at investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier indebærer en høj risiko. Investorer bør nøje overveje alle relevante risici, herunder de faktorer der er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer i dette Prospekt, i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier. Udbuddet er ikke garanteret, men AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Bikubenfonden, Finanssektorens Pensionskasse, A/S Kapitalforvaltning Nord Aktier og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt stk. Udbudte Aktier. Herudover har Finanssektorens Pensionskasse afgivet bindende tilsagn om at udnytte tildelte Tegningsretter til tegning af stk. Udbudte Aktier, således at der i alt er afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af stk. Udbudte Aktier svarende til 18,6 % af Udbuddet. Under forudsætning af Udbuddets gennemførelse, vil SPAR LOLLAND på grundlag af disse forhåndstilsagn modtage et bruttoprovenu på 40,8 mio. kr. Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og regler. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien eller Japan, og Aktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og SPAR LOLLAND skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og Aktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og SPAR LOLLAND kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende regler forventer SPAR LOLLAND, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og købe eller tegne Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter og/eller tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Tegningsretterne og Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstater i USA eller værdipapirlovgivningen i nogen jurisdiktion uden for Danmark og må kun udbydes og sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, registreringskravene i de pågældende jurisdiktioner. Der henvises til Generel Information for en beskrivelse af disse og visse yderligere begrænsninger. Prospektet er dateret den 7. juni 2011 ( Prospektdatoen ).

2

3 indhold Indholdsfortegnelse ANSVAR OG ERKLÆRINGER RESUMÉ RISIKOFAKTORER GENEREL INFORMATION Del I. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE ANSVARLIGE REVISOR UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER Risikofaktorer OPLYSNINGER OM SPAR LOLLAND SPAR LOLLANDs historie og udvikling De væsentligste begivenheder i SPAR LOLLANDs forretningsmæssige udvikling Investeringer FORRETNINGSOVERSIGT Introduktion Forretningsomfang Købet af Finansbanken A/S Købet af Eik Bank Forretningsstrategi Strategien for SPAR LOLLANDs forretningsområder Sammenlægningsproces og synergier Samarbejdsaftaler Organisation Risikostyring og krediteksponering Samfundsansvar (Corporate Social Responsibility) Markedsbeskrivelse og konkurrentsituation Ekstraordinære forhold Forskning og udvikling, patenter og licenser ORGANISATIONSSTRUKTUR Koncernstruktur Væsentlige kapitalbesiddelser EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR Faciliteter Forsikring Miljø GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER Hoved- og nøgletal Væsentlige elementer i regnskabspraksis Koncernregnskab for regnskabsårene 2010, 2009 og Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank for 2010 og Koncernregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2011 og 1. januar 31. marts Statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære og politiske initiativer KAPITALRESSOURCER Politikker og målsætninger Kapitalberedskab Lånebehov og finansieringsstruktur Fremtidigt lånebehov og kapitalkilder Pengestrømme Begrænsninger i brugen af kapitalressourcer INITIATIVER TIL SIKRING AF FINANSIEL STABILIET TRENDOPLYSNINGER RESULTATFORVENTNINGER OG RESULTATFREMSKRIVNINGER BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT NØGLEMEDARBEJDERE Bestyrelsen Direktionen Nøglemedarbejdere Tidligere aktiviteter SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

4 indhold 14.5 Interessekonflikter Lån, garantier og andre forpligtelser Øvrige organer AFLØNNING OG GODER BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS Funktion Bestyrelsesudvalg Embedsperiode for nuværende bestyrelsesmedlemmer og direktionen Fratrædelsesvilkår for Bestyrelsen og Direktionen Corporate Governance PERSONALE Medarbejderstaben Aktiebeholdninger Medarbejderordninger STØRRE AKTIONÆRER TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER OPLYSNINGER OM UDSTEDERENS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER Historiske regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND-koncernen Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND Proforma regnskabsoplysninger Erklæring vedrørende revision af de historiske regnskabsoplysninger Udbyttepolitik Rets- og voldgiftssager Væsentlige ændringer i SPAR LOLLANDs finansielle eller handelsmæssige stilling YDERLIGERE OPLYSNINGER Aktiekapital Stiftelsesoverenskomst og SPAR LOLLANDS vedtægter VÆSENTLIGE KONTRAKTER OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTATIONSMATERIALE OPLYSNINGER OM KAPITALBESIDDELSER Del II. VÆRDIPAPIRNOTE ANSVARLIGE RISIKOFAKTORER NØGLEOPLYSNINGER OM KAPITALISERING OG ANVENDELSE AF PROVENU Erklæring om arbejdskapitalen Kapitalisering og gældssituation Fysiske og juridiske personers interesser i udbuddet Baggrund for udbuddet og anvendelse af provenu OPLYSNINGER OM DE UDBUDTE AKTIER SKATTEFORHOLD VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING SÆLGENDE AKTIONÆRER OG LOCK-UP OMKOSTNINGER UDVANDING JURISDIKTIONER HVOR UDBUDDET GENNEMFØRES OG RESTRIKTIONER KNYTTET TIL UDBUDDET YDERLIGERE OPLYSNINGER Del III. DEFINITIONER Del IV. BILAG A1 SPAR LOLLANDs vedtægter A1 F-sider F.1 Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND F1 F.2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for F24 Tegningsblanket SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

5 Ansvar og erklæringer Ansvar og erklæringer Selskabets erklæring Sparekassen Lolland A/S ( SPAR LOLLAND ) er ansvarlig for prospektet i henhold til dansk lovgivning.spar LOLLANDs hovedkontor er beliggende Nygade 4, 4900 Nakskov, Danmark. Vi erklærer hermed, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Nakskov, den 7. juni 2011 Bestyrelsen Hans Jacob Petersen Formand, gårdejer Bo Rasmussen Næstformand, lektor Kaj V. Holm Finansdirektør Lars Stuckert Advokat Finn Christensen Kunderådgiver medarbejdervalgt Jan Nielsen Filialdirektør medarbejdervalgt Direktionen Lynge Thang Jørgensen Adm. direktør SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

6 Ansvar og erklæringer Erklæring afgivet af SPAR LOLLANDs uafhængige revisor Til aktionærerne og potentielle investorer i Sparekassen Lolland A/S ( SPAR LOLLAND ) Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer kontrolleret de finansielle oplysninger i del I.9 Gennemgang af drift og regnskaber, I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger, I.20 Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater og del IV.F.1 Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOL- LAND, som indgår i det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for SPAR LOLLAND, dateret den 7. juni Prospektet udarbejdes i overensstemmelse med danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011 om værdipapirhandel ( Værdipapirhandelsloven ) med senere ændringer, Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer ( Prospektforordningen ), Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om Prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro ( Prospektbekendtgørelsen ). Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet samt præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar, i henhold til det aftalte opdrag, er på grundlag af vores arbejder, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt de af os kontrollerede finansielle oplysninger er korrekt gengivet i Prospektet fra Sparekassen Lolland A/S historiske koncernregnskabsoplysninger for 2010, 2009 og 2008 efter IFRS, supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 i SPAR LOL- LANDs koncernregnskab for 2010, SPAR LOLLANDs delårsrapport pr. 31. marts 2011, proforma regnskabsoplysninger for SPAR LOLLANDs udarbejdet til brug for dette Prospekt omfattende aktiver og forpligtelser og forklarende noter pr. 31. december 2010 og resultatopgørelser for perioderne 2010 og 1. januar marts 2011 fra SPAR LOLLANDs koncernregnskab, samt fra de historiske regnskabsoplysninger for 2010 og 2009 udarbejdet til brug for dette Prospekt for Eik Bank Danmark 2010 A/S, som overtaget af Sparekassen Lolland A/S ( Eik Bank eller Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND ), og fra SPAR LOLLANDs resultatforventninger for Koncernen for 2011 og resultatfremskrivninger for Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at finansielle oplysninger i del I.9 Gennemgang af drift og regnskaber, I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger, I.20 Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater og del IV.F.1 Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND er korrekt gengivet fra SPAR LOLLANDs historiske koncernregnskabsoplysninger for 2010, 2009 og 2008 efter IFRS, som vi har revideret og forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger, supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 i SPAR LOLLANDs koncernregnskab for 2010, som vi har revideret og forsynet med revisionspåtegning dateret den 27. maj 2011 uden forbehold eller supplerende oplysninger, SPAR LOLLANDs delårsrapport pr. 31. marts 2011, som vi har reviewet og forsynet med en reviewerklæring dateret den 18. maj 2010 uden forbehold og supplerende oplysninger, proforma regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND udarbejdet til brug for dette Prospekt omfattende aktiver og forpligtelser og forklarende noter pr. 31. december 2010 og resultatopgørelser for perioderne 2010 og 1. januar 31. marts 2011 fra SPAR LOLLANDs koncernregnskab, samt fra de til brug for Prospektet udarbejdede historiske regnskabsoplysninger for 2010 og 2009 for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND, som vi har reviewet og forsynet med en reviewerklæring dateret den 7. juni 2011 uden forbehold men med supplerende oplysninger, hvori vi henleder læserens opmærksomhed på en række forhold vedrørende regnskabsgrundlaget, herunder de foretagne skøn og forudsætninger samt den øgede usikkerhed, der gør sig gældende med hensyn til regnskabsgrundlaget for 2009, SPAR LOLLANDs resultatforventninger for Koncernen for 2011, som vi har undersøgt og forsynet med en erklæring dateret den 7. juni 2011 uden forbehold eller supplerende oplysning samt resultatfremskrivning for 2012, som vi har undersøgt og forsynet med en erklæring dateret den 7. juni 2011 uden forbehold, men med supplerende oplysning, hvori vi henleder læsernes opmærksomhed på, at som følge af den lange tidshorisont er resultatfremskrivningerne for 2012 behæftet med særdeles stor usikkerhed. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at de finansielle oplysninger i del I.9 Gennemgang af drift og regnskaber, I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger, I.20 Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater og del IV.F.1 Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND er korrekt gengivet i Prospektet fra SPAR LOLLANDs historiske koncernregnskabsoplysninger for 2010, 2009 og 2008 efter IFRS, supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 i SPAR LOLLANDs koncernregnskab for 2010, SPAR LOLLANDs delårsrapport pr. 31. marts 2011, proforma regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND til brug for dette Prospekt omfattende aktiver og forpligtelser og forklarende noter pr. 31. december 2010 og resultatopgørelser for perioderne 2010 og 1. januar 31. marts 2011 fra SPAR LOL- LANDs koncernregnskab, samt fra de til brug for Prospektet udarbejdede historiske regnskabsoplysninger for 2010 og 6 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

7 Ansvar og erklæringer 2009 for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND, og fra SPAR LOLLANDs resultatforventninger for Koncernen for 2011 og resultatfremskrivninger for Holstebro, den 7. juni 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab H.C. Krogh statsautoriseret revisor SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

8 Ansvar og erklæringer Reference til øvrige erklæringer afgivet af SPAR LOLLANDs uafhængige revisorer Koncernregnskaberne for SPAR LOLLAND for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 PricewaterhouseCoopers har afgivet revisionspåtegning på de af Ledelsen aflagte historiske regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND for 2010, 2009 og 2008 for Koncernen efter IFRS. Erklæringerne, som er indarbejdet ved krydsreference i del I.20 Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater i dette Prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringerne er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet for SPAR LOLLAND for 2010 PricewaterhouseCoopers har afgivet revisionspåtegning på den af Ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 til SPAR LOLLANDs koncernregnskab for Erklæringen, der er gengivet i Prospektets bilag F.2, beskriver vores ansvar og det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Delårsrapport for perioden 1.januar marts 2011 for SPAR LOLLAND PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2011 med sammenligningstal for 2010 for SPAR LOLLAND. Erklæringen, som er indarbejdet i Prospektet ved henvisning, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på historiske regnskabsoplysninger for 2010 og 2009 for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND den 28. februar Erklæringen, som fremgår af Prospektets bilag F.1, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold, men med supplerende oplysninger, hvori vi henleder læserens opmærksomhed på en række forhold vedrørende regnskabsgrundlaget, herunder de foretagne skøn og forudsætninger samt den øgede usikkerhed, der gør sig gældende med hensyn til regnskabsgrundlaget for SPAR LOLLANDs resultatforventninger for Koncernen for 2011 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på SPAR LOL- LANDs resultatforventninger for Koncernen for Erklæringen, som fremgår i del I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger i dette Prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. SPAR LOLLANDs resultatfremskrivninger for Koncernen for 2012 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på SPAR LOL- LANDs resultatfremskrivninger for Koncernen for Erklæringen, som fremgår i del I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger i dette Prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold, men med supplerende oplysning om, at som følge af den lange tidshorisont er resultatfremskrivningerne for 2012 behæftet med særdeles stor usikkerhed. Proforma regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND for 2010 og 1. kvartal 2011 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på proforma regnskabsoplysningerne udarbejdet til brug for dette Prospekt omfattende aktiver og forpligtelser og forklarende noter pr. 31. december 2010 og resultatopgørelser for perioderne 2010 og 1. januar 31. marts 2011 fra SPAR LOLLANDs koncernregnskab samt fra de historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND. Erklæringen, som fremgår af Prospektets bilag F.1, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold, men med supplerende oplysninger om de beskrevne forudsætninger, foretagne skøn og de deraf følgende væsentlige usikkerheder for så vidt angår regnskabsgrundlaget for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOL- LAND. 8 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

9 Resumé Resumé Dette er et resumé af SPAR LOLLANDs prospekt. Resuméet skal læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier bør træffes på baggrund af hele Prospektet som helhed, herunder de dokumenter, der indgår i Prospektet ved henvisning, samt de risici, der er forbundet med en investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier som anført i afsnittet Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning vedrørende Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol i et EØS-medlemsland, kan den sagsøgende investor i henhold til den nationale lovgivning i det land, hvor kravet indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse af Prospektet, inden retssagen indledes. SPAR LOLLAND, der har udfærdiget dette resumé og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Introduktion SPAR LOLLAND er et regionalt pengeinstitut med en stærk lokal forankring på Lolland-Falster. SPAR LOLLAND har siden grundlæggelsen i 1870 udviklet sig fra et lokalt pengeinstitut til et pengeinstitut med aktiviteter også på Sjælland og i Hovedstadsområdet. SPAR LOLLAND har i dag 15 filialer fordelt med 9 filialer på Lolland-Falster og 6 filialer på Sjælland. I december 2010 indgik SPAR LOLLAND aftale med Finansiel Stabilitet A/S om erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S, omfattende hele bankens privatkundedel, onlinebank, visse private banking-kunder, markets-afdeling samt tilhørende back-office og stabsfunktioner ( Eik Bank eller Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND ). Erhvervelsen blev gennemført den 28. februar Eik Bank Danmark 2010 A/S blev fusioneret ind i SPAR LOLLAND ved udgangen af 1. kvartal 2011 og fungerer med sine internetbaserede bankløsninger som et selvstændigt forretningsområde i SPAR LOLLAND under navnet Finansbanken. SPAR LOLLAND har herved suppleret sin filialbaserede bankvirksomhed med en veletableret onlinebank med kunder i det meste af Danmark. SPAR LOLLAND har erhvervet en efter Ledelsens vurdering attraktiv onlinebank og har herudover tilkøbt en væsentlig kundemasse, et betydende antal internetbaserede bankløsninger samt fået en styrket fundingstruktur med et samlet indlånsoverskud på 1,8 mia. kr. pr. 31. marts SPAR LOLLAND beskæftigede pr. 31. marts 2011 i alt 333 medarbejdere, inklusive 85 medarbejdere, som tidligere var ansat i Eik Bank. Erhvervelsen af Eik Bank var for SPAR LOLLAND en naturlig videreførelse af den strategi om styrkelse og udbygning af Koncernens dækning og kompetencer, der blev initieret med filialetablering i København og den efterfølgende erhvervelse af den daværende Finansbanken A/S. Det er Ledelsens vurdering, at Eik Bank (der nu kaldes Finansbanken) med sine kompetencer inden for internetbaserede bankløsninger vil bidrage positivt til videreudviklingen af denne strategi og samtidig styrke SPAR LOLLANDs produktudbud til alle Koncernens privatkunder. Strategi SPAR LOLLANDs strategi frem mod 2014 har som mål at sikre, at SPAR LOLLAND kan forblive et selvstændigt pengeinstitut med en rentabilitet, der gør SPAR LOLLAND til en på sigt attraktiv investering for aktionærer. Ambitionen er at være et økonomisk stærkt regionalt pengeinstitut på Lolland-Falster og Sydsjælland med en synlig repræsentation på Sjælland og i København og med en landsdækkende onlinebank som ligestillede fokusområder. SPAR LOLLAND sætter pris på sine kunder. For SPAR LOLLAND handler den daglige drift ikke blot om at sikre sig mange nye kunder SPAR LOLLAND er meget bevidste om at passe godt på dem, SPAR LOLLAND har. Missionen er derfor, at SPAR LOL- LAND gennem indsigt og kompetence skal skabe nærværende og attraktive finansielle løsninger, der hvor kunden er. Med købet af Eik Bank er det Ledelsens vurdering, at SPAR LOLLAND har styrket sin strategiske position på det danske bankmarked. SPAR LOLLAND ønsker at fastholde og udvikle denne position ved strategisk at fokusere på de to hovedforretningsområder: Filialbanken SPAR LOLLAND, og Onlinebanken Finansbanken. Filialbanken SPAR LOLLAND henvender sig til både privat- og erhvervskunder med personlig rådgivning og fuldt service- og produktudbud i kundernes lokalområde via det eksisterende filialnet, og onlinebanken Finansbanken henvender sig til privatkunder, som selv klarer de fleste af deres bankforretninger via internettet. For at understøtte kundernes tilhørsforhold til de to hovedforretningsområder arbejdes der på at differentiere priser og produktudbuddet, hvor online-kunder som udgangspunkt får rådgivning via elektroniske medier mindre snak flere fordele. SPAR LOLLAND vil gennemføre differentieringen successivt, så kunderne i begge forretningsområder kan vænne sig til ændringerne. Dette vil bevirke en skarpere opdeling af kundeunderlaget i de to forretningsområder og forventes at sikre en mere optimal kundeserviceprofil og et bedre indtjeningsgrundlag for SPAR LOLLAND. SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

10 Resumé SPAR LOLLAND har iværksat en række strategiske initiativer med fokus på: Konsolidering af SPAR LOLLANDs økonomiske fundament Attraktiv investering for aktionærer på sigt Udvikling og konsolidering af forretningsplatformen Organisk udvikling af forretningsomfanget Overordnet har strategien to fokusområder. Først og fremmest vil tiltag hvad enten disse udspringer af filial- eller onlinedelen - ske ud fra en indtjeningsmæssig synsvinkel. Dernæst vil fokus være på kundedifferentieringen, hvor der kan tilbydes konkurrencedygtige priser og vilkår for den samlede og differentierede kundemasse og som samtidig forventes at optimere SPAR LOL- LANDs indtjening. Ved siden af fokus på indtjening som følge af vækstmæssige muligheder, vil der tillige være fokus på omkostningsstyring. Det er Ledelsens forventning, at perioden frem til udgangen af 2013 vil være præget af stor usikkerhed hvad angår finansiering fra lånekapitalmarkedet. Ledelsen ønsker derfor at tilpasse SPAR LOLLANDs aktiviteter og forretningsomfang, således at dette primært kan finansieres via indlån. Baggrund for Udbuddet SPAR LOLLAND havde ved udgangen af 2010 en solvensoverdækning på 440 mio. kr. svarende til 53 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Efter erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S og Fonden for Sparekassen Lollands konvertering af indlån på 100 mio. kr. til ansvarlig lånekapital blev solvensoverdækningen pr. 31. marts 2011 opgjort til 302 mio. kr. svarende til 34 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Ledelsen i SPAR LOLLAND har efterfølgende revurderet solvensbehovet og besluttede den 6. juni 2011 at forøge dette, således at solvensoverdækningen i forhold til det nye opgjorte solvensbehov pr. 31. marts 2011 er 182 mio. kr. svarende til 18 %. SPAR LOLLAND ønsker at styrke basiskapitalen og øge den solvensmæssige overdækning med henblik på at skabe grundlaget for udnyttelse af de forretningsmuligheder, der ligger i at udvikle, udbygge og få optimal udnyttelse af den internetbaserede bankplatform og den øgede kundemasse til gavn for såvel nuværende som fremtidige kunder og aktionærer. SPAR LOLLAND ønsker samtidig at styrke den økonomiske robusthed og kapitalgrundlaget generelt, bl.a. med henblik på at reducere behovet for ekstern funding ved indfrielse af de resterende obligationer udstedt under den individuelle statsgaranti senest i 2013, afvikling af det statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital samt indfrielse af ansvarlig lånekapital i 2015 og Et styrket kapitalgrundlag forventes også at øge SPAR LOLLANDs mulighed for at leve op til fremtidig international regulering (Basel III), der forventes at medføre øgede krav til pengeinstitutters kapitalsammensætning og likviditet. Ved gennemførelse af Udbuddet med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil solvensoverdækningen beregnet pr. 31. marts 2011 alt andet lige udgøre 382 mio. kr. svarende til 38 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Anvendelse af provenu Nettoprovenuet vil indgå i SPAR LOLLANDs likviditetsberedskab og indgå i basiskapital og kernekapital, og vil dermed understøtte SPAR LOLLAND-koncernens drift og økonomiske robusthed. SPAR LOLLANDs evne til at absorbere eventuelle fremtidige negative resultater er afhængig af kapitalgrundlaget. SPAR LOLLAND har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2011 til mio. kr. svarende til 9,4 % og den faktiske solvens til mio. kr. svarende til 11,1 %. SPAR LOLLAND vil på dette grundlag alt andet lige kunne absorbere negative resultater eller foretage yderligere kapitaldækning på op til 182 mio. kr. ud over allerede foretagen kapitaldækning. Hvis Udbuddet gennemføres med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil den faktiske solvens baseret på basiskapital og risikovægtede poster pr. 31. marts 2011 alt andet lige udgøre 12,9 %. SPAR LOLLAND vil på dette grundlag alt andet lige kunne absorbere negative resultater eller foretage yderligere kapitaldækning på op til 382 mio. kr. ud over allerede foretagen kapitaldækning. Resumé af risikofaktorer Investering i Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier, indebærer en betydelig risiko. Tegningsretterne og Aktierne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien gul i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Risikomærkning i kategorien gul betyder, at der er risiko for, at investorer kan miste deres investering helt eller delvist, og at produktet ikke er vanskeligt at gennemskue. Risikofaktorerne, der er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer, bør sammen med de øvrige oplysninger i Prospektet overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, SPAR LOLLAND står overfor. Hvis nogen af de nedenstående risici eller andre risici, som ikke er beskrevet, indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på SPAR LOLLANDs drift, finansielle stilling, driftsresultat eller fremtidsudsigter og dermed værdien af Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier. Andre risici, som SPAR LOLLAND på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ indvirkning på SPAR LOLLANDs driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter. I sådanne tilfælde kan markedskursen på Tegningsretterne eller Aktierne falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe Tegningsretterne eller Aktierne. Risici forbundet med SPAR LOLLANDs aktuelle situation omfatter, men er ikke begrænset til: 10 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

11 Resumé SPAR LOLLANDs erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S stiller øgede krav til SPAR LOLLANDs kapitalgrundlag. SPAR LOLLAND-koncernens resultater har i årene været negative, og SPAR LOLLANDs evne til at absorbere eventuelle yderligere tab er afhængig af kapitalgrundlaget. Risici forbundet med de nuværende globale økonomiske forhold på de finansielle markeder samt nationale økonomiske konjunkturer Kreditrisiko omfatter, men er ikke begrænset til: SPAR LOLLAND har en væsentlig kreditrisiko i forbindelse med udlånsaktivitet. Forringelse af værdien af stillede sikkerheder eller illikviditet kan medføre tab og øge SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser. Kunders engagementer med andre pengeinstitutter eller kreditorer kan blive opsagt. SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser er forøget væsentligt som følge af vanskelige økonomiske forhold, og SPAR LOLLAND forventer også fremover at skulle foretage nedskrivninger. SPAR LOLLAND er eksponeret mod finansielle modparter i form af afviklings- eller kreditrisiko. Markedsrisiko omfatter, men er ikke begrænset til: SPAR LOLLAND er udsat for risiko for tab som følge af ændringer i markedsforholdene, herunder ændringer i rente, aktie- og valutakurser. Risici relateret til likviditet og kapital, omfatter, men er ikke begrænset til: SPAR LOLLAND er afhængig af adgang til tilstrækkelig likviditet. SPAR LOLLAND er afhængig af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for at opfylde solvenskrav og tiltrække kapital. Andre risici forbundet med SPAR LOLLANDs virksomhed omfatter, men er ikke begrænset til: SPAR LOLLAND er udsat for operationelle risici, der kan medføre tab og kan skade SPAR LOLLANDs omdømme. SPAR LOLLAND er udsat for risici vedrørende IT-platform og egenudviklede systemer. SPAR LOLLAND er udsat for forretningsrisici, der kan skade SPAR LOLLANDs omdømme eller indtjening SPAR LOLLANDs risikostyringssystemer kan vise sig at være utilstrækkelige. SPAR LOLLAND er afhængig af at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. SPAR LOLLAND er eksponeret mod risiko for, at strategien ikke kan gennemføres. SPAR LOLLAND kan blive pålagt at afholde yderligere omkostninger til Indskydergarantifonden SPAR LOLLAND har modtaget statsligt kapitalindskud og individuel statsgaranti, der medfører omkostninger og restriktioner. SPAR LOLLAND er udsat for konstant konkurrence. Ændringer i reguleringen af SPAR LOLLANDs virksomhed og skattelovgivningen samt tiltag fra tilsynsmyndigheder kan påvirke SPAR LOLLANDs resultater. SPAR LOLLAND er løbende involveret i retssager og klagesager, som kan medføre tab og skade SPAR LOLLANDs omdømme. Risici forbundet med Udbuddet omfatter, men er ikke begrænset til: Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil være et likvidt marked for Aktierne og Tegningsretterne, hvilket kan få negativ indvirkning på aktiekursen og kursen på Tegningsretterne. Markedskursen på SPAR LOLLANDs Aktier og Tegningsretter kan være meget svingende og kan medføre væsentlige tab. SPAR LOLLAND kan i fremtiden udstede yderligere aktier eller andre værdipapirer, hvilket kan påvirke kursen på Aktierne og Tegningsretterne. Hvis Udbuddet ikke gennemføres, kan investorer, der har købt Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier, lide tab. Tegningsretter, der ikke er udnyttet inden udløbet af Tegningsperioden (den 28. juni 2011 kl dansk tid) vil bortfalde uden adgang til kompensation. Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, vil blive udvandet, og udvandingen kan være væsentlig. SPAR LOLLAND har ikke udbetalt udbytte for regnskabsårene , og aktionærer kan ikke forvente et løbende afkast af investeringen i form af udbytte Der er yderligere risici for investorer bosiddende uden for Danmark. Der er risiko for, at SPAR LOLLANDS aktionærer i jurisdiktioner uden for Danmark ikke kan erhverve og/eller udnytte Tegningsretter, hvilket kan få betydning for værdien af Tegningsretterne samt medføre udvanding. Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici. Udvalgte regnskabsoplysninger Nedenfor er gengivet udvalgte hoved- og nøgletal for SPAR LOLLAND-koncernen for 2010, 2009 og 2008 samt for perioderne 1. januar 31. marts 2011 og Regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND-koncernen for 2010, 2009 og 2008 er uddraget af SPAR LOLLAND-koncernens årsrapporter for 2010 (med supplerende/korrigerende information), 2009 og Årsrapporterne for SPAR LOLLAND-koncernen er udarbejdet efter IFRS, som godkendt af EU, samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Koncernregnskaberne for 2010, 2009 og 2008 samt supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 i SPAR LOLLANDs koncernregnskab for 2010 er revideret. Regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND-koncernen for perioden 1. januar 31. marts 2011 med tilhørende sammenlig- SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

12 Resumé ningstal for samme periode i 2010 er uddraget af delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten for SPAR LOLLAND-koncernen er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2011 med sammenligningstal for 2010 er reviewet. I delårsrapporten indgår driften i Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND, først i resultatopgørelsen for perioden 28. februar 31. marts 2011, mens aktiver og passiver indgår fuldt ud i balancen pr. 31. marts Nedenstående gennemgang bør læses i sammenhæng med SPAR LOLLANDs årsrapporter og delårsrapport med tilhørende noter. Se endvidere del I.20 Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater, der inkluderer en krydsreferencetabel. 12 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

13 Resumé Hoved- og nøgletal for SPAR LOLLAND-koncernen for perioderne 1. januar marts 2011 og 1. januar 31. marts 2010 samt for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 Hovedtal 31. marts 31. marts Resultatopgørelse (1) (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Periodens/Årets resultat før skat Periodens/Årets resultat efter skat Balance (1.000 kr.) Udlån Indlån Aktiver i alt Egenkapital Eventualforpligtelser (1.000 kr.) Garantier mv Nøgletal Solvensprocent 11,1 15,6 14,0 15,6 13,9 Kernekapitalprocent 8,1 12,8 11,5 12,8 11,5 Egenkapitalforrentning før skat (%) 1,3 1,4-11,8-15,7-6,2 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 0,9 1,1-8,6-11,2-4,5 Indtjening pr. omkostningskrone 1,14 1,15 0,76 0,72 0,81 Renterisiko -0,7 1,0 1,5 1,1 1,9 Valutaposition 4,1 3,6 0,7 1,6 5,7 Udlån i forhold til indlån 88,4 121,4 132,2 120,0 131,0 Udlån i forhold til egenkapital 8,7 6,3 6,6 6,5 6,2 Periodens/Årets udlånsvækst 33,7-2,0-6,4-4,2 3,9 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 245,9 207,3 290,3 150,2 173,6 Summen af store engagementer 109,1 43,7 76,3 44,1 47,8 Periodens/Årets nedskrivningsprocent (2) 0,2 0,2 2,4 3,3 1,5 Periodens/Årets resultat pr. aktie (2) 1,2 1,5-11,7-16,8-7,3 Indre værdi pr. aktie 131, ,8 141,5 157,3 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs/resultat pr. aktie 110,8 133,2-17,7-11,9-26,7 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,0 1,4 1,5 1,4 1,2 Børskurs 130, Noter: (1) I resultatopgørelsen for perioden 1. januar 31. marts 2011 indgår periodens resultat for Eik Bank kun for perioden 28. februar 31. marts 2011, idet Eik Bank blev erhvervet af SPAR LOLLAND den 28. februar (2) I nedskrivningsprocent samt resultat for perioden 1. januar 31. marts 2011, indgår Eik Bank kun for perioden 28. februar 31. marts 2011, idet Eik Bank blev erhvervet af SPAR LOLLAND den 28. februar Nøgletal er opstillet og beregnet i overensstemmelse med de af Finanstilsynet afgivne retningslinjer. SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

14 Resumé Resume af Udbuddet Udsteder: Udbud: Sparekassen Lolland A/S CVR-nr Nygade Nakskov Udbuddet omfatter op til stk. Aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. Udbudt Aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Udbuddet er ikke garanteret, men AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Bikubenfonden, Finanssektorens Pensionskasse, A/S Kapitalforvaltning Nord Aktier og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt stk. Udbudte Aktier. Herudover har Finanssektorens Pensionskasse afgivet bindende tilsagn om at udnytte tildelte Tegningsretter til tegning af stk. Udbudte Aktier, således at der i alt er afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af stk. Udbudte Aktier svarende til 18,6 % af Udbuddet. Under forudsætning af Udbuddets gennemførelse, vil SPAR LOLLAND på grundlag af disse forhåndstilsagn modtage et bruttoprovenu på 40,8 mio. kr. Tegningskurs: Aktiekapital: Tegningskursen er 40 kr. pr. Udbudt Aktie (eksklusiv eventuelle gebyrer fra investors eget kontoførende institut eller anden finansiel formidler). Der opkræves ikke kurtage ved tegning af de Udbudte Aktier gennem SPAR LOLLAND. SPAR LOLLANDs aktiekapital udgør pr. Prospektdatoen, men før Udbuddet, nominelt kr. fordelt på stk. eksisterende aktier a nominelt 10 kr., der alle er fuldt indbetalte. Efter gennemførelsen af Udbuddet vil SPAR LOLLANDs aktiekapital udgøre op til kr. fordelt på stk. Aktier a nominelt 10 kr. Egne Aktier Pr. 31. marts 2011 ejede SPAR LOLLAND [ ] stk. egne Aktier eller nominelt [ ] kr., som er erhvervet i henhold til tidligere gældende bemyndigelse svarende til [4,85] % af SPAR LOLLANDs registrerede aktiekapital. SPAR LOLLAND tildeles Tegningsretter i forhold til SPAR LOLLANDs besiddelse af egne Aktier pr. 14. juni 2011 men kan i henhold til Selskabslovens regler ikke anvende disse til tegning af Udbudte Aktier. Disse tegningsretter kan blive solgt eller allokeret af Bestyrelsen til Eksisterende Aktionærer og/eller investorer, der inden Tegningsperiodens udløb har givet bindende tilsagn om at tegne Resterende Aktier til Tegningskursen. Provenu: Tegningsforhold og tildeling af Tegningsretter: Bruttoprovenuet udgør i alt 219,6 mio. kr. ved tegning af hele Udbuddet. Nettoprovenuet (dvs. bruttoprovenuet fratrukket skønnede omkostninger i forbindelse med Udbuddet) forventes at udgøre 204,2 mio. kr. Udbuddet gennemføres i forholdet 3:2, hvilket betyder, at hver Eksisterende Aktionær tildeles to (2) Tegningsretter for hver Eksisterende Aktie, og der skal anvendes tre (3) Tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie. De Eksisterende Aktionærer vil blive tildelt Tegningsretter den 14. juni 2011 kl (dansk tid) via aktionærens depot i VP Securities A/S. Aktier, der handles efter den 8. juni 2011, vil blive handlet uden Tegningsretter, forudsat at Aktierne handles med sædvanlig valør på tre Børsdage. Handel med Tegningsretter: Tegningsretterne udstedes under fondskoden DK Tegningsretterne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, og forventes godkendt til handel i perioden fra den 9. juni til 23. juni Tegningsperioden: De Udbudte Aktier kan tegnes i perioden fra den 15. juni 2011 til den 28. juni 2011 kl (dansk tid). 14 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

15 Resumé Tegningsmetoden Aktionærer og investorer, der ønsker at udnytte Tegningsretter, skal gøre dette gennem aktionærens/ investors eget kontoførende institut eller anden finansiel formidler i henhold til det pågældende instituts eller finansielle formidlers regler. Fristen for, hvornår der skal afgives meddelelse om udnyttelse af Tegningsretter, kan være kortere end den sidste dag i Tegningsperioden. Aktionærer eller investorer, der ikke har Tegningsretter, og som ønsker at tegne Resterende Aktier, kan give bindende tilsagn om tegning gennem deres eget kontoførende institut eller finansiel formidler. Danske Eksisterende Aktionærer og danske investorer kan benytte den tegningsblanket, der er indeholdt i Prospektet. Udnyttelse af Tegningsretter og afgivelse af tegningsordrer for Resterende Aktier er bindende og kan ikke tilbagekaldes eller ændres. De Udbudte Aktier vil efter indbetaling af Tegningskursen blive udstedt som midlertidige aktier til investors konto i VP Securities A/S i den midlertidige fondskode DK og vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forventeligt den 5. juli Betaling: Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal der betales 40 kr. pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betalingen for de Udbudte Aktier sker i danske kroner ved udnyttelse af Tegningsretterne og senest den 28. juni 2011, som er den sidste dag i Tegningsperioden, mod registrering af de Udbudte Aktier i den midlertidige fondskode på investors konto i VP Securities A/S. Tegnere af Resterende Aktier vil modtage besked fra eget kontoførende institut (medmindre andet er aftalt mellem tegneren og kontoførende institut) omkring den 30. juni 2011, om de er blevet tildelt Resterende Aktier. Betaling af 40 kr. pr. Udbudt Aktie skal ske forventeligt senest den 5. juli 2011 mod registrering af de Udbudte Aktier i den midlertidige fondskode på investors konto i VP Securities A/S. Optagelse til handel og officiel notering: De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i fondskoden DK Tegningsretterne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i fondskoden DK De Udbudte Aktier er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i samme fondskode som de Eksisterende Aktier med forventet første handels- og officielle noteringsdag den 6. juli Uudnyttede Tegningsretter: Efter Tegningsperiodens udløb den 28. juni 2011 bortfalder retten til tegning af Udbudte Aktier, og uudnyttede Tegningsretter er derefter ugyldige og uden værdi, og indehaveren vil ikke være berettiget til kompensation. Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af SPAR LOLLANDs aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens udløb, kan uden kompensation til ihændehavere af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier til Tegningskursen. Såfremt de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget en allokering efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af Bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af indkomne bindende tilsagn uden hensyn til, om disse er afgivet af Eksisterende Aktionærer eller investorer i øvrigt. Fondskoder:Eksisterende Aktier: Tegningsretter: Udbudte Aktier (midlertidig fonds-kode): DK DK DK Stemmeret: Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 10 % af den samlede kapital. SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

16 Resumé Rettigheder: Når de Udbudte Aktier er fuldt indbetalt og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, har de samme ret som de Eksisterende Aktier. Ingen Aktier har særlige rettigheder. Større Aktionærer Fonden for Sparekassen Lolland besad pr. 31. marts 2011 Aktier svarende til 78,5 % af SPAR LOLLANDs aktiekapital. Fonden for Sparekassen Lolland har meddelt SPAR LOLLAND, at fonden har til hensigt at udnytte Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier i det omfang, der kan opnås et provenu ved salg af andre Tegningsretter, og således forventes en væsentlig del af tildelte Tegningsretter solgt. Herved reduceres Fonden for Sparekassen Lollands ejerandel efter gennemførelse af Udbuddet muligvis til under 51 %, dog maksimalt ned til 47,1 % ved fuldtegning af Udbuddet. Hvis Fonden for Sparekassen Lolland udvandes til under 51 %, forventer Fonden for Sparekassen Lolland inden udgangen af 2013 at erhverve Aktier for at opnå en ejerandel på 51 %. Aktieudstedende institut: Sparekassen Lolland A/S Nygade Nakskov Salgsbegrænsninger: Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner. SPAR LOLLAND har ikke og vil ikke foretage sig noget i nogen jurisdiktion bortset fra Danmark, som måtte medføre et offentligt udbud af Tegningsretterne og/eller Aktier. Udleveringen af Prospektet samt markedsføring af Tegningsretter eller Aktier er i visse lande begrænset ved lov og/eller omfattet af restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, forudsættes af SPAR LOLLAND selv at indhente oplysninger om sådanne restriktioner samt påse efterlevelsen heraf, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med Udbuddet. De enkelte investorer opfordres til gennem egne rådgivere at undersøge de skattemæssige konsekvenser af at investere i Tegningsretterne og/eller Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter eller Aktier eller tegne de Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, Aktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og SPAR LOLLAND har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af sådanne restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer SPAR LOLLAND, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne få Prospektet udleveret, og muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier. Lovvalg og værneting: Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og regler. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. Annullering eller tilbagekaldelse af Udbuddet: SPAR LOLLAND kan tilbagekalde Udbuddet på ethvert tidspunkt inden registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, såfremt der indtræffer begivenheder, der efter Ledelsens vurdering vil gøre gennemførelsen af Udbuddet utilrådelig, i strid med lovgivningen eller i øvrigt ikke i SPAR LOLLANDS interesse. 16 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

17 Resumé Bestilling af prospekt: Sparekassen Lolland A/S Nygade Nakskov Telefon: / Prospektet kan også, med visse begrænsninger, hentes på SPAR LOLLANDs hjemmeside (www. sparlolland.dk/nyeaktier). Udover oplysninger som indgår i Prospektet ved henvisning, udgør indholdet af SPAR LOLLANDS hjemmeside ikke en del af Prospektet. Forventet tidsplan Handling Forventet dato Sidste dag, hvor Aktier handles inkl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på 3 Børsdage) 8. juni 2011 Optagelse af Tegningsretterne til handel 9. juni 2011 Handel med Tegningsretter begynder 9. juni 2011 Tildeling af Tegningsretter 14. juni 2011, kl (dansk tid), Tegningsperioden starter 15. juni 2011 Handel med tegningsretter slutter 23. juni 2011 Tegningsperioden slutter 28. juni 2011 Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultat af Udbuddet 30. juni 2011 Afregning 5. juli 2011 Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 5. juli 2011 Første handelsdag for Udbudte Aktier 6. juli 2011 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

18 Risikofaktorer Risikofaktorer Investering i Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier, indebærer en betydelig risiko. Tegningsretterne og Aktierne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien gul i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Risikomærkning i kategorien gul betyder, at der er risiko for, at investorer kan miste deres investering helt eller delvist, og at produktet ikke er vanskeligt at gennemskue. Følgende risikofaktorer, der af Ledelsen vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i Prospektet overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning. Hvis nogen af de nedenstående risici eller andre risici, som ikke er beskrevet, indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på SPAR LOLLANDs driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter og dermed værdien af Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, SPAR LOLLAND står overfor. Andre risici, som SPAR LOLLAND på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ indvirkning på SPAR LOL- LANDs driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter. I sådanne tilfælde kan markedskursen på Tegningsretterne eller Aktierne falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe Tegningsretterne eller Aktierne. Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. SPAR LOLLANDs faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der indikeres i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som SPAR LOLLAND er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i Prospektet. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter vigtighed eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for SPAR LOLLAND, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Risici forbundet med SPAR LOLLANDs aktuelle situation SPAR LOLLANDs erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S stiller øgede krav til SPAR LOLLANDs kapitalgrundlag I december 2010 indgik SPAR LOLLAND aftale med Finansiel Stabilitet A/S om erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S, omfattende hele bankens privatkundedel, onlinebank, visse private banking-kunder, markets-afdeling samt tilhørende back-office og stabsfunktioner ( Eik Bank eller Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND ). SPAR LOLLANDs erhvervelse af Eik Bank indebar overtagelse pr. 28. februar 2011 af indlån på 5,3 mia. kr., udlån på 2,4 mia. kr., garantier på 151 mio. kr. og værdipapirdepotværdier på 3,9 mia. kr. hvilket har forøget det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) med 59 % til 21,2 mia. kr. opgjort pr. 31. marts Overtagelsen af indlån medfører, at SPAR LOLLANDs tidligere indlånsunderskud er vendt til et indlånsoverskud på 1,8 mia. kr. SPAR LOLLAND havde ved udgangen af 2010 en solvensoverdækning på 440 mio. kr. svarende til 53 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Efter erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S og Fonden for Sparekassen Lollands konvertering af indlån på 100 mio. kr. til ansvarlig lånekapital blev solvensoverdækningen pr. 31. marts 2011 opgjort til 302 mio. kr. svarende til 34 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Ledelsen i SPAR LOLLAND har efterfølgende revurderet solvensbehovet og besluttede den 6. juni 2011 at forøge dette, således at solvensoverdækningen i forhold til det nye opgjorte solvensbehov pr. 31. marts 2011 er 182 mio. kr. svarende til 18 %. SPAR LOLLAND ønsker at styrke basiskapitalen og øge den solvensmæssige overdækning med henblik på at skabe grundlaget for udnyttelse af de forretningsmuligheder, der ligger i at udvikle, udbygge og få optimal udnyttelse af den internetbaserede bankplatform og den øgede kundemasse til gavn for såvel nuværende som fremtidige kunder og aktionærer. SPAR LOLLAND ønsker samtidig at styrke den økonomiske robusthed og kapitalgrundlaget generelt, bl.a. med henblik på at reducere behovet for ekstern funding ved indfrielse af de resterende obligationer udstedt under den individuelle statsgaranti senest i 2013, afvikling af det statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital samt indfrielse af ansvarlig lånekapital i 2015 og Et styrket kapitalgrundlag forventes også at øge SPAR LOLLANDs mulighed for at leve op til fremtidig international regulering (Basel III), der forventes at medføre øgede krav til pengeinstitutters kapitalsammensætning og likviditet. Ved gennemførelse af Udbuddet med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil solvensoverdækningen beregnet pr. 31. marts 2011 alt andet lige udgøre 382 mio. kr. svarende til 38 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, eller gennemføres med et lavere provenu end forudsat, vil det have negativ indvirkning på SPAR LOLLANDs evne til at udnytte mulighederne i den tilkøbte forretning og skabe positive resultater gennem indtjening, ligesom en manglende styrkelse af kapitalgrundlaget kan medføre et øget fremtidigt behov for yderligere kapital, der muligvis ikke vil kunne opnås, samt påvirke SPAR LOLLANDs mulighed for at tiltrække og fastholde kunder og samarbejdspartnere. Dette kan have væsentlig negativ indvirkning på SPAR LOLLANDs virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidsudsigter. SPAR LOLLAND-koncernens resultater har i årene været negative, og SPAR LOLLANDs evne til at absorbere eventuelle yderligere tab er afhængig af kapitalgrundlaget 18 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

19 Risikofaktorer SPAR LOLLAND-koncernens resultater har i årene været negative med henholdsvis 56,8 mio. kr. i 2008, 129,9 mio. kr. i 2009 og 91,1 mio. kr. i 2010, særligt som følge af væsentligt øgede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. SPAR LOLLANDs evne til at absorbere eventuelle fremtidige negative resultater er afhængig af kapitalgrundlaget. SPAR LOLLAND har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2011 til mio. kr. svarende til 9,4 % og den faktiske solvens til mio. kr. svarende til 11,1 %. SPAR LOLLAND vil på dette grundlag alt andet lige kunne absorbere negative resultater eller foretage yderligere kapitaldækning på op til 182 mio. kr. ud over allerede foretagen kapitaldækning. Hvis Udbuddet gennemføres med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil den faktiske solvens baseret på basiskapital og risikovægtede poster pr. 31. marts 2011 alt andet lige udgøre 12,9 %. SPAR LOLLAND vil på dette grundlag alt andet lige kunne absorbere negative resultater eller foretage yderligere kapitaldækning på op til 382 mio. kr. ud over allerede foretagen kapitaldækning. Såfremt eventuelle tab fremkommer som følge af nedskrivninger og hensættelser, vil evnen til at absorbere tab afhænge af, om yderligere nedskrivninger og hensættelser sker på engagementer, hvortil der er reserveret kapital ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov, idet sådanne nedskrivninger og hensættelser som udgangspunkt også vil føre til en tilsvarende hel eller delvis reduktion af det individuelle solvensbehov. Hvis nedskrivninger og hensættelser sker på engagementer, hvortil der ikke er reserveret kapital ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov, vil det medføre et uændret individuelt solvensbehov, men den faktiske solvens vil blive reduceret. SPAR LOLLAND vil på grundlag af det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2011 på 9,4 % alt andet lige kunne tåle yderligere nedskrivninger og hensættelser på indtil mio. kr., afhængig af, om nedskrivninger og hensættelser sker på engagementer, hvortil der er reserveret kapital ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov eller ikke, uden at dette medfører, at den faktiske solvens kommer under det individuelle solvensbehov. Såfremt Udbuddet gennemføres med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil SPAR LOLLAND på grundlag af det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2011 på 9,4 % alt andet lige kunne tåle yderligere nedskrivninger og hensættelser på indtil mio. kr., afhængig af, om nedskrivninger og hensættelser sker på engagementer, hvortil der er reserveret kapital ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov eller ikke, uden at dette medfører, at den faktiske solvens kommer under det individuelle solvensbehov. Der er i disse beregninger ikke taget højde for et forventet positivt resultat i perioden efter den 31. marts Risici forbundet med de nuværende globale økonomiske forhold på de finansielle markeder samt nationale økonomiske konjunkturer Siden september 2008 har både de danske og de internationale finansielle markeder været præget af en voldsom uro. Denne uro på de finansielle markeder udviklede sig i 2008 og 2009 til en økonomisk recession i en række lande, herunder også i Danmark, med deraf følgende stigning i arbejdsløsheden og antallet af konkurser og tvangsauktioner samt faldende værdier på aktiver. Uroen på de finansielle markeder og de svære økonomiske forhold har påvirket SPAR LOLLAND på en række områder, herunder bl.a. ved faldende efterspørgsel på SPAR LOLLANDs produkter, en stærkt begrænset adgang for SPAR LOLLAND til at opnå funding på disse markeder og øgede omkostninger hertil samt et øget behov for nedskrivninger og hensættelser i 2008, 2009 og 2010, hvilket har påvirket SPAR LOLLANDs resultater. Både uroen på de finansielle markeder og den økonomiske recession stabiliserede sig delvist i 2010 og gav plads til en begrænset vækst i Danmark, men SPAR LOLLAND er fortsat påvirket af de svære økonomiske forhold. Store budgetunderskud og svage økonomier i en række europæiske lande, særligt i Grækenland og Spanien, kan medføre finanspolitiske stramninger, som kan give yderligere uro på de finansielle markeder og begrænse væksten. Såfremt de globale økonomiske forhold og de nationale økonomiske konjunkturer forværres, kan dette medføre, at en række af de risici, som SPAR LOLLAND er udsat for, forøges, aktualiseres eller aktualiseres med en større indvirkning end forudset. Dette kan bl.a. påvirke SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser, solvens, likviditet og fundingmuligheder, driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter, og denne påvirkning kan være væsentlig. Kreditrisiko SPAR LOLLAND har en væsentlig kreditrisiko i forbindelse med udlånsaktivitet Kreditrisikoen er risikoen for, at låntagere ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, og at eventuelle sikkerheder ikke i tilstrækkeligt omfang dækker forpligtelserne. Kreditrisikoen udgør langt den væsentligste risiko for Koncernen. Koncernen påtager sig som led i sin udlånsaktivitet kreditrisici, herunder ved udlån til privat- og erhvervskunder, udstedelse af garantier eller kredittilsagn samt leasing. Koncernens krediteksponering er beskrevet i del I.6.10 Risikostyring og krediteksponering. Udviklingen i kreditrisikoen har generelt afspejlet den økonomiske udvikling, og kreditrisiciene er således øget som følge af faldende kreditbonitet i engagementerne samt fald i værdien af stillede sikkerheder, hvilket allerede har medført øgede nedskrivninger og behov for kapitaldækning og dermed øgede krav til kapitalgrundlaget. SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

20 Risikofaktorer Krediteksponeringen mod privatkunder vedrører primært finansiering af bolig og bil samt forbrugslån. Det er Ledelsens vurdering, at de primære faktorer, som kan medføre øgede kreditrisici for denne del af porteføljen er faldende boligpriser, stigende renter, arbejdsløshed og skilsmisse, men også andre faktorer kan medføre, at kreditboniteten forringes med deraf følgende øgede kreditrisici. Krediteksponeringen mod erhvervskunder vedrører primært mindre og mellemstore virksomheder. Kreditrisici på erhvervskundeporteføljen udgør den største del af Koncernens kreditrisiko, som ikke kan imødegås alene ved branchespredning. De generelle økonomiske konjunkturer påvirker i højere grad erhvervskunder, og fortsat svage eller forværrede økonomiske konjunkturer udgør således den største kreditrisiko på denne del af udlånsporteføljen, bl.a. i form af faldende efterspørgsel og driftsindtjening, forringede formue- og finansieringsforhold, ændringer i rente-, aktie- og valutakurser og andre forhold, som kan medføre, at kundernes betalingsevne forringes. En del af krediteksponeringen mod erhverv, herunder en del af SPAR LOLLANDs større engagementer, vedrører brancherne Fast ejendom og Finansiering og forsikring, hvoraf en del af de finansierede kreditter relaterer sig til fast ejendom. Disse har været særligt hårdt ramt af de økonomiske konjunkturer, bl.a. i form af økonomiske problemer hos eksisterende lejere og/eller ændrede vilkår og forudsætninger for (gen-)udlejning, faldende ejendomspriser, forringede belånings- og refinansieringsmuligheder samt likviditetsmæssige udfordringer. En forøgelse af kreditrisiciene kan påføre SPAR LOLLAND tab eller indebære, at SPAR LOLLANDs nedskrivningsbehov, risiko for endelige tab på allerede nedskrevne engagementer eller behov for kapitaldækning øges, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på SPAR LOLLANDs virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Forringelse af værdien af stillede sikkerheder eller illikviditet kan medføre tab og øge SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser SPAR LOLLAND kræver som udgangspunkt sikkerhedsstillelse med henblik på at reducere kreditrisikoen, bl.a. i form af indlånsmidler, obligationer og gældsinstrumenter, investeringsbeviser, aktier, fast ejendom og garantier/kautioner (primært koncerninterne og ejerkautioner), hvor de hyppigst forekommende sikkerheder er pant i fast ejendom og værdipapirer. Ved sikkerhed i form af værdipapirer kan disse være unoterede og illikvide, og værdien kan være tæt forbundet med udviklingen i det underliggende aktiv. Faldende priser på markederne for privat og erhvervsejendomme eller generelle økonomiske konjunkturer eller andre forhold, der fører til faldende priser på værdipapirer eller andre sikkerheder, kan medføre, at værdien af sikkerhederne falder, og at sikkerhederne ikke vil være tilstrækkelige til at dække kundens forpligtelser. Hvis sikkerhederne er illikvide, kan sikkerhederne muligvis ikke realiseres til dækning af kundens forpligtelser. Hvis SPAR LOLLAND ikke får yderligere sikkerhed eller ikke kan realisere sikkerheder som forventet, kan dette påføre SPAR LOLLAND tab eller indebære, at SPAR LOLLANDs nedskrivningsbehov, risiko for endelige tab på allerede nedskrevne engagementer eller behov for kapitaldækning øges, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på SPAR LOLLANDs virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Kunders engagementer med andre pengeinstitutter eller kreditorer kan blive opsagt SPAR LOLLANDs kunder kan have engagementer med andre pengeinstitutter eller andre kreditorer, som kan opsige deres engagementer eller kræve deres tilgodehavende tilbagebetalt, uden at SPAR LOLLAND har indflydelse herpå. SPAR LOLLAND indgår tillige i aftaler med andre kreditinstitutter vedrørende visse større engagementer, hvor SPAR LOLLAND er en blandt flere långivere til samme kunde. Disse aftaler kan blive misligholdt eller opsagt af andre kreditinstitutter. Disse forhold kan påvirke kundens betalingsevne og kan påføre SPAR LOLLAND tab eller indebære, at SPAR LOLLANDs nedskrivningsbehov, risiko for endelige tab på allerede nedskrevne engagementer eller behov for kapitaldækning øges, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på SPAR LOLLANDs virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser er forøget væsentligt som følge af vanskelige økonomiske forhold, og SPAR LOLLAND forventer også fremover at skulle foretage nedskrivninger Udviklingen i SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser har overordnet set afspejlet den samfundsøkonomiske udvikling over tid i almindelighed. Der har således siden eftersommeren 2008 været en markant stigning i omfanget af nedskrivninger og hensættelser afledt af de forringede makroøkonomiske forhold. SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser udgjorde 138 mio. kr. i 2008, 345 mio. kr. i 2009, 201 mio. kr. i 2010 og 14 mio. kr. pr. 31. marts De akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgjorde pr. 31. marts mio. kr. svarende til 3,5 % af den samlede kreditformidling. SPAR LOLLAND forventer også fremover at skulle foretage nedskrivninger, se del I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger. Stigningen i nedskrivninger målt i kroner relaterer sig for størstedelens vedkommende til erhvervsengagementer under brancherne Finansiering og forsikring samt Fast ejendom, hvor ændringerne i de makroøkonomiske forhold i perioden fra 2008 har medført faldende værdier og illikviditet i de finansierede aktiver samt forringede formue- og likviditetsforhold. Endvidere har nedskrivninger og hensættelser været påvirket 20 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

CVR-nr. 64 85 54 17. Side 1 af 163

CVR-nr. 64 85 54 17. Side 1 af 163 CVR-nr. 64 85 54 17 Udbud af op til 1.500.000 stk. aktier à nominelt 20 kr. til favørkurs 25 kr. pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 1:2. Dette prospekt ( Prospektet )

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet aktieudbud

Prospekt 2011. Rettet aktieudbud Prospekt 2011 Rettet aktieudbud Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til 7.458.975 stk. nye aktier ( Udbudte Aktier ) a nominelt

Læs mere

Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6

Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6 Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 2 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Fortegningsretsemission 2017

Fortegningsretsemission 2017 Fortegningsretsemission 2017 1 En kort introduktion til Salling Bank Salling Bank er et dansk lokalt pengeinstitut, der med baggrund i sit historiske fundament i Skive, Salling og Fjends har et naturligt

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 AKTIEEMISSION Værdipapirnote

Amagerbanken. PROSPEKT 2009 AKTIEEMISSION Værdipapirnote Amagerbanken PROSPEKT 2009 AKTIEEMISSION Værdipapirnote (Prospektet består af denne værdipapirnote, et resumé og et registreringsdokument dateret den 18. november 2009) Aktiekapitaludvidelse i Amagerbanken

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Udbud af op til 2.494.515 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 55 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 2:1

Udbud af op til 2.494.515 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 55 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 2:1 Udbud af op til 2.494.515 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 55 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 2:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E S B J E R G F O R E N E D E B O L D K L U B B E R E L I T E F O D B O L D A / S

V E D T Æ G T E R F O R E S B J E R G F O R E N E D E B O L D K L U B B E R E L I T E F O D B O L D A / S ADVOKAT JØRGEN L. JENSEN DOKKEN 10 6700 ESBJERG Tlf. +45 88 91 90 00 J.NR. 571.267/DBM V E D T Æ G T E R F O R E S B J E R G F O R E N E D E B O L D K L U B B E R E L I T E F O D B O L D A / S CVR nr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011) Resumé

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 24. maj 2012, et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012 og en værdipapirnote

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere