Sparekassen Lolland A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen Lolland A/S"

Transkript

1 Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr ) Udbud af op til stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 3:2 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med et udbud samt optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ) omfattende op til stk. aktier a nominelt 10 kr. ( Udbudte Aktier ) i Sparekassen Lolland A/S ( SPAR LOLLAND og sammen med dets datterselskaber og associerede virksomhed SPAR LOLLAND-koncernen eller Koncernen ) med fortegningsret for SPAR LOLLANDs eksisterende aktionærer ( Udbuddet ). SPAR LOLLANDs aktiekapital udgør pr. Prospektdatoen, men før Udbuddet, nominelt kr. fordelt på stk. eksisterende aktier a nominelt 10 kr., der alle er fuldt indbetalte ( Eksisterende Aktier ). Efter gennemførelsen af Udbuddet vil SPAR LOLLANDs aktiekapital udgøre op til kr. fordelt på stk. aktier a nominelt 10 kr. ( Aktier ). I henhold til bemyndigelserne i pkt. 3.1 og 3.2 i SPAR LOLLANDs vedtægter, har bestyrelsen for SPAR LOLLAND ( Bestyrelsen ) den 7. juni 2011 truffet beslutning om at forhøje SPAR LOLLANDs aktiekapital med op til nominelt kr. svarende til stk. Udbudte Aktier a nominelt 10 kr. Den 14. juni 2011 kl (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S som aktionær i SPAR LOLLAND ( Eksisterende Aktionærer ) blive tildelt to (2) tegningsretter ( Tegningsretter ) for hver Eksisterende Aktie. Der skal anvendes tre (3) Tegningsretter til tegning af en (1) Udbudt Aktie a nominelt 10 kr. mod betaling af 40 kr. per Udbudt Aktie ( Tegningskursen ). Tegningsretterne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i fondskoden DK Handelsperioden løber fra den 9. juni 2011 til og med den 23. juni 2011 kl (dansk tid) ( Handelsperioden ). Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 15. juni 2011 til den 28. juni 2011 kl (dansk tid) ( Tegningsperioden ). Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretter, som ikke ønskes udnyttet, kan sælges i Handelsperioden for Tegningsretterne. Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens udløb ( Resterende Aktier ), kan uden kompensation til ihændehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier til Tegningskursen. Såfremt de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget en allokering efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af Bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af indkomne bindende tilsagn uden hensyn til, om disse er afgivet af Eksisterende Aktionærer eller investorer i øvrigt. De Udbudte Aktier vil efter indbetaling af Tegningskursen blive udstedt som midlertidige aktier til investors konto i VP Securities A/S i den midlertidige fondskode DK De midlertidige aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i den midlertidige fondskode. De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forventeligt den 5. juli De Udbudte Aktier er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i samme fondskode som de Eksisterende Aktier med forventet første handels- og officielle noteringsdag den 6. juli Handel med midlertidige aktier forud for den endelige udstedelse af Udbudte Aktier er i strid med forbuddet mod short-selling af aktier i finansielle virksomheder og kan straffes med bøde. Investorer bør være opmærksomme på, at investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier indebærer en høj risiko. Investorer bør nøje overveje alle relevante risici, herunder de faktorer der er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer i dette Prospekt, i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier. Udbuddet er ikke garanteret, men AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Bikubenfonden, Finanssektorens Pensionskasse, A/S Kapitalforvaltning Nord Aktier og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt stk. Udbudte Aktier. Herudover har Finanssektorens Pensionskasse afgivet bindende tilsagn om at udnytte tildelte Tegningsretter til tegning af stk. Udbudte Aktier, således at der i alt er afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af stk. Udbudte Aktier svarende til 18,6 % af Udbuddet. Under forudsætning af Udbuddets gennemførelse, vil SPAR LOLLAND på grundlag af disse forhåndstilsagn modtage et bruttoprovenu på 40,8 mio. kr. Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og regler. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien eller Japan, og Aktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og SPAR LOLLAND skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og Aktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og SPAR LOLLAND kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende regler forventer SPAR LOLLAND, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og købe eller tegne Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter og/eller tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Tegningsretterne og Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstater i USA eller værdipapirlovgivningen i nogen jurisdiktion uden for Danmark og må kun udbydes og sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, registreringskravene i de pågældende jurisdiktioner. Der henvises til Generel Information for en beskrivelse af disse og visse yderligere begrænsninger. Prospektet er dateret den 7. juni 2011 ( Prospektdatoen ).

2

3 indhold Indholdsfortegnelse ANSVAR OG ERKLÆRINGER RESUMÉ RISIKOFAKTORER GENEREL INFORMATION Del I. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE ANSVARLIGE REVISOR UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER Risikofaktorer OPLYSNINGER OM SPAR LOLLAND SPAR LOLLANDs historie og udvikling De væsentligste begivenheder i SPAR LOLLANDs forretningsmæssige udvikling Investeringer FORRETNINGSOVERSIGT Introduktion Forretningsomfang Købet af Finansbanken A/S Købet af Eik Bank Forretningsstrategi Strategien for SPAR LOLLANDs forretningsområder Sammenlægningsproces og synergier Samarbejdsaftaler Organisation Risikostyring og krediteksponering Samfundsansvar (Corporate Social Responsibility) Markedsbeskrivelse og konkurrentsituation Ekstraordinære forhold Forskning og udvikling, patenter og licenser ORGANISATIONSSTRUKTUR Koncernstruktur Væsentlige kapitalbesiddelser EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR Faciliteter Forsikring Miljø GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER Hoved- og nøgletal Væsentlige elementer i regnskabspraksis Koncernregnskab for regnskabsårene 2010, 2009 og Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank for 2010 og Koncernregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2011 og 1. januar 31. marts Statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære og politiske initiativer KAPITALRESSOURCER Politikker og målsætninger Kapitalberedskab Lånebehov og finansieringsstruktur Fremtidigt lånebehov og kapitalkilder Pengestrømme Begrænsninger i brugen af kapitalressourcer INITIATIVER TIL SIKRING AF FINANSIEL STABILIET TRENDOPLYSNINGER RESULTATFORVENTNINGER OG RESULTATFREMSKRIVNINGER BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT NØGLEMEDARBEJDERE Bestyrelsen Direktionen Nøglemedarbejdere Tidligere aktiviteter SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

4 indhold 14.5 Interessekonflikter Lån, garantier og andre forpligtelser Øvrige organer AFLØNNING OG GODER BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS Funktion Bestyrelsesudvalg Embedsperiode for nuværende bestyrelsesmedlemmer og direktionen Fratrædelsesvilkår for Bestyrelsen og Direktionen Corporate Governance PERSONALE Medarbejderstaben Aktiebeholdninger Medarbejderordninger STØRRE AKTIONÆRER TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER OPLYSNINGER OM UDSTEDERENS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER Historiske regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND-koncernen Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND Proforma regnskabsoplysninger Erklæring vedrørende revision af de historiske regnskabsoplysninger Udbyttepolitik Rets- og voldgiftssager Væsentlige ændringer i SPAR LOLLANDs finansielle eller handelsmæssige stilling YDERLIGERE OPLYSNINGER Aktiekapital Stiftelsesoverenskomst og SPAR LOLLANDS vedtægter VÆSENTLIGE KONTRAKTER OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTATIONSMATERIALE OPLYSNINGER OM KAPITALBESIDDELSER Del II. VÆRDIPAPIRNOTE ANSVARLIGE RISIKOFAKTORER NØGLEOPLYSNINGER OM KAPITALISERING OG ANVENDELSE AF PROVENU Erklæring om arbejdskapitalen Kapitalisering og gældssituation Fysiske og juridiske personers interesser i udbuddet Baggrund for udbuddet og anvendelse af provenu OPLYSNINGER OM DE UDBUDTE AKTIER SKATTEFORHOLD VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING SÆLGENDE AKTIONÆRER OG LOCK-UP OMKOSTNINGER UDVANDING JURISDIKTIONER HVOR UDBUDDET GENNEMFØRES OG RESTRIKTIONER KNYTTET TIL UDBUDDET YDERLIGERE OPLYSNINGER Del III. DEFINITIONER Del IV. BILAG A1 SPAR LOLLANDs vedtægter A1 F-sider F.1 Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND F1 F.2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for F24 Tegningsblanket SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

5 Ansvar og erklæringer Ansvar og erklæringer Selskabets erklæring Sparekassen Lolland A/S ( SPAR LOLLAND ) er ansvarlig for prospektet i henhold til dansk lovgivning.spar LOLLANDs hovedkontor er beliggende Nygade 4, 4900 Nakskov, Danmark. Vi erklærer hermed, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Nakskov, den 7. juni 2011 Bestyrelsen Hans Jacob Petersen Formand, gårdejer Bo Rasmussen Næstformand, lektor Kaj V. Holm Finansdirektør Lars Stuckert Advokat Finn Christensen Kunderådgiver medarbejdervalgt Jan Nielsen Filialdirektør medarbejdervalgt Direktionen Lynge Thang Jørgensen Adm. direktør SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

6 Ansvar og erklæringer Erklæring afgivet af SPAR LOLLANDs uafhængige revisor Til aktionærerne og potentielle investorer i Sparekassen Lolland A/S ( SPAR LOLLAND ) Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer kontrolleret de finansielle oplysninger i del I.9 Gennemgang af drift og regnskaber, I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger, I.20 Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater og del IV.F.1 Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOL- LAND, som indgår i det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for SPAR LOLLAND, dateret den 7. juni Prospektet udarbejdes i overensstemmelse med danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011 om værdipapirhandel ( Værdipapirhandelsloven ) med senere ændringer, Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer ( Prospektforordningen ), Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om Prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro ( Prospektbekendtgørelsen ). Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet samt præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar, i henhold til det aftalte opdrag, er på grundlag af vores arbejder, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt de af os kontrollerede finansielle oplysninger er korrekt gengivet i Prospektet fra Sparekassen Lolland A/S historiske koncernregnskabsoplysninger for 2010, 2009 og 2008 efter IFRS, supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 i SPAR LOL- LANDs koncernregnskab for 2010, SPAR LOLLANDs delårsrapport pr. 31. marts 2011, proforma regnskabsoplysninger for SPAR LOLLANDs udarbejdet til brug for dette Prospekt omfattende aktiver og forpligtelser og forklarende noter pr. 31. december 2010 og resultatopgørelser for perioderne 2010 og 1. januar marts 2011 fra SPAR LOLLANDs koncernregnskab, samt fra de historiske regnskabsoplysninger for 2010 og 2009 udarbejdet til brug for dette Prospekt for Eik Bank Danmark 2010 A/S, som overtaget af Sparekassen Lolland A/S ( Eik Bank eller Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND ), og fra SPAR LOLLANDs resultatforventninger for Koncernen for 2011 og resultatfremskrivninger for Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at finansielle oplysninger i del I.9 Gennemgang af drift og regnskaber, I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger, I.20 Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater og del IV.F.1 Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND er korrekt gengivet fra SPAR LOLLANDs historiske koncernregnskabsoplysninger for 2010, 2009 og 2008 efter IFRS, som vi har revideret og forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger, supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 i SPAR LOLLANDs koncernregnskab for 2010, som vi har revideret og forsynet med revisionspåtegning dateret den 27. maj 2011 uden forbehold eller supplerende oplysninger, SPAR LOLLANDs delårsrapport pr. 31. marts 2011, som vi har reviewet og forsynet med en reviewerklæring dateret den 18. maj 2010 uden forbehold og supplerende oplysninger, proforma regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND udarbejdet til brug for dette Prospekt omfattende aktiver og forpligtelser og forklarende noter pr. 31. december 2010 og resultatopgørelser for perioderne 2010 og 1. januar 31. marts 2011 fra SPAR LOLLANDs koncernregnskab, samt fra de til brug for Prospektet udarbejdede historiske regnskabsoplysninger for 2010 og 2009 for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND, som vi har reviewet og forsynet med en reviewerklæring dateret den 7. juni 2011 uden forbehold men med supplerende oplysninger, hvori vi henleder læserens opmærksomhed på en række forhold vedrørende regnskabsgrundlaget, herunder de foretagne skøn og forudsætninger samt den øgede usikkerhed, der gør sig gældende med hensyn til regnskabsgrundlaget for 2009, SPAR LOLLANDs resultatforventninger for Koncernen for 2011, som vi har undersøgt og forsynet med en erklæring dateret den 7. juni 2011 uden forbehold eller supplerende oplysning samt resultatfremskrivning for 2012, som vi har undersøgt og forsynet med en erklæring dateret den 7. juni 2011 uden forbehold, men med supplerende oplysning, hvori vi henleder læsernes opmærksomhed på, at som følge af den lange tidshorisont er resultatfremskrivningerne for 2012 behæftet med særdeles stor usikkerhed. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at de finansielle oplysninger i del I.9 Gennemgang af drift og regnskaber, I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger, I.20 Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater og del IV.F.1 Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND er korrekt gengivet i Prospektet fra SPAR LOLLANDs historiske koncernregnskabsoplysninger for 2010, 2009 og 2008 efter IFRS, supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 i SPAR LOLLANDs koncernregnskab for 2010, SPAR LOLLANDs delårsrapport pr. 31. marts 2011, proforma regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND til brug for dette Prospekt omfattende aktiver og forpligtelser og forklarende noter pr. 31. december 2010 og resultatopgørelser for perioderne 2010 og 1. januar 31. marts 2011 fra SPAR LOL- LANDs koncernregnskab, samt fra de til brug for Prospektet udarbejdede historiske regnskabsoplysninger for 2010 og 6 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

7 Ansvar og erklæringer 2009 for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND, og fra SPAR LOLLANDs resultatforventninger for Koncernen for 2011 og resultatfremskrivninger for Holstebro, den 7. juni 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab H.C. Krogh statsautoriseret revisor SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

8 Ansvar og erklæringer Reference til øvrige erklæringer afgivet af SPAR LOLLANDs uafhængige revisorer Koncernregnskaberne for SPAR LOLLAND for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 PricewaterhouseCoopers har afgivet revisionspåtegning på de af Ledelsen aflagte historiske regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND for 2010, 2009 og 2008 for Koncernen efter IFRS. Erklæringerne, som er indarbejdet ved krydsreference i del I.20 Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater i dette Prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringerne er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Supplerende/korrigerende information til koncernregnskabet for SPAR LOLLAND for 2010 PricewaterhouseCoopers har afgivet revisionspåtegning på den af Ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 til SPAR LOLLANDs koncernregnskab for Erklæringen, der er gengivet i Prospektets bilag F.2, beskriver vores ansvar og det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Delårsrapport for perioden 1.januar marts 2011 for SPAR LOLLAND PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2011 med sammenligningstal for 2010 for SPAR LOLLAND. Erklæringen, som er indarbejdet i Prospektet ved henvisning, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på historiske regnskabsoplysninger for 2010 og 2009 for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND den 28. februar Erklæringen, som fremgår af Prospektets bilag F.1, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold, men med supplerende oplysninger, hvori vi henleder læserens opmærksomhed på en række forhold vedrørende regnskabsgrundlaget, herunder de foretagne skøn og forudsætninger samt den øgede usikkerhed, der gør sig gældende med hensyn til regnskabsgrundlaget for SPAR LOLLANDs resultatforventninger for Koncernen for 2011 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på SPAR LOL- LANDs resultatforventninger for Koncernen for Erklæringen, som fremgår i del I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger i dette Prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. SPAR LOLLANDs resultatfremskrivninger for Koncernen for 2012 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på SPAR LOL- LANDs resultatfremskrivninger for Koncernen for Erklæringen, som fremgår i del I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger i dette Prospekt, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold, men med supplerende oplysning om, at som følge af den lange tidshorisont er resultatfremskrivningerne for 2012 behæftet med særdeles stor usikkerhed. Proforma regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND for 2010 og 1. kvartal 2011 PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på proforma regnskabsoplysningerne udarbejdet til brug for dette Prospekt omfattende aktiver og forpligtelser og forklarende noter pr. 31. december 2010 og resultatopgørelser for perioderne 2010 og 1. januar 31. marts 2011 fra SPAR LOLLANDs koncernregnskab samt fra de historiske regnskabsoplysninger for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND. Erklæringen, som fremgår af Prospektets bilag F.1, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den grad af sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Erklæringen er uden forbehold, men med supplerende oplysninger om de beskrevne forudsætninger, foretagne skøn og de deraf følgende væsentlige usikkerheder for så vidt angår regnskabsgrundlaget for Eik Bank, som overtaget af SPAR LOL- LAND. 8 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

9 Resumé Resumé Dette er et resumé af SPAR LOLLANDs prospekt. Resuméet skal læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier bør træffes på baggrund af hele Prospektet som helhed, herunder de dokumenter, der indgår i Prospektet ved henvisning, samt de risici, der er forbundet med en investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier som anført i afsnittet Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning vedrørende Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol i et EØS-medlemsland, kan den sagsøgende investor i henhold til den nationale lovgivning i det land, hvor kravet indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse af Prospektet, inden retssagen indledes. SPAR LOLLAND, der har udfærdiget dette resumé og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Introduktion SPAR LOLLAND er et regionalt pengeinstitut med en stærk lokal forankring på Lolland-Falster. SPAR LOLLAND har siden grundlæggelsen i 1870 udviklet sig fra et lokalt pengeinstitut til et pengeinstitut med aktiviteter også på Sjælland og i Hovedstadsområdet. SPAR LOLLAND har i dag 15 filialer fordelt med 9 filialer på Lolland-Falster og 6 filialer på Sjælland. I december 2010 indgik SPAR LOLLAND aftale med Finansiel Stabilitet A/S om erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S, omfattende hele bankens privatkundedel, onlinebank, visse private banking-kunder, markets-afdeling samt tilhørende back-office og stabsfunktioner ( Eik Bank eller Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND ). Erhvervelsen blev gennemført den 28. februar Eik Bank Danmark 2010 A/S blev fusioneret ind i SPAR LOLLAND ved udgangen af 1. kvartal 2011 og fungerer med sine internetbaserede bankløsninger som et selvstændigt forretningsområde i SPAR LOLLAND under navnet Finansbanken. SPAR LOLLAND har herved suppleret sin filialbaserede bankvirksomhed med en veletableret onlinebank med kunder i det meste af Danmark. SPAR LOLLAND har erhvervet en efter Ledelsens vurdering attraktiv onlinebank og har herudover tilkøbt en væsentlig kundemasse, et betydende antal internetbaserede bankløsninger samt fået en styrket fundingstruktur med et samlet indlånsoverskud på 1,8 mia. kr. pr. 31. marts SPAR LOLLAND beskæftigede pr. 31. marts 2011 i alt 333 medarbejdere, inklusive 85 medarbejdere, som tidligere var ansat i Eik Bank. Erhvervelsen af Eik Bank var for SPAR LOLLAND en naturlig videreførelse af den strategi om styrkelse og udbygning af Koncernens dækning og kompetencer, der blev initieret med filialetablering i København og den efterfølgende erhvervelse af den daværende Finansbanken A/S. Det er Ledelsens vurdering, at Eik Bank (der nu kaldes Finansbanken) med sine kompetencer inden for internetbaserede bankløsninger vil bidrage positivt til videreudviklingen af denne strategi og samtidig styrke SPAR LOLLANDs produktudbud til alle Koncernens privatkunder. Strategi SPAR LOLLANDs strategi frem mod 2014 har som mål at sikre, at SPAR LOLLAND kan forblive et selvstændigt pengeinstitut med en rentabilitet, der gør SPAR LOLLAND til en på sigt attraktiv investering for aktionærer. Ambitionen er at være et økonomisk stærkt regionalt pengeinstitut på Lolland-Falster og Sydsjælland med en synlig repræsentation på Sjælland og i København og med en landsdækkende onlinebank som ligestillede fokusområder. SPAR LOLLAND sætter pris på sine kunder. For SPAR LOLLAND handler den daglige drift ikke blot om at sikre sig mange nye kunder SPAR LOLLAND er meget bevidste om at passe godt på dem, SPAR LOLLAND har. Missionen er derfor, at SPAR LOL- LAND gennem indsigt og kompetence skal skabe nærværende og attraktive finansielle løsninger, der hvor kunden er. Med købet af Eik Bank er det Ledelsens vurdering, at SPAR LOLLAND har styrket sin strategiske position på det danske bankmarked. SPAR LOLLAND ønsker at fastholde og udvikle denne position ved strategisk at fokusere på de to hovedforretningsområder: Filialbanken SPAR LOLLAND, og Onlinebanken Finansbanken. Filialbanken SPAR LOLLAND henvender sig til både privat- og erhvervskunder med personlig rådgivning og fuldt service- og produktudbud i kundernes lokalområde via det eksisterende filialnet, og onlinebanken Finansbanken henvender sig til privatkunder, som selv klarer de fleste af deres bankforretninger via internettet. For at understøtte kundernes tilhørsforhold til de to hovedforretningsområder arbejdes der på at differentiere priser og produktudbuddet, hvor online-kunder som udgangspunkt får rådgivning via elektroniske medier mindre snak flere fordele. SPAR LOLLAND vil gennemføre differentieringen successivt, så kunderne i begge forretningsområder kan vænne sig til ændringerne. Dette vil bevirke en skarpere opdeling af kundeunderlaget i de to forretningsområder og forventes at sikre en mere optimal kundeserviceprofil og et bedre indtjeningsgrundlag for SPAR LOLLAND. SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

10 Resumé SPAR LOLLAND har iværksat en række strategiske initiativer med fokus på: Konsolidering af SPAR LOLLANDs økonomiske fundament Attraktiv investering for aktionærer på sigt Udvikling og konsolidering af forretningsplatformen Organisk udvikling af forretningsomfanget Overordnet har strategien to fokusområder. Først og fremmest vil tiltag hvad enten disse udspringer af filial- eller onlinedelen - ske ud fra en indtjeningsmæssig synsvinkel. Dernæst vil fokus være på kundedifferentieringen, hvor der kan tilbydes konkurrencedygtige priser og vilkår for den samlede og differentierede kundemasse og som samtidig forventes at optimere SPAR LOL- LANDs indtjening. Ved siden af fokus på indtjening som følge af vækstmæssige muligheder, vil der tillige være fokus på omkostningsstyring. Det er Ledelsens forventning, at perioden frem til udgangen af 2013 vil være præget af stor usikkerhed hvad angår finansiering fra lånekapitalmarkedet. Ledelsen ønsker derfor at tilpasse SPAR LOLLANDs aktiviteter og forretningsomfang, således at dette primært kan finansieres via indlån. Baggrund for Udbuddet SPAR LOLLAND havde ved udgangen af 2010 en solvensoverdækning på 440 mio. kr. svarende til 53 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Efter erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S og Fonden for Sparekassen Lollands konvertering af indlån på 100 mio. kr. til ansvarlig lånekapital blev solvensoverdækningen pr. 31. marts 2011 opgjort til 302 mio. kr. svarende til 34 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Ledelsen i SPAR LOLLAND har efterfølgende revurderet solvensbehovet og besluttede den 6. juni 2011 at forøge dette, således at solvensoverdækningen i forhold til det nye opgjorte solvensbehov pr. 31. marts 2011 er 182 mio. kr. svarende til 18 %. SPAR LOLLAND ønsker at styrke basiskapitalen og øge den solvensmæssige overdækning med henblik på at skabe grundlaget for udnyttelse af de forretningsmuligheder, der ligger i at udvikle, udbygge og få optimal udnyttelse af den internetbaserede bankplatform og den øgede kundemasse til gavn for såvel nuværende som fremtidige kunder og aktionærer. SPAR LOLLAND ønsker samtidig at styrke den økonomiske robusthed og kapitalgrundlaget generelt, bl.a. med henblik på at reducere behovet for ekstern funding ved indfrielse af de resterende obligationer udstedt under den individuelle statsgaranti senest i 2013, afvikling af det statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital samt indfrielse af ansvarlig lånekapital i 2015 og Et styrket kapitalgrundlag forventes også at øge SPAR LOLLANDs mulighed for at leve op til fremtidig international regulering (Basel III), der forventes at medføre øgede krav til pengeinstitutters kapitalsammensætning og likviditet. Ved gennemførelse af Udbuddet med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil solvensoverdækningen beregnet pr. 31. marts 2011 alt andet lige udgøre 382 mio. kr. svarende til 38 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Anvendelse af provenu Nettoprovenuet vil indgå i SPAR LOLLANDs likviditetsberedskab og indgå i basiskapital og kernekapital, og vil dermed understøtte SPAR LOLLAND-koncernens drift og økonomiske robusthed. SPAR LOLLANDs evne til at absorbere eventuelle fremtidige negative resultater er afhængig af kapitalgrundlaget. SPAR LOLLAND har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2011 til mio. kr. svarende til 9,4 % og den faktiske solvens til mio. kr. svarende til 11,1 %. SPAR LOLLAND vil på dette grundlag alt andet lige kunne absorbere negative resultater eller foretage yderligere kapitaldækning på op til 182 mio. kr. ud over allerede foretagen kapitaldækning. Hvis Udbuddet gennemføres med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil den faktiske solvens baseret på basiskapital og risikovægtede poster pr. 31. marts 2011 alt andet lige udgøre 12,9 %. SPAR LOLLAND vil på dette grundlag alt andet lige kunne absorbere negative resultater eller foretage yderligere kapitaldækning på op til 382 mio. kr. ud over allerede foretagen kapitaldækning. Resumé af risikofaktorer Investering i Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier, indebærer en betydelig risiko. Tegningsretterne og Aktierne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien gul i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Risikomærkning i kategorien gul betyder, at der er risiko for, at investorer kan miste deres investering helt eller delvist, og at produktet ikke er vanskeligt at gennemskue. Risikofaktorerne, der er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer, bør sammen med de øvrige oplysninger i Prospektet overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, SPAR LOLLAND står overfor. Hvis nogen af de nedenstående risici eller andre risici, som ikke er beskrevet, indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på SPAR LOLLANDs drift, finansielle stilling, driftsresultat eller fremtidsudsigter og dermed værdien af Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier. Andre risici, som SPAR LOLLAND på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ indvirkning på SPAR LOLLANDs driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter. I sådanne tilfælde kan markedskursen på Tegningsretterne eller Aktierne falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe Tegningsretterne eller Aktierne. Risici forbundet med SPAR LOLLANDs aktuelle situation omfatter, men er ikke begrænset til: 10 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

11 Resumé SPAR LOLLANDs erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S stiller øgede krav til SPAR LOLLANDs kapitalgrundlag. SPAR LOLLAND-koncernens resultater har i årene været negative, og SPAR LOLLANDs evne til at absorbere eventuelle yderligere tab er afhængig af kapitalgrundlaget. Risici forbundet med de nuværende globale økonomiske forhold på de finansielle markeder samt nationale økonomiske konjunkturer Kreditrisiko omfatter, men er ikke begrænset til: SPAR LOLLAND har en væsentlig kreditrisiko i forbindelse med udlånsaktivitet. Forringelse af værdien af stillede sikkerheder eller illikviditet kan medføre tab og øge SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser. Kunders engagementer med andre pengeinstitutter eller kreditorer kan blive opsagt. SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser er forøget væsentligt som følge af vanskelige økonomiske forhold, og SPAR LOLLAND forventer også fremover at skulle foretage nedskrivninger. SPAR LOLLAND er eksponeret mod finansielle modparter i form af afviklings- eller kreditrisiko. Markedsrisiko omfatter, men er ikke begrænset til: SPAR LOLLAND er udsat for risiko for tab som følge af ændringer i markedsforholdene, herunder ændringer i rente, aktie- og valutakurser. Risici relateret til likviditet og kapital, omfatter, men er ikke begrænset til: SPAR LOLLAND er afhængig af adgang til tilstrækkelig likviditet. SPAR LOLLAND er afhængig af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for at opfylde solvenskrav og tiltrække kapital. Andre risici forbundet med SPAR LOLLANDs virksomhed omfatter, men er ikke begrænset til: SPAR LOLLAND er udsat for operationelle risici, der kan medføre tab og kan skade SPAR LOLLANDs omdømme. SPAR LOLLAND er udsat for risici vedrørende IT-platform og egenudviklede systemer. SPAR LOLLAND er udsat for forretningsrisici, der kan skade SPAR LOLLANDs omdømme eller indtjening SPAR LOLLANDs risikostyringssystemer kan vise sig at være utilstrækkelige. SPAR LOLLAND er afhængig af at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. SPAR LOLLAND er eksponeret mod risiko for, at strategien ikke kan gennemføres. SPAR LOLLAND kan blive pålagt at afholde yderligere omkostninger til Indskydergarantifonden SPAR LOLLAND har modtaget statsligt kapitalindskud og individuel statsgaranti, der medfører omkostninger og restriktioner. SPAR LOLLAND er udsat for konstant konkurrence. Ændringer i reguleringen af SPAR LOLLANDs virksomhed og skattelovgivningen samt tiltag fra tilsynsmyndigheder kan påvirke SPAR LOLLANDs resultater. SPAR LOLLAND er løbende involveret i retssager og klagesager, som kan medføre tab og skade SPAR LOLLANDs omdømme. Risici forbundet med Udbuddet omfatter, men er ikke begrænset til: Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil være et likvidt marked for Aktierne og Tegningsretterne, hvilket kan få negativ indvirkning på aktiekursen og kursen på Tegningsretterne. Markedskursen på SPAR LOLLANDs Aktier og Tegningsretter kan være meget svingende og kan medføre væsentlige tab. SPAR LOLLAND kan i fremtiden udstede yderligere aktier eller andre værdipapirer, hvilket kan påvirke kursen på Aktierne og Tegningsretterne. Hvis Udbuddet ikke gennemføres, kan investorer, der har købt Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier, lide tab. Tegningsretter, der ikke er udnyttet inden udløbet af Tegningsperioden (den 28. juni 2011 kl dansk tid) vil bortfalde uden adgang til kompensation. Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, vil blive udvandet, og udvandingen kan være væsentlig. SPAR LOLLAND har ikke udbetalt udbytte for regnskabsårene , og aktionærer kan ikke forvente et løbende afkast af investeringen i form af udbytte Der er yderligere risici for investorer bosiddende uden for Danmark. Der er risiko for, at SPAR LOLLANDS aktionærer i jurisdiktioner uden for Danmark ikke kan erhverve og/eller udnytte Tegningsretter, hvilket kan få betydning for værdien af Tegningsretterne samt medføre udvanding. Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici. Udvalgte regnskabsoplysninger Nedenfor er gengivet udvalgte hoved- og nøgletal for SPAR LOLLAND-koncernen for 2010, 2009 og 2008 samt for perioderne 1. januar 31. marts 2011 og Regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND-koncernen for 2010, 2009 og 2008 er uddraget af SPAR LOLLAND-koncernens årsrapporter for 2010 (med supplerende/korrigerende information), 2009 og Årsrapporterne for SPAR LOLLAND-koncernen er udarbejdet efter IFRS, som godkendt af EU, samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Koncernregnskaberne for 2010, 2009 og 2008 samt supplerende/korrigerende information til note 31 og 32 i SPAR LOLLANDs koncernregnskab for 2010 er revideret. Regnskabsoplysninger for SPAR LOLLAND-koncernen for perioden 1. januar 31. marts 2011 med tilhørende sammenlig- SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

12 Resumé ningstal for samme periode i 2010 er uddraget af delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten for SPAR LOLLAND-koncernen er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2011 med sammenligningstal for 2010 er reviewet. I delårsrapporten indgår driften i Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND, først i resultatopgørelsen for perioden 28. februar 31. marts 2011, mens aktiver og passiver indgår fuldt ud i balancen pr. 31. marts Nedenstående gennemgang bør læses i sammenhæng med SPAR LOLLANDs årsrapporter og delårsrapport med tilhørende noter. Se endvidere del I.20 Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater, der inkluderer en krydsreferencetabel. 12 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

13 Resumé Hoved- og nøgletal for SPAR LOLLAND-koncernen for perioderne 1. januar marts 2011 og 1. januar 31. marts 2010 samt for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 Hovedtal 31. marts 31. marts Resultatopgørelse (1) (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Periodens/Årets resultat før skat Periodens/Årets resultat efter skat Balance (1.000 kr.) Udlån Indlån Aktiver i alt Egenkapital Eventualforpligtelser (1.000 kr.) Garantier mv Nøgletal Solvensprocent 11,1 15,6 14,0 15,6 13,9 Kernekapitalprocent 8,1 12,8 11,5 12,8 11,5 Egenkapitalforrentning før skat (%) 1,3 1,4-11,8-15,7-6,2 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 0,9 1,1-8,6-11,2-4,5 Indtjening pr. omkostningskrone 1,14 1,15 0,76 0,72 0,81 Renterisiko -0,7 1,0 1,5 1,1 1,9 Valutaposition 4,1 3,6 0,7 1,6 5,7 Udlån i forhold til indlån 88,4 121,4 132,2 120,0 131,0 Udlån i forhold til egenkapital 8,7 6,3 6,6 6,5 6,2 Periodens/Årets udlånsvækst 33,7-2,0-6,4-4,2 3,9 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 245,9 207,3 290,3 150,2 173,6 Summen af store engagementer 109,1 43,7 76,3 44,1 47,8 Periodens/Årets nedskrivningsprocent (2) 0,2 0,2 2,4 3,3 1,5 Periodens/Årets resultat pr. aktie (2) 1,2 1,5-11,7-16,8-7,3 Indre værdi pr. aktie 131, ,8 141,5 157,3 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs/resultat pr. aktie 110,8 133,2-17,7-11,9-26,7 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,0 1,4 1,5 1,4 1,2 Børskurs 130, Noter: (1) I resultatopgørelsen for perioden 1. januar 31. marts 2011 indgår periodens resultat for Eik Bank kun for perioden 28. februar 31. marts 2011, idet Eik Bank blev erhvervet af SPAR LOLLAND den 28. februar (2) I nedskrivningsprocent samt resultat for perioden 1. januar 31. marts 2011, indgår Eik Bank kun for perioden 28. februar 31. marts 2011, idet Eik Bank blev erhvervet af SPAR LOLLAND den 28. februar Nøgletal er opstillet og beregnet i overensstemmelse med de af Finanstilsynet afgivne retningslinjer. SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

14 Resumé Resume af Udbuddet Udsteder: Udbud: Sparekassen Lolland A/S CVR-nr Nygade Nakskov Udbuddet omfatter op til stk. Aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. Udbudt Aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Udbuddet er ikke garanteret, men AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Bikubenfonden, Finanssektorens Pensionskasse, A/S Kapitalforvaltning Nord Aktier og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt stk. Udbudte Aktier. Herudover har Finanssektorens Pensionskasse afgivet bindende tilsagn om at udnytte tildelte Tegningsretter til tegning af stk. Udbudte Aktier, således at der i alt er afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af stk. Udbudte Aktier svarende til 18,6 % af Udbuddet. Under forudsætning af Udbuddets gennemførelse, vil SPAR LOLLAND på grundlag af disse forhåndstilsagn modtage et bruttoprovenu på 40,8 mio. kr. Tegningskurs: Aktiekapital: Tegningskursen er 40 kr. pr. Udbudt Aktie (eksklusiv eventuelle gebyrer fra investors eget kontoførende institut eller anden finansiel formidler). Der opkræves ikke kurtage ved tegning af de Udbudte Aktier gennem SPAR LOLLAND. SPAR LOLLANDs aktiekapital udgør pr. Prospektdatoen, men før Udbuddet, nominelt kr. fordelt på stk. eksisterende aktier a nominelt 10 kr., der alle er fuldt indbetalte. Efter gennemførelsen af Udbuddet vil SPAR LOLLANDs aktiekapital udgøre op til kr. fordelt på stk. Aktier a nominelt 10 kr. Egne Aktier Pr. 31. marts 2011 ejede SPAR LOLLAND [ ] stk. egne Aktier eller nominelt [ ] kr., som er erhvervet i henhold til tidligere gældende bemyndigelse svarende til [4,85] % af SPAR LOLLANDs registrerede aktiekapital. SPAR LOLLAND tildeles Tegningsretter i forhold til SPAR LOLLANDs besiddelse af egne Aktier pr. 14. juni 2011 men kan i henhold til Selskabslovens regler ikke anvende disse til tegning af Udbudte Aktier. Disse tegningsretter kan blive solgt eller allokeret af Bestyrelsen til Eksisterende Aktionærer og/eller investorer, der inden Tegningsperiodens udløb har givet bindende tilsagn om at tegne Resterende Aktier til Tegningskursen. Provenu: Tegningsforhold og tildeling af Tegningsretter: Bruttoprovenuet udgør i alt 219,6 mio. kr. ved tegning af hele Udbuddet. Nettoprovenuet (dvs. bruttoprovenuet fratrukket skønnede omkostninger i forbindelse med Udbuddet) forventes at udgøre 204,2 mio. kr. Udbuddet gennemføres i forholdet 3:2, hvilket betyder, at hver Eksisterende Aktionær tildeles to (2) Tegningsretter for hver Eksisterende Aktie, og der skal anvendes tre (3) Tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie. De Eksisterende Aktionærer vil blive tildelt Tegningsretter den 14. juni 2011 kl (dansk tid) via aktionærens depot i VP Securities A/S. Aktier, der handles efter den 8. juni 2011, vil blive handlet uden Tegningsretter, forudsat at Aktierne handles med sædvanlig valør på tre Børsdage. Handel med Tegningsretter: Tegningsretterne udstedes under fondskoden DK Tegningsretterne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, og forventes godkendt til handel i perioden fra den 9. juni til 23. juni Tegningsperioden: De Udbudte Aktier kan tegnes i perioden fra den 15. juni 2011 til den 28. juni 2011 kl (dansk tid). 14 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

15 Resumé Tegningsmetoden Aktionærer og investorer, der ønsker at udnytte Tegningsretter, skal gøre dette gennem aktionærens/ investors eget kontoførende institut eller anden finansiel formidler i henhold til det pågældende instituts eller finansielle formidlers regler. Fristen for, hvornår der skal afgives meddelelse om udnyttelse af Tegningsretter, kan være kortere end den sidste dag i Tegningsperioden. Aktionærer eller investorer, der ikke har Tegningsretter, og som ønsker at tegne Resterende Aktier, kan give bindende tilsagn om tegning gennem deres eget kontoførende institut eller finansiel formidler. Danske Eksisterende Aktionærer og danske investorer kan benytte den tegningsblanket, der er indeholdt i Prospektet. Udnyttelse af Tegningsretter og afgivelse af tegningsordrer for Resterende Aktier er bindende og kan ikke tilbagekaldes eller ændres. De Udbudte Aktier vil efter indbetaling af Tegningskursen blive udstedt som midlertidige aktier til investors konto i VP Securities A/S i den midlertidige fondskode DK og vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forventeligt den 5. juli Betaling: Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal der betales 40 kr. pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betalingen for de Udbudte Aktier sker i danske kroner ved udnyttelse af Tegningsretterne og senest den 28. juni 2011, som er den sidste dag i Tegningsperioden, mod registrering af de Udbudte Aktier i den midlertidige fondskode på investors konto i VP Securities A/S. Tegnere af Resterende Aktier vil modtage besked fra eget kontoførende institut (medmindre andet er aftalt mellem tegneren og kontoførende institut) omkring den 30. juni 2011, om de er blevet tildelt Resterende Aktier. Betaling af 40 kr. pr. Udbudt Aktie skal ske forventeligt senest den 5. juli 2011 mod registrering af de Udbudte Aktier i den midlertidige fondskode på investors konto i VP Securities A/S. Optagelse til handel og officiel notering: De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i fondskoden DK Tegningsretterne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i fondskoden DK De Udbudte Aktier er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i samme fondskode som de Eksisterende Aktier med forventet første handels- og officielle noteringsdag den 6. juli Uudnyttede Tegningsretter: Efter Tegningsperiodens udløb den 28. juni 2011 bortfalder retten til tegning af Udbudte Aktier, og uudnyttede Tegningsretter er derefter ugyldige og uden værdi, og indehaveren vil ikke være berettiget til kompensation. Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af SPAR LOLLANDs aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens udløb, kan uden kompensation til ihændehavere af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier til Tegningskursen. Såfremt de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget en allokering efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af Bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af indkomne bindende tilsagn uden hensyn til, om disse er afgivet af Eksisterende Aktionærer eller investorer i øvrigt. Fondskoder:Eksisterende Aktier: Tegningsretter: Udbudte Aktier (midlertidig fonds-kode): DK DK DK Stemmeret: Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 10 % af den samlede kapital. SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

16 Resumé Rettigheder: Når de Udbudte Aktier er fuldt indbetalt og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, har de samme ret som de Eksisterende Aktier. Ingen Aktier har særlige rettigheder. Større Aktionærer Fonden for Sparekassen Lolland besad pr. 31. marts 2011 Aktier svarende til 78,5 % af SPAR LOLLANDs aktiekapital. Fonden for Sparekassen Lolland har meddelt SPAR LOLLAND, at fonden har til hensigt at udnytte Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier i det omfang, der kan opnås et provenu ved salg af andre Tegningsretter, og således forventes en væsentlig del af tildelte Tegningsretter solgt. Herved reduceres Fonden for Sparekassen Lollands ejerandel efter gennemførelse af Udbuddet muligvis til under 51 %, dog maksimalt ned til 47,1 % ved fuldtegning af Udbuddet. Hvis Fonden for Sparekassen Lolland udvandes til under 51 %, forventer Fonden for Sparekassen Lolland inden udgangen af 2013 at erhverve Aktier for at opnå en ejerandel på 51 %. Aktieudstedende institut: Sparekassen Lolland A/S Nygade Nakskov Salgsbegrænsninger: Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner. SPAR LOLLAND har ikke og vil ikke foretage sig noget i nogen jurisdiktion bortset fra Danmark, som måtte medføre et offentligt udbud af Tegningsretterne og/eller Aktier. Udleveringen af Prospektet samt markedsføring af Tegningsretter eller Aktier er i visse lande begrænset ved lov og/eller omfattet af restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet, forudsættes af SPAR LOLLAND selv at indhente oplysninger om sådanne restriktioner samt påse efterlevelsen heraf, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med Udbuddet. De enkelte investorer opfordres til gennem egne rådgivere at undersøge de skattemæssige konsekvenser af at investere i Tegningsretterne og/eller Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter eller Aktier eller tegne de Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, Aktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og SPAR LOLLAND har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af sådanne restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer SPAR LOLLAND, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne få Prospektet udleveret, og muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier. Lovvalg og værneting: Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og regler. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. Annullering eller tilbagekaldelse af Udbuddet: SPAR LOLLAND kan tilbagekalde Udbuddet på ethvert tidspunkt inden registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, såfremt der indtræffer begivenheder, der efter Ledelsens vurdering vil gøre gennemførelsen af Udbuddet utilrådelig, i strid med lovgivningen eller i øvrigt ikke i SPAR LOLLANDS interesse. 16 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

17 Resumé Bestilling af prospekt: Sparekassen Lolland A/S Nygade Nakskov Telefon: / Prospektet kan også, med visse begrænsninger, hentes på SPAR LOLLANDs hjemmeside (www. sparlolland.dk/nyeaktier). Udover oplysninger som indgår i Prospektet ved henvisning, udgør indholdet af SPAR LOLLANDS hjemmeside ikke en del af Prospektet. Forventet tidsplan Handling Forventet dato Sidste dag, hvor Aktier handles inkl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på 3 Børsdage) 8. juni 2011 Optagelse af Tegningsretterne til handel 9. juni 2011 Handel med Tegningsretter begynder 9. juni 2011 Tildeling af Tegningsretter 14. juni 2011, kl (dansk tid), Tegningsperioden starter 15. juni 2011 Handel med tegningsretter slutter 23. juni 2011 Tegningsperioden slutter 28. juni 2011 Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultat af Udbuddet 30. juni 2011 Afregning 5. juli 2011 Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 5. juli 2011 Første handelsdag for Udbudte Aktier 6. juli 2011 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

18 Risikofaktorer Risikofaktorer Investering i Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier, indebærer en betydelig risiko. Tegningsretterne og Aktierne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien gul i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Risikomærkning i kategorien gul betyder, at der er risiko for, at investorer kan miste deres investering helt eller delvist, og at produktet ikke er vanskeligt at gennemskue. Følgende risikofaktorer, der af Ledelsen vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i Prospektet overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning. Hvis nogen af de nedenstående risici eller andre risici, som ikke er beskrevet, indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på SPAR LOLLANDs driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter og dermed værdien af Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, SPAR LOLLAND står overfor. Andre risici, som SPAR LOLLAND på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ indvirkning på SPAR LOL- LANDs driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter. I sådanne tilfælde kan markedskursen på Tegningsretterne eller Aktierne falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe Tegningsretterne eller Aktierne. Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. SPAR LOLLANDs faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der indikeres i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som SPAR LOLLAND er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i Prospektet. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter vigtighed eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for SPAR LOLLAND, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Risici forbundet med SPAR LOLLANDs aktuelle situation SPAR LOLLANDs erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S stiller øgede krav til SPAR LOLLANDs kapitalgrundlag I december 2010 indgik SPAR LOLLAND aftale med Finansiel Stabilitet A/S om erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S, omfattende hele bankens privatkundedel, onlinebank, visse private banking-kunder, markets-afdeling samt tilhørende back-office og stabsfunktioner ( Eik Bank eller Eik Bank, som overtaget af SPAR LOLLAND ). SPAR LOLLANDs erhvervelse af Eik Bank indebar overtagelse pr. 28. februar 2011 af indlån på 5,3 mia. kr., udlån på 2,4 mia. kr., garantier på 151 mio. kr. og værdipapirdepotværdier på 3,9 mia. kr. hvilket har forøget det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) med 59 % til 21,2 mia. kr. opgjort pr. 31. marts Overtagelsen af indlån medfører, at SPAR LOLLANDs tidligere indlånsunderskud er vendt til et indlånsoverskud på 1,8 mia. kr. SPAR LOLLAND havde ved udgangen af 2010 en solvensoverdækning på 440 mio. kr. svarende til 53 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Efter erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S og Fonden for Sparekassen Lollands konvertering af indlån på 100 mio. kr. til ansvarlig lånekapital blev solvensoverdækningen pr. 31. marts 2011 opgjort til 302 mio. kr. svarende til 34 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Ledelsen i SPAR LOLLAND har efterfølgende revurderet solvensbehovet og besluttede den 6. juni 2011 at forøge dette, således at solvensoverdækningen i forhold til det nye opgjorte solvensbehov pr. 31. marts 2011 er 182 mio. kr. svarende til 18 %. SPAR LOLLAND ønsker at styrke basiskapitalen og øge den solvensmæssige overdækning med henblik på at skabe grundlaget for udnyttelse af de forretningsmuligheder, der ligger i at udvikle, udbygge og få optimal udnyttelse af den internetbaserede bankplatform og den øgede kundemasse til gavn for såvel nuværende som fremtidige kunder og aktionærer. SPAR LOLLAND ønsker samtidig at styrke den økonomiske robusthed og kapitalgrundlaget generelt, bl.a. med henblik på at reducere behovet for ekstern funding ved indfrielse af de resterende obligationer udstedt under den individuelle statsgaranti senest i 2013, afvikling af det statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital samt indfrielse af ansvarlig lånekapital i 2015 og Et styrket kapitalgrundlag forventes også at øge SPAR LOLLANDs mulighed for at leve op til fremtidig international regulering (Basel III), der forventes at medføre øgede krav til pengeinstitutters kapitalsammensætning og likviditet. Ved gennemførelse af Udbuddet med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil solvensoverdækningen beregnet pr. 31. marts 2011 alt andet lige udgøre 382 mio. kr. svarende til 38 % i forhold til det opgjorte individuelle solvensbehov. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, eller gennemføres med et lavere provenu end forudsat, vil det have negativ indvirkning på SPAR LOLLANDs evne til at udnytte mulighederne i den tilkøbte forretning og skabe positive resultater gennem indtjening, ligesom en manglende styrkelse af kapitalgrundlaget kan medføre et øget fremtidigt behov for yderligere kapital, der muligvis ikke vil kunne opnås, samt påvirke SPAR LOLLANDs mulighed for at tiltrække og fastholde kunder og samarbejdspartnere. Dette kan have væsentlig negativ indvirkning på SPAR LOLLANDs virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidsudsigter. SPAR LOLLAND-koncernens resultater har i årene været negative, og SPAR LOLLANDs evne til at absorbere eventuelle yderligere tab er afhængig af kapitalgrundlaget 18 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

19 Risikofaktorer SPAR LOLLAND-koncernens resultater har i årene været negative med henholdsvis 56,8 mio. kr. i 2008, 129,9 mio. kr. i 2009 og 91,1 mio. kr. i 2010, særligt som følge af væsentligt øgede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. SPAR LOLLANDs evne til at absorbere eventuelle fremtidige negative resultater er afhængig af kapitalgrundlaget. SPAR LOLLAND har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2011 til mio. kr. svarende til 9,4 % og den faktiske solvens til mio. kr. svarende til 11,1 %. SPAR LOLLAND vil på dette grundlag alt andet lige kunne absorbere negative resultater eller foretage yderligere kapitaldækning på op til 182 mio. kr. ud over allerede foretagen kapitaldækning. Hvis Udbuddet gennemføres med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil den faktiske solvens baseret på basiskapital og risikovægtede poster pr. 31. marts 2011 alt andet lige udgøre 12,9 %. SPAR LOLLAND vil på dette grundlag alt andet lige kunne absorbere negative resultater eller foretage yderligere kapitaldækning på op til 382 mio. kr. ud over allerede foretagen kapitaldækning. Såfremt eventuelle tab fremkommer som følge af nedskrivninger og hensættelser, vil evnen til at absorbere tab afhænge af, om yderligere nedskrivninger og hensættelser sker på engagementer, hvortil der er reserveret kapital ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov, idet sådanne nedskrivninger og hensættelser som udgangspunkt også vil føre til en tilsvarende hel eller delvis reduktion af det individuelle solvensbehov. Hvis nedskrivninger og hensættelser sker på engagementer, hvortil der ikke er reserveret kapital ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov, vil det medføre et uændret individuelt solvensbehov, men den faktiske solvens vil blive reduceret. SPAR LOLLAND vil på grundlag af det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2011 på 9,4 % alt andet lige kunne tåle yderligere nedskrivninger og hensættelser på indtil mio. kr., afhængig af, om nedskrivninger og hensættelser sker på engagementer, hvortil der er reserveret kapital ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov eller ikke, uden at dette medfører, at den faktiske solvens kommer under det individuelle solvensbehov. Såfremt Udbuddet gennemføres med det forudsatte nettoprovenu på 200 mio. kr., vil SPAR LOLLAND på grundlag af det individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2011 på 9,4 % alt andet lige kunne tåle yderligere nedskrivninger og hensættelser på indtil mio. kr., afhængig af, om nedskrivninger og hensættelser sker på engagementer, hvortil der er reserveret kapital ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov eller ikke, uden at dette medfører, at den faktiske solvens kommer under det individuelle solvensbehov. Der er i disse beregninger ikke taget højde for et forventet positivt resultat i perioden efter den 31. marts Risici forbundet med de nuværende globale økonomiske forhold på de finansielle markeder samt nationale økonomiske konjunkturer Siden september 2008 har både de danske og de internationale finansielle markeder været præget af en voldsom uro. Denne uro på de finansielle markeder udviklede sig i 2008 og 2009 til en økonomisk recession i en række lande, herunder også i Danmark, med deraf følgende stigning i arbejdsløsheden og antallet af konkurser og tvangsauktioner samt faldende værdier på aktiver. Uroen på de finansielle markeder og de svære økonomiske forhold har påvirket SPAR LOLLAND på en række områder, herunder bl.a. ved faldende efterspørgsel på SPAR LOLLANDs produkter, en stærkt begrænset adgang for SPAR LOLLAND til at opnå funding på disse markeder og øgede omkostninger hertil samt et øget behov for nedskrivninger og hensættelser i 2008, 2009 og 2010, hvilket har påvirket SPAR LOLLANDs resultater. Både uroen på de finansielle markeder og den økonomiske recession stabiliserede sig delvist i 2010 og gav plads til en begrænset vækst i Danmark, men SPAR LOLLAND er fortsat påvirket af de svære økonomiske forhold. Store budgetunderskud og svage økonomier i en række europæiske lande, særligt i Grækenland og Spanien, kan medføre finanspolitiske stramninger, som kan give yderligere uro på de finansielle markeder og begrænse væksten. Såfremt de globale økonomiske forhold og de nationale økonomiske konjunkturer forværres, kan dette medføre, at en række af de risici, som SPAR LOLLAND er udsat for, forøges, aktualiseres eller aktualiseres med en større indvirkning end forudset. Dette kan bl.a. påvirke SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser, solvens, likviditet og fundingmuligheder, driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter, og denne påvirkning kan være væsentlig. Kreditrisiko SPAR LOLLAND har en væsentlig kreditrisiko i forbindelse med udlånsaktivitet Kreditrisikoen er risikoen for, at låntagere ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, og at eventuelle sikkerheder ikke i tilstrækkeligt omfang dækker forpligtelserne. Kreditrisikoen udgør langt den væsentligste risiko for Koncernen. Koncernen påtager sig som led i sin udlånsaktivitet kreditrisici, herunder ved udlån til privat- og erhvervskunder, udstedelse af garantier eller kredittilsagn samt leasing. Koncernens krediteksponering er beskrevet i del I.6.10 Risikostyring og krediteksponering. Udviklingen i kreditrisikoen har generelt afspejlet den økonomiske udvikling, og kreditrisiciene er således øget som følge af faldende kreditbonitet i engagementerne samt fald i værdien af stillede sikkerheder, hvilket allerede har medført øgede nedskrivninger og behov for kapitaldækning og dermed øgede krav til kapitalgrundlaget. SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI

20 Risikofaktorer Krediteksponeringen mod privatkunder vedrører primært finansiering af bolig og bil samt forbrugslån. Det er Ledelsens vurdering, at de primære faktorer, som kan medføre øgede kreditrisici for denne del af porteføljen er faldende boligpriser, stigende renter, arbejdsløshed og skilsmisse, men også andre faktorer kan medføre, at kreditboniteten forringes med deraf følgende øgede kreditrisici. Krediteksponeringen mod erhvervskunder vedrører primært mindre og mellemstore virksomheder. Kreditrisici på erhvervskundeporteføljen udgør den største del af Koncernens kreditrisiko, som ikke kan imødegås alene ved branchespredning. De generelle økonomiske konjunkturer påvirker i højere grad erhvervskunder, og fortsat svage eller forværrede økonomiske konjunkturer udgør således den største kreditrisiko på denne del af udlånsporteføljen, bl.a. i form af faldende efterspørgsel og driftsindtjening, forringede formue- og finansieringsforhold, ændringer i rente-, aktie- og valutakurser og andre forhold, som kan medføre, at kundernes betalingsevne forringes. En del af krediteksponeringen mod erhverv, herunder en del af SPAR LOLLANDs større engagementer, vedrører brancherne Fast ejendom og Finansiering og forsikring, hvoraf en del af de finansierede kreditter relaterer sig til fast ejendom. Disse har været særligt hårdt ramt af de økonomiske konjunkturer, bl.a. i form af økonomiske problemer hos eksisterende lejere og/eller ændrede vilkår og forudsætninger for (gen-)udlejning, faldende ejendomspriser, forringede belånings- og refinansieringsmuligheder samt likviditetsmæssige udfordringer. En forøgelse af kreditrisiciene kan påføre SPAR LOLLAND tab eller indebære, at SPAR LOLLANDs nedskrivningsbehov, risiko for endelige tab på allerede nedskrevne engagementer eller behov for kapitaldækning øges, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på SPAR LOLLANDs virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Forringelse af værdien af stillede sikkerheder eller illikviditet kan medføre tab og øge SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser SPAR LOLLAND kræver som udgangspunkt sikkerhedsstillelse med henblik på at reducere kreditrisikoen, bl.a. i form af indlånsmidler, obligationer og gældsinstrumenter, investeringsbeviser, aktier, fast ejendom og garantier/kautioner (primært koncerninterne og ejerkautioner), hvor de hyppigst forekommende sikkerheder er pant i fast ejendom og værdipapirer. Ved sikkerhed i form af værdipapirer kan disse være unoterede og illikvide, og værdien kan være tæt forbundet med udviklingen i det underliggende aktiv. Faldende priser på markederne for privat og erhvervsejendomme eller generelle økonomiske konjunkturer eller andre forhold, der fører til faldende priser på værdipapirer eller andre sikkerheder, kan medføre, at værdien af sikkerhederne falder, og at sikkerhederne ikke vil være tilstrækkelige til at dække kundens forpligtelser. Hvis sikkerhederne er illikvide, kan sikkerhederne muligvis ikke realiseres til dækning af kundens forpligtelser. Hvis SPAR LOLLAND ikke får yderligere sikkerhed eller ikke kan realisere sikkerheder som forventet, kan dette påføre SPAR LOLLAND tab eller indebære, at SPAR LOLLANDs nedskrivningsbehov, risiko for endelige tab på allerede nedskrevne engagementer eller behov for kapitaldækning øges, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på SPAR LOLLANDs virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Kunders engagementer med andre pengeinstitutter eller kreditorer kan blive opsagt SPAR LOLLANDs kunder kan have engagementer med andre pengeinstitutter eller andre kreditorer, som kan opsige deres engagementer eller kræve deres tilgodehavende tilbagebetalt, uden at SPAR LOLLAND har indflydelse herpå. SPAR LOLLAND indgår tillige i aftaler med andre kreditinstitutter vedrørende visse større engagementer, hvor SPAR LOLLAND er en blandt flere långivere til samme kunde. Disse aftaler kan blive misligholdt eller opsagt af andre kreditinstitutter. Disse forhold kan påvirke kundens betalingsevne og kan påføre SPAR LOLLAND tab eller indebære, at SPAR LOLLANDs nedskrivningsbehov, risiko for endelige tab på allerede nedskrevne engagementer eller behov for kapitaldækning øges, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på SPAR LOLLANDs virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser er forøget væsentligt som følge af vanskelige økonomiske forhold, og SPAR LOLLAND forventer også fremover at skulle foretage nedskrivninger Udviklingen i SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser har overordnet set afspejlet den samfundsøkonomiske udvikling over tid i almindelighed. Der har således siden eftersommeren 2008 været en markant stigning i omfanget af nedskrivninger og hensættelser afledt af de forringede makroøkonomiske forhold. SPAR LOLLANDs nedskrivninger og hensættelser udgjorde 138 mio. kr. i 2008, 345 mio. kr. i 2009, 201 mio. kr. i 2010 og 14 mio. kr. pr. 31. marts De akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgjorde pr. 31. marts mio. kr. svarende til 3,5 % af den samlede kreditformidling. SPAR LOLLAND forventer også fremover at skulle foretage nedskrivninger, se del I.13 Resultatforventninger og resultatfremskrivninger. Stigningen i nedskrivninger målt i kroner relaterer sig for størstedelens vedkommende til erhvervsengagementer under brancherne Finansiering og forsikring samt Fast ejendom, hvor ændringerne i de makroøkonomiske forhold i perioden fra 2008 har medført faldende værdier og illikviditet i de finansierede aktiver samt forringede formue- og likviditetsforhold. Endvidere har nedskrivninger og hensættelser været påvirket 20 SPAREKASSEN LOLLAND A/S CVR-NR PROSPEKT JUNI 2011

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Udbud af 1.500.000 stk. nye aktier à nominelt kr. 20 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i Hvidbjerg Bank A/S. Hver aktie giver ret til at købe 2 nye aktier

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Prospekt Danske Andelskassers Bank 2011

Indholdsfortegnelse. Prospekt Danske Andelskassers Bank 2011 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med (i) et udbud af op til nominelt DKK 10,32 mio. nye aktier (bestående af 1,032 mio. nye aktier à nominelt DKK 10) i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Udbud af 156.150.000 styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere